STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE
PŘEROV, ŠÍŘAVA
A
S LUŽEB
7
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016
Přijímací řízení na Střední škole gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, bude
probíhat ve smyslu příslušných ustanovení zákona 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění, zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a vyhlášky
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání
na středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitel školy stanovil po projednání na poradě vedení školy dle ustanovení
§ 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
následující kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku SŠGS, Přerov,
Šířava 7:
1. Studijní obory Hotelnictví (65-42-M/01), Kosmetické služby (69-41-L/01)
a Vizážista (69-41-L/01)
 Průměrný prospěch v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím
ke známce z chování a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.
 Písemný test z ČJ, M v podobě pilotního ověřování organizace přijímacího
řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů, popř. obdobného školního zadání pro další kola přijímacího
řízení, pokud nebudou k dispozici u zájemce výsledky centrálně zadávaných
jednotných testů.
o řádný termín 15. 4. 2015
Poměr mezi jednotlivými složkami byl stanoven takto:
o 75 % průměrný prospěch ze ZŠ – maximálně 30 bodů
o 25 % test z ČJ a M – maximálně 10 bodů
Výsledky testu a průměrný prospěch budou na body převedeny dle software
Bakaláři, modul přijímací řízení.
Maximální dosažitelný počet bodů – 40
Minimální požadovaný počet bodů – 15
IČ: 00 577 227; Telefon: 581 205 280, 581 207 106
E-mail: [email protected]; Web: www.sirava.cz
1/4
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE
PŘEROV, ŠÍŘAVA
A
S LUŽEB
7
Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle
pořadí stanoveného počtem bodů, až do kapacity oboru stanovené zřizovatelem
školy.
2. Nástavbové studium Podnikání (64-41-L/51, denní i dálková forma)
 Průměrný prospěch z 1.–3. ročníku učebního oboru, s přihlédnutím ke známce
z chování (pouze u denního studia) a zdravotní způsobilosti pro daný obor
vzdělání.
 Písemný test z ČJ, M v podobě zadání vypracovaného školou.
o řádný termín 22. 4. 2015
o náhradní termín 24. 4. 2015
Poměr mezi jednotlivými složkami byl stanoven takto:
o 75 % průměrný prospěch z 1.-3. ročníku SOU – maximálně 30 bodů
o 25 % test z ČJ a M – maximálně 10 bodů
Výsledky testu a průměrný prospěch budou na body převedeny dle software
Bakaláři, modul přijímací řízení.
Maximální dosažitelný počet bodů – 40
Minimální požadovaný počet bodů – 15
Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle
pořadí stanoveného počtem bodů, až do kapacity oboru stanovené zřizovatelem
školy.
3. Učební obory
 Průměrný prospěch v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ s přihlédnutím
ke známce z chování a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání
Přijímací zkoušky se nekonají.
Průměrný prospěch bude převeden dle software Bakaláři, modul přijímací řízení,
na body.
Maximální dosažitelný počet bodů – 30
IČ: 00 577 227; Telefon: 581 205 280, 581 207 106
E-mail: [email protected]; Web: www.sirava.cz
2/4
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE
PŘEROV, ŠÍŘAVA
A
S LUŽEB
7
Minimální požadovaný počet bodů – 9
Uchazeči o učební obor budou přijímáni dle pořadí stanoveného počtem
dosažených bodů, do kapacity stanovené zřizovatelem školy.
4. Úpravy počtu bodů
 Za klasifikaci nedostatečně bude odečteno 5 bodů.
 Žákům ze 7. či 8. ročníku ZŠ či školy speciální a žákům s neukončeným
základním vzděláním bude z celkového počtu dosažených bodů odečteno
10 bodů.
 Za sníženou známku z chování budou uchazečům všech denních forem
studia odpočítávány body, a to za druhý stupeň 5 bodů a za třetí stupeň 10
bodů.
5. Rovnost bodů
Při případné rovnosti bodů budou o celkovém pořadí uchazečů níže uvedených
oborů rozhodovat průměry vypočtené na tři desetinná místa z následujících skupin
předmětů:
 Hotelnictví – český jazyk, cizí jazyk, matematika
 Kosmetické služby, vizážista – český jazyk, cizí jazyk, matematika,
chemie, výtvarná výchova
 Podnikání (denní i dálková forma) – český jazyk, cizí jazyk, matematika
 Kuchař – číšník – český jazyk, cizí jazyk, matematika
 Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii – český jazyk, cizí
jazyk, matematika
 Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii – český jazyk, cizí jazyk,
matematika
 Cukrář – český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, výtvarná výchova
 Kadeřník – český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, výtvarná výchova
 Prodavač – český jazyk, cizí jazyk, matematika
6. Přijetí ke studiu
Při splnění podmínek přijímacího řízení je rozhodující pořadí žáka dle počtu
získaných bodů a povolená kapacita oboru ve vazbě na zajištěná místa odborného
výcviku.
IČ: 00 577 227; Telefon: 581 205 280, 581 207 106
E-mail: [email protected]; Web: www.sirava.cz
3/4
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE
PŘEROV, ŠÍŘAVA
A
S LUŽEB
7
7. Další kola přijímacího řízení
V případě nenaplnění kapacity jednotlivých oborů, budou vypsána další kola
přijímacího řízení, až do naplnění plánované a povolené kapacity daného oboru.
Přijímací řízení bude ukončeno 30. září 2015.
8. Platnost kritérií
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 byla projednána a schválena
ředitelstvím školy.
V Přerově 30. 1. 2015
Ing. Martin Kovář
ředitel školy
IČ: 00 577 227; Telefon: 581 205 280, 581 207 106
E-mail: [email protected]; Web: www.sirava.cz
4/4
Download

Podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015-16