STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU
CIZÍ JAZYK II.
NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.
Typ studijního programu: bakalářský
Studijní obor: podnikání
Jména autorů
PhDr.Janusz Karpeta
OSTRAVA 2014
CIZÍ JAZYK II.
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
OBSAH
strana
Úvod
3
1
MEINE
FAMILIE,
FAMILIENBEZIEHUNGEN, 5
LEBENSLAUF, GRAMATIKA: OSOBNÍ ZÁJMENO
V 1. PÁDĚ, ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES
V PŘÍTOMNÉM ČASE, ČASOVÁNÍ SLOVESA
„SEIN“ a „HABEN“, ČLEN A PODSTATNÉ JMÉNO
V 1. PÁDĚ, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ, PŘÍDAVNÉ
JMÉNO V PŘÍSUDKU
2
SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE 21
DEUTSCHSTUNDE, GRAMATIKA: PODSTATNÁ
JMÉNA VE 4. PÁDĚ JEDNOTNÉHO ČÍSLA, OSOBNÍ
ZÁJMENA VE 4. PÁDĚ, PŘIVLASTŇOVACÍ
ZÁJMÉNA, ZÁPOR, ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ,
PŘÍTOMNÝ
ČAS
MÍSTO
BUDOUCÍHO,
BEZESPOJKOVÉ VĚTY
3
SPEISEN UND GETRÄNKE: REZEPT AUF MEINE 31
LIEBLINGSSPEISE: GRAMATIKA: SKLOŇOVÁNÍ
PODSTATNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE,
SKLOŇOVÁNÍ TÁZACÍCH ZÁJMEN „WER“ (KDO)
A „WAS“ (CO), SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH
ZÁJMEN,
PŘEDLOŽKY
S 3.
PÁDEM,
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA
MÜSSEN, KÖNNEN, DÜRFEN
4
WOHNEN,
WOHNUNGSEINRICHTUNGEN,
WOHNUNGSPROBLEME.
GRAMATIKA. 43
SKLOŇOVÁNÍ
PODSTATNÝCH
JMEN
V MNOŽNÉM ČÍSLE, PŘEDLOŽKY SE 4. PÁDEM,
NÁHRADA ČESKÉHO ZVRATNÉHO ZÁJMENA
„SVŮJ“, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA „SOLLEN“ A
„WOLLEN“, NEURČITÝ PODMĚT „MAN“ A „ES“,
ČASOVÉ ÚDAJE
2
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
5
6
7
8
GESUNDHEIT, DER GESUNDE LEBENSSTIL,
ZIVILISATIONS-KRANKHEITEN.
GRAMATIKA. 56
SILNÁ SLOVESA V PŘÍTOMNÉM ČASE A JEJICH
ČASOVÁNÍ, SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
V PŘÍVLASTKU, SLOVESO „MÖGEN“, VEDLEJŠÍ
VĚTY S „DASS“, ZÁKLADNÍ POČETNÍ ÚKONY,
OZNAČENÍ MÍRY, HMOTNOSTI A MNOŽSTVÍ PO
ČÍSLOVKÁCH
EINKAUFEN, GESCHÄFTE, BEKLEIDUNG UND
MODE.
GRAMATIKA.
SKLOŇOVÁNÍ 67
PŘÍDAVNÝCH JMEN V PŘÍVLASTKU, ŘADOVÉ
ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY SE 3. A 4. PÁDEM,
NEODLUČITELNÉ A ODLUČITELNÉ PŘEDPONY,
ČASOVÁNÍ SLOVESA „WISSEN“, VAZBA ES GIBT,
PRÉTERITUM
REISEN, VERKEHR, VERKEHRSMITTEL. EINE
AUSLANDSREISE. DEUTSCHLAND. GRAMATIKA. 79
ZVRATNÁ SLOVESA, ČASOVÁNÍ SLOVESA
„WERDEN“, BUDOUCÍ ČAS, TÁZACÍ ZÁJMENA
„WELCHER“ (KTERÝ) A „WAS FÜR EIN“ (JAKÝ),
NEPŘÍMÉ OTÁZKY, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ
HLAVNÍ PO VĚTE VEDLEJŠÍ, PŘÍSUDKOVÉ
SLOVESO PO ČÍSLOVKÁCH, PERFEKTUM
PRAG – KULTURELLES ZENTRUM DES LANDES:
GRAMATIKA: STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 90
A
PŘÍSLOVCÍ.
SKLOŇOVÁNÍ
VLASTNÍCH
OSOBNÍCH A MÍSTNÍCH JMEN.
3
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
ÚVOD
SLOVO AUTORA:
Předložený studijní materiál, který obsahuje osm základních výukových celků, je zaměřen na
zvládnutí nejdůležitějších lexikálních, gramatických a hlavně komunikačních aspektů moderní
němčiny. Každý výukový celek obsahuje úvodní text, který svým obsahem navazuje na dílčí
okruhy, které jsou součástí závěrečné zkoušky. Následují k němu jak otázky, tak i přiložená nová
slovní zásoba. Poté následuje vysvětlení a seznámení se s novou gramatikou. Jednotlivé
gramatické jevy je možné si pak procvičit přímo ve cvičeních a také v závěrečné části, která
obsahuje rovněž cvičný test. Součástí je samozřejmě klíč, který je nezbytnou zpětnou vazbou pro
každého studenta.
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po pečlivém prostudování všech lexikálních, gramatických či komunikačních prvků získáte
jazykovou vybavenost, která Vám umožní bez problémů zvládnout nejběžnější komunikační
situace, jako jsou rodina, životopis, studium, jídlo, bydlení, zdraví, nakupování, cestování a
město. Veškeré jazykové dovednosti se opírají také o gramatickou vybavenost, kterou student
průběžně získá po studium každé lekce.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
4
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
1. MEINE
LEBENSLAUF
FAMILIE,
FAMILIENBEZIEHUNGEN,
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně představit sami
sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná
slovesa v přítomném čase, včetně slovesa „sein“a „haben“, správně používat člen a podstatné
jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku.
Získáte slovní zásobu z oblasti rodina, kariéra, životopis a také znalosti základních pravidel jak
správně používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase,
včetně slovesa „sein“ a „haben“, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně
vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku.
Budete schopni představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také správně používat zájmena v 1.
pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa „sein“ a „haben“,
správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také
použít přídavné jméno v přísudku.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Familie, Laufbahn, Lebenslauf, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie, ich sage, du sagst, er, sie es
sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie
haben, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, der, die, das, ein, eine, ein
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V první části kapitoly se seznámíme s tématem moje rodina a životopis. Zde si nastudujeme
novou slovní zásobu a procvičíme si praktické slovní obraty. V další části této kapitoly se pak
seznámíme také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci
kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější
gramatické jevy.
5
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní
zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte ve dvojicích
následující otázky. Poté ve dvojicích proveďte podobný dialog a také se sám představte včetně
Vašeho životopisu.
Musterdialog / vzorový dialog
-
Hallo, wie geht es Ihnen?
gut.
Danke, gut, und Ihnen? / Es geht schon. / Es geht mir einigermaßen gut. / Leider, nicht so
-
Wie ist Ihr Name bitte? Können Sie auch Ihren Namen buchstabieren1?
Ulrike Peterson, dass heißt U L R I K E, P E T E R S O N. Das heißt U wie Ulrich, L wie
Ludwig, R wie Richard, I wie Ida, K wie Kaufmann, E wie Emil, und P wie Paula, E wie Emil, T
wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard, S wie Samuel, O wie Otto und N wie Nordpol2.
-
Kann ich Ihnen einige Fragen stellen?
-
Ja, natürlich, ich beantworte sie ganz gern. / Ja, selbstverständlich. / Klar.
-
Wie groß ist Ihre Familie?
Meine Familie ist nicht groß, wir sind vier zu Hause: meine Mutti, mein Vater, meine
Schwester und ich.
-
Wir sind eine vierköpfige3 Familie.
-
Ich habe zwei Geschwister4: einen Bruder, eine Schwester.
Wir haben ein Tier zu Hause - …einen Hund / eine Katze / einen Papagei / einen
Hamster,…
hláskovat
Více na http://www.spelltool.com/de/
3
jsme čtyřčlenná rodina
4
sourozenci
1
2
6
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
-
Wo wohnen Sie?
-
Wir wohnen in Ostrava in einem Plattenbau / in einem Einfamilienhaus.
-
Wir wohnen noch mit Oma zusammen.
-
Wir haben ein Einfamilienhaus / eine Villa.
-
Meine ältere Schwester wohnt nicht mehr bei uns.
-
Wir haben eine 4-Zimmerwohnung.
-
Sagen Sie etwas über Ihre Eltern!
-
Mein Vater / meine Mutter/… heißt….
-
Er / sie ist … Jahre alt.
-
Er / sie arbeitet als …Unternehmer/in, Manager/in, Techniker/in / Lehrer/in /Verkäufer/in /
Professor/in an der Ökonomischen Hochschule / Gärtner/in / Laborant/in.
-
Er / sie hat eine Firma.
-
Seine / ihre Arbeit ist sehr interesent/ zeitanpruschsvoll5 / verantwortlich6 / vielfältig7 er / sie
kommt aber oft spät nach Hause und hat wenig Zeit.
-
Vor zwei Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen8.
-
Sagen Sie etwas über Ihre Geschwister!
-
Ich habe keine Geschwister / Ich habe zwei Geschwister.
-
Ich habe eine/n um drei Jahre ältere/n / jüngere/n Schwester / Bruder.
časově náročná
zodpovědná
7
různorodá
8
rozvedli se
5
6
7
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
-
Er / sie geht noch zur Schule.
-
Er / sie ist am Gymnasium / in der Grundschule.
-
Er / sie studiert an der Karlsuniversität / an der ….
-
Er ist zur Zeit zum Wehrdienst9. / Er macht zur Zeit den Zivildienst.
-
Er / sie hat schon eine eigene Familie.
-
Er / sie ist schon verheiratet10 und hat ein Kind. / Er is ledig11…/ geschieden…
-
Mein Bruder / meine Schwester hört gern Musik / spielt mit mir Tennis /…
-
Sagen Sie etwas über Ihre Großeltern!
-
Oma wohnt bei uns in der Wohnung.
-
Mein Großvater ist vor zwei Jahren gestorben12.
-
Meine Großeltern sind schon ziemlich13 alt.
-
Sie wohnen auf dem Lande.
-
Mit Opa gehe ich oft angeln14.
-
Ich helfe meiner Oma oft im Garten.
-
Mein Großvater / meine Großmutter hat das ganze Leben lang als … gearbeitet.
-
Sie sind schon Rentner15.
je na vojně
vdaná/ženatý
11
svobodný
12
zemřel
13
docela
14
chodit na ryby
15
penzista
9
10
8
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
-
Wie sieht Ihr Familienleben aus16?
-
Früher bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern jedes Jahr in den Urlaub gefahren17.
-
Wir fahren fast jedes Wochenende in unser Wochenendhaus in ….
-
Alle Familienmitglieder18 treffen sich nur sonntags zum Mittagessen.
-
Jede Woche fahren wir unseren Opa im Altersheim19 besuchen.
-
Mein Vater hat mir immer beim Lernen geholfen.
-
Lebenslauf20 – Sagen Sie mir etwas über Ihre Laufbahn21!
-
Ich heiße (NAME) und bin am (DATUM) (-en Dezember 1990) in (STADT) geboren.
-
Mein Vater heißt (NAME) und stammt aus22 (STADT). Er ist jetzt (ALTER) Jahre alt. Seit
(JAHR) arbeitet er als (BERUF) in (BETRIEB/FIRMA).
-
Meine Mutter heißt (NAME), geborene (NAME). Sie kommt aus (STADT). Sie arbeitet jetzt in
(BETRIEB/FIRMA) als (BERUF).
-
Was sind Sie von Beruf23?
-
Seit (JAHR) besuchte24 ich die neunjährige Grundschule in (STADT/STRASSE). Hier hatte ich
immer gute Noten25, so dass ich mich danach fürs Gymnasium entschied.
-
(JAHR) wurde ich am Gymnasium in (STADT/STRASSE) aufgenommen26, das ich dann vier
Jahre besuchte. Hier hatte ich auch keine Probleme mit der Schule, deshalb beendete27 ich das
Studium mit Erfolg. (…).
jak vypadá
jezdil jsem na dovolenou
18
členové rodiny
19
dům důchodců
20
Životopis – více příkladů na http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae/examples
21
kariéra
22
pochází
23
Jaké je Vaše povolání?
24
navštěvoval jsem
25
známky
26
byl jsem přijat
27
ukončil jsem
16
17
9
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
-
Ich habe mich hier für das Abitur und dann fürs Hochschulstudium vorbereitet28. Ich habe das
Abitur abgelegt29, und zwar … in (Englisch usw….) Besonders wichtig fand30 ich den
Fremdsprachenunterricht, vor allem Englisch.
-
Ich habe auch einige Praktika31 / ein Berufspraktikum … gemacht, , … in der Firma (…).
-
Meine persönlichen Fähigkeiten32 sind (…).
-
Meine kommunikativen Fähigkeiten sind (…).
-
Ich beherrsche33 Englisch (…).
-
Meine organisatorischen und Management Fähigkeiten sind (…).
-
Meine beruflichen Tätigkeiten sind (…).
-
Meine Computerkenntnisse34 sind (…).
-
Meine sonstigen Fähigkeiten sind (…).
-
Meine Interessen und Hobbys sind (…).
-
Nach dem Abitur35 plane ich … / nach dem Abschluss36 möchte ich … / in der Zukunft (…).
-
Meine Zukunftspläne (mein Beruf, Familie) (…).ich habe vor (…)., ich möchte (…)., ich plane
(…), ich habe vor (...).
Otázky k textu:
1. Wie geht es Ihnen?
2. Wie ist Ihr Name? Können Sie Ihren Namen buchstabieren?
připravoval jsem se na…
složil jsem…
30
považoval jsem za…
31
praxe
32
dovednosti
33
ovládám
34
znalosti
35
maturita
36
po ukončení
28
29
10
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3. Wie alt sind Sie?
4. Wie gross ist Ihre Familie?
5. Wo wohnen Sie?
6. Stellen Sie kurz Ihre Geschwister und Eltern vor!
7. Wie sieht Ihr Familienleben aus? Was unternehmen Sie gern zusammen, z. B. im Winter oder
im Sommer?
8. Beschreiben Sie auch Ihre Laufbahn! Womit beschäftigen Sie sich37? Was machen Sie?
9. Beschreiben Sie auch kurz Ihre Person und Eigenschaften!
10. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
37
Čím se zabýváte?
11
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Osobní zájmena v 1. pádě:
V němčině rozlišujeme následující základní osobní zájmena:
ich – já
wir – my
du – ty
ihr – vy
er – on
sie – oni
sie – ona
Sie – vy (vykání)
es – ono
Upozornění:
Zájmeno Sie používámé pro vykání a vždy se píše s velkým písmenem a pojí se s 3. osobou
množného čísla.
Příklad: Sie sind sehr nett – jste velice laskavý apod.
Cvičení:
Zopakujte nahlas jednotlivá zájmena pro všechny osoby.
2. Časování pravidelných sloves v přítomném čase:
Pravidelná slovesa v němčině se časují dle následujícího vzoru:
A/ sagen – říkat
ich sage (říkám)
wir sagen (říkáme)
du sagst (říkáš)
ihr sagt (říkáte)
12
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
er sagt (říká)
sie sagen (říkají)
sie sagt (říká)
Sie sagen (říkáte)
es sagt (říká)
Cvičení:
Časujte ve všech osobách:
besuchen, fragen, lernen, schreiben, schwimmen, wohnen, machen.
B/ arbeiten – pracovat
ich arbeite
wir arbeiten
du arbeitest
ihr arbeitet
er arbeitet
sie arbeiten
sie arbeitet
Sie arbeiten
es arbeitet
V případě, že kmen slovesa končí na -t (např.: arbeit-, begleit-) nebo -d, vsouvá se pro snazší
výslovnost mezi kmen a koncovku hláska -e-.
Příklad:
du arbeitest, er, sie, es arbeitet, ihr arbeitet. (2. a 3. osoba jedn.č. a 2. osoba množ.č.)
V případě, že kmen slovesa končí na sykavku s, ß, z, tz, tsch, sch, zt apod. např. sloveso heiß-,
sloveso přibírá v 2. osobě jednotného čísla pouze koncovku – t.
2. a 3. osoba jednotného čísla pak mají shodný tvar.
Příklad: du heißt, er, sie, es heißt.
13
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Cvičení:
Časujte ve všech osobách:
begleiten, heißen, warten, küssen
3. Časovaní slovesa „sein“ (být):
Sloveso „sein“ je nepravidelné a také se nepravidelně časuje:
ich bin – jsem
wir sind – jsme
du bist – jsi
ihr seid – jste
er ist – je
sie sind – jsou
sie ist – je
Sie sind – jste
es ist – je
Cvičení:
Doplňujte tvary slovesa „sein“:
Ich ………………….. Petra. Sie …………sehr nett. Wir …………….. zu Hause. Sie
……………. in Berlin. Du ………… Michael und er ………Florian. Ihr …………… in Ostrava.
4. Časování slovesa „haben“ (mít):
Slovesa „haben“ je další nepravidelné sloveso a časuje se následujícím způsobem:
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er/sie, es hat
sie haben
14
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Sie haben
Cvičení:
Časujte sloveso „haben“ ve všech osobách:
Ich habe einen Onkel / eine Tante / ein Kind.
5. Člen a podstatné jméno v 1. pádě:
Němčina používá člen určitý (der, die, das) pro označení věci známé. V češtině používáme
v takových případech ukazovací zájmeno „ten, ta, to“.
Příklad:
der Herr – ten pán, die Frau – ta žena, das Kind – to dítě
Člen neurčitý (ein, eine, ein) označuje věci neznámé. V češtině používáme v takových případech
neurčité zájmeno „nějaký“.
Příklad:
ein Herr – nějaký pán, eine Frau – nějaká žena, ein Kind – nějaké dítě
V němčině platí pravidlo, že před každým podstatným jménem se zpravidla používá člen. U
některých podstatných jmen je možné člen vynechat, např. před osobními jmény, tituly, názvy
měst, zemí, apod. a také v případě vazeb.
Mužský určitý člen der, neurčitý člen ein Mann
Ženský určitý člen die, neurčitý člen eine Frau
Střední určitý člen das, neučitý člen ein Kind
Cvičení:
Vyjádřete následující podstatná jména se členem určitým a neurčitým:
15
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
město, historie, paní, ulice, univerzita, přítelkyně, přítel, bratr
6. Pořádek slov ve větě:
6.1. Slovosled v oznamovací větě:
Oznamovací věta může mít přímý a nepřímý pořádek slov.
Přímý pořádek:
podmět – sloveso – ostatní větné členy
Příklad: Er arbeitet in Prag. Eva aus Ostrava arbeitet auch in Prag.
Nepřímý pořádek:
zdůrazněný větný člen – sloveso – podmět – ostatní větné členy
Sloveso stojí v německé oznamovací větě vždy jako 2. větný člen.
Příklad: In Prag studiert sie Ökonomie.
6.2. Slovosled v tázací větě:
Sloveso v takovém případě stojí jako 2. větný člen po tázacím zájmenu nebo na začátku věty
v případě, že otázka nemá tázací zájmeno.
Příklad: Was machst du jetzt? Sind Sie aus Hamburg?
Cvičení:
Překládejte:
Jste z Prahy? Kde pracujete? Co studuješ? Kdo je ta dívka? Je tady také? Jak se ti daří?
7. Přídavné jméno v přísudku:
16
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Na rozdíl od češtiny německé přídavné jméno v přísudku nepřibírá žádnou koncovku a má stejný
tvar ve všech rodech.
Příklad: Du bist freundlich. Sie ist freundlich. Wir sind freundlich.
Cvičení:
Překládejte:
Petr je přátelský. My jsme přátelští. Jsi také přátelský? Ta paní je přátelská. Eva je přátelská. Já
jsem také přátelská. Jsme přátelské?
SHRNUTÍ:
Budete správně umět představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1.
pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa „sein“ a „haben“,
správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také
použít přídavné jméno v přísudku.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. Jaká jsou zájmena v 1. pádě?
2. Jak se časují slovesa v přítomném čase?
3. Jak se časuje sloveso „sein“ a „haben“?
4. Jaké existují v němčině členy?
5. Jaký je správný pořádek slov v německé větě?
6. Jaký tvar má přídavné jméno v přísudku?
DALŠÍ ZDROJE:
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
17
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
5. http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae/examples
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test:
1. Uveďte následující podstatná jména se správným členem určitým a neurčitým:
1…………….. Bruder. 2. ………………..Schule ……………. 3. …………………Name 4.
…………………… Schwester …………………. 5. ………………… Ökonomie
6………………………… Kind ……………………………. .
2. Doplňte zájmena osobní:
1. Wie alt ist deine Schwester? - ………………ist 25 Jahre alt. 2. Woher kommt ……….. ………. kommt aus Paris. 3. Mark, was studierst ………? - ………………….. studiere
Ökonomie.
3. Doplňte tvary slovesa „haben“:
1. …. du eine Zigarette? – Nein, ich …. keine Zigarette. 2. Monika und Peter …. schon ein Haus.
3. …. ihr schon eine Arbeit? 4. Wir …. eine Wohnung in Ostrava. 5. ….sie schon einen Freund?
6. …. Sie Geschwister?
4. Seřaďte slova do vět:
1.
Eigentlich – hier – wohnt – wer?
2.
Zur Arbeit – fahren – auch – Sie?
3.
Sehr – die Kinder – nett – aber – sind!
18
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
4.
Weit – von hier – Ostrava – liegt?
5.
Schön – Prag – ist.
5. Jak zněla otázka:
1.
…………….? – Ich gehe in das Stadtzentrum.
2.
…………….? – Nein, Eva arbeitet in Prag.
3.
…………….? – Ich studiere an der Uni in Ostrava.
4.
…………….? – Ökonomie.
5.
…………….? – Erika wird nächste Woche heiraten.
6. Přeložte do němčiny:
1.
Jak se jmenujete? ………………………………..
2.
Kde bydlíte / studujete/ pracujete? ………………
3.
Co děláte?.................................................................
4.
Co studujete? ……………………………………
5.
Mluvíte anglicky nebo něměcky? ………………..
6.
Kolik je Vám let? ………………………………….
7.
Máte sourozence? ………………………………….
Řešení testu:
1. 1. der / ein 2. die / eine 3. der /ein 4. die / eine 5. die / eine 6. das / ein
2. 1. Sie 2. sie – Sie 3. du – Ich
19
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3. 1. hast - habe 2. haben 3. habt 4. haben 5. hat 6. haben
4. 1. Wer wohnt eigentlich hier? 2. Fahren Sie auch zur Arbeit? 3. Die Kinder sind aber sehr
nett! 4. Liegt Ostrava weit von hier? 5. Prag ist schön.
5. 1. Wohin gehst du? 2. Arbeitet Eva in Bratislava.? 3. Wo studierst du? 4. Was studierst du? 5.
Wann wird Erika heiraten?
6. 1. Wie heißen Sie? 2. Wo wohnen Sie / studieren Sie/ arbeiten Sie? 3. Was machen Sie? / Was
sind Sie von Beruf? 4. Was studieren Sie? 5. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? 6. Wie alt
sind Sie? 7. Haben Sie Geschwister?
20
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
2. SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE
DEUTSCHSTUNDE
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět popsat Vaše předchozí a
stávající studium a také správně používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně
zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý
budoucí čas a také použít bezespojkové věty.
Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také
používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat
přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít
bezespojkové věty.
Budete schopni správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná
jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena,
vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Studium, Grundschule, Mittelschule, Hochschule, Uni, ein, einen, der, den, eine, eine, die, die,
ein, ein, das, das, mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie, haben, mein, dein, sein, ihr, sein,
unser, euer, ihr, Ihr, nein, nicht, eins, zwei, drei …eine Million
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na Vaše předchozí a stávající
studium a také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci
kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější
gramatické jevy. Na další sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci o Vašem předchozím
a také stávajícím studium.
21
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní
zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte otázky. Na další
sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci.
Wie viele andere Schüler in Tschechien musste ich verschiedene38 Vorschul- und
Schuleinrichtungen39 besuchen. Zuerst war das die Kinderkrippe40, der Kindergarten41. Mit sechs
Jahren42 wurde ich eingeschult43 und besuchte acht Jahre die Grundschule44. In der achten Klasse
musste ich mich entscheiden45, wo ich die Schulpflicht46 beenden47 wollte. Ich hatte drei
Möglichkeiten48: in einer Berufsschule49, am Gymnasium oder in einer der Fachschulen50.
Heutzutage51 ist es schon anders mit der Schulpflicht. Jetzt besucht man neun Jahre die
Grundschule und damit ist dann die Schulpflicht erfüllt52.
Das Lernen machte mir keine Schwierigkeiten53. Ich hatte auch viele Interessen54 , wusste
aber noch nicht, was ich werden möchte. Deshalb entschied ich mich für das Gymnasium.
Es ist eine allgemeinbildende55 Mittelschule56. Die Schüler können hier mathematische,
naturwissenschaftliche57, sprachliche, gesellschaftlich-historische58 und künstlerische59 Bildung60
gewinnen61. Meiner Meinung nach62 ist es auch die beste Vorbereitung63 für das
Hochschulstudium64.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
různé
… předškolní a školní zařízení
jesle
školka
v šesti letech
zařazen do školního vzdělávání (vstoupit do školy)
základní škola
rozhodnout se
povinná školní docházka
ukončit
možnost
učňovská škola
odborná škola
dnes, v současné době
splnit
potíže
zájmy
všeobecně vzdělávací
střední škola
přírodovědné
společensko-historické
umělecké
vzdělání
získat
podle mého názoru
příprava
vysokoškolské studium
22
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Dann bestand65 ich erfolgreich Aufnahmeprüfung66 und begann ich, diese Schule zu
besuchen. Da ich genau wusste, dass ich gleich nach dem Abitur67 noch nicht arbeiten wollte,
entschloss68 ich mich für das Studium. Die Anmeldung69 zum Studium habe ich an die
Ökonomische und an die Rechtswissenschaftliche/Juristische70 Fakultät der Karlsuniversität
gesendet. Wenn es nicht klappt, dachte ich damals, möchte ich einen zweijährigen Sprachkurs71
besuchen und das Staatsexamen72 in Deutsch und Englisch ablegen73. Aber so weit74 wollte ich
ich lieber nicht denken. Vor mir stand ja das Abitur! In Tschechien besteht75das Abitur aus zwei
Teilen76. Im April haben wir die schriftliche77 Prüfung in Tschechisch gemacht. Für mich war
das der schlimmste78 Teil des Abiturs. Wenn ich etwas schreiben soll, muss ich mich gut fühlen
und genug Zeit haben. Das Thema muss mir passen, sonst schaffe79 ich nichts.
Im Mai legten wir die mündliche80 Prüfung ab. Tschechisch und eine Fremdsprache81
sind Pflicht82, zwei Fächer83 wählen wir selbst. Wir konnten das Abitur in Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie, Geographie, Informatik, Geschichte und Bürgerkunde84 machen. Das sind fast
alle Fächer, die am Gymnasium normalerweise unterrichtet werden. Ich habe Deutsch, Englisch
und Ökonomie ausgewählt.
Die mündliche Prüfung legt man vor einer Abiturkommision85 ab. Diese dauert
insgesamt86 zwei Stunden. Für ein Fach hat jeder Schüler eine halbe Stunde Zeit. Zuerst zieht
man sich eins von 25 oder 30 Themen heraus87 und bereitet sich eine Viertelstunde vor. Danach
spricht man über das Thema, löst88 verschiedene Aufgaben und beantwortet die von den Lehrern
gestellten Fragen. Wenn man genug gelernt hat und auch Glück hat, fällt man nicht durch89.
Und was kann ich erwarten? Ich glaube, dass ich ein guter Schüler bin. Ich lerne zwar
nicht viel, aber trotzdem hoffe ich, dass alles gut klappt.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
bestehen – obstát (u zkoušky)
přijímací zkouška
maturita
rozhodl jsem se
přihláška
právní
… dvouletý jazykový kurs
státnice
složit, skládat (o zkoušce)
tak dalece (tak daleko do budoucnosti)
skládat se (z …)
část
písemný
nejhorší
zvládnout
ústní
cizí jazyk
povinnost (povinný)
předmět (obor)
ZSV
maturitní komise
celkem
herausziehen - vytáhnout
řešit
propadnout
23
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Nächstes Jahr werde ich bestimmt an der Uni studieren. Persönlich interessiere ich mich
für Unternehmen, weil meine Familie schon eine eigene Firma besitzt, deshalb möchte ich mich
mit diesem Studium in der Zukunft beschäftigen. Bis dahin muss ich noch ein bisschen warten.
Vor mir stehen jetzt die Sommerferien. Ich werde wohl reisen und neue Länder und Kulturen
kennenlernen.
Otázky k textu:
1. Welche Vorschuleinrichtungen haben Sie besucht?
2. Mit wie vielen Jahren begannen Sie, die Grundschule zu besuchen?
3. Wie lange dauerte die Schulpflicht früher und wie ist es heute?
4. Warum haben Sie sich nach der Grundschule fürs Gymnasium oder ein anderes Studium
entschieden?
5. Wie sieht das Abitur aus?
6. Was planen Sie nach dem Abitur?
7. Wo studieren Sie heute?
8. Was studieren Sie genau? Beschreiben Sie kurz Ihr jetziges Studium!
9. Welche Fächer machen Ihnen Spass?
10. Was möchten Sie dann in der Zukunft machen?
24
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla:
V němčině rozlišujeme pouze 4 pády na rozdíl od češtiny a skloňují se zpravidla pomocí členů,
zájmen, nebo předložek. V této kapitole se seznámíme pouze s 1. a 4. pádem:
Rod mužský: 1.p. der Bruder – ein Bruder
4.p. den Bruder – einen Bruder
Rod ženský: 1.p. die Schwester – eine Schwester
4.p. die Schwester – eine Schwester
Rod střední: 1.p. das Kind – ein Kind
4.p. das Kind – das Kind
Cvičení:
Doplňujte člen určitý a neurčitý:
Uwe begleitet ………….. Freundin, …………………Onkel, ………………Mädchen. Ich bitte
…………. Bruder, ………….. Cousine, ………………. Kind. Suchen Sie ……………….
Straße, …………Schule, …………………… Kind?
2. Osobní zájmena ve 4. pádě:
Osobní zájmena, stejně jako člen, se skloňují ve 4 pádech. V této kapitole se seznámíme s tvary
ve 4. pádě:
Jednotné číslo:
1.p. ich
du
er
sie es
4.p. mich dich ihn sie es
25
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Množné číslo:
1.p. wir
ihr sie
Sie
4.p. uns euch sie Sie
Cvičení:
Nahrazujte následující podstatná jména zájmenem:
Wir suchen das Kind. Sie kennt die Straße. Ich bitte die Mutter. Sie begleitet den Freund. Ich
bitte den Vater. Ich kenne das Mädchen.
3. Přivlastňovací zájmena:
Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen.
jednotné číslo
množné číslo
mein, meine, mein
můj, má, mé
unser, unsere, unser
náš, naše
dein, deine, dein
tvůj, tvá, tvé
euer, euere, euer
váš, vaše
sein, seine, sein
jeho
ihr, ihre, ihr
jejich
Ihr, Ihre, Ihr
Váš, Vaše
ihr, ihre, ihr
sein, seine, sein
její
jeho
Cvičení:
Překládejte:
vaše dítě, naše rodina, můj otec, jeho žena, jejich dítě, naše ulice, můj bratr, vaše město, tvůj
přítel, má sestra, její škola.
4. Zápor nein, nicht, kein
26
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
V němčině se v rámci jedné věty může objevit pouze jeden zápor. Rozlišujeme zápor „nein“,
který je opakem „ja“ a vždy stojí před větou.
Příklad: Nein, ich kaufe es nicht.
„Nicht“ – slovesný zápor vždy stojí za určitým slovesem, někdy až na konci věty.
Příklad: Martin ist nicht aus Linz. Er kennt die Strasse nicht. Es ist nicht leicht.
Záporné zájmeno „kein, keine, kein“ vyjadřuje zápor u podstatného jména. Skloňuje se
v jednotném čísle jako neurčitý člen.
Příklad:
Hast du einen Freund? – Nein, ich habe keinen Freund. Habt ihr Zeit? – Wir haben keine Zeit.
Cvičení:
Doplňujte „nicht“ nebo „kein“.
Du hast ………. Freund. Ich bin ……….schnell. Sie sind ………. hier. Wir wohnen ………in
Prag. Wir haben ……….Kind. Sie begleiten uns ……….. Ich habe…….. Schwester. Vanessa
ist ………. Stadt.
5. Číslovky:
0 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, 10 zehn, 11 elf,
12 zwölf, 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19
neunzehn, 20 zwanzig.
21 einundzwanzig, 22 zweiundzwanzig … 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70
siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig, 100 (ein)hundert, 101 (ein) hunderteins, 200 zweihundert,
300 dreihundert, 1000 (ein)tausend, 1001 (ein)tausendundeins, 2000 zweitausend, 3000
dreitausend, 10 000 zehntausend, 100 000 hunderttausend, 1 000 000 eine Million
Cvičení:
Čtetě nahlas:
27
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
0, 1, 5, 85, 9, 212 000, 715, 13 785, 1985, 236 000, 999 999, 77, 2009
6. Přítomný čas místo budoucího:
V němčině lze poměrně často použít přítomný čas pro vyjádření boudoucnosti.
Příklad: Sie kommt spät. – Přijde pozdě. Dann bin ich Vater. – Potom budu otcem.
7. Bezespojkové věty:
Slovesa sagen, meinen, glauben apod. uvádějí další větu bez spojky.
Příklad:
Ich meine, du bist faul. Sie sagen, sie arbeiten schnell. Ich glaube, sie kommt spät. Sie sagt, sie
studiert in Wien.
Cvičení:
Překládejte:
Myslím, že pracuje v Praze. Domnívám se, že bydlí v Ostravě. Říká, že se jmenuje Michael.
Domnívám se, že je z Paříže. Myslíme si, že tady studují.
SHRNUTÍ:
Budete umět správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména
ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit
zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. Jaké tvary mají podstatná jména ve 4. pádě?
2. Jaké jsou tvary přivlastňovacích zájmen v němčině?
3. Jak se tvoří zápor?
28
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
4. Jak se tvoří číslovky v němčině od číslovky 1 až po 1 000 000?
5. Jaké jsou pravidla pro bezespojkové věty?
DALŠÍ ZDROJE:
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test:
1. Nahraďte podstatné jméno zájmenem:
1. Wolfgang kennt seinen Freund seit langem. – Woher kennt er ….? 2. Wie heißt die Hauptstadt
von Italien? Und wo liegt ….? 3. Erfüllt er die Aufgabe? – Natürlich erfüllt er …. 4. Roman
findet ihren Freund dumm. – Ich nicht, ich finde ….. klug. 5. Kennen Sie ihre Geschwister? –
Nein, ich kenne …. nicht.
2. Doplňte zápor:
1. Marian hat …. Freundin. 2. Die Kollegen gehen …. zur Arbeit. 3. Mark wohnt …. in Rostock.
4. Sie haben …. Kind. 5. Ich lerne …. gern. 6. Das Kind ist …. froh. 7. Florian besucht uns …..
8. Michael ist …. unser Freund.
3. Přeložte:
1. můj dům 2. jeho otec 3. její rodina 4. vaše dítě 5. jeho matka 6. tvoje přítelkyně 7. jejich
jméno 8. její dům
4. Doplňte:
29
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
a) slovesa ve správném tvaru:
1. Kann ich ….? Das ist mein bester Freund Johann. 2. Ich …. deine Freundin sehr hübsch. 3.
Wie alt …. Paul? Vierzig? 4. …. er Geschwister? – Ja, eine Schwester.
b) podstatná jména:
1. Robert besucht eine …., und studiert Management in Prag. 2. Hat er Kinder? – Ja, einen Sohn
und eine…….. 3. Seine Frau Veronika arbeitet in der Kinderschule. Sie ist …. von Beruf.
5. Popište Vaši rodinu (max.15 vět):
Řešení testu:
1.. 1. ihn 2. sie 3. sie 4. ihn 5. sie
2. 1. keine 2. nicht 3. nicht 4. kein 5. nicht 6. nicht 7. nicht 8. nicht
3. 1. mein Haus 2. sein Vater 3. ihre Familie 4. euer Kind 5. seine Mutter 6. deine Freundin 7. ihr
Name 8. ihr Haus
4. a/ vorstellen 2. finde 3. ist 4. hat
b/ 1. Ökonomie, Hochschule, Uni 2. Tochter 3. Lehrerin
30
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3. SPEISEN UND GETRÄNKE, REZEPT AUF MEINE
LIEBLINGSSPEISE
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně popsat jídla, pití a
jiná běžná gastronomická lexikální spojení a také používat tvary podstatných jmen v
jednotlivých pádech, skloňovat tázací zájmena „wer“ a „was“, skloňovat osobní zájmena,
správně používat předložky se 3. pádem, vytvořit a používat rozkazovací způsob a také časovat
modální slovesa „müssen“, „können“ a „dürfen“.
Získáte znalosti jak správně popsat jídla, pití a jiná běžná gastronomická lexikální spojení a také
jak používat tvary podstatných jmen v jednotlivých pádech, skloňovat tázací zájmena „wer“ a
„was“, skloňovat osobní zájmena, správně používat předložky se 3. pádem, vytvořit a používat
rozkazovací způsob a také časovat modální slovesa „müssen“, „können“ a „dürfen“.
Budete schopni správně popsat jídla, pití a jiná běžná gastronomická lexikální spojení a také
používat tvary podstatných jmen v jednotlivých pádech, skloňovat tázací zájmena „wer“ a „was“,
skloňovat osobní zájmena, správně používat předložky se 3. pádem, vytvořit a používat
rozkazovací způsob a také časovat modální slovesa „müssen“, „können“ a „dürfen“.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Speisen, Getränke, Gerichte, Essen, Kochen, Restaurant, Kneipe, der, des, dem, den, ein, eines,
einem, einen, die, der, der, die, eine, einer, einer, eine, das, des, dem, das, ein, eines, einem, ein,
wer, wessen, wem, wen, ich, mir, mich, du, dir, dich, er, ihm, ihn, sie, ihr, sie, es, ihm, es, wir,
uns, uns, ihr, euch, euch, sie, ihnen, sie, Sie, Ihnen, Sie, aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu,
müssen, können, dürfen
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na jídlo a pití a poté také s novou
gramatikou, kterou si nakonec procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje
souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. Na další sezení
si připravte krátkou prezentaci o jídle a pití, které máte rádi, popřípadě rohovor v restauraci či
kavárně.
31
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
Man sagt, dass die deutsche Küche international nicht an der Spitze steht, aber sie ist
reichhaltig90 und abwechslungsreich91. Das typische „deutsche“ Essen gibt es genauso wenig92,
wie das englische, französische oder italienische. Aber jede Landschaft93 und jedes Bundesland94
hat eigene95 Spezialitäten. Was sind jetzt einige typische deutsche Spezialitäten? Zum Beispiel
ist es die Weißwurst96 in München und Bayern, die sehr beliebt dort ist. , während97 man in
Schwaben98, im Bundesland Baden-Württemberg, Teigwaren99 wie Spätzle100 und Maultaschen
(mit Hackfleisch101 gefüllte102 Teigtaschen) besonders gern isst. Thüringen103 ist für seine
Rostbratwurst104, die Stadt Lübeck in Schleswig-Holstein für Marzipan und die Stadt Dresden in
Sachsen für den Christstollen105 bekannt.
Deutschland hat jedoch auch was zu Trinken zu bieten. In Deutschland wird jedes Jahr
über 100 Millionen hl (Hektoliter) Bier erzeugt106. Bekannt sind folgende Marken, wie z.B.:
Oettinger, Krombacher, Bitburger, Beck's, Warsteiner, Hasseröder, Veltins, Paulaner,
Radeberger und Erdinger. So steht die BRD nach den Vereinigten Staaten107 an zweiter Stelle
der Bierproduktion. Unter anderem jeder kennt auch das Oktoberfest, das jedes Jahr in München
stattfindet. Viele Leute wissen nicht, dass der deutsche Wein auch bekannt ist. Die
Hauptanbaugebiete108 in Deutschland sind heute die Gebiete längs109 des Rheins (bis Bonn), der
Ahr und Mosel, die Pfalz, Franken und Baden-Württemberg, auch an der Elbe und Saale. Die
Meißner110 Weinberge111 sind in der Welt am nördlichsten gelegen112.
Unser Nationalgericht113 ist ohne Zweifel114 Schweinebraten mit Knödeln und Kraut115.
Dazu passt natürlich ein Glas Bier. Die bekanntesten tschechischen Brauereien116 sind in
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
bohatá
rozmanitá
… stejně tak málo, jako … (není, zrovna tak jako)
kraj
spolková země
vlastní
bílá klobása
zatímco
Švábsko
těstoviny (r Teig – těsto)
druh nudlí (jižní Německo)
mleté maso
plněný
Durynsko
restovaná klobása
štola
vyrábět
Spojené státy
hlavní oblasti pěstování (vína)
podél
míšeňský
vinice
položeny, rozkládají se
národní jídlo
bez pochyb
… vepřová pečeně s knedlíkem a se zelím
pivovary
32
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Pilsen117, Budweis118 und in Prag. Daneben119 wird auch bei uns Wein erzeugt, und zwar in
Mähren120.
Der rege121 Tourismus und die Anwesenheit122 zahlreicher ausländischer Bürger123,
sowohl in der Bundesrepublik als auch bei uns, haben auch dazu geführt125, dass inzwischen126
viele Restaurants von z. B. Italienern, Griechen127, Türken128, Chinesen und Spaniern129
eröffnet130 wurden. Diese Speiselokale stellen eine große Bereicherung131 dar.
124
In Deutschland geht man gern zum Essen aus, allerdings132 nicht so oft, wie dies in
anderen Ländern der Fall ist133. Die Preise für ein Essen sind genauso134 unterschiedlich135, wie
bei uns auch. Eine Imbissbude136 oder Snackbar, an der man seine Bratwurst137 im Stehen138
verzehrt139, ist natürlich viel billiger als ein Restaurant.
Bei Jugendlichen140 sind die Filialen bekannter Schnellimbissketten141 (wie z.B.
McDonald’s, KFC, Burger King u.a.) besonders beliebt. Hier gibt es internationale
Standardgerichte142 wie Hamburger und Cheeseburger. Man kann sie auch eingepackt143
mitnehmen. Die Filialen der Pizzerias oder chinesische Restaurants, die jeder kennt, sind auch
populär.
Ich esse meistens zu Hause, denn einige Restaurants bei uns sind mir zu teuer. Aber
manchmal gehe ich zum Essen mit meinen Freunden aus, wenn wir z.B. den Geburstag feiern
möchten. Bei uns in der Stadt, nicht weit von userem Haus, gibt es eine gute Gastätte, die wir am
öftesten besuchen. Das Personal ist sehr freundlich, hilfsbereit und bedient alle Gäste sehr
schnell. Die Schulkantine nutze ich nur wening, weil das Essen hier meistens nicht gut ist. Am
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Plzeň
České Budějovice
vedle toho
Morava
čilý
přítomnost
občan
sowohl / als auch – jak / tak
vést
v poslední době
Řekové
Turci
Španělé
otevřít
obohacení, rozšíření výběru
ovšem
… jak je tomu i v jiných zemích
stejně tak
rozdílný
stánek s občerstvením
pečený vuřt
… ve stoje, „na stojáka“
sníst
mládež
řetězcová občerstvení
standardní pokrmy
zabalený
33
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
liebsten esse ich, was meine Mutti oder Oma zubereitet144. Mein Leibgericht145 sind
Obstknödel146. Ich selber kann nicht so gut kochen und es macht mir auch nicht so viel Spaß.
Und Sie? Was trinken Sie persönlich gern? Was essen Sie gern?
Otázky k textu:
1. Gibt es ein „deutsches“ Nationalgericht?
2. Was wird in Deutschland getrunken?
3. An welcher Stelle steht Deutschland in der Bierproduktion? Nennen Sie einige Biermarken!
4. Was ist unser (also tschechisches) Nationalgericht?
5. Welche Weinanbaugebiete in der BRD und bei uns kennen Sie?
6. Wohin gehen die Jugendlichen gern?
7. Was ist Ihr Leibgericht?
8. Können Sie kochen?
9. Was kochen Sie gern? Können Sie Ihren Kollegen/Kolleginne ein Rezept auf Ihr
Lieblinsggericht eben?
10. Welche ist Ihre Lieblingsgastätte?
144
145
146
připravit (k jídlu), uvařit
oblíbené jídlo
ovocné knedlíky
34
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle:
Skloňování podstatných jmen se řídí pravidly, podle kterých se povinně užívá koncovka –es
v 2.pádě před sykavkami (s, ß, tz, tsch, sch, zt). Podstatná jména zakončená na –er, -el, -en mají
koncovku –s (des Vaters, des Onkels, des Kuchens). V ostatních případech použití –e- kolísá.
Rod mužský:
1.p. der Tag
ein Tag
2.p. des Tag(e)s
eines Tag(e)s
3.p. dem Tag
einem Tag
4.p. den Tag
einen Tag
Podstatná jména cizího původu se zakončením na –ent (Student, Dozent, Assistent) nebo na –
ant, -at, -oge, -it, -ist nebo jiná jako der Kollege a der Herr přidávájí během skloňování koncovku
–en. Pouze der Herr přijímá –n.
1.p. der Kollege
ein Kollege
2.p. des Kollegen
eines Kollegen
3.p. dem Kollegen
einem Kollegen
4.p. den Kollegen
einen Kollegen
Rod ženský:
U ženského rodu jsou vždy shodné tvary v 1. a 4. pádě a v 2. a 3. pádě.
1.p. die Frau
eine Frau
2.p. der Frau
einer Frau
35
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3.p. der Frau
einer Frau
4.p. die Frau
eine Frau
Rod střední:
U středního rodu se shoduje pouze 2. pád s tvarem podstatných jmen mužského rodu. U
středního rodu jsou vždy shodné tvary v 1. a 4. pádě.
1.p. das Haus
ein Haus
2.p. des Haus(e)s
eines Haus(e)s
3.p. dem Haus
einem Haus
4.p. das Haus
ein Haus
Cvičení:
Skloňujte ve všech pádech následující podstatná jména:
der Vater, die Straße, eine Familie, ein Freund, ein Kind, ein Jahr, der Schüler, die Mutter, das
Mädchen
2. Skloňování zájmen „wer“ (kdo) a „was“ (co):
Skloňuje se pouze zájmeno „wer“, „was“ je nesklonné. Po tvaru wessen se používá podstatné
jméno bez členu.
1.p. wer
was
2.p. wessen
3.p. wem
4.p. wen
was
Cvičení:
36
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Překládejte:
Čí je to sestra? Komu to ukážete? Kdo je to? Co tam děláš? Co je to? Koho hledáte? Čí rodina
přijde? Komu to přineseš? Koho vidíte?
3. Skloňování osobních zájmen:
1.p.
ich
du
er
sie es
3.p.
mir dir ihm ihr ihm
4.p.
mich dich ihn
sie es
wir
ihr sie
uns
euch ihnen Ihnen
uns
euch sie
Sie
Sie
V případě, že se ve větě objeví dva předměty vyjádřené osobními zájmeny, předchází 4. pád 3.
pádu.
Příklad: Ich erkläre dir die Aufgabe. – Vysvětlím ti ten úkol.
Ich erkläre es dir. – Vysvětlím ti to.
Cvičení:
a/ Nahrazujte podstatné jméno zájmenem:
Wir bringen es dem Vater. – Wir bringen …………………………………………
Zeigst du es der Frau? – Zeigst du ………………………………………….........?
Sie glaubt es dem Kind. – Sie glaubt …………...........................................
b/ Překládejte:
ukážou to tobě /jí /jim, poděkuje ti /vám /mu, nevěří nám /vám /ti, přinese to tobě /jim /nám
4. Předložky s 3. pádem:
37
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
V němčině existují předložky se 3., 4. pádem nebo také předložky, které se v závislosti na otázce
WO (kde) a WOHIN (kam) pojí buď se 3. nebo 4. pádem (viz další kapitoly).
Předložky se 3. pádem:
aus – z, außer – kromě, mimo, bei – u, při, mit – s, 7. pád, nach – po, podle, do, seit – od
(časově), von – z, od, o, zu – k
V hovorové němčině lze sloučit předložky s určitým členem:
bei dem – beim, zu dem – zum, von dem – vom, zu der – zur
Cvičení:
Překládejte:
u otce, u něho, u nás, s matkou, s ní, s nimi, o bratrovi, o něm, o vás, od sestry, od ní, od nás,
k němu, k nám, k tetě, podle tebe, podle učitele, kromě přítelkyně, autem, ze supermarketu,
z náměstí, po práci
5. Rozkazovací způsob:
V němčině platí pravidlo, podle kterého tvary rozkazovacího způsobu v 2. osobě obou čísel
nemají osobní zájmeno (zůstavají bez podmětu). V 1. a 3. osobě množného čísla stojí zájmeno za
slovesem. V případě, že sloveso končí na –t, -d, -n a –ng tak se v 2. osobě jednotného čísla
přidává koncovka –e.
2.osoba jedn.č.
Kauf(e)!
Arbeite!
2.osoba množ.č.
Kauft!
Arbeitet!
1.osoba množ.č.
Kaufen wir!
Arbeiten wir!
3.osoba množ.č.
Kaufen Sie!
Arbeiten Sie!
Existuje výjimka v podobě slovesa „sein“, které má nepravidelné tvary:
Sei freundlich!
(buď přátelský!)
38
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Seien Sie bitte freundlich!
(buďte prosím přátelští!)
Seien wir freundlich zu ihm!
(buďme k němu přátelští!)
Seid auch freundlich zu ihm!
(buďte k němu přátelští!)
Cvičení:
Překládejte a tvořte tvary rozkazovacího způsobu pro všechny osoby:
Navštiv je! Poprosme ho! Nebuďte pomalí!! Kup ten dárek! Pojď sem! Buďme srdeční!
6. Modální slovesa „müssen“, „können“, „dürfen“
Modální slovesa se časují nepravidelně, v jednotném čísle se shoduje 1. osoba se 3. osobou.
müssen (muset)
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie müssen
können (moci, umět)
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann sie können
dürfen (smět)
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
39
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
er, sie, es darf
sie dürfen
Modální slovesa se pojí obvykle s infinitivem významového slovesa. Jeho tvar stojí vždy na
konci věty.
Příklad:
Sie muss zur Arbeit gehen. Darf ich Sie vorstellen?
Cvičení:
Časujte ve všech osobách:
Ich muss die Aufgabe erklären. Ich kann noch nicht Tennis spielen. Darf ich Kaffee nehmen?
SHRNUTÍ:
Budete umět správně používat slovní obraty a spojení z oblasti jídla a pití a také tvary
podstatných jmen v jednotlivých pádech, skloňovat tázací zájmena „wer“ a „was“, skloňovat
osobní zájmena, správně používat předložky se 3.pádem, vytvořit a používat rozkazovací způsob
a také časovat modální slovesa„müssen“, „können“ a „dürfen“.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. Jaké jsou tvary podstatných jmen v jednotlivých pádech?
2. Jak se skloňují tazací zájmena „wer“ a „was“?
3. Jaké jsou předložky ve 3. pádě?
4. Jak se tvoří rozkazovací způsob?
5. Jak se časují modální slovesa „müssen“, „können“ a „dürfen“?
DALŠÍ ZDROJE:
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
40
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test:
1. Doplňte správný tvar podstatného jména:
1. Hier ist die Anschrift …. (mein Vater/meine Mutter/seine Schwester). 2. Zeig es auch…. (der
Freund/die Freundin/das Kind). 3. Monika hat doch …. (kein Kind/keine Schwester/kein
Freund).
2. Vkládejte správná tázací zájména:
1. . …. Frau ist das? Die Frau deines Onkels? 2.…. sagt Ralf? Ich verstehe ihn nicht. 3. Auf ….
warten sie noch? 4. Thomas ist schon hier. …. kommt noch? 5. …. wollen Sie danken? 6. Nach
…. sollen wir fragen? 7. …. trinkst du? Tee? 8. Bei …. wohnt Ulrike? 9. …. können wir fragen?
3. Doplňujte osobní zájmena:
1. Sehen Sie uns gut? – Ja, wir sehen …. ziemlich gut.2. Wer holt Petra? – Ich hole ….. – Und
Patrik? – Kannst du …. holen ? – Und die Freunde deines Bekannten? – Ich kann …. auch holen.
3. Sagen Sie es bitte Ihren Kindern. – Gut, ich sage es ….. – Sagt es Magda ihrem Freund? – Ja,
sie sagt es ….. – Sagen wir es auch Ralf? – Nein, …. sagen wir es nicht. 4. Besuchst du mich? –
Natürlich besuche ich…..
4. Překládejte a použijte předložky se 3. pádem:
1. s mým strýcem – s ním 2. od té přítelkyně – od ní 3. k naší přítelkyni – k ní 4. kromě toho
pána – kromě něj 5. u jejího přítele – u něj 6. s jejím dítětem – s ním
5. Tvořte rozakazovací způsob – viz příklad:
Er kauft es. (Sie) – Kaufen Sie es auch!
41
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
1. Er ist freundlich. (Sie) 2. Wir sprechen Englisch mit ihm. (Sie) 3. Er bringt ihm eine Zeitung.
(du) 4. Er fragt ihn jetzt. (wir) 5. Er wartet hier. (du)
6. Doplňte modální sloveso ve správném tvaru:
1. können: ….ihr nicht ein bisschen geduldig sein? – Nein, wir …. wirklich nicht geduldig sein
2. dürfen: Was …. wir Ihnen anbieten? - …. ich Tee bekommen?. 3. müssen: …. Eva es
erledigen? – Meine Kunden …. es auch erledigen.
7. Překládejte:
1. Komu to kupuješ? 2. Naší přítelkyni Evě. 3. Musím na ně čekat. 4. Mohu tady čekat s tebou?
8. Vyřaďte slovo, které sem nepatří?
1. Englisch können/sprechen/stören 2. die Freundin /Peter/morgen/den Weg suchen 3. Grüße:
Hallo! / Guten Morgen! / Grüß Gott! / Gute Nacht! / Gute Stunde!
Řešení testu:
1. 1. meines Vaters / meiner Mutter / seiner Schwester 2. dem /der / dem 3. kein / keine / keinen
2. 1. Wessen 2. Was 3. wen 4. wer 5. Wem 6. wem 7. was 8. wem 9. wen
3. 1. Sie / euch 2. sie - ihn -. sie 3. ihnen – ihm – ihm 4. dich
4. 1. mit meinem Onkel – mit ihm 2. von der Freundin – von ihr 3. zu unserer Freundin – zu ihr
4. außer dem Herrn – außer ihm 5. bei ihrem Freund – bei ihm 6. mit ihrem Kind – mit ihm
5. 1. Seien Sie auch freundlich! 2. Sprechen Sie auch Englisch mit ihm! 3. Bring(e) ihm auch
eine Zeitung! 4. Fragen wir ihn auch jetzt! 5. Warte auch hier!
6. 1. Könnt – können 2. dürfen / können – Darf / Kann 3. Muß – müssen
7. 1.Wem kaufst du es? 2. Unserer Freundin Eva. 3. Ich muß auf sie warten. 4. Kann ich hier mit
dir warten?
8. 1. stören 2. morgen 3. Gute Stunde!
42
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
4. WOHNEN, WOHNUNGSEINRICHTUNGEN,
WOHNUNGSPROBLEME
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně popsat Vaše
bydlení včetně osvojení si nezbytné slovní zásoby a také používat podstatná jména v množném
čísle, předložky se 4. pádem a také použít zvratné zájmeno „svůj“, správně časovat modální
slovesa „sollen“ a „wollen“, používat podmět „man“ a „es“ a také časové údaje.
Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat Vaše bydlení včetně nezbytné slovní
zásoby a také jak používat podstatná jména v množném čísle, předložky se 4. pádem a také
použít zvratné zájmeno „svůj“, správně časovat modální slovesa „sollen“ a „wollen“, používat
podmět „man“ a „es“ a také časové údaje.
Budete schopni správně popsat Vaše bydlení včetně nezbytné slovní zásoby a také používat
podstatná jména v množném čísle, předložky se 4. pádem a také použít zvratné zájmeno „svůj“,
správně časovat modální slovesa „sollen“ a „wollen“, používat podmět „man“ a „es“ a také
časové údaje.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Haus, Wohnung, Zimmer, Einrichtung, die, der, den, die, Brüder, Töchter, Fenster, Tage, Städte,
Jahre, Männer, Dörfer, Studenten, Menschen, Schulen, Betten, Klubs, Metros, Hotels, durch, für,
gegen, ohne, um, mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr, sollen, wollen, man, es
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na bydlení a také s novou
gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje
souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. Na další sezení
si připravte krátkou prezentaci o Vašem bydlení.
43
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
Ich wohne in einem Neubaugebiet147 am Rande148 der Stadt Ostrava. Trotzdem149 kann
ich mich über das Wohngebiet nicht beklagen150. Die Häuser sind höchstens fünf Stockwerke151
hoch und haben verschiedenfarbige Fassaden. Es ist ruhig hier. Die Leute kennen sich meistens
gut. Sie kümmern sich um ihre Umgebung und es herrscht152 hier Ordnung153. Wir haben hier
auch gute Nachbarn.
In der Siedlung154 sind viele grüne Rasenflächen155 mit Bäumen und Ziersträuchern156.
Vor fast157 jedem Haus ziehen sich lange Blumenbeete158. Auf einigen Balkons hängen zwar
Wäscheleinen159, aber immer häufiger160 sieht man auch hier Blumen.
Von unserem Haus ist es nur ein kurzer Weg zur Bushaltestelle. Mit dem Bus kann ich in
fünfzehn Minuten im Zentrum sein. Es stehen uns hier die Poliklinik mit der Apotheke, die
Grundschule161, der Kindergarten162, die Post und zwei Restaurants zur Verfügung163. Mein
Bruder freut164 sich vor allem über ein großes Sportzentrum, wo er sehr oft Sport treibt..
Unsere Familie bewohnt165 eine geräumige 4-Zimmerwohnung mit Balkon. Sie befindet
sich im vierten Stock. Natürlich können wir den Fahrstuhl166 benutzen167, aber ich persönlich
steige lieber die Treppe168 hinauf. Persönlich finde ich es besser und gesünder169.
Wenn wir unsere Wohnung betreten170, gelangen171 wir zuerst in den Flur172. Er ist nicht
besonders groß. In der Ecke befindet sich hier eine Hängegarderobe173 mit Spiegel174 und einer
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
sídliště
okraj
přesto
stěžovat si
patra
panovat
pořádek
sídliště
travnaté plochy
okrasné keře
téměř
záhonky
šňůry s prádlem
častěji
základní škola
školka
… k disposici
… má radost, těší ho
obydlovat
výtah
používat
schody
zdravější
vstoupit
dostat se, dojít, vejít
předsíň
nástěnný věšák
44
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Schublade. Im Flur sind noch sieben weitere Türen. Zwei führen ins Schlafzimmer und in mein
Zimmer. Die an der anderen Seite führen ins Bad, zur Toilette und in den Abstellraum175. Hier
wird alles aufbewahrt176, was man nicht ständig177 braucht. Die letzten Türen sind gegenüber der
Eingangstür178. Durch die eine kommt man ins Wohnzimmer, die andere führt in die Küche.
Unser schönstes Zimmer ist meiner Meinung nach179 das Wohnzimmer. Dank180 einem
großen Fenster, das nach Süden geht, ist es auch hell und warm. Das Wohnzimmer ist modern,
geschmackvoll181 und zweckmäßig182 eingerichtet183. Links von dem Fenster erstreckt184 sich
eine niedrige Schrankwand185 mit vielen Glasvitrinen und Regalen, wo wir Bücher und Gläser
aufbewahren186. Auf einem kleinen Schrank steht der Fernseher187 und in den Regalen haben wir
eine Stereoanlage188. Natürlich gibt es hier auch eine bequeme Sitzgarnitur189 mit einem
Couchtisch190 und einem Servierwagen. An der Wand gegenüber dem Fenster befindet sich noch
ein Ausziehtisch191 mit vier Polsterstühlen. Auf dem Parkettboden192 liegt ein hellbrauner
Teppich. Am Fenster mit Jalousien hängt eine weiße Gardine193. An den hellgelb gestrichenen194
Wänden sind einige Bilder und ein mittelgroßer Wandteppich aufgehängt195. Das Zimmer
beleuchten196 zwei Stehlampen197 und ein Kronleuchter198.
Und wie sind die anderen Zimmer eingerichtet? Im Schlafzimmer ist ein Kleiderschrank
mit zwei Spiegeltüren199. So scheint200 das kleine Zimmer ein bisschen größer zu sein. Neben
und unter dem Tisch befinden sich die Bücherregale.
Mein Zimmer ist groß, und sonnig201. Es sieht gemütlich202 und lustig203 aus. Ich durfte es
selbst einrichten. Die Möbel204 sind hell: eine Liege205, ein Schreibtisch, ein kleiner Tisch mit
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
zrcadlo
odkládací místnost, komora
uloženo
stále
vchodové dveře
… podle mého názoru
díky (předložka)
vkusně
účelně
zařízený
rozkládat se, nacházet se
nábytková stěna
uschovat, uložit
televizor
stereo
sedací souprava
konferenční stolek
roztahovací, rozkládací stůl
parketová podlaha
záclona
vymalovaný (o stěnách)
pověšený
osvětlovat, osvěcovat
stojanová lampa
lustr
zrcadlové dveře
vypadat, zdát se (připadat)
slunečný
útulně
45
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
zwei Sesseln206 und natürlich ein Kleider- und Bücherschrank. An den Wänden habe ich
verschiedene Poster207 und kleine Bilder. Überall208, wo es nur möglich ist, habe ich Blumen.
Später möchte ich ein Haus am Rande der Stadt haben. Mit einem großen Garten
natürlich, damit209 ich dort einen Hund oder andere Haustiere haben kann. Das Haus muss kein
Schloss210 sein, aber es wäre gut, wenn jeder sein eigenes Zimmer hat. Ich habe viele Träume211,
dafür muss man heute aber viel Geld verdienen und auch sparen.
Otázky k textu:
1. Wo wohnen Sie?
2. Wie groß ist Ihre Wohnung oder Ihr Haus?
3. Haben Sie ein eigenes Zimmer?
4. Wie ist Ihre Wohnung (und Ihr Zimmer) eingerichtet?
5. Sind Sie mit Ihrer jetzigen Wohnstätte zufrieden?
6. Wo und wie wollen Sie einmal wohnen?
7. Beschreiben Sie auch Ihr Traumhaus!
8. Suchen Sie einige Wohnanzeigen und teilen Sie die Angebote den anderen mit!
203
204
205
206
207
208
209
210
211
vesele
nábytek
lehátko, postel
křesla
plakát
všude
abych …
zámek
sny
46
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Skloňování podstatných jmen v množném čísle:
Člen určitý „die“ má v množném čísle stejný tvar pro všechny rody. Stejné pravidlo platí pro
všechna přivlastňovací zájmena a zájmena „alle“, „manche“, „keine“.
1.p. die
meine, keine, alle, manche
2.p. der
meiner, keiner, aller, mancher
3.p. den
meinen, keinen, allen, manchen
4.p. die
meine, keine, alle, manche
2. Tvary podstatných jmen v množném čísle:
V němčině je nutné si zapamatovat tvar množného čísla u každého podstatného jména zvlášť.
Nicméně je možné rozlišit základní způsoby tvoření plurálu.
Upozornění: ve 3. pádě množného čísla podstatné jméno přidává –n.
a/ podstatná jména, která nepřibírají žádnou koncovku – se zakončením –er, -el, -en, -chen, lein + podstatná jména s přehláskou ve kmenové samohlásce a-ä, u-ü, o-ö, au-äu
der Bruder, die Tochter, das Fenster
1.p. die Brüder
die Töchter
die Fenster
2.p. der Brüder
der Töchter
der Fenster
3.p. den Brüdern
den Töchtern
den Fenstern
4.p. die Brüder
die Töchter
die Fenster
b/ podstatná jména, která přibírají v množném čísle –e (platí pro většinu podst. jm. mužského
rodu, pro 40% podst. jm. ženského rodu)
47
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
der Tag, die Stadt, das Jahr
1.p. die Tage
die Städte
die Jahre
2.p. der Tage
der Städte
der Jahre
3.p. den Tagen
den Städten
den Jahren
4.p. die Tage
die Städte
die Jahre
c/ množné číslo s koncovkou –er (platí pro jednoslabičná podst. jm. středního rodu, v rodě
mužském se jedná pouze o několik podst.jmen, tato varianta neexistuje u ženského rodu)
der Mann, das Dorf
1.p. die Männer
die Dörfer
2.p. der Männer
der Dörfer
3.p. den Männern
den Dörfern
4.p. die Männer
die Dörfer
d/ množné číslo se zakončením na –(e)n (platí pro téměř všechna podst. jm. ženského rodu, a
také pro podst. jm. mužského a středního rodu cizího původu – der Herr/die Herren, das
Zentrum/die Zentren, das Museum/die Museen, das Gymnasium/die Gymnasien)
der Mensch, die Schule, das Bett
1.p. die Menschen
die Schulen
die Betten
2.p. der Menschen
der Schulen
der Betten
3.p. den Menschen
den Schulen
den Betten
4.p. die Menschen
die Schulen
die Betten
e/ množné číslo s koncovkou –s (pouze u některých cizích slov)
48
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
der Klub, die Metro, das Hotel
1.p. die Klubs
die Metros
die Hotels
2.p. der Klubs
der Metros
der Hotels
3.p. den Klubs
den Metros
den Hotels
4.p. die Klubs
die Metros
die Hotels
Cvičení:
Tvořte číslo množné:
s Auto, s Mädchen, r Schüler, s Kino, e Suppe, r Kollege, r Präsident, s Brötchen, s Stückchen,
s Fenster, e Stadt, e Schule, r Freund, r Platz, e Station, s Buch, r Fehler, s Schnitzel, e
Tochter, s Haus, e Speisekarte.
3. Předložky se 4. pádem:
durch – skrz, 7. pád, für – pro, za, gegen – proti, ohne – bez(e), um – okolo, v, o
Cvičení:
Překládejte:
pro město, bez vás, pro něho, pro tebe, pro ni, pro vás, pro ně, proti tobě, proti němu, proti nám,
bez ní, beze mne, bez něho, bez nich, bez tebe, pro mne, bez úkolu, v šest hodin
4. Zvratné zájmeno „svůj“:
V němčině se zvratné zájmeno „svůj“ vyjadřuje pomocí přivlastňovacího zájmena té osoby, která
je podmětem.
Příklad:
ich liebe meine Familie, du liebst deine Familie, er liebt seine Familie, sie liebt ihre Familie, es
liebt seine Familie, wir lieben unsere Familie, ihr liebt euere Familie, sie lieben ihre Familie,
Sie lieben Ihre Familie
49
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Cvičení:
Překládejte:
Raul doprovází svou přítelkyni. Doprovodíš své dítě? Heidi a Paula doprovodí svého bratra. A
my? Doprovodíme svou kamarádku? Ne, ona doprovodí svou matku. Doprovodíte své přátele?
5. Modální slovesa „sollen“(mít povinnost) a „wollen“(chtít):
Slovesa „sollen“ a „wollen“ jsou nepravidelná a v 1. a 3. osobě jednotného čísla mají stejné
tvary.
ich soll
wir sollen
ich will
wir wollen
du sollst
ihr sollt
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie wollen
er, sie,es soll sie sollen
Cvičení:
Překládejte:
Chceš pracovat? Ne, nechci. Chceme jít do kina. Máte jim zavolat v 10. Mám to vyřídit. Máme
to přinést. Heidi má jít domů, ale nechce.
6. Neurčitý podmět „man“ a „es“:
Stejně jako v češtině disponuje němčina neurčitým podmětem, který se běžne do češtiny
překládá jako „my, oni, člověk, lidé“ nebo zvratným slovesem. Dále neurčitý podmět „es“ se
používá nejčastěji v neosobních vazbách.
Příklady: Man zahlt nicht gern. – člověk nerad platí. Es klappt nicht immer. – vždycky to
nevyjde, es regnet – prší apod.
Cvičení:
Překládejte:
50
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Man muss zuerst zahlen. Wie macht man das? Hier darf man nicht rauchen.Wie geht es dir? Es
geht mir gut.
7. Časové údaje:
a/ určování času: základní otázka zní: Wie spät ist es?
01:00 es ist ein Uhr, es ist (Punkt) eins
02:15 es ist viertel drei, es ist Viertel nach zwei, es ist zwei Uhr 15 (Minuten)
08:30 es ist halb neuen, es ist acht Uhr dreißig (Minuten)
11:50 es ist zehn Minuten vor zwölf, es ist elf Uhr fünfzig (Minuten)
11:45 es ist drei viertel zwölf, es ist Viertel vor zwölf, es ist 11 Uhr 45 (Minuten)
V němčině se s časovými údaji používá předložka um:
Příklad: Monika kommt um vier Uhr, ale Petra kommt zwanzig Minuten nach acht
Dále rozlišujeme Uhr – časový okamžik a Stunde – trvání, 60 minut
Cvičení:
Čtěte nahlas:
4.00, 5.05, 7.45, 8.30, 9.45, 10.50, 11.30, 12.08, 14.55, 18.45, 18.10, 19.35, 21.40
b/ denní doby
der Tag (den)
der Nachmittag (odpoledne)
der Morgen (ráno)
der Abend (večer)
der Vormittag (dopoledne)
die Nacht (noc)
51
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
der Mittag (poledne)
Většina výše zmíněných údajů se pojí s předložkou am (am Tag, am Morgen, am Vormittag, am
Nachmittag, am Abend), nebo zu (zu Mittag) a nebo také in (in der Nacht). Existují také varianty
se zakončením na –s (morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts).
c/ další předložky u časových údajů:
in einem Jahr (za), vor einem Monat (před), seit gestern (od – pojí se s minulostí), ab morgen
(od – pojí se s budoucností)
52
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
SHRNUTÍ:
Budete umět správně popsat Vaše bydlení včetně osvojení si nezbytné slovní zásoby a také
používat podstatná jména v množném čísle, předložky se 4. pádem a také použít zvratné zájmeno
„svůj“, správně časovat modální slovesa „sollen“ a „wollen“, používat podmět „man“ a „es“ a
také časové údaje.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. Jaké jsou tvary podstatných jmen v množném čísle?
2. Jaké předložky se pojí se 4. pádem?
3. Jak se časují slovesa „sollen“ a „wollen“?
4. Jak se používá podmět „man“ a „es“?
DALŠÍ ZDROJE:
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test:
1. Doplňte člen určitý a tvar množného čísla:
1. Herr 2. Schwester 3. Bruder 4. Monat 5. Familie 6. Dozent 7. Hobby 8. Kind
2. Doplňte podstatná jména ve správném tvaru:
53
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
1. Das sind die Autos …. (die Studenten). 2. Sagen Sie es auch …. (die Studenten)! 3. Kennen
Sie …. (die Herren)?
3. Doplňte přivlastňovací zájmeno „svůj“:
1. Er begleitet …. jüngere Schwester zum Kindergarten. 2. Eva kommt mit …. Sohn. 3.
Manchmal vergessen wir …. Geld. 4. Korrigiert ihr gleich …. Fehler? 5. Wo habe ich ….
Lehrbuch?
4. Doplňte slovesa ve správném tvaru:
1. sollen: Du …. noch eine Mail schreiben. - Was …. ich schreiben? 2. wollen: …. ihr jetzt ins
Büro gehen? – Nein, wir …. jetzt den Film sehen. 3. können: …. du Monika besuchen? – Ja, ich
…. sie heute Abend besuchen. 4. müssen: Herr Müller, …. Sie auch wegkommen? – Nein, ich
…. nicht wegkommen.
5. Přeložte:
1. Jak se ti daří? 2. Jak se to dělá? 3. To se neříká. 4. Prší.
6. Přeložte:
1. od včerejška 2. dnes odpoledne 3. zítra večer 4. před měsícem 5. od zítřka 6. už dva měsíce 7.
před pěti dny 8. za dva týdny
7. Které slovo je správné?
1. eine Mail drucken/drücken 2. eine Schwierigkeit erklären/stören 3. auf die Prüfung bestimmt
sein/vorbereitet sein 4. um/ bis drei Uhr beginnen 5. beim Unterricht anbieten/aufpassen 6.
an/auf dem Tisch
Řešení testu:
1. 1. der / Herren 2. die / Schwestern 3. der / Brüder 4. der / Monate 5. die / Familien 6. der /
Dozenten 7. das / Hobbys 8. das / Kinder
2. 1. der Studenten 2. den Studenten! 3. die Herren
3. 1. seine 2. ihrem 3. unser 4. euere / eueren 5. mein
54
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
4. 1. sollst – soll 2. wollt – wollen. 3. Kannst – kann 4. müssen – muß
5. 1. Wie geht es dir? 2.Wie macht man es / das? 3. Das sagt man nicht. 4. Es regnet.
6. 1. seit gestern 2. heute Nachmittag 3. morgen Abend 4. vor einem Monat 5. ab morgen 6. seit
zwei Monaten / schon zwei Monate 7. vor fünf Tagen 8. in zwei Wochen
7. 1. eine Mail drucken 2. eine Schwierigkeit erklären 3. auf die Prüfung vorbereitet sein 4. um
drei Uhr beginnen 5. beim Unterricht aufpassen 6. auf dem Tisch
55
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
5. GESUNDHEIT, DER GESUNDE LEBENSSTIL,
ZIVILISATIONSKRANKHEITEN
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně popsat svůj
zdravotní stav a vysvětlit lékaři Vaše symptomy a také používat nepravidelná slovesa a jejich
tvary, skloňovat přídavná jména v přívlastku, správně časovat sloveso „mögen“, tvořit vedlejší
věty pomocí spojky „dass“, zvládnout základní početní úkony a také správně vyjadřovat míru
hmotnosti a množství po číslovkách.
Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat svůj zdravotní stav a vysvětlit lékaři
Vaše symptomy a také jak používat nepravidelná slovesa a jejich tvary, skloňovat přídavná
jména v přívlastku, správně časovat sloveso „mögen“, tvořit vedlejší věty pomocí spojky „dass“,
zvládnout základní početní úkony a také správně vyjadřovat míru hmotnosti a množství po
číslovkách.
Budete schopni správně popsat svůj zdravotní stav a vysvětlit lékaři Vaše symptomy a také
používat nepravidelná slovesa a jejich tvary, skloňovat přídavná jména v přívlastku, správně
časovat sloveso „mögen“, tvořit vedlejší věty pomocí spojky „dass“, zvládnout základní početní
úkony a také správně vyjadřovat míru hmotnosti a množství po číslovkách.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Krankkheit, Gesundheit, Symptome, Probleme, Arzt, Zahnarzt, tragen, laufen, lesen, sprechen,
leckerer Wein, gute Salami, kaltes Wasser, mögen, dass, plus, minus, mal, durch, vier Glas
Bier, drei Kilo Kartoffeln, zwei Flaschen Wein, sieben Kronen,
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V této kapitole se nejdříve seznámíme jak popsat svůj zdravotní stav a jak vysvětlit lékaři Vaše
symptomy a také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci
kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější
gramatické jevy. Na další sezení si připravte krátkou prezentaci o Vašem zdraví nebo dialog
týkající se návštěvy lékaře.
56
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
Ich bin nicht so oft krank. Ich hatte die üblichen212 Kinderkrankheiten. Mit elf Jahren
wurde ich am Blinddarm213 operiert. Jetzt habe ich keine Beschwerden214. Nur im Frühling,
gewöhnlich215 Anfang März, zu der Zeit der Grippeepidemie, bin ich regelmäßig216 krank. Auch
dieses Jahr war es nicht anders.
Seit einigen Tagen fühlte217 ich mich nicht wohl. Trotzdem fuhr ich am Wochenende ins
Gebirge Ski laufen. Das Wetter war nicht besonders schön. Ich wurde ganz nass218 und
erkältete219 mich.
Schon auf der Rückfahrt begann ich zu niesen220. Es kratzte221 mir im Hals222. Ich war
müde und schläfrig. Zu Hause kochte ich mir Kräutertee223 mit Honig, schluckte224 eine Tablette
und legte mich ins Bett. Ich dachte, dass ich mich selbst auskurieren könnte.
Nächsten Tag war ich ein bisschen heiser225. Ich hatte Husten226 und Schnupfen227, aber
es war nicht so schlimm. Da wir eine Schularbeit schreiben sollten, ging ich zur Schule.
Die ersten zwei Stunden verliefen228 ruhig. Dann wurde mir plötzlich229 sehr heiß. Meine
Mitschüler sagten mir, ich hätte bestimmt Fieber230. Ich habe mir von der Klassenlehrerin das
Thermometer ausgeliehen und hatte 38 Grad. Es war wirklich keine erhöhte Temperatur mehr,
sondern ein richtiges Fieber. Meine Lehrerin wollte mich sofort nach Hause schicken, aber ich
entschied231 mich, zum Arzt zu gehen.
Als ich den Warteraum232 betrat233, wurde mir klar, dass ich dort mindestens eine Stunde
warten musste, denn er war voll von Patienten. Ich setzte mich auf einen freien Stuhl und
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
běžný
slepé střevo
potíže
obvykle
pravidelně
cítit se (préteritum)
mokrý (nass werden – zmoknout)
nastydnout
kýchat
škrábat
krk
bylinkový čaj
polykat (préteritum)
ochraptělý
kašel
rýma
probíhat (préteritum)
najednou, náhle
horečka
rozhodnout se (préteritum)
čekárna
vejít, vkročit (préteritum)
57
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
wartete, bis ich an die Reihe234 kam. Nach einer Dreiviertelstunde rief die Krankenschwester:
„Der Nächste, bitte!“ Ich war dran.
Der Arzt fragte mich gründlich aus. Er wollte wissen, was mir fehlt, wo es mir weh tut,
ob ich meine Temperatur gemessen235 hatte, ob mir der Hals beim Schlucken weh tut, und so
weiter. Er horchte236 mein Herz ab und klopfte die Lungen237 ab. Dann sollte ich tief atmen, dann
nicht mehr atmen238. Ich musste auch den Mund öffnen und die Zunge239 zeigen.
Es war eine Grippe. Der Arzt verschrieb240 mir Medikamente: ein Gurgelmittel241,
Schweißtabletten242, etwas gegen Husten und Nasentropfen243. Ich fragte ihn noch, wann ich
wieder in die Sprechstunde244 kommen sollte.
Auf dem Heimweg245 rief ich in der Schule an, um meiner Klassenlehrerin Bescheid246 zu
sagen. Dann holte ich die Medikamente in der Apotheke ab. Ich kaufte mir noch Vitamine.
Ich blieb dann die ganze Woche im Bett liegen. Zweimal täglich schluckte ich Tabletten,
trank heißen Tee mit Zitrone und schwitzte247.
Nach vier Tagen hatte ich wieder Appetit. Zum Glück hatte ich kein Fieber mehr. Am
Montag ging ich wieder zum Arzt. Nach der Untersuchung248 schrieb er mich gesund und ich
konnte wieder zur Schule.
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
na řadu
měřit (plusquamperfektum)
poslechnout
plíce
dýchat
jazyk
předepsat (préteritum)
kloktadlo
tablety na pocení
nosní kapky
ordinační hodiny
cesta domů
dát vědět (Bescheid sagen)
potit se (préteritum)
prohlídka (u lékaře)
58
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Otázky k textu:
1. Sind Sie oft krank?
2. Welche Kinderkrankheiten hatten Sie?
3. Wann waren Sie zum letzten Mal krank?
4. Welche Beschwerden hatten Sie dabei?
5. Waren Sie beim Arzt? Beschreiben Sie kurz Ihren Besuch!
6. Was hat Ihnen der Arzt gesagt und welche Medikamente hat er verschrieben?
7. Wie lange mussten Sie zu Hause bleiben?
8. Beschreiben Sie kurz Ihre letzte Krankheit.
9. Können Sie die wichtigsten Körperteile auf Deutsch sagen?
59
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Nepravidelná slovesa v přítomnosti:
a/ Silná slovesa se časují nepravidelně a dochází u nich ke změně kmenové samohlásky.
Například u slovesa fahren se kmenové –a mění na –ä du fährst, laufen –au se - se mění na –äu
du läufst.
laufen (utíkat)
tragen (nosit)
ich trage
wir tragen
ich laufe
wir laufen
du trägst
ihr tragt
du läufst
ihr lauft
er, sie, es trägt
sie tragen
er, sie, es läuft
sie laufen
b/ U dalších sloves nepravidelných dochází ke zmeně kmenového -e na -ie (sehen-du siehst),
nebo –e na -i (sprechen, du sprichst)
lesen
sprechen
ich lese
wir lesen
ich spreche
wir sprechen
du liest
ihr lest
du sprichst
ihr sprecht
er, sie, es liest
sie lesen
er, sie, es spricht sie sprechen
Cvičení:
Časujte ve všech osobách:
Ich spreche Deutsch. Ich sehe ein Haus. Ich laufe zu der Haltestelle. Ich vergesse immer etwas.
Ich esse wenig. Ich empfehle das Hotel. Ich lese ein Buch.
2. Skloňování přídavných jmen v přívlastku:
60
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Přídavná jména bez členu se skloňují podobně jako člen určitý. Výjimku vykazuje pouze 2. pád
mužského a středního rodu, kde se objevuje koncovka –en:
1.p. leckerer Wein
gute Salami
kaltes Wasser
2.p. leckeren Wein(e)s
guter Salami
kalten Wassers
3.p. leckerem Wein
guter Salami
kaltem Wasser
4.p. leckeren Wein
gute Salami
kaltes Wasser
Cvičení:
Doplňujte správné tvary koncovek:
Ich esse gut…………..Schinken mit weiß……….. Brot. Er trinkt nur kalt………..
Mineralwasser. Ich nehme italienisch………..Wein.
3. Časování slovesa „mögen“ (mít rád) a „möchten“ (chtěl bych):
V němčině rozlišujeme další nepravidelná slovesa „mögen“ a „möchten“, která se časují
nepravidelně a u kterých se shoduje 1. a 3. osoba jednotného čísla.
ich mag
wir mögen
ich möchte
wir möchten
du magst
ihr mögt
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie möchten
er, sie, es mag
sie mögen
4. Vedlejší věty se spojkou „dass“:
V němčině platí pravidlo pro věty vedlejší uvedené spojkou „dass“ a to spočívá v tom, že po
spojce následuje podmět, za ním ostatní větné členy (eventuálně infinitiv) a určitý tvar slovesa
stojí na konci věty.
Příklad:
Ich bin froh, dass sie heute bei uns bleibt.
61
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Eva sagt, dass sie heute nicht bei uns bleiben kann.
Cvičení:
Začnete větu: Ralf sagt, dass:
Sie sind freundlich. Sie will uns morgen besuchen. Sie hat ein Hobby. Sie spielt gern Klavier.
5. Základní početní úkony:
V němčině existuje několik způsobů, jak můžeme sčítat, odečítat, násobit či dělit.
Wie viel ist…?
3+2=5
drei plus / und zwei ist fünf
10 – 5 = 5 zehn minus / weniger / fünf ist fünf
5 x 5 = 25
fünf mal / multipliziert mit fünf ist fünfundzwanzig
20 : 5 = 4 zwanzig durch / dividiert durch fünf ist vier
Cvičení:
Sečtěte a přečtěte nahlas:
2 + 15 = …., 6 x 6 = ……, 19 + 16 = …….., 25 : 5 = ………….., 200 – 20 =………..
6. Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách:
Pro podstatná jména rodu mužského a středního označující míru, hmotnost, množství nebo cenu
platí pravidlo, podle kterého zůstávají po určitých i neurčitých číslovkách v jednotném čísle.
Příklady: sechs Stück Kuchen, drei Glas Wein, vier Kilo Kartoffeln, zwanzig Euro, siebzig Cent
Na druhé straně podstatná jména ženského rodu označující míru, množství nebo cenu po
číslovkách vyšších než jedna se vyskytují v množném čísle.
62
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Příklad: sieben Flaschen Wein, zehn Tassen Tee, vierzig Kronen
Cvičení:
Překládejte:
6 eur, 20 centů, 20 korun, 2 kg banánů, 4 láhve vína, 4 kousky koláče, 6 šálků čaje
63
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
SHRNUTÍ:
Budete umět správně popsat svůj zdravotní stav a vysvětlit lékaři Vaše symptomy a také
používat silná slovesa a jejich tvary, skloňovat přídavná jména v přívlastku, správně časovat
sloveso „mögen“, tvořit vedlejší věty pomocí spojky „dass“, zvládnout základní početní úkony a
také správně vyjadřovat míru hmotnosti a množství po číslovkách.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1 . Jak se časují silná slovesa?
2. Jak se skloňují přídavná jména v přívlastku?
3. Jak se časuje sloveso „mögen“?
4. Jak se tvoří vedlejší věty pomocí „dass“?
5. Jaké jsou základní početní úkony?
6. Jak se vyjadřuje množství, hmotnost a cena po číslovkách?
DALŠÍ ZDROJE:
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test:
1. Doplňte správný tvar slovesa:
64
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
essen
1. …. ihr heute nichts? 2. Doch, wir …. eine Erbsensuppe. 3. Und du, Ulrike? …. du keine
Erbsensuppe? 4. …. auch eine Erbsensuppe! 5. Du musst doch etwas …..
2. Přeložte:
a) 1. Co byste rád? 2. Já bych chtěl šálek čaje. 3. Fritz by chtěl také čaj. 4. Nemá rád kávu. 5.
Pane Nowak, máte rád pivo? 6. Ne, nemám rád pivo.
b) 1. Chtěli bychom čtyři láhve italského vína. 2. Dáme si dva šálky kávy a dva kousky koláče.
3. Tvořte souvětí:
1. Michaela sagt: „Ich muss in einer Stunde zur Arbeit gehen.“ Sie sagt, dass …. 2. Wolfgang
sagt: „Diese Klatschzeitung finde ich blöd.“ Er sagt, dass …. 3. Thomas kann bei uns morgen
vorbeikommen. Ich freue mich darüber, dass ….
4. Přeložte:
1. Miguele, mluvte prosím španělsky. 2. Jana mluví s námi. 3. Mluvíš nyní s Evou?
5. Doplňte vhodná slova:
In einem Restaurant:
1. Ich habe Durst- Haben Sie etwas ………………………………………….
2. Was möchten Sie ……………….. ? – Ich möchte zwe Glas Wein und Käse.
3. Wie ………………….. Ihnen die Suppe?
4. KönnenSie mir die ………………….. bringen?
Řešení testu:
1. Esst 2. essen 3. Isst 4. Iss! 5. essen
65
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
2. a/ 1. Was möchten Sie? 2. Ich möchte eine Tasse Tee. 3. Fritz möchte auch Tee. 4. Er mag
keinen Kaffee. 5. Herr Nowak, mögen Sie Bier? 6. Nein, ich mag kein Bier.
b/ 1. Wir möchten vier Flaschen italienischen Wein. 2. Wir nehmen zwei Tassen Kaffe und
zwei Stück Kuchen.
3. 1. sie in einer Stunde zur Arbeit gehen muss 2. er diese Klatschzeitung blöd findet 3. Er bei
uns morgen vorbeikommen kann.
4. 1. Miguel, sprechen Sie bitte Spanisch! 2. Jana spricht mit uns. 3. Sprichst du jetzt mit Eva?
5. 1. Zum Trinken 2. bestellen 3. schmeckt 4. Rechnung
66
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
6.
EINKAUFEN, GESCHÄFTE, BEKLEIDUNG UND MODE
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně popsat názvy
oblečení, oddělení v nákupním středisku včetně praktických slovních obratů spojených
s nakupováním a také používat tvary přídavných jmen v přívlastku, používat řadové číslovky,
předložky se 3. a 4. pádem, rozlišovat slovesa s neodlučitelnou a odlučitelnou předponou,
správně časovat sloveso „wissen“, vazbu „es gibt“ a préteritum.
Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat názvy oblečení, oddělení v nákupním
středisku včetně praktických slovních obratů spojených s nakupováním a také jak používat tvary
přídavných jmen v přívlastku, používat řadové číslovky, předložky se 3. a 4. pádem, rozlišovat
slovesa s neodlučitelnou a odlučitelnou předponou, správně časovat sloveso „wissen“, vazbu „es
gibt“ a préteritum.
Budete schopni správně popsat názvy oblečení, oddělení v nákupním středisku včetně
praktických slovních obratů spojených s nakupováním a také používat tvary přídavných jmen
v přívlastku, používat řadové číslovky, předložky se 3. a 4. pádem, rozlišovat slovesa
s neodlučitelnou a odlučitelnou předponou, správně časovat sloveso „wissen“, vazbu „es gibt“ a
préteritum.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Einkaufen, Geschäft, Kunde, bezahlen, Mode, Abteilung, der kluge Mann, die kluge Frau, das
kluge Kind, ein guter Mann, eine gute Frau, ein gutes Kind, ruhige Männer, ruhige Frauen,
ruhige Kinder, der, die das erste, zweite, dritte…, an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor,
zwischen, be-, ge-, emp-, -ent, -er, ver- zer-, weiß, weißt, weiß, wissen, wisst, wissen, es gibt,
sagte, sagtest, sagte, sagten, sagtet. Sagten, durfte, konnte, musste, sollte, wollte, wusste, war,
warst, war, waren, wart, waren
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na oblečení, oddělení v nákupním
středisku včetně praktických slovních obratů spojených s nakupováním a také novou gramatikou,
kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje souhrn v
podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. Na další sezení si
připravte krátkou prezentaci o nakupování nebo dialog v obchodě.
67
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
In unserer Hauptstadt Prag gibt es sehr viele Möglichkeiten249, wo man einkaufen kann.
Man findet hier verschiedene Geschäfte, Läden250, Märkte251, Einkaufszentren und Warenhäuser.
Das größte Prager Warenhaus ist ohne Zweifell252 Kotva. Hier kann man alles bekommen, was
man sich vorstellen kann: von Lebensmitteln253 im Untergeschoss254 bis zu Elektronik. In den
verschiedenen Abteilungen255 wird man entweder256 von Verkäufern257 und Verkäuferinnen
bedient258, oder per Selbstbedienung259. Die Preise260 hier sind im Vergleich261 zu anderen
Geschäften im Zentrum Prags niedriger262.
Sehr viele Leute sind auf Schnäppchenjagd263. Man muss aber darauf achten264, ob die
Qualität gut ist. So gibt es einen großen Unterschied265 zwischen Einkaufszentren am Rande266
der Stadt und Märkten, wo Chinesen, Vietnamesen und andere Händler267 ihre plagiierte268 Ware
verkaufen.
Vor kurzem269 ist ein neues Einkaufszentrum in Černý most entstanden270. Viele fahren
oft am Wochenende hin, um größere Einkäufe271 zu machen. Das Einkaufen wird hier zum
Vergnügen272. Meistens273 fährt nämlich die ganze Familie hin, ganz bequem mit der Metro,
besucht alle Geschäfte und vielleicht auch eine Ausstellung274 und geht dort zu Mittag essen275.
Meine Freundin macht manchmal auch einen Schaufensterbummel276, ohne277 etwas
Bestimmtes278 kaufen zu wollen. Das macht mir aber keinen Spaß.
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
možnost
obchod, krám
trhy, tržnice
… nepochybně
potraviny
suterén
oddělení
buď
prodavač
obsluhovat
samoobsluha
ceny
… ve srovnání (k …)
nižší
honba za výhodným nákupem
… dbát nato
rozdíl
okraj
obchodníci
neoriginální, s falešnou značkou
nedávno
vzniknout
nákupy
… stalo se zábavou
většinou
výstava
… obědvat
procházka po obchodech (po výlohách)
68
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Ich gehe nicht so gern einkaufen. Sehr oft muss ich zum Beispiel Brot oder Getränke
holen . In unserem Lebensmittelgeschäft muss sich man erst nach Einkaufswagen280
anstellen281, ohne die man einfach nicht rein darf. Dann fährt man mit dem großen Wagen
zwischen Regalen und Leuten. Und dann muss man noch in der Schlange282 an der Kasse stehen.
279
Was ich in letzter Zeit283 gut finde, sind die Einkäufe „ohne Geld“. In vielen Geschäften
in Prag kann man schon mit einer Kreditkarte bezahlen. Es ist also nicht mehr nötig, in dem
Portemonee für die Einkäufe so viel Geld mitzuhaben.
Wenn ich schon etwas kaufen gehen muss, zum Beispiel neue Klamotten284, bevorzuge285
ich Geschäfte mit Bedienung. Am liebsten286 kaufe ich im Levi´s Store in der Vodičkova Straße
ein. Hier bedienen mich nette junge Leute, die schon Erfahrung287 haben und gerne beraten288.
Ich brauche hier nicht meine Größe289 genau zu wissen, denn die Verkäuferin weiß gleich, in
welchem Regal sie die Jeans für mich suchen soll. Dann kann ich alles in Ruhe in der
Umkleidekabine290 anprobieren291. Ja, die Ware ist hier nicht billig, aber ich kann mir der
Qualität sicher292 sein.
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
aniž by …
určitý
dojít pro
nákupní vozík
postavit se (do fronty na…)
fronta
… v poslední době
oblečení, něco na sebe
upřednostňovat
… nejraděj
zkušenosti
poradit
velikost
převlékací kabinka
vyzkoušet si
jistý
69
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Otázky k textu:
1. Wie heißt das größte Warenhaus in Prag und in Ihrer Stadt?
2. Wo kann man preisgünstig293 einkaufen?
3. Wie ist das mit der Qualität?
4. Warum geht man einkaufen?
5. Wie oft kaufen Sie ein? Wo und was? Erklären Sie das.
6. Kaufen Sie lieber in Geschäften mit Selbstbedienung oder mit Bedienung ein?
7. Was haben Sie zum lezten Mal gekauft?
8. Was kaufen Sie z. B. zum Geburstag, zu Weihnachten?
9. Was finden Sie am wichtigsten – den Preis oder die Qualität oder etwas anderes?
10. Kaufen Sie auch im Internet ein? Falls ja, was genau?
293
cenově výhodně, levně
70
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Skloňování přídavných jmen po členu určitém:
V němčině platí pravidlo, podle kterého po členu určitém má přídavné jméno v 1. pádě jedn.
čísla všech rodů a ve 4. pádě jedn. čísla v rodě ženském a středním koncovku –e. V ostatních
pádech jednotného i množného čísla všech rodů se objevuje koncovka –en. Viz vzor níže.
Jednotné číslo:
1.p. der kluge Mann
die kluge Frau
das kluge Kind
2.p. des klugen Mann(e)s
der klugen Frau
des klugen Kind(e)s
3.p. dem klugen Mann
der klugen Frau
dem klugen Kind
4.p. den klugen Mann
die kluge Frau
das kluge Kind
Množné číslo:
1.p. die klugen Männer, Frauen, Kinder
2.p. der klugen Männer, Frauen, Kinder
3.p. den klugen Männern, Frauen, Kindern
4.p. die klugen Männer, Frauen, Kinder
2.
Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém:
V němčině platí pravidlo, podle kterého po neurčitém členu přijímá přídavné jméno v 1. pádě
všech rodů a ve 4. pádě ženského a středního rodu koncovky určitého členu –er, -e, -es, v
ostatních pádech se objevuje koncovka –en.
1.p. ein guter Mann
eine gute Frau
ein gutes Kind
2.p. eines guten Mann(e)s
einer guten Frau eines guten Kind(e)s
71
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3.p. einem guten Mann
einer guten Frau
einem guten Kind
4.p. einen guten Mann
eine gute Frau
ein gutes Kind
3. Skloňování přídavných jmen v množném čísle bez členu:
V množném čísle platí pravidlo, podle kterého přídavné jméno bez členu přejímá koncovky
členu určitého: -e, -er, -en, -e.
1.p. ruhige Männer, Frauen, Kinder
2.p. ruhiger Männer, Frauen, Kinder
3.p. ruhigen Männern, Frauen, Kindern
4.p. ruhige Männer, Frauen, Kinder
Cvičení:
Skloňujte v jednotném i množném čísle následující přídavná jména:
ein langsamer Zug, eine nette Studentin, ein schnelles Auto
4. Řadové číslovky:
V němčině se tvoří řadové číslovky následujícím způsobem:
a/ od 1do 19 ze základních číslovek příponou –te.
b/ od 20 výše pomocí přípony –ste.
Co se týká skloňování, platí pro ně stejná pravidla jako pro přídavná jména. Pro vyjádření data se
používá předložka am (ich bin am 25. Juni 1988 geboren…). U letopočtů je možné vyjádřit
datum dvěma způsoby: např.im Jahre 2009 nebo 2009.
Příklad:
72
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
1. 1. der, (die, das) erste, 2. der, (die, das) zweite, 3. der, (die, das) dritte, 4. der vierte, 5.
der fünfte, 6. der sechste, 7. der siebte, 8. der achte, 9. der neunte, 10. der zehnte, 11.
der elfte, … 19. der neunzehnte
2. 20. der zwanzigste, 21. der einundzwanzigste, 30. der dreißigste, 40. der vierzigste, 50.
der fünfzigste, 60. der sechzigste, 70. der siebzigste, 80 der achtzigste, 90 der neunzigste,
99. der neunundneunzigste, 100. der hundertste, 101. der hunderterste, 102. der
hundertzweite, 103. der hundertdritte, 1 000. der tausendste, 1 000 000. der millionste
5. Předložky se 3. a 4. pádem:
Při výběru předložky se 3. a 4. pádem se řídíme otázkou WO? – KDE? (3.pád) nebo WOHIN ?
– KAM? (4. pád). V mluvené němčině dochází ke sloučení některých předložek s určitým
členem: an dem – am, an das – ans, in dem – im, in das – ins, auf das – aufs, über das – übers.
an – u, k, na (svislé ploše), auf – na (vodorovné ploše), hinter – za (místně), in – v, neben –
vedle, über – nad, přes, o, unter – pod, vor – před, zwischen - mezi
Příklad:
WO? auf dem Tisch – na stole
WOHIN? auf den Tisch –na stůl
WO? vor der Uni – před univerzitou
WOHIN? vor die Uni – před univerzitu
WO? hinter dem Gebäude - za budovou
WOHIN? hinter das Gebäude – za budovu
Cvičení:
Překládejte:
pod židlí, mezi stoly, na časopise, do školy, pod stůl, vedle stolu, nad stolem, na skříň, u skříně,
za skříní, vedle skříně, za skříň
6. Neodlučitelné a odlučitelné předpony:
V němčině existují dva typy předpon:
a/ odlučitelné – jsou přízvučné a vždy se odlučují (ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-,
vor-, zu-, zusammen-, zurück-)
73
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
b/ neodlučitelné – jsou nepřízvučné a nikdy se od základního slovesa neodlučují (be-, ge-, emp-,
ent-, er-, ver-, zer-)
Příklad:
ich fahre ab – odjíždím, ich rufe dich an. – zavolám ti. apod. anebo ich empfehle es Ihnen. –
doporučím Vám to, ich vergesse es nicht – nezapomentu na to apod.
7. Časování slovesa „wissen“:
Sloveso „wissen“ (vědět) se časuje obdobně jako modální slovesa, tedy tvary v 1. a 3. osobě
jednotného čísla se shodují.
ich weiß
wir wissen
du weißt
ihr wisst
er, sie es weiß
sie wissen
8. Vazba „es gibt“:
Vazba „es gibt“ se pojí se 4. pádem a v češtině se jí nejvíce podobají spojení „je, existuje, jsou,
mají“ apod.
Cvičení:
Překládejte:
Co mají k pití? Je nějaké víno nebo pivo? A co mají k jídlu? Je ještě denní menu?
9. Préteritum – minulý čas:
a/ němčina disponuje několika minulými časy (préteritum, perfektum a plusquamperfektum).
Préteritum se užívá v souvislém vypravování, popisu a výkladu minulých dějů postupně po sobě
následujících. V němčině také rozlišujeme minulý čas u sloves pravidelných a nepravidelných.
Pro nepravidelná slovesa platí pravidlo naučení se nepravidelným tvarům sloves nazpaměť. U
pravidelných sloves se tvoří minulý čas následujícím způsobem:
Příklad:
74
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
K infitivu slovesa sagen přidáme – te, kaufte. V ostatních osobách časujeme dle vzoru níže:
ich kaufte
wir kauften
du kauftest
ihr kauftet
er, sie, es kaufte
sie kauften
V případě, že slovesný kmen je zakončen na –t nebo –d, vkládá se –e, viz příklad:
ich arbeitete
du arbeitetest
er, sie, es arbeitete
wir arbeiteten
ihr arbeitetet
sie arbeiteten
b/ nepravidelné tvary sloves „sein“, „haben“, „werden“:
ich war (byl jsem)
ich hatte (měl jsem)
ich wurde (stal jsem se)
du warst
du hattest
du wurdest
er, sie, es war
er, sie, es hatte
er, sie, es wurde
wir waren
wir hatten
wir wurden
ihr wart
ihr hattet
ihr wurdet
sie waren
sie hatten
sie wurden
Cvičení:
Řekněte, co jste dělal(a) o víkendu.
75
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
SHRNUTÍ:
Budete umět správně popsat názvy oblečení, oddělení v nákupním středisku včetně praktických
slovních obratů spojených s nakupováním a také používat tvary přídavných jmen v přívlastku,
používat řadové číslovky, předložky se 3. a 4. pádem, rozlišovat slovesa s neodlučitelnou a
odlučitelnou předponou, správně časovat sloveso „wissen“, vazbu „es gibt“ a préteritum.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. Jaké jsou tvary přídavných jmen v přívlastku?
2. Jak se tvoří a používají řadové číslovky?
3. Jaké jsou odlučitelné a neodlučitelné předpony u německých sloves?
4. Jak se časuje sloveso „wissen“?
5. Jak se používá vazba „es git“?
6. Jak se tvoří tvary préterita?
DALŠÍ ZDROJE:
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test:
1. Přeložte se členem určitým a neurčitým v jednotném i množném čísle:
76
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
1. malý dům 2. rychlý vůz 3. moderní váza
2. Doplňte:
auf dem – auf den- in die – in der – ins – im
1. Stell bitte die Blumen …. Tisch! 2. Geh doch …. Küche! Alle Bekannten sind …. Küche. 3.
Ich bin müde und möchte …. Schlafzimmer gehen. Ist Monika noch …. Badezimmer?
3. Doplňte tvar slovesa „wissen“:
1. Lenka ist schon wieder im Ausland. - ……..…. du das? 2. Nein, das ………... ich nicht. 3. ….
es ihre Eltern? 4. Nein, und ihr Bruder …. es auch noch nicht.
4. Přeložte:
a) 1. Kdy se Marek stěhuje? 2. Chce se stěhovat tento týden. 3. Jsou ještě volné letenky?
b) 1. Kolikátého je dnes? 2. Dnes je sedmého září. 3. Narodil(a ) jsem se 15.června.
5. Které slovo je správné?
1. diese Tür fährt/führt ins Schlafzimmer 2. vor dem/im Kino sitzen 3. Das Bild an/auf die Wand
hängen 4. die Vase steht neben/zwischen dem Schrank
6. Dokončete tyto věty:
1. Robert muss jetzt viel arbeiten, weil …. 2. Ich wusste nicht, dass ….
7. Doplňte tvary sloves v préteritu:
1. Meine Bekannten ……….. (sein) dort bald. 2. Du ………….. (sein) bestimmt in der Schweiz,
nicht wahr. 3. Vor zwei Jahren ………….. (werden) er Leiter. 4. ……………. (haben) Sie
wirklich keine andere Möglichkeit? 5. Ich …………………. (dürfen) kein Alkohol trinken.
Řešení testu:
77
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
1. das kleine Haus, ein kleines Haus die kleinen Häuser, kleine Häuser 2.der schnelle Wagen, ein
schneller Wagen, die schnellen Wagen, schnelle Wagen 3. die moderne Vase, eine moderne
Vase, die modernen Vasen, moderne Vasen
2. 1. auf den 2. in die – in der 3. ins - im
3. 1. Weißt 2. weiß 3. Wissen 4. weiß
4. a/ 1. Wann zieht Marek um? 2. Er will diese Woche umziehen. 3. Gibt es noch freie
Flugkarten?
b/ 1. Der Wievielte ist heute? 2. Heute ist der siebte September. 3. Ich bin am fünfzenhten Juni
geboren.
5. 1. führt 2. vor dem 3. an 4. neben
7. 1. waren 2. warst 3. wurde 4. Hatten 5. durfte
78
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
7. REISEN, VERKEHR, VERKEHRSMITTEL. EINE
AUSLANDSREISE. DEUTSCHLAND.
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně popsat, jak
cestujete včetně k tomuto účelu potřebné slovní zásoby a také používat tvary zvratných sloves,
správně časovat sloveso „werden“, správně používat tázací zájmena „welcher“ a „was für ein“,
dodržovat pravidla pro nepřímé otázky, dbát na pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší,
přísudkové sloveso po číslovkách a správně používat tvary perfekta.
Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat, jak cestujete včetně k tomuto účelu
potřebné slovní zásoby a také jak používat tvary zvratných sloves, správně časovat sloveso
„werden“, správně používat tázací zájmena „welcher“ a „was für ein“, dodržovat pravidla pro
nepřímé otázky, dbát na pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší, přísudkové sloveso po
číslovkách a správně používat tvary perfekta.
Budete schopni správně popsat, jak cestujete včetně k tomuto účelu potřebné slovní zásoby a
také jak používat tvary zvratných sloves, správně časovat sloveso „werden“, správně používat
tázací zájmena „welcher“ a „was für ein“, dodržovat pravidla pro nepřímé otázky, dbát na
pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší, přísudkové sloveso po číslovkách a správně
používat tvary perfekta.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Reise, Verkehrsmitttel, Ausflug, Ausland, sich entschuldigen, ich wasche mir die Haare,
werden, welcher, was für ein, weil, wenn, haben + ge-(e)t, sein + ge-(e)t
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V této kapitole se nejdříve seznámíme jak popsat Vaše cestování včetně potřebné k tomuto účelu
slovní zásoby a také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na
konci kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější
gramatické jevy. Na další sezení si připravte krátkou prezentaci o cestování.
79
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
Viele Menschen behaupten, dass sie sehr gern reisen. Warum reisen denn die
Menschen294? Antworten und Gründe gibt es sehr viele295. Reisen im eigenen Sinne des
Wortes296 ist für viele von uns ein Hobby. Die Gegenwart297 ermöglicht uns298 auch in die
entferntesten299 Länder zu reisen. Hier haben wir die Möglichkeit300, neue Kultur, interessante
Menschen und deren Gewohnheiten301 kennen zu lernen. Man kann da die Unterschiede302
zwischen der Lebensart in unserer Republik und in dem besuchten Land vergleichen303. Viele
von uns besuchen gern Schlösser, Paläste, Burgen, Festungen, Ruinen, Rotunden, Kirchen und
Dome304.
Haben wir uns entschieden305 zu reisen, müssen wir zuerst306 wissen, wohin. Als Reisen
lässt sich auch ein wenig längerer Spaziergang in die Umgebung307, ein Ausflug zu Verwandten
in das Nachbardorf308 oder eine Fahrt mit dem Rad bezeichnen309. Das einfachste wäre310, überall
zu Fuß zu gehen. Wir können so auch dorthin gelangen311, wohin wir mit dem Auto überhaupt
nicht kommen würden. Eine weitere Art312, wie wir eventuell reisen können, ist eine Autofahrt.
Fast jede Familie besitzt heute einen Pkw (Personenkraftwagen)313. Das Reisen mit diesem
Verkehrsmittel314 ist recht vorteilhaft315, weil uns das Auto relativ schnell dorthin befördert316,
wohin wir gerade wollen. Als Fahrer müssen wir allerdings317 auf bestimmte Regeln und
Grundsätze318 aufpassen. Die heutige entwickelte319 Zivilisation baut Straßen mit Rastplätzen
und Tankstellen320. Ein weiteres oft benutztes321 Verkehrsmittel ist der Bus. Das Reisen mit dem
Bus ist zwar manchmal ein bisschen unbequem322, aber die Situation verbessert sich
zusehends323. Wenn wir in ein entfernteres Land oder auf einen anderen Kontinent fahren324,
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
lidé
Odpovědí a důvodů je mnoho.
ve vlastním smyslu slova
současnost
nám umožňuje
do nejvzdálenějších
možnost
zvyklosti
rozdíly
porovnat
… zámky, paláce, hrady, pevnosti, zříceniny, rotundy, kostely, chrámy
pokud jsme se rozhodli…
nejdříve
i trochu delší procházka po okolí
k příbuzným do sousední vsi
označit
Nejjednodušší by bylo…
dorazit, dospět
další způsob
osobní automobil
dopravní prostředek
mající přednosti
dopraví
ovšem
pravidla a zákonitosti
rozvinutá, vyspělá
odpočívadly, pumpami
často užívaný
trochu nepohodlné
očividně
80
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
können wir mit dem Auto, dem Bus, dem Schiff fahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Am
attraktivsten ist wohl das Reisen mit dem Schiff oder dem Flugzeug. Flugzeuge befördern uns in
relativ kurzer Zeit zu einem gewünschten Ort.
Eine recht spezielle Reisemethode ist Reisen per Anhalter325. Die so Reisenden sind in
der Mehrheit326 junge Leute, die nicht so bequem sind, wenig Geld haben, und die keine Angst327
haben, Risiko einzugehen328. So gelangt mancher auf diese Weise329 auch weit entfernte Länder.
Junge Leute reisen vor allem, um sich zu bilden330, der Festigung331 von Sprachkenntnissen332
und oft auch wegen der Unterhaltung333 und wegen Abenteuer334.
Wenn wir nicht selbst reisen wollen, gibt es hier noch die Reisebüros335, die uns in der
Regel alles Erforderliche336 organisieren337. Wichtig ist dann, dass wir einen gültigen Reisepass
haben – und Geld natürlich.
In der Zeit unseres Urlaubs oder der Ferien können wir in einer Berghütte, Pension oder
in einem Hotel wohnen. In der Rezeption melden wir unsere Ankunft und erhalten anschließend
den Schlüssel mit der Nummer unseres Zimmers. Je nach dem wie luxuriös das Hotel ist, in dem
wir wohnen, ist unser Zimmer eingerichtet. Es kann ein Ein-, Zwei-Bett-Zimmer oder ein
Zimmer mit mehreren Betten sein. Im Hotel ist auch ein Restaurant, wo wir Frühstück,
Mittagessen und Abendessen bestellen können. Die Fahrt zurück ist manchmal deshalb recht
traurig, weil unser Urlaub oder unsere Ferien enden. Aber auf der anderen Seite ist es wohl
richtig zu sagen - zu Hause ist zu Hause. Jeder schläft sich am liebsten in seinem eigenen Bett
aus.
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
vydat se
stopem
v převážné většině
strach
podstoupit
tímto způsobem
aby se vzdělávali
upevnění
upevnění a zdokonalení jazykových znalostí
zábava
dobrodružství
CK
vše nutné
zajistit
81
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Otázky k textu:
1. Warum reist man? Warum resien Sie?
2. Welche Beförderungsmittel338 werden beim Reisen gebraucht? Welche benutzen Sie am
liebsten?
3. Warum reisen junge Leute mit dem Autostop? Reisen Sie auch günstig, falls ja, wie?
4. Wo kann man übernachten? Nennen Sie Ihre Unterkunfstmöglichkeiten!
5. Reisen Sie gern? Falls ja, wann, wohin, mit wem und wie?
6. Wann und wo sind Sie zum letzten Mal339 im Ausland gewesen?
7. Beschreiben Sie Ihren letzten Urlaub oder Ausfluf!
338
339
dopravní prostředek
naposled
82
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Zvratná slovesa:
Zvratné „sich“ se používá pouze v 3. osobě obou čísel. V ostatních pádech se vyjadřuje zvratnost
pomocí osobního zájmena ve 3. nebo 4. pádě.
Příklad: ich wasche mich (myji se) x ich wasche mir die Haare
Časování zvratných sloves:
a/ sich entschuldigen (omluvit se)
ich entschuldige mich
wir entschuldigen uns
du entschuldigst dich
ihr entschuldigt euch
er, sie, es entschuldigt sich
sie entschuldigen sich
Rozkazovací způsob: entschuldige dich!, entschuldigen wir uns!, entschuldigt euch!,
entschuldigen Sie sich!
b/ sich etwas waschen (mýt si, umýt si…)
ich wasche mir die Haare
wir waschen uns die Haare
du wäschst dir die Haare
ihr wascht euch die Haare
er, sie, es wäscht sich die Haare
sie waschen sich die Haare
Rozkazovací způsob: wasch(e) dir die Haare!, waschen wir uns die Haare!,
wascht euch die Haare!, waschen Sie sich die Haare!
Cvičení:
Časujte ve všech osobách:
83
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
ich hole mir eine Zeitschrift, ich stelle mich vor, ich interessiere mich für Musik, ich muss mich
entschuldigen, ich freue mich auf dich, ich setze mich gleich.
2. Časování slovesa „werden“ (stát se):
ich werde Ingenieur
wir werden Ingenieur
du wirst Ingenieur
ihr werdet Ingenieur
er, sie, es wird Ingenieur
sie werden Ingenieur
Sloveso werden + přidavné jméno se také používá pro vyjádření změny stavu:
Příklad:
Es wird kalt (ochlazuje se), sie werden dick (tloustnou).
Cvičení:
Překládejte:
On tloustne. Červená se. Chci se stát managerem. Její maminka se udraví.
3. Budoucí čas:
Němčina umí kromě přítomného času vytvořit i budoucí čas pomocí určitého tvaru slovesa
„werden“ a infinitivu:
WERDEN + INFINITIV
Příklady: Er wird studieren. (bude studovat) Ich werde in der Schule sein (budu ve škole) apod.
Cvičení:
Převeďte do budoucího času:
Wir arbeiten bis 6 Uhr. Er zieht um. Ich helfe ihnen. Wartest du auf mich? Dieses Auto gefällt
mir nicht. Ich habe keine Fragen mehr. Liest du ein Buch?
84
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
4. Tázací zájmeno „welcher“ (který) a „was für ein“ (jaký):
V němčině platí pravidlo, podle kterého se zájmeno „welcher, welche, welches“ skloňuje
v obou číslech jako určitý člen.
Příklad: Welche Zeitung liest du gern? In welchem Büro arbeitest du?
V případě zájmena „was für ein, was für eine, was für ein“ platí stejné pravidlo pro skloňování
jako u neurčitého členu. Používá se tedy v případě, kdy se ptáme na na určité vlastnosti či
charakteristické znaky.
Příklad: Was für ein Schüler ist er? (jaký je to žák?), Was für Zeitungen lesen Sie gern? (jaké
časopisy čtete rádi?).
Pomocí „wie + sein“ se ptáme na přídavné jméno v přísudku.
Příklad:
Wie ist Ihr Haus? (Jaký je Váš dům?)
Cvičení:
Překládejte:
které auto?, který rok?, které knihy?, jaký byt?, jaké židle? jakou mají kuchyň?
5. Nepřímé otázky:
V němčině existují nepřímé otázky, které obvykle začínají tázacími zájmeny jako např. wo, wer,
wie, wohin, wann apod. V takovém případě určité sloveso stojí vždy na konci věty.
Příklad: Wissen Sie, wo Patrik wohnt? Wissen Sie, wie spät es ist? Sagen Sie mir,wo Ihre Frau
arbeitet.
Cvičení:
Zaměňte přímé otázky v nepřímé. Věty začínejte: Ulrike weiß nicht, …
Was trinkst du gern? Wann fahren wir ab? Auf wen wartet Peter? Kommen sie noch?
85
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
6. Pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší:
V němčině platí pravidlo, které říká, že když vedlejší věta stojí na prvním místě v podřadícím
souvětí, musí hlavní věta začínat určitým slovesem. Dále pak následuje nepřímý pořádek slov.
Viz příklad:
Příklad: Weil er jetzt arbeitet, hat er wenig Zeit. Wenn Sie ihn sehen, müssen Sie ihn
begrüssen.
Cvičení:
Doplňujte následujcí věty:
Wenn ich viel zu tun habe, …. Wenn ich krank bin, ……………… Weil ich diese Woche
abfahren muss, ……………..
7. Přísudkové sloveso po číslovkách:
V němčině si musíme zapamatovat pravidlo, podle kterého platí, že v případě že podmětem je
číslovka větší než jedna, sloveso v přísudku přebírá tvar množného čísla.
Příklad: Hier sind sechs Autos. In München wohnen viele Ausländer. Dort stehen fünf Freunde.
Cvičení:
Překládejte:
Je tu několik kolegů. Čeká tu na Vás dvacet lidí. Přijde ještě několik managerů.
8. Perfektum:
Perfektum označuje děj minulý, který má vztah k přítomnosti, který je v přítomnosti dokončen a
jehož následky trvají do přítomnosti. V němčině rozlišujeme perfektum u sloves pravidelných a
nepravidelných (tam je nutné se naučit nepravidelným tvarům sloves nazpaměť). V případě
pravidelných sloves tvoříme perfektum následujícím způsobem:
a/ HABEN (pomocné sloveso) + GE-(E)T
( příčestí minulé)
Příklad: ich habe gemacht,ich habe gesagt, ich habe geantwortet apod.
86
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
U sloves s odlučitelnou předponou, se ge-(e)t vkládá mezi odlučitelnou část:
Příklad: ich bin abgereist, sie hat eingekauft apod.
Slovesa, která končí na –ieren či neodlučitelná slovesa nepřídavají tvar příčestí ge- pouze (e)t.
Příklad: ich habe mich interesiert, ich habe probiert, ich habe übersetzt
b/ U sloves pohybu se používá pomocné sloveso SEIN + GE-(E)T
Příklad: ich bin gereist, ich bin gefahren, ich bin gelaufen, ich bin geflogen apod.
Slovesa nepravidelná: „HABEN“, „SEIN“ a „WERDEN“:
Slovesa haben, sein a werden mají nepravidelné tvary. Viz níže.
Ich habe gehabt, ich bin gewesen, ich bin geworden
Cvičení:
Převeďte do perfekta:
Ich kaufe ein Haus. Ich reise viel. Ich probiere alles. Ich übersetze den Brief ins Deutsche.
SHRNUTÍ:
Budete umět správně popsat, jak cestujete včetně k tomuto účelu potřebné slovní zásoby a také
jak používat tvary zvratných sloves, správně časovat sloveso „werden“, správně používat tázací
zájmena „welcher“ a „was für ein“, dodržovat pravidla pro nepřímé otázky, dbát na pořádek slov
ve větě hlavní po větě vedlejší, přísudkové sloveso po číslovkách a správně používat tvary
perfekta.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. Jaké jsou tvary zvratných sloves?
2. Jak se časuje sloveso „werden“?
87
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3. Jak se skloňuje a používá zájmeno „welcher“ a „was für ein“?
4. Jaká jsou pravidla pro nepřímé otázky?
5. Jaká platí pravidla pro přísudkové sloveso po číslovkách?
6. Jak se tvoří a používá perfektum?
DALŠÍ ZDROJE:
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test:
1. Doplňte zvratné zájmeno:
1. Herr Müller, setzen Sie …. nach hinten! 2. Ich setze …. neben Uwe.3. Und wohin möchtet ihr
…. setzen? 4. Unsere Kollegen können …. auch zu uns setzen.
2. Přeložte:
a) 1. Unsere Eltern werden Paris besuchen. 2. Meine Schwester wird gleich rot. 3. Er möchte
Manager werden.
b) 1. Nikdo tam nebyl. 2. Nemám už probémy.
c) 1. Jaký mají dům? 2. Jaké časopisy rád kupuješ?
88
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3. Tvořte nepřímé otázky dle vzoru:
Können Sie uns sagen,…
1.Wann hat Herr Doktor Maier Urlaub? 2. Ruft Patrik morgen an?
4. Doplňujte:
1. Weil ich viel zu tun habe, ,…………….2. Wenn du mich besuchen willst,………… .
5. Tvořte a spojujte věty v perfektu:
1. wir – erleben – hier – viel Neues. 2. Eva – wissen – es. 3. warum – du – nicht – warten – auf
mich? 4. du – schwimmen – viel – im Sommer? 5. ich - sich interessieren – seit langem – für
Autos.
Řešení testu:
1. 1. sich 2. mich. 3. euch 4. sich
2. a/ 1. Naši rodiče navštíví Paříž. 2. Moje sestra se hned červená. 3. Chtěl by se stát
manažerem.
b/ Es war niemand dort. / Niemand war dort. 2. Ich habe keine Probleme mehr.
c/ 1. Was für ein Haus haben sie? 2. Was für Zeitschriften kaufst du gern?
3. 1. wann Herr Doktor Maier Urlaub hat 2. wann Patrik morgen anruft
5. 1. Wir haben hier viel Neues erlebt 2. Eva hat es gewusst. 3. Warum hast du nicht auf mich
gewartet? 4. Hast du viel im Sommer geschwommen? 5. Ich habe mich seit langem für Autos
interessiert.
89
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
8.
PRAG – KULTURELLES ZENTRUM DES LANDES
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně popsat Vaše město
a také zajímavosti kolem Vás a také používat tvary přídavných jmen a příslovcí ve druhém a
třetím stupni a také srovnovávat různé vlastnosti osob či předmětů. Dále budete umět používat
správně tvary vlastních osobních a místních jmen.
Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat Vaše město a také zajímavosti kolem nás
a také jak používat tvary přídavných jmen a příslovcí ve druhém a třetím stupni a také
srovnovávat různé vlastnosti osob či předmětů. Dále budete umět správně dodržovat pravidla pro
tvoření tvarů vlastních osobních a místních jmen.
Budete schopni správně popsat Vaše město a také zajímavosti kolem nás a také používat tvary
přídavných jmen a příslovcí ve druhém a třetím stupni a také srovnovávat různé vlastnosti osob
či předmětů. V neposlední řadě pak dbát na pravidla pro tvoření tvarů vlastních osobních a
místních jmen.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
1 + 1 hodin (samostudium + řešení úloh)
KLÍČOVÁ SLOVA:
-er, (am) + (e)sten, so - wie, als, …von, …unter, -st, -stens, Peters Auto, das Auto von Alex,
wo…, wohin…, in der Schweiz, in die Schweiz
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na město a zajímavosti kolem nás a
také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak
následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. Na
další sezení si připravte krátkou prezentaci o Vašem městě.
90
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
TEXT:
Prag ist die Hauptstadt unserer Republik mit etwa 1,2 Millionen Einwohnern340. Hier
befindet sich der Sitz des Präsidenten, der Regierung und des Parlaments. Ihren Sitz341 haben
hier natürlich auch andere staatliche Institutionen. Prag ist das Herz des Staates in jedem Sinne.
Die größten Banken und Geldinstitute aller Art342, die wichtigsten Firmen und Unternehmen
haben hier ihre Vertretung343. Prag wurde in letzten acht Jahren zur echten Großstadt mit allen
positiven und negativen Merkmalen344 die dazu gehören. Es bietet eine breite Palette an
Kulturmöglichkeiten. Im Vergleich mit345 anderen Städten der Republik gibt es hier eine relativ
niedrige Arbeitslosigkeit346. Aber die Anonymität der Stadt stellt einen Nährboden347 für die
Kriminalität dar.
Es kommen alljährlich Millionen Touristen nach Prag, was für die Stadtkasse348 von
großer Bedeutung ist. Sie haben in Prag eine der besten Gelegenheiten auf der Welt, beinahe alle
Baustile349 und architektonische Richtungen350 in einer Stadt kennen zu lernen. Man kann hier
von den romanischen und gotischen Bauten bis zu den modernsten Hochhäusern alles sehen.
Vertreten sind351 natürlich Barock, Renaissance, Klassizismus aber auch Jugendstil (Sezession)
oder zum Beispiel Kubismus. In aller Welt ist Prag als das „Goldene“ oder wegen seiner
Kirchturmspitzen und Kuppeln das „Hunderttürmige“ Prag bekannt.
Jeder, der Prag besucht, muss ohne Zweifel352 das historische Zentrum gesehen haben.
Dazu eignet353 sich vor allem der Königsweg354, der vom Pulverturm355 durch die Celetná-Gasse
auf den Altstädter Ring356 und weiter über die Karlsbrücke357 zur Prager Burg358 führte. Aber die
Zeiten, als die Könige hier zur Burg zu Fuß gingen, sind längst vorbei359.
Wenn wir auf den Altstädter Ring kommen, sehen wir drei wichtige Kennzeichen360 des
Platzes. Das sind das Altstädter Rathaus361 mit der astronomischen Aposteluhr362, die
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
obyvatel
své sídlo
peněžní ústavy všeho druhu
zastoupení
příznaky
ve srovnání s …
nezaměstnanost
živná půda
městská pokladna
stavební slohy
směry
zastoupené jsou …
bez pochyby
hodit se
Královská cesta
Prašná brána
Staroměstské náměstí
Karlův most
Pražský hrad
… jsou dávno pryč.
Značka, symbol, dominanta
Staroměstská radnice
orloj
91
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Teynkirche363 und das große Magister-Jan-Hus-Denkmal. Hier in der Straße „U radnice“ neben
der Altstädter Nikolauskirche364 befindet sich das Geburtshaus des weltberühmten
deutschschreibenden Prager Schriftstellers365 Franz Kafka.
Durch die Karlova-Gasse kommen wir auf den Kreuzherrenplatz366. Die Statue hier stellt
Karl IV. dar, den Gründer der Prager Universität, dessen Namen auch die älteste Moldaubrücke
trägt. Die Karlsbrücke aus dem 14. Jh. gehört zu den größten touristischen Attraktionen. Gäste
aus aller Welt bewundern die dreißig Barockstatuen und Statuengruppen, wovon367 die schönsten
von den berühmten Bildhauern Braun, Brokoff und anderen stammen368.
An dem anderen, also linken Moldauufer ist die Kleinseite369 mit ihren schmalen,
krummen, poetischen Gassen, schönen Häusern, prächtigen Palästen und Gärten. Wahrzeichen370
der Kleinseite ist der barocke St. Nikolaus-Dom371 auf dem Kleinseitner Ring372, das
Meisterwerk373 Dienzenhofers und seines Schwiegersohnes Lurago.
Wenn wir die Neruda-Straße hinaufgehen, gelangen wir zum Hradschin-Platz374. Von
hier aus ist eine wunderschöne Aussicht auf das historische Prag. Dort sind das Schwarzenberger
Palais375, das jetzige Militärmuseum, und das Erzbischöfliche Palais376 mit seiner Rokokofassade
sehenswert.
Dann können wir schon das Areal der Prager Burg betreten. Der monumentale Bau
umfasst drei Höfe und über 700 Räume. Am bekanntesten sind zwei Säle: der spätgotische
Wladislawsaal und der Spanische Saal.
Die Dominante der Burg bildet der gotische Sankt Veitsdom. Dieses Bauwerk einiger
Jahrhunderte wurde erst 1929 (neunzehnhundertneunundzwanzig) beendet. Für den Bau des
Domes haben sich vor allem zwei bedeutende Baumeister377 verdient gemacht378: Matthias von
Arras und Peter Parler. In der Kronkammer werden die Krönungsinsignien379 aufbewahrt.
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Týn – kostel Matky boží před Týnem
kostel Svatého Mikuláše
rodný dům světoznámého německy píšícího spisovatele
Křížovnické náměstí
z čehož
pocházejí
Malá Strana
poznávací znamení (charakteristický znak)
kostel svatého Mikuláše
Malostranské náměstí
mistrovské dílo
Hradčanské náměstí
Schwarzenberský palác (Lobkovický)
Arcibiskupský palác
stavitel
zasloužili se …
korunovační klenoty
92
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Jeder Tourist, der Prag besucht, muss hier natürlich die „Gasse der Alchimisten“ – das Goldene
Gässchen380 sehen.
Es gibt natürlich noch andere sehenswerte Baudenkmäler und touristisch interessante
Ecken in Prag, wie zum Beispiel die Bethlehemkapelle382, in der Jan Hus seine Predigen383
gehalten hat, der Alte jüdische Friedhof384 und die Altneusynagoge385, das im Renaissancestil
erbaute Königliche Lustschloß Belvedere386 mit der Singenden Fontäne387, das Sternberg- und
Czerninpalais388 oder das Loreto-Areal389.
381
Otázky k textu:
1. Wie viele Einwohner hat Prag?
2. Wie wird Prag oft genannt und warum?
3. Welche Bauten am Altstädter Ring und in seiner Umgebung ziehen die Aufmerksamkeit der
meisten Touristen an?
4. Was können Sie über die Karlsbrücke sagen?
5. Was ist das Wahrzeichen der Kleinseite?
6. Welche Baudenkmäler werden auf dem Hradschin am häufigsten besucht?
7. Welche Sehenswürdigkeiten Prags finden Sie am schönsten?
8. Wie oft reisen Sie nach Prag?
9. Beschreiben Sie kurz Ihre Stadt, wo Sie wohnen.
10. Was würden Sie den Besuchern in Ihrer Stadt empfehlen?
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
Zlatá ulička
zákoutí
Betlémská kaple
svá kázání
Starý židovský hřbitov
Staronová synagoga
Letohrádek královny Anny (Belvedér)
Zpívající fontána
Šternberský a Černínský palác
areál Lorety
93
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
GRAMATIKA:
1. Stupňování přídavných jmen a příslovcí
1.1. Přídavná jména v přísudku a příslovce
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
" + -er
am " + -(e)sten
Takto se stupňují příslovce a přídavná jména v přísudku.
Heute ist es in Ostrava am wärmsten.
Klaudia ist hier am schönsten.
1.2. III. stupeň přídavných jmen v přívlastku
člen určitý
+ koncovka příd.jména
zájmeno
+ ste
(v příslušném pádě a čísle)
číslovka
André ist der beste Schüler.
Hier sind meine schönsten Bücher.
Jetzt kommen drei schönste Mädchen.
1.3. Výrazy srovnávání
Stejná míra vlastnosti
so – wie (tak – jak)
Nestejná míra vlastnosti
als (než)
Nejvyšší míra vlastnosti
von (z), unter (mezi)
94
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
2. Přehled typů stupňování
Způsob 1
klein
kleiner
am kleinsten
alt
älter
am ältesten
jung
jünger
am jüngsten
Způsob 2
Jednoslabičná s kmenovou hláskou -a-, -o-, -u- přehlasují.
Způsob 3
breit
breiter
am breitesten
kurz
kürzer
am kürzesten
III. stupeň po -t,-d a po sykavkách vkládá -e-. Výjimka: am größten
Způsob 4
dunkel
dunkler
am dunkelsten
teuer
teurer
am teuersten
II. stupeň s koncovkou -el., -er vypouští -e.
Způsob 5
hoch
höher
am höchsten
nahe
näher
am nächsten
Hláska -h- mezi samohláskami, -ch- před souhláskou a na konci slova.
95
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Způsob 6
gut
besser
am besten
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
früh
früher
oft
öfter
am öftesten
häufig
häufiger
am häufigsten
wenig
weniger
am wenigsten
lieb
minder
viel
am frühesten
am mindesten
mehr
sehr
am meisten
(die meisten = většina)
3. Stupňované tvary bez srovnání
Označují maximálni míru vlastnosti, neslouží ke srovnávání.
3.1. Tvary na –st
äuβerst (krajně), höchst (nanejvýš), möglichst (co možná) se používají ve spojení s přídavným
jménem v 1. stupni
Příklady:
-
äuβert interessant (krajně zajímavé), möglichst bald (co možná nejdříve)
96
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
-
meist (většinou) případně ve spojení s příčestím minulým (nejvíc)
-
Wir sind meist zufrieden. (Jsme většinou spokojeni.)
-
Das ist das meist gekaufte Auto. (To je nejvíc kupované auto.)
-
herzlichst (co nejsrdečněji) Herzlichsten Dank! (Děkuji co nejsrdečněji!)
3.2. Tvary na –stens
höchstens (nanejvýš, maximálně), wenigstens, mindestens (nejméně, minimálně, alespoň),
spätestens (nejpozději), frühestens (nejdříve), längstens (nejdéle) se používaji ve spojení
s údajem množství nebo délky a označují krajní mez
Příklady:
-
höchstens 10 Kronen (nejvýš 10 korun), -
-
mindestens 3 Stunden (aspoň 3 hodiny),
-
spätestens morgen (nejpozději zítra),
-
frühestens am Sonntag (nejdřív v neděli),
-
längstens drei Stunden (nejdéle 3 hodiny)
meistens (většinou), schnellstens (co nejrychleji), bestens (co nejlépe, skvěle)
Příklady:
-
Ich bin meistens da. (Jsem většinou tu.)
-
Ich erledige es schnellstens. (Vyřídím to co nejrychleji.)
-
Danke bestens! (Vřelý dík!)
97
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Cvičení:
Vyjádřete druhý a třetí stupeň a pak jej pužijte ve větách, které si vymyslíte sami:
1. schnell… 2. langsam… 3. gut…4. hoch…5. viel…
4. Skloňování vlastních osobních a místních jmen
4.1. Osobní jména
Rudolfs Bruder
Rudolfův bratr
Petras Kind
Petřina dcera
Müllers Haus
dům Millerových
Frau Wendels Zimmer
pokoj paní Wendelové
das Haus von Alex
Alexův dům
Všechna osobní jména užíváme zpravidla bez členu. V 3. a 4. pádě nepřibírají žádnou koncovku,
v 2. pádě přibírají koncovku „-s“. 2. pád se často tvoří opisem s předložkou „von“, zvláště končíli vlastní jména na sykavku.
Cvičení:
Překládejte:
Evin otec, Petrova sestra, Ralfova kamarádka, Jensův strýc, Renatina sestra, Heinzova manželka,
Felixovi děti
Cvičení:
Překládejte:
1. bratrův dům…, 2. Olin otec…3. matčina babička…
98
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
4.2. Názvy měst a obcí
Wo?
Wohin?
in Wien
ve Vídni
nach Wien
do Vídně
in Berlin
v Berlíně
nach Berlin
do Berlína
in Zürich
v Curichu
nach Zürich
do Curichu
Názvy měst, vesnic a obcí jsou rodu středního, užívají se bez členu a skloňují se stejně jako
vlastní osobní jména:
die Straßen Prags/von Prag ulice Prahy
die Straßen von Linz
ulice Lince
Wo?
Wohin?
in Deutschland
v Německu
nach Deutschland
do Německa
in Italien
v Itálii
nach Italien
do Itálie
in Österreich
v Rakousku
nach Österreich
do Rakouska
Země, které jsou rodu středního, se užívají bez členu a skloňují se stejně jako názvy měst, příp.
osobní jména.
Wo?
Wohin?
in der Slowakei
na Slovensku
in die Slowakei
na Slovensku
in der Schweiz
ve Švýcarsku
in die Schweiz
do Švýcarska
in den USA
v USA
in die USA
do USA
99
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Země, které jsou ženského rodu nebo se používají v množném čísle, se skloňují vždy se členem,
stejně jako obecná podstatná jména.
Srovnej:
nach Italien
in die Türkei
die Hauptstadt Italiens
die Hauptstadt der Türkei
Cvičení:
Překládejte:
v Praze, do Prahy, do Čech, v Čechách, v Paříži, do Paříže, do Francie, ve Francii, do Švýcarska,
ve Švýcarsku, hlavní město Německa, Švédska, Maďarska, Slovenska, Rakouska
4.3. Názvy hor, pohoří, řek, moří a jezer
4.3.1. Berge
Die Zugspitze ist der höchste Berg
Zugspitze je nejvyšší hora Německa,
Deutschlands, die Gerlachspitze
Gerlachovský štít je nejvyšší horou
der höchste Berg der Slowakei.
Slovenska.
Wissen Sie, dass der höchste Berg
Víte, že nejvyšší hora Rakouska je
Österreichs der Großglockner und
Großglockner a nejvyšší hora Švýcarska
der höchste Berg der Schweiz
Monte Rosa?
der Monte Rosa ist?
Jak vysoká je Sněžka?
Wie hoch ist die Schneekoppe?
4.3.2. Gebirge
100
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
s Erzgebirge (Krušné hory), s Riesengeirge (Krkonoše), r Böhmerwald (Šumava), e Beskiden
(mn. č.), e Hohe Tatra (jedn. č.), e Niedere Tatra (jedn. č.), e Alpen (mn. č.)
Im Winter fahren wir ins Riesengebirge.
V zimě pojedeme do Krkonoš.
Sie wohnt im Eerzgebirge.
Bydlí v Krušných horách.
4.3.3. Flüsse
e Elbe (Labe), e Moldau (Vltava), e March (Morava), e Donau (Dunaj), e Oder (Odra), r Rhein
(Rýn), r Main (Mohan), e Spree (Spréva), e Mosel (Mosela)
4.4.4. Meere
e Ostsee (Baltské moře), e Nordsee (Severní moře), s Schwarze Meer (Černé moře), s Mittelmeer
(Středozemní moře), r Atlantik, r Stille Ozean
4.4.5. Seen
r Bodensee (Bodamské jezero), r Plattensee (Balaton), r Genfer See (Ženevské jezero)
Dresden liegt and der Elbe.
Drážďany leží na Labi.
Meine Bekannten besuchen
Moji známí navštíví
Frankfurt am Main.
Frankfurt nad Mohanem
Wann fährt Josef an die Nordsee?
Kdy pojede Josef k Severnímu moři?
An der Ostsee ist es manchmal kalt.
U Baltského moře bývá někdy zima.
Jména hor, pohoří a vodstev se skloňují se členem určitým jako obecná podstatná jména.
Cvičení:
Překládejte:
101
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Šumava, na Šumavu, na Šumavě, Krkonoše, do Krkonoš, v Krkonoších, Vysoké Tatry, do
Vysokých Tater, ve Vysokých Tatrách, Frankfurt nad Mohanem, Frankfurt nad Odrou, Baltské
moře, k Baltskému moři, u Baltského moře, Bodamské jezero, k Bodamskému jezeru,
u Bodamského jezera
SHRNUTÍ:
Budete schopni správně popsat Vaše město a také zajímavosti kolem nás a také používat tvary
přídavných jmen a příslovcí ve druhém a třetím stupni a také srovnovávat různé vlastnosti osob
či předmětů. V neposlední řadě pak dbát na pravidla pro tvoření tvarů vlastních osobních a
místních jmen.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. Jak se tvoří druhý a třetí stupeň u přídavných jmen a příslovcí?
2. Jak se tvoří přivlastňovací pád v němčině?
3. Jaká platí pravidla pro skloňování vlastních osobních a místních jmen v němčině?
DALŠÍ ZDROJE:
1. DRMLOVÁ, Dana, HOMOLKOVÁ, Božena, KETTNEROVÁ, Drahomíra, TESAŘOVÁ,
Lea: Německy s úsměvem, nově. Fraus. Plzeň: 2003. 80-7238-229-2.
2. www.imaturita.cz
ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ:
Test
1. Doplňte chybějící tvary stupňování příslovce:
alt
älter
1.
jünger
2.
am ältesten
am besten
102
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
näher
3.
4.
am teuersten
5. dunkel
2. Doplňte výrazy srovnávání „wie“, „als“ nebo „von“:
1.
Unser Auto ist stärker
2.
Heute regnet es weniger
3.
Ich habe ebenso weni Geld
4.
Er kommt imme am frühesten
5.
Ist Pauline so schön
das Auto unseres Vaters.
gestern.
du.
allen.
Sabine?
3. Doplňte I., II. či III. stupeň přídavného jména nebo příslovce:
1.
Er isst am
(gern) Wiener Schnitzel.
2.
Petra schreibt
3.
Paul ist
4.
Wer ist in deiner Familie am
5.
Unser Badezimmer ist
(schön) als ich.
(alt) als ich.
(groß)?
(modern) als eures.
4. Doplňte:
„spätestens“ oder „am spätesten“
1.
Wir kommen
2.
Er kommt immer
in einer Stunde zurück.
zur Schule.
103
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3.
morgen früh an.
Ich rufe dich
5. Doplňte:
„frühestens“ oder „am frühesten“
1.
Ich treffe ihn
heute Nachmittag.
2.
Die Mutter steht immer
3.
Er ist immer
auf.
mit der Arbeit fertig.
6. Doplňte:
„höchstens“ oder „am höchsten“
1.
Für diesen Wagen bekommen Sie
2.
Der höchste Berg? Ich Glauber, die Zugspitze ist
3.
Du darfst
2.000 Euro.
.
noch zwei Kugeln Eis essen.
7. Doplňte:
„wenigstens“ oder „am wenigsten“
1.
Kannst du mir
etwas dazu sagen?
2.
Diese Tasche gefällt mir
3.
Nimm
von allen, die wir gesehen haben.
noch ein Stück Kuchen?
8. Doplňte:
„meistens“ oder „am meinsten“
1.
Abends sehe ich
fern.
104
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
2.
3.
gefallen mir die Krimi-Serien.
In den Ferien fahre ich
ans Meer.
9. Doplňte podle vzoru:
Der Schwede lebt in Schweden und spricht Schwedisch.
1.
Der Franzose lebt in
und spricht
2.
Der
lebt in Deutschland und spricht
3.
Der
lebt in
4.
Der Bulgare lebt in
5.
Der
und spricht
.
lebt in England und spricht
.
Wo liegt Wien? In Österreich.
Wo liegt …?
Paris
2.
Warschau
3.
Prag
4.
Madrid
5.
Athen
.
und spricht Tschechisch.
10. Utvořte krátké odpovědi podle vzoru:
1.
.
105
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
11. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Ich fahre nach Wien. Du fährst nach Österreich?
Ich fahre nach Bern. Du fährst in die Schweiz?
Ich fahre nach …?
1.
Dresden
2.
Venedig
3.
Kairo
4.
New York
5.
Oslo
12. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Wie spricht man in Österreich?
In Österreich spricht man Deutsch.
Wie spricht man in …?
1.
Ungarn
2.
Polen
3.
der Ukraine
4.
Großbritannien
5.
Portugal
13. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Das sind die Sportler aus Österreich?
Ja, das sind die österreichischen Sportler.
106
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
Das sind die Sportler aus …?
1.
der Schweiz
2.
Deutschland
3.
Spanien
4.
Finnland
5.
Russland
14. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Wer lebt in Österreich?
In Österreich leben die Österreicher.
Wer lebt in …?
1.
Vietnam
2.
Amerika
3.
Korea
4.
Frankreich
5.
Griechenland
15. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Das sind die Kollegen aus Prag?
Ja, das sind die Prager.
Das sind die Kollegen aus …?
1.
Magdeburg
2.
Moskau
107
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3.
Linz
5.
München
16. Doplňte předložku a případně člen:
1.
Ich wohne
Jena.
2.
Voriges Jahr haben wir unseren Urlaub
3.
Dieses Jahr fahren wir
4.
Er fliegt
5.
Und wohin genau?
Ostsee verbracht.
Bodensee.
Amerika.
Kanada oder
USA?
Řešení testu:
1. Doplňte chybějící tvary stupňování příslovce:
alt
älter
am ältesten
1.
jung
jünger
am jüngsten
2.
gut
besser
am besten
3.
nahe
näher
am nächsten
4.
teuer
teuerer
am teuersten
5.
dunkel
dunkler
am dunkelsten
2. Doplňte výrazy srovnávání „wie“, „als“ nebo „von“:
1.
Unser Auto ist stärker
2.
Heute regnet es weniger als
als
das Auto unseres Vaters.
gestern.
108
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3.
Ich habe ebenso wenig Geld wie
4.
Er kommt imme am frühesten von
5.
Ist Pauline so schön wie
du.
allen.
Sabine?
3. Doplňte I., II. či III. stupeň přídavného jména nebo příslovce:
1.
Er isst am am liebsten Wiener Schnitzel.
2.
Petra schreibt schöner als ich.
3.
Paul ist älter als ich.
4.
Wer ist in deiner Familie am größten
5.
Unser Badezimmer ist moderner als eures.
?
4. Doplňte:
„spätestens“ oder „am spätesten“
1.
Wir kommen am spätensten
2.
Er kommt immer am spätesten
3.
Ich rufe dich spätestens
in einer Stunde zurück.
zur Schule.
morgen früh an.
5. Doplňte:
„frühestens“ oder „am frühesten“
fühestens
1.
Ich treffe ihn
2.
Die Mutter steht immer am frühesten
3.
Er ist immer am frühesten
heute Nachmittag.
auf.
mit der Arbeit fertig.
109
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
6. Doplňte:
„höchstens“ oder „am höchsten“
1.
Für diesen Wagen bekommen Sie höchstens
2.
Der höchste Berg? Ich glaube, die Zugspitze ist
3.
Du darfst
höchstens
2.000 Euro.
am höchsten
.
noch zwei Kugeln Eis essen.
7. Doplňte:
„wenigstens“ oder „am wenigsten“
1.
Kannst du mir
wenigstens
etwas dazu sagen?
2.
Diese Tasche gefällt mir am wenigsten
3.
Nimm wenigstens
von allen, die wir gesehen haben.
noch ein Stück Kuchen?
8. Doplňte:
„meistens“ oder „am meinsten“
1.
Abends sehe ich meistens
2.
3.
Am meinsten
fern.
gefallen mir die Krimi-Serien.
In den Ferien fahre ich meistens
ans Meer.
9. Doplňte podle vzoru:
Der Schwede lebt in Schweden und spricht Schwedisch.
1.
Der Franzose lebt in Frankreich
2.
Der
Deutsche
und spricht
lebt in Deutschland und spricht
110
Französisch
Deutsch
.
.
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
3.
Der Tscheche
4.
Der Bulgare lebt in
5.
Der
lebt in
Tschechien
Bulgarien
Engländer
und spricht Bulgarisch
lebt in England und spricht
10. Utvořte krátké odpovědi podle vzoru:
Wo liegt Wien? In Österreich.
Wo liegt …?
1.
Frankreich
2.
Polen
3.
Tschechien
4.
Spanien
5.
Griechenland
11. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Ich fahre nach Wien. Du fährst nach Österreich?
Ich fahre nach Bern. Du fährst in die Schweiz?
Ich fahre nach …?
1.
Deutschland
2.
Italien
3.
Ägypten
4.
in die USA
und spricht Tschechisch.
111
Englisch
.
.
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
5.
Norwegien
12. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Wie spricht man in Österreich?
1.
ungarisch
2.
polnisch
3.
ukrainisch
4.
englisch
5.
portugiesisch
In Österreich spricht man Deutsch.
13. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Das sind die Sportler aus Österreich?
Ja, das sind die österreichischen Sportler.
Das sind die Sportler aus …?
1.
die schweizer Sportler / aus der Schweiz
2.
die deutschen Sportler / aus Deutschland
3.
die spanischen Sportler / aus Spanien
4.
die finnischen Sportler / aus Finnland
5.
die russischen Sportler / aus Russland
14. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Wer lebt in Österreich?
In Österreich leben die Österreicher.
Wer lebt in …?
112
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
1.
die Vietnamesen / Vietnam
2.
die Amerikaner / Amerika
3.
die Koreaner / Korea
4.
die Franzosen / Frankreich
5.
die Griechen / Griechenland
15. Utvořte odpovědi podle vzoru:
Das sind die Kollegen aus Prag?
Ja, das sind die Prager.
Das sind die Kollegen aus …?
1.
Magdeburger / Magdeburg
2.
Moskauer / Moskau
3.
Linzer / Linz
5.
Münchner / München
16. Doplňte předložku a případně člen:
1.
Ich wohne
in
Jena.
2.
Voriges Jahr haben wir unseren Urlaub
3.
Dieses Jahr fahren wir an
4.
Er fliegt nach
5.
Und wohin genau? nach
an
den
der
Ostsee verbracht.
Bodensee.
Amerika.
Kanada oder in
113
die
USA?
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
ZÁVĚR
SLOVO AUTORA:
Tímto jsme se dostali na konec studijní opory. Doufám, že nově získané dovednosti Vám umožní
ještě lépe a suverénně zvládnout nejběžnější komunikační, gramatické a syntaktické situace
v němčině, což je nezbytným předpokladem pro profesionální vystupování na pracovišti či v
cizojazyčné moderní firmě.
114
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2011.
ISBN: 978-80-7238-990-2.
2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN:
978-80-7335-350-6.
3. Navrátilová, Helena a kol. Němčina – maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč,
2007, ISBN: 80-86873-06-0.
4. www.imaturita.cz
5. http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae/examples
115
Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV.
PŘÍLOHY
116
Download

studijní opora k předmětu cizí jazyk ii. německý jazyk i.-iv.