!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
poradce pro zdravou výživu!
!
Instalační manuál a průvodce programem!
Informace: [email protected]!
Verze: 1.2 • 12/2013!
!
!
Program Nutris - poradce pro zdravou výživu!
Nutris je nový program pro dietology a poradce pro výživu, kteří radí svým klientům, jak si upravit jídelníček s
ohledem na svůj individuální kondiční, zdravotní či výkonnostní cíl, byl vyvinut pro studenty rekvalifikačního kurzu
“Poradce pro výživu”, registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Mohou s ním pracovat
všichni, kteří se orientují v kategoriích energetické bilance organismu, živin a mikroživin a rozumějí vazbám mezi
pohybovým režimem a výživou.!
!!
!
Instalace programu!
Program Nutris se nainstaluje pouhým rozbalením archivního souboru a umístěním na disk vašeho počítače.
Aplikaci není třeba tedy nijak instalovat, všechny potřebné soubory obsahuje složka “Nutris”. Program se spustí
pomocí souboru s názvem “Nutris” ze stejnojmenné složky. Úvodní obrazovka obsahuje menu, které je výchozí pro
další práci s programem.!
!
!!
!
Program lze archivovat pomocí zálohy celé složky “Nutris”. Hlavní program obsahuje také databáze, kam se
ukládají všechna data (“Nutris.USR”).!
Registrace programu!
Program Nutris lze vyzkoušet zdarma bez registrace. Maximální počet spuštění aplikace je však omezen, poté již
není možné program spustit a je nutno ho znovu nainstalovat. Zakoupením licence lze získat registrační číslo,
které je možno zadat stisknutím tlačítka “Registrace” z hlavního menu programu. Při registraci se uvádí
identifikační číslo (IČO) subjektu v případě firmy nebo rodné číslo uživatele, pokud aplikace není registrována na
název firmy.!
!
!!
!
Po úspěšné registraci se objeví IČO subjektu na hlavní obrazovce a údaj “Registrovaná verze”. V případě nutnosti
provozovat program na více počítačích je možno zakoupit tzv. multilicenci za příplatek.!
Práce v programu!
Práce v programu se skládá z několika kroků:!
• zadání klienta!
• měření a zadání diagnostických hodnot!
• návrh použití potravních doplňků (suplementů)!
• stávající výdej a příjem energie!
• plánování!
• doporučený výdej energie a sestavení jídelníčku!
• sestavení a tisk protokolu!
!
!!
!
Jednotlivé údaje se vkládají a editují na příslušných obrazovkách (formulářích). Mezi těmito obrazovkami se lze
pohybovat pomocí tlačítek, navigační lišty a speciální obrazovky pro pohyb v programu.!
Formulář “Menu” pro snadný pohyb v programu!
Kliknutím na “Menu” na hlavní obrazovce se lze dostat na obrazovku se seznamem jednotlivých formulářů. Tyto
formuláře s údaji se vztahují většinou k jednotlivým klientům a tak je vhodné nejprve některého klienta zvolit. To se
provádí kliknutím na ikonu klienta (uprostřed obrazovky), poté se zobrazí seznam již zadaných klientů. Výběrem
jednoho z nich a potvrzením pomocí fialové šipky je klient vybrán (jeho jméno se zobrazí v záhlaví formuláře).!
!!
!
Údaje zvoleného klienta (tlačítko “Klient” a následující) lze procházet pomocí tlačítek vlevo; zatímco vpravo jsou
tlačítka pro globální nastavení celého programu - tato nastavení jsou společná pro všechny klienty (tlačítko
“Nastavení” a následující).!
!
Kdykoli během práce v programu je možno vrátit se na základní (výchozí) obrazovku s menu pomocí klávesové
zkratky (CTRL+1) nebo ikony
nacházející se v šedivé liště jednotlivých formulářů. Pokud nebyl zvolen formulář
“Menu” vrátí se program na hlavní obrazovku programu.!
!!
!
Záznamy v programu!
Celý program je relační databáze. Ta obsahuje jednotlivé položky (atributy), které k sobě patří (jsou ze stejné
množiny reality), zobrazují se v tzv. polích a vytváří jeden záznam. Záznamy se zobrazují ve formulářích
(obrazovkách). Některé záznamy mohou být seskupeny i v rámci jednoho formuláře (zobrazují se hromadně).
Záznamy jsou k s sobě přiřazeny relacemi, aby se udržel jejich vzájemný editační kontext.!
!
Pro názornost uvedeme příklad, kde platí: !
- “Nutris” je databáze!
- “Klient” je záznam s jednotlivými položkami jako “Jméno”, “Příjmení”, “Věk”...!
- “Měření” je záznam s jednotlivými položkami jako “Váha”, “Výška”...!
- relace mezi záznamy “Klient” a “Měření” je 1:n což znamená, že právě jednomu klientu náleží žádný, jeden nebo
nekonečně mnoho měření s jednotlivými změřenými údaji; program bude udržovat automaticky kontext tzn. že
pokud zvolíme určitého klienta budou se ve formuláři “Měření” ukazovat právě jen ty formuláře, které danému
klientu patří - pro jejich zobrazení slouží navigační lišta (viz. dále).!
!
Navigační lišta programu!
V nastavení aplikace je možno zapnout / vypnout tzv. navigační lištu. Ta se zobrazuje během
práce s programem, a to vlevo nebo nahoře okna v závislosti na systému, kde program běží.
Kromě toho lze tuto lištu aktivovat nebo deaktivovat kdykoli během práce v dolní části okna
pomocí ikony
.!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Lišta zobrazuje zejména:!
• režim práce (vkládání, hledání, náhled před tiskem),!
• název obrazovky, v které pracujeme, pomocí menu lze zvolit jinou,!
• umožňuje přechod mezi záznamy vpřed a vzad,!
• umožňuje přechod na záznam pomocí zadání jeho pořadového čísla,!
• informuje o celkovém počtu záznamů; event. o počtu vybraných záznamů,!
• informuje o stavu třídění.!
Obsah lišty se během práce mění podle toho, jaká je prováděna akce v programu.!
!!
Editační režim!
!
Editační režim (Browse Mode; CTRL+B) je práce ve formuláři, kdy zadáváme nebo opravujeme již zadané položky.
Ve formuláři do něj vstoupíme klepnutím kurzoru do pole a akce se demonstruje zvýrazněním aktuálního pole
černým rámečkem, zatímco ostatní editovatelná pole mají přerušovaný rámeček. Pole, která nelze editovat nejsou
zvýrazněna vůbec. V režimu hledání (Find Mode; CTRL+F) mohou některá needitovaná pole umožňovat hledání
(mají rámeček) a naopak.!
!
!
Speciální režim je náhled před tiskem (Preview Mode; CTRL+U), který má v našem případě smyl pouze u
tiskových formulářů (protokol, recepty...), které představují výstupní sestavy.!
Ukončení editačního režimu se provádí buď použitím klávesy “Enter” nebo poklepem na pozadí formuláře, které
zadané údaje uloží. Program automaticky ukládá nově uložené nebo změněné hodnoty také na disk počítače. Po
případném vynuceném ukončení programu je nutno zkontrolovat poslední položky, zda byly uloženy. Několik
posledních z nich bude patrně nutno znovu doplnit.!
!!
!
Hledání v programu!
!
V jednotlivých formulářích je umožněno hledat jednotlivé atributy. Každé hledání poruší editační kontext, protože se
hledá přes celou databázi, aby se zobrazily všechny záznamy, které vyhovují danému požadavku. Pokud tedy opět
potřebujeme udržovat kontext, je většinou nutno vrátit se na obrazovku s klienty a jednoho z nich zvolit.!
!!
Možnosti hledání jsou:!
- volba režimu hledání (Find Mode) ve formuláři se provádí stiskem CTRL+F nebo volbou ikony ; formulář je
prázdný a nyní je nutno zadat hledanou položku do příslušného pole a stisknout klávesu “Enter”!
- změna režimu (ukončení režimu hledání) se provádí stiskem CTRL+B nebo stiskem ikony !
- změna režimu nastane automaticky po úspěšném hledání!
- uvolnění hledání a zobrazení všech položek bez ohledu na editační kontext se provádí stiskem klávesy CTRL+J
nebo stiskem ikony
!
- pokud potřebujeme hledat dvě nebo více položek najednou (logický operátor AND - tedy “a zároveň”) zadáme je
do jednoho formuláře v režimu hledání!
- pokud potřebujeme hledat položky s logickým operátorem OR “nebo” je nutno zadat položky do více formulářů,
kde pro nový formulář stiskneme CTRL+N - jedná se o tzv. vícenásobné hledání. Chceme-li tedy nalézt ve
formuláři “Klienti” zároveň všechna příjmení začínající na “Novák” a “Janák” stiskneme ve formuláři CTRL+F
(režim hledání) a do pole “Příjmení” napíšeme “Novák”, dále stiskneme CTRL+N pro další formulář a do pole
“Příjmení” vložíme “Janák”. Po stisku klávesy “Enter” budou tato jména zobrazena. Procházet mezi nimi lze
pomocí navigační lišty. Uvolnit výběr (zrušit ho a vidět vše) lze stiskem tlačítka CTRL+J.!
- při hledání je možno použít náhradní znaky, které zastupují alfanumerické údaje; např. kdybychom při hledání
“Nováka” chtěli také nalézt “Novákovou” bylo by do pole “Příjmení” nutno zadat “Novák*”. Hvězdička na konci
příjmení představuje výskyt dalších znaků.!
- operátory při hledání ukazuje tabulka:!
!
Příklady:!
Hledání přesného výrazu “= výraz”!
Hledání prázdného pole “=”!
Hledání duplicitních hodnot “!”!
Hledání v rozsahu hodnot “hodnota...hodnota”!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!!
Třídění záznamů!
!
Zobrazené (popř. vybrané) záznamy lze třídit (seřadit podle vybraných položek). To se provádí stiskem CTRL+S
(Sort) nebo volbou ikony
pro třídění. !
. V levé části je seznam položek, které přesunutím do pravé části okna určují pravidla
!
!
Pozn.: tlačítko “Roztřídit” nebo “Unsort” slouží k uvolnění třídění a záznamy se budou zobrazovat tak, jak byly
vkládány.!
Setříděné položky jsou udržovány seřazené až do chvíle, kdy je některá akce (např. hledání) částečně (nebo
úplně) roztřídí. Pokud bychom je chtěli vidět zase setříděné stačí aktivovat dialogové okno pro třídění a potvrdit již
nastavené hodnoty.!
!
!!
!
Globální nastavení!
!
!
Pro příklad uvádíme třídění podle “Jména” (ve formuláři “Klient”) - vzestupně s ohledem na česká pravidla pro
třídění.!
Program umožňuje některá nastavení, která jsou společná pro všechny klienty. Na nastavení se lze dostat
tlačítkem “Nastavení” z hlavního menu programu. Zobrazí se obrazovka, kde je možno nastavit:!
- limit denního příjmu vlákniny, standardně 30g!
- lze zapnout a vypnout navigační lištu,!
- lze přepnout počítání energie v kcal nebo kJ!
- lze importovat (přes schránku) logo poradny; doporučujeme importovat obrázek ve velikosti 175x70 pixlů v
rozlišení max. 300 DPI, pro lepší barvy při tisku je vhodné importovat nekomprimované obrázkové formáty např.
TIFF, BMP v barevném prostoru CMYK!
- hematologické a biochemické parametry - toto pole může obsahovat jakýkoli text, který se objeví po zadání
nového záznamu klienta; slouží jako předloha pro zadávání parametrů, které považuje poradna za vhodné u
každého klienta vyplnit; protože je tento text zkopírován při vytvoření nového záznamu, lze jej jakkoli upravit nebo
úplně vymazat!
- tabulky obsahují seznamy potravin, hotových jídel, receptů, aktivit, suplementů. Tyto tabulky lze doplnit o vlastní
údaje, které program standardně neobsahuje!
• Potraviny (nutriční hodnoty potravin)!
• Dotazník (návrh řešení výživových doplňků)!
• Hotová jídla (skupiny a jednotlivá hotová jídla s nutričními hodnotami)!
• Recepty!
• Aktivity (výdeje energetických skupin)!
- export a import dat slouží pro přenos dat do vyšších verzí programu, ze stávající verze je nutno data nejprve
extrahovat - to se provede stiskem “Export dat”, ve složce “Nutris”, odkud byl program spuštěn, vzniknou soubory:
D_energie výdej, D_dotazník, D_energie příjem, Energie, Hmotnost, Klient, Měření, Plánování, Protokol,
D_Aktivity, T_Dotaznik, T_Hotová jídla, T_Potraviny, T_Recepty. Tyto soubory je pak nutno zase postupně načíst
z nové verze - ale pomocí tlačítka “Import dat”. Jednotlivé soubory budou načteny s tím, že v systému Windows je
nutno ukázat cestu v souborovém stromu adresářů.!
- tlačítkem “Nastavení měření” se lze dostat na obrazovku, kde je možno doplnit položky, které budeme sledovat
nad rámec obecného nastavení včetně norem jednotlivých měření, která nejsou mezinárodně pevně stanovena.!
!
!!
!
!
Formulář “Klienti”!
!
Formulář “Klienti” je výchozí pro všechny ostatní formuláře, protože přiřazuje relace ostatních tabulek vetšinou v
poměru 1:n nebo i 1:1. Zvolením klienta se nastaví editační kontext pro ostatní formuláře a tak, že pokud zvolíme
záložkou v záhlaví jiný formulář, bude ukazovat souvztažné hodnoty.!
!
Stiskem “Nový záznam” se přidá nový klient do tabulky klientů. Některé hodnoty se nastaví standardně - např.
biochemické a hematologické parametry budou zkopírovány z nastavení programu. Dále se nastaví pořadové číslo
klienta zvětšené o jedničku a právě toto jedinečné číslo je potom používáno programem jako identifikátor relační
položky.!
!
Pro některé výpočty je nutno zadat pohlaví; některé položky nemusí být vyplněny. Pokud vložíme datum narození,
vypočte se věk a zobrazí se hvězdné znamení včetně ikony v rámečku. Ikona obálky aktivuje přes zvoleného
mailového klienta (např. Outlook) v počítači odeslání zprávy; pokud není nastaven žádný klient nebo je používán
web-mail, funkce se ignoruje.!
!
Formulář umožňuje vložit foto klienta. Klepnutím na ikonu klienta je možno vložit přes schránku počítače (CTRL+V)
nejlépe komprimovaný formát obrázku (PNG, JPG, GIF) ve velikosti 100x120 pixlů v barevném prostoru RGB.
Vetší obrázky zatěžují neúměrně databázi, zpomalují rychlost programu a zvětšují její velikost.!
!
V dolní části obrazovky jsou tlačítka pro generování výstupních sestav:!
- protokol má přiřazení 1:1 a pokud je nulové; nový záznam pro protokol se automaticky vytvoří včetně výchozích
hodnot; tlačítko “Obnovit výchozí” ve formuláři “Protokol” načte standardní hodnoty i v tom případě, že už je
protokol pro klienta vytvořen. Protokol je v editačním režimu celé jedno pole a tak lze text libovolně editovat.
Náhled před tiskem je možno vyvolat pomocí CTRL+U a zpět editační režim pomocí CTRL+B.!
- přílohy lze zobrazit tlačítkem “Přílohy”; množství řádků (údajů) si lze zvolit přepínačem “Tisk protokolu s grafy” pak
se ve výstupní sestavě zobrazují sloupcové grafy a kromě toho si lze zvolit jedno nebo dvoustránkové sestavy;
pro delší jídelníčky je nutno zvolit dvoustránkové, aby hodnoty jídelníčků mohly být zobrazeny celé.!
- “Tisk protokolu” vytiskne protokol a všechny jeho přílohy na připojenou tiskárnu!
- “Tisk receptů” umožňuje tisk všech receptů, lze však vytisknout pouze některé z nich tj. skupinu A nebo skupinu B
- v závislosti na nastavení (Nastavení -> Tabulky -> Recepty). !
!!
!
Formulář “Měření”!
!
!
Formulář “Měření” slouží k uložení naměřených hodnot, relace je 1:n, tzn. že k jednomu klientu může být
nekonečně mnoho měření.!
Pro výpočet množství vydané energie za den je nutno vyplnit alespoň jedno měření, kde je nutno uvést výšku a
váhu klienta (automaticky se vypočte BMI). Ostatní údaje jsou nepovinné. Bazální metabolizmus je možno zadat,
pak se použije pro další výpočty tato hodnota; pokud BM nezadáme, použije se hodnota vypočtená podle HarrisBenedictova vzorce.!
!
Normy jednotlivých hodnot lze zadat v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Nastavení měření) včetně čtyř
dalších parametrů označených jako “Def. 1” až “Def. 4”, které umožňují sledovat hodnoty podle potřeb výživového
poradce.!
!!
!
Formulář “Dotazník”!
!
Formulář “Dotazník” slouží k sledování některých příznaků za účelem doporučení suplementů (výživových
doplňků). Relace je 1:1, tzn. že k jednomu klientu je přiřazen právě jeden dotazník, jehož záznam je vytvořen
automaticky spolu s klientem. Počet řádků dotazníku je neomezen, na výstupu (v tiskové sestavě) se zobrazí
pouze 15 příznaků, které považujeme za patologické, což by mělo z hlediska návrhu suplementů bohatě stačit.!
!
Základní příznaky jsou programem definovány, stejně jako i výživové doplňky, které jsou doporučovány. Toto
nastavení však lze změnit a to v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Dotazník) nebo
individuálně u každého klienta jednoduše přepsáním hodnot v editačním režimu.!
Formulář “Energie”!
!
Formulář “Energie” slouží jednak k výpočtu stávajícího výdeje a příjmu energie a zároveň k její redukci (nebo
opaku) tedy k tvorbě návrhu redukce cvičením a sestavení jídelníčku. Relace je 1:m, tedy k jednomu klientu může
náležet nekonečně mnoho stávajících energií a nekonečně mnoho jídelníčků. Speciálním případem je energie
označená jako “Netisknout”, která slouží pouze k archivaci, nebude se tisknout a ani nebude sloužit pro případné
plánování redukce energie nebo jejím opaku.!
!
Stiskem tlačítka “Nový záznam” založíme nový nebo další záznam a první označíme jako “Stávající” tzn. že
budeme nejprve zkoumat současný výdej a příjem energie. Automaticky se vytvoří pořadové číslo plánu a doplní
se datum vytvoření záznamu.!
!
Výdej energie se zadává v týdenním přehledu v první tabulce. Stiskem do pole “Činnost” se objeví roleta se
seznamem předdefinovaných činností a postupně vybíráme jednu z nich. Pokud je aktivita zároveň cvičení,
zaškrtneme políčko “Cvičení”. Pokud je aktivita opakována denně, zaškrtneme “Každodenní aktivita”. Zadáme
počet hodin týdně nebo denně v závislosti na volbě “Každodenní aktivita”. Seznam činností lze doplnit v nastavení
programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Aktivity). Energii, kterou klient vydává, můžeme také změřit pomocí
nástrojů mimo program a hodnotu denního výdeje přímo zadat do pole “Energie změřená” společně s počtem
hodin “Počet hodin”.!
!
Stávající denní příjem se zadává do druhé tabulky ve formuláři “Energie”. Nabídku základních potravin obsahuje
pole “Jídlo” a tuto tabulku lze rozšířit v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Potraviny). U
každého řádku je nutno nastavit o jaké jídlo v rámci denního příjmu se jedná:!
1 - snídaně!
2 - přesnídávka!
3 - oběd!
4 - svačina!
5 - večeře!
6 - druhá večeře!
Stiskem ikony “i” lze vyvolat při práci v programu tento seznam jako nápovědu. V řádku se také objeví identifikační
číslo potraviny, které program používá k relaci mezi tabulkami energie a potravinami. Pokud se nejedná o základní
potravinu, číslo položky se neukazuje a políčko obsahuje pouze znak “-” pomlčku. Dále je nutno specifikovat o jaké
množství potraviny se jedná. Podle zadání se tak může jednat o g/ml/ks. Potraviny jsou zadány většinou v
gramech event. ml a hotová jídla a recepty Nutris mají svojí jednotku označenou při výběru - zadává se tedy počet
kusů dané jednotky.!
!
U jednotlivých potravin se také sleduje množství vlákniny v ní obsažené - v poli “Vláknina”.!
Celkový denní příjem je také možno zadat v políčkách pod tabulkou - v tomto případě budou použity tyto hodnoty
bez ohledu na údaje obsažené v tabulce.!
!
Graf zobrazuje zastoupení bílkovin, sacharidů, tuků a energie v rámci dne. Lze jej aktualizovat tlačítkem
“Aktualizovat graf” nebo se tato akce provede automaticky, až to bude nutné. Součtové údaje jsou také vidět v
tabulce vpravo.!
!
Do tabulky je také možno vkládat tzv. “Zdravé potraviny” získaných spoluprací s portálem Zdravá potravina CZ.
Jedná se o více jak 3 tis. potravin. Potravinu vybíráme z roletky “Zdravá potravina” a přenášíme ji do tabulky
stiskem tlačítka “Přenést do tab.”.!
!
Hotová jídla a recepty Nutris lze vkládat pomocí příslušné rolety; nejprve vybereme kategorii a potom příslušné
hotové jídlo. Tlačítkem “Přenést do tab.” se vybraná položka přenese do tabulky. Návod na přípravu jídel Nutris lze
klientu předat pomocí tlačítek “Tisku receptů”.!
!
Seznam “Zdravých potravin” a “Hotových jídel” lze procházet stiskem ikony
. Fialová šipka vybranou položku
rovnou přenese do tabulky. Pomocí ikony lupa lze položku hledat. Pravidla, jak položku vyhledat, jsou popsána v
kapitole “Hledání v programu”. Šipka s křížkem zruší výběr vybraných položek.!
!!
!!
!
Formulář “Plán”!
!
Formulář “Plán” slouží k plánování redukce hmotnosti (nebo opaku) klienta. Relace je 1:1, tedy k jednomu plánu
náleží právě jedna stávající energie; jeden klient však může mít nekonečně mnoho stávající energií a příslušných
plánů. Pro udržení správného editačního kontextu je zapotřebí zadat číslo stávající energie a číslo měření (vč.
pořadového čísla). Číslo relace klienta se nastaví automaticky podle toho, který klient je právě zvolen a ke kterému
se také vztahuje stávající energie. Pořadové číslo plánu se nastaví samo tak, že se v řadě čísel inkrementuje číslo
plánu o jedničku.!
!
Ve formuláři “Plán” je dále nutno nastavit výdej energie a to tím způsobem, aby součet denního výdej energie byl
roven 24 hodin. Denní příjem se nastaví automaticky podle tabulky stávajícího příjmu energie. Pokud bychom
chtěli uvažovat hodnoty termického efektu z příjmu a ztráty trávicího procesu, lze využít příslušných ikonek pro
zadání standardních hodnot (což je 10%). Pokud není součet hodin přibližně 24 hodin, zobrazuje se ikona STOP
vedle pole “Celkem výdej energie”.!
!
Redukci denního příjmu energie lze stanovit v poli “Redukce příjmu”. Hodnoty jsou rozděleny podle toho zda
zadáváme jednotky v kcal nebo kJ a záporná čísla znamenají navýšení příjmu. Trojpoměr mezi bílkovinami,
sacharidy a tuky lze procentuálně změnit. Standardní hodnoty jsou 30 : 50 : 20%. Bude-li klient hubnout či nabírat
na hmotnosti představuje šipka u ikony váhy.!
!
!
!
Odhad tempa redukce se zobrazí, vložíme-li do pole “Plánovaný úbytek váhy” počet kg a “Redukce tuku cvičením
za týden” příslušné hodnoty.!
V případě tisku příloh na dvě strany, lze zadat cca 3 řádky závěrečného doporučení, které se vytiskne přímo pod
tabulku doporučeného výdeje energie.!
Speciální funkcí jsou automatické jídelníčky, které umožní podle nastavení v plánu automaticky vybrat potraviny
podle některých kritérií. Po stisku ikony “Jídelníčky AVP” dostaneme jejich seznam s popisem. Po stisku ikony
jídelníčku se vytvoří v záložce “Energie” jídelníček “Doporučený” tak, aby výsledný součet energie vyhovoval plánu.
Hodnoty poměru bílkovin, sacharidů a tuků v plánu je podle automatického jídelníčku upraven a nelze ho měnit.
Výsledný jídelníček ale lze dále editovat podle potřeb výživového poradce.!
!!
!
Formulář “Hmotnost”!
!
Formulář “Hmotnost” slouží k pravidelnému sledování redukce nebo navýšení hmotnosti klienta. Relace je 1:1, tedy
k jednomu plánu náleží právě jeden formulář hmotnost. Na některých systémech lze opětovným poklepem na
záložku “Hmotnost” získat grafický přehled o zadaných hodnotách v podobě čárového grafu.
Význam některých klávesových zkratek!
Prováděná operace
Klávesa
Režim
Přerušení operace nebo zavření okna
Esc
Všechny režimy
Zavření dialogového okna
Esc
Všechny režimy
Zavření dialogového okna a přerušení operace
Přeřaďovač-Esc
Všechny režimy
Zavření aplikace nebo aplikace
Ctrl+W or Ctrl+F4
Všechny režimy
Uzavření všech otevřených oken
Ctrl+Alt+W
Všechny režimy
Ukončení běhu aplikace
Alt+F4 or Ctrl+Q
Všechny režimy
Otevře nápovědu programu
F1
Všechny režimy
Otevře soubor nebo aplikaci
Ctrl+O
Všechny režimy
Otevře aplikaci a umožní zadat heslo uživatele
Přeřaďovač během startu
Všechny režimy
Otevře aplikaci po síti
Ctrl+Shift+O
Všechny režimy
Otevře dialogové okno pro hledání
Ctrl+Shift+F
Vkládání, Hledání
Otevře roletové menu ve formuláři
F2
Všechny režimy
Tisk
Ctrl+P
Všechny režimy
Tisk bez dialogového okna
Ctrl+Alt+P
Všechny režimy
Ukládání dat
Program automaticky ukládá
Vkládání
Třídění
Ctrl+S
Vkládání, Náhled před
tiskem
Další objekt ve formuláři (pole)
Tab
Vkládání, Hledání
Předcházející objekt ve formuláři (pole)
Přeřaďovač+Tab
Vkládání, Hledání
Menu • hlavní menu
Ctrl+1
Všechny režimy
Menu • klienti
Ctrl+2
Všechny režimy
Menu • diagnostika
Ctrl+3
Všechny režimy
Menu • energie
Ctrl+4
Všechny režimy
Menu • plán
Ctrl+5
Všechny režimy
Menu • protokol
Ctrl+6
Všechny režimy
!!
Význam ikon v liště!
!
!
- návrat do menu!
!
- tisk!
!
- režim hledání!
!
- vidět všechny záznamy, uvolnit režim hledání!
!
- třídění!!
!
- smazat záznam
Nejčastější otázky a odpovědi!
!!
!
Jaký význam má energetický příjem vypočtený?$
Energetický příjem vypočtený vychází z listu Energie, kde v horní části uvádíte veškeré aktivity, které dotyčný
během týdne vykonal. Program sečte energetickou náročnost všech těchto aktivit během týdne a do záložky Plán
přenese energii odpovídající v průměru jednomu dni. Celkový výdej energie je pak součtem tohoto energetického
příjmu vypočteného + bazálního metabolizmu (což chápejte jako výdej energie ve zbylých hodinách do 24, protože
bazální metabolizmus již je v energetickém příjmu vypočteném zahrnut), dále plus termický efekt plus ztráty
trávícího procesu.!
!!
!
!
!
Jak zajistit vyrovnanou energetickou bilanci?!
Aby byla energetická bilance vyrovnaná, pak to znamená, že:!
v případě, kdy je příjem energie vyšší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky:!
- snížíte příjem energie (úpravou jídelníčku) - v záložce Plán uvedete, o kolik chcete příjem energie redukovat, tzn.
redukce příjmu denně (červené číslo)!
- nebo zvýšíte výdej energie (pohybem) - v záložce plán se jedná o doporučený výdej energie v týdnu, tzn. redukce
tuku cvičením za týden (červené číslo v pravé části)!
- nebo kombinací obojího!
!
v případě, kdy je příjem energie nižší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky:!
- zvýšíte příjem energie (úpravou jídelníčku)!
- nebo snížíte výdej energie (to pouze v případě, že sportuje opravdu velmi hodně).!
!!
!
!
Jak je možné, že klient má nižší příjem energie než výdej a přesto tloustne?$
Co se týče klientů, kteří mají nižší příjem energie než výdej, a přesto tloustnou či mají nadváhu, zde může být
několik problémů, které je nutné s klienty projednat při osobních schůzkách:!
- nevhodná skladba jídelníčku, tzn. nevhodně složený celkový jídelníček (příliš tučných jídel, nebo naopak příliš
sacharidových jídel v odpoledních a večerních hodinách apod.)!
- nebo to může být vyvoláno právě tím, že mají příjem energie příliš nízký a tělo již tak snížilo metabolismus, že
jeho hlavním cílem je vše si ukládat na horší časy; často bývá problém i v tom, že klient cvičí, ale zcela nevhodně
(vysokou intenzitou), což tlak na ukládání tuků ještě zvyšuje.!
!
!
Doporučení v tomto případě je znovu nastartovat organizmus, uvolnit psychiku klienta a uvolnit celý proces
hubnutí. Nesmí to být o hubnutí, nesmí to být o sledování váhy, musí to být o pohodě.!
Navrhujeme, byť se to může zdát v rozporu s tím, co se běžně uvádí, tento postup:!
- doporučte klientům 3 jídla denně, při každém, ať se pořádně najedí (žádné počítání kalorií, žádné sledování váhy,
prostě pohoda a plný žaludek)!
- snídaně striktně pouze sacharidová, žádné bílkoviny (tzn. žádné jogurty, žádné sýry, žádná vajíčka), ale naopak
pečivo s máslem a medem, džemem, nebo vločky se strouhaným jablkem a medem apod.!
- oběd kombinovaný sacharidy + bílkoviny + zelenina. Má-li klient chuť na něco dobrého, je to možné - ihned po
obědě káva a zákusek, ale musí to být ihned po obědě!
- večeře striktně složená z bílkovin plus zelenina!
- rozestup mezi jídly musí být 5 hodin (ne méně)!
- zařaďte klientům pravidelný pohyb, ale nikoliv ve fitness centru, ale pravidelné procházky, 4x týdně 30-40 minut;
procházky s vyšší intenzitou, případně plavání či běh naopak s nízkou intenzitou!
!!
!
!
Jak sestavit jídelníček na 7 dní?$
Obecný postup je tento:!
a) analýzou týdne klienta zjistíte jeho výdej energie během týdne!
b) tento týdenní výdej vydělíte 7 a zjistíte denní výdej energie!
c) sestavíte plán, tzn. chcete-li mít vyrovnanou či negativní energetickou bilanci a k tomuto plánu navrhnete
jídelníček s vyrovnanou nebo negativní energetickou bilancí - o tom nerozhoduje program, ale Vy, a to tím, jaký
nastavíte plán. Nastavíte-li v plánu, že energetická bilance bude vyrovnaná, program automaticky vypočte
množství jídla tak, aby byl příjem energie roven v plánu uvedenému výdeji.!
d) tímto dostanete vzorový jídelníček na jeden den!
e) jelikož jídelníček má být pestrý, připravíte klientovi k tomuto vzorovému jídelníčku možné varianty, aby si sám
mohl vybírat jídla (například k obědu má výběr mezi 180 g brambor nebo 125 gramy rýže nebo 120 gramy těstovin
apod.) - toto je však již práce nás výživových poradců, k čemuž nám program samozřejmě umí velmi pomoci, ale !
individuality každého klienta již musíme zohlednit my tím, jaké potraviny do jídelníčku volíme.!
!
Program je třeba chápat jako pomocníka. Důležitým faktorem práce s ním je, abychom jídelníčky navrhovali právě
my, výživoví poradci, protože víme, jaké potraviny doporučovat, jak jednotlivé potraviny časovat atd., a to v
závislosti na konzultaci s klientem, na jeho denním harmonogramu, na jeho stravovacích zvyklostech a návycích
atd. Práce s programem není o vzorech (nelze jeden vzor aplikovat pro všechny), ale naopak o variabilitě mezi
jednotlivými klienty. Někomu doporučíme pět jídel denně, jinému doporučíme jen tři jídla. Někdo si nedovede
představit oběd bez masa, jiný je naopak vegetarián. Uvědomit si množství různých variant a jak s nimi pracovat
může být ze začátku náročný úkol, ale časem poznáte, že je to vlastně zábava. A to se naučíte právě neustálou
prací s klienty.!
!!
!
!
Jak zkontrolovat, že program je správně nainstalován?$
Stáhněte z webu samorozbalovací DEMO v souboru exe a poté je spusťte. V následujícím kroku Vám bude
nabídnuta cesta, kam soubory programu Nutris extrahovat (standardně je nastavena Vaše plocha). !
Program zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v
hlavním menu.!
!
!
!
!!
!
!
Vždy během práce je v hlavním menu právě jeden záznam (ten se nesmí nikdy smazat - protože obsahuje údaje o
registraci).!
Složku NUTRIS už v rámci počítače nepřesouvejte, Windows 7 někdy pro tento úkon vyžaduje nastavit práva pro
užívaní (tj. program ponechejte na tom místě, kde byl registrován).!
Všechny soubory se musí nacházet ve složce Nutris; pokud uznáte za vhodné, můžete vytvořit zástupce ze
souboru Nutris.exe pro snadnější spouštění.!
Jak nainstalovat program pro iPad?$
Nejprve stáhněte pomocí aplikace “AppStore” program “FileMaker Go”, který je zdarma. Potom program
“Nutris.fm12”, který Vám bude poslán, umístěte pomocí “iTunes” nebo delegováním přímo z mailu iPadu do
aplikace “FileMaker Go”. Otevřete program “FileMaker Go” a v něm zvolte položku “Nutris”. Program se spustí a
ihned jej zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v
hlavním menu.!
!!
!
!
Jak přenést data do nové verze?$
Data ze staré verze je nutno vyexportovat pomocí tlačítka “Nastavení” v hlavním menu. Následně stiskněte “Export
dat”. Vzniklé soubory:!
D_energie výdej!
D_dotazník!
D_energie příjem!
Energie!
Hmotnost!
Klient!
Měření!
Plánování!
Protokol!
T_Aktivity!
T_Dotaznik!
T_Hotová jídla!
T_Potraviny!
T_Recepty!
- je nutno umístit do nové složky s programem a provést (opět v nastavení) “Import dat”.!
!!
!
!
Jak kopírovat obsahy tabulek v záložce Energie (tedy i jídelníčky) mezi klienty?!
Jakákoli tabulka aktivit nebo tabulka s jídelníčkem se dá kopírovat do jiné tabulky (i jinému klientu) pomocí tlačítka
export vpravo nahoře nad tabulkou. Kromě toho se dají oblíbené jídelníčky uložit na disk při současném stisku
klávesy ALT a klepnutím na zmíněnou ikonu. Import se provádí ikonou, která je hned vpravo vedle importu; klávesa
ALT umožní vložit oblíbený nebo jinak preferovaný jídelníček, který je možno dále upravovat - také je možno
sestavovat a importovat jídelníčky po částech (např. napřed snídaní, pak oběd atd).
Download

Nutris manuál