ANGLICKÝ JAZYK
PÍSEMNÁ
PRÁCE
ANGLICKÝ
AJMZP14C0T01
JAZYK
AJMZP14C0T01
Maximální bodové
PÍSEMNÁ
PRÁCEhodnocení: 36 bodů
2
Základní informace
k zadání zkoušky
1Maximální
bodové hodnocení:
36 bodů
 Pište modře nebo černě píšící propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně
Pravidla správného zápisu práce
2 a nepřerušovaně.
Hranice úspěšnosti: 44 %
úspěšnosti:
44 % 2 části.
 Hranice
Písemná
práce obsahuje
Pravidla správného zápisu práce
 Pište
modřebudou
nebo černě
Hodnoceny
pouzepíšící
textypropisovací
zapsané
tužkou,
která píšearchu.
dostatečně silně
v záznamovém
a nepřerušovaně.
 Pište pouze do ohraničených polí
 Hodnoceny
budou
pouze
texty
zapsané
v záznamovém
archu.
Zápisy
mimo
tato pole
v záznamovém
archu.
nebudou hodnoceny.
 Časový
pro vypracování
informace
k zadánípísemné
zkouškypráce
1 Základnílimit
je uveden na záznamovém archu.
 Písemná práce obsahuje 2 části.
 Povolené pomůcky: psací potřeby
 a slovníky,
Časový limit
proneobsahují
vypracování
písemné práce
které
přílohu
je uveden na
záznamovém
archu.
věnovanou
písemnému
projevu.
 Pište
pouze do
ohraničených
polí
Požadovaný
rozsah
textu je vymezen
v záznamovém
archu. Zápisy
mimo
tato pole
počtem
slov v instrukcích
každé
části.
nebudou hodnoceny.
V záznamovém
archu je tento rozsah
orientačně vyznačen řádky a údajem o počtu
 Požadovaný rozsah textu je vymezen
slov vedle příslušných řádků.
počtem slov v instrukcích každé části.
V záznamovém
je tento
rozsah
 Řádky
na šedémarchu
podtisku
využijte
orientačněže
vyznačen
řádky a údajem
v případě,
jste jednotlivé
odstavce o počtu
slov
vedle příslušných
v odpovědi
oddělovaliřádků.
vynechanými řádky
nebo jste v textu škrtali apod.
 Řádky na šedém podtisku využijte
v případě,
že jsteNečitelný
jednotlivétext
odstavce
 Pište
ČITELNĚ.
nebude
v odpovědi oddělovali vynechanými řádky
hodnocen.
nebo jste v textu škrtali apod.
 Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
 Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.
Povolené
pomůcky:
psací
potřebypočet
 U každé
části
je uveden
maximální
a slovníky, které neobsahují přílohu
bodů.
věnovanou písemnému projevu.
 Pište do záznamového archu.
 U každé části je uveden maximální počet
 Poznámky
si můžete dělat do testového
bodů.
sešitu, nebudou však předmětem
 hodnocení.
Pište do záznamového archu.
 Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
 Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
Obsah testového sešitu je TESTOVÝ
chráněn autorskými
Jakékoli jeho užití,
jakož i užití NA
jakékoli
jeho části pro komerční účely či
SEŠITprávy.
NEOTVÍREJTE,
POČKEJTE
POKYN!
pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
1
1. ČÁST
max. 24 bodů
Anglický studentský časopis vyhlásil soutěž o nejlepší příběh na téma:
“The Day I Will Never Forget”
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit.
Napište vypravování v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 uvedete, kdy a kde se příběh odehrál;
 popíšete, co se událo;
 vysvětlíte, proč je pro vás daný den nezapomenutelný.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
2
2. ČÁST
max. 12 bodů
Jste na kurzu anglického jazyka v jazykové škole ve Velké Británii. Několik dní jste
nebyl/a ve škole a zameškal/a jste několik vyučovacích hodin anglického jazyka. Rád/a
byste si doplnil/a probranou látku, než půjdete zpět do školy. Rozhodl/a jste se požádat
o pomoc svého spolužáka Nicka.
Napište Nickovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:




sdělíte, proč píšete;
vysvětlíte, proč jste nebyl/a ve škole;
požádáte alespoň o dvě informace k doplnění učiva (např. lekce);
mu navrhnete, jak vám může informace předat.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
3
Download

Písemná práce