Zdroje znečištění vody
a břehů Moravské Dyje
v katastru města Dačice
ZŠ Dačice Boženy Němcové
Globe Games 2013 Litvínov
Obsah naší prezentace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Úvod - Globe tým a naše město
Jak jsme postupovali
Náš cíl
Řeka Moravská Dyje se představuje
Výsledky ankety
Zhodnocení průzkumu a našich měření
Závěr
A co dál?
Zdroje
Členové týmu:
Veronika Boudová
Aneta Škardová
Kateřina Koudelková
Ondřej Svoboda
Novinář:
Anna Kopečná
Učitelé:
Stanislava Dvořáková
Bohumil Šuhaj
1. Náš Globe tým
Naše město Dačice
Dačice jsou jihočeským městem
v okrese Jindřichův Hradec. První
zmínka o něm je z roku 1183. Město je
známé díky vynálezu první kostky cukru z
roku 1843.
2. Jak jsme postupovali
 Co budeme zkoumat?
 Co budeme potřebovat?
 Jak si práci rozdělíme?
 Co víme a zjistíme o
Moravské Dyji?
 S kým budeme
spolupracovat?
 Průzkum toku v terénu
 Co si myslí veřejnost?
 Provádíme měření…
3. Náš cíl
Nalézt zdroje
znečištění vody a
břehů řeky
Moravské Dyje a
popřípadě
uskutečnit
některé kroky,
které povedou k
nápravě.
Video – průběh toku Moravské Dyje
4. Řeka Moravská Dyje se
představuje
 Pramení ve výšce 635 m
 Délka: 68,2 km
 Průměrný průtok u ústí:
3,05 m3/s
 Plocha povodí: 630,3 km2
 V Rakousku u Raabsu se
spojuje s Rakouskou Dyjí
Část toku Moravské Dyje - EVL
Zdroj: Plán péče o EVL/ZCHÚ Moravská Dyje (2010)
Předmět ochrany území: vydra říční, hořavka duhová,
ouklejka pruhovaná, velevrub malířský, škeble říční.
Zdroj: Přednáška v Městské knihovně Dačice „Řeka Moravská Dyje jako
součást systému NATURA 2000“ - společnost Alkawildlife
5. Výsledky ankety
 Na anketu nám
odpovídali naši
spoluobčané a spolužáci.
 Vzorový dotazník:
Vyhodnocení otázek z ankety
1. Zdá se vám voda v řece
Moravské Dyji čistá?
2. Pokud NE, čím si
myslíte, že je to nejvíce
způsobené?
splachem z
polí
průmyslové
znečištění
odpad z
domácnosti
nedostatek vody,
odpadky
3. Které místo nebo úsek
na řece se vám zdá
znečištěný nejvíce?
4. Zdá se vám koryto řeky
na území Dačic
dostatečně udržované?
5. Myslíte si, že jsou
dostatečně udržovány
také břehy řeky?
6. Při našem průzkumu
jsme si všimli, že na
určitých místech v
Dačicích se u břehu
řeky hromadí odpadky.
Víte o nějakém takovém
místě?
7. Pokud ANO, pokuste se
popsat, kde se místo
nachází?
autobusové
nádraží
Hotel Dyje
Penny
Market
8. Zlepšila se podle vás
čistota vody za
posledních 10 let?
6. Zhodnocení průzkumu a našich
měření
 Uskutečnili jsme průzkum
řeky a zmapovali možné
zdroje znečištění na jejím
toku.
 úsek řeky dlouhý asi
4 km
 1 – Stanoviště Centropen
 2 – Stanoviště Toužín
1
2
 pouze 2 přirozené přítoky:
Vápovka, Rybniční potok
 11 vyústění odpadních rour
 odpadky na březích řeky
 výsledky našeho měření teploty vzduchu a vody:
 výsledky našeho měření průhlednosti vody:
 výsledky našeho měření pH vody:
Pozorování bezobratlých živočichu
ve vzorcích vody
Buchanka
Perloočka
Černá skládka
Při našem mapování terénu jsme přišli na
nelegální skládku, která je za vlakovým
nádražím.
stavební suť
? kanystry ?
části stavební techniky
7. Závěr
 černá skládka na břehu řeky u vlakového nádraží
 3 lokality s nahromaděnými odpadky na březích řeky
 11 možných zdrojů znečištění vody (vyústění odpadních
rour)
 6 provedených měření pH a průhlednosti vody (zatím…)
 průhlednost 4x nižší na Stanovišti Toužín
 pH vody 3x nižší na Stanovišti Toužín a 3x na
Stanovišti Centropen
Naše téma se nám
podařilo prosadit
mezi několik hlavních
témat města Dačice.
8. A co dál?
 + realizace pravidelných měření, anketa, přednáška
v knihovně, účast na Fóru zdravého města Dačice
 - nenavázání kontaktu s pracovníky Povodí Dyje,
malý počet provedených měření (prozatím)
 pokračování v měření, popř. přibrat další měření
 další pokus navázat spolupráci s povodím Dyje
 pokusíme se navrhnout řešení problému –
spolupráce s Odborem životního prostředí
MÚ Dačice
Použité zdroje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kol. autorů (2005): Dačický vlastivědný sborník III, Spolek přátel muzea
v Dačicích a MMaG Dačice, Dačice.
Kol. autorů (1973): Základní vodohospodářská mapa ČSSR. List 23 – 43
Telč, ČÚGK, Praha.
Manuál Globe – Hydrologie
Veselý, J. a kol. (2010): Plán péče o EVL/ZCHÚ Moravská Dyje, Sdružení
Jižní Čechy NATURA 2000, Litvínov.
Vlček, V. a kol. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR Vodní toky a nádrže,
Academia, Praha.
3D animace - URL: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148200548zpetk-pramenum/929-3d-animace/ [17. 4. 2013]
URL: http://cs.wikipedia.org [17. 4. 2013]
Přednáška v Městské knihovně Dačice - Řeka Moravská Dyje jako
součást systému NATURA 2000 (21. 3. 2013)
Vlastní fotografie
Aktuality z našeho kroužku Globe:
www.zsdacice.cz/krouzek-globe
Děkujeme za pozornost!
Download

Prezentace ve formátu PDF