Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí
2014 – 2020
Mgr. Martin Kubica
náměstek úseku řízení OPŽP
Ministerstvo životního prostředí n Státní fond životního prostředí ČR
www.opzp.cz n zelená linka 800 260 500 n [email protected]
Obsah prezentace
 Doznívání OPŽP 2007 – 2013
 Akcelerační opatření s vlivem na žadatele
 Plán výzev 2014
 OPŽP 2014 - 2020
2
Doznívání OPŽP 2007 - 2013
Celkem OPŽP 1 cca 131 miliard Kč.
V tuto chvíli je již hotovo 5 346 projektů v celkové
výši podpory 55,8 mld. Kč.
Přislíbeno v dalších administrovaných projektech
je 59,7 mld. Kč.
Zbývá „15,5“ mld. Kč
3
Doznívání OPŽP 2007 - 2013
Čerpání prostředků EU
16 000 000 000 Kč
14 000 000 000 Kč
12 000 000 000 Kč
10 000 000 000 Kč
8 000 000 000 Kč
Čerpání prostředků EU
6 000 000 000 Kč
4 000 000 000 Kč
2 000 000 000 Kč
0 Kč
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4
Doznívání OPŽP 2007 - 2013
5
Akcelerační opatření s vlivem na žadatele
 Odstupování od projektů s nerealistickými harmonogramy
 Pokračování ve vyhlašování rychloobrátkových výzev
 Prioritizace investičně náročných projektů
 Dopracování systému zálohových faktur
 Dořešení hlášených podezření na nesrovnalost
6
Akcelerační opatření s vlivem na žadatele
 Zjednodušení systému kontroly VZ (více odpovědnosti na žadateli)
 Ve spolupráci s MMR a MF maximální prodloužení financování v
závěru roku (zohlednit zvýšené čerpání v závěru roku)
 Optimalizování dohlídkové činnosti (zjednodušení kontrol, el.
podpisy)
 Navázání regionální podpory a podpory de minimis ve stávajícím
režimu na RL vydané do poloviny roku 2014 (od 30. 6. 2014 změna
pravidel veřejné podpory)
 Zlepšit komunikaci s veřejností
7
Závazné termíny pro žadatele k ukončování
OPŽP 1
 31. 12. 2015 - konec způsobilosti výdajů
 30. 11. 2016 - termín pro předložení podkladů pro ZVA
8
Plán výzev 2014 (OPŽP 1)
 1.3.1 Protipovodňová opatření – varovné systémy
 PO2 – Alternativní doprava
Opatření de minimis nebo mimo rámec
veřejné podpory
 PO3 – výměna zdrojů vytápění a zateplování
veřejných budov
 PO4 + PO6
9
OPŽP 2014 - 2020
 Návrh OPŽP 2 obsahuje 6 prioritních os programu:
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
PO 5: Energetické úspory
(PO 6: Technická pomoc)
K dispozici cca 71 mld. Kč.
10
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a
snižování rizika povodní
Specifické cíle:
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze
zdrojů v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a
množství
1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a
podzemních vod, efektivní hospodaření s vodními zdroji
1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Hlavní oblasti:
Vodohospodářská infrastruktura
Zajištění povodňové ochrany v intravilánu a ve volné krajině
Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace
vod) v ploše povodí
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v
lidských sídlech
Specifické cíle:
2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.2 Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na
expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek
2.3. Zvýšit kapacitu systémů pro sledování, hodnocení a předpovídání
vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země
Hlavní oblasti:
Podpora alternativních druhů dopravy
Výstavba, výměna, rekonstrukce a úprava stacionárních zdrojů
Opatření na omezení prašnosti
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika
Specifické cíle:
3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů
3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace
3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin
3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady
3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky
3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže
3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
Hlavní oblasti:
Zvýšit předcházení vzniku odpadů
Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace
Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin
Podpořit odstraňování ekologických zátěží
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a
krajinu
Specifické cíle:
4.1 Posílit biodiverzitu
4.2 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory
Hlavní oblasti:
Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně
související infrastruktury
Zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura
2000
Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
Budování a údržba návštěvnické infrastruktury
Tvorba a regenerace krajinných prvků
Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit
Prioritní osa 5: Energetické úspory
5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u
veřejného osvětlení
Hlavní oblasti:
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov
Výměna zdroje tepla v budovách za bezemisní nebo
nízkoemisní
Modernizace či rekonstrukce soustav veřejného osvětlení
 Děkuji za pozornost
Mgr. Martin Kubica
náměstek úseku řízení OPŽP
Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300
[email protected] n www.opzp.cz n zelená linka 800 260 500 n [email protected]
16
Download

Martin Kubica (MŽP)_Podpora rekonstrukcí v OPŽP