Muzeum města Brna je vědecko-odbornou a kulturně-vzdělávací institucí, účelem jejíhož
zřizování a předmětem jejíž činnosti, které jsou zakotveny ve zřizovací listině, je odborná správa a
prezentace kulturního dědictví svého města. Na rozdíl od ostatních muzejních institucí působících
ve městě Brně je charakteristickým rysem činností Muzea města Brna dlouhodobě provázanost
specifických oblastí muzejní práce - sbírkotvorné, tezaurační a prezentační - se správou a
provozem nejvýznamnějších památek města Brna - národní kulturní památky hrad a pevnost
Špilberk a národní kulturní památky vila Tugendhat. Touto svou péčí o kulturní dědictví města
Brna, a to „in fondo“, tj. v muzejních sbírkách, tvořených autentickými doklady historického a
uměleckého vývoje našeho města, a „in situ“, jímiž jsou nemovité památky, které z něj činí jeden
z nejpřitažlivějších cílů turistického ruchu ve městě Brně, muzeum přispívá rozvoji kulturního
života města a podílí se na jeho organizaci, při níž kromě vlastní výstavní činnosti jde o podíl na
významných celoměstských akcích, jakými byly Noční hradní slavnost a Lidová hradní slavnost v
rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy včetně ohňostrojného grandfinále mezinárodní
přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis, Mezinárodní festival Divadelní svět Brno 2011, Brněnské
kulturní léto na Špilberku, Letní shakespearovské slavnosti, 12. Mezinárodní hudební festival
Špilberk 2011 a další. V praxi se tyto činnosti promítly do Plánu činnosti na rok 2011, podle něhož
v průběhu tohoto roku probíhalo plnění úkolů stanovených jednotlivým pracovištím Muzea města
Brna, které však v jeho závěru bylo poznamenáno odchodem několika zaměstnanců, k němuž
došlo v důsledku zrušení jejich pracovních míst v souvislosti s úspornými opatřeními přijatými
k pokrytí výpadku v příjmech organizace způsobeným snížením příspěvku zřizovatele na provoz o
dvacet procent pro léta 2012 a 2013.
1. Oblast sbírkotvorná obsáhla ve sledovaném období výzkumné aktivity v historických
disciplínách reprezentovaných jednotlivými odbornými pracovišti muzea.
Oddělení archeologie se soustředilo na záchranné archeologické výzkumy související se
stavební činností v areálu NKP Špilberk při akcích „Špilberk – Jižní křídlo, regenerace a rozšíření
služeb Národní kulturní památky Špilberk“, „Rekonstrukce objektu Hlídka 4 – středisko
ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk“, „Revitalizace městských parků 1. část, NKP
Špilberk III. etapa, 3. část a Malý Špilberk“ a „NKP Špilberk – odstranění havárie západní
kurtiny“. Záchranný archeologický výzkum probíhal rovněž při památkové obnově vily
Tugendhat. Odborní pracovníci oddělení se podíleli na realizaci, připomínkování a hodnocení
komunikačního modulu Internetové encyklopedie dějin Brna. V rámci víceletého projektu
podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož nositelem je
Masarykova univerzita, započala ve spolupráci s odborem městské informatiky Magistrátu města
Brna a externím dodavatelem (T-mapy s.r.o.) první etapa realizace projektu „Publikování
prostorově identifikovaného archeologického fondu Internetové encyklopedie dějin Brna
prostřednictvím Geografického informačního systému města Brna“. Při tom pokračovala
digitalizace a excerpce archivu archeologického oddělení vlastními pracovníky i externím
dodavatelem. Získané digitální obrazové dokumenty (2 230 ks) a popisné informace o
realizovaných terénních výzkumech jsou připravovány pro export do komunikačního modulu
internetové encyklopedie. Aktualizací oborově relevantních dat za rok 2011 dále pokračovala
regionální správa Státního archeologického seznamu ČR pro okres Brno-město.
Oddělení historie pokračovalo v rozpracovaných výzkumných úkolech zaměřených na
studium témat z dějin Brna a Špilberku, jejichž plánované dílčí výstupy byly dokončeny a jsou
připraveny pro publikování. Výsledky studia k tématu Itálie v období risorgimenta se vztahem ke
Špilberku byly mimo plán využity k přípravě příspěvku „Hnutí mladá Itálie a Špilberk“
předneseného na konferenci „Sjednocení Itálie. Prolínání historie mezi Tiberou a Vltavou?“
uspořádané k 150. výročí sjednocení Itálie, jejíž první část se dne 3. března uskutečnila na
Špilberku. Studium archivních pramenů a odborné literatury probíhalo také při přípravě výstavy
„Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?“, při ověřování determinace položek brněnské
provenience fotoarchivu se zaměřením na objekty a vývoj komplexu dominikánského kláštera a
ulic Dvořákova, Kozí, Orlí, Grmelova, Cihlářská, pro získávání dat k doplňování do stávajících
sekcí Internetové encyklopedie dějin Brna (37 položek v sekci Události, 16 položek v sekci
Osobnosti) a pro odborné zpracování sbírek.
Oddělení uměnovědné pokračovalo v rozpracovaném tématu problematiky veřejných
obhajob řádových studií v období 17. a 18. století ve výtvarném umění se zaměřením na klášterní
prostředí
sledovaném
v kontextu
Moravy
studiem
ve
fondech
řádových
knihoven
Augustiniánského opatství na Starém Brně a Benediktinů v Rajhradě, zejména pak grafických
listů, tištěných knižních obhajob a rukopisů. Zpracovávání tématu Novoklasicismus ve střední
Evropě ve 20. letech XX. století se soustředilo na přípravu knižní monografie o Jaroslavu Královi,
pro kterou byl na základě archivních materiálů v rodině autora vypracován soupis díla, zpracovává
se podrobná biografie a bibliografie a probíhalo studium archivních materiálů SVU v Brně
v Archivu města Brna. V rámci přípravy nové koncepce stálých expozic starého a moderního
umění se výzkumná činnost pracoviště věnovala heuristice se zaměřením na život a činnost
výtvarných umělců v Brně v 16. – 19. století a spoluprací s Unií výtvarných umělců i výzkumem
v archivu SČVU – pobočka jižní Morava na výtvarné umění v Brně po druhé světové válce.
Studium archivních pramenů, sbírek a odborné literatury probíhalo také při přípravě výstavy
„Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?“.
Oddělení dějin architektury a urbanismu pokračovalo v dlouhodobých výzkumných
programech věnovaných brněnské meziválečné architektuře, interiérové tvorbě, brněnským
nábytkovým firmám, živnostem a architektonickým osobnostem se zvláštním zřetelem k dílu
architektů Oskara Pořísky a Emila Králíka. Výsledků terénních výzkumů včetně pořizování
fotodokumentace, studia archivních fondů a dobové literatury bylo využito k přípravě katalogu
„Život a dílo architekta Oskara Pořísky (1897–1982)“ (ve spolupráci se Spolkem Obecní dům
Brno), monografie „Život a dílo architekta Emila Králíka (1880–1946)“ (ve spolupráci s Krajskou
galerií výtvarného umění ve Zlíně) a při doplňování elektronického katalogu objektů a
stavitelských firem. Pracoviště se rovněž podílelo na řešení vědecko-výzkumného projektu
„Činnost a zhodnocení Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Brně“. Nadále
probíhalo zpracovávání stavebně-historického vývoje hradu Špilberku a vyhodnocováním
provedených archeologicko-stavebně historických průzkumů románských památek moravského
regionu (hrad Veveří a kaple M. Boží, Velehradský klášter), využitých při přípravě podkladů pro
expoziční prezentace, a řešení výzkumného projektu „Raně středověká architektura na Moravě“.
Do Internetové encyklopedie dějin Brna byla doplňována hesla staveb architektury 19. století.
Samostatné oddělení vila Tugendhat soustředilo svoje výzkumné aktivity na projekt „Vila
Tugendhat – Sběrný dokumentační projekt“ rozpracovaný v předešlých obdobích s podporou
„Programu na podporu památek UNESCO“ MK ČR, kterou získalo i pro letošní rok. Dosavadní
výsledky projektu byly mimořádně příznivě hodnoceny při jejich prezentaci představitelům
ministerstva kultury na čele s ministrem Jiřím Besserem přímo na staveništi památkové obnovy
vily Tugendhat dne 27. ledna. V rámci projektu i nadále probíhal sběr, vyhodnocení, technická a
výtvarná úprava archivních a soudobých materiálů fotografických, filmových a fonetických pro
přípravu publikace o vile Tugendhat reflektující proces její památkové obnovy (byly zpracovány
texty dvou paralelních publikací, a to průvodce, který vyšel v závěru roku, a fotografické pamětní
publikace ke slavnostnímu otevření vily Tugendhat, ve sledovaném období dovedená do stádia
předtiskové přípravy), pro doplňování databáze Studijního a dokumentačního centra vily
Tugendhat (prostředky z Programu umožnily pořízení dalších 3 externích diskových polí) a pro
rozvoj interaktivní webové stránky vily Tugendhat (dvakrát měsíčně byla prováděna aktualizace
informací
o
průběhu
památkové
obnovy
s doprovodnou
fotodokumentací
[viz
http://www.tugendhat.eu/studijni-a-dokumentacni-centrum/prubeh-pamatkove-
obnovy.html?lang=cz], dále byly webové stránky doplněny v sekcích časová osa, archiv obrazu a
zvuku a výzkum a publikace). Tyto činnosti byly úzce provázány s dalším postupem v budování
Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat při tomto pracovišti i s úkolem dokumentace
procesu její památkové obnovy, která po celé sledované období průběžně probíhala.
Součástí sbírkotvorné činnosti je primárně získávání přírůstků do sbírek a doplňování
sbírkových kolekcí akvizicemi, sběrem a dary. Ve sledovaném období byly sbírky Muzea města
Brna obohaceny 98 novými přírůstky do sbírek historických, mezi nimi např. albem 120 ks
fotografií z vybombardovaného Brna z let 1944-1945, pohlednicemi s brněnskými náměty ke
slavnostem otevření stadionu Sokola Brno I. r. 1922 a ke Sletu sokolstva v Brně r. 1914 dle návrhu
akad. mal. Ed. Miléna, kolekcí textilií, v níž vynikají dva společenské kostýmy brněnského salonu
Minářová z období 30. let 20. století a společenské kostýmky z 60. a 70. let XX. století, dvěma
pamětními
sportovními
poháry
(BRÜNNER
RUDERVEREIN
GEGEN
DIE
RENNGEMEINSCHAFT „LIA“) z r. 1931 a (XXVI. MÄHR. SCHLES. VERBANDES –
REGATA) z r. 1920, dětskými hračkami – panenkami s dobovými oblečky a společenskými
hrami. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost schválil dne 17. února akvizici 164 děl generace
brněnských umělců z 80. let 20. století, která dosud není v uměleckých sbírkách zastoupena,
z nichž se díky mimořádné dotaci zřizovatele již podařilo zakoupit po dvou dílech P. Veselého, R.
Sedlákové a L. Jaroše. Umělecké sbírky se dále rozrostly o soubor osmnácti obrazů, kreseb a
grafik autorů J. M. Najmra, M. Netíka, F. Kalába, O. Vašici, A. Schneiderky, V. Štolfy a V.
Zikmunda z odkazu prof. Antonína Moravce. Bezúplatným převodem z Domova mládeže Juventus
muzeum získalo sedm výtvarných děl, mj. K. Jílka a I. Tuschnerové do uměleckých sbírek a
konvolut 37 kusů nábytku D. Jurkoviče pro Ženský vzdělávací spolek Vesna do sbírky nábytku, do
níž byl získán rovněž sekretář z produkce UP závodů Brno. Sbírka vedut byla obohacena o dílo A.
Volejníčka Pohled na Brno od Bílé hory z r. 1958. Do archeologických sbírek bylo zařazeno 1115
ks. nálezů ze záchranného archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu na ulici
Panenská. Řešení problému majetkoprávního vztahu k movitým archeologickým nálezům
pocházejícím z výzkumů jiných oprávněných organizací, které odvisí od získání nových
depozitárních prostor pro jejich ukládání, nedoznalo změny.
Oblast tezaurační reprezentovaly standardní činnosti jako evidence přírůstků do sbírek v I. i
II. stupni evidence, pokračování postupného převodu sbírkové evidence do počítačových databází
v programu DEMUS, pravidelná aktualizace dat muzejních „podsbírek“ v Centrální evidenci
sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR a periodické inventarizace vybraných částí jednotlivých
„podsbírek“, jimž se příslušní pracovníci všech odborných oddělení průběžně věnovali.
Do uvedené oblasti spadá také adekvátní uložení sbírek. Po přesunu uměleckých sbírek a
části sbírky nábytku z provizorního uložení v jižním křídle hradu Špilberku do nových depozitářů
v novostavbě jihozápadního bastionu, které proběhlo v minulém období, byly příslušnými
pracovníky oddělení uměnovědného a dějin architektury a urbanismu zpracovávány nové lokační
seznamy. Podobně tomu bylo i u sbírkových fondů užitého umění a uměleckého řemesla
přesunutých z potřeby uvolnit prostory jižního křídla hradu před jejich plánovanou rekonstrukcí do
depozitářů v severozápadním bastionu.
Nadále pokračovalo úsilí muzea o získání dalších nezbytných depozitárních prostor pro
přemístění ostatních sbírek zejména z nouzových prostor v pronajatém objektu v Žabovřeskách i
z dalších nevyhovujících prostor na hradě Špilberku, kde se situace ještě zkomplikovala nouzovým
uložením části sbírek i dalšího majetku v některých veřejnosti přístupných prostorách (barokní
kaple, expozice lapidárium, část expozice Žalář národů) po jejich vystěhování z jižního křídla
hradu z důvodu jeho rekonstrukce, a také z důvodu nutnosti odstranit po dokončení rekonstrukce
nouzový přístřešek pod administrativní budovou se zde uloženou částí sbírek lapidária, aby bylo
umožněno zpřístupnit plochy severovýchodního bastionu. Když definitivně pohasla možnost získat
k těmto účelům jeden z objektů v části LOZ II areálu býv. vojenského letiště Brno – Slatina, a to
vzhledem ke komplikacím v převodu těchto nemovitostí z majetku státu do vlastnictví statutárního
města Brna, k nimž došlo počátkem roku 2011 a které tento proces zastavily, byla znovu
zvažována možnost využití objektu v majetku statutárního města Brna, který se nachází v areálu
nemocnice ve Vyškově. Vzhledem k jeho prostorové kapacitě, stavebně technickému stavu a
vybavení i s přihlédnutím k dopravní dostupnosti a vzdálenosti od Brna, bylo rozhodnuto
orientovat se na získání tohoto objektu, v první fázi formou pronájmu, s výhledem budoucího jeho
svěření organizaci s cílem vybudovat zde trvalý depozitární areál.
V rámci péče o stav sbírek probíhalo pravidelné sledování mikroklimatických podmínek jak
v nových, tak i ve stávajících depozitářích. Restaurátorsko-konzervátorské oddělení průběžně
provádělo konzervaci vybraných sbírkových předmětů z historických i uměleckohistorických
sbírek, především exponátů výstav, mezi nimiž bylo i 53 exponátů výstavy „Muzeum na Špilberku
včera… dnes… a zítra?“. Pokračovalo zpracování archeologických nálezů ze záchranného
archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu na ulici Panenská laboratorním ošetřením
1574 jednotek. Dále byl průběžně ošetřován a konzervován archeologický materiál získaný během
záchranných archeologických výzkumů souvisejících se stavební činností v areálu NKP Špilberk
(celkem 992 jednotek), provedeno bylo restaurování a konzervace 14 ks sbírkových předmětů
z archeologických sbírek, vyrobeno bylo 8 replik keramických artefaktů pro expozici brněnského
podzemí na Zelném trhu a pokračovala kresebná dokumentace staré archeologické sbírky a její
digitalizace u 48 sbírkových předmětů. Ve fondu fotoarchivu byla dokončena I. etapa adjustace
skleněných negativů řady D proložením křehkého materiálu přířezy z odkyselené lepenky.
Nadále pokračovala postupná digitalizace některých sbírek ikonografické povahy jakými
jsou obrazy ze sbírky starého umění, grafiky a kresby, plánová a fotografická dokumentace
architektury, která usnadní jejich badatelské využívání při vyloučení nežádoucí manipulace s
originály sbírkových předmětů.
Oblast prezentační činnosti muzea doznala ve sledovaném období jistého omezení počtu
výstav vzhledem k tomu, že muzeum dočasně přišlo o část svých výstavních prostor v přízemí
západního křídla hradu, kam bylo nutno přemístit expozici Vulcanalia z vnějšího jižního křídla,
rovněž určeného k rekonstrukci. Ke slavnostnímu otevření reinstalované expozice došlo dne 8.
června za účasti primátora statutárního města Brna Romana Onderky.
Ve sledovaném období se v Muzeu města Brna uskutečnilo 12 výstav, z nichž polovina
patřila k vlastním výstavním projektům. První z nich, s názvem „Muzeum na Špilberku včera…
dnes… a zítra?“, na níž se podílela všechna odborná oddělení, dala nahlédnout do pracovního
zákulisí muzea a na jeho vlastní historii naznačila vývoj způsobu muzejní prezentace od počátku
XX. století do současnosti i s výhledem do blízké budoucnosti v podobě připravovaných nových
stálých expozic.
Mimořádnou akcí se stalo vystavení repliky vynikající historické památky raně středověkého
umění z období 60. – 70. let XI. století, známé jako „Tapisérie z Bayeaux“, která zobrazuje příběh
dobytí Anglie normanským vévodou Vilémem Dobyvatelem a slavnou bitvu u Hastinxu v roce
1066. Podle originálu tohoto díla, vystaveného ve jmenovaném francouzském městě v Normandii,
ji jako gobelín zhotovila olomoucká textilní výtvarnice Věra Mičková a po premiéře
v olomouckém Muzeu umění a repríze v Národní galerii v Praze měla brněnská veřejnost
ojedinělou příležitost seznámit se s touto světově proslulou obrazovou kronikou raného
středověku.
Hlavní výstava sezóny prezentovala nejen dosud málo známou kapitolu z dějin meziválečné
architektury, kterou představuje tvorba brněnských architektů a urbanistů Bohuslava Fuchse,
Vladimíra Zákrejse a Josefa Peňáze pro bouřlivě se rozvíjející slovenské město Žilinu, ale i vliv
moderního Brna na tvorbu architektů slovenských, mezi nimiž vynikl architekt Milan Maxmilián
Scheer, podle jehož návrhu se realizovala jedna z nejvýznamnějších památek moderní architektury
Žiliny – funkcionalistická čtvrť „Svojdomov“ s ohlasy bytové kolonie Weissenhof ve Stuttgartu a
srovnatelná s výstavní kolonií „Nový dům“ v Brně nebo s osadou rodinných domů a vil „Baba“ v
Praze. Výstava „Proudy avantgardy. Osa Brno
Žilina“, vzniklá ve spolupráci
s žilinským architektem Dušanem Mellnerem, přiblížila moderní život tohoto slovenského města
v letech 1918–1938 nejen jednotlivými stavbami a dobovými interiéry s řadou detailů, ale i
specifickou atmosféru doby.
Pravidelný cyklus prezentací českého autorského skla tentokrát představil tvorbu naší přední
sklářské výtvarnice Blanky Adensamové. Absolventka sklářského ateliéru prof. Stanislava
Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a držitelka řady ocenění, mj. např. i
„Promotion Award“ ze světové přehlídky „Glass 84“ se věnuje tvorbě tavených skleněných plastik
a interiérových skleněných doplňků, vytvořila také několik pískovaných a leptaných vitráží a
tavené sklo příležitostně kombinuje s přírodními materiály. Její díla jsou zastoupena ve veřejných
a soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Japonsku.
Na závěr roku se muzeu podařilo získat dva divácky velmi přitažlivé tituly. Tvorbu, zejména
sklo ale i další předměty dle návrhů světoznámého výtvarníka, architekta a designéra, prezentovala
výstava „Design by Bořek Šípek“. Bořek Šípek je nezvyklý typ a velmi moderně uvažující,
charismatický člověk. Sklo a design, které vystavil v Brně na Špilberku, je přesně takové. Má
příběh, je magické. Setkání s ním bylo pro návštěvníky Špilberku nevšedním zážitkem.
V pořadí již desátá vánoční výstava z ilustrátorské tvorby pro děti byla tentokrát také
mimořádná. Filmový režisér Jan Svěrák a brněnský výtvarník Jakub Dvorský, zakladatel studia
Amanita Design, kteří se setkali nad projektem známého filmu Kuky se vrací, oceněného Českým
lvem 2010 hned ve třech kategoriích (střih, zvuk, hudba) i Křišťálovým glóbusem z Karlovarského
filmového festivalu, představili výstavou „Kuky se vrací …na Špilberk“ kolekci výtvarných
návrhů k filmu a originály loutek, které ve filmu hrály. Speciálním kukátkem měli návštěvníci
možnost nahlédnout do atmosféry lesního mikrosvěta. Studio Amanita Design se na výstavě
představilo kreslenými návrhy k počítačovým hrám, jejichž tvorbě se věnuje již několik let.
Některé hry, včetně premiérové ukázky z připravované hry Botanicula, bylo možno si na výstavě
zahrát.
„Barbie v šatech krásných jako sen“ byla ještě jedním překvapením, které v předvánočním
čase připravilo Muzeum města Brna pro své návštěvníky. Sběratelka Erika Kratochvílová
vystavila svoji sbírku 65 sběratelských panenek Barbie oděných v modelech vytvořených módními
návrháři světových jmen jako Karolina Herrera, Versace, Bob Mackie a další.
Malá výstava mimo plán „Hrnčíři na druhou. Restaurovaná keramika z archeologických
sbírek“ s ukázkami pravěké a středověké keramiky z archeologických výzkumů Muzea města Brna
prezentovala exponáty restaurované studenty oboru konzervování a restaurování keramiky na
Vyšší odborné škole restaurátorské Brno a pracovníky restaurátorského a konzervátorského
oddělení Muzea města Brna.
Dalšími menšími výstavami, které se na Špilberku ve spolupráci s jinými subjekty
uskutečnily, byly „Mýtus očima dětí a studentů“ - výstava výtvarných prací Ateliéru Studánka, „O
Babinském“ - výstava prací klientů Ústavu sociální péče Kociánka, „Středověká hostina“ - tvorba
keramického ateliéru žáků ZŠ Vedlejší a výstava projektu „Mwanga“ (světlo) představila
v netradičním prostředí špilberských kasemat světelné obrazy vytvořené klienty Správy
uprchlických zařízení MV ČR.
Mimo plán muzeum realizovalo výstavu prací žáků Základní školy Husova, jímiž se
v křížové chodbě Nové radnice prezentoval společný výtvarně historický projekt „Brno – cesta za
poznáním města“. Projekt vznikl v rámci celorepublikového projektu „Kulturně historické dědictví
jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný
rozvoj místních komunit“, který realizuje Brontosauří ekocentrum Zelený klub ve spolupráci s
Katedrou dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Společný projekt
Muzea města Brna a uvedené školy byl rovněž prezentován na mezinárodní konferenci v Praze a
na konferenci daltonských škol konané v Brně na ZŠ Husova. K projektu byla připravena i tištěná
publikace.
Rovněž mimo plán muzeum zajistilo opět v křížové chodbě Nové radnice instalaci výstavy
fotografií „Riga a její secesní architektura“.
Pracovníci příslušných oddělení se podíleli na instalaci dvou expozic pro jiné organizace, a
to expozice Brněnského podzemí – Labyrintu pod Zelným trhem pro Brněnské kulturní centrum
(odd. archeologie) a expozice „Jurkovičova jizba“ pro Ženský vzdělávací spolek Vesna v budově
Vesny na ul. Údolní (odd. uměnovědné a dějin architektury a urbanismu) a spolupracovalo při
přípravě výstavy „230 let historie osvětlení v Brně“, kterou v křížové chodbě Nové radnice
uspořádala společnost Technické sítě Brno, a. s. (oddělení historie).
Z výstav mimo Muzeum města Brna je třeba na prvním místě jmenovat reprízu výstavy
z roku 2009 „Velké Brno“, která nejen připoměla dobu, kdy bylo po skončení I. světové války k
Brnu připojeno 23 sousedních obcí včetně měst Králova Pole a Husovic, ale kterou se především
muzeum a jeho sbírky po dobu dvou týdnů prezentovaly nejširší veřejnosti proudící denně
Obchodním centrem Galerie Vaňkovka. Výstava doplněná módními přehlídkami dobových oděvů
a dětskou dílnou měla takový ohlas, že bylo možno po skončení výstavy s managementem
společnosti ECE dohodnout zde dlouhodobé umístění propagačního sloupu, který přináší aktuální
informace a propagační videospoty k výstavám a dalším akcím muzea. Muzeum tak získalo velmi
účinný propagační prostředek.
Mimo plán se uskutečnila v pobočce Muzea Brněnska v Ivančicích repríza úspěšné výstavy
„Lokte, libry, žejdlíky...kterak se kdysi měřilo a vážilo“, která představila kolekci měr a vah ze
sbírky Ing. Petra Cikrle, Ph.D. a ze sbírek Muzea města Brna i Muzea v Ivančicích.
Ve spolupráci se Spolkem Obecní dům Muzeum města Brna připravilo v Galerii architektury
výstavu „Oskar Poříska 1897–1982“, jež byla výsledkem výzkumné práce oddělení dějin
architektury a urbanismu a prezentovala dílo autora řady různorodých staveb, od čekáren pouliční
dráhy přes Městskou ubytovací kancelář v Nádražní ulici nebo školních budov, až po rodinné,
nájemní a obchodní domy (Convalaria).
Obdobný charakter měla dvojí repríza výstavy „Architekt Bedřich Rozehnal (1902–1984)“, a
to v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a následně v Galerie Jána Šmoka SUŠG, VOŠG
v Jihlavě, původně rovněž uspořádaná se Spolkem Obecní dům v Galerii architektury v Brně.
V rámci prezentační činnosti Muzea města Brna je nutno uvést také stávající stálé expozice
na hradě Špilberku, které prošly před zahájením hlavní turistické sezóny pravidelnou údržbou.
Z důvodů pokračování rekonstrukce hradu byla uzavřena stálá expozice „O nové Brno. Brněnská
architektura 1919 – 1939“. Stejnou příčinu mělo zúžení standardního návštěvnického provozu v
celém areálu NKP Špilberk jen na kasematy, barokní lékárnu a rozhlednu, zatímco expozice
Lapidárium a expozice fotomontáží J. Heartfielda v barokní kapli byly pro nouzové využití jejich
prostor k jinému účelu rovněž uzavřeny. Nadále pokračoval provoz Muzea hraček - stálé výstavy
hraček ze sbírky Milady Kollárové v Měnínské bráně. Po celé období nebyla veřejnosti přístupná
NKP vila Tugendhat, která procházela procesem památkové obnovy.
V roce 2011mělo Muzeum města Brna celkem 111 969 návštěvníků, tj. o celých 19 439
méně než za stejné období roku předcházejícího, kdy jich bylo 131 408. Do tohoto výrazného
poklesu se bezesporu promítla návštěvnost mimořádně atraktivního výstavního titulu „Zlato Inků 1000 let prokletí“, trvajícího ještě v měsících leden až duben 2010. Expozice a výstavy na
Špilberku tak navštívilo v roce 2010 o téměř 25 tis. návštěvníků více než v roce 2011. Reálnější
pohled na vývoj návštěvnosti proto poskytne srovnání s rokem 2009, kdy expozice a výstavy
navštívilo 57 237 návštěvníků oproti 46 711 roku 2011. Úbytek o 10 526 osob lze přičíst tomu, že
v roce 2009 byla od 2. května v přízemí západního křídla otevřena výstava „Baroko. Příběhy
barokního Brna“, zatímco v roce 2011 byla tato výstavní prostora veřejnosti do 8. června uzavřena
z důvodu zde probíhající reinstalace expozice „Vulcanalia“ a zřejmě se na něm celkově projevila
probíhající rekonstrukce hradu Špilberku. Tento pokles návštěvnosti nemohly vyrovnat ani velmi
dobře navštívené výstavy v závěru roku, jakými byly „Design by Bořek Šípek“ (7 629
návštěvníků), „Kuky se vrací …na Špilberk (9 048 návštěvníků) a „Barbie v šatech krásných jako
sen (8 715 návštěvníků) s celkovým počtem 25 422 osob. Návštěvnost kasemat vykázala
meziroční nárůst o 6 471 osob oproti roku 2010 (a o 8 475 více než v roce 2009), kdy ve
sledovaném období měly 56 815 návštěvníků. V Měnínské bráně se poklesem návštěvnosti o 1 891
osob na 8 363 projevilo dlouhé trvání (stálé) výstavy hraček.
K nejvýznamnějším návštěvám muzea patřili ministr kultury České republiky Jiří Besser v
doprovodu 1. náměstka ministra Františka Mikeše, náměstkyně ministra pro kulturní dědictví
Anny Matouškové, náměstkyně odboru ekonomického, odboru vnitřní správy a investic a odboru
pro strategii a dotační politiku Michaely Vojtové, vedoucího oddělení UNESCO Michala Beneše a
dalších pracovníků ministerstva (27. ledna, vila Tugendhat), Raymond Neutra, syn světoznámého
architekta Richarda Neutry, s manželkou Peggy Bauhaus v doprovodu vídeňského teoretika
architektury Jana Tabora (2. května, vila Tugendhat), J. J. Maria-Pia Kothbauer, velvyslankyně
Lichtenštejnského knížectví pro Českou republiku se sídlem ve Vídni (28. června, Špilberk),
J. E. pan Pasquale d´Avino, velvyslanec Italské republiky v Praze (28. září, Špilberk), J. E. pan
Norman Larry Eisen, velvyslanec Spojených států amerických v Praze (11. října, vila Tugendhat),
delegace měst Fratta Polesine, Mestre (provincie Benátky) a Sermide (provincie Mantova),
vyznamenaných zlatou medailí Risorgimento 1848 při příležitosti výročí 150. výročí sjednocení
Itálie, vedená starostou města Fratta Polesine Riccardem Resinim a předsedkyní Lions Club
Venezia - Marghera Werou Venturelli (8. září, Špilberk).
V souvislosti s prezentačními aktivitami lze zmínit také přípravu nových stálých expozic,
která probíhala ve spolupráci s architektonickou kanceláří Radko Květ. V rámci přípravy projektu
„Expozice na Špilberku“, předloženého na podporu z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihovýchod, oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, byla aktualizována
libreta expozic „Brno na Špilberku“, „Špilberk – Žalář národů“, „Vulcanalia“ a „Hradní
zbrojnice“, dále se uskutečnily práce na libretech reinstalované expozice „O nové Brno. Brněnská
architektura 1919 – 1939“ a nové expozice výtvarného umění II. poloviny 20. století, které obě
jsou součástí programu probíhajícího pokračování rekonstrukce hradu.
K aktuálním výstavám a stálým expozicím se uskutečnil pro učitele škol I. a II. stupně
seminář Edukační potenciál muzea za účasti patnácti učitelů. Muzejní programy byly
prezentovány brněnským pedagogům na ZŠ Jana Babáka, ZŠ Husova, ZŠ Sirotkova, SOŠ
technická, SOŠ obchodní, ZUŠ J. Kvapila.
Ke stálým expozicím „Špilberk – od hradu k pevnosti“, „Žalář národů“ a „Brno na
Špilberku“ včetně aktivit v Dětské dílně se uskutečnilo celkem 79 lektorských vzdělávacích a
doprovodných programů s 2 443 účastníky, k aktuálním výstavám pak 73 programů s 1 551
účastníky. V „Muzeu hraček“ v Měnínské bráně proběhly 32 programy s 595 účastníky.
V rámci cyklu vzdělávacích programů „Výtvarně na hradě“ probíhaly pro veřejnost a děti od
pěti let v gotické síni hradu víkendové výtvarné dílny s využitím multimédií „Straší v hradní
obrazárně?“ ke stálé expozici „Od renesance po modernu“, ve spolupráci se studenty Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity byly s využitím performativních prvků a prvků příběhu - legendy
připraveny hradní animace k reflexi prostředí hradu Špilberku, pro doktorandy Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity proběhla prezentace galerijně pedagogické činnosti a projektů
kulturně historického dědictví a se Základní uměleckou školou Jaroslava Kvapila a příležitostnými
školami se uskutečnil výtvarný projekt „Genius loci“. K aktuálním výstavám výtvarného
charakteru byl připraven cyklus výtvarných dílen „Tužka ušatá / na schovávanou s malířem“
(výstava „Kamarádi z pohádek – Miloš Nesvadba“), které měly podobu výtvarné hry ve výstavě a
dílny s tvorbou pohádkových figurek, a doprovodný program pro školy a zájmové skupiny „V
ústech domu“ (výstava „Proudy avantgardy. Osa Brno
Žilina“) jako hravá výtvarná
dílna k tématům architektury i společnosti.
Vedle průběžně probíhajících edukačních programů se muzeum zapojilo do II. ročníku akce
„Týden výtvarné kultury“ intenzivní nabídkou doprovodných programů – tvůrčích dílen a
performancí na hradě Špilberku ve dnech 8. až 10. března. V rámci programu byl uspořádán
cyklus tvůrčích dílen „Krasohrad“, a to ke stálé expozici „Od renesance po modernu“ workshopy
s využitím multimédií a propojováním pohybu, zvuku a obrazu, a také k tématu multikulturality
vycházejícímu ze zaměření II. ročníku Týdne výtvarné kultury na otázky politiky a veřejné správy
v umění. Uskutečnila se rovněž scénická přednáška Blahoslava Rozbořila a Josefa Daňka
„Hommage á K. G. Hay“.
Nově byla navázána spolupráce s Klubem Moudré sovy při knihkupectví Barvič & Novotný,
jejímž výsledkem byly společné akce - speciální program pro děti ve výstavě „Muzeum na
Špilberku včera ... dnes ... a zítra?“, speciální program pro děti a dospělé „Příběh rytířů z tapiserie“ ve
výstavě „Tapiserie z Bayeux“ a program „Špilberk v pověstech“ v exteriéru hradu.
S velkým úspěchem u návštěvníků se také setkaly speciální noční kostýmované prohlídky
kasemat pod názvem „Tajemné noční kasematy“, které byly od 27. dubna do 3. května nabízeny
prostřednictvím slevového portálu www.slevuska.cz ve spolupráci s jeho provozovatelem, firmou
Gueswell s.r.o. Proběhlo deset prohlídek s 554 účastníky.
Muzeum se samozřejmě opět zúčastnilo Brněnské muzejní noci pořádané v rámci
celostátního Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR, která v Brně
proběhla 14. května. Vedle nočních prohlídek s výklady v expozicích a výstavách na Špilberku i
v Měnínské bráně probíhal na velkém nádvoří Špilberku komponovaný program tance, šermu a
kostýmů doby gotické, připravený Agenturou REX, zaměřený na výstavu „Tapisérie z Bayeux“ a
připomínající 600. výročí úmrtí moravského markraběte Jošta Lucemburského. V gotické síni na
malém nádvoří vystupoval soubor Divadla hudby a poezie AGADIR s koláží zhudebněné poezie
15 současných brněnských básníků „Na každého čeká jeho verš“. V hranolové věži východního
křídla hradu proměnila dobová historická hudba výstavu „Tapisérie z Bayeux“ v oživený rytířský
sál, z hradní věže zaznívala hudba v podání souboru Moravské žestě. Brněnské muzejní noci na
Špilberku a v Měnínské bráně se zúčastnilo na 13 500 návštěvníků
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí se mimo plán ve spolupráci s Agenturou REX
uskutečnil 18. května zábavný program Muzea města Brna s historickou střelnicí „Braňte svůj
Špilberk“ dne 18. května se zhruba sto účastníky, dalšími akcemi byly prázdninový cyklus
„Toulky naší minulostí“ ve dnech 7. července - 25. srpna, „Festival historie a šermu“ 2. - 3. září,
tradiční Dětský den k výročí Muzea města Brna 18. září a „Oživené kasematy“ 13. října.
Muzeum se tradičně jako spolupořadatel organizačně významně podílelo na společenských a
kulturních akcích festivalu „Brno město uprostřed Evropy“ probíhajících na Špilberku, jakou
(kromě ohňostrojného grandfinále festivalu Ignis Brunensis odpáleného ze Špilberku v noci 10.
června) byly XVI. Noční hradní slavnost 11. června a Den Ferdinanda III. 12. června.
Akce Brněnského kulturního léta na Špilberku představovaly tři koncerty s cca 2 800 diváky,
16 divadelních představení Letní shakespearovských slavností mělo cca 12 800 diváků a na
Mezinárodním hudebním festivalu „Špilberk 2011“ odezněly čtyři koncerty pro cca 4 000
posluchačů. (Z důvodu špatného počasí bylo zahajovací představení mezinárodního festivalu
Divadelní svět přesunuto ze Špilberku na činoherní scénu Městského divadla Brno).
Součástí prezentační aktivity muzea byla i pravidelná aktualizace jeho webových stránek
www.spilberk.cz, která čeká na svou zásadní obsahovou i grafickou přeměnu v rámci realizace
projektu „Najdi Špilberk“, a www.tugendhat.eu, průběžně aktualizovaná informacemi o průběhu
památkové obnovy a doplňovaná novými daty získanými při realizaci projektu „Vila Tugendhat.
Sběrný dokumentační projekt“.
Na poli publikační a ediční činnosti probíhala, vedle přípravy publikačních výstupů výsledků
výzkumné a odborné práce jednotlivých odborných pracovníků muzea v jiném odborném tisku a
jejich popularizace v dalších médiích, také příprava na vydání dalšího čísla odborného periodika
Forum Brunense. Byly shromážděny příspěvky jednotlivých autorů, sestavena struktura sborníku,
vyhotoveno resumé článků a jeho překlad do angličtiny. Na zajištění finančních prostředků pro
vydání sborníku muzeum spolupracovalo se Společností přátel Muzea města Brna. S podporou
dotačního programu Jihomoravského kraje vyšly publikace „Italští vlastenci na Špilberku –
karbonáři a hnutí Mladá Itálie“ a „Francouzi v Brně“, činnosti architekta V. Hrdličky byla
věnována publikace „Kultura stavění v Brně na počátku 20. století. Brňanům pro poučení sobě pro
radost“ přinášející nové poznatky o technických, technologických, ale i podnikatelských a
finančních aspektech stavění v Brně na počátku 20. století.
Muzeum města Brna se stalo spolupořadatelem několika významných odborných konferencí.
U příležitosti 150. výročí sjednocení Itálie uspořádali Italský kulturní institut v Praze a Husitská
teologická fakulta Univerzity Karlovy za přispění Jihomoravského kraje, Muzea města Brna,
Společnosti Dante Alighieri v Praze a Společnosti přátel Itálie konferenci „Sjednocení Itálie.
Prolínání historie mezi Tiberou a Vltavou?“, jejíž první část se dne 3. března uskutečnila na
Špilberku. S příspěvkem „Hnutí mladá Itálie a Špilberk“ na ní vystoupila D. Baumannová.
Ve spolupráci s Archaia Brno o.p.s. proběhl pátý ročník konference „Přehled
archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010“, která se v prostorách Muzea
města Brna na Špilberku konala ve dnech 4. - 5. Května. Muzeum se na ní prezentovalo
příspěvkem A. Navrátila „Výzkumy Muzea města Brna za rok 2010“.
Muzeum města Brna spolu s Fakultou architektury VUT v Brně a Nadačním fondem vila
Tugendhat organizačně zajišťovalo mezinárodní konferenci „Materials inside - outside.
International experiences and the current restoration of the Tugendhat House in Brno“, která se
konala na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně 30. června u příležitosti
zasedání technologické sekce DOCOMOMO International Specialist Commitee ISC/T. Vystoupily
na ní I. Černá a D. Černoušková s příspěvkem „Dokumentace, tvorba a realizace návštěvnického
centra Vily Tugendhat“.
Pro italské pořadatele, jimiž byly Associazione culturale Minelliana a Státní archiv v Rovigu,
muzeum organizačně zajišťovalo mezinárodní konferenci „Úsvit liberální Evropy: mezinárodní
kontext obrozeneckých hnutí“, která se opět u příležitosti 150. výročí sjednocení Itálie za účasti
předních historiků z Itálie, České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska konala na Špilberku
dne 28. září.
Z konferencí jiných organizátorů, jichž se muzeum svými pracovníky účastnilo, je třeba na
prvním místě jmenovat mezinárodní konferenci „Private Domains Public Displays – the Modern
House Interpreted“, na které na pozvání Western Pennsylvania Conservancy’s Fallinwater,
University of Pittsburghs Architectural Studies Program a Carnegie Museum of Art Muzeum
města Brna reprezentovala I. Černá přednáškou „Investigating Materiality: Re-Restoring
Mies’Villa Tugendhat in Brno“. Konference se konala ve dnech 1. - 8. dubna při příležitosti 75.
výročí existence Kaufaumannovy vily nad vodopádem tzv. Falling Water a účastnili se jí
představitelé, kurátoři a zástupci nadací nejvýznamnějších světových vil (Farnsworth House Ludwig Mies van der Rohe, Falling Water - Frank Lloyd Wright, Glass House - Philip Johnson,
Gropius House - Walter Gropius, Schindler House - Rudolf Schindler, Aalto House - Alvar Aalto,
Miler House - Eero Saarinen).
Vlastní PP prezentací „Národní kulturní památka hrad a pevnost Špilberk a jeho přeměna
v muzeum“ se za Muzeum města Brna zúčastnili P. Ciprian a M. Budíková mezinárodní
konference Vojenské památky a cestovní ruch, kterou ve dnech 17. - 18. března v Hradci Králové
pořádala Revitalizace KUKS o.p.s. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a OROT (Opolska
Regionalna Organizacja Turystycna).
V rámci projektu „Top výletní cíle Jižní Moravy“, který se realizuje ve spolupráci
s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava, Top výletními cíli Dolního Rakouska za podpory
Jihomoravského kraje a jehož smyslem je společná propagace jednotlivých cílů, poznávání
ostatních kulturních objektů, výměna zkušeností a zkvalitňování služeb návštěvníkům se muzeum
propagací Špilberku účastnilo na propagační akci Top cílů v Shopping park Avion dne 10. května a
exkurze v Dolním Rakousku (zahrady v Tullnu, klášter Klosterneuburg s expozicemi zaměřenými
na umění, historii i vinařství, největší podzemní jezero Evropy - Seegrotte Hinterbrühl) dne 27.
dubna.
Péče o nemovité kulturní památky, které má Muzeum města Brna svěřeny do správy, je
vedle primární péče o movité kulturní dědictví v podobě muzejních sbírek dalším významným
okruhem jeho činnosti.
Na Špilberku se naplno rozběhla další část rekonstrukce – pokračování její druhé etapy,
zaměřená především na jižní křídlo hradu ale zasahující i některé další jeho části. Jejím cílem je
především rehabilitace dosud neopravené a veřejnosti nepřístupné části hradu, jež umožní realizaci
nového konceptu dispozičně - komunikačního řešení celého hradu, optimalizaci komplexu
návštěvnického servisu (gastro servis, shopy, obslužné provozy), otevření nových výstavních sálů
včetně nové stálé expozice moderního a současného výtvarného umění a dále vybudování
turistického informačního centra, edukačního centra pro práci s dětským návštěvníkem,
přednáškového sálu a studovny a rovněž vytvoření adekvátního zázemí pro rozvoj stávajících
kulturních aktivit (divadelní představení, koncerty apod.). Pokračování druhé etapy rekonstrukce
Špilberku pod názvem „Špilberk – Jižní křídlo, regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní
památky Špilberk“ je částečně dotováno z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihovýchod (Prioritní osa 2 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury
pro cestovní ruch). Vlastní stavební práce se soustřeďovaly na odstranění novodobých,
degradujících svislých i vodorovných stavebních konstrukcí v jižním křídle, jehož součástí byla
i demontáž technologického zařízení nepoužívané kotelny a vybourání konstrukce chladících
místností ve vnějším jižním křídle, a na provádění sond, kterými se ověřoval skutečný stav
doposud zakrytých stavebních konstrukcí. Po odkrytí stropu nad II. podlažím bylo zjištěno, že
dřevěné prvky stropní konstrukce jsou napadeny dřevomorkou. Z prostoru mezi terasou a stropem
hradní vinárny byla odstraněna vlhká, nefunkční tepelná izolace. Při bourání průchodu mezi jižním
a západním křídlem byly objeveny části zdiva středověkého původu a fragmenty schodiště. Téměř
po celý rok probíhaly náročné práce na opravě střechy a krovu jižního křídla. V suterénu jižního
křídla byly ze stěn odstraňovány omítky s asfaltovými lepenkami, pod kterými je degradované
vlhké zdivo, u kterého bude nezbytné provést sanaci. V průběhu druhé poloviny března byly
zahájeny práce na objektu „Východní bašta a přístupová cesta na 1. nádvoří“ a na objektu
„Východní bastion“ bouráním konstrukcí v prostoru bývalých místností ostrahy a úložiště klíčů.
Na východním bastionu bylo provedeno vyklizení prostoru, pokácení stromu, odstranění křovin,
vybourání dlažby a demontáž stávajícího pódia. V horním sklepě jižního křídla byla po odstranění
novodobé podlahy odkryta historická „litá podlaha“, která bude v další fázi výstavby obnovena.
Ve sklepních prostorách byl dále obnoven původní systém větracích průduchů a došlo k otevření
a vyčištění zazděné části sklepa. Na východní a jižní terase byly otevřeny původní otvory pro
světlíky, které budou znovu postaveny. Vybourala se také část plochy východní terasy pro opravu
zatékání do hradní vinárny. V objektu hospodářského zázemí při vodojemech byla dokončena
demontáž stávajícího schodiště a přilehlých zdí, proveden výkop a betonáž základových pasů pro
nové schodiště. Na střeše objektu se odstranily násypy. Probíhaly také restaurátorské práce
v interiéru býv. Hradní vinárny a v objektu hlásky.
Ve vile Tugendhat nadále intenzivně pokračovala její komplexní památková obnova, pojatá
jako restaurátorská akce zaměřená na plnou rehabilitaci originálu. Památková obnova originální
substance z let 1930 – 1938 se týká stavebních konstrukcí, inženýrských sítí, technického
vybavení, interiérů, zařizovacích předmětů, volného i vestavěného mobiliáře, zahrady a oplocení.
Složitý proces památkové obnovy, jenž je plně financován z Integrovaného operačního programu
(prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.1 – Národní podpora
využití potenciálu kulturního dědictví), dospěl koncem roku 2011 do svého závěru. Složitými
postupy byla řešena sanace statiky zahradní terasy. Obnoveny byly veškeré rozvody elektro a
zdravotechnických instalací, kanalizace, ústředního vytápění a zabezpečovacího systému.
Dokončena byla obnova střechy. V interiérech i exteriérech probíhaly restaurátorské práce na
vnitřních a vnějších omítkách, na prvcích z kamene, kovu (nedemontované části na místě,
demontovatelné v restaurátorských dílnách) včetně původního technického zařízení, dřeva
(původní vestavěný nábytek byl odborně demontován a převezen do restaurátorských dílen).
Významným počinem byl objev originálu polokruhové stěny z makassarského ebenu v druhotném
použití mimo objekt, který se podařilo získat. Po náročném restaurování byl umístěn na původním
místě. Veškeré používané technologické postupy restaurování byly restaurátory vzorovány a před
finální aplikací jsou schvalovány orgány památkové péče. V odsouhlaseném rozsahu byly
odstraněny xylolitové podlahy v ložnicovém patře a jejich části, které nebudou vystaveny zátěži,
byly restaurovány. Na základě poznatků ze studia původní plánové dokumentace L. Miese van der
Rohe, uložené v Museum of Modern Art v New Yorku byly vyráběny přesné repliky volného
nábytku.
Při realizaci obou jmenovaných rozsáhlých akcí pokračování II. etapy rekonstrukce
Špilberku a památkové obnovy vily Tugendhat, jejichž investorem je přímo statutární město Brno,
Muzeum města Brna i nadále poskytovalo úzkou odbornou, technickou i organizační součinnost
investorovi (zastoupenému odborem investičním MMB), technickému dozoru investora, orgánům
památkové péče, autorskému dozoru projektanta i zhotoviteli a jeho subdodavatelům, a to jak při
řešení administrativně technických záležitostí, tak i při vlastním provádění rekonstrukčních a
restaurátorských prací. V případě vily Tugendhat plně poskytovalo Samostatné oddělení vila
Tugendhat organizační zázemí mezinárodnímu poradnímu sboru odborníků pro supervizi
památkové obnovy THICOM (Tugendhat House International Commitee), jehož čtvrté, páté a
šesté zasedání proběhlo ve dnech 17. - 19. února, 29. – 30. června a 21. října. Vedle toho průběžně
provádělo důležitý úkol operativní dokumentace a archivace postupu stavebních prací a nově se
objevujících nálezů.
Na hradě Špilberku vedle II. etapy rekonstrukce probíhaly práce na odstranění havárie
hradby západní kurtiny. Zde bylo provedeno postupné vyzdívání zřícené části hradební zdi za
současného hutnění zeminy za hradbou, na celou hradební zeď aplikována tenkovrstvá strukturální
omítka, sanovány statické poruchy plenty hradby v západním příkopu, rekonstruováno schodiště
od vjezdové brány na kurtinu a položeno jílové těsnění povrchu kurtiny. Posun v původním
termínu dokončení prací způsobil nález podzemního barokního cihelného objektu a reliktů
původního středověkého přístupu k západní bráně do hradu v jihozápadní části kurtiny, učiněný v
průběhu záchranného archeologického výzkumu.
V rámci stavební údržby byla dokončena oprava části východní hradby k ul. Husova. Při
běžné údržbě byly provedeny nátěry výplní stavebních otvorů a mobiliáře v prostoru před vstupem
do kasemat, lokální opravy střech na objektech hradu postižených povětrnostními vlivy, drobné
opravy a údržba interiérů hradu a Měnínské brány, pravidelná údržba kotelen, výtopny,
výměníkové stanice, technologií VZT, rozvodů el. instalací, vodoinstalací a kanalizace i
k vlastnímu hradu přináležející veřejné zeleně.
PhDr. Pavel Ciprian
ředitel Muzea města Brna
ÚTVAR PRO ODBORNOU ČINNOST
Vedoucí útvaru: PhDr. Jana Svobodová, kurátor
Oddělení archeologie
vedoucí: Mgr. Petr Vachůt, kurátor
Mgr. Vendula Hromádková, kurátor
Mgr. Aleš Navrátil, archeolog
Lea Chatrná, správce depozitáře (0,6)
Martina Staňková, dokumentátor
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
a) Základním výzkumným úkolem oddělení archeologie byl i nadále jeho podíl na plnění úkolů
archeologické památkové péče na území města Brna. Prioritní aktivitou bylo provádění
záchranných výzkumů v areálu NKP Špilberk dotčených stavební činností, zpracování jejích
výsledků do závěrečných zpráv a laboratorní ošetření nálezů. Sledovány byly i další akce, při
kterých se při stavební činnosti předpokládal střet s archeologickými situacemi, a to především na
území MPR. Terénní a výzkumná činnost v oblasti archeologické památkové péče byla
koordinována s ostatními organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů
působícími na území statutárního města Brna.
Konkrétně se realizovaly záchranné archeologické výzkumy na následujících akcích:
1. Rekonstrukce objektu Hlídka 4 – středisko ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk,
dokončení I. etapy – duben;
2. NKP Špilberk – odstranění havárie západní kurtiny, dokončení - srpen;
3. Rekonstrukce objektu Hlídka 4 – středisko ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk, II.
etapa na SZ straně objektu - září;
4. Památková obnova vily Tugendhat, dokončení - listopad;
5. Špilberk – Jižní křídlo, regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk,
průběžně probíhá;
6. Revitalizace městských parků 1. část, NKP Špilberk III. etapa, 3. část a Malý Špilberk,
průběžně probíhá;
7. Rekonstrukce kanalizace na ul. Leitnerova, archeologický dohled – průběžně probíhá.
(Navrátil, Staňková, Chatrná)
b) Nadále pokračovaly práce na víceletém (2010 až 2013) projektu „Internetová encyklopedie
dějin Brna“ (IEDB), podporovaném z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
jehož nositelem je Masarykova univerzita, na kterém se oddělení archeologie v letech spolupodílí.
Cílem projektu je vytvoření funkčního komunikačního modulu směřujícího ke vzniku databáze
mapující archeologické situace na území Brna, který bude trvalou součástí Internetové
encyklopedie dějin Brna a stane se tak internetovou komunikační platformou informující o
archeologických datech pracovníky vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí, státní správu,
stavebníky i širokou veřejnost. Konkrétně se v rámci projektu IEDB realizovaly tyto aktivity:
• Podíl na realizaci, připomínkování a hodnocení komunikačního modulu IEDB.
• Spolupráce s OMI MMB na výběrovém řízení na externího dodavatele pro realizaci dílčího
projektu „Publikování prostorově identifikovaného archeologického fondu Internetové
encyklopedie dějin Brna prostřednictvím Geografického informačního systému města Brna.“
• Spolupráce s vybraným dodavatelem T-mapy s.r.o. na první etapě realizace projektu, vytvoření
testovací verze mapové aplikace.
•
Pokračování v digitalizaci a excerpci archivu oddělení archeologie vlastními pracovníky i
externím dodavatelem, příprava získaných digitálních obrazových dokumentů (2230 ks) a
popisných informací o realizovaných terénních výzkumech pro export do komunikačního
modulu IEDB.
(Vachůt, Hromádková, Chatrná, Staňková)
c) V rámci výkonu regionální správy Státního archeologického seznamu ČR pro okres Brno-město
byla v dubnu Ústřednímu pracovišti NPÚ odevzdána aktualizace SAS ČR okresu Brno-město za
rok 2011.
(Vachůt)
B) Tvorba sbírek
Problém majetkoprávního vztahu k movitým archeologickým nálezům pocházejícím z výzkumů
jiných oprávněných organizací s cílem jejich řádného získání do sbírek nebyl dořešen vzhledem
k tomu, že se nepodařilo získat nové depozitární prostory pro jejich ukládání.
Zpracování výzkumů a sbírek:
a) Při zpracování materiálu a nálezových zpráv uskutečněných vlastních záchranných
archeologických výzkumů bylo ošetřeno a konzervováno 992 jednotek archeologického materiálu
a vypracovány tři závěrečné zprávy. Pokračovalo zpracování výzkumu ze stavby parkovacího
domu na ulici Panenská, bylo ošetřeno 1574 jednotek archeologického materiálu.
(Navrátil, Staňková)
b) Při pokračování odborného zhodnocení archeologického výzkumu tří církevních staveb ve
Starobrněnském klášteře (1976-1984) byly popsány movité archeologické nálezy ze všech tří etap
osídlení lokality a připraven jejich katalog. V rukopisné podobě byla připravena v roce 2011 studie
o gotické etapě osídlení lokality. Zhodnocení románské a předrománské etapy bude vyhotoveno po
analýze vzorků malt a omítek ve spolupráci se specialisty na raně středověkou sakrální
architekturu Archeologického ústavu AV ČR Praha.
(Vachůt)
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
a) Do I. stupně evidence byla převedena část nálezů ze záchranných archeologických výzkumů
stavby parkovacího domu Panenská, celkem 1574 inventárních čísel, a Špilberk - západní kurtina,
celkem 1163 inventárních čísel.
(Hromádková, Chatrná, Staňková)
b) Z dříve zainventovaných sbírek bylo do formuláře aplikace DEMUS přepsáno 344 záznamů,
evidence nových přírůstků do sbírek představovala 2737 záznamů, celkem bylo v roce 2011
zapsáno 3081 záznamů.
(Vachůt, Hromádková, Navrátil, Chatrná, Staňková)
c) Aktualizace dat (hlášení změn) evidence jednotlivých podsbírek Sbírky Muzea města Brna v
Centrální evidenci sbírek MK ČR byla provedena k 30. 5. a k 30.11. Ve dvou případech byly na
žádost pracovníků MuMB předány elektronické záznamy z evidence CES pro vývoz sbírkových
předmětů do zahraničí
(Vachůt)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky archeologické v rozsahu 1.762 inv. č. proběhla v období od
3. 10. 2011 do 31. 11. 2011 u 693 inv. čísel fondu Chrlická sbírka a 1.069 inv. čísel fondu Žebětín
– Na Drdi.
(Chatrná)
C) Péče o sbírky
a) Kontroly stavu depozitářů a uložených sbírek probíhaly pravidelně v měsíčních intervalech.
(Chatrná, Staňková)
b) Restaurování a konzervace byla provedena u 14 sbírkových předmětů. Konzervátorskorestaurátorskému oddělení bylo zadáno ošetření 37 kusů archeologického materiálu.
(Chatrná, Staňková)
c) Pro expozici v brněnském podzemí bylo vyrobeno 8 replik keramických artefaktů.
(Chatrná, Staňková)
d) Při pokračování v kresebné dokumentaci staré archeologické sbírky a její digitalizaci bylo
zpracováno 48 sbírkových předmětů.
(Staňková)
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) Při přípravě reinstalace stálé expozice „Brno na Špilberku“ byla ve spolupráci
s Architektonickou kanceláří Ing. arch. Radko Květ provedena aktualizace libreta archeologické
části expozice.
(Vachůt, Hromádková)
b) Ve spolupráci s ostatními odbornými odděleními se oddělení archeologie podílelo na návrhu
scénáře a na realizaci výstavy „Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?“
(Hromádková, Vachůt, Chatrná, Staňková)
c) Termín výstavy „Brněnské hostince a pivovary“ přesunut na rok 2013, pokračoval sběr dat o
právovárečných domech a pivovarech v Brně.
(Vachůt, Hromádková)
d) Mimo plán se oddělení archeologie podílelo na instalaci expozice v brněnském podzemí pod
Zelným trhem pro Turistické a informační centrum města Brna.
(Hromádková, Chatrná, Staňková)
e) Mimo plán oddělení archeologie připravilo ve spolupráci s VOŠ restaurátorskou Brno menší
výstavu „Hrnčíři na druhou. Restaurovaná keramika z archeologických sbírek“, od 1. 12.
(Vachůt, Hromádková, Chatrná, Staňková)
f) Mimo plán byla od 1. 12. 2011 ve vstupním sále expozic muzea připravena prezentace
záchranného archeologického výzkumu na západní kurtině hradu Špilberku
(Navrátil, Chatrná, Staňková)
B) Publikační činnost
a) Příprava statí a článků do odborného tisku:
V rámci odborného zhodnocení archeologického výzkumu tří církevních staveb ve
Starobrněnském klášteře (1976-1984) byly popsány movité archeologické nálezy ze všech tří etap
osídlení lokality a připraven jejich katalog. V rukopisné podobě byla připravena studie o gotické
etapě osídlení lokality.
(Vachůt)
b) V roce 2011 byly publikovány tyto statě pracovníků oddělní archeologie:
• Urbanová, P. – Vachůt, P. – Měchurová, Z.: Analýza podobnosti drobné středověké plastiky
pomocí trojrozměrných modelů. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity
M16, Brno 2011, 219-232
• Hromádková, V. – Nývltová-Fišáková, M.: Mladobronzová lokalita Jiříkovice, Šestnáct
příspěvků k dějinám (Velké) Moravy. In: Sborník k narozeninám Bohuslava F. Klímy. Brno
2011, 9-21
• Hromádková, V. – Navrátil, A. – Vachůt, P.: Průzkum krypty kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Brně – Zábrdovicích v roce 1988. In: Forum Brunense 2011 (v tisku)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
a) Pátý ročník konference „Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce
2010“ uspořádán ve spolupráci se společností Archaia Brno o.p.s. v Muzeu města Brna ve dnech 4.
- 5. května.
(Hromádková, Navrátil, Chatrná, Staňková)
b) Účast na odborných komisích, seminářích a konferencích:
Konference „Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010“,
Muzeum města Brna a Archaia Brno o.p.s., Brno - Špilberk, 4. - 5. 5. Přednesen příspěvek
„Výzkumy Muzea města Brna za rok 2010“ (Navrátil).
konference Počítačová podpora v archeologii 10, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
a Archaia Brno o.p.s., Dalešice, 18. – 20. 5. (Hromádková).
Seminář novele archeologické části zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Ústav pro
pravěk a ranou dobu dějinnou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ústavem archeologie a
muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a Katedrou archeologie Západočeské univerzity
Plzeň, Praha, 6. 6. (Navrátil).
Konference FORUM URBES MEDII AEVI X, Brno 27. – 29. 6. (Vachůt, Hromádková).
22. ročník symposia „Starší doba bronzová v Českých zemích a na Slovensku“, Regionální
muzeum v Mikulově, Mikulov 3. - 5. 10. Přednesen referát s názvem "Nález chlebového idolu
z Klentnice" (Navrátil).
Workshop „Preventivní archeologie – detektorový průzkum – nové poznatky“, Archeologické
centrum Olomouc, Olomouc 8. - 9. 12. (Navrátil, Vachůt). Přednesen referát "Mikulovskobřeclavské Podyjí jako vzorek hledačských aktivit" (Navrátil).
Pravidelná účast na jednáních Jihomoravské regionální archeologické komise a odborných
komisích na archeologických výzkumech. V. Hromádková vykonávala funkci tajemnice
Jihomoravské regionální archeologické komise.
(Navrátil, Vachůt, Hromádková)
IV. Spolupráce
A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty
a) S Archaia Brno o.p.s. a s Ústavem archeologické památkové péče v Brně probíhala průběžná
koordinace a konzultace při výkonu archeologické památkové péče na území města Brna.
(Vachůt, Hromádková, Navrátil)
b) Konzultace s pracovníky odborných institucí probíhala při interpretaci nových nemovitých
archeologických nálezů v areálu NKP Špilberk, zejména s Národním památkovým ústavem,
Ústavem archeologie a muzeologie MU, Archaia Brno o.p.s. a dalšími institucemi.
(Vachůt, Hromádková, Navrátil)
c) Realizovalo se celkem 5 zápůjček sbírek k výstavním účelům do Muzea Vyškovska ve
Vyškově, Masarykova muzea v Hodoníně, Turistického a informačního centra města Brna a
DEXTON ART s.r.o.
(Vachůt, Hromádková, Chatrná)
B) Badatelské využívání sbírek
Konzultace poskytovány studentům FF MU Brno k diplomovým pracím a pracovníkům dalších
odborných institucí, studium archeologické sbírky využilo 14 badatelů.
(Vachůt, Hromádková, Navrátil)
Oddělení historie
Vedoucí: Mgr. Dana Olivová, kurátor
PhDr. Dagmar Baumannová, CSc., kurátor
Radim Dufek, správce depozitáře (0,4)
PhDr. Jana Kolavíková, kurátor
Mgr. Pavel Košťál, kurátor
Alvéra Mazáčová, správce depozitáře (0,5)
Magda Petrášová, Dis., knihovník
PhDr. Ludmila Růženecká, kurátor
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
Výzkumné aktivity oddělení byly především zaměřeny na dějiny Brna a dějiny hradu Špilberku,
dále na studium a zhodnocení sbírek v souvislosti s připravovanými výstavami a publikační
činností a pro získávání dat k doplňování do stávajících sekcí Internetové encyklopedie dějin Brna.
a) K dějinám Brna probíhala heuristika a studium pramenů a literatury k tématům:
1/a) Osudy jednotlivce v soukolí I. sv. války (korespondence Jaroslava Skalického, absolventa
kadetky v Králově Poli u Brna). Výstupem je článek „Jednotlivec v soukolí první světové války“
odevzdaný do tisku ve sborníku Forum Brunense 2011.
(Košťál)
1/b) Brněnské ohňostroje jako součást slavnosti raného novověku. Příprava textu k publikování.
(Košťál)
2) Řemesla v kontextu brněnských cechů. Probíhalo v souvislosti s připravovanou reinstalací
expozice o dějinách Brna.
(Olivová)
3) Věznice na Cejlu na počátku 19. století. Téma rozpracováno výzkumem v Moravském
zemském archivu, studium plánů věznice z počátku 19. a před polovinou 19. století.
(Olivová)
b) K dějinám Špilberku bylo studium pramenů a literatury zaměřeno na témata:
1. Itálie v období risorgimenta (karbonáři, Mladá Itálie) se vztahem ke Špilberku. Provedena
analýza pamětí špilberských vězňů (Confalonieri, Andrey a další), výstupem je text článku „Silvio
Pellico - "Le mie prigioni" v kontextu s jeho vězněním na Špilberku“ odevzdaný k publikování ve
sborníku Forum Brunense 2011. Výsledky studia byly využity v publikaci „Italští vlastenci a
Špilberk“ a mimo plán k přípravě příspěvku „Hnutí mladá Itálie a Špilberk“ předneseného na
konferenci „Sjednocení Itálie. Prolínání historie mezi Tiberou a Vltavou?“ uspořádané k 150.
výročí sjednocení Itálie, jejíž první část se dne 3. března uskutečnila na Špilberku. Příspěvek bude
publikován ve sborníku z konference.
(Baumannová)
2. Dějiny Špilberku. Probíhala heuristika a studium pramenů a literatury k dějinám Špilberku od
počátku do konce 15. století, k dílčím tématům z 16., 19. - 20. století, a k dějinám Špilberku v I.
pol. 17. století, pořizován bibliografický soupis.
(Baumannová, Košťál, Olivová)
c) Při studiu a zhodnocení sbírek v souvislosti s připravovanými výstavami a publikační činností
se heuristika a studium archivních pramenů a literatury zaměřilo na:
1. Objekty a vývoj komplexu dominikánského kláštera, ulice Dvořákova a Kozí, Orlí, Grmelova,
Cihlářská. Prováděn výzkum, komparace v terénu se zaměřením na období konce století 19. a
století 20. s cílem podrobné a historicky ověřené determinace, případně redeterminace
jednotlivých položek brněnské provenience uchovávaných ve fotoarchivu v souvislosti s přípravou
odborných podkladů pro badatelské, expoziční i komerční využití.
(Kolavíková)
2. Přípravu výstavy o pivu, restauracích a pohostinstvích v Brně. Mimo studium archivních
pramenů a literatury prováděn výběr exponátů ze sbírek (ve spolupráci s odd. archeologie a odd.
dějin architektury a urbanismu a s externími specialisty).
(Košťál)
3. Problematiku korálkové a flitrové výzdoby textilií. Výsledku studia využito při přípravě dvou
publikačních výstupů, texty odevzdány k publikování ve sborníku Forum Brunense 2011.
(Růženecká)
d) Internetová encyklopedie města Brna doplněna o 53 záznamů v sekcích Události a Osobnosti:
1/2011 - Do Brna se vrátilo unikátní dílo Mikuláše Koperníka, 1. 2. 2011 - Unikátní operace
dětské skoliózy – použití techniky rostoucích tyčí, 28. 9. 2002 - V kostele sv. Augustina byl
požehnán nový zvon, 8. 7. 1356 - Založení kláštera augustiniánů poustevníků, 9. 3. 2006 - Výročí
UNESCO – zahájení oslav 300 let od úmrtí jezuity G. J. Kamela, 7. 3. 2008 - Pietní akt v Muzeu
romské kultury, 1. 12. 2005 - Slavnostní otevření stálé expozice „Příběh Romů“ , 1985 - Vznik
Tanečního divadla MIMI FORTUNAE, 7. 3. 1943 - První hromadný transport Romů z Brna do
Osvětimi, 3. 3. 2011 - Zahájení konference věnované 150. výročí sjednocení Itálie, 25. 2. 2009 Návrat ke starobylé postní praxi – „Postní almužna“, 25. 2. 2011 - Fakultní nemocnice Brno
získala jako první nemocnice v Evropě akreditaci NIAHO, 13. 4. 2011 - Otevření BIBLEPOINTU
a specializované prodejny mešních a košer vín, 15. 12. 1945 - I. Zemský sjezd architektů
moravskoslezských, 1. 6. 2000 - Zahájení výstavy „Moravští Lucemburkové“, 1. 6. 2004 - otevření
koupaliště Riviéra pro veřejnost, 1. 1. 2004 - Integrovaný dopravní systém – spuštění první etapy,
16. 4. 2011 - V Denisových sadech byl vztyčen papežský kříž, 5. 5. 2011 - Výstava „Turínské
plátno – podoby Kristovy tváře“, 21. 5. 1891 - Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla,
24. 11. 2009 - Slavnostní zahájení stálé výstavy „Historie československého vojenského letectví“,
2. 5. 2011 - Návštěva Raymonda Neutry ve vile Tugendhat, 14. 7. 2011 - Brněnské rekviem za
Otto von Habsburka, 19. 5. 2000 - Slavnostní otevření Dětského domu Zábrdovice a farní kaple
prvního blahoslaveného Roma Zefferina Jimmenes Malla, 7. 12. 2003 - Pravoslavný chrám sv.
Václava znovu vysvěcen po generální opravě, 17. 5. 2009 - Oslavy 800. výročí založení
zábrdovického kláštera , 14. 9. 1997 - Slavnostní vysvěcení P. Evžena Martince na opata
augustiniánského opatství na Starém Brně, 14. 10. 2011 - Celostátní romská konference v Brně,
vznik přípravného výboru nového romského sdružení , 20. 10. 2011 - Vzpomínka na
blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského, 21. 9. 1991 - V Brně vznikl první klub světové
organizace Soroptimist International, 11. 11. 2011 - Svěcení nemocniční kaple sv. Anežky České a
zasazení památné lípy, 1. 10. 2011 - První ročník Svátku seniorů v Brně, 1911 - Založení speciální
továrny na spirálové vrtáky zn. Elektra, 13. 6. 1968 - Oslavy 50. výročí trvání brněnské Zbrojovky,
10. 6. 1968 - Návštěva prezidenta Ludvíka Svobody v Brně, 21. 8. 1968 - Obsazení brněnského
rozhlasu sovětskými okupanty, 21. 8. 1968 - Okupace nádražní pošty, P. Dominik Pecka, kněz,
teolog, filozof, prozaik, esejista; Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický; P. Petr
Baran, SDB, salesián, kněz; Heřman Kotrba, řezbář, restaurátor; P. Vojtěch Antonín Jeniš,
generální představený Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti; P. Josef Javora, řeckokatolický
kněz, autor poezie; P. Dr. Jiří Novotný, SJ, jezuita, kněz; ThDr. Metoděj Marvan, kněz a docent;
kevního práva, pověřený vytvořením stanov Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
R. D. ThDr. Josef Pacal, emeritní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně; R.
D. Bohuslav Cemper, 3. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně; Mons.
ThDr. Vladimír Nováček, apoštolský protonotář a probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv.
Václava v Mikulově, ochránce spravedlnosti Diecézního církevního soudu; John Ogilvie, SJ, kněz,
mučedník; Melchior (Melichar) Grodziecki (Grodecký), SJ, kněz, mučedník; P. Tomáš Josef
Martinec, OSA, 10. opat kláštera sv. Tomáše na Starém Brně; Oldřich Toman ml., malíř a grafik v
Brně; Jan Rajmund Langer, zakladatel speciální továrny na spirálové vrtáky zn. Elektra.
(Mazáčová)
Průběžné doplňování a upřesňování hesel, fotografická dokumentace.
(Kolavíková, Košťál, Olivová).
e) Průběžně vedena dokumentace Pamětních desek na území města Brna
(Baumannová).
B) Tvorba sbírek
a) Pro evidenci ve II. stupni byla odborně zpracována nová inventární čísla fondů:
Dokumentace současnosti – 5, Písemnosti - 51
(Košťál)
Církevní – 25
(Mazáčová)
Textil – módní doplňky - 395
(Růženecká)
b) Do historických sbírek a fotoarchivu byly sběrem v terénu i akvizicí získány nové přírůstky
v počtu 98 přírůstkových čísel. K nejzajímavějším přírůstkům patří album fotografií (120 ks)
z vybombardovaného Brna z let 1944 - 1945, jednotlivé pohlednice s brněnskými náměty dle
návrhu akad. malíře Ed. Miléna ke Slavnostem otevření stadionu Sokola Brno I. v r. 1922 a k Sletu
sokolstva v Brně ve dnech 27. - 29. června 1914, reklamní leták s vyobrazením firmy G. Kohn a
syn, parní cihelna Brno z 30. let 20. století, kolekce textilií, v níž vynikají dva společenské
kostýmy šité v brněnském salonu Minařová v období 30. let 20. století, společenské kostýmky z let
60. a 70. století 20., dva alpakové pamětní sportovní poháry - pohár s víkem datovaný 26. 7. 1931
(BRÜNNER RUDERVEREIN GEGEN DIE RENNGEMEINSCHAFT „LIA“ ) a pamětní pohár
datovaný 22. 8. 1920, (XXVI. MÄHR. SCHLES. VERBANDES – REGATA), alpakový pamětní
pohárek „Weinachten 1916“, dřevěný vozík na rozvážení mléka z konce 19. století, hračky –
panenky v dobových oblečcích, společenské hry z 50. let 20. století a další.
(Kolavíková, Olivová, Růženecká)
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
a) Ve II. stupni evidence byly zaevidovány přírůstky do fondů Dokumentace současnosti (inv. č.
18546 – 18550), Písemnosti (inv. č. 110292 - 110342 ), Církevní (inv. č. 25449-25473), Textil –
módní doplňky (inv. č. 35537 – 35931).
(Košťál, Mazáčová, Růženecká)
b) Do přírůstkové knihy MuMB bylo za rok 2011 zapsáno celkem 129 nových přírůstkových čísel
(evidence přírůstků v I. stupni) ze všech oddělení muzea.
(Baumannová)
c) Do databázového programu DEMUS přepsáno celkem 1173 evidenčních záznamů II. stupně
(inv. č.:13632-14000 fondu Pozůstalost Lev Vašíček, inv. č.: 150001-150804 fondu II. odboj)
(Mazáčová)
V Centrální evidenci sbírek MK ČR byla v příslušných termínech provedena aktualizace dat
evidence u 98 nových přírůstků a u 611 inv. čísel II. stupně evidence z jednotlivých fondů
podsbírky historické
(Baumannová, Košťál, Mazáčová, Olivová, Růženecká)
d) V I. stupni evidence bylo zaevidováno 10 přírůstkových čísel přírůstků do fondu fotoarchivu a
byla provedena aktualizace dat v Centrální evidenci sbírek MK ČR.
(Kolavíková)
e) Do Přírůstkové knihy programu DEMUS bylo celkem přepsáno 71 přírůstkových čísel z
přírůstkových knih: 1/2000; 3/2000; 9/2000; 10/2000; 11/2000 – 26/2000 (26 př. č.); 47/2000;
49/2000; 51/2000; 52/2000; 55/2000; 56/2000; 67/2000; 74/2000; 85/2000 - 87/2000 (3 př. č.);
94/2000; 100/2000; 101/2000; 102/2000; 105/2000; 106/2000; 110/2000 - 117/2000 (8 př. č.);
120/2000; 125/2000; 143/2000; 144/2000; 151/2000; 159/2000; 159/2000 – 163/2000 (5 př. č.);
165/2000 -169/2000 (5 př. č.)
(Mazáčová)
f) V průběhu roku bylo vyhotoveno včetně přípravy a evidence celkem 16 smluv o výpůjčce na
zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy do jiných institucí. Realizovaly se následující zápůjčky:
• Muzeum Brněnska, výstava „Ach ty ženy“ 34 položek (Růženecká, Mazáčová)
• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, výstava „Výchova šlechticů na
Moravě“, 9 položek (Růženecká, Mazáčová)
• Muzeum Brněnska, výstava „Lokte, libry, žejdlíky..., kterak se kdysi měřilo a vážilo“, 59
položek sbírkových předmětů, 26 položek výstavního materiálu (Olivová, Mazáčová)
• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, expozice SZ Valtice (Olivová,
Mazáčová)
• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, výstava „Velikonoce na
hradě Šternberk“, 35 položek (Olivová, Mazáčová)
• Národní muzeum - Historické muzeum, výstava „Hrdinové nebo zločinci? Zbojnictví v lidové
kultuře“, 1 položka (Baumannová, Mazáčová)
• Muzeum Brněnska, výstava „Svět mužů“, 5 sbírkových předmětů, 5 položek výstavního
materiálu (Dufek, Olivová, Mazáčová)
• Muzeum Kroměřížska, výstava „Svět dětí na šlechtickém sídle“, 6 položek (Olivová,
Mazáčová)
• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, výstava „Dámský salón“,
56 položek (Růženecká, Mazáčová)
• Technické sítě Brno a.s., výstava „230 let historie osvětlení v Brně“, 5 položek (Olivová,
Mazáčová)
• Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Městské muzeum Veselí nad Moravou, výstava
„Hrad Veselí“, 13 položek (Dufek, Mazáčová)
• Zámek Slavkov – Austerlitz, výstava „Václav Antonín Kounic – kancléř čtyř panovníků“,
17 položek (Mazáčová, Olivová)
• Muzeum Kroměřížska, výstava „Koloniál u pana Bajzy“, 13 položek (Mazáčová, Olivová)
• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, výstava „Vánoce na hradě
Šternberk“, 75 položek vč. výstavního materiálu (Mazáčová, Olivová)
• Moravská galerie v Brně, výstava Josef Kunzfeld (Kolavíková)
• Moravské zemské muzeum (Kolavíková)
Pro sběratelku Eriku Kratochvílovou byla vyhotovena smlouva o výpůjčce exponátů do Muzea
města Brna na výstavu „Barbie v šatech krásných jako sen“ (Mazáčová, Olivová)
Licenční smlouvy na užití reprodukcí sbírkových předmětů z fondu fotoarchivu byly vypracovány
pro následující žadatele: Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum (dr. Večerková),
Technické sítě Brno a.s., Česká geologická služba, Ringier ČR a.s., Hotel Royal Ricc, Revolver
Revue Praha, Nakladatelství JOTA s. r. o., Gruner+Jahr/Mondadori, Milano, Itálie, Institut für die
Wisenschaften vom Menschen, Wien, A. Formánek, M. Pecl, Dr. Vyskočil, R. Vavřík, V.
Řezáčová.
(Kolavíková)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky historické v rozsahu 1 968 inv. č. proběhla v období od 1. 9. 2011
do 15. 12. 2011u 754 inv. čísel fondu nádobí, 90 inv. čísel fondu fyzikální přístroje a 1114 inv.
čísel fondu řemesel a spolků.
(Mazáčová, Olivová)
C) Péče o sbírky
a) K externímu restaurátorskému zásahu (čištění, konzervace, adjustace) bylo zadáno 15 ks
fotografií.
(Kolavíková)
b) Pro výstavy a pro zápůjčky bylo vybráno a restaurátorsko – konzervátorskému pracovišti ke
konzervaci zadáno celkem 89 sbírkových předmětů.
(Košťál, Mazáčová, Olivová, Růženecká)
c) Dokončena I. etapa adjustace skleněných negativů řady D proložením křehkého materiálu
přířezy z odkyselené lepenky.
(Kolavíková)
d) Provedeno doplnění popisu inv. čísel na odznaky a medaile u 79 inv. č. (11851 – 11929) fondu
Pozůstalost Augustin Hrubý,
(Mazáčová)
ve spolupráci s odd. údržby provedeny úpravy polic v depozitáři v místnosti č. 302 v SZ bastionu,
(Mazáčová, Olivová)
s výpomocí odd. uměnovědného a odd. dějin architektury a urbanismu zpět do depozitářů uloženo
na 600 sbírkových předmětů – exponátů výstavy Velké Brno,
(Čermáková, Dufek, Habarta, Košťál, Seifert, Olivová)
uskutečněna kontrola a zpětné uložení v depozitáři na 260 sbírkových předmětů – exponátů
výstavy Dámská volenka.
(Růženecká)
e) Dokončena fotografická dokumentace sbírkových předmětů z fondu kuřáckých potřeb.
(Košťál)
f) Pravidelně probíhala kontrola stavu a podmínek prostředí v depozitářích západního křídla hradu,
severozápadního bastionu a v půdním depozitáři.
(Baumannová, Dufek, Košťál, Mazáčová, Olivová, Růženecká)
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) Pokračovala příprava reinstalace stálé expozice „Brno na Špilberku“ výběrem exponátů,
přepracován scénář místnosti č. 5, probíhaly konzultace s projektantem Architektonická kancelář
Ing. arch. Radko Květ.
(Olivová, Košťál)
b) Pokračovala příprava reinstalace stálé expozice „Žalář národů“ výběrem exponátů a podkladů
pro vizuální zpracování tématu, probíhaly konzultace s projektantem Architektonická kancelář Ing.
arch. Radko Květ.
(Baumannová)
c) Pokračovala příprava stálé expozice „Hradní zbrojnice“, byly připraveny odborné podklady,
dokumentace a scénář expozice, probíhal výběr exponátů a konzultace s projektantem
Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ.
(Dufek)
d) Pro výstavu „Muzeum na Špilberku včera, dnes a zítra…?“ zpracována (ve spolupráci
s ostatními odbornými odděleními) koncepce výstavy, proveden výběr a příprava exponátů
z jednotlivých fondů s propojením fondů prostřednictvím sbírkových předmětů, provedena
příprava textů a obrazové dokumentace s jednotlivými tématy:
Fotoarchiv jako pobočka detektivní kanceláře (výzkum v terénu i v archivu)
(Kolavíková)
Stopy exotických dálek (výzkum v Archivu města Brna a v Moravské zemské knihovně)
(Košťál)
Výběr kolekce exotických zbraní - Wawrova sbírka
(Dufek)
Výběr exponátů z církevního fondu pro instalaci původní expozice
(Mazáčová)
Výběr exotických textilií - Wawrova sbírka
(Růženecká)
Výběr původních exponátů z dokumentace muzea před a po roce 1961
(Olivová)
e) Termín výstavy „Brněnské hostince a pivovary“ přesunut na rok 2013, pokračoval sběr dat o
právovárečných domech a pivovarech v Brně.
(Košťál, Olivová)
f) Při realizaci propagační výstavy „Velké Brno“ – v OC Vaňkovka“ zpracována po konzultacích
s managementem ECE koncepce, proveden výběr trojrozměrných exponátů, výběr a zpracování
dobových reklam, během jedné noci provedena instalace a deinstalace výstavy. Na realizaci se
podílelo restaurátorsko konzervátorské odd., odd. archeologie, odd. uměnovědné, odd. dějin
architektury a urbanismu, odd. tvorby expozic a výstav, útvar služeb, odd. údržby. Po skončení
výstavy managementem ECE nabídnuta možnost dlouhodobého umístění propagačního panelu.
(Košťál, Olivová, Staňková, Čermáková, Chatrná, Habarta, Růženecká, Mazáčová, Picmausová,
Blažek, Najbertová, Megová, Gryc, Macha, Hanousek, Kocúr, Kuba, Tikovský)
g) Spoluúčast na přípravě výstavy Josef Kunzfeld v Moravské galerii v Brně a na vydání katalogu
Petry Trnkové s názvem: Josef Kunzfeld Fotograf a muzeum / fotograf a město výběrem exponátů
(42 fotografií J. Kunzfelda) a spoluprací při realizaci výstavy a katalogu.
(Kolavíková)
h) Před návštěvnickou sezónou provedena kontrola, drobné úpravy, čištění vitrín v expozicích
„Brno na Špilberku“, „Žalář národů“ a „Kasematy“.
(Olivová, Baumannová)
i) Mimo plán se uskutečnila repríza výstavy „Lokte, libry, žejdlíky...kterak se kdysi měřilo a
vážilo“ v pobočce Muzea Brněnska v Ivančicích, proveden výběr a příprava exponátů a rekvizit,
spolupráce při instalaci a deinstalaci výstavy.
(Olivová)
j) Mimo plán byla získána výstava „Barbie v šatech krásných jako sen“ prezentující sbírku tzv.
sběratelských panenek Barbie sběratelky Eriky Kratochvílové. Připravena koncepce výstavy,
zajištěn překlad doprovodných textů i popisek z angličtiny, spolupráce při propagaci v médiích.
(Olivová)
k) Započala příprava výstavy „Ano v bílém?“ pro rok 2012, zpracováním záměr, jednáním o
spolupráci s Moravskou galerií v Brně a svatební agenturou Easy Wedding, průzkumem dobových
svatebních oděvů ve sbírkách Moravské galerie.
(Růženecká)
l) Mimo plán probíhala na výzvu společnosti Veletrhy Brno a.s. příprava prezentace sbírek textilu
„Spodní prádlo inspiruje“, v rámci veletrhů Styl a Kabo v roce 2012, proveden výběr a soupis
spodního prádla z konce 19. a počátku 20. století, text pro webové stránky a pro prezentaci (panel).
(Růženecká)
B) Publikační činnost
a) Na publikaci o italských vlastencích vězněných na Špilberku dokončeny úpravy textu a
shromáždění fotodokumentace, zajištěny překlady textu do italštiny a resumé do angličtiny,
korektury textu a fotodokumentace, příprava pro tisk, tiskové korektury textu a fotodokumentace,
zpracování žádosti o dotaci z programu Jihomoravského kraje.
(Baumannová)
b) Pro vydání dalšího ročníku sborníku Forum Brunense 2011 shromážděny příspěvků od autorů,
sestavena struktura sborníku, zajištěna resumé jednotlivých článků a jeho překlad do angličtiny,
příprava sborníku k tisku, tiskové korektury textu a fotodokumentace, pro vydavatele (Společnost
přátel Muzea města Brna)zpracování žádosti o dotaci a zajištění finanční podpory za prodej
reklamní plochy.
(Baumannová)
c) Dokončení přípravy textu publikace „Francouzi v Brně“, zajištění překladů textu do
francozštiny a resumé do angličtiny, korektury textu a fotodokumentace, příprava pro tisk, tiskové
korektury textu a fotodokumentace, zpracování žádosti o dotaci z programu Jihomoravského kraje.
(Baumannová)
d) Dokončení textu a předtiskové přípravy publikace „Tajemství špilberské studny“, tisk
z finančních důvodů odložen.
(Olivová)
e) V roce 2011 byly publikovány tyto práce pracovníků oddělní historie:
• Baumannová, D.: Francouzi v Brně a na Špilberku. Les Français dans la ville de Brno et au
château fort de Špilberk. The French in Brno and Špilberk. Muzeum města Brna, Brno 2011
• Baumannová, D.: Italští vlastenci a Špilberk. I patrioti italiani e lo Spielberg. Muzeum města
Brna, Brno 2011
• Baumannová, D.: Silvio Pellico - "Le mie prigioni" v kontextu s jeho vězněním na Špilberku.
In: Forum Brunense 2011 (v tisku)
• Baumannová, D.: Hnutí mladá Itálie a Špilberk. In: Sjednocení Itálie. Prolínání historie mezi
Tiberou a Vltavou? Sborník z konference k 150. výročí sjednocení Itálie (v tisku)
• Košťál, P.: Jednotlivec v soukolí první světové války. In: Forum Brunense 2011(v tisku)
• Olivová, D.: Počátky veřejného osvětlení v Brně. In: 230 let historie osvětlení v Brně.
Technické sítě Brno a. s., Brno 2011, 9 - 19
• Růženecká, L.: Společenská výchova ve výuce tanečních mistrů. In: Ve víru tance. Sborník
z mezioborové konference ve dnech 15. - 16. listopadu 2011. Východočeské muzeum
v Pardubicích, Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (v tisku)
f) Odborná recenze statě „Josef Provazník – úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafů“ pro
sborník Historická fotografie.
(Kolavíková)
Odborná recenze statě „Restaurování Broumovské kasule v 60. a 70. letech 20. století“ pro sborník
z konference Textil v muzeu v Technickém muzeu v Brně.
(Růženecká)
Odborná recenze statě „Dvourohé a třírohé klobouky s erbovními knoflíky“ pro sborník
z konference Textil v muzeu v Technickém muzeu v Brně.
(Růženecká)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
a) Účast na odborných komisích, seminářích a konferencích:
Seminář „Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii a současnosti medicíny,
farmacie a veterinárního lékařství“, Technické muzeum v Brně, Brno 21. - 22. 6. (Olivová)
Mezinárodní trienále Jablonec 2011 „Oděv a jeho doplněk“, Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou 17. 6. – 25. 9. Přednesen příspěvek „Půvab
dámských společenských kabelek“, 19. 9. (Růženecká)
Workshop „Filmové technologie & Podmínky vystavování fotografií“, PhotoChemPoint,
Technické muzeum v Brně, Brno 19. 10. (Kolavíková)
Seminář k problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích – I. část: Fotografie,
Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze ve spolupráci
s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Praha, 3. 11. (Kolavíková)
Konference „Židé a Morava“, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 9.11. (Košťál)
Mezioborová konference „Ve víru tance“, Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice
15. – 16. 11. Přednesen příspěvek „Společenská výchova ve výuce tanečních mistrů (Co nám
velí etiketa)“ (Růženecká)
b) Přednášky:
„Žalář dotekem“ pro skupinu nevidomých s průvodci z Jihlavy, 10. 2., 8 posluchačů (Olivová)
„Lucemburkové a Brno“ pro Klub důchodců Brno Kounicova, 16. 3., 15 posluchačů
(Baumannová).
„O terapii sběratelstvím“ pro kolektiv Ženy 50, 31. 3., 10 posluchačů (Růženecká).
„Lucemburkové a Brno“ pro Vlastivědnou společnost, 19. 10, 20 posluchačů (Baumannová).
„Taneční pořádky a plesové tiskoviny“ (doprovodná akce výstavy Ve víru tance ve
Východočeském muzeu v Pardubicích), 30. 11. (Růženecká).
„Historie Brna prostřednictvím vedut ve sbírkách Muzea města Brna“, 25 posluchačů (Olivová).
c) Účast na jednání oborová komise regionální historie Moravy a Slezska AMG dne 4.5. (Košťál).
IV. Spolupráce
A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty
a) Muzea a další instituce: Technické muzeum v Brně, Muzeum Brněnska, Národní muzeum Historické muzeum, Muzeum Kroměřížska, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámek Slavkov –
Austerlitz, Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Brno, Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Olomouc, Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Telči, Technické sítě Brno a.s. Veletrhy Brno a.s. zápůjčkami vybraných
sbírkových předmětů aj. (Baumannová, Dufek, Kolavíková, Košťál, Mazáčová, Olivová,
Růženecká).
Moravské zemské muzeum výběrem a určením 900 fotografií z období 1939 – 1945 pro publikaci
Brno 1939-1945. Roky nesvobody / Brünn 1939-1945. Jahre in Unfreiheit (Kolavíková).
b) Organizace a vedení praxe studentů Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a
Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb Brno - 2 studentky na 1
měsíc, FF MU – 1 studentka na 14 dnů (Olivová).
c) Vedení agendy Společnosti přátel Muzea města Brna, distribuce a prodej sborníků Forum
Brunense (Baumannová, Mazáčová).
B) Badatelské využívání sbírek
Badatelské využití sbírkového fondu, odborné konzultace, informační servis pro zájemce o historii
Brna: zjišťování podkladů pro K. Kacminovou o jejím předkovi p. Devátem, shromáždění údajů k
vězni L.Czaplickemu pro p. Vavroše, shromáždění podkladů fotodokumetace pro rodinu Jirákovu
k A. Králíkovi, vypracování podkladů na téma hroby obětí nacistické perzekuce v Brně pro OK
MMB (Baumannová).
Vyhledávání fotografií z pozůstalosti dr. Marčáka pro Mgr. Chatrného, staré archeologické snímky
Špilberku pro Mgr. Navrátila, vyhledání snímků zedníků pro Mgr. Vachůta, vyhledání a skeny
snímkůk z období Protektorátu pro V. Schildbergera (MZM), dokumentace židovské rodiny
Bedřicha Pollaka z Brna pro M. Vomelovou z Polné, snímky budovy Convalaria a starší snímky
prostranství na křižovatce ulic Česká a Veselá a budov na křižovatce ulic Masarykovy a Panské
pro dr. Kudělkovou, staré snímky Špilberku pro dr. Blažka (pro ČT TS Brno), snímky Měnínské
brány pro Ing. Miškovou, snímky vily Stiasny pro dr. Ambroze, snímky Velkého Brna pro Mgr.
Vránu, Německý dům pro p. Obrtelovou (pro ČT TS Brno), záběrů kachlových kamen na
Špilberku pro restaurátory, snímky k článku o Špilberku pro italský časopis Focus Storia, záběry z
folklórních slavností u příležitosti I. orelského sletu v r. 1922 v Brně a Národopisných svátků
Moravy v r. 1925 pro Dr. Večerkovou (MZM), fotodokumentace budovy Petrov 4 pro dr. P.
Borského, identifikace výzdoby velkého nádvoří Špilberku v r. 1968) pro p. Jiskru, snímky
koberců ve vile Tugendhat pro dr. Klimtovou (NG), portréty osobností k článku do BVMD pro dr.
Jordánkovou, snímek průčelí domu Husova 15 pro p. Delonga (ATELIER), hrob Babinského v
Řepích u Prahy pro Mgr. Olivovou (pro EÚ NM) a d. Celkem pořízeno 750 skenů ze sbírky
fotoarchivu pro 39 badatelů včetně pracovníků MuMB (Kolavíková).
Zpracování podkladů k tématům Brněnské kolo a drak, Zderadův sloup pro ČT TS Brno,
zpracování podkladů k tématu brněnské „meetpointy“ pro časopis Sedmička, vyřizování
badatelských dotazů a návštěv 15 badatelů (Košťál).
V. Knihovna Muzea města Brna
a) Výběr a doplňování odborné literatury z oborů zastoupených v muzeu v součinnosti s
jednotlivými odbornými pracovníky, doplňování brunensií probíhalo v omezené míře průběžně po
celé období.
(Petrášová)
b) Zaevidováno a zkatalogizováno 161 nových přírůstků knižních jednotek a 229 knižních
jednotek starého knihovního fondu.
(Petrášová)
c) Zaevidováno 74 titulů odborných periodik ročníku 2011.
(Petrášová)
d) Vedením knihovnické agendy registrováno 439 výpůjček knižních jednotek a vrácení 652
výpůjče. Pro prezentaci na webu muzea připravena anotace publikací „Brněnská osmdesátá“ a
„Brněnské stopy Adolfa Loose“. Výměna a vyřízení objednávek publikací vydaných MuMB výměna: Baroko; Forum Brunense 2008, 2009, 2010 - MZA, Brněnské stopy Adolfa Loose,
Materiality – NPÚ-ÚOP Liberec. Nabídka nových publikací knihkupectvím: DobrovskýBrněnská osmdesátá; ACADEMIA - Francouzi v Brně, Italští vlastenci na Špilberku.
(Petrášová)
e) Prováděn průzkum stavu fondu ST a T po roce 1800 v tzv. staré knihovně, zpracován seznam
titulů s dobou vzniku před rokem 1900 pro zařazení do projektu „Vytvoření společné databáze
historických fondů“ pod záštitou Moravské zemské knihovny. Projekt prozatím nerealizován.
(Olivová, Petrášová)
f) Sledování stavu knihovního fondu a zajištění vazby periodik probíhalo průběžně po celý rok.
(Petrášová)
g) Pokračovalo zpracování tzv. Staré Knihovny s výpomocí praktikanta. Výběr 1.117 svazků pro
zápůjčku do NPÚ – ÚOP v Brně na SZ Valtice.
(Olivová, Petrášová)
h) Knihovna Muzea města Brna byla přijata za člena Knihovnické komise Asociace muzeí a
galerií ČR. Účast na odborných komisích, konferencích a seminářích:
• Kurz „Modul – společný základ“, Moravská zemská knihovna, Brno, 11. 1, - 15. 3.
(Petrášová)
• Zasedání komise knihovníků Jihomoravského kraje, Zámek Slavkov – Austerlitz, 31.3,
(Petrášová)
• Seminář k RFID technologii v knihovnách, Moravská zemská knihovna, Brno, 31. 5.
(Petrášová)
• Zasedání komise knihovníků Jihomoravského kraje, Moravská zemská knihovna, Slovácké
muzeum, Uherské Hradiště, 30. 6. (Petrášová)
• 35. celostátní seminář komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR, Muzeum Těšínska, Český
Těšín, 6. - 8. 9. (Petrášová)
• Seminář „Historické a vzácné knižní fondy“, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní
muzeum, Olomouc, 20. 9. (Petrášová)
i) V knihovně Muzea města Brna bylo obslouženo 18 badatelských návštěv.
(Petrášová)
Oddělení uměnovědné
vedoucí: PhDr. Marcela Macharáčková, kurátor (do 30. 11.)
Kateřina Čermáková, správce depozitáře
Mgr. Lumír Seifert, správce depozitáře, dokumentátor
PhDr. Jana Svobodová, kurátor
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
a) V průběhu roku pokračovala heuristika a studium pramenů ve fondech řádových knihoven
Augustiniánského opatství na Starém Brně a Benediktinů v Rajhradě k tématu veřejných obhajob
řádových studií v období 17. a 18. století. Zájem se soustředil zejména na grafické listy, tištěné
knižní obhajoby, rukopisné práce se zaměřením na uvedená klášterní prostředí sledovaná
v kontextu Moravy. V Moravském zemském archivu, ve sbírce grafiky Národní galerie a
v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově byly studovány podklady ke zpracování
tématu vyobrazení Panny Marie Karlovské.
(Svobodová)
b) Při přípravě stálé expozice výtvarného umění v Brně po druhé světové válce průběžně probíhalo
studium pramenů a literatury ke zpracování koncepce expozice, výzkum v archivu SČVU pobočka jižní Morava a spolupráce s Unií výtvarných umělců.
(Macharáčková)
c) Heuristikou se zaměřením na výzkum života a činnosti výtvarných umělců v Brně 16. – 19.
století probíhala průběžná příprava nové koncepce a obnovení současné stálé expozice starého
umění.
(Svobodová)
d) Při přípravě monografie „Jaroslav Král (1883–1942)“ probíhalo průběžně studium archivních
materiálů SVU v Brně v Archivu města Brna, studium pramenů a literatury v Památníku národního
písemnictví, památníků koncentračního tábora v Osvětimi a archivních materiálů v rodině autora.
Byl vypracován soupis díla umělce, rozpracována podrobná biografie a bibliografie.
(Macharáčková)
e) Data získaná studiem archivních pramenů a sbírek využívána pro doplňování stávajících sekcí
Internetové encyklopedie města Brna a doplňování její fotodokumentace.
(Macharáčková, Svobodová)
B) Tvorba sbírek
a) Zejména s ohledem na přípravu nové expozice poválečného umění v Brně byl připraven a
Poradnímu sboru pro sbírkotvornou činnost předložen výběr děl generace brněnských umělců z 80.
let 20. století, která dosud není v uměleckých sbírkách zastoupena, akvizice celkem 164
výtvarných děl byla dne 17. února schválena. Z nich se díky mimořádné dotaci zřizovatele
podařilo zakoupit po dvou obrazech P. Veselého, R. Sedlákové a L. Jaroše. Umělecké sbírky se
dále rozrostly o soubor osmnácti obrazů, kreseb a grafik autorů J. M. Najmra, M. Netíka, F.
Kalába, O. Vašici, A. Schneiderky, V. Štolfy a V. Zikmunda z odkazu prof. Antonína Moravce.
Pro účely převodu tohoto souboru do vlastnictví statutárního města Brna byl vypracován znalecký
posudek. Na základě úspěšného jednání s akad. soch. P. Jedličkou o souboru děl, které autor
zamýšlel darovat do sbírek muzea, bylo takto získáno 33 položek z jeho díla.
(Macharáčková)
Bezúplatným převodem z Domova mládeže Juventus muzeum získalo sedm výtvarných děl, mj. K.
Jílka a I. Tuschnerové.
(Svobodová)
b) Akvizice výtvarných děl starého umění brněnské provenience se ve sledovaném období
nerealizovala.
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
a) Do evidence sbírek v I. stupni bylo zapsáno 15 přírůstků, do evidence II. stupně bylo převedeno
celkem 522 inventárních čísel přírůstků z minulých let (z toho 26 obrazů, 18 soch, 479 předmětů
užitého umění). O tyto změny byla v příslušných termínech aktualizována data evidence
v podsbírce výtvarné umění, umělecké řemeslo v Centrální evidenci sbírek MK ČR.
(Čermáková, Macharáčková, Seifert)
b) Při převodu evidence sbírek do PC programu DEMUS - výtvarné umění bylo v průběhu roku
s výpomocí praktikantů z FF MU celkem zapsáno 1764 karet evidence II. stupně.
(Čermáková, Seifert)
c) V průběhu roku bylo na výstavy do jiných institucí zapůjčeno 21 sbírkových předmětů a z
jiných institucí vypůjčeno 80 sbírkových předmětů. Realizovaly se následující výpůjčky a
zápůjčky včetně přípravy a evidence zápůjčních a výpůjčních smluv:
• Dům umění města Brna, výstava ke stému výročí Domu umění, navrácení výpůjčky
(Čermáková)
• Galerie Ars, výstava M. Šimordy, zápůjčka tří obrazů (Macharáčková, Čermáková, Seifert)
• Galerie hl. m. Prahy, výstava Konec avantgardy?, zápůjčka a navrácení 10 obrazů
(Čermáková)
• Muzeum umění Olomouc a zámek v Kroměříži, výstava Zbožných duší úl, příprava smlouvy o
výpůjčce (Seifert, Čermáková)
• Galerie výtvarného umění v Hodoníně, výstava J. Uprky, zápůjčka a navrácení 1 obrazu
(Čermáková)
• Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě Rajhrad, příprava nové smlouvy o
výpůjčce, busta Karla st. ze Žerotína (Čermáková)
• Národní muzeum v Praze, příprava zápůjčky pro výstavu Knižní vazby Jindřicha Svobody
(Seifert)
• Národní muzeum v Praze, navrácení zápůjčky z výstavy Poklady Moravy (Čermáková)
• Zámek Slavkov - Austerlitz, příprava zápůjčky na výstavu „Václav Antonín Kounic-kancléř
čtyř panovníků“ (Seifert)
• akad. sochař Petr Jedlička, příprava darovací smlouvy, transport 33 ks obrazů a soch
(Čermáková)
• Galerie Vaňkovka, výstava MuMB Velké Brno, příprava a transport exponátů (Čermáková)
• Domov mládeže Juventus, bezúplatný převod sedmi obrazů, protokol a zařízení transportu
(Čermáková, Seifert)
• Muzeum města Brna, výstava Brněnská osmdesátá, navrácení zápůjček (Macharáčková,
Čermáková, Seifert)
• Nakladatelství Masarykovy univerzity, poskytnutí fotomateriálů díla B. Laciny pro
připravovanou publikaci (Macharáčková, Čermáková)
Příprava licenčních smluv a sbírkových předmětů pro badatele (Nakladatelství Arbor vitae, Galerie
výtvarného umění v Hodoníně, Nakladatelství Masarykovy univerzity, Vydavatelství Host, Extra
Publishing, Moravské zemské muzeum, V. Jurásková, I. Brostíková, V. Červinková, J. Kotrlová).
(Čermáková)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky výtvarné umění, umělecké řemeslo v rozsahu 1.094 inv. č. a 36 přír.
čísel fondu užitého umění (sklo, porcelán, cín, kapesní hodinky, šperky, keramika, plakáty, textil)
proběhla v období od 15. 9. 2011 do 30. 11. 2011 u 199 inv. č. a 13 přír. č. sbírky textilu a 895 inv.
č. a 35 přír. č. sbírky užité umění. V průběhu inventarizace proběhlo předávání fondu novému
správci a byly vyhotoveny nové lokační seznamy.
(Macharáčková, Seifert)
C) Péče o sbírky
a) V souvislosti s přípravou výstavy „Muzeum na Špilberku včera, dnes a zítra…?“ a reinstalace
stálé expozice „Od renesance po modernu“ bylo restaurováno pět sbírkových předmětů
v restaurátorsko-konzervátorském pracovišti muzea. Pro restaurování dodavatelsky byl vybrán
soubor čtyř maleb Antonína Martina Lublinského (1639–1690), Alegorie čtyř ročních období.
Restaurátorský záměr a rozpočet na restaurování obrazů připravil akad. mal. Igor Fogaš, byla
zpracována Žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu ISO na preventivní ochranu
před nepříznivými vlivy prostředí v roce 2012 – Náročné restaurování sbírkových předmětů ze
sbírek zapsaných v CES. Žádost nebyla z důvodu omezení finančních prostředků podána.
(Čermáková, Svobodová)
b) Plánované restaurování sbírky plakátu nebylo z důvodu omezení finančních prostředků zadáno.
c) Pro restaurování na restaurátorsko-konzervátorském pracovišti muzea bylo vybráno 13
sbírkových předmětů ze sbírky historických hodin
(Macharáčková, Seifert)
d) Po přesunu sbírky obrazů do nového depozitáře v jihozápadním bastionu a sbírek užitého umění
a uměleckého řemesla do depozitáře v severozápadním bastionu byly vypracovány nové lokace
uložení sbírkových předmětů.
(Čermáková, Seifert)
e) Průběžně probíhala ve spolupráci s referátem dokumentace digitalizace obrazového fondu
starého a nového umění – obrazy, sochy, grafika a kresby.
(Čermáková, Macharáčková, Seifert, Svobodová)
f) Průběžně probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a stálých expozic i výstavních prostor
uměleckých sbírek a sledování parametrů prostředí (vlhkost a teplota).
(Čermáková, Seifert)
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) Při přípravě nové stálé expozice výtvarného umění Brna po druhé světové válce byl zpracován
rámcový scénář a přehled vybraných výtvarných exponátů ze sbírky muzea, proběhly, konzultace
s projektantem Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ. Podklady pro digitální programy
zatím připraveny z časových a personálních důvodů nebyly.
(Macharáčková)
b) Pro výstavu „Muzeum na Špilberku včera, dnes a zítra…?“ zpracována (ve spolupráci
s ostatními odbornými odděleními) koncepce výstavy, proveden výběr a příprava exponátů ze
sbírek.
(Svobodová, Čermáková, Macharáčková, Seifert)
c) V rámci realizace výstavy sklářského výtvarníka Bořka Šípka „Design by Bořek Šípek“ navázán
kontakt s manažerkou autora, zaslány půdorysy výstavních prostor, zajištěn transport exponátů
z Prahy a Nového Boru, poskytována součinnost oddělení tvorby expozic a výstav při instalaci
výstavy, probíhala příprava textových podkladů k výstavě a k její propagaci, příprava
propagačních materiálů a pozvánek, ve spolupráci s Aukčním domem Sýpka zajištěna aukce
umělcových děl v průběhu vernisáže a pro propagaci výstavy získáno partnerství časopisu Brno
Business.
(Svobodová, Čermáková, Seifert)
d) Provedena deinstalace vánoční výstavy pro děti Miloše Nesvadby z roku 2010, kontrola všech
položek, zajištěn transport exponátů do Prahy a předání autorovi.
Vánoční výstava dekorací a loutek z filmu Kuky se vrací „Kuky se vrací…na Špilberk“ byla
doplněná prezentací výtvarného studia Amanita-Design. Byl navázán kontakt s autory projektu
Janem Svěrákem a Jakubem Dvorským, dohodnuty podmínky zápůjčky, se společností Biograf Jan
Svěrák, s.r.o. připravena Smlouva o nájmu souboru věcí, probíhala spolupráce při transportu
exponátů a při instalaci výstavy, příprava textů, zajištění průběhu vernisáže. Pro propagaci výstavy
získáno partnerství časopisu Brno Business.
(Svobodová, Čermáková, Seifert)
B) Publikační činnost
a) Na monografii „Jaroslav Král (1883–1942)“ připravena koncepce, obsah a struktura publikace,
proveden soupis obrazů, probíhala spolupráce s Galerií Kodl, s fotografkou Irenou Armutidisovou
a grafičkou Alenou Jedličkovou.
(Macharáčková)
b) V roce 2011 byly publikovány tyto práce pracovníků oddělní historie:
• Svobodová, J.: Obraz Panny Marie Karlovské ze sbírek Muzea města Brna. In: Forum
Brunense 2011 (v tisku)
c) spolupráce s médii:
• Prezentace výstavního programu muzea, Brněnská btv, pořad Vlna z Brna, 4.3.
• Rozhovor k výstavě „Muzeum na Špilberku včera…dnes…a zítra?“, ČT TS Brno, 9.3.
• Rozhovor k výstavě „Muzeum na Špilberku včera…dnes…a zítra?“, Rádio Čas, 15.3.
• Rozhovor k výstavě „Muzeum na Špilberku včera…dnes…a zítra?“, RTV, pořad Brněnské
oko, 16.3.
• Rozhovor ve výstavě „Muzeum na Špilberku včera…dnes…a zítra?“, Brněnská btv, 1.4.
• Informace o výstavách muzea, Rádio Čas, 17.5.
• Příspěvek o historii a budoucnosti muzea pro Deník, 2.6.
(Svobodová)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
a) Účast na odborných komisích, konferencích a seminářích:
• Konference „Muzeum umění v dnešní Evropě“, Praha, 17. – 18.1. (Svobodová)
• Odborná komise Národního památkového ústavu, ÚOP v Brně, Brno, 14.2., 28.3., 18.4., 10.5.,
6.6., 29.8., 26.9.,31.10. (Svobodová)
• Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z programu ISO MK ČR, Praha, 8.4.
(Svobodová)
• Seminář „Manažerské dovednosti v kultuře“ (projekt UZS ČR), Brno, 11. – 12.4. (Svobodová)
• Komise pro hodnocení nabídek projektu „ Najdi Špilberk“, Brno, 22. 4. (Macharáčková)
• Workshop „Praktické otázky mobility muzejních sbírek z pohledu kurátora sbírek“, Národní
galerie, Praha, 29.6. (Svobodová)
• Seminář „Řízení lidských zdrojů“ (projekt UZS ČR), Brno, 10. – 11.10. (Svobodová)
• Seminář „Stát jako sběratel umění“, Národní galerie, Praha, 13. 10. (Svobodová)
•
Kolokvium „Vratká stabilita soudů“ (k problematice stálých expozic), Moravská galerie
v Brně, Brno, 21.11. (Svobodová)
b) Účast na jednáních komory odborných pracovníků RG ČR, na akcích AMG, činnost v UHS.
• Senát Rady galerií ČR, Roudnice nad Labem, 2. – 3. 5. (Svobodová)
• Valná hromada Uměleckohistorické společnosti, Praha, 27. 5. (Macharáčková, Svobodová)
IV. Spolupráce
A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty
Spolupráce s muzei, galeriemi a dalšími institucemi v oblasti výstavní, zápůjčkami vybraných
sbírkových předmětů, odborné konzultace aj. probíhala průběžně po celý rok, zejména
s následujícími institucemi: Dům umění města Brna, Moravské zemské muzeum, Moravská galerie
v Brně, Galerie hl. m. Prahy, Národní muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc, Galerie
výtvarného umění v Hodoníně, Muzeum Brněnska, Historické muzeum ve Slavkově u Brna,
Galerie Ars, Galerie Vaňkovka, Nakladatelství Masarykovy univerzity, Nakladatelství Arbor vitae,
Vydavatelství Host, Extra Publishing. Navázán kontakt s vedením Múzea města Bratislavy s
možností spolupráce při výměně výstavních projektů.
(Macharáčková, Svobodová, Čermáková, Seifert)
B) Badatelské využívání sbírek
Návštěvy badatelů a poskytování konzultací probíhalo dle požadavků badatelů a studentů, celkem
se uskutečnilo 13 badatelských návštěv.
(Macharáčková, Svobodová, Čermáková, Seifert)
Oddělení dějin architektury a urbanismu
vedoucí: Mgr. Jindřich Chatrný, kurátor
PhDr. Lubomír Konečný, kurátor (do 30. 11.)
PhDr. Lenka Kudělková, kurátor
Ing. Jiří Habarta, správce depozitáře
MgA. Jiří Pikous, správce depozitáře
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
a) Vědeckovýzkumné projekty pracoviště se zaměřily na:
1. Život a dílo architekta Oskara Pořísky (1897–1982), výsledků archivního výzkumu a studia
dobové literatury využito při přípravě obrazové dokumentace a textů katalogu vydaného Spolkem
Obecní dům Brno.
2. Život a dílo architekta Emila Králíka (1880–1946) – ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného
umění ve Zlíně, probíhal archivní výzkum v Luhačovicích, Brně a v Praze, studium dobové
literatury, pořizována fotodokumentace v terénu, příprava obrazové dokumentace do monografie.
3. Činnost a zhodnocení Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Brně – ve
spolupráci s externisty, uskutečnilo se studium literatury.
(Chatrný)
b) Výzkum meziválečných interiérů, brněnských nábytkových firem, živností, prodejen,
architektonických a designérských osobností byl prioritně zaměřen k činnosti architektů Oskara
Pořísky a Emila Králíka, probíhal formou terénního výzkumu, studiem archivních pramenů a
dobové literatury, pořizována fotodokumentace.
(Chatrný)
c) Stavebně-historické průzkumy NKP hrad Špilberk byly prováděny v souvislosti a dle potřeb
pokračující rekonstrukce objektů (západní kurtina, jižní křídlo), zpracováván stavebně-historický
vývoj, probíhalo studium archivních materiálů a dokumentace nálezů aj.
(Konečný)
d) V rámci výzkumného projektu „Raněstředověká architektura na Moravě“ probíhalo postupné
vyhodnocování provedených archeologicko-stavebně historických průzkumů vybraných
románských památek moravského regionu, příprava podkladů konzultace a spolupráce pro
expoziční či výstavní prezentace se zaměřením k hradu Veveří vč. kaple M. Boží, hradu Bukov a
klášteru Velehrad.
(Konečný)
e) Při dlohodobém programu výzkumu brněnské meziválečné architektury průběžně probíhal
terénní výzkum, studium archivních fondů a literatury věnované nájemným domům z 20. a 30. let
XX. století, stavitelským firmám (doplňování elektronického katalogu objektů), obchodním
domům a prodejnám, restauracím a pohostinstvím (v rámci přípravy výstavy o restauracích a
pohostinstvích v Brně, ve spolupráci s oddělením archeologie a historie a PhDr. K. Altmanem
z EÚ AV ČR pro rok 2013).
(Kudělková)
f) Internetová encyklopedie města Brna průběžně doplňována hesly staveb architektury 19. Století.
(Kudělková)
B) Tvorba sbírek
V souvislosti s výzkumnou činností na výzkumných úkolech byly do sbírek získány sekretář
z produkce UP závodů Brno (1958), veduta A. Volejníčka „Pohled na Brno od Bílé hory“ (1958),
konvolut korespondence Dušana Jurkoviče(1901), postel z interiéru lovecké chaty brněnského
stavitele Václava Dvořáka dle návrhu arch. Mojmíra Kyselky (30./40. léta 20. století).
(Chatrný)
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
a) Převod přírůstku sbírek z I. do II. stupně evidence byl z technických důvodů i řešení prioritních
a aktuálních úkolu oddělení pozastaven.
b) V příslušných termínech přípraveny podklady pro aktualizaci dat evidence I. stupně o nové
přírůstky v podsbírce architektura v Centrální evidenci sbírek MK ČR (hlášení změn).
(Chatrný)
c) Do formuláře PC aplikace DEMUS převedeno 922 položek evidence sbírek fondu architektury
– fond architekt L. Lacina.
(Kudělková)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky architektura v rozsahu 1.704 inv. č. fondu plánové, fotografické,
výtvarné a písemné dokumentace tzv. Nová sbírka a Stará sbírka proběhla v období od 1. 9. 2011
do 15. 12. 2011. Inventarizace 394 ks kamenických článků z bývalé královské kaple P. Marie a sv.
Václava a 70 ks fragmentů neznámé provenience, t.č. uložených v krytu CO Denis pod Petrovem,
proběhla v období od 7. 11. 2011 do 25. 11. 2011. V průběhu inventarizací proběhlo předávání
fondů novému správci.
(Habarta, Chatrný, Konečný, Pikous)
C) Péče o sbírky
a) Výběrem plánové, výtvarné a fotografické dokumentace architektury pokračovala ve spolupráci
s referátem dokumentace postupná digitalizace podsbírky architektura. Prostřednictvím externího
dodavatele pokračováno v digitalizaci a evidenci získané umělecké pozůstalosti – projekt Jindřich
Brok umělec světla a stínu.
(Chatrný, Habarta, Pikous)
b) Průběžně probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a sledování parametrů prostředí (vlhkost a
teplota).
(Habarta, Pikous)
c) Konzervátorské a restaurátorské zásahy na sbírkových předmětech podsbírky architektura
nebyly zadány.
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) Při přípravě reinstalace stálé expozice „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ byla
zpracována koncepce, rámcový scénář, proveden výběr exponátů a proběhly konzultace
s projektantem Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ.
(Chatrný, Kudělková)
b) Koncepce výstavy „Proudy avantgardy. Osa Brno - Žilina“ vytvořena ve spolupráci
s architektem Dušanem Mellnerem (Žilina), dále probíhala příprava podkladů a spolupráce
s grafikem, tvorba textů, realizace zápůjček, spolupráce při instalaci a deinstalaci.
(Chatrný, Habarta, Pikous)
c) Pro výstavu „Muzeum na Špilberku včera, dnes a zítra…?“ zpracována (ve spolupráci
s ostatními odbornými odděleními) koncepce výstavy, proveden výběr a příprava exponátů ze
sbírek.
(Chatrný)
d) Dvojí repríza výstavy „Architekt Bedřich Rozehnal (1902–1984)“ se uskutečnila v Krajské
galerii výtvarného umění ve Zlíně a v Galerii Jána Šmoka SUŠG, VOŠG v Jihlavě, připravena pro
ně koncepce, podklady, realizovány zápůjčky a spolupráce při instalaci.
(Chatrný, Pikous)
e) Termín výstavy „Brněnské hostince a pivovary“ přesunut na rok 2013, studiem archivních
pramenů a literatury pokračoval sběr dat o historii, architektuře a interiérech restaurací a
pohostinství.
(Kudělková)
f) Výstava „Architekt Ernst Wiesner“ pro Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště
Brno v objektu vila Stiassni se nerealizovala.
g) Pro expozici na NKP Velehrad zpracován scénář kapitoly „Raněstředověká architektura a vývoj
sídlištní aglomerace“, probíhala spolupráce s Teologickou fakultou a katedrou dějin umění
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při přípravě realizace.
(Konečný)
h) Výstava „Oskar Poříska 1897–1982“ pro Galerii architektury, probíhala příprava podkladů a
tvorba koncepce výstavy.
(Chatrný)
i) Odborná konzultační činnost poskytována při přípravě expozice o architektu Josefu Kranzovi a
meziválečné architektuře v Galerii v kavárně Era.
(Kudělková)
j) Odborná spolupráce se uskutečnila při přípravách výstavních projektů „Brněnské kavárny“
v rámci akce Týden kávy Brno, „Fenomén Kraví hora“ Hvězdárny a planetária Brno, „Rodina
Kuthanů a jejich sanatorium v Tišnově“ v Muzeu města Tišnova (realizace 2012).
(Kudělková)
k) Pro Ženský vzdělávací spolek Vesna o.s. byla v jeho sídle na ul. Údolní připravena stálá
expozice – instalace Jurkovičova jizba, zpracována koncepce expozice, příprava podkladů,
zápůjčky, instalace, spolupráce s grafikem aj.
(Chatrný, Habarta, Pikous)
B) Publikační činnost
a) Příspěvek do sborníku Brno v minulosti a dnes 2011 přesunut na rok 2012
(Chatrný)
b) Zpracován příspěvek do sborníku Forum Brunense 2011
(Kudělková)
c) Katalog raněstředověké architektury na Moravě nerealizován, zpracována žádost o grant
GA ČR, grant nebyl nepřidělen.
(Konečný)
d) Pro Allgemeines Künstlerlexikon Leipzig (Verlag Walter de Gruyter Mnichov) zpracována
monografická hesla: S. Kerekes, K. Kotas, M. Kopřiva.
(Kudělková)
e) Do Biografického slovníku českých zemí zpracována monografická hesla: P. Engelmann, bratří
Eislerové
(Kudělková)
f) Zpracována stať „Brněnská architektura v období protektorátu“ pro publikaci Brno-Brünn 1939–
1945, nakladatelství J. Filip (vydání plánováno v roce 2012)
(Kudělková)
g) Výběr podkladů a zpracování obrazová přílohy, korektury pro publikaci Renata Vrábelová et
al.: Brno – Architektura/Architecture 1918–1939. Centrum architektury, Brno 2011
(Chatrný)
h) Zpracování koncepce, tvorba textů, výběr obrazové dokumentace publikace Jindřich Chatrný –
Radana Červená (eds.), Univerzitní prof. MUDr. Otakar Teyschl. Lékař – sběratel – mecenáš.
Archiv města Brna (vydání plánováno v roce 2012)
(Chatrný)
i) Recenzní posudky pro Bulletin Moravské galerie v Brně a časopis Umění / Art
(Chatrný)
j) V roce 2011 byly publikovány tyto práce pracovníků oddělení dějin architektury a urbanismu:
• Chatrný, J.: Bibliografie/Bibliography. In.: Petr Pelčák – Ivan Wahla (eds.), Oskar Poříska,
1897–1982. Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna, Brno 2011, 92 - 93
• Černoušková, D. – Chatrný, J. (eds): Kultura stavění v Brně na počátku 20. století. Brňanům
pro poučení sobě pro radost. Muzeum města Brna ve spolupráci se společností Znakom, s. r.
o., Brno 2011
• Chatrný, J.: Výběr z díla/Selected List of Work. In.: Petr Pelčák – Ivan Wahla (eds.), Oskar
Poříska, 1897–1982. Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna, Brno
2011, 90 - 92
• Chatrný, J.: Životopisná data/Biographical Data. In.: Petr Pelčák – Ivan Wahla (eds.), Oskar
Poříska, 1897–1982. Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna, Brno
2011, 88 - 90
• Konečný, L.: Počátky Drnholce v kontextu regionálních dějin. In.: Sborník Muzejní a
vlastivědné společnosti (v tisku)
• Kudělková, L.: Brněnský architekt Ernst Wiesner v meziválečné Jihlavě. In.: Vlastivědný
sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských XVII/2010, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava
2011, 205-210
• Kudělková, L.: Convalaria není jen konvalinka. Z historie firmy a obytného a obchodního
paláce Aloise Mikuláška Convalaria v Brně. In.: Forum Brunense 2011 (v tisku)
• Kudělková, L.: Dílo architekta Ernsta Wiesnera ve Velkém Meziříčí. In.: Západní Morava –
vlastivědný sborník XV., 2011, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský zemský
archiv v Brně, Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, Brno, 2011, 183 - 189
• Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny V. In.: Brno Business 1/2011, Brno 2011, 70 - 72
• Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny VI. In.: Brno Business 2/2011, Brno 2011, 72 - 73
• Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny VII. In.: Brno Business 3/2011, Brno 2011, 74 - 75
• Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny VIII. In.: Brno Business 4/2011, Brno 2011, 78 – 79
k) Solupráce s médii:
• Rozhovor k výstavě „Muzeum na Špilberku včera…dnes…a zítra?“, Český rozhlas Brno
• Rozhovor k výstavě „Muzeum na Špilberku včera…dnes…a zítra?“, Český rozhlas 3 - Vltava
• Rozhovor k výstavě „Proudy avantgardy. Osa Brno – Žilina“, Český rozhlas Brno
• Rozhovor k výstavě „Proudy avantgardy. Osa Brno – Žilina“, Brněnská btv
• Rozhovor k výstavě „Architekt Bedřich Rozehnal (1902–1984)“, Český rozhlas Zlín, ČTK,
Zlínský deník
• Účinkování v rozhlasovém dokumentu „Adolf Loos: Plzeň – Brno – Praha“, Český rozhlas 3 Vltava, 5. 11.
• Rozhovor o publikaci „Kultura stavění v Brně na počátku 20. století“, Český rozhlas 3 - Vltava
(Chatrný)
• Rozhovory o historii brněnských kaváren, GASTRO TV (1. a 2. část)
(Kudělková)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
a) Účast na odborných komisích, seminářích a konferencích:
Konference „Kubismus v české architektuře / Sto let poté“, Národní technické muzeum, Praha, 11.
– 12. 10. (Chatrný)
Odborný seminář restaurátorů, Národní galerie, Praha (Pikous)
b) Přednášky
„Jan Vaněk (1891–1962)“, Moravská galerie v Brně – rodný dům J. Hoffmanna v Brtnici, 28.4.
(Chatrný)
„Jan Vaněk (1891–1962)“, Moravská galerie v Brně, 25.10. (Chatrný)
„Slavné brněnské meziválečné kavárny“, spojeno s exkurzí v terénu, v rámci akce Týden kávy
v Brně, 3. – 7. 10. (Kudělková)
IV. Spolupráce
a) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, galeriemi, úřady a dalšími subjekty zápůjčkami a
reprodukováním sbírkových předmětů pro Moravskou galerii v Brně (1 sb. předmět), Muzeum
umění Olomouc (1. sb. předmět), Galerii výtvarného umění Ostrava (5 sb. předmětů), Krajskou
galerii výtvarného umění Zlín (25 sb. předmětů), Západočeskou galerii v Plzni (1 sb. předmět),
Zámek Slavkov - Austerlitz (5 sb. předmětů), Slovenskou národnou galériu Bratislava (15 sb.
předmětů), Slovenské národné múzeum Bratislava (22 sb. předmětů), Slovenské technické
múzeum Košice (11 sb. předmětů), Magistrát města Brna (2 sb. předměty), Městský úřad Modřice
(1 sb. předmět), Obecní dům Brno (102 sb. předmětů), Centrum architektury Brno (85 sb.
předmětů), Ženský vzdělávací spolek Vesna Brno (34 sb. předmětů), Galerii Jána Šmoka Jihlava
(25 sb. předmětů), Židovský hřbitov Brno (6 sb. předmětů), VCES, a. s. Praha (1 sb. předmět),
TOMSY Service s. r.o. (1 sb. předmět).
(Chatrný, Habarta, Pikous)
b) Konzultace pro studenty (seminární a diplomové práce) a badatele.
(Chatrný, Konečný, Kudělková)
Oddělení restaurátorsko - konzervátorské
vedoucí: Radim Dufek, konzervátor (0,6)
Václav Hanák, konzervátor (0,5)
Markéta Chmelová, DiS., konzervátor
Jindřich Jurča, konzervátor
I. Oblast tezaurační
Péče o sbírky
a) V roce 2011 bylo celkem zkonzervováno, nebo zrestaurováno celkem 183 ks. sbírkových
předmětů, z tohoto počtu 18 ks. pro oddělení uměnovědné, 89 ks. pro oddělení historické, 37 ks.
pro oddělení archeologické, 26 ks. pro oddělení dějin architektury a urbanismu a 13 kusů pro
ostatní subjekty. V rámci zásahů vždy proběhl průzkum z hlediska použitých materiálů,
technologie a historických souvislostí. Probíhala spolupráce s kurátory odborných oddělení při
vytváření fotodokumentace (digitalizace 26 kusů sbírky militárií), při ukládání sbírkových
předmětů a uspořádání depozitářů dle soudobých parametrů a pravidelná kontrola depozitárních
režimů.
(Dufek, Hanák, Jurča, Chmelová)
b) S výpomocí studentů středních a vysokých škol průběžně probíhalo čištění, laboratorní
zpracování a konzervace archeologických nálezů zejména předmětů ze záchranných
archeologických výzkumů na území města Brna.
(Procházková, Dufek, Hanák)
c) V postuné přípravě exponátů pro stálou expozici „Hradní zbrojnice“ bylo zkonzervováno a
restaurováno 12 sbírkových předmětů z fondu zbraní a militárií.
(Dufek, Hanák)
d) Pro výstavu „Muzeum na Špilberku včera, dnes …a zítra?" bylo provedeno restaurování,
konzervace a čištění 53 vybraných exponátů z fondů všech oddělení.
(Dufek, Jurča, Hanák, Chmelová)
e) Průběžně dle požadavků odborných oddělení probíhala kooperace při realizaci výstav výpomocí
při instalaci exponátů, při přípravě zápůjček konzervací sbírkových předmětů a přípravou na
transport. Pro výstavu „Velké Brno“ v OC Vaňkovka provedena konzervace a čištění 21
vybraných exponátů, restaurování dvou historických jízdních kol a výpomoc při instalaci výstavy.
(Dufek, Hanák, Jurča, Chmelová)
f) Spolupráce s odbornými odděleními na postupném konzervování a restaurování předmětů
uložených v depozitářích a vyžadujících odborný zásah dle možností a volné kapacity oddělení.
(Dufek, Hanák, Jurča, Chmelová)
f) Ve spolupráci s oddělením archeologie bylo provedeno konzervátorské ošetření 37 kusů
archeologického materiálu.
(Chmelová)
II. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
Odborná činnost oddělení s prezentací výsledků konzervátorsko-restaurátorské práce se představila
v samostatné části výstavy „Muzeum na Špilberku včera, dnes …a zítra?".
B) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
a) Účast na odborných komisích, konferencích a seminářích:
Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů, Komise konzervátorů a restaurátorů AMG,
Technické muzeum v Brně – MCK, Slezské zemské muzeum v Opavě, Slezská univerzita
v Opavě, Opava, 6. - 8. 9. (Dufek, Hanák, Jurča, Chmelová)
Seminář Restaurování papíru, Vyšší odborná škola restaurátorských a konzervátorských technik
v Litomyšli, Litomyšl, 12. – 16. 9. (Chmelová)
b) Přednášky z oblasti zbraní a militárií a péče o ně na seminářích Komise KRP AMG:
Plánované přednášky z oblasti zbraní a militárií a péče o avizované Technickým muzeem v Brně
se v roce 2011 neuskutečnily.
c) V průběhu roku bylo ve spolupráci s Útvarem služeb uskutečněno 8 přednášek na téma "Péče o
sbírkové předměty" a "Vojenství v historii" v rámci výchovných programů pro základní a střední
školy.
(Dufek)
III. Spolupráce
a) Probíhaly pravidelné konzultace s odbornými pracovišti muzeí a dalšími odbornými institucemi
zejména v oblasti nových trendů technologických postupů a výměna zkušeností v konzervaci a
restaurování sbírkových předmětů. Zejména se jednalo o spolupráci s těmito institucemi:
Moravské zemské muzeum v Brně, Technické muzeum v Brně, Moravská galerie v Brně,
Východočeské muzeum v Pardubicích, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, konzervátorská
pracoviště ostatních institucí a odborná pracoviště akademických institucí.
(Dufek, Hanák, Jurča, Chmelová)
b) V rámci spolupráce s odbornými školami se na pracovišti uskutečnily odborné stáže sedmi
studentů konzervátorských oborů VOŠ a VŠ z oboru historie, muzejnictví a konzervátorství.
(Dufek, Chmelová)
SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VILA TUGENDHAT
vedoucí: Ing. arch. Iveta Černá, kastelán
PhDr. Dagmar Černoušková, kurátor
Mgr. Eliška Veselovská, manažer kvality (0,5), pedagog volného času (0,5) (od 12.9.)
I. Oblast odborné práce
Výzkum a dokumentace
Stěžejním úkolem, který zhodnocoval dosavadní dlouhodobé výzkumné aktivity pracoviště, byl
„Projekt Vila Tugendhat – ″Sběrný dokumentační projekt″“ pokračující s podporou dotace z
programu MK ČR „Podpora pro památky UNESCO“ třetí etapou sběru, vyhodnocování, technické
a výtvarné úpravy archivních a soudobých materiálů fotografických, filmových a fonetických pro:
a) Vydání publikace o vile Tugendhat v reflexi památkové obnovy.
Došlo k ustavení redakční rady sestávající z odborníků MuMB, externích specialistů, zástupce
Nadačního Fondu Vila Tugendhat a grafického realizátora, která se pravidelně měsíčně scházela.
Předmětem koordinačních schůzek byla přesná identifikace zadání, tj. obsahu, rozsahu a grafické
formy. Započala textová příprava dvou paralelních publikací, a to průvodce a fotografické odborné
publikace, z nichž první dospěla do fáze realizace, druhá do fáze předtiskové přípravy
s plánovaným dokončením počátkem roku 2012. Ve druhém pololetí byla zahájena příprava
dalších odborně orientovaných publikací jednotné ediční řady, jako např. soubor plánové
dokumentace, restaurátorské zásahy v průběhu památkové obnovy, genealogie rodiny, výběr a
charakteristika ušlechtilých a speciálních materiálů, která bude realizována a dále rozšiřována
v následujících letech.
b) Úložiště dat Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.
Projekt umožnil pořízení dalších tří externích diskových polí, databázový prostor byl využíván pro
ukládání průběžně doplňovaných dat v databázi obsahující digitalizované plánové a fotografické
výstupy, aktualizovaný videozáznam aktuálního stavu objektu, fonetické a filmové záznamy (Ing.
Milan Knap), operativní dokumentaci stavby se zaměřením na zachycení procesu památkové
obnovy vily Tugendhat včetně průběžné dokumentace a archivace postupu stavebních prací a nově
se objevujících nálezů, výsledků analýz odebraných vzorků, podrobné systematicky zpracovávané
fotografické dokumentace (lokalizace snímku, datace, popis, zatřídění do systému, v němž lze
vyhledávat, uložení), měřičské dokumentace, vyhotovování průběžných písemných nálezových
zpráv o objevech dosud neznámých skutečností (např. použité materiály, technologické postupy
původní výstavby etc.). Získané informace jsou podrobeny stavebně historickému vyhodnocení a
zpracování formou výstupů, které umožňují jejich archivaci a další využívání, včetně odkazů na
existenci jiných dokumentů či přímého zahrnutí takových dokumentů do konečného výstupu
(restaurátorské průzkumy a zprávy, dokumentace skutečného provedení stavby, archivní
dokumenty a zachycená svědectví). Mimořádným přírůstkem Studijního a dokumentačního centra
vily Tugendhat se stal soubor fotokopií originální plánové dokumentace L. M. van der Rohe k vile
Tugendhat z Museum of Modern Art New York, USA (MoMA) získaný v průběhu studijního
pobytu v USA ve dnech 17. - 26. 7. jako výsledek výzkumu a studia v archivu architekta Ludwiga
Miese van der Rohe i navázané spolupráce s P. Gallowayem, hlavním kurátorem Studijního a
dokumentačního centra MoMA.
V návaznosti na Projekt Vila Tugendhat – „Sběrný dokumentační projekt“ pokračovalo
systematické budování knihovny studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat postupným
shromažďováním veškerých dostupných našich a zahraničních publikací o vile Tugendhat a o
architektovi L. Mies van der Rohe, včetně pořizování kopií jinak nedostupných publikací, excerpcí
odborných článků z naší i zahraniční odborné literatury, postupným doplňováním knihovního
fondu literaturou o moderní architektuře obecně, zvláště pak brněnské a české (československé),
včetně architektury současné.
c) „Otevřenou“ interaktivní webovou stránku vily Tugendhat.
Průběžně dvakrát měsíčně docházelo k doplňování informací o průběhu památkové obnovy
s doprovodnou
fotodokumentací
na
http://www.tugendhat.eu/studijni-a-dokumentacnicentrum/prubeh-pamatkove-obnovy.html?lang=cz. Dále byly webové stránky dolpněny v sekcích:
časová osa, archviv obrazu a zvuku a výzkum a publikace. Ve druhém pololetí probíhala příprava
nové konfigurace webových stránek, která bude reagovat na návštěvnický provoz v roce 2012
včetně nové sekce informačního systému pro návštěvníky a realizace elektronického rezervačního
systému.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
Publikační činnost
a) V roce 2011 byly publikovány tyto práce pracovníků Samostatného oddělení vila Tugendhat:
• Černá, I. – Černoušková, D. – Wahla, I. – Žáček, M. – Židlický, D.: Vila Tugendhat v průběhu
památkové obnovy. In: Průzkumy památek I/2011, roč. XVIII, 2011, 195-202
•
Černá, I.: Rodinný dům Grety a Fritze Tugendhatových v Brně. In: 67. bulletin Moravské
galerie v Brně. Brno 2011, 80-91
•
Černá, I. – Oberreiterová, J. – Pelčák, P. – Šlapeta, V. – Vrábelová, R.: Brno –
Architektura/Architecture 1918–1939. Centrum architektury, Brno 2011
•
Černá, I. – Černoušková, D.: Tugendhat. Brněnská realizace Ludwiga Miese van der Rohe.
Muzeum města Brna, Brno 2011 (průvodce)
•
Černoušková, D.: Genius loci svahu nad lužáneckým parkem. K první vilové kolonii
In: 67. bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2011, 70-79
v Brně.
•
Černoušková, D. – Chatrný, J. (eds): Kultura stavění v Brně na počátku 20. století.
Brňanům pro poučení sobě pro radost. Muzeum města Brna ve spolupráci se společností
Znakom, s. r. o., Brno 2011
b) Spolupráce s médii:
• Rozhovory pro filmový a televizní časosběrný dokument o vile Tugendhat německého režiséra
Dietra Reifartha (vila Tugendhat, vilová kolonie nad Lužánkami, areál výstaviště, Reissigova
vila), 24. - 25. a 27. 5.
(Černá, Černoušková)
• Rozhovory na téma „Brněnské stopy Adolfa Loose“ s redaktorem Jiřím Kamenem (společně
s J. Chatrným). Víkendová příloha stanice Vltava, Český rozhlas 3 – Vltava, 5. 11.
(Černoušková)
• Účinkování v rozhlasové kompozici o životě a díle Adolfa Loose "Skon ornamentu mocně
pomohl vývoji všech umění..." Kamenem (společně s J. Chatrným). Víkendová příloha stanice
Vltava, Český rozhlas 3 – Vltava, 5. 11.
(Černoušková)
•
Křest a prezentace knihy v Jurkovičově vile. Rozhovor na téma „Kultura stavění v Brně na
počátku 20. století. Brňanům pro poučení, sobě pro radost“ s redaktorem Jiřím Kamenem
(společně s J. Chatrným). Víkendová příloha stanice Vltava, Český rozhlas 3 – Vltava, 15. 12.
(vysíláno 7. 1. 2012)
(Černoušková)
Konference, semináře, přednášky
a) Účast na odborných komisích, seminářích a konferencích:
• Mezinárodním sympozium „Private Domains Public Displays – the Modern House
Interpreted“, Western Pennsylvania Conservancy’s Fallinwater - University of Pittsburghs
Architectural Studies Program - Carnegie Museum of Art, Pittsburgh (USA), 5. 4. Přednesen
příspěvek „Investigating Materiality: Re-Restoring Mies’s Villa Tugendhat in Brno“ (Černá)
• Odborný seminář s přednáškovým blokem a komentovanou prohlídkou ve vile Tugendhat k
teoretickým i praktickým otázkám památkové péče pro specialisty Národního památkového
•
ústavu z celé České republiky, Národní památkový ústav – ÚOP v Brně, Brno, 13. 4.
Přednesen výklad k PP prezentaci, vedení komentované prohlídky ve spolupráci se Z. Váchou,
M. Solařem, M. Maláskem a L. Chládkem (Černá, Černoušková)
Mezinárodní konference „International Experiences and the Current Restoration of the
Tugendhat House in Brno“, Muzeum města Brna, Tugendhat House International Commitee
(THICOM), Vysoké učení technické v Brně - fakulta architektury, Brno, 30. 6. Přednesen
příspěvek „Vila Tugendhat v průběhu památkové obnovy – prezentace autentických materiálů
a prvků“ (Černá, Černoušková)
b) Přednášky:
• „Genius loci svahu nad lužáneckým parkem“ (následná konzultace s pedagogy a studenty
řešícími úkol obnovy a dostavby Arnoldovy vily pro mateřskou školu), Vysoké učení
technické v Brně - fakulta stavební (obor architektura), 22. 2. (Černoušková)
• „První vilová kolonie v Brně“, radnice Brno – střed a „Kávéeska“ – kulturní a vzdělávací
středisko Brna – střed, Brno, 27. 4. (Černoušková)
• „Vila Tugendhat“, radnice Brno – střed a „Kávéeska“ – kulturní a vzdělávací středisko Brna –
střed, Brno, 27. 4. (Černá)
• „Genius loci svahu nad lužáneckým parkem“, Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 4. 10.
(Černoušková)
• „Vila Tugendhat“, Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 8. 11. (Černoušková)
• „Brněnský funkcionalismus“ (pro zahraniční studenty), Vysoké učení technické v Brně fakulta architektury, 10. 11. (Černá)
• „Vila Tugendhat“, Prague Institute, NC State University, Praha, 22. 11. (Černá)
• „Bruselský styl v architektuře“ (pro zahraniční studenty), Vysoké učení technické v Brně fakulta architektury, 1. 12. (Černá)
• „Vila Tugendhat“ (pro zahraniční studenty), Vysoké učení technické v Brně - fakulta
architektury, 9. 12. (Černá)
• „Brněnské stopy Adolfa Loose“, Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 13. 12. (Černoušková)
Spolupráce s vědeckými institucemi, muzeí, galeriemi, úřady a dalšími subjekty
a) Spoluprací s Nadačním fondem vila Tugendhat bylo zajištěno kofinancování projektu Vila
Tugendhat – „Sběrný dokumentační projekt“.
(Černá)
b) Pro Nadaci „Falling Water“ (USA) v rámci mezinárodní konference k výročí realizace díla
Franka Lloyda Wrighta – vil „Nad vodopádem“ a „Taliesin I a II“ přípravena přednáška na téma
restaurování vily Tugendhat.
(Černá )
c) Česká pracovní skupina DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Building, Sites
and Neighbourhoods of Modern Movement) se podílela na zasedání technické sekce
DOCOMOMO International Specialist Commitee ISC/T, které bylo příležitostí pro zorganizování
mezinárodní konference „International Experiences and the Current Restoration of the Tugendhat
House in Brno“ Muzeem města Brna, THICOMem (Tugendhat House International Commitee) a
fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně dne 30. 6. (Černá, Veselovská)
Pro představitele vedení Weissenhoff Museum Stuttgart (Anja Krämer a Suse Kletzin) provedena
exkurze po vybraných objektech brněnské moderní architektury s odborným výkladem (vila
Tugendhat, areál Výstaviště, vila Stiassny, Jurkovičova vila), 9. 3. (Černá, Černoušková)
Studijní pracovní pobyt v Museum of Modern Art New York, USA (MoMA) – výzkum a studium
v archivu architekta Ludwiga Miese van der Rohe, pořízení fotokopií originální plánové
dokumenzace L. M. van der Rohe k vile Tugendhat, navázání spolupráce s P. Gallowayem,
vedoucím Studijního a dokumentačního centra v MoMA, 17. - 26. 7.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
V rámci studijní a pracovní cesty do USA byla navázána spolupráce s Českým centrem v New
Yorku - Czech Center New York at the Bohemian National Hall a s generálním konzulátem ČR
v New Yorku.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
d) S Národním památkovým ústavem – ústřední pracoviště Praha, územní odborné pracoviště
v Brně probíhaly průběžné konzultace s garantem památkové péče pro vilu Tugendhat, práce ve
vědecké radě NPÚ-ÚOP Brno, práce v Radě projektu NPÚ – ÚOP v Brně COPA.
(Černá)
e) Nepřetržitě probíhaly intenzivní kontakty s příslušníky rodiny stavebníků vily Tugendhat - s
Prof. Danielou Hammer-Tugendhat a Prof. Ivo Hammerem za účelem získávání informací,
dokumentace a při realizaci restaurátorských zásahů v procesu pam. obnovy vily Tugendhat i
agendy mezinárodního poradního sboru THICOM.
(Černá)
f) S Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně probíhala spolupráce přednáškovou
činností na téma vybrané kapitoly architektury 20. stol. pro zahraniční studenty fakulty v rámci
projektu ERASMUS, při realizaci mezinárodní konference „International Experiences and the
Current Restoration of the Tugendhat House in Brno“.
(Černá)
II. Památková obnova
a) Mezinárodní poradní sbor THICOM (Tugendhat House International Commitee) – vedení
agendy, organizační zajištění a koordinace jednání, vyhodnocování závěrů jednání, e-mailová
komunikace se členy. Konferenční jednání THICOM za účasti přizvaných odborníků – nečlenů
proběhlo v termínech 18. 2., 1. 7. a 21. 10. Předmětem diskusí byl průběh stavby, metodika a
forma restaurování jednotlivých dílčích částí stavby a materiálových substancí. Výstupy byly
zpracovány formou doporučení RMB. Pracoviště se podílelo na přípravě programu jednání, plně
poskytovalo jeho organizační zajištění, pořizovalo zápisy z jednání, zajišťovalo zpracování
protokolů, kontakty a korespondenci s předsedou a členy THICOM.
(Černá, Veselovská)
b) V procesu realizace památkové obnovy se pracoviště pravidelně účastnilo kontrolních dnů i
výrobních výborů řízených technickým dozorem investora - společností Brněnské komunikace a.
s., nepřetržitě poskytovalo odbornou součinnost zhotoviteli (generálnímu dodavateli prací
památkové obnovy) – společnosti UNISTAV a. s. a jeho subdodavatelům, orgánům státní
památkové péče, technickému dozoru investora i představiteli investora (odboru investičnímu
MMB) při řešení administrativně technických záležitostí i při vlastním provádění prací památkové
obnovy.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
c) Průběžně probíhala operativní dokumentace průběhu památkové obnovy stavby soustavnou
fotografickou i další speciální dokumentací (dokumentace skutečného provedení stavby) postupu
stavebních prací a v jejich průběhu učiněných nálezů a dalších zjištěných skutečností se vztahem k
vile Tugendhat v širokém kontextu včetně vyhotovování průběžných písemných nálezových zpráv
o objevech dosud neznámých použitých materiálů, technologických postupů původní výstavby
atd., odebírání vzorků materiálů a případného zajišťování jejich analýz.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
ÚTVAR SLUŽEB
Vedoucí útvaru: PhDr. Jiří Blažek, kastelán
Oddělení lektorské
vedoucí: PhDr. Jiří Blažek, kastelán
Mgr. Alena Najbertová, pedagog volného času
PhDr. Eva Picmausová, pedagog volného času
Mgr., MgA. Barbora Svátková, pedagog volného času
Lektorská a edukační činnost
1. Příprava, organizace a realizace seminářů pro učitele škol I. a II. stupně k aktuálním výstavám a
stálým expozicím. Uskutečnily se seminář „Edukační potenciál muzea“ (15 učitelů) a spolupráce
na publikaci „Edukační potenciál muzea“ (ed. Petra Šobáňová, Univerzita Palackého v Olomouci);
prezentace edukačních programů MuMB pedagogům na ZŠ Jana Babáka v Brně, ZŠ Husova Brno,
ZŠ Sirotkova Brno, SOŠ technická v Brně, SOŠ obchodní, ZUŠ J. Kvapila v Brně ad., spolupráce
v krátkodobých i dlouhodobějších projektech; konzultace lektorské činnosti se studenty učitelství
Pedagogické fakulty MU v rámci diplomových a disertačních prací.
(Picmausová, Svátková)
2. Obnova podoby, obsahové náplně a zajišťování provozu Dětské dílny probíhalo průběžně, dle
termínů výstav po celý rok.
(Najbertová, Picmausová)
3. Příprava a realizace lektorských vzdělávacích a doprovodných animačních programů a příprava
a realizace pracovních sešitů ke stálým expozicím „Špilberk – od hradu k pevnosti“, „Žalář
národů“, „Brno na Špilberku“. Realizovaly se programy „Ten dělá to a ten zas tohle“ (řemesla),
„Jak se kdysi žilo“ (společnost a společenský život), „Pověsti z hradu a podhradí“.
(Picmausová)
Vytvoření speciálního strukturovaného výukového programu „Když Brno dobývali Švédové“
s aktivním zapojením žáků, ve spolupráci s odd. historie (R. Dufek), realizace programu probíhala
3. 11., 8. 11., 10. 11., 11. 11., 16. 12.
(Najbertová)
4. Příprava lektorských programů pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ k výstavám z cyklu vánočních
výstav výtvarníků, tvořících pro děti „Miloš Nesvadba - Kamarádi z pohádek“ (program pro MŠ),
„Kuky se vrací... na Špilberk“ (program pro školy ve třech stupních náročnosti včetně pracovních
listů) a animačních interaktivních programů (včetně pracovních listů a výtvarné dílny) zaměřené
na kreativitu a environmentální výchovu pro MŠ a ZŠ.
(Najbertová, Picmausová)
5. Příprava a realizace lektorských vzdělávacích a doprovodných animačních programů s využitím
interaktivních prvků a vytvoření pracovních listů ke krátkodobým výstavám, „Muzeum na
Špilberku včera... dnes... a zítra?“ (paměťový kvíz), „Tapisérie z Bayeux“ (pracovní list pro školy
a speciální materiály pro dětský program „Příběh rytířů z Tapiserie z Bayeux“), „Barbie v šatech
krásných jako sen“.
(Najbertová, Picmausová)
6. Příprava a realizace lektorských vzdělávacích a doprovodných animačních programů „Příběhy
hraček“ a „Zlatá brána otevřená“ s výtvarnými dílnami, vytvoření pracovních listů ve stálé výstavě
historických hraček v Měnínské bráně, realizace velikonočního („Za zajíčkem na bránu“, 10. 4.) a
vánočního („Jak voní Vánoce“, 3. 12.) víkendového programu pro děti.
(Picmausová)
7. Příprava a realizace vzdělávacích programů „Výtvarně na hradě“, animačních programů a dílen
„Straší v hradní obrazárně?“ a „Andělé a múzy“ ke stálé expozici „Od renesance po modernu“ a k
prostředí hradu Špilberku.
a) Uskutečnily se víkendové výtvarné dílny ke stálé expozici „Od renesance po modernu“ pro
veřejnost a děti od 5 let s využitím multimédií v gotickém sále hradu, devět provedení
programů „Straší v hradní obrazárně?“ pro základní školy (březen, červen, říjen, listopad,
prosinec) a trojí provedení programů „Andělé a múzy“ pro střední školy (září, listopad)
(Svátková)
Mimo plán proběhla výtvarná dílna v Měnínské bráně pro děti z azylového domu (červenec)
(Picmausová, Svátková)
b) Hradní výtvarná odpoledne a hradní animace probíhaly za dlouhodobé spolupráce se ZŠ
Sirotkova, ZŠ Husova, ZŠ Jana Babáka, ZUŠ J. Kvapila na projektech s výtvarným zaměřením
„Tvorové, tvary“ formou tvůrčích dílen na Špilberku i v prostředí škol a formou prezentací na
dílčích výstavách ve školách a webových stránkách škol (duben – říjen), ve spolupráci se ZUŠ
J. Kvapila a příležitostnými školami na výtvarném projektu „Genius loci“ včetně přípravy
publikace k projektu (do května). Hradní animace k reflexi hradního prostředí, včetně kasemat,
s využitím performativních prvků a prvků příběhu, legendy, měly devět provedení (7x ZŠ, 1x
SŠ, 1x příměstský tábor). Pro doktorandy Pedagogické fakulty MU proběhly prezentace
galerijně pedagogické činnosti a projektů kulturně historického dědictví (Svátková)
c) Týden intenzivní nabídky doprovodných programů – tvůrčích dílen a performancí na hradě
Špilberku probíhal ve dnech 8. - 10. 3. v rámci II. ročníku Týdne výtvarné kultury. Na
programu měl cyklus tvůrčích dílen „Krasohrad“, první ke stálé expozici „Od renesance po
modernu“ s workshopy využívajícími multimédií a propojování pohybu, zvuku a obrazu, druhý
k tématu multikulturality v návaznosti na zaměření 2. ročníku Týdne výtvarné kultury k otázkám
politiky a veřejné správy v umění. Další částí programu byla scénická přednáška Blahoslava
Rozbořila a Josefa Daňka GT-FA „Hommage á K. G. Hay“. Akce byly navštíveny studenty SŠ,
VŠ a veřejností (Svátková)
8. Příprava a realizace vzdělávacích programů „Výtvarně na hradě“, animačních programů a dílen
k aktuálním výstavám výtvarného umění.
a) Výtvarné dílny „Tužka ušatá / na schovávanou s malířem“ v podobě výtvarných hádanek,
schovávaček a her ve výstavě mezi kresbami ilustrátora dětských knih a časopisů Miloše
Nesvadby a dílny s tvorbou pohádkových figurek měly vysokou návštěvnost MŠ a 1. stupně
ZŠ vč. speciálních škol. Provedení 10x pro ZŠ, 3x MŠ (leden).
b) Animační program „Muzeum naruby“ k výstavě „„Muzeum na Špilberku včera... dnes... a
zítra?“. Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ vč. speciálních, VOŠ a zájmové skupiny připraveny doprovodné
samoobslužné materiály k části výstavy s výtvarným zaměřením, spolupráce na programech E.
Picmausové (březen-květen).
c) K výstavě „Tapisérie z Bayeux“ probíhala spolupráce s E. Picmausovou na přípravě programů
pro ZŠ, SŠ vč. speciálních, pro VOŠ a zájmové skupiny k tématům uměleckých řemesel
(březen-květen).
d) Doprovodný program „V ústech domu “ k výstavě „Proudy avantgardy. Osa Brno
Žilina“ pro školy a zájmové skupiny v podobě hravé výtvarné dílny k tématům architektury i
společnosti měl jedno provedení pro SŠ (září).
e) Připravený program k výstavě skla Blanky Adensamové nebyl navštíven (konání výstavy
v době prázdnin), program „Když skláři tančí v Ajeto“ k výstavě „Design by Bořek Šípek“ měl
dvojí provedení (1x SŠ, 1x ZŠ)
f) K výstavě „Kuky se vrací... na Špilberk“ připraven lektorský program „Výtvarná dílna
s Kukym“ s ukázkami programů pro seminář posluchačů Filozofické fakulty MU, vlastní
výtvarná dílna navštívena 7x ZŠ, 1x SŠ, 4x zájmovými skupinami včetně sobotní dílny pro
muzejní klub Muzea romské kultury, skautskými a turistickými oddíly (listopad-prosinec).
(Svátková)
9. Projekt „Brno – cesta za poznáním města“. Jeden ze 16 pilotních projektů projektu ESF v ČR
„Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve
vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit“ , který v letech 2010 – 2012 realizuje
Brontosauří ekocentrum Zelený klub ve spolupráci s Katedrou dějin a didaktiky dějepisu
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Uskutečnily se následující aktivity:
• dokončení vlastní realizace projektu na ZŠ Husova (započatého v září 2010) v terénu města
Brna a následným výtvarným zpracováním ve škole, leden – únor (Najbertová)
• výstava výsledků projektu „Brno - cesta za poznáním města“, Křížová chodba Nové radnice,
15. 2. – 4. 3. (Najbertová, Svátková)
• keramická dílna zaměřená na zpracování témat symbolika a brněnské historické stavby, pro
pracovní činnosti realizovány také programy zpracování papíru, tisk na textil, šití, vyšívání,
drátkování, duben - květen (Picmausová)
• prezentace projektu na mezinárodní konferenci v Praze, 24. – 26. 3. (Najbertová)
• prezentace projektu na Konferenci daltonských škol na ZŠ Husova, 3. 5. (Najbertová)
• příprava a realizace tištěné publikace o projektu za finanční podpory Magistrátu města Brna
(Najbertová, Svátková)
• jednání o dalším pokračování projektu, zájem o spolupráci projevila Knihovna Jiřího Mahena
(Najbertová)
• prezentace projektu učitelům a expertům z Univerzity Karlovy na Letní škole k projektu
„Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností
žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit“ v Želivi, 23. – 29. 7. (Najbertová,
Svátková, Strnad)
• příprava výtvarného programu v rodném domě Františka Bílka v Chýnově ve spolupráci
s Univerzitou Karlovou, lektorskými odděleními Galerie hlavního města Prahy a
Vlastivědného muzea v Olomouci (navržené pracovní listy budou dle dohody s Galerií hl. m.
Prahy užívány v Bílkově rodném domě pro školní skupiny) (Svátková)
• příprava výstavy o projektu „Brno – cesta za poznáním města“ do Polska (díky spolupráci
s Knihovnou Jiřího Mahena byl projekt vybrán, aby reprezentoval město Brno v Poznani v
rámci oslav 45. výročí partnerství Brna a Poznaně), září – říjen, (výstava instalována v Domě
Bretaně na hlavním poznaňském náměstí) (Najbertová, Svátková)
• účast v oficiální delegaci města Brna na oslavách 45. výročí partnerství Brna a Poznan, úvodní
slovo na vernisáži výstavy „Brno – cesta za poznáním města“, 18. – 21. 10. (Najbertová)
Navazující projekt se ZŠ Husova „Brno našima očima“ s cílem vytvoření multimediálního
průvodce po Brně „Brno očima dětí“ na DVD, který naváže na původní projekt a publikaci.
Proběhla exkurze po vybraných brněnských památkách, fotografování a filmování, zpracování
získaných materiálů, historie a zajímavostí, vytvoření interaktivního průvodce po Brně na
internetové stránce a DVD. Vlastní realizace v terénu: Špilberk, 22. 11., okruh městem, 5. 12.
(bude pokračovat v roce 2012).
Současně zahájen navazující projekt spolupráce s polskou stranou (představení jednoho vybraného
okruhu z projektu „Brno – cesta za poznáním města“ včetně úkolů a aktivit) se zapojením
vybraných žáků ZŠ Husova (bude pokračovat v roce 2012).
(Najbertová)
10. Při pokračování v dlouhodobé spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
MU a s katedrou pedagogiky Filozofické fakulty MU v galerijně pedagogické a odborné praxi
vykonalo praxi v jarním semestru 8 studentů PdF MU a 1 student FF MU, v podzimním semestru
15 studentů PdF MU formou spolupráce na programech Týdne výtvarné kultury a při přípravě
programů ke stálé expozici „Od renesance po modernu“ (Animace s černým andělem, Straší
v hradní obrazárně? Andělé a múzy, Portrét) a k výstavě „Kuky se vrací... na Špilberk“ (Svátková)
Vedení odborných praxí 4 posluchačů FF MU, 1 pro magisterské studium, 2 v kasematech, 1 ve
výstavě „Kuky se vrací ... na Špilberk“ (Picmausová)
Vedení semináře pro studenty z FF MU v dětské dílně, 13. 9. (Picmausová)
11. Pracovní činnost žákyň 6. ročníku ZŠ Husova v rámci programu „Ten dělá to a ten zas tohle“
(řemesla) proběhla osmkrát v prvním pololetí.
(Picmausová)
12. V prvním pololetí vykonaly praxi 4 studentky SOŠ obchodní oboru aranžér 2. a 3 ročníku
studia, podílely se na přípravě edukačních pomůcek pro doprovodné programy. Ve druhém pololetí
škola zájem o praxe svých studentů neprojevila.
(Svátková)
13. Mimořádné výklady v expozicích, kasematech, JZ bastionu a v exteriéru hradu pro významné
návštěvníky a hosty muzea byla podány 30 skupinám s celkem 751 účastníky.
(Najbertová, Picmausová)
14. Účast na jednání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR konané v Galerii hlavního
města Prahy, září.
(Svátková)
15. Mimo plán spolupráce při přípravě a instalaci výstavy dětských výtvarných prací Centra
tvořivé činnosti při ÚSP Kociánka v Brně v chodbě 1. patra hradu Špilberku, součástí byla
videoprojekce a fotodokumentace výtvarných projektů od r. 2009 realizovaných na Špilberku ve
spolupráci s lektorským pracovištěm Muzea města Brna, spolupráce s referátem dokumentace, M.
Strnad, květen – červen.
(Svátková)
16. Mimo plán účast na semináři „Digitální průvodce výstavou“, představení novinky v českém
galerijním vzdělávání na příkladu výzkumného projektu „Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo“
– vzdělávací interaktivní pomůcka k výstavám ve formě osobního digitálního audio a video
průvodce, Národní galerie v Praze, Lektorské oddělení sbírky starého umění, Schwarzenberský
palác, září.
(Svátková)
17. Mimo plán spolupráce na instalaci a vernisáži projektu „Mwanga v kasematech“, který
představil světelné obrazy klientů Správy uprchlických zařízení MV ČR, výstava připravena ve
spolupráci s Mgr. Tomášem Valčikem z výtvarné dílny Asylového střediska v Zastávce u Brna.
K výstavě byl připraven doprovodný program diskusních setkání s výtvarnou tvorbou, účastníci
studenti Biskupského gymnázia Brno, listopad – prosinec.
(Svátková)
18. Mimo plán účast na projektu „Porta culturae“ zastoupeného Mgr. Janou Lecákovou ve
spolupráci s metodiky Mgr. Karlem Řepou, Ph.D. ad., Jihočeská univerzita České Budějovice,
říjen. Přednesen příspěvek na téma teoretická východiska galerijních animací a ukázky z praxe.
(Svátková)
19. Mimo plán byla navázána spolupráce s Klubem Moudré sovy při knihkupectví Barvič &
Novotný vedeného Mgr. Mirkou Čechovou. Proběhly následující společné akce:
• prohlídka výstavy „Miloš Nesvadba – Kamarádi z pohádek“ s pracovními listy, 20. 1.
• speciální program pro děti ve výstavě „Muzeum na Špilberku včera... dnes... a zítra?“, 12. 5.
• speciální program pro děti a dospělé „Příběh rytířů z tapiserie“ ve výstavě „Tapiserie z Bayeux“,
8. 5.
• program „Špilberk v pověstech“ v exteriéru hradu, 17. 5., 6. 12.
• prohlídka výstav „Kuky se vrací...na Špilberk“ a „Barbie v šatech krásných jako sen“, 13. 12.
(Najbertová)
20. Mimo plán byla přípravena a realizována výtvarná a rukodělná dílna při akci „Krtek astronaut
v Brně“, konané na Nové radnici při příležitosti návštěvy amerického astronauta A. Feustela, se
zaměřením na propagaci dětských aktivit muzea a na výstavu „Kuky se vrací …na Špilberk“, 8. 8.
(Picmausová, Svátková, Blažek)
21. Mimo plán byla připravena dětská sekce a realizovány programy v dětském koutku výstavy
„Velké Brno“ v OC Vaňkovka, sestaveny otázky k interaktivnímu úkolu, pracovní listy (móda 1,
móda 2, sport, kavárny, koloniál 1, koloniál 2, společenský život, hádanky). Proběhlo 10
celodenních programů a jedno sobotní odpoledne pro děti, 14. – 30. 9.
(Picmausová, Najbertová)
22. Mimo plán byla provedena příprava a realizace dětského koutku a programu „Hrajeme si s
Barbie“ ve výstavě „Barbie v šatech krásných jako sen“, od 17. 12.
(Picmausová)
23. Mimo plán byla navázána spolupráce s Klubem seniorů při Knihovně Jiřího Mahena,
přednáška pro seniory „Brno ve švédském obležení“ (atmosféra ve městě, základní údaje o
švédském obléhání v roce 1645, ukázky z literatury), 1. 12.
(Najbertová)
24. Mimo plán proběhla příprava a realizace zábavného programu Muzea města Brna v rámci
Mezinárodního dne muzeí „Braňte svůj Špilbek“ – historická střelnice na hradě – ve spolupráci s
Agenturou REX, cca účastníků 150, 18. 5.
(Budíková, Najbertová)
Referát vnějších vztahů a propagace
Mgr. Michaela Budíková, pracovník vztahů k veřejnosti
I. Propagační činnost
1. Propagace všech aktivit Muzea města Brna v médiích a propagačními prostředky, spolupráce s
mediálními partnery – Brněnský Metropolitan, Brněnský deník (Rovnost), Česká televize TS
Brno, Rádio Petrov, Rádio ČAS, Rádio Kiss Hády, TV Brněnská 1, RTA a dalšími, s provozovateli
propagačních prostředků – Turistické a informační centrum města Brna, Reklamní agentura SNIP
& Co., Euro AWK, Yotiva, Student Agency a dalšími, s provozovateli internetových portálů, s
vydavateli KAM, Metropolis, Colosseum, BrnoLive atd., na různých úrovních probíhala průběžně
po celý rok dle termínů konání výstav a akcí.
Propagace muzea na internetových sociálních sítích (Facebook) a ostatních hojně navštěvovaných
portálech (Youtube, Vimeo, Stream a d.). Aktualizace informací o muzeu na dostupných webových
portálech.
(Budíková)
2. Propagace všech aktivit Muzea města Brna ve spolupráci s partnery na různých úrovních –
Centrum volného času Lužánky, JUNIOR - Dům dětí a mládeže Brno, kluby seniorů, mládežnické
organizace (Junák, atp.) atd. probíhala průběžně po celý rok dle termínů konání výstav a akcí.
Příprava a prezentace muzea v rámci akce Regiontour 2011 na stáncích Jihomoravského kraje a
Statutárního města Brna.
(Budíková)
3. Spolupráce s cestovními kancelářemi, ubytovacími zařízeními, hotely a s organizacemi
zřizovanými statutárním městem Brnem (Národní divadlo Brno, Knihovna Jiřího Mahena,
Hvězdárna a planetárium Brno, Divadlo Polárka, atp.) při distribuci propagačních materiálů muzea
probíhala průběžně po celý rok dle termínů konání výstav a akcí.
(Budíková)
4. Příprava a organizace tiskových konferencí k výstavám a vernisáží výstav probíhala v průběhu
roku dle termínů výstav.
(Budíková, Blažek, Krabičková, Najbertová, Picmausová, Svátková)
5. Příprava, redakce a distribuce elektronického informačního bulletinu Muzea města Brna
probíhala průběžně, bulletin vycházel 1x měsíčně.
(Budíková)
6. Projekt „Top výletní cíle Jižní Moravy“ – 22 nejatraktivnějších míst jižní Moravy. Ve spolupráci
s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava, Top výletními cíli Dolního Rakouska, za podpory
Jihomoravského kraje.
Účast na školení účastníků Projektu Top výletní cíle Jižní Moravy před zahájením turistické
sezóny, 20. 4. (Blažek, Budíková, Krabičková)
Propagace Špilberku a Top cílů na akci v Shopping parku Avion, 10. 5. (Blažek, Budíková,
Najbertová)
Účast na exkurzi v Dolním Rakousku (zahrady v Tullnu, klášter Klosterneuburg s expozicemi
zaměřenými na umění, historii i vinařství, největší podzemní jezero Evropy - Seegrotte
Hinterbrühl; Zážitkový svět Whisky v Roggenreith, Dolnorakouské zemské muzeum v St. Pöltenu,
Svět ametystů v Maissau) pořádané Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava v rámci projektu Top
výletní cíle Jižní Moravy, 27. 4., a 22. 9. (Blažek, Budíková, Krabičková)
Účast na výročním setkání účastníků Projektu Top výletní cíle Jižní Moravy (zhodnocení
dosavadních aktivit projektu, plán aktivity projektu v roce 2012, prohlídka Hvězdárny a planetária
Brno), 29. 11. (Blažek, Budíková, Krabičková)
7. Projekt „Najdi Špilberk“ dotovaný z ROP Jihovýchod. Účast v hodnotící komisi pro výběr
generálního dodavatele prací v rámci projektu. Spolupráce s vybraným dodavatelem PromoPlanet
s.r.o., příprava podkladů pro propagaci výstav „Design by Bořek Šípek“ a „Kuky se vrací … na
Špilberk“.
(Blažek)
8. Dokumentace návštěvnosti muzea a tvorba statistik, archivace propagačních materiálů o
jednotlivých výstavách, sestavení složek s dokumentací k jednotlivým výstavám Muzea města
Brna probíhalo průběžně dle termínů výstav a akcí.
(Budíková)
9. Příprava a realizace programu Muzea města Brna v rámci Brněnské muzejní noci 14. 5. Jeho
hlavní program byl tancem, šermem a kostýmy doby gotické tématicky zaměřen na výstavu
„Tapisérie z Bayeux“ a připomínal 600. výročí úmrtí moravského markraběte Jošta
Lucemburského. Na velkém nádvoří probíhal komponovaný program připravený Agenturou REX
s představeními „Templář“ v podání skupiny Buhurt, „Bájný amulet“ od skupiny Bravo Team a
„Tanec na hradě“ a závěrečná scéna „Šaškův oheň“ v provedení skupiny REX. Představením
předcházel dětský rytířský turnaj „Rytíř krále Jana“. V gotickém sále na malém nádvoří vystoupil
soubor Divadla hudby a poezie AGADIR s koláží zhudebněné poezie 15 současných brněnských
básníků „Na každého čeká jeho verš“. Hranolovou věž východního křídla hradu s výstavou
„Tapisérie z Bayeux“ proměnila dobová historická hudba v oživený rytířský sál. V kasematech
návštěvníci potkali postavy loupežníka Babinského, velitele pandurů barona Trencka a vojáky
hradní posádky z doby Marie Terezie a prohlédli si jejich zbraně, výstroj a další předměty z doby
Sedmileté války. Z hradní rozhledny zněla věžní hudba v podání souboru Moravské žestě. Na
jihozápadním bastionu probíhalo pozorování noční oblohy nad Brnem hvězdářskými dalekohledy
připravené Hvězdárnou a planetáriem Brno. Na západní kurtině byla připravena jízda na koních a
ponících pro děti. Na všech nádvořích probíhal tradiční jarmark s historickým zbožím, řemesly a
bohatým občerstvením v tavernách a nechyběla Moravská banka vín s degustací jihomoravských
vín. Otevřeny byly stálé expozice, výstava „Muzeum na Špilberku včera…dnes…a zítra?“ v
západním křídle i Muzeum hraček v Měnínské bráně.
(Blažek, Budíková, Krabičková, Najbertová, Picmausová, Svátková)
10. Den Muzea města Brna v podobě zábavného soutěžního odpoledne „Za pověstmi na Špilberk.
Postavy brněnských pověstí ve zdech hradu pro děti a jejich rodiče“ se uskutečnil ve spolupráci s
Agenturou REX dne 18. 9., počet účastníků: cca 300
(Blažek, Budíková, Krabičková, Najbertová, Picmausová, Svátková, Chmelová –Procházková,
Petrášová, Rederer)
11. Organizační spolupráce s pořadateli akcí Brněnského kulturního léta při přípravě a realizaci
programů „Brněnské kulturní léto na Špilberku“, „Brněnské shakespearovské dny“ a Mezinárodní
hudební festival „Špilberk 2011“. V rámci Brněnského kulturního léta se uskutečnily 3 koncerty s
cca 2.800 diváků, Letní shakespearovské slavnosti měly 16 představení a cca 12.800 diváků a
Mezinárodní hudební festival „Špilberk 2011“ 4 koncerty a cca 4.000 diváků.
(Blažek)
12. Organizační spolupráce s Reklamní agenturou SNIP & Co. na přípravě a realizaci akcí projektu
„Brno - město uprostřed Evropy“ probíhajících na hradě se realizovala účastí na přípravných
koordinačních schůzkách a při vlastních akcích „Noční hradní slavnost“, 11. 6. a „Den Ferdinanda
III.“, 12. 6. pro širokou veřejnost, jíž se zúčastnilo cca 800 osob.
(Blažek)
13. Na akci Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“ „Všude dobře, v centru nejlíp“ na
Moravském náměstí byl připraven propagační stánek s programy pro děti k propagaci Muzea
města Brna a jeho činnosti – kvíz o muzeu, výroba figurky Kukyho z vlny aj.
(Blažek, Budíková, Krabičková, Najbertová, Picmausová, Svátková)
14. Letní příměstské tábory se nerealizovaly.
15. Společný program na jarní prázdniny s Knihovnou Jiřího Mahena s Centrem volného času
Lužánky, s knihkupectvím Barvič – Novotný (Klub moudré sovy) a s ekologickou organizací
Rezekvítek se nerealizoval. Uskutečnila se pouze vzájemná propagace s Centrem volného času
Lužánky a spolupráce s Klubem moudré sovy knihkupectví Barvič – Novotný.
(Budíková, Najbertová)
16. Účast na odborných seminářích a konferencích:
• Konference „Vojenské památky a cestovní ruch“, Revitalizace KUKS o.p.s. ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem a OROT (Opolska Regionalna Organizacja Turystycna), Hradec
Králové, 17. – 18. 3. (Budíková)
• Kolokvium „Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR“,
Asociace muzeí a galerií ČR, Brno 3. – 4. 11. (Svátková, Picmausová)
• celorepublikový seminář „Senioři v muzeích“, Metodické centrum muzejní pedagogiky při
Moravském zemském muzeu, 28. 11. (Najbertová, Svátková, Picmausová)
II. Ostatní činnosti
1. Práce v redakční radě na přípravě publikací a dalších tiskových a edičních počinů muzea
Probíhala podle potřeby, šlo zejména o veškeré tiskové a další materiály vydávané k výstavám a
jiným akcím muzea, ale i korektury materiálů vydávaných jinými subjekty (TIC a CCRJM),
korektury textové i grafické.
(Blažek, Megová)
2. Příprava, redakce a zajištění vydání propagačních materiálů (Kasematy, Muzeum města Brna ad.)
v češtině, angličtině, němčině, italštině v rámci projektu „Najdi Špilberk“ podpořeného z ROP
Jihovýchod dosud neproběhlo, uskutečnily se textové i obrazové korektury v rámci projektu
realizované propagace výstav „Design by Bořek Šípek“ a „Kuky se vrací … na Špilberk“.
(Blažek)
3. Průběžně prováděna správa, redakce a aktualizace webových stránek muzea (www.spilberk.cz;
www.meninska-brana.cz).
(Blažek)
4. Průběžně zajišťována agenda organizace pronájmu prostorů na Špilberku (svatby, firemní akce
apod.).
(Blažek)
5. Doprovodná výstava k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Špilberk 2011 nebyla organizátorem
festivalu realizována.
6. Průběžná správa adresářů muzea na pozvánky k vernisážím aj.
(Budíková)
7. Příprava a výroba animovaného spotu o muzeu a výstavách (cca 5 minut) pro nový reklamní
poutač muzea v OC Vaňkovka, prosinec.
(Budíková)
8. Spolupráce a vzájemná propagace při akci „Den vojenské historie“ v Modřicích u Brna
(Muzeum města Brna se stalo hlavním partnerem akce), 28. 5.
(Budíková)
Oddělení tvorby expozic a výstav
vedoucí: Hana Megová, výstavář
Ivo Gryc, výstavář
Vítězslav Macha, výstavář
1. Prostorové a výtvarné řešení výstav, grafické práce, tiskoviny, instalace a deinstalace
výstav:
• Kamarádi z pohádek. Miloš Nesvadba
deinstalace únor
• Muzeum na Špilberku včera... dnes... a zítra?
Instalace únor, deinstalace květen
• Tapiserie z Bayeaux
Instalace březen, deinstalace květen
• Proudy avantgardy. Osa Brno
Žilina
Instalace květen, deinstalace červen
• Blanka Adensamová - sklo
Instalace červen, deinstalace říjen
• Velké Brno
Instalace v OC Vaňkovka září, deinstalace říjen
• Design by Bořek Šípek
Instalace září, říjen
• Kuky se vrací … na Špilberk
Instalace listopad
• Barbie v šatech krásných jako sen
Instalace listopad
• Hrnčíři na druhou
Instalace listopad
(Megová, Gryc, Macha)
2. Drobné úpravy a opravy instalace ve stálých expozicích, v kasematech a JZ bastionu na
Špilberku prováděny průběžně podle potřeby.
(Megová, Gryc, Macha)
3. Realizace úprav v Dětské dílně, drobných výstav, tiskovin, propagace, ad. probíhala
průběžně dle potřeb.
(Megová, Gryc, Macha)
4. Průběžná údržba informačního systému na Špilberku a v Měnínské bráně.
(Megová, Gryc, Macha)
5. Práce v redakční radě na přípravě publikací a dalších tiskových a edičních počinů muzea.
(Megová)
6. Grafické řešení, instalace a deinstalace, výroba popisek a textů, tvorba propagačních
materiálů k akcím muzea pro veřejnost (Muzejní noc, Den Muzea města Brna – dětský den
apod.).
(Megová, Gryc, Macha)
Speciální propagační materiály Muzejní noc na Špilberku: 9 druhů letáků a reklamní záložka
do knihy – grafický návrh a příprava k tisku
(Megová)
7. Přestavba vstupního prostoru pokladny ve středním křídle na šatnu pro BKL a „Letní
shakespearovské slavnosti“ návrh řešení, montáž a demontáž panelů
(Megová, Gryc, Macha)
8. Činnosti mimo plán:
• Výstava ateliéru Studánka „Mýtus očima studentů a dětí“, gotická síň, 5. - 25. 2.
(Blažek)
• Výstava „Secesní architektura Rigy“ v ambitu Nové radnice, 1. - 25. 4.
Grafické řešení, instalace a deinstalace, aranžování exponátů.
(Megová, Gryc, Macha)
• Výstava o Babinském – výtvarné práce klientů Centra tvořivé činnosti při ÚSP Kociánka
Brno, chodba severního křídla, 1. patro, 4. 5. - 26. 6.
Instalace a deinstalace.
(Megová, Gryc, Macha, Blažek, Svátková, Strnad)
• VULCANALIA – ohňostroje v obrazech staletí, expozice o historii a současnosti
ohňostrojného umění na Špilberku, přízemí západního křídla, od 8. 6.
Deinstalace ve vnějším jižním křídle, příprava a nová instalace, aranžování exponátů v
nových prostorách
(Megová, Gryc, Macha)
• Výstava „Velké Brno“ v OC Vaňkovka
prostorové a výtvarné řešení, grafika výstavy, grafické zpracování, aranžování, červenec - září
(Megová)
výroba a zajištění rekvizit, červenec - září
(Gryc, Macha, Megová)
Výpomoc při instalaci a deinstalaci, 14. 9. a 30. 9.
(Blažek, Najbertová Picmausová, Strnad)
• Výstava „Středověká hostina“ – keramika žáků ze ZŠ Vedlejší, gotická síň, 3. – 23. 10.
Výpomoc zápůjčkou panelů a deinstalace
(Gryc, Macha)
• Informační a propagační sloup v OC Vaňkovka, prosinec
Výtvarný návrh a grafické zpracování
(Megová)
Realizace
(Gryc, Macha, Megová)
Referát dokumentace
Miloš Strnad, dokumentátor
1. Fotodokumentace sbírek v klasické i digitální formě - sbírkových předmětů obrazového
fondu starého a nového umění - obrazy, sochy, grafika a kresby (ve spolupráci s oddělením
uměnovědným pořízeno 207 snímků), digitalizace fotografické, plánové a výtvarné
dokumentace architektury (ve spolupráci s oddělením dějin architektury a urbanismu pořízeno
207 snímků) probíhala průběžně dle plánu a požadavků jednotlivých odborných pracovišť.
(Strnad)
2. Fotodokumentace činností a akcí muzea (výstavy, vernisáže, akce pro veřejnost, projekt
ESF v ČR Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, tiskoviny,
propagace) prováděna průběžně podle potřeby a plánu akcí a výstav MuMB.
Fotografie digitální:
Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?
360 snímků
Tapisérie z Bayeux
107 snímků
O Babinském
130 snímků
Kuky se vrací…na Špilberk
272 snímků
Blanka Adensamová - sklo
135 snímků
Proudy avantgardy - Osa Brno Žilina
194 snímků
Kasematy propagace
270 snímků
noční Kasematy prohlídka
115 snímků
reportáže
2275 snímků
vila Tugendhat
131 snímků
Vulcanalia (dokumentace)
220 snímků
perská přilba
100 snímků
historické šaty
40 snímků
umělecké vazby J. Svoboda
45 snímků
stálé expozice
404 snímků
Kulturně historické dědictví
128 snímků
konference Přehled archeologických výzkumů
19 snímků
jižní křídlo hradu (dokumentace)
267 snímků
pokračování rekonstrukce Špilberku
1288 snímků
havarijní stav severní hradby
10 snímků
rekonstrukce ERA
114 snímků
výstava v OC Vaňkovka
323 snímků
Mwanga (tvorba uprchlické centrum)
57 snímků
výstava Barbie v šatech krásných jako sen
240 snímků
havárie v západním příkopu
25 snímků
Celkem
7133 snímků
Videodokumentace:
Kulturně historické dědictví, Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?, O Babinském
Videospot k výstavě Barbie v šatech krásných jako sen
(Strnad)
MĚŘITELNÉ VÝKONY
VÝSTAVY MUZEA MĚSTA BRNA V ROCE 2011
1. Mýtus očima dětí a studentů
Výstava výtvarných prací Ateliéru Studánka.
Kurátor: Mgr. MgA. Barbora Svátková
Špilberk, gotický sál, 5. – 25. 2.
2. Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?
Výstava, na níž se podílela všechna odborná oddělení Muzea města Brna, dala návštěvníkům
nahlédnout do každodenní práce muzejníka, jehož výsledným snažením, od dob založení
muzea v roce 1904 po současnost, je zpracování a prezentace nashromážděných dokladů
minulosti. Jak se toto snažení vyvíjelo ve vybraných etapách dvacátého století, jak odráželo
dobové myšlení a co nového přinese naše současné století ? Na tyto otázky nacházeli
návštěvníci odpověď na výstavě o různých způsoby muzejní prezentace. A právě tyto otázky
se staly aktuálními především v souvislosti s přípravou reinstalací stávajících expozic, které
budou probíhat po ukončení rekonstrukce jižního křídla hradu Špilberku ke konci roku 2012.
Muzeum na Špilberku dostane nové návštěvnické okruhy s uceleným pohledem na vývoj
města Brna očima archeologa, historika, historiků umění i architektury. I do těchto prostor
výstava – prozatím alespoň virtuálně – návštěvníky v předstihu zavedla.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová
Špilberk - západní křídlo, II. p. 9. 3. – 15. 5., prodlouženo do 22. 5.
3. Tapisérie z Bayeaux
Vynikající historická památka raně středověkého umění z období 60. – 70. let 11. století,
známá jako „Tapisérie z Bayeaux“, zobrazuje příběh dobytí Anglie normanským vévodou
Vilémem Dobyvatelem a slavnou bitvu u Hastinxu v roce 1066. Podle originálu tohoto díla,
vystaveného ve jmenovaném francouzském městě v Normandii, zhotovila olomoucká textilní
výtvarnice Věra Mičková její dokonalou repliku jako gobelín. Po premiéře v olomouckém
Muzeu umění a repríze v Národní galerii v Praze bylo ojedinělou příležitostí pro brněnskou
veřejnost seznámit se s touto světově proslulou obrazovou kronikou raného středověku.
Kurátor: PhDr. Pavel Ciprian
Špilberk - Královská kaple (východní křídlo), 16. 3. – 15. 5., prodlouženo do 22. 5.
4. O Babinském
Výstava prací klientů Ústavu sociální péče Kociánka.
Kurátor: Mgr. MgA. Barbora Svátková
Špilberk - severní křídlo, I. p., 4. 5. – 26. 6. 2011
5. Proudy avantgardy. Osa Brno
Žilina
Hlavní výstava sezóny prezentovala dosud málo známou kapitolu z dějin meziválečné
architektury, kterou představuje tvorba brněnských architektů a urbanistů Bohuslava Fuchse,
Vladimíra Zákrejse a Josefa Peňáze pro bouřlivě se rozvíjející slovenské město Žilinu, ale i
vliv moderního Brna na tvorbu architektů slovenských, mezi nimiž vynikl architekt Milan
Maxmilián Scheer. Podle jeho návrhu se realizovala jedna z nejvýznamnějších památek
moderní architektury Žiliny – funkcionalistická čtvrť „Svojdomov“ s ohlasy bytové kolonie
Weissenhof ve Stuttgartu a srovnatelná s výstavní kolonií „Nový dům“ v Brně nebo s osadou
rodinných domů a vil „Baba“ v Praze. Výstava „Proudy avantgardy. Osa Brno - Žilina“,
vzniklá ve spolupráci s žilinským architektem Dušanem Mellnerem, přiblížila nejen moderní
život města v letech 1918–1938 jednotlivými stavbami a dobovými interiéry s řadou detailů,
ale i specifickou atmosféru doby.
Kurátor: Mgr. Jindřich Chatrný
Špilberk - západní křídlo, II. p., 15.6. – 16.10.
6. Blanka Adensamová – Sklo
Pravidelný cyklus prezentací českého autorského skla tentokrát představil tvorbu naší přední
sklářské výtvarnice Blanky Adensamové. Na českou a krátce na to i na mezinárodní sklářskou
scénu vstoupila ve druhé polovině sedmdesátých let, nedlouho po absolvování sklářského
ateliéru profesora Stanislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,
jemuž předcházelo studium na SUPŠ sklářské v Železném Brodě. Její díla jsou zastoupená ve
veřejných a soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Japonsku. Mezi mnohými oceněními
je například i „Promotion Award“ ze světové přehlídky „Glass 84“. Autorka na výstavě
představila průřez svojí tvorbou tavených skleněných plastik a interiérových skleněných
doplňků.
Kurátor: PhDr. Pavel Ciprian
Špilberk - Královská kaple (východní křídlo), 29. 6. – 11. 9.
7. Design by Bořek Šípek
Světoznámého výtvarníka, architekta a designéra vychovával jeho strýc sklářský mistr René
Roubíček a sklářství se stalo oborem, jenž si na prahu dospělosti zvolil za svůj. V roce 1968
Bořek Šípek odešel jako devatenáctiletý do emigrace. Díky píli a houževnatosti vystudoval v
Německu architekturu a filozofii. Později přesídlil do Nizozemí, kde navrhoval nejrůznější
stavby i interiéry. Podílel se např. na realizaci Muzea moderního umění v Den Boschi v
Nizozemí, mezi jeho díla patří také pařížské butiky módního návrháře Karla Lagerfelda. V
Tokiu pomohl realizovat obchodní dům Ginza. V německém Wolfsburgu to byl pro změnu
pavilón automobilky Škoda. Po návratu do vlasti se jako blízký přítel prezidenta Václava
Havla stal hlavním architektem Pražského hradu. Zapojil se i do dalších činností: V duchu své
původní sklářské profese spoluzaložil v Novém Boru slavnou sklářskou firmu Ajeto. V roce
2008 se Bořek Šípek podílel na instalování první výstavy českých umělců v čínském Pekingu.
O měsíc později byla na pražské výstavě s názvem Křehký na Designbloku 2008 představena
Šípkova limitovaná kolekce nástěnného porcelánového svítidla. Bořek Šípek je také
vysokoškolským pedagogem, v 90. letech působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v
Praze, dnes je děkanem a pedagogem na Technické univerzitě v Liberci. Bořek Šípek je
nezvyklý typ a velmi moderně uvažující, charismatický člověk. Sklo a design, které vystavil
v Brně na Špilberku, je přesně takové. Má příběh, je magické.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová
Špilberk - Královská kaple (východní křídlo), 5. 10. – 31. 12., prodlouženo do 15. 1. 2012
8. Středověká hostina
Tvorba keramického ateliéru žáků ZŠ Vedlejší na téma Středověká hostina, inspirovaná
romantikou starých časů a představami tvůrců, jak lidé vychutnávali život. „Hlína“ je pro děti
i učitelky koníčkem a chvíle, kdy se setkávají a společně tvoří, jim přinášejí radost.
Kurátor: PhDr. Jiří Blažek
Špilberk – gotický sál, 3. 10. – 23. 10.
9. Barbie v šatech krásných jako sen
Muzeum města Brna připravilo v předvánočním čase pro své návštěvníky milé překvapení v
podobě výstavy kolekci 65 sběratelských panenek Barbie Eriky Kratochvílové oděných v
modelech vytvořených módními návrháři světových jmen jako Karolina Herrera, Versace,
Bob Mackie a další.
Kurátor: Mgr. Dana Olivová
Špilberk – gotický sál, 17. 11. – 31. 12. 2011 (prodlouženo do 29. 1. 2012)
10. Kuky se vrací …na Špilberk
V pořadí již desátá vánoční výstava z ilustrátorské tvorby pro děti. Tentokrát naše pozvání
přijal filmový režisér Jan Svěrák a brněnský výtvarník a současně zakladatel studia Amanita
Design Jakub Dvorský, kteří se setkali nad projektem známého filmu Kuky se vrací, jenž
získal prestižní cenu Český lev 2010 hned ve třech kategoriích (střih, zvuk, hudba) i
Křišťálový glóbus z Karlovarského filmového festivalu. Výstava představila především
návrhy a originály filmových postaviček i vybraných scén. Speciálním kukátkem měli
návštěvníci možnost nahlédnout do atmosféry mikrosvěta uprostřed lesa. Studio Amanita
Design se na výstavě představilo kreslenými návrhy k počítačovým hrám, jejichž tvorbě se
věnuje již několik let. Prvním experimentem studia byla počítačová hra Samorost, která byla
publikovaná na webu a brzy pak Samorost 2. Světově úspěšnou se stala nezávislá hra
Machinárium, která byla přijata hráči s nadšením a která získala několik mezinárodních
ocenění. Na výstavě nechyběly ani ukázky z dalších her i premiérová ukázka z připravované
hry Botanicula.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová
Špilberk - západní křídlo, II. p., 23. 11. – 29. 1. 2012
11. Mwanga!
Výstava projektu Mwanga (tj. světlo) představila světelné obrazy vytvořené klienty Správy
uprchlických zařízení MV ČR v netradičním prostředí špilberských kasemat. Vznikla ve
spolupráci s výtvarnou dílnou Azylového střediska v Zastávce u Brna.
Kurátor: Mgr. MgA. Barbora Svátková
Špilberk – kasematy, 28. 11. – 11. 12.
12. Hrnčíři na druhou. Restaurovaná keramika z archeologických sbírek
Malá výstava s ukázkami pravěké a středověké keramiky z archeologických výzkumů Muzea
města Brna. Prezentované exponáty byly restaurovány studenty oboru konzervování a
restaurování keramiky na Vyšší odborné škole restaurátorské Brno a pracovníky
restaurátorského a konzervátorského oddělení Muzea města Brna. Spoluprací mezi
archeology, pedagogy, restaurátory a studenty byl nádobám vrácen jejich původní vzhled a
krása.
Kurátor: Mgr. Petr Vachůt, Mgr. Vendula Hromádková
Špilberk – střední křídlo, přízemí, 1. 12. – 22. 2. 2012
VÝSTAVY MIMO MUZEUM MĚSTA BRNA
13. Lokte, libry, žejdlíky...kterak se kdysi měřilo a vážilo
Mimo plán se uskutečnila repríza úspěšné výstavy, která představila kolekci měr a vah ze
sbírky Ing. Petra Cikrle, Ph.D. a ze sbírek Muzea města Brna i Muzea v Ivančicích.
Návštěvníci na ní mohli zhlédnout nejrůznější staré váhy, závaží, metry, měřítka, nádoby
dřevěné, cínové, měděné, plechové i skleněné na zboží suté (sypké) a tekuté a prostřednictvím
vystavených exponátů se mohli přesvědčit o tom, že měření je jednou z hlavních lidských
činností a že lze měřit a změřit cokoliv. Mezi zajímavými exponáty z oblasti vah byly např.
středověký centnýř, mincovní vážky a závaží z 18. století, mosazná závaží lotová či
sada mosazných liberních závaží z 1. čtvrtiny 19. století. Z délkových měřidel bylo možno
kromě pevných a skládacích loktů a stop na výstavě zhlédnout také lesnické průměrky či
cejchovaná motovidla, která sloužila k navíjení a odměřování příze. Při prohlídce objemových
měřidel si návštěvníci udělali představu o velikosti žejdlíku, holby, mázu nebo měřice.
Součástí výstavy byla rovněž ukázka starého kupeckého krámu.
Kurátor: Mgr. Dana Olivová
Muzeum Brněnska – Muzeum v Ivančicích, 6. 3. - 29. 5.
14. Jurkovičova jizba
Stálá expozice - instalace nábytku navrženého architektem Dušanem Jurkovičem v sídle
Ženského vzdělávacího spolku Vesna na ul. Údolní č. 10 v Brně.
Kurátor: Mgr. Jindřich Chatrný
ŽVS Vesna, od dubna
15. Architekt Bedřich Rozehnal (1902–1984)
Repríza výstavy připravené ve spolupráci se Spolkem Obecní dům v Galerii architektury
představila průřez tvorbou významného brněnského architekta pozdního funkcionalismu.
Kurátor: Mgr. Jindřich Chatrný
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 6. 9. – 6. 11.
Galerie Jána Šmoka SUŠG, VOŠG v Jihlavě, 9. 11. – 12. 12.
16. Velké Brno
Do časů konce rakousko-uherské monarchie, I. světové války a prvních let Československé
republiky vrátila návštěvníky repríza úspěšné výstavy z roku 2009, která připoměla dobu, kdy
bylo po skončení I. světové války bylo k Brnu připojeno 23 sousedních obcí včetně dvou měst
– Králova Pole a Husovic. Rozloha města se tím zvětšila téměř sedmkrát a počet jeho
obyvatel vzrostl na více než dvojnásobek původního stavu. Vznik Velkého Brna otevřel cestu
k dalšímu rozvoji města ve dvacátých a třicátých letech. Široká veřejnost se seznámila s
množstvím informací, fotografií, map a historických dokumentů, ale také s exponáty
ukazujícími dobovou módu, nábytek, hračky a řadu dalších dobu charakteristických předmětů.
Kurátor: Mgr. Pavel Košťál, Mgr. Dana Olivová
OC Galerie Vaňkovka – přízemní pasáž, 15. 9. – 30. 9.
17. Oskar Poříska 1897–1982
Výstava připravená ve spolupráci se spolkem Obecní dům prezentovala dílo autora řady
různorodých staveb, od čekáren pouliční dráhy přes Městskou ubytovací kancelář v Nádražní
ulici nebo školních budov, až po rodinné, nájemní a obchodní domy (Convalaria). Architekt
ve 30. letech projektoval rozsáhlý soubor budov Sociálního ústavu města Brna s nemocnicí a
byty v Bohunicích, zúčastnil se řady výstav a získal zlatou medaili za architekturu v Miláně, v
Bruselu a v Paříži. Po válce se jeho činnost soustředila především na problematiku urbanismu
a územního plánování. Stal se vedoucím nově vzniklého Výzkumného ústavu výstavby a
architektury v Brně, kde se věnoval teoretickým studiím a především metodice územního
plánování.
Kurátor: Mgr. Jindřich Chatrný
Galerie architektury, 29. 11. – 8. 12.
DOPROVODNÉ AKCE MUZEA MĚSTA BRNA V ROCE 2011
1. Edukační a doprovodné programy „Pověsti z hradu a podhradí“ ke stálým expozicím
historického charakteru „Brno na Špilberku“ („Když Brno obléhali Švédové“, „Brno město
královské“, „Pověsti z hradu a podhradí“, „Ten dělá to a ten zas tohle“ - řemesla), „Špilberk –
od hradu k pevnosti“, „Žalář národů“ a v dalších prostorách hradu pro školní a zájmové
skupiny dětí a mládeže včetně přípravy a realizace pracovních sešitů zajišťovaly PhDr. Eva
Picmausová, Mgr. Alena Najbertová (oddělení lektorské) průběžně dle požadavků
návštěvníků. Uskutečnilo se jich pro celkem 79 skupin s 1 980 účastníky.
2. Edukační a doprovodné programy s využitím interaktivních prvků ke krátkodobým výstavám
„Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?“, „Tapisérie z Bayeux“ a „Barbie v šatech
krásných jako sen“ včetně víkendového programu „Hrajeme si s Barbie“ pro školní a zájmové
skupiny dětí a mládeže včetně přípravy a realizace pracovních sešitů zajišťovaly PhDr. Eva
Picmausová, Mgr. Alena Najbertová (oddělení lektorské) průběžně dle požadavků
návštěvníků. Uskutečnilo se jich pro celkem 18 skupin s 354 účastníky.
3. Edukační a doprovodné animační programy a tvůrčí dílny ve stálé výstavě historických
hraček v Měnínské bráně „Zlatá brána otevřená“, „Příběhy hraček“, „Za zajíčkem na bránu“a
„Čím voní vánoce“ pro školní a zájmové skupiny dětí a mládeže včetně přípravy a realizace
pracovních sešitů zajišťovala PhDr. Eva Picmausová (oddělení lektorské) průběžně dle
požadavků návštěvníků. Uskutečnilo se jich pro celkem 32 skupin s 595 účastníky.
4. Edukační programy „Výtvarně na hradě“ - animační programy a dílny ke stálé expozici
„Od renesance po modernu“ („Straší v hradní obrazárně?“ a „Andělé a múzy“) a k prostředí
hradu Špilberku (hradní výtvarná odpoledne a hradní animace) pro ZUŠ, zájmové skupiny,
výtvarné obory SŠ apod. zajišťovala Mgr., MgA. Barbora Svátková (oddělení lektorské)
průběžně, dle termínů výstav a dle objednávek. Uskutečnilo se jich pro celkem 21 skupin
s 463 účastníky.
5. Edukační programy „Výtvarně na hradě“ - animační programy a výtvarné dílny
k aktuálním výstavám „Tužka ušatá“ k výstavě ilustrátora a malíře Miloše Nesvadby, „Muzeum
naruby“ k výstavě „Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra?“, k výstavě „Tapisérie z
Bayeux“, „V ústech domu“ k výstavě „Osa Brno-Žilina“, „Když skláři tančí v Ajeto“
k výstavě „Design by Bořek Šípek“ a k výstavě „Kuky se vrací …na Špilberk“ pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ, vč. speciálních a zájmové skupiny zajišťovala Mgr., MgA. Barbora Svátková
(oddělení lektorské) průběžně, dle termínů výstav a dle objednávek. Uskutečnilo se jich pro
celkem 79 skupin s 1 437 účastníky.
6. V rámci projektu „Týden výtvarné kultury v Brně“ proběhl ve dnech 8. až 10. 3. týden
intenzivní nabídky doprovodných programů – tvůrčích dílen a performancí na hradě
Špilberku, cyklus tvůrčích dílen „Krasohrad“ (ke stálé expozici Od renesance po modernu –
workshopy s využitím multimédií a propojováním pohybu, zvuku, obrazu, a dále k tématu
multikulturality návazně na zaměření 2. ročníku Týdne výtvarné kultury k otázkám politiky a
veřejné správy v umění) a scénická přednáška Blahoslava Rozbořila a Josefa Daňka GT-FA
(Hommage á K.G.Hay). Akce pro studenty SŠ, VŠ a veřejnost zajišťovala Mgr., MgA.
Barbora Svátková (oddělení lektorské).
7. Hlavní program Muzea města Brna o Brněnské muzejní noci dne 14. 5. byl tancem,
šermem a kostýmy doby gotické tématicky zaměřen k výstavě „Tapisérie z Bayeux“ a
připomínal 600. výročí úmrtí moravského markraběte Jošta Lucemburského. Brněnskou
muzejní noc na Špilberku a v Muzeu hraček v Měnínské bráně zajišťovali téměř všichni
zaměstnanci muzea. Zúčastnilo se na 13 500 účastníků.
8. Akce uspořádané ve spolupráci se Skupinou historického šermu REX „Historická střelnice“
(18. 5.), „Den Ferdinanda III.“ (12. 6.), Toulky naší minulostí (8x 7. 7. - 25. 8.), „Festival
historie a šermu“ (2. - 3. 9.), Dětský den k výročí Muzea města Brna (18. 9.) a „Oživené
kasematy“ (13. 10.) připravili PhDr. Jiří Blažek, Mgr. Michaela Budíková, Petr Ivanov Dis.,
Mgr. Alena Najbertová, PhDr. Eva Picmausová, Mgr., MgA. Barbora Svátková, (Útvar
služeb), zúčastnilo se jich na 2 440 osob.
Mimo to byly připraveny programy na akcích „Kdo si hraje, nezlobí“, „Krtek astronautem“,
„Vánoce na radnici“ a dílny v dětském koutku na výstavě „Velké Brno“ v OC Vaňkovka.
VÝZKUMNÉ ÚKOLY MUZEA MĚSTA BRNA V ROCE 2011
1. Záchranné archeologické výzkumy na území města Brna, zejména v MPR Brno.
Plnění viz Oddělení archeologie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a)
2. Itálie v období risorgimenta (karbonáři, Mladá Itálie) se vztahem ke Špilberku.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod b/1)
3. Dějiny Špilberku od počátku do konce 15. století.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod b/2)
4. Dějiny Špilberku, dílčí témata ze 16., 19. - 20. století.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod b/2)
5. Dějiny Špilberku, dílčí témata z I. pol. 17. století.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod b/2)
6. Historie Brna: Osudy jednotlivce v soukolí I. sv. války.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a/1/a)
7. Historie Brna: Brněnské ohňostroje jako součást slavnosti raného novověku.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a/1/b)
8. Historie Brna: Věznice na Cejlu na počátku 19. století.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a/3)
9. Korálková a flitrová výzdoba textilií.
Plnění viz Oddělení historie/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod c/3)
10. Problematika veřejných obhajob řádových studií v období 17. a 18. století (grafické listy,
tištěné knižní obhajoby, rukopisné práce) ze zaměřením na klášterní prostředí a jejich
sledování v kontextu Moravy.
Plnění viz Oddělení uměnovědné/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a)
11. Život a činnost výtvarných umělců v Brně v 16. – 19. století.
Plnění viz Oddělení uměnovědné/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod c)
12. Výtvarné umění v Brně po druhé světové válce.
Plnění viz Oddělení uměnovědné/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod b)
13. Jaroslav Král (1883–1942).
Plnění viz Oddělení uměnovědné/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod d)
14. Život a dílo architekta Oskara Pořísky (1897–1982). Studium pramenů a literatury, terénní
výzkum.
Plnění viz Oddělení dějin architektury a urbanismu/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a/1)
15. Život a dílo architekta Emila Králíka (1880–1946).
Plnění viz Oddělení dějin architektury a urbanismu/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a/2)
16. Činnost a zhodnocení Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Brně.
Plnění viz Oddělení dějin architektury a urbanismu/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod a/3)
17. Brněnské meziválečné interiéry, nábytkové firmy, živnosti, prodejny, architektonické a
designérské osobnosti.
Plnění viz Oddělení dějin architektury a urbanismu/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod b)
18. Stavebně-historický vývoj hradu a pevnosti Špilberk.
Plnění viz Oddělení dějin architektury a urbanismu/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod c)
19. Raně středověká architektura na Moravě. Archeologicko-stavebně historické průzkumy
románských památek moravského regionu.
Plnění viz Oddělení dějin architektury a urbanismu/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod d)
20. Brněnská meziválečná architektura se zaměřením na nájemné domy 20. a 30. let XX.
století, stavitelské firmy, obchodní domy, prodejny, restaurace a pohostinství.
Plnění viz Oddělení dějin architektury a urbanismu/Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod e)
21. Vila Tugendhat – „Sběrný dokumentační projekt“.
Plnění viz Samostatné oddělení vila Tugendhat/I. Oblast odborné práce/Výzkum a
dokumentace, body a), b), c)
PŘEHLED PRACÍ PRACOVNÍKŮ MUZEA MĚSTA BRNA
PUBLIKOVANÝCH V ROCE 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Baumannová, D.: Italští vlastenci a Špilberk. I patrioti italiani e lo Spielberg. Muzeum
města Brna, Brno 2011
Baumannová, D.: Silvio Pellico - "Le mie prigioni" v kontextu s jeho vězněním na
Špilberku. In: Forum Brunense 2011 (v tisku)
Baumannová, D.: Hnutí mladá Itálie a Špilberk. In: Sjednocení Itálie. Prolínání historie
mezi Tiberou a Vltavou? Sborník z konference k 150. výročí sjednocení Itálie. (v tisku)
Baumannová, D.: Francouzi v Brně a na Špilberku. Les Français dans la ville de Brno et
au château fort de Špilberk. The French in Brno and Špilberk. Muzeum města Brna, Brno
2011
Černá, I. – Černoušková, D. – Wahla, I. – Žáček, M. – Židlický, D.: Vila Tugendhat
v průběhu památkové obnovy. In: Průzkumy památek I/2011, roč. XVIII, 2011, 195-202
Černá, I.: Rodinný dům Grety a Fritze Tugendhatových v Brně. In: 67. bulletin
Moravské galerie v Brně. Brno 2011, 80-91
Černá, I. – Oberreiterová, J. – Pelčák, P. – Šlapeta, V. – Vrábelová, R.: Brno –
Architektura/Architecture 1918–1939. Centrum architektury, Brno 2011
Černá, I. – Černoušková, D.: Tugendhat. Brněnská realizace Ludwiga Miese van der
Rohe. Muzeum města Brna, Brno 2011 (průvodce)
Černoušková, D.: Genius loci svahu nad lužáneckým parkem. K první vilové kolonii
In: 67. bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2011, 70-79
v Brně.
Černoušková, D. – Chatrný, J. (eds): Kultura stavění v Brně na počátku 20. století.
Brňanům pro poučení sobě pro radost. Muzeum města Brna ve spolupráci se společností
Znakom, s. r. o., Brno 2011
Černá, I. – Černoušková, D. – Wahla, I. – Žáček, M. – Židlický, D.: Vila Tugendhat
v průběhu památkové obnovy. In: Průzkumy památek I/2011, roč. XVIII, 2011, 195-202
Černá, I.: Rodinný dům Grety a Fritze Tugendhatových v Brně. In: 67. bulletin
Moravské galerie v Brně. Brno 2011, 80-91
Černá, I. – Černoušková, D.: Tugendhat. Brněnská realizace Ludwiga Miese van der
Rohe. Muzeum města Brna, Brno 2011 (průvodce)
Hromádková, V. – Nývltová-Fišáková, M.: Mladobronzová lokalita Jiříkovice, Šestnáct
příspěvků k dějinám (Velké) Moravy. In: Sborník k narozeninám Bohuslava F. Klímy.
Brno 2011, 9-21
Hromádková, V. – Navrátil, A. – Vachůt, P.: Průzkum krypty kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Brně – Zábrdovicích v roce 1988. In: Forum Brunense 2011 (v tisku)
Chatrný, J.: Bibliografie/Bibliography. In.: Petr Pelčák – Ivan Wahla (eds.), Oskar
Poříska, 1897–1982. Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna, Brno
2011, 92 - 93
Černoušková, D. – Chatrný, J. (eds): Kultura stavění v Brně na počátku 20. století.
Brňanům pro poučení sobě pro radost. Muzeum města Brna ve spolupráci se společností
Znakom, s. r. o., Brno 2011
Chatrný, J.: Výběr z díla/Selected List of Work. In.: Petr Pelčák – Ivan Wahla (eds.),
Oskar Poříska, 1897–1982. Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města
Brna, Brno 2011, 90 - 92
Chatrný, J.: Životopisná data/Biographical Data. In.: Petr Pelčák – Ivan Wahla (eds.),
Oskar Poříska, 1897–1982. Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města
Brna, Brno 2011, 88 - 90
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konečný, L.: Počátky Drnholce v kontextu regionálních dějin. In.: Sborník Muzejní a
vlastivědné společnosti (v tisku)
Košťál, P.: Jednotlivec v soukolí první světové války. In: Forum Brunense 2011(v tisku)
Kudělková, L.: Brněnský architekt Ernst Wiesner v meziválečné Jihlavě. In.: Vlastivědný
sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských XVII/2010, Muzeum Vysočiny Jihlava,
Jihlava 2011, 205-210
Kudělková, L.: Convalaria není jen konvalinka. Z historie firmy a obytného a obchodního
paláce Aloise Mikuláška Convalaria v Brně. In.: Forum Brunense 2011 (v tisku)
Kudělková, L.: Dílo architekta Ernsta Wiesnera ve Velkém Meziříčí. In.: Západní Morava
– vlastivědný sborník XV., 2011, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský
zemský archiv v Brně, Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, Brno, 2011, 183
- 189
Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny V. In.: Brno Business 1/2011, Brno 2011, 70 - 72
Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny VI. In.: Brno Business 2/2011, Brno 2011, 72 73
Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny VII. In.: Brno Business 3/2011, Brno 2011, 74 75
Kudělková, L.: Slavné brněnské kavárny VIII. In.: Brno Business 4/2011, Brno 2011, 78 –
79
Hromádková, V. – Navrátil, A. – Vachůt, P.: Průzkum krypty kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Brně – Zábrdovicích v roce 1988. In: Forum Brunense 2011 (v tisku)
Olivová, D.: Počátky veřejného osvětlení v Brně. In: 230 let historie osvětlení v Brně.
Technické sítě Brno a. s., Brno 2011, 9 - 19
Růženecká, L.: Společenská výchova ve výuce tanečních mistrů. In: Ve víru tance.
Sborník z mezioborové konference ve dnech 15. - 16. listopadu 2011. Východočeské
muzeum v Pardubicích, Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
(v tisku)
Svobodová, J.: Obraz Panny Marie Karlovské ze sbírek Muzea města Brna. In: Forum
Brunense 2011 (v tisku)
Urbanová, P. – Vachůt, P. – Měchurová, Z.: Analýza podobnosti drobné středověké
plastiky pomocí trojrozměrných modelů. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské
univerzity M16, Brno 2011, 219-232
Hromádková, V. – Navrátil, A. – Vachůt, P.: Průzkum krypty kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Brně – Zábrdovicích v roce 1988. In: Forum Brunense 2011 (v tisku)
ZAMĚSTNANCI MUZEA MĚSTA BRNA V ROCE 2011
ÚTVAR PRO ODBORNOU ČINNOST
Oddělení archeologie
vedoucí: Mgr. Petr Vachůt, kurátor
Mgr. Vendula Hromádková, kurátor
Mgr. Aleš Navrátil, archeolog
Lea Chatrná, správce depozitáře (0,6)
Martina Staňková, dokumentátor
Oddělení historie
vedoucí: Mgr. Dana Olivová, kurátor
PhDr. Dagmar Baumannová, CSc., kurátor
Radim Dufek, správce depozitáře (0,4)
PhDr. Jana Kolavíková, kurátor
Mgr. Pavel Košťál, kurátor
Alvéra Mazáčová, správce depozitáře (0,5)
Magda Petrášová, Dis., knihovník
PhDr. Ludmila Růženecká, kurátor
Oddělení uměnovědné
vedoucí: PhDr. Marcela Macharáčková, kurátor (do 30. 11.)
Kateřina Čermáková, správce depozitáře
Mgr. Lumír Seifert, správce depozitáře, dokumentátor
PhDr. Jana Svobodová, kurátor
Oddělení dějin architektury a urbanismu
vedoucí: Mgr. Jindřich Chatrný, kurátor
PhDr. Lubomír Konečný, kurátor (do 30. 11.)
PhDr. Lenka Kudělková, kurátor
Ing. Jiří Habarta, správce depozitáře
MgA. Jiří Pikous, správce depozitáře
Oddělení restaurátorsko - konzervátorské
vedoucí: Radim Dufek, konzervátor (0,6)
Václav Hanák, konzervátor (0,5)
Markéta Chmelová, DiS., konzervátor
Jindřich Jurča, konzervátor
SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VILA TUGENDHAT
vedoucí: Ing. arch. Iveta Černá, kastelán
PhDr. Dagmar Černoušková, kurátor
Mgr. Eliška Veselovská, manažer kvality (0,5), pedagog volného času (0,5) (od 12.9.)
ÚTVAR SLUŽEB
Oddělení lektorské
vedoucí: PhDr. Jiří Blažek, kastelán
Mgr. Alena Najbertová, pedagog volného času
PhDr. Eva Picmausová, pedagog volného času
Mgr., MgA. Barbora Svátková, pedagog volného času
Referát vnějších vztahů a propagace
Mgr. Michaela Budíková, pracovník vztahů k veřejnosti
Oddělení provozu expozic a výstav
vedoucí: Jana Krabičková, kastelán
Alena Beránková, zřízenec
Jindřiška Buršíková, zřízenec (0,5)
Milan Citnar, zřízenec (0,5) (od 1.4. do 30.10.)
Zdeněk Čech, zřízenec (0,5)
Jana Danová, zřízenec (0,5)
Vlastimila Dresslerová, zřízenec (0,5)
Bedřiška Franková, zřízenec (0,5)
Michal Hartl, průvodce
Luděk Haverl, zřízenec (0,5)
Eva Herciková, zřízenec (0,5)
Zdeněk Hladký, zřízenec
Petr Ivanov, Dis., průvodce
Marijka Jiskrová, zřízenec (0,5)
Jan Lauer, zřízenec (0,5)
Zuzana Klemová, zřízenec (0,5)
Pavel Klouda, zřízenec
Věra Konvalinková, zřízenec (0,5) (do 30. 9.)
Zdeněk Krejčí, průvodce
Marie Křížová, zřízenec (0,5)
Věra Kubišová, zřízenec (0,5)
Jaroslava Mičánková, zřízenec, (0,5)
Vlastimila Mlejnková, zřízenec (0,5)
Mgr. Božena Molová, průvodce
MUDr. Soňa Nečesánková, zřízenec (0,5)
Oldřich Neužil, zřízenec (0,5) (do 28. 2)
Mgr. Milada Nevrtalová, zřízenec (0,5)
Ludmila Ondrušová, zřízenec
Božena Pokorná, zřízenec (0,5)
Zbyněk Rederer, průvodce
Ing. Mária Smělíková, zřízenec (0,5)
Jana Suchánková, zřízenec (0,5) (do 30. 9.)
Lenka Svobodová, zřízenec (0,5)
Jana Šálková, průvodce (0,5)
Ljerka Šustáčková, zřízenec (0,5)
Alena Štrublová, zřízenec
Vlasta Urbánková, zřízenec (0,5)
Vlasta Válková, zřízenec (0,5)
PhDr. Marie Vomelová, zřízenec (0,5)
Martin Witoszek, zřízenec (0,5)
Oddělení tvorby expozic a výstav
vedoucí: Hana Megová, výstavář
Ivo Gryc, výstavář
Vítězslav Macha, výstavář
Referát dokumentace
Miloš Strnad, dokumentátor
ÚTVAR SPRÁVY HRADU
Oddělení technicko provozní a správy budov, referáty bezpečnostní,
stavebního technika, dopravy
vedoucí: Václav Mičulka, kastelán
Ilona Bartáková, uklízeč
Jiří Břínek, provozní elektrikář
Petr Divácký, dělník čištění (0,7)
Zdeněk Hanousek, truhlář (1,0), topič (0,3 do 31. 3.)
Alena Hanousková, provozář (1,0), domovník (0,3)
Josef Kocúr, zedník
Jiří Kuba, zámečník
Věra Pelikánová, uklízeč
Ing. Jiří Pejchal, technický pracovník (od 19. 4.)
Ladislav Pergl, instalatér (0,1), topič (0,3 od 15. 10.)
Ing. Jiří Slezák, investiční referent
Ing. Pavel Široký, technik BOP (0,2)
Evžen Tikovský, truhlář
Jiří Vozdecký, zámečník 0,5; garážmistr 0,5 (do 30. 9.)
Jana Zehnalová, uklízeč
Oddělení ostrahy
vedoucí: Petr Pazdera, bezpečnostní pracovník
Ondřej Bakan, bezpečnostní pracovník
Rostislav Dlapa, bezpečnostní pracovník
Josef Frainšic, bezpečnostní pracovník
Daniel Hron, bezpečnostní pracovník
Jiří Kossek, zřízenec
Jaroslav Kvarda, bezpečnostní pracovník
Leonard Preis, bezpečnostní pracovník
Martin Varták, bezpečnostní pracovník
Milan Varták, bezpečnostní pracovník
ÚTVAR EKONOMICKÝ
Referáty informační soustavy a financování, obchodní činnosti a pokladen,
personální a mzdové agendy
vedoucí: Ing. Soňa Franzová, koordinační, projektový a programový pracovník
Ivana Ďásková, účetní
Alena Dufková, pokladník (0,5)
Ludmila Haasova, pokladník (0,5)
Anna Klimešová, mzdová účetní
Anna Kozinová, pokladník (0,5)
Ing. Mariana Mišková, obchodní referent a referent majetkové správy
Naděžda Mišková, pokladník (0,5) (od 1. 4.)
Dita Machová, pokladník (0,5) (od 1. 4.)
Silvie Partyková, pokladník (0,5)
Marta Sehnalová, účetní
Hana Střechová, pokladník (0,8)
Kristýna Šigutová, pokladník (0,5)
Dita Šmerdová, pokladník (0,5)
Simona Tylová, pokladník (0,5) (do 31.3.), asistent (0,5) (od 1. 4.)
ÚTVAR ŘEDITELE
Ing. Pavel Korecký, interní auditor (0,5)
Dagmar Langová, administrativní a spisový pracovník (do 30. 11.)
Ing. Pavel Široký, bezpečnostní referent (0,8)
Download

Výroční zpráva Muzea města Brna – 2011