Seminář praktické antropologie Oderské vrchy 2015
Drazí kolegové, drahé kolegyně,
srdečně vás zveme na Seminář praktické antropologie Oderské vrchy 2015.
Seminář se věnuje co nejširší aplikovatelnosti etnologie/kulturní antropologie a
je dobrým základem pro studenty/absolventy se zájmem najít uplatnění v oboru.
Čtyři dny určené pro prezentaci příspěvků účastníků a odborných přednášek v
kombinaci s celodenním praktickým blokem jsou zajímavým profesním podnětem.
Věříme, že pro absolventy vysokých škol se zájmem o aplikovanou vědu bude tento
„mezinárodní veletrh zkušeností“ k užitku.
Seminář nabízí:

dostatek prostoru pro referáty/prezentace a navazující diskuze;

teoretický blok (mírotvorná antropologie, etnologie/kulturní antropologie versus
jiné obory, etnosociální konflikty a mírové mise ve vztahu k etnologii/kulturní
antropologii);

praktický blok zaměřený na dovednosti a schopnosti potřebné pro práci
v terénu
(čtení
terénu,
mapa
&
kompas,
řízení
terénního
vozu
&
radiokomunikace, dokumentaristika, krizové situace, první pomoc, přežití
v přírodě, jak se hlásit do mezinárodních struktur – základy administrativy).
Seminář přináší:

možnosti, kontakty a podporu Východoevropského vzdělávacího a kulturního
centra (spolupráce s OSN, OBSE, akademickou obcí a neziskovým sektorem);

profesionální přístup lektorů a jejich zkušenosti z mezinárodní sféry – OSN, EU,
OBSE a jiných organizací na půdě Evropy, Afriky, Asie a latinské Ameriky;

certifikát o absolvování semináře.
Účastníkům se dostává příležitost:

seznámit se blíže s možnostmi aplikovatelnosti vědy, respektive antropologie;

prohloubit
si
praktické
dovednosti
potřebné
pro
práci
v nestandartním
prostředí;

procvičit si schopnost správně využívat své znalosti / dovednosti / zkušenosti;

propojit etnologii/kulturní antropologii s jinými příbuznými obory;

nastartovat či zkvalitnit profesní dráhu;

účastnit se různých odborných programů; a

účastnit se dalších aktivit EEECC.
Účastníci získávají schopnost:

nasměrovat a vést profesní život podle svých představ;

najít uplatnění v oboru etnologie/kulturní antropologie;

připravovat případné zájemce z řad etnologů na práci v oboru.
Užitečné informace

Dopravní
prostředky:
dva
terénní
automobily
Mitsubishi
Pajero
(sedmisedadlové) se střešními boxy

Ubytování a stravování: venkovský penzion v obci Klokočůvek (Oderské
vrchy); plná penze; sportovní & wellness vyžití

Výstroj a výzbroj: spacák & karimatka, boty do hor, pláštěnka, baterka. Stany
a polní kuchyně jsou. Vysoké podpatky se nedoporučují…

Cena kurzu & kapesné: cena 200 eur zahrnuje vše, co je třeba platit
(ubytování, stravování, doprava, výuka). Vaše kapesné má proto pokrývat
jen extra náklady (suvenýry, pivo atd.).

Bezpečnost: Oderské vrchy jsou drsné a pusté. Dávej pozor, aby ses
neztratil/a.

Volný čas:
Vyšlápni si údolím Budišovky – zapomenutým neobydleným kouskem Česka…
…Pokračuj až do tajemné Staré Vody…
…kde si můžeš leda tak upéct klobásku na ohni…
Nebo navštiv Kapli česko-německého porozumění…
Nebo se jen tak poflakuj a relaxuj…

…a to nejdůležitější nakonec:


Pokud nejste pojištění, pojistěte se!
Pokud jste „mimošengeni“, doba platnosti vašeho pasu by měla
být delší tří měsíců!

Prosím mějte na vědomí, že velikost zavazadlového prostoru
v našich vozidlech je omezená. Proto si věci sbalte do jednoho
klasického batohu typu „Gema“ (70x40x40 cm / 15 kg max)!
23. listopadu 2014
Josef Oriško, ředitel EEECC
Miroslav Krčmář, lektor EEECC
Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o.p.s. zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod identifikačním číslem 286 56 636
Rozvrh hodin semináře
ST
09.00 – 10.00
zahájení semináře
10.30 – 12.00
TB I
oběd
13.30 – 15.00
TB II
volno / výjezd do
terénu / večerní
promítání
ČT
09.00 – 12.00
PB I
oběd
PÁ
09.00 – 12.00
REFERÁTY/PREZENTACE & DISKUZE
oběd
13.30 – 15.00
TB III
volno / výjezd do
terénu / večerní
promítání
SO
09.00 – 12.00
REFERÁTY/PREZENTACE & DISKUZE
oběd
13.30 – 15.00
SHRNUTÍ
ukončení semináře
+ rozlučkový
večírek
NE
odjezd z
Klokočůvku
LEGENDA:
TB – Teoretický blok • PB – Praktický blok
příjezd do Brna
14.00 – ?
PB II
Teoretický blok (TB)
Anotace
První část Teoretického bloku analyzuje postavení etnologie/kulturní antropologie ve
společnosti a snaží se nalézt možnosti jejího praktického využití.
Druhá část je věnována konceptu mírotvorné antropologie jako specifického směru
kulturní antropologie. Reflexe etnicity jako klíčového aspektu peacebuildingu může být
zajímavým podnětem celého semináře.
Třetí část studuje příčiny, průběh a důsledky jednotlivých etnosociálních konfliktů a
analyzuje přínos etnologie/kulturní antropologie mírovým procesům.
(Josef Oriško nebo Miroslav Krčmář nebo hostující lektor)
Praktický blok (PB)
Anotace
Druhý den semináře probíhá praktické cvičení s cílem vylepšit znalosti a dovednosti
účastníků
nezbytné
pro
práci
v postkonfliktním
terénu
(čtení
terénu,
radiokomunikační výcvik, škola řízení terénního vozu ve ztížených podmínkách, práce
s topografickou mapou a kompasem, krizové situace a dokumentaristika v postkonfliktním
terénu, první pomoc ve ztížených podmínkách, přežití v přírodě).
Outdoorový charakter praktického bloku je daný potřebou „vtáhnout účastníky do drsné
misijní reality“ a nechat je nalézt jejich limity. Rovněž je to způsob seznámení se
s místní každodenností.
(hostující lektor nebo Mioslav Krčmář nebo Josef Oriško)
Referáty/prezentace & diskuze
Referáty/prezentace
by
měly
navazovat
na
základní
myšlenku
semináře
–
aplikovatelnosti etnologie/kulturní antropologie do reality. Časový limit příspěvků je 15
minut maximum. Příspěvky by měly být prezentovány v jazyce českém nebo
anglickém. Na případné diskuze je časová rezerva 30 minut / příspěvek.
Lektoři EEECC
Miroslav Krčmář
Narozen roku 1958 ve Vysokém Mýtě. Miroslav je absolventem Vysoké vojenské letecké
školy v Košicích. V roce 1989 byl vyslán jako vojenský pozorovatel do mise OSN do
Namibie. V letech 1993–1995 pracoval na
Ministerstvu obrany a na generálním štábu,
kde se zabýval problematikou mezinárodní
vojenské spolupráce a kde se podílel na
rozvoji programu NATO Partnerství pro mír.
V
letech
1999–2003
pracoval
na
Sekretariátu OBSE ve Vídni. Působil ve více
než deseti misích mezinárodních organizací
(OSN, OBSE, EU) v Bosně a Hercegovině,
Kosovu, Mexiku, Gruzii, Bělorusku, Afghánistánu, Indonésii a Nepálu. Je v aktivní vojenské
službě v hodnosti podplukovníka a přednáší na Univerzitě obrany v Brně.
Ladislav Garassy
Narozen roku 1974 v Rimavské Sobotě. Ladislav vystudoval obor sociální geografie a
demografie na UK v Bratislavě a obor jaderná fyzika, elektromateriálové a ekologické
inženýrství
na
neukončené
STU
v
Bratislavě.
doktorandské
studium
Studoval
politické
geografie na UK v Praze. Od roku 2004 pracoval
jako volební pozorovatel EU, Carter Center a
ENEMO
v
Súdánu,
Afghánistánu,
Etiopii,
Zambii,
Pákistánu,
na
Jižním
Palestinských
územích, indonéském Acehu a na Ukrajině. Je
manažérem
publicistou
povodňového
specializovaným
mapování
na
a
geopolitiku,
etnonacionalismus a Evropskou unii. Mluví anglicky, rusky a maďarsky, začátečník v
perštině a francouzštině.
Markéta Černoušková
Narozena roku 1973 v Praze. Markéta absolvovala na Univerzitě Karlově v oboru politologie
se specializací na volební systémy a Blízký východ. V 90. letech pracovala jako novinářka
zabývající se především politikou v zemích třetího
světa. Po výměnném studijním pobytu na Sussex
University ve Velké Británii začala pracovat pro
mezinárodní
organizace.
Působila
v
Kosovu
v
Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,
dále v Ženevě pro Mezinárodní organizaci pro
migraci
a
poté
ve
volebních
pozorovatelských
misích Evropské unie v Etiopii, Afghánistánu, Haiti,
Mauretánii, Ghaně, Libanonu, Togu a Bolívii. Jejím
dosavadním nejvýznamnějším působištěm byly mise OSN v Nepálu a Afghánistánu, kde
pracovala coby politický analytik, volební poradce a PR odborník.
Josef Oriško
Narozen roku 1977 v Opavě. Josef vystudoval etnologii a muzikologii na Masarykově
univerzitě v Brně. Zde absolvoval v oboru etnologie také doktorské studium. Působil v misi
OBSE na Kosovu a v Gruzii. Účastnil se
volební pozorovatelské mise EU v Libérii.
Josef se spolupodílel na založení slovenské
pobočky obchodní společnosti Kokeš CZ,
s. r.
o.
se
zaměřením
maďarský
a
stavebním
materiálem.
na
slovenský,
post-jugoslávský
Od
trh
roku
se
2008
přednáší teorii etnosociálního konfliktu na
Masarykově univerzitě v Brně. Roku 2011
se stal ředitelem Východoevropského vzdělávacího a kulturního centra, o. p. s.
Download

Program + instrukce