Multisenzorové detektory jako součást
poplašných a evakuačních systémů
přednášející společnost:
Honeywell Life Safety
Historie značky ESSER ve Východní Evropě
1989
Firma ESSER Německo zakládá svou dceřinou společnost v Rakousku firmu ESSER Sicherheitstechnik GmbH ve Vídni (2 lidé). Tato společnost
má rozvíjet aktivity ve střední a východní Evropě
1996
Otevření kanceláře v Brně pro oblast ČR a SR (11 lidí ve Vídni, 1 v Brně)
2000
Přesun kanceláře z Brna do Prahy (20 lidí ve Vídni, 2 v Praze)
ESSER dosahuje vedoucího postavení na trhu EPS v ČR a SR
2002
Změna jména : ESSER Austria
NOVAR Austria
2004
Otevření dalších kanceláří v Rusku, Polsku a Rumunsku
2005
Koncern Honeywell převzal celý koncern NOVAR vč. všech dcer
2006
NOVAR Austria začleněna do části Life & Safety koncernu Honeywell. Změna portfólia:
předání bezpečnostních technologií EZS, KVS, CCTV do části Honeywell Security
Nejdůležitější produkt EPS ESSER zůstává a je rozšířen o systém evakuačního rozhlasu
2007
Změna jména firmy: NOVAR Austria GmbH
HONEYWELL Life Safety Austria GmbH
2
Document control number
Honeywell Proprietary
Výzkum ve Velké Británii - psychologie evakuace
1991 evakuace v metru, Newcastle, UK*
Metoda
Doba od vyhlášení poplachu
do začátku evakuace
Nástupiště
Schodiště
Doba od vyhlášení
poplachu do
konce
evakuace
Poznámka
1. Jen siréna
08:15
09:00
14:47
Velmi dlouhá reakce
2. Evakuace
prováděná osobami
+ ozvučení
02:15
03:00
08:00
Pověřené osoby směrují
cestující
3. Pouze ozvučení s
použitím nahrané
zprávy
01:15
07:40
10:30
Osoby se shromažďují na
schodištích
4. Jako 2. + informace
o místě požáru
01:15
01:30
06:45
5. Jako 4. + informace
o průběhu
01:30
01:00
5:45 (10:15)
Časové údaje v minutách
*Zdroj: Proulx, G. and Sime, J. D. „To Prevent Panic in an Underground
Emergency: Why Not Tell People the Truth?“ Fire Safety Science.
Proceedings of the Third International Symposium. London: Elsevier
Applied Science, 1991, 842-852
3
Document control number
Honeywell Proprietary
Závěr výzkumů
• Chování lidí v případě nebezpečí je charakterizováno*:
–
–
–
–
Nejistotou
Špatným odhadem
Nerozhodností
Potřebou dalších informací pro potvrzení situace
• Pozdní reakce mají zvlášť tragické následky, protože reakce v počáteční fázi
má největší vliv na výsledek evakuace.
• 95 % lidí zahynulo při požáru v jeho počáteční doutnavé fázi. Příčinou byl v
první řadě oxid uhelnatý.
• Evakuační systém používající pouze sirény není dostatečný prostředek,
protože nepředávají informace:
– Co se stalo?
– Co je třeba udělat?
– Proč je třeba to udělat?
– Jak je třeba to udělat?
*Zdroj: Bryan, J. L. Psychological Variables That May Affect Fire Alarm Design.
Fire Protection Engineering, 2001, 42-48
4
Document control number
Honeywell Proprietary
Rozdíl mezi domácím a evakuačním rozhlasem
Evakuační rozhlas jako systém musí být funkční po dobu evakuace, i
když jsou jeho prvky vystaveny účinkům požáru. Na technologii a
koncepci jsou kladeny přísné požadavky, zakotvené v evropských
normách. Mimo jiné z nich vyplývá:
- všechny prvky v systému musí být hlídány na svou funkčnost –
mikrofony, zesilovače, mikroprocesory, paměti, externí propojení
- z toho vyplývá velká technologická náročnost a vyšší cena
- výpadek jednoho elementu nesmí ohrozit chod systému (zesilovače)
- paměť systému musí být pevná, neoddělitelná a nezávislá na napájení
- systém musí obnovit svou činnost během několika sekund po zapnutí
- nápájení systému musí být zálohované
5
Document control number
Honeywell Proprietary
Rozdíl mezi domácím a evakuačním rozhlasem
- kabeláž musí být v nehořlavém provedení
- topologie kabeláže pro reproduktory je liniová, nikoliv kruh
- pro přenos audiosignálu k reproduktorům se používá rozvod 100 Voltů
- reproduktory musí být opatřeny keramickou svorkovnicí a tepelnou
pojistkou
- prvky musí projít náročnou certifikací
6
Document control number
Honeywell Proprietary
Příklad systému evakuačního rozhlasu
(systém ESSER VARIODYN® D1)
Netzwerk
DOM = ústředna evakuačního rozhlasu
• několik současných hlášení
• knihovna předem nahraných zpráv
• rozsáhlé možnosti úpravy zvuku
za účelem zvýšení srozumitelnosti
• veškeré prvky systému a spojovací
vedení jsou monitorovány na svou
bezchybnou funkci a to včetně
jednotlivých reproduktorů
Pro
konfiguraci
LAN
TCP-IP
7
Document control number
Honeywell Proprietary
Historický vývoj norem EPS a VA
Evakuační rozhlas
EPS
EN 60849
EN 54
Od března 2011
Evakuační rozhlas a EPS
buď jako jeden technologicky kombinovaný systém
nebo 2 technologicky oddělené systémy
EN 54
8
Document control number
Honeywell Proprietary
Historický vývoj technologie EPS a VA
Evakuační rozhlas
EPS
EN 60849
EN 54
Od března 2011
Evakuační rozhlas a EPS
buď jako jeden technologicky kombinovaný systém
nebo 2 technologicky oddělené systémy
EN 54
9
Document control number
Honeywell Proprietary
Vývoj norem EPS a VA
• Od září 2008 vstoupila v platnost norma EN 54-16: 2008 s názvem:
„Systémy EPS, část 16: hlasové poplachové ústředny“
a v přípravné fázi se nachází norma EN 54-24 s názvem:
„Součásti hlasových poplachových systémů – reproduktory“
• Tato norma bude s dalšími částmi normy EN 54 řešit evakuaci osob v
budovách pomocí hlasových hlášení
• Hlasové poplachové systémy jako součást EPS, samostatné hlasové
poplachové systémy a systémy EPS budou v budoucnu legislativně řešeny
jednou normou, a to EN 54
• V současnosti se nacházíme v přechodném období, kdy ještě platí
stávající norma pro hlasovou evakuaci (EN60849) a současně i nová
norma EN 54-16: 2008. Od března 2011 bude platit v EU pro evakuaci
osob v budovách pouze norma EN 54-16 (plus její další doplňující části).
10
Document control number
Honeywell Proprietary
EN 54-16: 2008 – důležité body
• Hlasová ústředna pro řízení poplachových zpráv může být v samostatném
provedení nebo i jako součást ústředny EPS
• Hlasová ústředna musí splňovat v mnoha ohledech stejné požadavky jako
ústředna EPS – např. napájení dle EN54-4, popř. funkčnost dle EN54-1 a
EN54-2. Vyplývají z toho výrazné změny oproti stávajícímu stavu!! Dojde ke
zvýšení HW náročnosti VA systémů a ke zpřísnění požadavků na systém
• Hlasová ústředna nemusí být vybavena mikrofonen. Pokud nemá mikrofon,
jsou v případě alarmu reprodukovány předem nahrané hlasové zprávy.
• Systém EPS s hlasovým poplachem distribuuje v budově akustický
poplachový signál. Aktivace může být buď manuální a / nebo automatická.
• Hlasová ústředna může být tvořena kombinací mikrofonů, paměťových
médií pro předem nahrané zprávy, zesilovačů, přenosových matic atd.
11
Document control number
Honeywell Proprietary
Nová generace hlásičů EPS ESSER
… čtyři dimenze bezpečnosti v jenom zařízení: hlásiče IQ8Quad.
Detekce
EN 54 – 5 a 7
Optický poplach
Akustický poplach
Hlasový poplach
EN 54 - 3
12
Document control number
Honeywell Proprietary
Proč hlásiče IQ8Quad? Sběrnice esserbus®- Plus!
Tlačítkové hlásiče
Ústředna EPS
IQ8Control
IQ8Quad hlásiče
Vstupně/výstupní prvky
Sběrnice esserbus®-Plus = max. délka 3500m
IQ8Quad hlásiče
s integrovanou
optickou a akustickou
signalizací
Ústředna
hašení 8010
IQ8Alarm
Veškeré prvky jsou napájeny z vedení esserbus® Plus, včetně inteligentních adresných
sirén a hlásičů s integrovanou optickou a akustickou signalizací.
13
Document control number
Honeywell Proprietary
Detekce
14
Document control number
Honeywell Proprietary
OT multisenzorový hlásič požáru IQ8Quad
částice kouře
Přijímač
vysílač
Teplotní senzor
15
Document control number
Honeywell Proprietary
OTI multisenzorový hlásič požáru
částice kouře
přijímací
část
indikační LED dioda
vysílací
část
teplotní část
ionizační část
16
Document control number
Honeywell Proprietary
O2T multisenzorový hlásič požáru IQ8Quad
vysílací část
částice kouře
odražené
světlo
přijímací část
vysílací část
17
Document control number
Honeywell Proprietary
OTG multisenzorový hlásič požáru IQ8Quad
Nový multisenzorový hlásič OTG
optický, teplotní, plynový
CO-senzor
Integrace plynového elementu
(CO-senzor)
Chová se podobně jako optický
hlásič
Velká odolnost proti planým
poplachům
Rychlá a spolehlivá detekce
požáru díky rozpoznání plynných
složek ve zplodinách
Vyšší ochrana lidí díky detekci
oxidu uhelnatého
18
Document control number
Honeywell Proprietary
Jak zabíjí člověka oxid uhelnatý (CO) a uhličitý (CO2)
Reakce těla
Oxid uhelnatý CO
Projevy
Bez barvy, bez chuti, bez zápachu
Účinek
Redukuje kyslík v organismu.
CO se chemicky váže 250x
rychleji na hemoglobin než
kyslík
důsledkem je zástava
dechu a udušení
Ztráta kontroly,
mdloba
Hustota
Čas
Smrt udušením
Hustota
Čas
Hustota
Čas
Oxid uhličitý CO2
Vzrůst dechové frekvence
(lapání po dechu) Vzrůst
tlaku krve zástava dechu
udušení
8-10 %
2 až 3 minuty
0,1-0,2 %
po 30 minutách
0,3-0,5 %
v několika minutách
20 %
v několika minutách
19
Document control number
Honeywell Proprietary
Hlásič OTG IQ8Quad s funkcí technické detekce CO
U hlásiče OTG je možno nadefinovat technický alarm při překročení
koncentrace CO nezávisle a odděleně na jeho primární požární funkci
– Technický alarm následuje při
překročení koncentrace CO
– Volně programovatelná úroveň
koncentrace CO pro aktivaci
technického alarmu v rozmezí 10
ppm až 150 ppm
– Reset může následovat automaticky
při dosažení volně programovatelné
hodnoty
– Při dosažení naprogramované
hodnoty CO možno aktivovat
výstupní relé
20
Document control number
Honeywell Proprietary
Hlásič OTblue IQ8Quad
Světová novinka: detekce kouře s parametry
ionizačního hlásiče avšak bez
radioaktivního materiálu
Vlastnosti
• Detekce tak malých částeček kouře, která byla doposud
možná pouze ionizačním hlásičem
• Neobsahuje zdroj radioaktivity
• Necitlivý vůči proudění vzduchu a agresivnímu okolí
• Rychlá detekce otevřeného ohně
• Detekce celého kouřového spektra – od nejmenších po
největší aerosoly
Výhoda
• Žádná zákonná omezení, týkající se radioaktivních
materiálů
21
Document control number
Honeywell Proprietary
Hlásič OTblue IQ8Quad – detekční charakteristika
1000
I hlásič
O hlásič
100
OTblue hlásič
10
Otevřeně hořící dřevo
TF1
N-Heptan oheň
PU-oheň
Doutnající bavlna
Doutnající dřevo
TF5
TF4
TF3
TF2
22
Document control number
Honeywell Proprietary
Detekční schopnosti různých hlásičů IQ8Quad
23
Document control number
Honeywell Proprietary
Důvod? Bezpečnost, spolehlivost, flexibilita!
•
•
•
•
Zatím nejvyšší známá bezpečnost
Ve většině projektů úspora materiálu a práce
Estetické hledisko
Individuální řízení a aktivace každého hlasového výstupu - „adresné
reproduktory“
X
IQ8C
ontr
ol
X
Běžné provedení
Signalizační prvky na kruhu s vestavěným
izolátorem
Jedna chyba může zapříčinit nefunkčnost
hned několika signalizačních zařízení
Při jedné chybě na kruhovém vedení zůstávají
plně funkční všechny prvky
24
Document control number
Honeywell Proprietary
Signalizace
25
Document control number
Honeywell Proprietary
Příklad nastavení signálů
Signál 1 (požár)
Tón 1
Soundbank
Text 4
Soundbank
Tón 2
Soundbank
Text 11
Soundbank
Signál 2 (evakuace)
Text 5
Soundbank
Text 15
Soundbank
Tón 5
Soundbank
Soundbank
Signál 3
Soundbank
Soundbank
Soundbank
Soundbank
Signál 4
Soundbank
Soundbank
Soundbank
Soundbank
Signál 3 a 4 lze aktivovat nezávisle na stavu systému EPS. Buď řídícím
vstupem, nebo v nastaveném čase.
Tón 1
Tón 2
Tón 3
Tón 4
Tón 5
Tón 6
Tón 7
Tón 8
Tón 9
Tón 10
Tón 11
Tón 12
Tón 13
Tón 14
Tón 15
Tón 16
Tón 17
Tón 18
Tón 19
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
Text 6
Text 7
Text 8
Text 9
Text 10
Text 11
Text 12
Text 13
…
…
Text 30
26
Document control number
Honeywell Proprietary
Příklad standardních řečových hlášení CZ hlásičů
„Toto je požární poplach. Prosím, opusťte okamžitě budovu nejbližším
únikovým východem.“
„Pozor, hrozí nebezpečí. Prosím, opusťte budovu nejbližším únikovým
východem.“
„V budově byla vyhlášena pohotovost. Prosím, vyčkejte dalších
instrukcí.“
„Toto je testovací hlášení. Není třeba na něj reagovat.“
„Pohotovost je nyní odvolána. Omlouváme se za případné obtíže.“
27
Document control number
Honeywell Proprietary
Bezdrátová varianta akustické evakuace IQ8Quad
Bezdrátová patice pro celé spektrum hlásičů ESSER
IQ8Quad včetně typů s řečovým modulem
Vlastnosti
Všechny detektory z řady IQ8Quad mohou být použity jako
bezdrátové
Životnost baterií až pět let
Servisní funkce hlásičů zachovány i při bezdrátové
komunikaci
Komunikace v duálním pásmu, frekvence 433 MHz a 868
MHz, 24 kanálů
Výhody
Všechny hlásiče IQ8Quad O, TM, TD, O2T, OTG,
O2T/FSp, prvky IQ8Alarm a tlačítka lze použít jako
bezdrátové – komunikace pomocí bezdrátové patice
28
Document control number
Honeywell Proprietary
Příklady projektů - původní řešení
29
Document control number
Honeywell Proprietary
Příklady projektů - nové řešení ESSER
30
Document control number
Honeywell Proprietary
Děkuji za pozornost
Honeywell Life Safety Austria GmbH
Ing. Rudolf Procházka
mobil 00420 603 560 600
[email protected]
V Parku 2326/18, 148 00, Praha 4
31
Document control number
Honeywell Proprietary
Download

Procházka,ESSER