POKYNY PRO ČINNOST
PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY
pro objekt: sportovní hala
m ajitel: Město Jeseník, správce: Správa m ajetku města Jeseník, p.o.
POVINNOSTI POŽÁRNÍ HLÍDKY NA ÚSEKU PREVENCE
Požární hlídka musí:
zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce a být k tomu proškolena odborně způsobilou
osobou;
být v hale přítomna minimálně 10minut před zahájením akce;
znát obsah předpisů o požární ochraně, požárního řádu, evakuačního plánu a požárních
poplachových směrnic a zajistit jejich dodržování;
znát způsob součinnosti s jednotkami požární ochrany;
znát způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci;
znát způsob evakuace osob, umístění únikových východů;
zajistit a kontrolovat, aby během akce byly volné všechny únikové cesty a otevřeny všechny
únikové východy;
znát rozmístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů, vnitřních hydrantů a EPS a
zkontrolovat si jejich připravenost, dohlížet, aby nebyly zataraseny přístupy ke všem těmto
zařízením a jejich ovladačům;
po skončení akce spolu s personálem sportovní haly zkontrolovat požární bezpečnost, upozornit
personál sportovní haly, pokud během akce došlo k poškození některého protipožárního zař ízení;
Požární hlídka
Jméno a příjmení
POVINNOSTI PŘI VZNIKU POŽÁRU
V případě vzniku požáru ohlásí vznik požáru:
hasič skému záchrannému sboru ⇒ 150
VELITEL
HLÍDKY
Řídí při vzniku požáru zásah požární hlídky.
Napomáhá při evakuaci osob, provádí nutná opatření
k záchraně ohrožených osob.
Po příjezdu hasičů podá veliteli zásahu požadované informace
a řídí se jeho pokyny.
Řídí se pokyny velitele požární hlídky, 1. člen zastupuje
velitele.
ČLEN
HLÍDKY
HASEBNÍ PROSTŘEDKY
Hasic í přístroje
Nástěnné hydranty
Zahájí hasební práce pomocí přenosných hasicích přístrojů
nebo hydrantů. Pokud se nepodaří požár uhasit, provádí
opatření k zamezení jeho šíření.
Podílí se na evakuaci ohrožených osob. Po příjezdu hasič ů
se řídí pokyny velitele zásahu.
1.NP
2.NP
Umístění vyznačeno v grafické č ásti evakuačního plánu
2 ks - vyznač eno v evakuačním plánu
2 ks - vyznač eno v evakuačním plánu
V Jeseníku dne 1.12.2013
Zpracoval(a): Hana Černá odborně způsobilá osoba, č . osvědčení Z 126/1996 ........................................ (podpis)
Schválil: Ing. Petr Žaža - ředitel organizace ............................................. (podpis)
Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky jsou přílohou požárního řádu. Pokyny spolu s požárním řádem musí
být vyvěšeny tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné všem osobám, které se v hale vyskytují.
Download

pokyny pro činnost preventivní požární hlídky