Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ
PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy,
pro kterou platí tento
Základní škola pro tělesně postižené, Opava,
Dostojevského 12
MPP
Jméno a příjmení
Mgr. Silvie Häuserová
ředitele
Telefon na ředitele
553610775
E-mail na ředitele
[email protected]
Jméno a příjmení
Mgr. Renata Řezníčková
školního metodika
prevence
Preventivní tým
Mgr. Silvie Häuserová, Mgr. Renata Řezníčková,
Mgr. Barbara Doupalová
Telefon
553610775
E-mail
[email protected]
Jméno a příjmení
Mgr. Jana Brunová – ZŠ, ZŠp
Mgr. Silvie Häuserová - ZŠS
výchovného poradce
Telefon
E-mail
553610775
[email protected]
[email protected]
2.ÚVOD
Minimální preventivní program (dále jen MPP) vychází z Metodického doporučení
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 a Národní Strategie prevence rizikového
chování dětí a mládeže na období 2013-2018. Do prevence rizikového chování
zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a
gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, kyberšikanu, vandalismus, rasismus,
xenofobii, intoleranci, antisemitismus.
Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností
mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty,
řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě a smysluplné využívání
volného času.
Pojmem rizikové chování (dále jen RCH) zahrnuje rozmanité formy chování, které
mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince
nebo ohrožují jeho okolí.
Pojem prevence rozumíme všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci
jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky.
3.PŘEHLED VYBRANÝCH PLATNÝCH
PŘEDPISŮ PRO OBLAST PREVENCE
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů
Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v
působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 -2018
Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském
kraji na období 2013-2018
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
na období 2011 – 2015
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28
4.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 je příspěvkovou
organizací, přímo řízenou MŠMT. Škola je specifická nejen malým počtem žáků, ale i
možností pohybu mezi ostatními vrstevníky. V naší škole vyučují zkušení speciální
pedagogové, kterým pomáhají pedagogičtí i osobní asistenti. Škola má pět tříd
Základní školy, čtyři třídy Základní školy speciální a tři oddělení školní družiny, kde
jsou umístěni žáci s nejrůznějšími tělesnými postiženími, žáci s více vadami, žáci
s PAS a jinými zdravotními problémy.V současné době je v naší škole vyučováno 61
žáků. Celková kapacita školy je 81 žáků. Výuka ve třídách probíhá podle různých
výukových programů – Základní školy, Základní školy praktické, Základní školy
speciální. Žáci jsou rozmístěni do tříd podle typu vzdělávacího programu. V rámci
jedné třídy je vyučováno souběžně několik ročníků. Škola je situována v klidné
lokalitě na předměstí Opavy a je obklopena rozsáhlou zahradou.
Naše zařízení navštěvují nejen žáci z Opavy, ale také žáci z přilehlých vesnic i
vzdálenějších měst Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k rozmanitým handicapům, mohou být naše děti v daleko větší míře než
děti ostatní ohroženy některými patologiemi, například šikanou, manipulací apod.
Naši žáci jsou ve většině případů děti, které jsou v celodenním kontaktu
s dospělými, tzn. s pedagogickými pracovníky, asistenty a rodiči. Této skutečnosti
máme přizpůsoben i náš minimální preventivní program školy.
5.ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE
ŠKOLE Z HLEDISKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Školní preventivní strategie je součástí ŠVP vycházejícího z RVP.
Nárůst různých sociálně patologických jevů /zneužívání návykových látek,
alkoholu, kouření, záškoláctví, šikanování a jiných/ v populaci mládeže a dětí
školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují ZŠ,
patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě
v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací nejen o
drogové problematice /přiměřeně věku žáků/, naslouchat jejich problémům, otevřeně
s nimi hovořit i na neformální úrovni, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet sociální
komunikaci, spolupráci.
V rámci pracovních porad se vždy hodnotí jednotlivé třídy a jejich potíže, pokud se
jedná o závažnější přestupky, jsou projednány a řešeny ihned. V minulých letech se
na naší škole řešily pouze dva závažnější problémy, a to záškoláctví a krádež.
Vzniklé RCH bylo řešeno za přítomnosti třídní učitelky, ředitelky školy a rodičů.
Krádež byla ohlášena Policii ČR, záškoláctví ohlášeno na OSPOD. S žáky byl
proveden pohovor za účasti ředitele školy, třídního učitele, rodičů. Z loškého šetření
vyplynulo, že žáci mají pouze částečné znalosti o nebezpečí pití alkoholu, kouření a
užívání drog. Polovina dotazovaných tráví volný čas sportováním nebo zájmovými
činnostmi, všichni respondenti rovněž uvedli, že tráví velkou část volného času
touláním se s přáteli a minimálně dvě hodiny denně u počítače. Zkušenost se
záškoláctvím uvedli v loňském školním roce tři respondenti. Z tohoto důvodu by se
škola a především oblast prevence měla na toto RCH zaměřit i v dalších školních
letech. Především záškoláctví se jeví jako závažnější problém na naší škole. Co se
týče klimatu školy, většina respondentů uvedla spokojenost se školou, s vyjímkou
jednoho respondenta uvedli všichni, že mají dobrého kamaráda, kterému se mohou
svěřit.
Pedagogové naší školy jsou dobře s RCH seznámeni a znají situaci ve svých
třídách. Informace jsou získávány na pracovních poradách i mimo ně, vyučující
informují o problémech ostatní pedagogické pracovníky i ředitele školy a tyto jsou
aktuálně řešeny.
S žáky se vedou rozhovory jednak v třídnických hodinách i při jiných různých
příležitostech.
Mezi priority školy patří bohatá mimoškolní činnost a využívání volného času
(doučování slabých žáků), individuální přístup k žákům, kontakt pedagog-rodič
(okamžitá zpětná vazba, okamžité řešení problému), vysoká erudice pedagogického
sboru, výborné klima školy, dobrá spolupráce se zainteresovanými subjekty (MP,
Policie ČR, Armáda ČR).
V posledních letech se nám velice osvědčily výlety na tandemových kolech, které
se těší veliké oblibě. Zde si mohli žáci společně pod vedením MP přímo v praxi
vyzkoušet pravidla silničního provozu pro cyklisty. V této aktivitě bychom rádi nadále
pokračovali. Tradicí naši školy se také staly pravidelné účasti na celostátní výtvarné
soutěži „Svět očima dětí“, kterou každým rokem vyhlašuje MV ČR. V této soutěži
jsme v minulých letech dosáhli ocenění. Taktéž návštěvy dopravního hřiště, akce
OČMS s pravidelnou projížďkou na pramicích po řece Opavě mají na naší škole
pevnou tradici. Právě tyto akce v rámci prevence RCH je možno realizovat díky
nesmírné obětavosti pedagogů i zainteresovaných stran. Velké oblibě mezi žáky se
těší vzdělávací programy uskutečněné především interaktivní formou, kde jsou žáci
nenásilnou formou vtaženi do probíraného tématu.
Mezi úspěšné můžeme zařadit taktéž přednášky s videoprojekcí na téma „Poruchy
příjmu potravy“, „Kouření“ a „Trestní právo“.
Vzhledem k tomu, že naší školu navštěvuje převážná většina žáků s tělesným
postižením a tedy i imobilních, potýkáme se mnohdy s bariérami, které musíme
překonávat. Z tohoto důvodu máme omezený výběr zázemí pro jednotlivé akce i
ubytovacích zařízení (omezené množství bezbariérových zařízení)
Taktéž je řada našich dětí z nevyhovujícího sociokulturního prostředí, tudíž si
nemohou hradit akce z vlastních finančních zdrojů (některé preventivní programy
jsou hrazeny), proto se zaměstnanci školy snaží najít vhodné sponzory, aby se i tyto
děti mohly zapojit do uvedených aktivit.
Žáci i rodiče jsou pravidelně seznamováni se školním řádem, režimem školy,
s pravidly omlouvání a uvolňování žáků z vyučování, aby bylo zamezeno záškoláctví.
Jsou seznámeni s pravidly, které se snaží zamezit vlivu patologických jevů a vzniku
RCH a sankcemi v případě jejich porušení (viz. Školní řád).
6.CÍLE MPP
A. Dlouhodobé cíle
Základním cílem prevence je snížit nárůst negativních jevů u dětí a mládeže
výchovou ke zdravému životnímu stylu – posilování osobní odpovědnosti za kvalitu
svého života, zvyšování zdravého sebevědomí, poznání sebe sama a stanovení
reálných cílů v životě, vybudování osobnosti člověka s pozitivním hodnotovým
systémem, s dovedností řešit problémy, naučit smysluplně využívat volný čas,
posilovat komunikační dovednosti, přátelské vazby, zlepšit sebeovládání, naučit se
zvládat konflikt, stres a úzkost. Dopřát jednotlivým žákům pocit úspěchu a
seberealizace odpovídající jejich osobním možnostem, rozvíjet celoživotní
dovednosti významné pro začlenění člověka do společnosti. Zkvalitňovat klima a
prostředí školy.
Seznamovat rodiče i ostatní veřejnost s problematikou sociálně patologických jevů.
Podávat žákům základní informace: o společensky nežádoucích jevech, jako jsou
drogy, šikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, homofobie,
extremismus, tabák, násilí, krádeže, negativní působení sekt, sexuální rizikové
chování, rasismus, intolerance, antisemitismus, o návykových látkách , jejich účincích
a negativním vlivu těchto látek na zdraví člověka.
Velmi důležité je vidět možnost pomoci při problémech, být seznámen s institucemi,
které mohou pomoci (krizová centra, linky důvěry, občanské poradny).
Pomoci nalézt místo v současném světě, plánovat pomoc při hledání smyslu
života, seberealizaci navzdory postižení.
V co největší míře zapojit do programu prevence třídní učitele (projekty,
společné akce, třídnické hodiny apod).
Provádět screening, pokud budou odhaleny problémy a nedostatky v určité
oblasti, zaměřit se na nápravu a řešení.
B. Krátkodobé cíle
Vymezení cílové skupiny:
Žáci:
 zvýšení informovanosti žáků o drogové problematice
 rozvíjení zdravého životního stylu
 zakomponování témat prevence RCH do jednotlivých výukových předmětů
(sexuální výchova, využívání volného času, dopravní výchova)
 v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy tvorba literárních a výtvarných
děl, které jsou zasílány do celostátní soutěže
 dopravní výchova v praxi (výlet na tandemových kolech, dopravní hřiště)
 rozšiřování informovanosti o nebezpečí šikany a kyberšikany
 zvýšení informovanost žáků o nebezpečí závislosti na virtuálním světě
 zapojení do zájmových kroužků jak nadaných, tak i rizikových dětí
 zapojení žáků do školních projektů (Projekt Šťastný život s handicapem, Pět
terapií pro šťastný život s handicapem – 5T, Comenius ad.)
 využívání nově zakoupených interaktivních výukových programů z oblasti
prevence RCH v hodinách občanské a rodinné výchovy
 vedení k vzájemné pomoci a ohleduplnosti
 vedení žáků k sociální a právní odpovědnosti za sebe a svá jednání
 védení k smyslplnému trávení volného času
 vštěpování takových dovedností a znalostí, které budou moci žáci dobře
uplatnit v životě
 provádění screeningu
Pedagogové:
 kvalifikační studium školního metodika prevence
 účast na seminářích v oblasti prevence
 účast na krajské konferenci metodiků prevence
 třídnické hodiny
 účast na seminářích určených pedagogickým pracovníkům
 realizace projektů
Rodiče:
 zlepšení komunikace
 zapojení do školních aktivit
 nabídka konzultačních hodin – dle domluvy
 poradenství
 účast na školních akcích
 informační nástěnka pro rodiče (u hlavního vchodu do školy)
Preventivní aktivity naplánované na školní rok 2014/2015
Žáci:
 OČMS – Loděnice: testy a pracovní listy z oblasti prevence RCH – verze pro
nižší a vyšší stupeň (5. 9. 2014)
 Beseda pro žáky I.stupně ve dvou věkových skupinách.
1. skupina (1.,2.,3. ročník) – Téma: Zdravý životní styl, prevence závislostí,
sebepojetí,
2. skupina (4.,5.,6. ZŠp) – Téma: Šikana, prevence šikany a kyberšikany,
postavení ve skupině. (5. 11. 2014)
 Beseda se zástupci Policie ČR pro žáky II. stupně na téma „Šikana,
kyberšikana“ –
Bc Welnová (7. 11. 2014 10:00 – 12:00)
 Městská policie – dopravní hřiště v Malách Hošticích (jaro 2015)
 Instalace a využívání nových interaktivních výukových programů v hodinách
Přírodovědy, Výchovy ke zdraví a Výchovy k občanství:
 Drogy trochu jinak
 On-line testy
 Identifikace rizikových oblastí u dospívajících
 Výtvarná a literární soutěž vyhlášena MV ČR „Svět očima dětí“ (červen 2015)
 Přednášky a exkurze dle aktuální nabídky
 Monitorování rizikového chování žáků na škole (interaktivní dotazníky),
evaluace bude provedena ČAMP na konci školního roku
 Účast na schůzkách školních metodiků prevence (na základě pozvánky)
 Zakoupení literatury týkající se prevence rizikového chování
 Vypracování MPP pro školní rok 2014/2015
 Projekt 5T
-
canisterapie
hipoterapie
muzikoterapie
psychoterapie
ergoterapie
pohybová terapie
 Činnost školní družiny
 Činnost zájmových kroužků
- Pěvecký
- Taneční
Pedagogové:
 Třídnické hodiny s žáky dle domluvených termínů
 Krajská konference prevence RCH - Malenovice (říjen 2014)
 Účast na schůzce metodiků prevence (na základě pozvánky)
Rodiče:








Zahájení školního roku
Maškarní karneval
Den matek
Projekt 5T
Společné opékání na školní zahradě
Třídní výlety na konci školního roku
Konzultační hodiny dle domluvy
Předávání informací o žákovi (pohovory dle potřeby, TS)
Kontakty s jinými organizacemi, aktivity:
 spolupráce s Městskou policií v Opavě
 spolupráce s Policií ČR
 každoroční účast ve výtvarné a literární soutěži vyhlášené Ministerstvem
vnitra ČR „Svět očima dětí“
 spolupráce s Armádou ČR
 projekty, týkající se prevence RCH

společné akce, ve kterých se prolíná tématika prevence s tématikou
enviromentální

spolupráce s metodikem prevence v PPP (p. Šimečková)

ochrana člověka za mimořádných situací

vánoční a velikonoční tradice a zvyky

činnost zájmových kroužků ve škole i mimo školu

návštěvy kulturních akcí a vystoupení

účast ve sportovních soutěžích

školní časopis „Poškoláček“
REALIZOVANÉ PROJEKTY
 projekt Policie ČR
 preventivní programy pro II. stupeň
-
Ajax
sebepojetí, emoce
komunikace (řešení konfliktů)
dobré vztahy ve třídě (šikana)
 Swing Opava – Projekt Sociální patologové dětem
- drogy a závislost
- sexuální výchova
- zdravý životní styl
- závislost na virtuálním světě
- volný čas
 interaktivní program Moravskoslezská diakonie
- násilí ve vztazích
 Městská policie Opava
- trestní odpovědnost
kyberšikana
 projekt skupiny HELP p3
 projekt „Týden inkluze ve školách“
-
poruchy příjmu potravy
6.EVALUACE
Bude provedena v závěru školního roku 2014/2015. Měření efektivity bude probíhat
formou interaktivních anonymních dotazníků, jejichž multilicenci pro školní rok
2014/2015 naše škola zakoupila. Vyhotovené dotázníky budou elektronicky zaslány
České asociaci školních metodiků prevence, která provede vyhodnocení prevence
RCH žáků v naší škole.
S výsledky dotazníkové metody budou seznámení ostatní pedagogové na
závěrečné pedagogické radě (červen 2015). Zde bude také stanoven další postup
zajišťující ochranu dětí a další pomoc s ohledem na zjištěné skutečnosti.
On-line dotazníková metoda je zaměřena především na:
 zjišťování znalostí o nebezpečí užívání návykových látek
 trávení volného času
 otázky související s šikanou, kyberšikanou a jinými rizikovými formami chování
 klima školy a třídy
 na otázky z oblasti lidské sexuality
V Opavě 20. 9. 2014
MPP zpracovala: Mgr. Renata Řezníčková
Download

minimální preventivní program školní rok 2014/2015