–
, Ing. Ivan Novotný, Ing. Vladimír Papaj, Ph.D.
Praha 16. 10. 2012
1.
2. IS z
3. IS z
projektu
Preambule:
má
ím
apod. Z tohoto pohledu je proto
generace. V oblasti navíc hrozí
energie, transporty).
to jen jedna ze zdrojových
lematice
RESTEP v tét
k OZE
odbornou sférou, pravidla pro OZE energetiku na regionální úrovni.
ve spolupráci s
Cíle projektu RESTEP:
expertní nástroj pro
hledisek z
implementace a rozvoje OZE na regionálních specifikách a danostech.
PRIORITY projektu RESTEP:
Hlavní priorita projektu RESTEP tkví v uceleném a
.
a fakta budou v
propojena a analyzována v kontextu regionálních specifik a s
Hodnota projektu
datové propojenosti vztahující se k
zvolenému) územnímu celku v
. Projekt respektuje
dá loka
navzájem
.
a
této
Stránka 2 z 16
Výstupy projektu RESTEP
Hlavním výstupem projektu
z
OZE v
v
Vzhledem k
ytvo
. Proto bude implementován jako interaktivní
zobrazování dat z
modul,
Aby byl IS RESTEP schopen vyhodnocovat výsledky analýz,
bude muset obsahovat i znalosti expertní povahy a rozhodovací struktury.
Cílové skupiny uživatelů:
rojekt
novaní a
optimalizaci investic.
1. Státní správa
Ochrana p
Ochrana fauny a flóry pro základní a zásadní povolovací procesy a regulaci
2. Místní samospráva starostové obcí
3. Podnikatelská sféra
4.
.
Stránka 3 z 16
Základní princip fungování IS RESTEP
1.
r zájmové lokality
u
v
2. Zhodnocení zájmové lokality (popisná statistika)
vybere zájmové území.
z dostupných datových podkladu se
základní informace popisného charakteru o vybraném zájmové území:
Obyvatelé
Dostupné zdroje
Natura
3.
analýzy (z které oblasti) má zájem,
interaktivitu s
4. Analýza dostupných a relevantních dat
informacích relevantních k
v
výstupních sestav
Výsledky prostorových analýz
Statistické vyhodnocení
Sumarizace
5.
systém zhodnotí výsledky analýz a
expertních znalostí ze znalostní databáze s
Predikce
Fundament projektu – data
Jak bylo popsáno v
rozhodování
hledis
Proto musí IS obsahovat data
je budován s
musí být základem IS prostorová data v geografických
vrstvách nebo prostorových databázích.
v
údaje o stavech popisovaného
daný systém (objekt) a lze
obci, zásoba
okresu apod.
Stránka 4 z 16
nformací podle toho, kde vzniknou a
jak do systému vstoupí. Prvním typem budou informace, které systém vygeneruje. Budou to nové
informace, odvozené
nad zdrojovými daty v IS. Druhým typem budou
, apod.).
RESTEP chápany jako informace o tom,
data (i ve vzájemných kombinacích) v
Pro projekt budou tedy
jsou
vána z r
jiné informace a
relevantní prostorová data,
tabulce jsou vázány na jednotky správního
expertních oblastí, kde datová homogenita fakticky neexistuje.
expertní oblasti. Z
separátní datovou vrstvu. Tuto expertní vrstvu pak lze
vrstvách
expertní
expertních
rámci teritoria,
prostorovou geodatabází.
GIS.
Aktualizace dat – upgrade
období dodání prvotních dat, musí
oblasti
v
definování datové struktury systému
stavu poznání, v
zí k
poznání
znání) aktualizovat
IS
RESTEP relevanci a vhodnou
V
ukturu
touto optikou tvorby datových struktur
expertní organizace, která
data do IS RESTEP.
Metodika (obsahová konstrukce):
Fundamentální (expertní) datové vrstvy projektu se týkají energetického potenciálu ve zvoleném
územním celku z
1. S
2.
3.
4.
5. Le
rgie
Stránka 5 z 16
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
kafilerní
Rostlinné odpady (výpalky, pokrutiny cukrovarnické odp., melasa)
Odpady p
BRKO - do
zakonzervované skládky)
Celulózové výluhy (liquers)
Základní logika fungování IS RESTEP na úrovni uvedených potenc
dostupných dat a informací se v
expertních oblastí
technický (teoretický) potenciál
administrativními, legislativními a
na dostupný (realizovatelný) potenciál
.
Technický (teoretický) potenciál
OZE teoreticky získat
zd
x jednotkový výnos).
soubor
hlediska experta (expertní
limity),
Limity z
(energetické,
jiné)
dané oblasti
)
Základním úkolem projektu z
z
v jednotlivých expertních oblastech
. To znamená
teoretický potenciál a
(v jakém rozsahu).
E
OZE na území
zabývat se omezeními mimo jejich expertní oblast. J
úzce spjata,
navzájem
a struktur, která by mohla vzejít z
teoretického energetického
. Proto
omezení s datovou vrstvou obvykle
Stránka 6 z 16
Homogenizace výstupů:
expertní oblasti
jednotlivých skupin datových vrstev je tak zásadní
z jednotlivých expertních oblastí
proto
V energetické oblasti OZE je homolo
.
Datové úrovně (roviny)
Základem projektu RESTEP jsou data, informace a expertní znalosti. Tedy údaje a informace, které
- kterou
odbornou oblastí,
cí
RESTEP.
úzce
nesouv
:
I.
II.
III.
V
Datová
rovina
Expertní (metodická) rovina
rovina
I. Všeobecná (veřejná) rovina
Definuje,
,
suje tedy
jak a co v dané problematice expertní team zpracovává. Tato
em prezentací v PowerPointu, kde bude takto zpracována
rámci projektu RESTEP a taky externí oponenturou
schválena.
Tato rovina je především určena pro:
expertní problematice
Důvody pro vznik této roviny:
popisu IS RESTEP
cesty a konstrukce které jsou v
ncipy, na kterých stojí datová struktura
jednotlivých vrstev.
oblasti expertních
metodologický
Stránka 7 z 16
atiky dané vrstvy. To
k
k
výzkumu.
Cíle této roviny - těchto veřejných prezentací je:
1.
problémové
oblasti dané vrstvy
2.
3. popsat strukturu vstupních dat
4.
5.
parciální problematice a eliminovat
laické,
tak i z
jednotlivým
odborným problematikám, které vrstvy obsahují.
prezentace této roviny v
dostupný na stránkách RESTEP.
r
i
II. Datová (implementační) rovina
data, informace a znalosti
výsledky výzkumu
základ celého projektu a jsou nezbytné pro návrh a implementaci IS RESTEP. Jsou to
prostorových databází nebo budou implementovány
v
systému.
projektu RESTEP
daných oblastí,
upgrade.
projektu RESTEP.
Tato rovina je především určena pro:
implementaci datových struktur do prostorových databází systému
implementaci
implementaci expertních znalostí do znalostní databáze systému
Cílem této roviny je:
definovat pravidla pro implementaci datových struktur
definovat pravidla pro implementaci informací
definovat pravidla pro implementaci expertních znalostí
Stránka 8 z 16
dvou etapách:
1.
systém bude schopen zobrazovat data v datových
systém bude po implementaci
schopen zpracovávat (analyzovat) data
k
2.
(p
Implementace datové úrovně
(katastrální území, obec, okres, apod.), nebo jiný prostorový prvek (povodí, vodní tok, apod.)).
Pokud data nejsou v
ta
okresech).
rastrové tak i ve vektorové
reprezentací
, která lépe
vyhovuje povaze zobrazovaného atributu (spojité hodnoty grid, diskrétní hodnoty vektorová
data). Preferovaný formát u rastrových i vektorových da je ESRI (GRID, SHP, GDB). Preferovaným
adnicovým systémem je S-JTSK Krovak East North (ESRI) EPSG: 102067.
správného analytického zpracování dat v
,
3-mi
(d)
t formou preferencí
v
s
zadat své preference v expertních oblastech, které takovou interakci s
s
Stránka 9 z 16
Implementace expertního (interpretačního) systému
Pro implementaci expertního systému jsou nezbytné informace a expertní znalosti.
V tomto kontextu se jedná o informace a expertní znalosti, které jsou nezbytné pro správnou
platí první pravidlo (P1)
druhé
pravidlo (P2) pak z toho vyplývá
(D)
ch pravidel
systému, proto v
správnou implementaci do systému.
Jen pro úplnost uvád
v
znalosti). Takové znalosti jsou v
III. Expertní rovina (publikace)
V
projektu
popsanou metodologii na odborné úrovni.
publikace.
dodávající data do projektu RESTEP, musí
Tato rovina musí mít
it
Tato rovina je především určena pro:
Cílem této roviny je:
definovat slabá místa v oblasti digitalizace problematiky
Stránka 10 z 16
Volba územního celku
Z
výstupy.
internetu bude mí
1.
, nad kterým má expertní systém generovat
:
geograficky:
robíhat
s
2.
(k.ú.), zadáním názvu k.ú., území
ORP, okres, kraj.
- ubíráním územních
v
V
Volba územního celku
GIS s
GIS
teritoriu-
jenom produkce energ
Volba výstupních sestav
Z
Bez nezbytné interakce
predikující.
predikující a simulace.
Výstupy statistické, analytické, sumariza
míry
s
Uživatelský komfort:
V
opakovat. Zadá
vázán na vybrané teritorium. Z
v
kovat
výsledkem spokojen, resp. kdy ani
Stránka 11 z 16
Ukázka implementace všeobecné roviny
první
základním a komplexním schématu
tedy prezentaci v POWER POINTU.
formátu a formy, která by byla aplikovatelná na
v prezentaci
definovat oblasti:
)
Metodologii jak se problematika (definovaná v úvodu) transferuje do databáze RESTEPu.
Náznak vstupní databázové struktury do projektu
Definování výstupních formátu - základního výstupu dané vrstvy.
, aby tyto prezentace, vznikající v
. Struktura a grafik
co
schválených
Stránka 12 z 16
Ukázka datové vrstvy Lesní těžební zbytky – všeobecná rovina:
Stránka 13 z 16
Ukázka datové vrstvy Rychle Rostoucí Dřeviny- všeobecná rovina:
Stránka 14 z 16
Ukázka datové vrstvy slunečné energie - všeobecná rovina:
Stránka 15 z 16
Stránka 16 z 16
Download

Základní-ideový manuál projektu