REGIONAL S USTAINABLE E NERGY P OLICY
Regionální mapa obnovitelných zdrojů energie
12. Potenciál energie ze Slunce
Červenec 2012
Praha
www.restep.cz
Úvod
V České republice je průměrná intenzita slunečního záření
odhadována na 950–1340 kW/m2 za rok.
Počet slunečních hodin je v průměru 1330–1800 hodin ročně.
Metodologie
Fototermika
Zdroj: www.solarnienergie.cz
• Pro odhady na úrovni ČR lze vyjít ze statistické praxe
• IEA-SHC (International Energy Agency - Solar Cooling and Heating Programme)
Doporučuje pro odhad instalované kapacity solárních
kolektorů hodnotu 0,7kWt/m2 => odhad výroby tepelné
energie ze solárních kolektorů*:
– 350 kWh/m2/rok pro ploché kolektory
– 550 kWh/m2/rok pro vakuové trubkové kolektory
– 280 kWh/m2/rok pro staré typy kolektorů
* Ing. Bufka, Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument90256.html
Metodologie
Fotovoltaika
•
Zdroj: www.wikipedia.cz
Legislativa – zákon 180/2005 Sb. 3 odst. 5:
V případě elektřiny vyrobené využitím energie slunečního
záření se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve
výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30
kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na
obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným
základem evidované v katastru
•
Pro odhady na úrovni ČR lze vyjít ze
statistické praxe:
Zkratku Wp (watt peak) můžeme volně přeložit jako
maximální výkon – v tomto případě tedy maximální výkon,
kterého je schopen konkrétní solární systém dosáhnout.
Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp (platí, že
1 kWp se rovná 1 000 Wp). 1 instalovaný kWp je schopen
vyrobit přibližně 1 000 kWh/rok a zabere mezi 8–10 m2
plochy.
FOTOVOLTAIKA
 = 14%
1 kWp = 1 000kWh/rok = 3600 MJ/rok
Metodologie
Zdroj: www.wikipedia.cz
FOTOVOLTAIKA
FOTOTERMIKA
 = 14%
1/8 kWp = 125kWh/rok = 450 MJ/rok
 = 40%
0,7 kWt => 570 kWh/rok = 2052 MJ/rok
Popis dat – struktura
• Sluneční záření:
Na základě zkušeností konstanty pro jednotlivé technologie
• Půdorysná plocha
Půdorysná plocha = výměra staveb (stavebních parcel)
• Počet střech
Interaktivita
Ve výstupu možno zvolit uživatelem:
• Účinnost kolektorů pro fotovoltaiku (přednastaveno 14%)
• Typ kolektoru pro fototermiku => změna konstanty pro výpočet
(280kWh/m2/rok, 350kWh/m2/rok, 550kWh/m2/rok)
• Procento využití půdorysné plochy – možno navolit dle druhu pozemku
• Instalovaný výkon/plocha (fotovoltaika/fototermika) na jedné střeše
Vstupní data
Půdorysná plocha staveb
Počet střech
(ZABAGED)
Hodnoty slunečního záření
(konstanty)
Územní
jednotka
katastr
Celkem
k.ú.
0
XXX
1000
1000
300
300
Teoretický potenciál pro
fototermiku (odvozen z
plochy) (kWh/rok)
Kolektorová plocha pro
fototermiku (m2)
Půdorysná plocha budov v k.ú.
(m2)
Počet budov (střech) v k.ú.
105 000
105 000
Výroba
(GJ/rok)
378
378
Teoretický potenciál pro
fototermiku (odvozen z
instalace na střeše) (kWh/rok)
0
XXX
1000 (m2) x 0,3 x 350 (kWh/m2/rok) = 105 000 kWh/rok
Výroba
(GJ/rok)
0
XXX
0
XXX
0
38
Teoretický potenciál pro
fotovoltaiku (odvozen z
plochy) (kWh/rok)
Počet instalovaných výkonů
pro fotovoltaiku (-)
0
38 000
Výroba
(GJ/rok)
0
137
0
XXX
Teoretický potenciál pro
fotovoltaiku (odvozen z
instalace na střeše) (kWh/rok)
Fototermika
Instalovaný výkon (kW)
Území
Instalovaný výkon (kW)
Výstupní data RESTEP
Fotovoltaika
0
XXX
Výroba
(GJ/rok)
0
XXX
Celkem
sluneční
energie
Výroba
(GJ/rok)
0
XXX
{(1000 (m2) x 0,3)/8} x 1000 (kWh/kWp/rok) = 38 000 kWh/rok
REGIONAL S USTAINABLE E NERGY P OLICY
Regionální mapa obnovitelných zdrojů energie
Děkuji za pozornost
Červen 2012
Praha
www.restep.cz
Download

Potenciál energie ze Slunce