Pracovní listy s komponentou ICT
Téma: Základy práce s programem Quantum GIS – práce s mapovými servery
Časová dotace: 2 hodiny
Cíl: Prohlížení volně dostupných dat zaměřených na poznání krajiny v programu Quantum
GIS.
Teoretická východiska: Program Quantum GIS (zkráceně QGIS) je svobodným
a multiplatformním geografickým informačním systémem. Tento software je volně šiřitelný
a obsahuje mnoho zásuvných modulů (například modul pro práci s daty z GPS). QGIS
umožňuje zejména prohlížení, tvorbu a editaci rastrových a vektorových vrstev, zpracování
GPS dat a tvorbu map.
S pomocí programu Quantum GIS se můžeme připojit i na mapové webové servery. Na
těchto mapových serverech se nachází mapy, které jsou přístupné uživatelům internetu a na
kterých jsou mapy zobrazeny v podobě obrázku (ve formátu JPEG nebo GIF). Příkladem
mapového serveru, který může sloužit pro poznání a studium krajiny je server
oldmaps.geolab.cz Laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na
serveru jsou prezentovány mapy I. a II. vojenského mapování a Müllerovy mapy Moravy (z
roku 1716) a Čech (z roku 1720) a mapy stabilního katastru. Také orgány veřejné správy
disponují velikým množstvím dat, které v posledních letech prezentují veřejnosti na svých
mapových serverech. Příkladem takového serveru může být Český portál veřejné správy
(portal.gov.cz), který obsahuje celou řadu praktických informací včetně mapového serveru
geoportal.cenia.cz.
V názvu programu se objevuje zkratka GIS; geografický informační systém (angl.
Geographical Information System). GIS je funkční celek vytvořený integrací technických a
programových prostředků, geodat pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního
kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci geodat pro
potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace
potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa.
Geografické informační systémy nacházejí postupně uplatnění v nejrůznějších oblastech
lidské činnosti. Jejich vyjmenování by v současné době již bylo mnohem komplikovanější než
vyjmenování těch, v nichž se GIS (prozatím) nevyužívají. S geografickými informačními
systémy se můžeme setkat například v maloobchodě. GIS zde slouží pro výběr
nejvhodnějších míst pro supermarkety. Do prostředí GIS jsou uložena demografická a
socioekonomická data o potenciálních zákaznících, údaje o potenciálních konkurečních
1
obchodech a mapa jízdních časů, ze které lze stanovit velikost spádové oblasti. Na základě
těchto údajů pak zadavatel provede výběr nejvhodnějších lokalit pro stavbu nového
supermarketu. GIS se často využívá v oblasti životního prostředí. Jedná se o historicky první
oblast užití geografických informačních systémů. GIS jsou používány pro potřeby
inventarizace přírodních zdrojů, dále pro potřeby modelování přírodních procesům jako je
eroze půd, šíření znečištění nebo modelování šíření povodňové vlny v povodí řeky při náhlém
přívalu dešťových srážek. GIS poskytuje celou řadu výhod i při řešení problémů z oblasti
dopravy. Obvyklou oblastí aplikací je plánování a údržba dopravní infrastruktury nebo
optimalizace městské hromadné dopravy, případně i dálkové přepravy, plánování přepravy
nadměrných a nebezpečných nákladů apod.
Pomůcky:
Program Quantum GIS, přístup na Internet, geodata.
Postup:
1. Spusťte si program Quantum GIS. Najeďte si na Start – Všechny programy – Quantum GIS
Copiapo – Quantum GIS 1.6.0.
2. Nyní si musíme nastavit parametry projektu. Klikni v panelu hlavní nabídky na Nastavení –
Vlastnosti projektu. Na záložce Souřadnicový referenční systém (SRS/CRS) vyber referenční
systém Krovak (S-JTSK (Greenwich)/Krovak). Klikni na tlačítko Apply. Poté si na kartě obecné
vyber z nabídky Jednotky vrstvy metry a klikni na OK. Nyní jsme zajistili to, že se nám mapy
budou zobrazovat bez zkreslení.
2. Klikni v panelu hlavní nabídky na Vrstva – Přidat vrstvu WMS.
3. Nyní budeme přidávat nové vrstvy z různých geografických serverů. Tyto vrstvy nám
budou sloužit jako podkladové mapy. První vrstvu, kterou si přidáme, bude ortofotomapa
České republiky. Na záložce vrstvy klikni na Nové. V nově otevřeném dialogovém okně doplň
podrobnosti spojení. Do kolonky název napiš Ortofotomapa a do kolonky URL vlož odkaz:
http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05m_sde
2
Obrázek 1: Přidání vrstvy ze serveru (screenshot z programu QGIS).
4. Po potvrzení kliknutím na tlačítko OK si vyber z nabídky vrstvu Ortofotomapa a klikni na
tlačítko Připojit. V případě, že se objeví oznámení poskytovatele WMS, tak jen klikni na YES.
Poté klikni na název ortofoto 0,5 m GEODIS tak, aby byl název podsvícen modrou barvou.
V rámečku Možnosti si do Názvu vrstvy napiš Ortofotomapa ČR a klikni na tlačítko Změnit.
Tímto tlačítkem si musíme nastavit referenční systém, ve kterém budu mapa zobrazena.
Opět vybereme referenční systém S-JTSK Greenwich/Krovak. Poté klikneme na tlačítko
Přidat. Po chvilce čekání, která závisí na rychlosti internetového připojení, se načte do
programu QGIS ortofotomapa ČR. Nyní můžeme dialogové okno Přidat vrstvu WMS zavřít.
Obrázek 2: Výběr vrstvy (screenshot z programu QGIS).
3
5. Nyní máme zobrazenu ortofotomapu ČR. Podobným způsobem si můžeme vložit i jiné
mapy, například mapu 2. vojenského mapování. Odkaz na mapu 2. vojenského mapování je:
http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map
Úkol 1: Vložte si do programu QGIS mapu 2. vojenského mapování.
Úkol 2: Pomocí lupy si přibližte oblast Uherského Hradiště a Starého Města.
6. Nyní se podíváme na to, jak se měnil tok řeky Moravy v čase. Abychom mohli tok Moravy
porovnat, potřebujeme zprůhlednit vrchní vrstvu 2. vojenského mapování. To uděláme tak,
že pravým tlačítkem klikneme na název 2. vojenské mapování a z nabídky si vybereme
Vlastnosti. V nově otevřeném dialogovém okně si klikneme na záložku Průhlednost a tu si
nastavíme na cca 45 %.
Úkol 3: Porovnejte tok řeky Moravy v minulosti a dnes.
Úkol 4: Vlož do programu QGIS další mapy. Odkazy na URL najdeš na následující stránce.
http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/ims_wms.html
Úkol 5: Pomocí vyhledávače najdi další wms servery, ze kterých se dají do programu QGIS
načíst mapy.
Použitá literatura a prameny:
http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/ims_wms.html
http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/sluzby.html
RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava : Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava,
2006. 513 s. ISBN 80-248-1264-9.
4
Download

Základy práce s programem Quantum GIS