PÍSKOVACÍ PISTOLE GAV 166A
obj. Číslo: 101
Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a
dlouhé životnosti Vám doporučujeme důkladně prostudovat následující návod k použití.
Obsah :
Pistole píspkovací GAV 166A
Nádobka 1 litr
Další příslušenství (možno dokoupit jednotlivě)
1) Tryska náhr. (obj. č. 230 3101)
Technická data :
Pracovní tlak.........................4 - 8 bar
Spotřeba vzduchu.................250-300 l/min
Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K
POUŽITÍ PŘED TÍM, NEŽ PŘISTOUPÍTE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBĚ
PÍSKOVACÍ PISTOLE. TENTO NÁVOD MUSÍ BÝT UCHOVÁN PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU.
ÚČEL A POUŽITÍ:
Tato pískovací pistole byla konstruována a vyrobena jako manuální pískovací pistole. Je
určena k práci menšího rozsahu, při odstraňování rzi, staré barvy apod.
Všeobecné bezpečnostní pokyny:
Nikdy nemiřte pistolí na osoby či zvířata
Doporučený provozní tlak nesmí být nikdy překročen
Před tím, než přistoupíte k demontáži, čistění nebo opětné montáži pistole,
pokaždé odstraňte přívod stlačeného vzduchu a nanášené materiály
Nebezpečí pro zdraví osob:
Během práce je POVINNOSTÍ pracovníka dodržovat následující pokyny:
Před zahájením práce si pracovník musí POZORNĚ přečíst návod k použití
daného výrobku
Pistole musí být používána JEN v odpovídajících prostorách nebo v dobře
větraných místnostech (vysoká prašnost)
Během práce s pistolí si pracovník musí VŽDY obléci vhodný ochranný oděv
a ochranné pomůcky
Pracovník musí VŽDY používat ochranné brýle, rukavice a ostatní ochranné
pomůcky, zabraňující poškození zdraví pracovníka.
Instalace
Aby byly dodrženy podmínky bezpečného provozu a správné údržby, s pistolí smí
pracovat jen pracovníci, kteří prošli příslušnou kvalifikací. Zkontrolujte, zda je stlačený
vzduch dodávaný zařízením, na které je pistole napojena, filtrován a neobsahuje
částice vody či oleje.
Poté, co odstraníte obal z pistole, zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku a zda
nedošlo k viditelnému poškození některé z jeho částí.
Zapojte hadici přívodu stlačeného vzduchu na přípojku (trn) pistole
Použití
Dbejte, aby byl pískovací materiál absolutně suchý a nebyl hrubozrnný; zrnitost mezi 0,2
až 0,8 mm. Křemenný písek je pro tryskání zakázán, protože dochází
k uvolňování jedovaté silikózy.
Sací nádobu otáčkami vlevo odšroubujte, naplňte pískovacím materiálem a upevněte
otáčením vpravo sací nádobu.
Připojte pískovací pistoli k výkonově odpovídajícímu kompresoru popř. ke zdroji stl.
vzduchu. Použijte k tomu pružnou tlakovou hadici (vnitřní Ø 9 mm, max. délka 10 m)
s rychlospojkou.
Uzavření rychlospojky:
Při uzavření rychlospojky musíte pouze zatlačit vsuvku do rychlospojky. Uzavření nastává
automatiky.
Otevření rychlospojky:
Rychlospojka bude otevřena tak, že ji tlačíte směrem k pískovací pistoli a současně
odtahujete vnější spojkový kroužek.
Pozor: Při otevírání rychlospojky pevně stiskněte hadici stl. vzduchu – nebezpečí švihnutí
hadicí!
Pomocí ovládací páčky uvedete tryskací pistoli do provozu.
Pískovací materiál bude nyní nasáván a nastříkáván na příslušné plochy.
Vzdálenost pískovací pistole k objektu hraje podstatnou roli a 20 cm by nemělo být
překročeno.
Podle objektu a stlačeného vzduchu může být tryskací paprsek měněn pískovací
tryskou: Trysku vytočte cca 5 – 7 závitů a toto nastavení zafixujte zajišťovací maticí.
Dbejte přitom, aby tryska nebyla vyšroubovaná příliš daleko, což by vedlo ke
zvýšenému opotřebování.
Údržba a péče
Správným dodržováním následujících pokynů docílíte dlouhé životnosti Vašeho
pneumatického nářadí. Proto prosím věnujte následujícím informacím pozornost.
Nejdůležitější zásadou u tohoto typu pneumatického nářadí je čistota a kvalita stlačeného
vzduchu a správné a dostatečné mazání (nejlépe přímo vzduchem).
Opak, např. mnoho vlhkosti ve stlačeném vzduchu má za následek korozi vnitřních
kovových rotačních dílů. Koroze způsobí drobné prohlubně v rot.dílech a tímto dochází k
netěsnosti a nižší účinnosti rázového utahováku.
Mazání můžeme provádět několika způsoby.
pomocí mlhového přimazávače
pomocí přimazávače nainstalovaného přímo na dané nářadí (tz.MINI)
manuálně tj.mazničkou, ale vždy používejte olej mazací a kvalitní !
Pískovací trysky jsou rychle opotřebitelné díly, mějte proto vždy připraveny náhradní. Při
údržbových úkonech odpojte přístroj od zdroje stl. vzduchu. Občas dejte několik kapek
oleje na ventil a na čep páčky. Pistoli skladujte v suchých prostorech, teplota by neměla
klesnout pod +10°C
Náhradní díly :
Ke každé pískovací pistoli je přiloženo od výrobce schéma (rozpis) součástí a náhradních
dílů. Proto při objednávce stačí napsat číslo výrobku (101-XX) a místo XX doplnit pozici dle
schématu Vámi požadovaného náhradního dílu. Váš prodejce již zajistí vše potřebné.
NÁVOD K POUŽITÍ
Záruka a její podmínky:
Podkladem pro vznesení požadavku na záruku je doklad o prodeji. Na škody způsobené
nesprávným používáním se záruka nevztahuje. Při dotazech uveďte vždy údaje, jako je
datum prodeje, název a objednací číslo výrobku a u kterého prodejce bylo nářadí
zakoupeno.
Záruka na pískovací pistoli je 24 měsíců od data prodeje.
PÍSKOVACÍ PISTOLE GAV 166A
Ze záruky jsou vyloučeny :
- součásti opotřebené běžným použitím
- škody vyvolané nepřípustným tlakem vzduchu
- škody vyvolané používáním neupraveného stlačeného vzduchu
- škody vyvolané nesprávným použitím nebo cizím zásahem
Váš prodejce:
Jiří Venclík – www.rybicka.cz
e-mail: rybicka@rybicka.cz
Mobil: 604 669 966
Hlubočky – Mariánské Údolí
www.rybicka.cz – nože a příslušenství, vybavení pro nožířské dílny.
Ostří nože a břitká slova ber vždy za správný konec...
www.rybicka.cz
(101)
Download

navod Pískovací pistole gav 166A www.rybicka.cz