Bezpečnostní pokyny
Nelze uplatnit záruku na poškození vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití!
Za následné škody nepřebíráme odpovědnost! Za věcné škody a škody na zdraví, které vznikly
neodbornou manipulací nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů, nepřebíráme odpovědnost!
V takovém případě zaniká nárok na jakoukoliv záruku.
Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není dovoleno svévolné přestavování nebo pozměňování výrobku.
Konstrukce síťového adaptéru lampy pro psací stůl odpovídá třídě ochrany 2.
Výrobek je určen pro provoz výhradně v uzavřených, suchých vnitřních prostorách.
Halogenová stolní lampa
Symbol „F“ znamená, že lampu lze umístit na normálně vznětlivý povrch.
Vzdálenost od osvětlované plochy musí být nejméně 0,5 m. Tuto vzdálenost respektujte,
jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru.
Pokud ochranná clona praskne, je třeba ji vyměnit. Halogenová žárovka se nachází za sklem,
které chrání uživatele v případě, že žárovka praskne. Používání lampy bez ochranného skla
nebo s poškozeným ochranným sklem není dovoleno. Ochranné sklo se v takovém případě
musí nahradit novým, nepoškozeným sklem (originální náhradní díl).
Obj. č.: 77 45 86
Vážený zákazníku,
•
Výrobek se nesmí vystavovat extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání,
přímým slunečním paprskům a vysoké vlhkosti. To by ho mohlo poškodit.
•
Jako zdroj napájení pro síťový adaptér lampy se smí používat pouze síťová zásuvka 230 V~/50 Hz.
Nikdy se nepokoušejte provozovat lampu s jiným napětím.
•
Lampa pro psací stůl se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí dodávky, nikdy ji
nepřipojujte k jinému zdroji napájení.
•
Síťový adaptér vyjímejte ze zásuvky vždy jen za k tomu určené výstupky, nikdy netahejte za přívodní vedení.
•
Nikdy nesmíte lampu pro psací stůl obsluhovat nebo zapojovat do zásuvky či vyjímat ze zásuvky s mokrýma
nebo vlhkýma rukama.
•
Elektrická zařízení nepatří do rukou dětem. Dbejte proto v přítomnosti dětí zvýšené opatrnosti! Děti nedokážou
rozpoznat nebezpečí, která vznikají nesprávným zacházením s elektrickými přístroji. Ohrožení života při úrazu
elektrickým proudem!
•
Nikdy nerozlévejte tekutiny na výrobek a v jeho blízkosti. Ohrožení života úrazem elektrickým proudem
a vysoké nebezpečí vzniku požáru. Pokud se přece jen dostane tekutina dovnitř přístroje, ihned odpojte
síťovou zásuvku pomocí pojistky nebo jističe, teprve potom vyjměte zástrčku přístroje ze síťové zásuvky
a obraťte se na odborníka.
•
Používání výrobku v prostředí s vysokým výskytem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel
není dovoleno.
•
Lampu nikdy neprovozujte bez dozoru.
•
Nikdy nestavějte výrobek na nestabilní nebo pohybující se podklad. Lampu postavte vždy tak, aby nemohla
přepadnout resp. spadnout. Při jejím přepadnutí či spadnutí by se mohly zranit osoby a/nebo by se mohla
lampa poškodit.
•
Používejte lampu pouze v mírném klimatu, ne v tropickém.
•
Obalové materiály neponechávejte bez dozoru ležet v dosahu dětí, mohly by se pro ně stát nebezpečnou
hračkou.
•
Nikdy nezapojujte lampu ihned poté, co byla přenesena z chladné místnosti do místnosti teplé. Vzniklá
zkondenzovaná voda může za určitých okolností přístroj zničit a způsobit úraz elektrickým proudem.
Nechte výrobek vypnutý, aby se aklimatizoval na teplotu prostředí. Vyčkejte, až se zkondenzovaná voda
vypaří; toto může trvat několik hodin.
•
Během krátké doby se hlava lampy silně zahřeje − nebezpečí popálení! Při manipulaci s lampou buďte
přiměřeně opatrní.
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup halogenové stolní lampy.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití
Výrobek slouží jako zdroj osvětlení pro psací stůl. Lampa se smí používat pouze v suchých, uzavřených vnitřních
prostorách a při pokojové teplotě. Za všech okolností zabraňte kontaktu s vlhkostí. Lampa pro psací stůl je určena
pouze pro použití v soukromé sféře, nikoliv pro komerční využití.
1
2
•
Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a světelným paprskem nikdy nemiřte přímo na lidi nebo zvířata,
protože by mohlo dojít k poškození jejich zraku.
•
Lampu neuvádějte do provozu, jestliže je poškozená.
•
Poškozený napájecí kabel resp. poškozený síťový adaptér smí vyměňovat pouze odborník.
•
Lampou manipulujte jenom v době, kdy je světelný zdroj chladný.
•
Síťový kabel nesmí být stlačený nebo poškozený ostrými hranami.
•
Před čištěním, při bouřce nebo když výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
•
Lampa se smí provozovat pouze ve smontovaném stavu.
•
Nepřipojujte lampu k prodlužovacímu vedení.
•
Nepokládejte na výrobek žádné předměty resp. nezavěšujte na něj žádné předměty.
Chcete-li vyměnit vadnou halogenovou žárovku, postupujte takto:
Vyjměte síťový adaptér ze zásuvky. Když lampa zcela vychladne, vyměňte halogenovou žárovku.
Chladnutí může trvat i déle než 30 minut. V žádném případě nepoužívejte osvětlovací těleso
s vyšším výkonem než 50 W, jinak byste výrobek přetížili (nebezpečí vzniku požáru).
Vyšroubujte obslužnou tyčku na spodní straně hlavy lampy.
Hlavu lampy opatrně sejměte.
Opatrně vyměňte vadnou halogenovou žárovku za novou (dejte pozor,
aby se nerozbila). Použijte pouze halogenovou žárovku, která je v souladu
s technickými údaji lampy. Dbejte na to, aby nová halogenová žárovka měla
stejný výkon a bylo stejného typu (halogenová žárovka 12 V/50 W G6.35).
Instalace lampy na psací stůl
Vyjměte všechny díly z obalu. Položte díly na měkkou podložku, kterou jimi nemůžete poškrábat. Lampu lze na stůl
postavit pomocí nohy nebo připevnit pomocí klipu.
Noha
Vsuňte rameno svítidla do odpovídajícího otvoru v noze. Zajistíte jej v noze tak,
že pomocí vhodného šroubováku utáhnete upevňovací šroub v noze.
Klip
Připevněte klip ke psacímu stolu. Vsuňte rameno svítidla do odpovídajícího otvoru
v klipu. Zajistěte rameno svítidla v klipu tak, že pomocí vhodného šroubováku utáhnete
upevňovací šroub v noze.
Umístění
Neumísťujte lampu na stůl bez toho, abyste odpovídajícím způsobem ochránili povrch nábytku
– ten by se mohl poškodit. Nikdy výrobek neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů. Dbejte
na to, aby se žádný předmět (např. závěs) nedotýkal osvětlovacího tělesa a ani se nedostal do
jeho blízkosti např. vlivem průvanu. Jinak vzniká nebezpečí požáru. Vzdálenost mezi hlavou lampy
a osvětlovanou plochou, jako je např. povrch psacího stolu nebo jiných předmětů, musí být
nejméně 0,5 m. Lampu chraňte před vlhkostí a zdroji tepla (topná tělesa). Výrobek je potřeba
umístit tak, aby nebyl v dosahu dětí – děti by se mohly zranit nebo způsobit požár.
Lampu postavte na psací stůl. Plocha, na kterou lampu umísťujete, nesmí být citlivá na teplo a musí být vodorovná,
aby se lampa nepřevrhla. Lampa musí stát stabilně. Připojovací kabel položte a síťový adaptér umístěte tak,
aby o něj nemohl nikdo klopýtnout.
Lampa poskytuje různé možnosti nastavení a tedy
optimální přizpůsobení osvětlení. Rameno svítidla
lze nastavit uvolněním 3 seřizovacích šroubů.
Pomocí čepu na hlavě lampy lze navíc naklánět
hlavu lampy.
Dle níže popsaného návodu vsaďte osvětlovací tělesa a namontujte hlavu lampy.
Montáž a výměna světelného zdroje
Po nastavení je třeba seřizovací šrouby znovu
přitáhnout.
Před prvním uvedením do provozu musíte vsadit osvětlovací těleso a namontovat
hlavu lampy. Nedotýkejte se nové halogenové žárovky holou rukou, protože tuk
nacházející se na pokožce by mohl při zahřátí (rozsvícení) těleso poškodit.
Dotýkáte-li se osvětlovacího tělesa, použijte měkké látkové rukavice nebo utěrku.
Do objímky v lampě vložte halogenovou žárovku (12 V/50 W G6.35 Halogen).
Hlavu lampy správně nasaďte. Zajistěte ji tak, že zašroubujete obslužnou tyčku
a dotáhnete ji pomocí vhodného šroubováku.
Dbejte na to, aby hlava lampy správně seděla.
Nohou lampy lze otáčet.
Výrobek se nesmí nastavovat do extrémních poloh a náklonů. Je nutné dodržet minimální
vzdálenost od osvětlovaných ploch, protože jinak by tyto plochy mohly být poškozeny teplem
nebo vzplanout.
Uvedení do provozu
Konektor lampy zapojte do zdířky na síťovém adaptéru, který je součástí dodávky. Zástrčku síťového adaptéru
zapojte do síťové zásuvky 230 V~/50 Hz.
K zapínání a vypínání slouží malý vypínač na hlavě lampy. Když vypínač ukazuje směrem k hlavě, je lampa
vypnutá. Když vypínač ukazuje směrem k ramenu svítidla, je zapnutá.
Síťová zástrčka je zapojená do sítě nezávisle na tomto vypínači. Odpojíte ho ze sítě tím,
že vyjmete síťovou zástrčku ze zásuvky.
3
4
Údržba a čištění
Stolní lampa kromě výměny nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků),
neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro teploměru. Pravidelně kontrolujte technický stav lampy,
zda síťový adaptér není poškozený, zda připojovací kabel není poškozený apod. Je-li výrobek poškozený, nesmí
se dále provozovat a je třeba ho zajistit proti náhodnému použití. Předtím, než budete lampu čistit, vyjměte
zástrčku ze zásuvky.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Záruka
Na stolní lampu poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
MIH/05/2011
5
Download

Návod