Informační občasník společnosti EKOFOL
neWS
duben 2011
o e d Ito r Ia l
Právě se Vám dostalo do rukou
druhé vydání informačního
bulletinu společnosti EKOFOL.
Toto číslo je zaměřeno na oblast
VCI materiálů, které jednoduše a
efektivně chrání kovové výrobky
před korozí.
Dále Vám představíme
SANSTRAP®, efektivní řešení
pro dočasnou fixaci zboží
a výrobků. Rovněž se podíváme
na srovnání aktuálního vývoje cen
PE granulátů s rokem 2008
a očekávanými dopady na ceny
obalových materiálů.
Věřím, že informace obsažené
v EKOFOL®NEWS pro Vás budou
zajímavé a čas věnovaný jejich
čtení přínosný.
za EKOFOL spol. s r. o.
Ing. Ondřej Pernica
pr o č p o už í V at
V CI ?
• snadná a rychlá aplikace
• vysoká účinnost proti
korozi
• po rozbalení se inhibitory vypařují, kovové díly
jsou čisté
• odpadá nutnost čištění
konzervovaného povrchu před použitím
• nevyžaduje
vzduchotěsné balení
• ekologické a bezpečné
řešení
V C I – m o de rn í o Ch ra n a
V ýr o b k ů p řed k o ro z í
Kvalitní a spolehlivý produkt je cílem každého drobného výrobce i velkého podniku. Hotové výrobky jsou však často uskladněny a přepravovány
za podmínek, které mohou jejich kvalitu či vzhled ovlivnit. Jedním z největších nepřátel kovových výrobků je odjakživa koroze.
Tradiční metodou ochrany před korozí je nanášení vrstev olejů,
tuků či jiných ochranných prostředků a jejich následné odstraňování
před prvním použitím výrobku. Snadnější cestou dočasné protikorozní
ochrany je použití materiálů s VCI.
VCI (těkavý inhibitor koroze) je chemická látka se silně antikorozními
vlastnostmi. Touto látkou jsou buď nasyceny základní obalové materiály
(fólie, papír apod.) nebo je přikládána k výrobkům v podobě tablet, pěny,
chipsů či sáčků. Inhibitor se z nosiče postupně odpařuje a během krátké chvíle vytvoří nasycenou atmosféru. Molekuly VCI se usadí na povrchu
kovu a vytvoří na něm ochranný film zabraňující vzniku koroze.
Nosič VCI tedy nemusí být v přímém kontaktu s chráněným materiálem,
mírný odstup od povrchu je vyhovující. Díky difúzním vlastnostem VCI je
tak možno jednoduše chránit díly s nepravidelným tvarem povrchu, závity,
odvrtání, otvory atp.
Použití materiálů s VCI je vysoce efektivní, jejich použití nezanechává
na povrchu kovů žádné zbytky či olejový film. Tím odpadá zdlouhavé čištění před jejich dalším zpracováním. Po vybalení nákladu z ochranné atmosféry se inhibitory odpaří, kovové díly jsou čisté, prosté koroze a mohou
být okamžitě použity.
→
Informační občasník společnosti EKOFOL
manipulace s VCI materiály je velmi jednoduchá, pro zajištění správné
funkce VCI je třeba dodržovat následující
o b e cné pok yn y pro apl ikace VCI
m a te riálů
• Teplota baleného zboží a balicího materiálu by měla být shodná.
• Kovové díly a součástky musí být čisté, suché, zbavené nečistot a případných známek začínající koroze.
• Při manipulaci s očištěnými kovovými díly používejte rukavice, zabráníte
otiskům prstů.
• Případné otisky odstraňte rozpouštědlem či alkalickým činidlem.
duben 2011
ekoFol ® VCI
produktová řada
a typ poskytované
ochrany
• VCI fólie a výrobky z nich
(UNI)
• VCI papír
(UNI, FE, CU, AL, SIL)
• VCI tablety
(UNI)
• VCI sáčky
(UNI)
• Kovové části by měly být bezprostředně po jejich očištění zabaleny a konzervovány pomocí VCI.
Stupeň ochrany pro vybrané
typy kovů u VCI typu unI
• Kovové části by se neměly uvnitř balení dostávat do přímého styku
s organickými hygroskopickými materiály (karton, dřevo).
Železo, ocel a litina
Hliník
Měď
Mosaz
(s obsahem Zn do 20 %)
Mosaz
(s obsahem Zn přes 20 %)
Bronz
Zinek, kadmium
Pozinkováné povrchy
Nikl vč. povrchování
Stříbro
• Odstup mezi chráněným povrchem a inhibitorem by měl být max. 30 cm.
• Mezi nosič VCI a chráněný povrch neumísťujte další překážky, které by
mohly zabránit přímému působení inhibitoru.
• Pro krátkodobou ochranu není nutné vzduchotěsné balení.
• V případě očekávané vysoké koncentrace vlhkosti a její kondenzace je
možné použít vysoušedla.
I když jde o velmi efektivní a jednoduchý způsob ochrany, má samozřejmě
i tato metoda svá specifika, která je vhodné před její aplikací zkonzultovat.
Ať již se jedná o vytipování nejvhodnějšího nosiče VCI či upozornění na omezení spojená s aplikací této metody v případě daných specifických provozních
podmínek.
Kontaktujte nás a při osobní návštěvě, přímo na místě, rádi doporučíme nejvhodnější způsob protivlhkostní ochrany Vašeho výrobku.
Kontaktní osoba:
Ing. Jura Michal, obalový technik
tel.: +420 602 747 953, [email protected]
•••••
••••
•••••
•••••
•••
•••••
••••
•••••
•••
••
EKOFOL® VCI materiály
neobsahují nitrity, sekundární
aminy, aromatické aminy, těžké
kovy či jiné nebezpečné látky.
Při dodržování pokynů
pro manipulaci neohrožují
zdraví ani životní prostředí.
www.ekofol.cz
→
duben 2011
Informační občasník společnosti EKOFOL
SanStrap® – FlexIbIlní pomoCník
• Chyběly Vám někdy při přípravě palety k zastrečování v okamžiku
umístění ochranných kartonových hran ruce navíc?
• Přepravujete v rámci své výroby či provozu
vysoké nestabilní náklady?
• Také Vám často odebíraný a na paletě nestabilně
uložený materiál pro výrobu či zpracování,
obvykle ležící v exponovaném místě skladu,
občas padá z palety, ale jeho pravidelné fixování
strečovou folií je nereálné s ohledem na vysokou
četnost manipulace s tímto materiálem?
• Potřebujete během přípravy k expedici již
připravené zboží bezpečně přesunout na jiné místo?
• Přemýšlíte, zda při přesunu polotovarů mezi jednotlivými místy
zpracování zdlouhavě a nákladně fixovat strečovou folií případně lepicí
páskou s rizikem poškození výrobku nebo doufat, že zboží
či materiál na paletě tuto krátkou cestu vydrží bez pádů a poškození?
Existuje rychlé, snadné, bezpečné, spolehlivé
a ekonomické řešení – SANSTRAP®.
Video s ukázkami různých způsobů použití SANSTRAP®
je možno shlédnout na www.ekofol.cz/sanstrap.
proč použí V at
SanS trap®?
• bezpečná stabilizace
horní vrstvy nákladu
bez rizika poškození
zboží
• snadné přichycení
kartonových rohových
výztuží
• rychlé přichycení svrchní
krycí fólie
• spolehlivé řešení
pro fixaci válcovitých
předmětů na paletách
• jednoduchá aplikace
• možnost opakovaného
použití
• výrazná úspora na
pomocných obalových
materiálech pro
dočasnou fixaci zboží
CenY pe GranulÁtů JSou na ÚroVnI lÉta 2008
Prorůstová opatření vlád na podporu ekonomiky opět nastartovala
v řadě odvětví průmyslový růst. Spolu s rostoucí výrobou dochází
k výraznému zvýšení poptávky po primárních surovinách, což spolu s
omezeným množstvím kvalitních a čistých recyklovaných materiálů vyvolává tlak na růst ceny PE granulátů.
Významnou roli v tomto trendu hraje rovněž aktuální politická situace
na Blízkém východě, která pozvolna přibližuje cenu ropy k historickým
maximům. V případě extrémního zvýšení cen této suroviny hrozí navíc
Graf vývoje cen granulátů v letech 2006–2011 (burzovní index ICIS)
€/kg
Ani při optimistické variantě
pozvolného růstu ceny ropy se nejspíš dalšímu zdražování výrobků
na bázi PE nevyhneme.
tato skutečnost ostře kontrastuje s pokračujícím trendem
cenových tlaků na pomocný
obalový materiál. Z přiloženého
grafu je patrné, že požadavky na
dlouhodobé udržení stabilních cen
či dokonce jejich další snižování nejsou, při současném zachování
požadovaných technick ých
parametrů daného v ý robku,
reálné.
2,00
1,50
1,00
0,50
6. 1. 2006
riziko limitování objemu primárního
PE granulátu na trhu ze strany jeho
výrobců. To by pravděpodobně vedlo ke skokovému zvýšení ceny obalových materiálů a omezení jejich
dostupnosti na trhu.
www.ekofol.cz
5. 1. 2007
4. 1. 2008
9. 1. 2009
8. 1. 2010
7. 1. 2011
Download

VCI – moderní oChrana Výrobků před korozí