Žádost
Žádostoozměnu
změnu/ /uzavření
uzavření //
ukončení
ukončenísmlouvy
Smlouvy––typ
typAA
Volbu vždy vyznačte křížkem
Specifikace požadavku
Změna produktu
(Vyplňte část 1. a 5.)
Změna odběratele (Převod) 1)
(Nový odběratel vyplňuje část 2., 6., 7., 8., 9., 10.,
stávající odběratel část 1., 2., 3.)
Ukončení odběru 2)
(Vyplňte část 1., 2., 3. a 4.)
Změna platebního způsobu
(Vyplňte část 1. a 5.)
Elektronická fakturace 6)
(Vyplňte část 1. a 5.)
Změna ostatních údajů
(Vyplňte část 1. a 5.)
Změna zasílací adresy
(Vyplňte část 1. a 3.)
1. Identifikace stávajícího odběratele a odběrného místa
jméno a příjmení / název / firma .................................................................................................................................... datum narození ........................................................ IČ ...............................................
číslo odběrného místa (naleznete na faktuře)
8 1 1
9)
tel. / e-mail ...................................................................................................................
číslo zákaznického účtu (naleznete na faktuře)
adresa odběrného místa .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Údaje o měřicím zařízení
Číslo elektroměru .................................................... Stav elektroměru uvedený odběratelem 3) T1 ..........................................................................T2 .......................................................................................
3. Adresa pro zasílání faktur a korespondence
V případě Ukončení odběru a při Převodu bude adresa použita pro zaslání konečné faktury!
jméno a příjmení / název / firma ..................................................................................................................................... datum narození ...........................................................................................................
ulice ...................................................................................................................................................................... č. popisné .................................................... č. orientační .....................................................
obvod ............................................................................................................... obec ............................................................................................. PSČ .....................................................................................
číslo bankovního účtu k vyrovnání závazků ..........................................................................................................................................................................................................................................................
4. Důvod ukončení odběru
Stěhování / Ukončení činnosti
Jiné ..................................................................................................................................................................................................................................
5. Jiné změny
Stávající odběratel (v případě Ukončení odběru a/nebo Převodu odběru) zároveň žádá společnost PREdistribuce, a. s., aby ke dni ukončení odběru elektřiny v odběrném místě dle této žádosti byla ukončena účinnost Smlouvy o připojení
pro toto odběrné místo. Pražská energetika, a. s., se zavazuje předat uvedenou žádost společnosti PREdistribuce, a. s., IČ 27376516.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s nimi, což stvrzuji vlastnoručním podpisem.
Podpis stávajícího odběratele: .................................................................................. v ....................................................................................... dne ......................................................................
Vysvětlivky
změnaodběratele
odběratelev odběrném
v odběrném
místě
specifikovaném
této Žádosti
bez přerušení
elektřiny
a bez
změny charakteru
odběru.
Stávající
odběratel
základě
této Žádosti
o ukončení
1)Převodem
Převodem se
se rozumí
rozumí změna
místě
specifikovaném
v tétovžádosti
bez přerušení
dodávkydodávky
elektřiny a bez
změny
charakteru
odběru. Stávající
odběratel
na základě
tétona
žádosti
o ukončení
dodávky
elektřiny
dodávky
elektřiny
končí
odběr elektřiny
v odběrném
místě.
Místo něho
bude
v odběrnémv této
místěžádosti
specifikovaném
v této Žádosti
odebírat
elektřinu
od dodavatele
energetika,
s., nový
odběratel
naSmlouvy
základě
končí odběr
elektřiny
v odběrném
místě. Místo
něho bude
v odběrném
místě
specifikovaném
odebírat elektřinu
od dodavatele
Pražská
energetika,
a. s., novýPražská
odběratel
na základěa.této
žádosti
o uzavření
této
Žádosti o službách
uzavřenídodávky
Smlouvy
o sdružených
službách
dodávky
elektřiny.
případě,
že nebude
zahájena
elektřiny
novému
na elektřiny
základě stávajícímu
této Žádosti
pouze kdo 30
ukončení
dodávky elektřiny
o sdružených
elektřiny.
V případě,
že nebude
zahájena
dodávka Velektřiny
novému
odběrateli,
dojdedodávka
na základě
této žádosti
pouzeodběrateli,
k ukončenídojde
dodávky
odběrateli
dnů od doručení
žádosti.
stávajícímu
odběrateli
do
30
dnů
od
doručení
Žádosti.
2) K ukončení Smlouvy na dodávku elektřiny z důvodu faktického ukončení odběru zákazníkem dojde provedením konečného odečtu stavu elektroměru do 30 dnů od doručení této žádosti. Dodavatel následně vystaví zákazníkovi
2)
K konečnou
ukončení fakturu.
SmlouvyNení-li
na dodávku
elektřiny
z důvodu
faktického
zákazníkem
dojde provedením
odečtu
stavu elektroměru
30 dnů odI v případě,
doručení této
Dodavatel
následně
vystaví
elektroměr
přístupný,
nemůže
být odběrukončení
ukončen,odběru
a je proto
v zájmu zákazníka
dohodnoutkonečného
termín návštěvy
a zajistit
zpřístupnění do
elektroměru.
že jeŽádosti.
elektroměr
přístupný,
doporučujeme
zákazníkovi
fakturu. Není-li
přístupný,
nemůže
býtvyrovnány
odběr ukončen,
je protoplatební
v zájmumetody,
zákazníka
termín návštěvy
a zajistit zpřístupnění elektroměru. I v případě, že je elektroměr
zákazníkům,konečnou
aby byli konečnému
odečtuelektroměr
přítomni. Vzájemné
závazky
budou
v režimuastávající
pokuddohodnout
nebude dohodnuto
jinak.
zákazníkům,
aby byli
konečnému
odečtu
přítomni.
závazky budou
vyrovnány
v režimu
nebude
dohodnuto
3)přístupný,
V případě doporučujeme
Převodu bude společností
Pražská
energetika,
a. s., tento
stav
měřicíhoVzájemné
zařízení respektován
jako počáteční
stav
zahájenístávající
dodávkyplatební
elektřinymetody,
novému pokud
odběrateli,
pokud
nebude přijinak.
odečtu provedeném příslušným provo3)
V zovatelem
případě Převodu
bude
společností
Pražskástav.
energetika, a. s., tento stav měřicího zařízení respektován jako počáteční stav zahájení dodávky elektřiny novému odběrateli, pokud nebude při odečtu provedeném
distribuční
soustavy
zjištěn odlišný
příslušným provozovatelem distribuční soustavy zjištěn odlišný stav.
1)
www.pre.cz
Zákaznické e-centrum PRE
www.pre.cz/e-centrum
www.pre.cz
www.energieodpre.cz
Zákaznická
linka
PRE
Zákaznická
linka
PRE
Zákaznické
centrum
služeb poradenství
PRE
Zákaznické
centrum
PRE PRE Centrum Centrum
energetického
PRE
550 055
Jungmannova3131(palác
(Palác
Adria), Praha
1
Jungmannova
28Praha
(Palác
Tel.:Tel.:
840 840
550 055
Praha 1, Jungmannova
Adria)
Jungmannova
28 (Palác TeTa),
1 TeTa), Praha 1
055 505
Vladimírova1818, Praha 4
Tel.:Po–Pá
840 550
055
Fax:Fax:
267 267
055 505
Praha 4, Vladimírova
Provozní doba:
10.00–18.00
E-mail:
[email protected]
doba:
Po–Čt 9.00–18.00Tel.: 840 550E-mail:
E-mail:
[email protected]
Provozní Provozní
doba: Po–Čt
9.00–18.00
055 [email protected]
Provozní
7.00–20.00
Pá 9.00–12.00 E-mail: [email protected]
www.premereni.cz/sluzby
Provozní
doba:doba:
Po–PáPo–Pá
7.00–19.00
Pá
9.00–12.00
Záznamník:
20.00–7.00
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00
Záznamník:
19.00–7.00
www.energetickyporadce.cz
Pá 9.00–12.00
Adresa pro doručování: Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
otočit na druhou stranu
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405, IČ 60193913
6. Nový odběratel
6. Nový odběratel
jméno
a příjmení
/ název / firma ............................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Nový
odběratel
jméno
a příjmení
/ název / firma ............................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Nový
odběratel
jméno a příjmení / název / firma ............................................................................................................................................................................................................................................................................
jméno
a příjmení
/ název
/ firma
............................................................................................................................................................................................................................................................................
trvalé bydliště
/ sídlo
/ místo
podnikání:
ulice ........................................................................................................................................................................................................................................................
trvalé
/ sídlo
/ místo
podnikání:
ulice ........................................................................................................................................................................................................................................................
jménobydliště
a příjmení
/ název
/ firma
............................................................................................................................................................................................................................................................................
jménobydliště
a příjmení
/ název
/ firma
............................................................................................................................................................................................................................................................................
trvalé
/ sídlo
/ místo
podnikání:
ulice ........................................................................................................................................................................................................................................................
trvalé
bydliště / sídlo / místo podnikání: ulice ........................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání: ulice ........................................................................................................................................................................................................................................................
trvalé bydliště / sídlo
podnikání: ulice ........................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
trvalé
sídlo // místo
ulice...................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Nový odběratel
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
č. orientační 4)4) ...................................................................... č. popisné ................................................................. obvod ..................................................................................................................................
č.
orientační ...................................................................... č. popisné ................................................................. obvod ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
č.
orientační 4) ...................................................................... č. popisné ................................................................. obvod ..................................................................................................................................
4)
a příjmení
/ název / firma .........................................................................................................................................................................................................
č.
orientační
...................................................................... jméno
č. popisné
.................................................................
obvod ..................................................................................................................................
obec
.........................................................................................................................................................................................................................................
PSČ ....................................................................
4)
obec
.........................................................................................................................................................................................................................................
PSČ ....................................................................
č.
orientační
...................................................................... č. popisné ................................................................. obvod ..................................................................................................................................
4)
č.
orientační
...................................................................... č. popisné ................................................................. obvod ..................................................................................................................................
obec
.........................................................................................................................................................................................................................................
PSČ ....................................................................
trvalé
bydliště
/
sídlo
/
místo
podnikání:
ulice
.....................................................................................................................................................................................
obec
.........................................................................................................................................................................................................................................
PSČ ....................................................................
datum narození ..................................................................................................................... IČ ............................................................................. DIČ .....................................................................................
datum.........................................................................................................................................................................................................................................
narození ..................................................................................................................... IČ ............................................................................. DIČ .....................................................................................
obec
PSČ ....................................................................
obec
PSČ ....................................................................
datum.........................................................................................................................................................................................................................................
narození ..................................................................................................................... IČ ............................................................................. DIČ .....................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
5)
datum narození
.....................................................................................................................
IČ ............................................................................. DIČ .....................................................................................
jednající
/ zástupce:
5) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
jednajícínarození
/ zástupce:
datum
.....................................................................................................................
IČ ............................................................................. DIČ .....................................................................................
5)
datum
.....................................................................................................................
IČ ............................................................................. DIČ .....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
jednajícínarození
/ zástupce:
5)
č. orientační 4) ...................................................................... č. popisné ................................................................. obvod ...............................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
jednající /(povinný
zástupce:údaj):
Kontakty
telefon
(mobil)
.........................................................
fax
.......................................................
5)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
jednající /(povinný
zástupce:údaj):
Kontakty
telefon (mobil) ......................................................... fax .......................................................
5)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
jednající /5)(povinný
zástupce:
zástupce
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kontakty
údaj):
telefon (mobil) ......................................................... fax .......................................................
obec .........................................................................................................................................................................................................................................
PSČ .
Kontakty (povinný údaj): telefon
(mobil) .........................................................
fax .......................................................
e-mail ....................................................................................................................................
e-mail ....................................................................................................................................
Kontakty (povinný údaj): telefon
(mobil) 9)......................................................... fax 9).......................................................
Kontakty (povinný údaj): telefon
(mobil) ......................................................... fax .......................................................
e-mail ....................................................................................................................................
datum narození ..................................................................................................................... IČ ............................................................................. DIČ ...................
Elektronická fakturace 6)6) nee-mail ....................................................................................................................................
e-mail
....................................................................................................................................
Elektronická fakturace ne
e-mail pro zasílání el. faktury ......................................................................................................
Požaduji aktivaci internetové služby Můj zákaznický účet
9)
ano
e-mail pro zasílání el. faktury ......................................................................................................
Požaduji aktivaci internetové služby Můj zákaznický účet
e-mail ....................................................................................................................................
Elektronická fakturace 6) ne
ano
zástupce: 5) .........................................................................................................................................................................................................................
e-mail pro zasílání el.jednající
faktury/ ......................................................................................................
Požaduji aktivaci internetové služby Můj zákaznický účet
Elektronická fakturace 6) ne
6) ano
e-mail pro zasílání el. faktury ......................................................................................................
Požaduji aktivaci internetové služby Můj zákaznický účet
Elektronická fakturace ne
6) ano
e-mail
pro
zasílání
el.
faktury
......................................................................................................
Požaduji aktivaci internetové služby Můj zákaznický účet
Elektronická fakturace ne
ano
Zasílací adresa
údaj): podnikání
telefon (mobil) .........................................................
fax .......................................................
e-mail pro zasílání
el.Kontakty
faktury (povinný
Požaduji
aktivaci
internetové
služby Můj zákaznický účet
odběrné místo
trvalé
bydliště
/......................................................................................................
sídlo / místo
jiné (vyplňte následující pole Adresa
pro
zasíláníaktivaci
faktur ainternetové
korespondence)
služby
Zasílací adresa
anoodběrné místo
trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání
jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a korespondence)
Moje PRE
Zasílací adresa
odběrné místo
trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání
jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a korespondence)
Zasílací adresa
odběrné místo
trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání
jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a korespondence)
e-mail ....................................................................................................................................
Zasílací
adresa
Adresa pro
zasílání faktur aodběrné
korespondence:
místo
trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání
jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a korespondence)
Adresa pro
zasílání faktur a korespondence:
Zasílací
adresa
odběrné místo
trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání
jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a korespondence)
Adresa pro zasílání faktur a korespondence:
6)
Elektronická fakturace ne
Adresa pro zasílání faktur a korespondence:
e-mail
pro
zasílání el. faktury ......................................................................................................
Požaduji aktivaci
Adresa pro zasílání faktur a korespondence:
ano
Adresa pro zasílání faktur a korespondence:
Zasílací adresa
odběrné místo
trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání
jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a
7.
7. Předmět
Předmět smlouvy
smlouvy
7.
Předmět
smlouvy
Předmětem
smlouvySmlouvy
je za podmínek v ní dohodnutých závazek dodavatele dodat sjednané množství elektřiny zákazníkovi do odběrného místa specifikovaného v této žádosti, závazek dodavatele zajistit dopravu
7.
Předmět
Předmětem
smlouvysmlouvy
je za podmínek v ní dohodnutých závazek dodavatele
dodat sjednané
množství elektřiny zákazníkovi do odběrného místa specifikovaného v této žádosti, závazek dodavatele zajistit dopravu
provztahující
zasílání
faktur
a korespondence:
a související
služby,smlouvy
závazek dodavatele převzít odpovědnost zaAdresa
odchylku
se k odběrnému
místu a závazek zákazníka uhradit dodavateli smluvní cenu silové elektřiny a regulované ceny za distribuci a sou7.
Předmět
a související
služby, závazek
dodavatele
odpovědnost
za odchylku
vztahující
se k odběrnému
místu
a závazek
zákazníka
dodavateli
smluvní cenu silové
elektřiny
ceny za distribuci
a souPředmětem smlouvy
je za podmínek
v nípřevzít
dohodnutých
závazek
dodavatele
dodat sjednané
množství
elektřiny
zákazníkovi
do uhradit
odběrného
místa specifikovaného
v této
žádosti,a regulované
závazek dodavatele
zajistit dopravu
visející
služby.
Pro dodávky
elektřiny dle
této
smlouvy platí
dále Obchodní
podmínky
sdružených
služebelektřiny
dodávkyzákazníkovi
elektřiny č. do odběrného
SNNodběrného
04/2012 (dále
a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu.
OPD
a Obchodní
7.
Předmět
smlouvy
Předmětem
Smlouvy
za podmínek
v ní
dohodnutých
povinnost
dodavatele
dodat
sjednané
množství
elektřiny
místa„OPD“)
specifikovaného
v této
žádosti,
povinnost
dodavatele
zajistit
dopravu
Předmětem
smlouvy
je
za
podmínek
v ní
dohodnutých
závazek
dodavatele
dodat
sjednané
množství
specifikovaného
v této
žádosti,
závazek dodavatele
zajistit
dopravu
visející
služby.
Pro dodávky
dle převzít
této smlouvy
platí dále
Obchodnívztahující
podmínkysesdružených
služeb
dodávky
elektřiny
č. do
SNN
04/2012
(dále
„OPD“)
a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu.
a Obchodní
a související
služby,
závazekelektřiny
dodavatele
odpovědnost
za odchylku
k odběrnému
místu
a závazek
zákazníka
uhradit
dodavateli
smluvní
cenu silové
elektřiny
a regulované
ceny za OPD
distribuci
a soupodmínky
sjednaného
jsou nedílnou
součástí
smlouvy
a jsou
zveřejněné
na
internetových
stránkách
dodavatele.
Předmětem
smlouvy
jeproduktu
za podmínek
v ní dohodnutých
závazek
dodavatele
dodat
sjednané
množství
elektřiny
do uhradit
odběrného
místa
specifikovaného
v této
žádosti,
závazek
dodavatele
zajistit
dopravu
a související
služby, závazek
povinnost
dodavatele
převzít
odpovědnost
za odchylku
vztahující
se k odběrnému
místu
a zákazníkovi
povinnost
zákazníka
uhradit
dodavateli
smluvní
cenu
silové
elektřiny
a regulované
za distribuci
a související
služby,
dodavatele
odpovědnost
za odchylku
vztahující
sesdružených
k odběrnému
místu
a závazek
zákazníka
dodavateli
smluvní
cenu silové
elektřiny
a regulované
ceny zaceny
distribuci
a soupodmínky
sjednaného
produktu
jsou nedílnou
součástí
smlouvy
a jsou zveřejněné
na
internetových
stránkách
dodavatele.
visející služby.
Pro dodávky
elektřiny
dle převzít
této smlouvy
platí
dále
Obchodní
podmínky
služeb
dodávky
elektřiny
č. SNN
04/2012
(dále „OPD“)
a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu.
OPD
a Obchodní
Předmětem
smlouvy
jevýši
za dle
podmínek
v ní
dohodnutých
závazek
dodavatele
dodat
sjednané
množství
elektřiny
zákazníkovi
odběrného
místa
specifikovaného
v této
žádosti,
závazek
dodavatele
zajistit
dopravu
a související
služby
ve
účinného
cenového
rozhodnutí
ERÚ
(k dispozici
na stránkách
www.eru.cz).
Pro
dodávky
elektřiny
dleuhradit
této
Smlouvy
platí
dále Obchodní
podmínky
dodávky
komodity
č. 01/2014
(dále
„OPD“)
a související
služby,
závazek
dodavatele
převzít
odpovědnost
za odchylku
vztahující
sesdružených
k odběrnému
místu
a závazek
zákazníka
dodavateli
smluvní
cenu silové
elektřiny
a regulované
ceny
za OPD
distribuci
a související
služby.
Pro dodávky
elektřiny
dle
této
smlouvy
platí
dále
Obchodní
podmínky
služeb
dodávky
elektřiny
č. do
SNN
04/2012
(dále
„OPD“)
a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu.
a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu
jsou
nedílnou
součástí
smlouvy
a jsou
zveřejněné
na
internetových
stránkách
dodavatele.
a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu.
a Obchodní
podmínky
sjednaného
jsou služeb
nedílnou
součástí
Smlouvy
zveřejněné
na internetových
dodavatele.
a související
služby,
závazek
dodavatele
odpovědnost
za odchylku
vztahující
sesdružených
k odběrnému
místu
a závazek
zákazníka
uhradit
dodavateli
smluvní
cenustránkách
silovépodmínky
elektřiny
a regulované
ceny za OPD
distribuci
a související služby.
Pro dodávky
elektřiny
dle převzít
tétoOPD
smlouvy
platí dále
Obchodní
podmínkyproduktu
dodávky
elektřiny
č. a jsou
SNN
04/2012
(dále
„OPD“)
a Obchodní
sjednaného
produktu.
a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu jsou nedílnou
součástí smlouvy a jsou zveřejněné na internetových stránkách dodavatele.
8.
Produkt
distribuční
sazba
visející
služby.
Pro a
elektřiny
dle této
smlouvy
dále Obchodní
podmínky
služeb
dodávky
elektřiny č. SNN 04/2012 (dále „OPD“) a Obchodní podmínky sjednaného produktu. OPD a Obchodní
podmínky
sjednaného
produktu
jsou nedílnou
součástíplatí
smlouvy
a jsou zveřejněné
nasdružených
internetových
stránkách
dodavatele.
8.
Produkt
adodávky
distribuční
sazba
podmínky
sjednaného
produktu
jsou
nedílnou
součástí smlouvy a jsou zveřejněné na internetových stránkách dodavatele.
8.
Produkt
a
distribuční
sazba
Produktová
řada: a
KOMFORT
(domácnosti)
na dva roky
Produktová
řada: AKTIV (podnikatelé) na dva roky
Distribuční sazba: Stávající
7. Předmět
smlouvy
8.
Produkt
distribuční
sazba
Produktová
řada: KOMFORT
(domácnosti)
na dva roky
Produktová
řada: AKTIV (podnikatelé) na dva roky
Distribuční sazba: Stávající
8.
Produkt
a distribuční
sazba
Produktová řada: KOMFORT (domácnosti) na dva roky
Produktová řada: AKTIV (podnikatelé) na dva roky
Distribuční sazba: Jiná
Stávající
..............................................................
8.
Produkt
distribuční
sazba
PředmětemProduktová
smlouvy je řada:
za podmínek
dohodnutýchnazávazek
dodavatele dodat sjednané
množstvísazba:
elektřiny Jiná
zákazníkovi
do odběrného místa specifikovaného v této
Produktová
řada: a
KOMFORT
(domácnosti)
na dva roky
AKTIV v ní
(podnikatelé)
dva roky
Distribuční
Stávající
..............................................................
Produktová řada: KOMFORT (domácnosti) na dva roky
Produktová řada: KOMFORT (domácnosti) na dva roky
Produktová
řada:dodavatele
AKTIV (podnikatelé)
na dvazaroky
Distribuční místu
sazba:
Stávající
a související
služby, závazek
převzít odpovědnost
odchylku vztahující se k odběrnému
a závazek
zákazníka uhradit dodavateli smluvní cenu silové ele
Jiná
..............................................................
Produktová
řada:
AKTIVdle
(podnikatelé)
Distribuční
sazba:
Stávající
visející služby.
Pro dodávky
elektřiny
této smlouvy na
platídva
dáleroky
Obchodní podmínky sdružených
služeb
dodávkyJiná
elektřiny
č. SNN 04/2012
(dále „OPD“)
podm
Cena silové
elektřiny:
ve ..............................................................
výši stanovené
v platném
ceníkua Obchodní
sjedCena silovéstránkách
elektřiny:
ve ..............................................................
výši stanovené v platném ceníku sjedJiná
podmínky sjednaného produktu jsou nedílnou součástí smlouvy a jsou zveřejněné na internetových
dodavatele.
naného
produktu
pro
přiznanou
distribuční
sazbu.
Ceník
je
nedílJiná
naného
produktu
pro přiznanou
distribučnív sazbu.
Ceník
je nedílCena silové
elektřiny:
ve ..............................................................
výši stanovené
platném
sjedCceníku
Jiný produkt: 7)7) .........................................................................................................................................................
nou
smlouvy a veje výši
zveřejněn
na internetových
stránkách
Jiný produkt: .........................................................................................................................................................
Cenasoučástí
silové
elektřiny:
stanovené
v sazbu.
platném
ceníku
sjednou
součástí
smlouvy
a je zveřejněn
na internetových
stránkách
naného
produktu
pro přiznanou
distribuční
Ceník
je nedíl7) 7)
dodavatele.
Cena
silové
elektřiny:
ve
výši
stanovené
v platném
ceníku
sjedJiný
.........................................................................................................................................................
Jiný produkt
produkt: ..................................................................................................................................
8. Produkt a distribuční sazba
naného
produktu
pro přiznanou
distribuční
sazbu. Ceníkstránkách
je nedíldodavatele.
nou
součástí
smlouvy
a je zveřejněn
na internetových
Smlouvy
Cena
silové
elektřiny:
ve
výši
stanovené
v platném
ceníku
sjedJiný produkt: 7) .........................................................................................................................................................
naného
produktu
pro
přiznanou
distribuční
sazbu.
Ceník
je
nedílnou součástí smlouvy a je zveřejněn na internetových stránkách
7)
dodavatele.
Jiný produkt: .........................................................................................................................................................
naného
produktu
pro přiznanou
distribuční
sazbu. Ceník
je nedílnou
součástí
smlouvy
a na
je dva
zveřejněn
na internetových
stránkách
Produktová
řada:
KOMFORT
(domácnosti)
na
dva
roky
Produktová
řada:
AKTIV
(podnikatelé)
roky
Distribuční
sazba: S
dodavatele.
7)
Jiný produkt: .........................................................................................................................................................
součástí
smlouvy a ječtvrtletně
zveřejněn na internetových
dodavatele.
9.
Frekvence záloh
měsíčně nou
dvouměsíčně
pololetně stránkách
ročně
9. Platební
Platební způsob
způsob
Frekvence záloh
měsíčně dodavatele.
dvouměsíčně
čtvrtletně
pololetně
ročně
J
9. Platební
způsob
na účet dodavatele
(např. příkaz k úhradě, poštovní poukázka)
Frekvence záloh
měsíčně
dvouměsíčně
čtvrtletně
pololetně
ročně
(příkazpříkaz
k úhradě)
na účet dodavatele
(např.
k úhradě, poštovní poukázka)
9. Platební
způsob
Frekvence záloh
měsíčně
dvouměsíčně
čtvrtletně
pololetně
ročně
9. Platební
způsob
na
účetinkaso
dodavatele
(např. příkaz k úhradě, poštovní poukázka)
Frekvence záloh
měsíčně
pololetněCena silové
ročně
přímé
předčíslí – číslo účtu .......................................................................
/ kód banky dvouměsíčně
...................... výše čtvrtletně
limitu .............................................
Kčelektřiny:
na účetinkaso
dodavatele
(např. příkaz k úhradě, poštovní poukázka)
přímé
předčíslí – číslo účtu .......................................................................
/ kód banky dvouměsíčně
...................... výše čtvrtletně
limitu .............................................
Kč
9. Platební
způsob
Frekvence záloh
měsíčně
pololetněnaného produktu
ročně
na
účet
dodavatele
(např. příkaz k úhradě, poštovní poukázka)
přímé
inkaso pro zálohy)
předčíslí
–7)číslo
účtu
....................................................................... / kód banky ...................... výše limitu .............................................
Kč pro p
SIPO (pouze
spojové
číslo
SIPO
....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Jinýpředčíslí
produkt:číslo
SIPO
(pouze
pro zálohy)
spojové
SIPO
....................................................................................................................
na
účet
dodavatele
(např. příkaz k úhradě, poštovní poukázka)
nou součástíKčsmlouvy a
přímé
inkaso
– číslo
účtu
....................................................................... / kód banky ...................... výše limitu .............................................
Způsob
stanovení
zálohy
– v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby
přímé
inkaso pro
předčíslí
– číslo
účtu
....................................................................... / kód banky ...................... výše limitu .............................................
SIPO
(pouze
zálohy)
spojovéelektřiny
číslo
SIPO
....................................................................................................................
dodavatele. Kč
Způsob
stanovení
zálohy
– v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby
elektřiny
SIPO (pouze
spojové číslo
SIPO
....................................................................................................................
přímé
inkaso pro zálohy)
předčíslí
– číslo
účtu
....................................................................... / kód banky ...................... výše limitu ............................................. Kč
výše zálohy do první fakturace .................................................................... Kč
konstantní
výše
zálohy
celé fakturační
přepočet
dle sezónnosti
Způsob
stanovení
zálohy
–po
v rozsahu
důvodněobdobí
předpokládané spotřeby
elektřiny
SIPO
(pouze
pro
zálohy)
spojové
číslo
SIPO
....................................................................................................................
výše zálohy do první fakturace .................................................................... Kč
konstantní
výšezálohy
zálohy–po
celé fakturační
přepočet
dle sezónnosti
Způsob
stanovení
v rozsahu
důvodněobdobí
předpokládané spotřeby
elektřiny
SIPO
(pouze
pro
zálohy)
spojové
číslo
SIPO ....................................................................................................................
výše zálohy do první fakturace .................................................................... Kč
konstantní
výše
zálohy
celé fakturační
přepočet
dle sezónnosti
Způsob
stanovení
zálohy
–po
v rozsahu
důvodněobdobí
předpokládané9.
spotřeby
elektřiny
Platební
způsob
Frekvence
záloh
měsíčně
dvouměsíčně
výše zálohy do první fakturace
....................................................................
Kč
konstantní
výše
zálohy–po
celé fakturační
přepočet
dle sezónnosti
Smlouvy
10.
Trvání
smlouvy
Způsob
stanovení
zálohy
v rozsahu
důvodněobdobí
předpokládané spotřeby
elektřiny
10.
Trvání
smlouvy
výše zálohy do první fakturace .................................................................... Kč
konstantní
výše
zálohy po celé fakturační období
přepočet dle sezónnosti
na účet
dodavatele
(např. příkaz k úhradě, poštovní poukázka)
Smlouva
nabývá platnosti
a účinnosti
dnem
doručení
akceptace dodavatele
s převodem
dodávky na základě této žádosti. Doba trvání Smlouvyvýše
vyplývá
z Obchodních
podmínek....................................................................
vybraného Produktu. Fyzická osoba - domácnost
zálohy
do
první
fakturace
Kč
konstantní
výše
zálohy
po
celé
fakturační
období
přepočet
dle
sezónnosti
10.
Trvání
smlouvy
Smlouva
nabývá platnosti
a účinnosti
dnem
doručení
akceptace
dodavatele
s převodem
dodávky
na základě
této žádosti.
Doba
trvání smlouvy
vyplývá
z obchodních
podmínek
vybraného
Produktu.
Dalšís právními
způsoby
je dále Trvání
oprávněna
odstoupit
od Smlouvydnem
bez důvodu
a bez
postihu dododavatele
14 dnů od s převodem
zahájení dodávky
elektřiny.
Další způsoby
ukončení
Smlouvy
jsou uvedeny
v OPD.
V případě, že
zákazník vybraného
ukončí Smlouvu
v rozporu
10.
smlouvy
Smlouva
nabývá platnosti
a účinnosti
doručení
akceptace
dodávky
na základě
této žádosti.
Doba
trvání smlouvy
vyplývá
z obchodních
podmínek
Produktu.
Další způsoby
přímé
inkaso
předčíslí
–nedílnou
číslo účtu
.......................................................................
/ kód banky
...................... vý
ukončení
smlouvy
jsou uvedeny
v OPD.
10.
Trvání
smlouvy
předpisy
nebo
Smlouvou,
zavazuje
se uhradit
dodavateli
smluvní
pokutu.
Výše
smluvní
pokuty
je
uvedena
v Ceníku
smluvních
pokut,
který
je
součástí
Smlouvy
a je
zveřejněn
na internetových
stránkách
dodavatele.
ukončení
smlouvyplatnosti
jsou uvedeny
v OPD.dnem doručení akceptace dodavatele s převodem dodávky na základě této žádosti. Doba trvání smlouvy vyplývá z obchodních podmínek vybraného Produktu. Další způsoby
Smlouva nabývá
a účinnosti
10.
Trvání
smlouvy
Smlouva
nabývá
platnosti
a účinnosti
dnem
doručenípodmínkami
akceptace dodavatele
s převodem
dodávky naCeníkem
základě této
žádosti.smluvních
Doba
trvání
smlouvy
vyplývá z obchodních podmínek vybraného Produktu. Další způsoby
Prohlašuji,
že jsem
se seznámil
s OPD,
Obchodními
sjednaného
produktu,
příslušným
a Ceníkem
pokut.
ukončení
smlouvy
jsou
uvedeny
v OPD.
SIPO (pouze
pro zálohy)
spojové
SIPO ....................................................................................................................
Prohlašuji,
že
jsem
se
seznámil
s OPD,
podmínkami
zvoleného
Produktu
a ceníkem.
Smlouva
nabývá
platnosti
a účinnosti
dnem
doručení akceptace
dodavatele
s převodem
dodávky na základě této žádosti. Doba
trváníčíslo
smlouvy
vyplývá z obchodních podmínek vybraného Produktu. Další způsoby
ukončení
smlouvy
jsou
v OPD.
Prohlašuji,
že jsem
se uvedeny
seznámil
s OPD,
podmínkami
zvoleného
Produktu
a ceníkem.
1) Z ákazník
souhlasí
s tím,
aby dodavatel
využíval
zákazníkem
předané
osobní údaje
k obchodním a marketingovým účelům, a to zejména v souvislosti s nabízením produktů a služeb, pořádáním spotřebitelských soutěží
Způsob
stanovení
zálohy
–
v
rozsahu
důvodně
předpokládané
spotřeby
elektřiny
Smlouva
nabývá
platnosti
a účinnosti
dnem
doručení
akceptace
dodavatele
s převodem
dodávky
na
základě
této
žádosti.
Doba
trvání
smlouvy
vyplývá z obchodních podmínek vybraného Produktu. Další způsoby
ukončení
smlouvy
jsou
uvedeny
v OPD.
a prováděním
průzkumů
trhu po s OPD,
dobu trvání
Smlouvy.8)zvoleného Produktu a ceníkem.
Prohlašuji,
že jsem
se seznámil
podmínkami
ukončení smlouvy
jsou
uvedeny
v OPD.
Prohlašuji,
že
jsem
se
seznámil
s OPD,
podmínkami
zvoleného
Produktu
a ceníkem.
zálohy do první
fakturace ....
konstantní
výše
zálohy
po
celé
fakturační
období
přepočet
dle
sezónnosti
2) Z ákazník souhlasí
s tím,
aby dodavatel
využíval
zákazníkem
předané
osobní údaje
k obchodním a marketingovým účelům, a to zejména v souvislosti s nabízením produktů a služeb, pořádánímvýše
spotřebitelských
soutěží
Prohlašuji,
že jsem(pouze
se seznámil
s OPD,
podmínkami
zvoleného
Produktu
a ceníkem.
Převzal zástupce Pražské energetiky, a. s. ………………………………
Nový odběratel
u Převodu)
: ………………………………………………………………………………………………..
a Nový
prováděním
průzkumůu Převodu)
trhu po dobu
trvání Smlouvy a po ukončení
Smlouvy
po dobu
nejvýše 5 let.8)
Převzal zástupce Pražské energetiky, a. s. ………………………………
odběratel
: ………………………………………………………………………………………………..
(podpis
nového odběratele
či jeho zástupce / zástupců)
Prohlašuji,
že jsem(pouze
se seznámil s OPD,
podmínkami zvoleného
Produktu
a ceníkem.
(podpis nového odběratele či jeho zástupce / zástupců)
10. Trvání smlouvy
Převzal zástupce Pražské energetiky, a. s. ………………………………
Nový odběratel (pouze u Převodu) : ………………………………………………………………………………………………..
(podpis nového odběratele či jeho zástupce / zástupců)
Převzal
zástupce Pražské energetiky, a. s. ………………………………
Nový odběratel (pouze u Převodu) : ………………………………………………………………………………………………..
dne ………………………………………………………………………
v ……………………………………………………………..
dne
…………………………………………………………………
(podpis
nového odběratele či jeho zástupce / zástupců)
Převzal
zástupce Pražské energetiky, a. s. ………………………………
Nový odběratel (pouze u Převodu) : ………………………………………………………………………………………………..
dne ………………………………………………………………………
v ……………………………………………………………..
dne
…………………………………………………………………
Smlouva
nabývá
platnosti
a účinnosti
dnem
doručení
akceptace
dodavatele
s převodem
dodávky
základě
této žádosti.
Doba trvání smlouvy vyplývá z obchodních po
(podpis
nového
odběratele
či
jeho
zástupce
/
zástupců)
Převzal
zástupce na
Pražské
energetiky,
a. s. ………………………………
Nový odběratel (pouze u Převodu) : ………………………………………………………………………………………………..
dne ………………………………………………………………………
v ……………………………………………………………..
dne …………………………………………………………………
(podpis
nového
odběratele
či
jeho
zástupce
/
zástupců)
ukončení
smlouvy
jsou
uvedeny
v OPD.
dne ………………………………………………………………………
v …………………………………………………………….. dne …………………………………………………………………
dne ………………………………………………………………………
v …………………………………………………………….. dne …………………………………………………………………
že jsem se seznámil s OPD, podmínkami zvoleného Produktu a ceníkem.
dne ………………………………………………………………………
v …………………………………………………………….. Prohlašuji,
dne …………………………………………………………………
4) U nových staveb, které ještě nemají přiřazeno č. orientační a popisné, uveďte prosím číslo katastru a parcely.
4) U nových staveb, které ještě nemají přiřazeno č. orientační a popisné, uveďte prosím číslo katastru a parcely.
5) V případě, že jménem nového odběratele jedná při podávání této žádosti zástupce či jedná statutárním orgánem, vyplní se jméno a příjmení jednající či zastupující osoby/osob a důvod jednání či zastoupení (tj. např. člen předsta5)
V případě,
že jménem
nového
odběratele
jednáč.při
podávánía popisné,
této žádosti
zástupce
či číslo
jednákatastru
statutárním
orgánem, vyplní se jméno a příjmení jednající či zastupující osoby/osob a důvod jednání či zastoupení (tj. např. člen předsta4) venstva,
U novýchzástupce
staveb,
které
ještěmoci,
nemají
přiřazeno
orientační
uveďte
prosím
a parcely.
dle plné
vedoucí
oddělení).
V případě zastoupení
dle plné
moci
doloží zástupce
k této žádosti plnou moc.
4) venstva,
U novýchzástupce
staveb,
které
ještěmoci,
nemají
přiřazeno
orientační
a popisné,
uveďte
prosím
číslo
katastru
a parcely.
dle plné
vedoucí
oddělení).
V případě
zastoupení
dle
plné
moci
doloží
zástupce
k této žádosti
plnou
moc. a příjmení jednající či zastupující osoby/osob a důvod jednání či zastoupení (tj. např.
Převzal
Nový
odběratel
u Převodu)
: orgánem,
………………………………………………………………………………………………..
5)
V případě,
že jménem
nového
odběratele
jednáč.při
podávání
této
žádosti
zástupce
či (pouze
jedná
statutárním
vyplní
se jméno
členzástupce
předsta-Pražské energ
4) 6) V případě požadavku na vystavování faktur v elektronické podobě není zasílána faktura v písemné podobě.
U
nových
staveb,
které
ještě
nemají
přiřazeno
č.
orientační
a
popisné,
uveďte
prosím
číslo
katastru
a parcely.vyplní se jméno a příjmení
4)
U nových
staveb,
které
ještě
nemají
přiřazeno
č.
orientační
a popisné,
uveďte
prosím
číslo
katastru
a parcely.
odběratele
jeho zástupceosoby/osob
/ zástupců) a důvod jednání či zastoupení (tj. např. člen předsta5) V případě
V případě,zástupce
že jménem
nového
odběratele
jedná
při podávání
této
žádosti
zástupce
či jedná
statutárním
orgánem,
jednající
či čizastupující
6)
požadavku
fakturoddělení).
v elektronické
podobě
není zasílána
faktura
v písemné
podobě.
venstva,
dle na vystavování
plné
moci,
vedoucí
V případě
zastoupení
dle plné
moci
doloží
zástupce
k této žádosti
plnou moc. (podpis nového
5) 7) Napište přesný název jiného produktu, který naleznete v Obchodních podmínkách Vámi zvoleného produktu na www.energieodpre.cz.
V
případě,
že
jménem
nového
odběratele
jedná
při
podávání
této
Žádosti
zástupce
či
jedná
statutárním
orgánem,
vyplní
se
jméno
a
příjmení
jednající
či
zastupující
osoby/osob
a
důvod
jednání
či
zastoupení
(tj.
např. člen
5)
V případě,
že
jménem
nového
odběratele
jedná
při
podávání
této
žádosti
zástupce
či
jedná
statutárním
orgánem,
vyplní
se
jméno
a příjmení
jednající
či
zastupující
osoby/osob
a důvod
jednání
či
zastoupení
(tj.
např.
člen
předsta4)
U nových
staveb,
které
ještě
nemají
přiřazeno
č.
orientační
a popisné,
uveďte
prosím
číslo
katastru
a parcely.
venstva,
zástupce
dle
plné
moci,
vedoucí
oddělení).
V případě
zastoupení
dle
plné
moci
doloží
zástupce
k této
žádosti
plnou
moc.
7)
název na vystavování
jiného produktu,
kterýv elektronické
naleznete v Obchodních
Vámi zvoleného
6) Napište
V případěpřesný
požadavku
faktur
podobě nenípodmínkách
zasílána faktura
v písemné produktu
podobě. na www.energieodpre.cz.
představenstva,
zástupce
dle
plné
moci,
vedoucí
V
případě
zastoupení
plné
mocipodobě.
doloží
zástupce
kplnou
této
Žádosti
moc.
venstva,
zástupce
dle na vystavování
plné
moci,
vedoucí
oddělení).
V případě
zastoupení
dle plné
moci
doloží
zástupce
k této
moc.
5) V případě
V případě,
že jménem
nového
odběratele
jedná
přioddělení).
podávání
této
žádosti
zástupce
či dle
jedná
statutárním
orgánem,
vyplní
se jméno
a příjmení
jednající či zastupující osoby/osob a důvod jednání či zastoupení (tj. např.
předstadne člen
…………………………
6)
požadavku
faktur
v elektronické
podobě
není
zasílána
faktura
v písemné
v ……………………………………………………………..
dneplnou
…………………………………………………………………
7)
Napište
přesný
název
jiného
produktu,
který
naleznete
v Obchodních
podmínkách
Vámi
zvoleného
produktu
nažádosti
www.energieodpre.cz.
6) Upozornění: V případě chybějících nebo nepravdivých údajů nemusí vzhledem k jejich důležitosti a charakteru dojít ke zpracování Vašeho požadavku. Pokud nastane tato situace, budeme Vás písemně nebo telefonicky kontaktovat.
V
vystavování
faktur
vnaleznete
elektronické
podobě
není
zasílána
faktura
v písemné
podobě.
6)
V případě
požadavku
na vystavování
faktur
v elektronické
podobě
není
zasílána
faktura
v písemné
podobě.
venstva,požadavku
zástupce
dlena
plné
moci,
vedoucí
oddělení).
V případě
zastoupení
dle
plné
moci
doloží
zástupce
k této
žádosti
plnou moc.Vašeho požadavku. Pokud nastane tato situace, budeme Vás písemně nebo telefonicky kontaktovat.
7) případě
Napište
přesný
název
jiného
produktu,
který
v Obchodních
podmínkách
Vámi
zvoleného
produktu
na
www.energieodpre.cz.
Upozornění:
V případě
chybějících
nebo
nepravdivých
údajů
nemusí
vzhledem
k jejich
důležitosti
a charakteru
dojít
ke zpracování
7) Proto ve svém vlastním zájmu uvádějte platné kontaktní údaje (adresa, telefon). Doporučujeme Vám seznámit se s Obchodními podmínkami dodávky elektřiny, které jsou k dispozici v našem Zákaznickém centru PRE a na internetových
Napište
přesný
název
jiného
produktu,
který
naleznete
Obchodních
podmínkách
Vámi
zvoleného
produktu
na www.pre.cz.
7)
Napište
přesný
názevzájmu
jinéhouvádějte
produktu,
který
naleznete
v vObchodních
podmínkách
Vámi
zvoleného
produktu
www.energieodpre.cz.
6)
V případě
požadavku
na vystavování
faktur
v elektronické
podobě
zasílána
faktura
v písemné
podobě.
Proto
ve svém
vlastním
kontaktní
údaje
(adresa,není
telefon).
Doporučujeme
Vám
seznámit
sena
s Obchodními
podmínkami
elektřiny,
jsoutato
k dispozici
centrutelefonicky
PRE a na internetových
Upozornění:
V případě
chybějících
neboplatné
nepravdivých
údajů
nemusí
vzhledem
k jejich
důležitosti
a charakteru
dojít
ke zpracování
Vašeho dodávky
požadavku.
Pokud které
nastane
situace, v našem
budeme Zákaznickém
Vás písemně nebo
kontaktovat.
8) stránkách (www.pre.cz).
Tento
souhlas
není
podmínkou
pro
uzavření
Smlouvy
zákazník
je podmínkách
oprávněn
hoVámi
kdykoliv
odvolat.
V případě
nesouhlasu
odstavec
přeškrtněte.
7)
Napište
přesný
název
jinéhouvádějte
produktu,
kterýkontaktní
naleznete
va Obchodních
zvoleného
produktu
www.energieodpre.cz.
Upozornění:
V případě
chybějících
nebo
nepravdivých
údajů
nemusí
k jejich
důležitosti
dojít
ke zpracování
Vašeho dodávky
požadavku.
Pokud které
nastane
situace, v našem
budeme Zákaznickém
Vás písemně nebo
kontaktovat.
stránkách
(www.pre.cz).
Proto
ve svém
vlastním
zájmu
platné
údaje
(adresa,vzhledem
telefon). Doporučujeme
Váma charakteru
seznámit
sena
s Obchodními
podmínkami
elektřiny,
jsoutato
k dispozici
centrutelefonicky
PRE a na internetových
9) V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností při vyplňování této žádosti se laskavě obraťte na naše zástupce v Zákaznickém centru PRE nebo telefonicky na Zákaznickou linku PRE 840 550 055.
Dobrovolně
poskytnuté
kontaktní
údaje
usnadní
a
zefektivní
vzájemnou
komunikaci.
Upozornění:
V případě
chybějících
nepravdivých
údajů
nemusí
vzhledem
k jejich
důležitosti
dojít ke zpracování
Vašeho
požadavku.
Pokud
nastane
situace,
budeme
Vás
kontaktovat.
Proto
ve svém
vlastním
zájmu
uvádějte
platné
kontaktní
údajetéto
(adresa,
telefon).
Doporučujeme
Váma charakteru
seznámit
s Obchodními
podmínkami
dodávky
elektřiny,
které
jsoutato
k dispozici
centrutelefonicky
PRE a na internetových
V případě
jakýchkoliv
problémů
nebonebo
nejasností
při vyplňování
žádosti
se laskavě
obraťte
na naše
zástupce se
v Zákaznickém
centru
PRE nebo
telefonicky
na Zákaznickou
linku
PRE v našem
840 550Zákaznickém
055.písemně nebo
stránkách
(www.pre.cz).
Proto
ve svém
vlastním
zájmu
uvádějte
platné
kontaktní
údaje
(adresa,
Doporučujeme
Vám
seznámit
se
s Obchodními
podmínkami
dodávky
elektřiny,
které
jsou
k dispozici
v našem
centru
PRE a na internetových
Upozornění:
chybějících
nepravdivých
údajů
nemusí
vzhledem
k jejich
důležitosti
dojítč.ke zpracování
Vašeho
požadavku.
Pokud
nastane
tato
situace,
budeme
Vás
telefonicky
kontaktovat.
stránkách
(www.pre.cz).
Upozornění:
VV případě
případě
chybějících
nebo
nepravdivých
údajů
nemusí
vzhledem
k jejich
důležitosti
a přiřazeno
charakteru
dojít ke
zpracování
Vašeho
požadavku.
Pokud
nastane
budeme nebo
Vás písemně
nebo
telefonicky
V případě
jakýchkoliv
problémů
nebonebo
nejasností
při vyplňování
této
žádosti
se
laskavě
obraťte
na naše
zástupce
v Zákaznickém
centru
PRE nebo
telefonicky
na Zákaznickou
linku
PREtato
840 situace,
550Zákaznickém
055.písemně
4)telefon).
U nových
staveb,
které
ještěa charakteru
nemají
orientační
a popisné,
uveďte
prosím
číslo
katastru
a parcely.
stránkách
(www.pre.cz).
Proto
ve svém
vlastním
zájmu
uvádějte
platné
kontaktní
údaje
(adresa,
telefon).
Doporučujeme
Vám
seznámit
se
s Obchodními
podmínkami
dodávky
elektřiny,
které
jsou
k dispozici
v našem
Zákaznickém
centru
PRE
a
na internetových
V případě jakýchkoliv
nebo nejasností
při vyplňování
žádosti
seúdaje
laskavě
na naše
zástupce
v Zákaznickém
centrutéto
PRE
telefonicky
na Zákaznickou
linku
PRE
840 550
055.jsou
kontaktovat.
Proto veproblémů
svém vlastním
zájmu uvádějte
platnététo
kontaktní
(adresa,
telefon).
seznámit
sežádosti
snebo
Obchodními
dodávky
komodity,
k dispozici
v našem
Zákaznickém
5) V případě,
žeobraťte
jménem
novéhoDoporučujeme
odběratele
jednáVám
při podávání
zástupce
čipodmínkami
jedná
statutárním
orgánem,
vyplní
sekteré
jméno
a příjmení
jednající
či zastupující
osoby/osob a důvo
V případě
jakýchkoliv
problémů
nebo
nejasností
při
vyplňování
této
žádosti
se
laskavě
obraťte
na naše
zástupce
v Zákaznickém
centru
PRE
nebo
telefonicky
na Zákaznickou
linku
PRE
840
550
055.
stránkách
(www.pre.cz).
centru PRE a na internetových stránkách (www.pre.cz).
venstva, zástupce dle plné moci, vedoucí oddělení). V případě zastoupení dle plné moci doloží zástupce k této žádosti plnou moc.
V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností při vyplňování této žádosti
se
laskavě
obraťte
na naše
zástupce
v Zákaznickém
centru
PRE
nebo
telefonicky
na Zákaznickou
linku
PRE
840
550
055.
V případěsepožadavku
na vystavování
faktur
v elektronické
podobě není
zasílána
podobě.
V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností při vyplňování této6) Žádosti
laskavě obraťte
na naše
zástupce
v Zákaznickém
centru
PREfaktura
nebo v písemné
telefonicky
na Zákaznickou linku PRE 840 550 055.
7) Napište přesný název jiného produktu, který naleznete v Obchodních podmínkách Vámi zvoleného produktu na www.energieodpre.cz.
Vysvětlivky
Vysvětlivky
Vysvětlivky
Vysvětlivky
Vysvětlivky
Vysvětlivky
Vysvětlivky
Upozornění: V případě chybějících nebo nepravdivých údajů nemusí vzhledem k jejich důležitosti a charakteru dojít ke zpracování Vašeho požadavku. Pokud nastane tato situace, budem
Download

Žádost o změnu / uzavření / ukončení smlouvy – typ A Žádost