VEMEX ENERGIE a.s.
Číslo smlouvy
SMLOUVA o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN (dále jen „Smlouva“)
Maloodběr
Domácnost
Obchodník: VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO: 289 03 765, DIČ: CZ28903765
Fyzická osoba
Zákazník:
Titul:
Jméno:
Datum
narození:
Příjmení:
IČO:
DIČ:
C
Z
Kontaktní údaje:
Jméno, příjmení:
Funkce:
Telefon:
E-mail:
Sídlo / Trvalé bydliště:
Ulice:
Č.p. / Č.o.:
Obec:
PSČ:
Korespondenční adresa: (vyplňte pouze je-li odlišná od adresy sídla nebo trvalého bydliště)
Jméno, příjmení:
Ulice:
Č.p. / Č.o.:
Obec:
PSČ:
* předpokládaný začátek období dodávky elektřiny
Smlouva na dobu:
Určitou:
Neurčitou:
Roky:
(d-dny, m-měsíce)
Stávající smlouva na dobu:
Stávající smlouva, smluvní podmínky:
Zákazník souhlasí s případnou
sankcí u původního dodavatele:
Zákazník podal
výpověď sám:
do:
od*:
Určitou do:
Neurčitou:
Výpovědní lhůta:
Původní dodavatel:
Specifikace odběrného místa, platební podmínky:
Ulice:
Č.p. / Č.o.:
Obec:
EAN kód:
PSČ:
8
5
9
1
8
2
4
,
Plánovaná roční spotřeba MWh:
Důvod uzavření smlouvy:
Změna
dodavatele
Změna zákazníka
(přepis)
A
Hodnota jističe před elektroměrem:
Doručení platebního
kalendáře, faktury:
poštou
Způsob platby záloh:
převodem z účtu
Způsob platby faktur:
převodem z účtu
Číslo účtu:
,
VT
Produkt:
Nový odběr
Způsob připojení:
e-mailem
NT
Jednofázově
Individuální cena Kč/MWh/měs.:
inkasem
složenkou
inkasem
složenkou
Výše zálohy:
SIPO
Třífázově
d
Distribuční sazba:
VT:
NT:
/
Spojovací číslo SIPO:
Zálohové období:
-
měsíčně
čtvrtletně
Kód banky:
Číslo ocenění:
Kód:
Touto Smlouvou se Obchodník zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině NN v množství vymezeném hodnotou jističe před elektroměrem, převzít odpovědnost za odchylku za Zákazníka a zajistit (na vlastní jméno a na vlastní
účet) v potřebném rozsahu službu distribuce elektřiny a související služby do odběrného místa (dále jen „OM“) a Zákazník se zavazuje elektřinu odebrat a zaplatit cenu, a to vše za podmínek dále uvedených. Ostatní (zbylá) část obsahu Smlouvy
je určena Všeobecnými obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky elektřiny (dále jen „VOP“) vydávanými Obchodníkem, a jejichž účinné znění je v písemné podobě ke Smlouvě přiloženo a je její nedílnou součástí. Zákazník podpisem
Smlouvy stvrzuje, že se s VOP seznámil, a že je bez výhrad akceptuje. Obchodník tímto upozorňuje Zákazníka na jeho možnost odstoupit od Smlouvy v případě, kdy je uzavírána mimo prostory obvyklé k podnikání Obchodníka a v dalších
případech s tím, že upřesnění jeho práv je následně obsaženo ve VOP, bod 6.12 a 6.7. Zákazník zároveň souhlasí, aby Obchodník zpracovával osobní údaje Zákazníka dle VOP, bod 10.2. V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany
Zákazníka, je Zákazník kategorie Domácnost povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 6000 Kč, a Zákazník kategorie Maloodběratel 10 000 Kč a to za každé OM uvedené ve Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvou nahrazují smluvní
vztah založený mezi nimi v minulosti předcházející Smlouvou o prodeji a nákupu elektřiny vztahujícího se ke stejnému odběrnému místu, pokud byl takový smluvní vztah uzavřen. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že veškeré údaje uvedené ve smlouvě jsou ke dni podpisu smlouvy platné a pravdivé.
Poznámka:
Datum přijetí
smlouvy:
Datum – místo
podpisu:
Identifikační údaje zástupce:
Jméno, příjmení prodejce:
Podpis obchodníka (jeho zástupce):
Podpis zákazníka:
ID prodejce:
VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč; Zelená linka: +420 800 400 420; Zákaznické centrum: Újezd 600/1, 150 00 Praha 5 - Malá Strana; E-mail: [email protected], www.vemexenergie.cz; IČO: 289 03 765
DIČ: CZ 289 03 765; Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299; Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; Číslo účtu: 4076512/0800; Číslo licence pro obchod s elektřinou: 140908036, RÚT: 3320
V02-10/14
VEMEX ENERGIE a.s.
Plná moc
Zmocnitel - Zákazník:
Fyzická osoba
Titul:
Jméno:
Narozen:
Příjmení:
IČO:
DIČ:
C
Z
DIČ:
C
Z
Právnická osoba:
Firma /
Název:
IČO:
Zápis
v OR:
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:
Titul:
Jméno:
Funkce:
Příjmení:
Titul:
Jméno:
Funkce:
Příjmení:
Sídlo / Trvalé bydliště:
Ulice:
Č.p. / Č.o.:
Obec:
PSČ:
Specifikace odběrného místa:
Ulice:
Č.p. / Č.o.:
Obec:
EAN kód:
PSČ:
8
5
9
1
8
2
4
Zmocněnec - Obchodník:
VEMEX Energie a.s.
Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČO: 289 03 765, DIČ: CZ 289 03 765
Tímto uděluji (-e) pro komoditu ELEKTŘINA
Plnou moc výše uvedenému Obchodníkovi k provedení veškerých právních úkonů (včetně písemných) souvisejících se změnou dosavadního dodavatele komodity a přepisem odběrného místa, včetně ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem komodity (zejména výpovědí, odstoupením či dohodou) pro výše uvedené odběrné místo / uvedená odběrná místa.
Poznámka
Podpis Zmocnitele - Zákazníka:
Datum – místo podpisu:
Podpis:
VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč; Zelená linka: +420 800 400 420; Zákaznické centrum: Újezd 600/1, 150 00 Praha 5 - Malá Strana; E-mail: [email protected], www.vemexenergie.cz; IČO: 289 03 765
DIČ: CZ 289 03 765; Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299; Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; Číslo účtu: 4076512/0800; Číslo licence pro obchod s elektřinou: 140908036, RÚT: 3320
Download

Smlouva elektřina - Vemex Energie as