l,
llast
lava, s.r.o.
813
sMLoUvA o DÍLo ZIďiI2a221J
Polná
l 567 57O 758
.cz
Akce : Oprava střešního pláště - qýměna střešního světlíku
uzavŤenámezi:
l)
obchodníjméno
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábíeži 6, 1 l0 01 Praha 1
sídlo
zastoupený
PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D., děkanem Fakulty sociálních věd UK
v Praze
IČo
00216208
DIČ
CZ002l6208
peněžníústav
čísloúčtu
Zástupce pověřený jednáním
ve věcech smluvních :
ve věcech technic§ých :
Komerční banka, Praha
8503301 1/0l00
Ing. Jindřich Kolek,
1
MBA, tajemnft FSV UK
Petr Balík - vedoucí provomě technického oddělení FSV
UK
(dále jen objednatel)
a
2)
obchodníjméno
DAF'E - PLAST Jihlava, s.r.o.
Resslova 1046,588 13 Polná
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Bmě, oddíl C., vložka 5525, den
zápisu: 6.kvěí:a 1992
zastoupený
Ing. Miroslavem Culkou, jednatelem společnosti
IČo
46 34 54 26
DIČ
CZ 46 34 54 26
peněžníústav
KB Jihlava
čísloúčtu
50274,7 - 681/ 0l00
:
sídlo
Zástupce pověřený j ednáním
ve věcech smluvních :
ve věcech techniclc,ých
:
ve věci
montiňe
i
Ing. Miroslav Culka * obchodní ředitel
Ing. Jaroslav Janoušek - obchodní referent
Ivan Mikší- vedoucí AL výroby
Petr Brniclcý- vedoucí ALmontáůí
(dále jen zhotovitel)
L
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vyrobit a dodat hliníkový sťešnísvětlík objednateli, dle
cenové nabídky, která je připojena v příloze této smlouvy a je její nedíInou součástí.Předmětem smlouvy je i
Provedení montáže (demontáže, likvidace odpadu, montáž lešení, klempířské práce, oprava hromosvodu)
Příloha: - cenová nabídka NHl20553AL
II.
Místo a termín předání díla
Zhotovitel splní svŮj závazek uvedený vbodu I./1, této smlouvy předáním díla (tj. předáním hliníkového
výrobku včetně montáže) objednateli vdohodnutém místě (přesný název a adresa): Opletalova 26, 110 00
Praha
2.
1
O předání díla dle bodu II./1. této smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzeti
díla (dále jen předávací protokol).
3.
Dohodnufý termín předání: do 7. 9. 2012
a)
termín zahájení montáže: 27,8.2012 dle předem dohodnutého harmonogramu
b)
termín předání díla: do 7.9.2012
m.
Cena díla a způsob je_ií úhradv
Cena díla byla stanovena po dohodě smluvních stran takto:
Cenabez DPH
DPH20o/o
...
Cena díla celkem
2.
vč.DPH......,.
l
396 265,-Rč
l
675 518,-Kč
279 253,-Kč
Způsob zaplacení dohodnuté ceny:
Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla. Úhrada celkové ceny díla bude provedena na základě
faktury-daňového dokladu , ktery bude vystaven po předání apŤevzetí díla, Splatnost faktury je sjednáLrra do 21
dnů od vystavení.
Smlur.rí Pokuta při nedodržení termínu dokončení nebo nepřevzetí díla z důvodu zásadních nedodělků a vad
dÍla: 0,5oÁ zceny dilď7 den. Smluvní pokuta při neodstranění méně závažných vad a nedodělků:
500,- Kč/1 vadu/l den
3.
Dohodnutou cenu díla celkem uhradí objednatel v hotovosti nebo na účetzhotovitele vedený u Komerční
banky v Jihlavě, čísloúčtu502747 - 68 l/ 0100.
4-
Cena díla můžeb;ýt změněna při celostátní změně qýše DPH.
IV,
Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel poskyuje na dílo, jež je předmětem smlouvy záruku takto:
a) na hliníkovéqýrobky - 5 let
b) na elektropohony a jejich příslušenství- 2 roky
Seřízení kování je prováděno po dobu šesti měsíců zdarma
Uvedené záruky platí od data předání a převzetí díla.
V.
Jiná ujednání
l.
Tato smlouva nabýváplatnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
2,
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecnéobchodní podmínky společnosti DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
3.
Otá7k]Y touto
4.
Tato smlouva je vyhotovena ve č§řech provedeních, znichžkaždá smluvní strana obdrií po dvou.
V Praze
dne:
smlouvou neupravené se řídípříslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
ta
ffiar,§mwa
v
Nta smm§á§mím§l
"U,,
žt)
objednate1
zhotovitel
Všeobecnéobchodní podmínky
společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
- zhotovitel je povinen snížit cenu díla (V případě,
že dojde ke sníženínákladů spojených s realizací
zhotovitel oznámí přesný termín zahájení montáže
s potřebným předstihem tak, aby dílo bylo Včas
- se
6. Podmínkou dodržení termínůzahá.jení montáže
a předání díla je Včasná výzva objednatele k
l.
platnost a účelobchodních Dodmínek
l.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí
obchodní
společností DAFE - PLAST Jihlava, s,r.o. a Váahují
se na všechny výrobky a zboží, ť!. na každédílo
všech smluv o dílo uzavřených
předané touto společností jako zhotovitelem
jakémukoli zákazníkovi, tj. objednateli, z řad
fyzických (podnikatelů i nepodnikate|ů) i
práVnických osob.
2. zakowením podmínek, které jsou platné pro
každou smlouvu o dílo, dojde ke sjednocení jejich
obsahu, a to bez ohledu na zvláštnosti jednotlivých
objednatelŮ,
V případě, že ve smlouvě o dílo jsou upraveny
některé otázky rozdílně od těchto všeobecných
3.
obchodních podmínek, platí ustanovení smlouvy o
dílo.
ll.
předmět díla
Předmět díla, tj, předmět smlouvy o dílo (dále též
přímo Ve SoD a je Vymezen
"soD"), ie dohodnut
takto:
a) slovně a číseIně(druh použitéhomateíiálu, jeho
barva, rozměry, příslušenstvía počet výrobků)
b) graficky - cenová nabídka (dále též,výkresová
dokumentace") odsouhlasená objednatelem
c) dohodou o tom, zda předmětem SoD je i montá
nebo ostatní práce
zaměřeníčinikoli.
a zda
objednatel požaduje
lll.
í. soD je
uzavření soD
uzavřena okamžikem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
2.Uzaviáli SoD pouzejeden z manželů,potvrzuie
svým podpisem, že předmětnou SOD uzavřel se
souhlasem druhého z manželů.
3.
Uzavřená SoD můžebýt změněna pouze
písemnou dohodou
-
dodatkem
SoD, a to
na
základě požadavku objednatele nebo zhotovitele,
4. objednatel souhlasí s tím, že v případě jeho
požadavku na zaměření díla budou přesné výrobní
rozměry prvků stanoveny
až na
základě tohoto
zaměření. V případě, že objednatel požaduie
nestandardní osazení prvků do otvoru, je toto
povinen oznámit písemně, a to nejpozději v den
zaměření. V ostatních případech Vychází zhotovitel
pň Výpočtu Výrobních rozměrů z obvyklých pravidel
používaných pro osazení plastových prvků do
stavebních otvorů.
V případě, že objednatel nepožaduje
zaměření a zadá zhotoviteli Výrobu na základě
Vlastních měření, a nutnost provést některé změny
na předmětu díla zjistí zhotovitel až při vlastní
montáži díla, je objednatel povinen buďto převzít
dílo bez montáže a zaplatit zhotoviteli dohodnutou
c€nu bez montáže (včetně náhrady
nákladů
vzniklých zhotoviteli v důsledku marné jízdy) nebo
uhradit zhotovileli mimo dohodnutou cenu díla i
náklady na realizaci potřebných změn.
5. Změny předmětu a podmínek uzavřené SOD
jsou platné, pokud jsou učiněny písemnou formou,
tj, uzavřením písemnéhododatku k soD, nebo,
ide]i o změny ve větším rozsahu, uzavřením nové
soD. Ve
výjimečných případech
je
platně
provedena změna i formou písemného požadavku
objednatele na změnu a následným íaktickým
p|něním zhotovitele odpovídajícímlomuto
požadavku. Pokud zhotovitel na základě
písemnéhopožadavku objednatele výslovně změny
nepotvrdí a ani fakticky loto změněné plnění
neprovede, má se za to, že požadavek na změny
zaslaný objednatelem nepňjal.
6. Nebude-li v rámci platně p.ovedené změny
předmětu SoD způsobem uvedeným V ustanovení
lll/5 těchto obchodních podmínek provedena
i
dohoda o změně ceny díla a teímínu díla, má se za
dohodnuté, že
povinen uhradit zhotoviteli
objednatel
-
:
je
Vícenáklady spojené s íealizacítěchto změn (V
případě, že dojde ke zvýšenínákladů spojených s
realizací díla)
platné od 5.5,2011
díla)
posunuje dohodnutý termín předání díla o dobu, klerou zhotovite| potřebuje k realizaci
těchto změn-
lv.
zoůsob orovádění a předání dila
í. zhotovitel
provede dílo, které je předmětem
SOD, dle cenové nabídky, výkresové dokumentace,
která
ie
součástí každéuzavřené smlouvy a
případného zaměření díla
2. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo
předáním předmětu díla objednateli V dohodnutém
termínu a v dohodnutém mí§tě (místo plnění). O
předání díla bude sepsán písemný předávací
protokol nebo oběma stranami podepsán dodací list
(V případech bez montáže). Pokud není dohodnuto
ve SOD něco jiného, je místem plnění výrobní
závod zhotovitele na adrese Resslova 1046, Polná.
objednatel
se
zavazuje,
že v den,
označený ve SoD jako termín předání díla, se
dostaví do ávodu Polná, Resslova 1046, na
stavbu nebo na jiné dohodnuté místo plnění za
účelempřevzeti díla a podpisu předávacího
namontováno a předáno.
zaměření stavebních otvorů (požadujeJi objednatel
zaměření) a stavební pňpravenosl objektu pro
započetí montáže, objednateí je povinen vyzvat
zhotovitele k provedení zaměření nejpozději 3
týdny před termínem zahájení montáže a oznámil
stavební pňpravenost nejméně 5 dnů pfud
termínem zahdlení montáže, a to doporučeným
dopisem, faxem nebo e-mailem.
Pokud výzvu k zaměření nebo potvrzení
o
stavební pňpravenosti V požadované lhŮtě
zhotovitel neobdrží,zakládá se nevyvratitelná
že k zaměření nebyl vyzván
nebo termín stavební připravenosti nebyl dodržen,
právní domněnka,
Prodlení objednatele lrvá až do té doby, kdy
oznámí shora uvedeným prokazatelným způsobem
zhotoviteli náhradní termín stavební pňpravenosti
nebo jei vyzve k zaměření.
7. Pokud se objednatel dostane do prodlení se
stavební připraveností nebo s Výzvou k zaměření,
nastupují tyto dŮsledky:
protokolu nebo dodacího listu (v případech dodávky
a) termín dodávky montáže se posunuje o dobu
prodlení objednatele (zhotovitel však mŮže plnit
převzetí díla nedostaví, anebo předávací protokol
odmítne podepsat, je objednatel povinen uhradit
b) zhotoviteli vzniká právo vyúčtovat objednateli
sm|uvní pokutu Ve Výši 0,05 % ze sjednané ceny
díla za každý i jen započatý den prodlení
díla bez montáže), Jestliže se ob,iednatel v tento
den bez předchozí písemné a důvodné omluvy k
sjednanou cenu díla bez ohledu na předání a
převzetí díla, pokud nepřítomnost objednatele
potvrdí dva přítomnínezáVislí svědci. Ve Všech
případech prodlení s předáním díla z důvodůna
straně obiednatele není zholovitel V prodlení s jeho
předáním.
i montáž díla, bude dílo
předáno věetně montáže. Tato skutečnost bude V
předávacím protokole výslovně uvedena. Pokud je
3. Je{i součástí SOD
součástí díla i montáž a předávací protokol
neobsahuje z hlediska iejího provedení výhrady,
má se za to, že montáž byla provedena řádně a
bezzávad a dílo je plně funkční.
4. DodáVka montáže zahrnuje:
-
osazení, vyvážení, uchycení rámu ocelonými
kotvami, utěsnění spáry mezi výrobkem a ostěním
polyuretanovou pěnou, osazení klik
krytek,
a
seřízení VýrobkŮ
- montáž parapetů zahrnuje osazení Venkovních
nebo Vnitřních parapetních desek na montážní
pěnu (případně lepidlo), a to bez úpravy lůžka
parapetních desek a osiění.
Dodávka montáže nezahrnuje:
- demontáž původníchVýplní a rámů, likvidaci
odpadu, stavební práce, bourání a sekání zdiva,
stavbu lešení, ochranu \^ýrobků (např.fólií) před
znečištěníms výjamkou ochrany rámů plastových
Výrobků folií, která ie zahrnuta V ceně díía,čištění,
tmelení spár mezi \^ýrobkem
a
a
ostěním, malby,
zÁpolení pro íolety s elektrickým
pohonem a dalšípráce, které nejsou uvedeny V
rozvodY
bodě lV/4 těchto podmínek jako součást montáže.
Zhotovitel upozorňuje objednatele, že
ochrana rámů krycí fólií sloužípouze do doby
předání díla zhotovitelem. Z tohoto důvodu je
objednatel do 45 dnů od data předání
povinen odstranit.
díla §^o fólie
PrácE, které nejsou
dříVe)
c)
je povinen na výzvu zhotovitele
dílo bez montáže vzávodě Polná,
objednatel
převzít
Resslova 1046, a uhradit dohodnutou cenu díla bez
montáže.
Vyúčtovánímsmluvní pokuty ani odstoupením od
SOD není dotčeno právo zhotovitele na náhradu
škody,
Pokud zhotovitel zjistí, poté, co se dostaví na místo
montáže, že stavební pňpravenost není dána, má
práVo postupovat obdobně jako v případě prodlení
s oznámením staVební pňpravenosti.
8. Dále se obě smluvní strany dohodly, že se
zhotovitel nedostane do píodlenís předáním díla,
pokud Vlivem povětrnostních podmínek (teploty pod
5
stupňů ce|sia) nebude možno začítmontáž,
popřípadě v ní pokračovat. o tuto dobu se
posunuje termín předání díla.
9. zhotovitel se nedostane do prodleni s předáním
díla neodpovídá za jakékoliv škody Vzniklé
objednate|i, pokud tyto vzniknou v následku
a
neodvratitelné události (živelná pohroma, válka
apod.).
í0. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
posunu.ie se v případě každéhopřerušení
montážních prací z důvodů na straně objednatele
dohodnutý termín předání díla o 14 dnů.
,lí. Pokud by objednatel požadoval přerušení
montážních prací na dobu delšínež 14 dnů, je
povinen V tomto případě zhotoviteli uhradit doplatek
ceny výrobků (prokáže-li, že jsou dovezeny na
místo plnění za účelemprovedení montáe, nebo
alespoň, že jsou vyrobeny a připraveny k montáži)
a poměrnou óást ceny montáže (dle rozsahu.iejího
dokončení).
í2. Dojde-li k přerušení montáže dle bodu lVl11, je
objednatel povinen převzít veškeré Výrobky, které
zhotovitel dovezl na místo plnění (tj. výrobky
namontované i dosud nenamontované) a potvrdit
tuto skutečnost v dílčímpředávacím protokolu
součástí
montáže,provede zhotovitel pouze V případě, že
jejich
budou Včas objednány, a
cena bude oběma
smluvními stranami písemně dohodnuta, V případě,
potřeba
prací
že se
těchto
Vy§kytne při montiáži (tj.
jejich neprovedení by znemožňovalo plynulý průběh
montáže nebo by hrozil vznik škody) a nelze
í3. Pokud dojde k prodlení zhotovitele s předáním
díla z důvodů, které budou na ieho straně, sjednává
se pro tento případ smluvní pokuta Ve Výši 0,05 % z
ceny nedokončenéčásti díla zakaždý den prodlení.
(objednatel není přítomen), ,ie zhotovitel opráVněn
t!^o práce provést a požadovat po objednateli jejich
v,
Cena díla
dosáhnout předchozího souhlasu objednatele
úhradu podle skutečných výkonů.
5. Termín předání díla je dohodnut Ve soD. V
případě, že je součástídíla i montáž, je ve SoD
dohodnut i termín zahájení montáže.
Pokud je termín zahájení monláže
termín předání díla Ve
soD
a
dohodnut jinak než
označenímkonkrétního dne, např, uvedením týdne,
montáže.
í, zhotovitel má práVo na zaplacení ceny za dílo ve
Výši dohodnuté s objednatelem ve SoD, PráVo na
zaplacení ceny za dílo vzniká předánim díla.
2. Dojde]i později k dohodě o změně díla, v
případech uvedených V ustanovení lll/3, lll/4 těchto
podmínek a zpŮsobem uvedeným V ustanovení
lll/5, má zhotovitel práVo požadovat po objednateli
zaplacení takto změněné ceny,
Nedo,ide_li k rnýslovné dohodě o ceně
změněného díla, ie zhotovitel povinen požadovat
po objednateli cenu určenou dle ustanovení lll/6
těchto podmínek,
3. Náklady na dopravu výrobků budou v případě, že
k předání díla dojde na jiném místě než na adrese
záVodu zhotovitele Ress|ova 1046, Polná, a
objednatel bude požadovat zajištění dopravy
zhotovitelem, účtovány zvlášť mimo dohodnutou
cenu díla, a to na základě samostatné faktury
vystavené zhotovitelem případně dopravcem nebo
ve faktuře uvedené v bodě Vl/1, písmeno b).
4,
Náklady na zaměření, bude-li jej objednatel
požadovat, nebudou účtoványmimo dohodnutou
cenu díla.
vl.
platební Dodmínkv
1. způsob placení dohodnuté ceny - není-li
dohodnuto v SoD jinak:
a) záloha - ve výši 70 % cenY díla bude splatná do
10 dnů od uzavření SoD na účetzhotovitele, a to
na základě íaktury předané objednateli zároveň s
podpisem
soD, obiednatel je však vždy oprávněn
provéSt požadovanou platbu V hotovosti do
pokladny zhotovitele V místě záVodu Resslova
1046, Polná
b) doplatek - Ve Výši 30 % ceny díla bude splatný
V den předání díla (V případě, že k předání díla
nedojde z dŮvodu nedostatku součinnosti na slraně
je doplatek splatný vden, kdy
k předání díla nedošlo z důvodu na straně
objednatele,
objednatele), a to na základě příjmového dokladu
Vystaveného zhotovitelem. K předání díla přitom
dojde, jak již bylo výše uvedeno, na základě
předáVacího protokolu nebo dodacího listu, Pro
možnost platby v hotovosti plalí obdobně to, co Je
uvedeno V bodě Vl/1, písmeno a).
2. Dnem provedení úhrady při bezhotovostní platbě
se přitom rozumí den, kdy byla příslušná čá§tka
připsána na účetzhotovitele u peněžníhoústavu,
3. V případě prodlení objednatele s úhřadou zálohy
nebo její části se posouvá termín předání díla o
dobu prodlení S úhradou, V případě píodlení
objednatele s úhradou zálohy nebo jeií óásti delší
než 7 dnů je zhotovitel oprávněn odstoupit od
uzavřené SOD.
4. V případě prodlení s úhradou zálohy nebo
doplatku sjednané ceny (nebo jejich částí)díla
zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu Ve Výši 0,05% z neuhrazené částky denně.
Vll.
odoovědnost za vadv díla
í. zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem
soD, záruku takto:
a) na plastové Výrobky REHAU - 5 let
b) na hliníkové výrobky - 5 let
c) na garážová vrala Hórmann EPU 40, LPU 40,
Berry, LTH 40 Včetně pohonů Promatic, supramatic
E, Lineamatic, Rotamatic - 5 let
d) na kování Vchodových dveří, elektropohony a
jeiich příslušenství,interiérové žaluzie a ostatní
dodávky mimo bodu a) ,b) a c) - 2 roky,
to vše ode dne předání díla a za podmínky, že
montáž díla bude provedena zhotovitelem nebo jím
případě
nedodržení této podmínky zhotovitel poskytuje na
dílo a jeho jednot|ivé části jednotnou záruku v délce
roky. Pokud zhotovitel provádí montáž,
poskytuje záruku na montáž v rozsahu 5 let,
autorizovanou montážní firmou. V
2
i
seřízení kování po převzetí
s montáží není předmětem
díla
záruky. zhotovitel se
zavazuje, že toto seřízení bude provádět, bude-li
ktomu objednatelem vyzván, nejvíce Však 1x po
dobu 6{i měsíců od předání díla, a to na náklady
zhotovitele.
2. Záruka se nevaahuje na případy neodborně
provedené montáže, pokud V příčinnésouvislosti
s ní dojde ke Vzniku vady díla (platí pouze pro
případy, kdy předmětem
SoD není montáž),
poškození díla při montáži třetí osobou
a
na
případy následného poškození díla při dokončování
stavby. Záruka se rovněž nevztahuje na případy,
kdy k poškození díla dojde následně po zabudování
díla na místě samém (na stavbě) Vlivem nestabiIity
stavby (poškození rámů, kování, popraskání či
rozbití skeD, tj pokud k poškozenídošIo vlivem
špatnékonstrukce stavby nebo z toho důvodu, že
stavba 'pracuje'.
Záruka
jakéhokoliv nedohodnutého
^rácí
předmětu díla.
platnost
i
ásahu do
v případě
konstrukce
3. objednatel uplatňuje práVa z odpovědnosti za
Vady zjištěné v záručnílhůtě prokazatelným
zpŮsobem (faxem, e-mailem, dopisem) přímo
u
zhotovitele, a to bez zbytďného odkladu po zjištění
se řídí
Reklamačním řádem zhotovitele, ktený je zveřejněn
Vad díla.. Průběh vyřízení reklamace
na
internetových stránkách zhotovitele
(http://www.dafe.cz). objednatel potvrzuje, že se
s tímto reklamačním řádem podrobně seznámil
a že je mu jého obsah znám,
4, Pokud je předmětem soD i montáž, zavazuje se
zhotovitel poskytnout na dílo za úplatu i kompletní
pozáručníservis.
Vlll.
přechod vlastnictví
í. Vlastniclví k dílu přeide na objednatele až
úplným uhrazením ,ieho ceny, nikoli pouhým
předáním díla, Do této doby zůstává ma,iitelem díla
zhotovitel.
2. Nebezpečíškody na věci přechází
objednatele
díla.
již dílčímpředáním nebo
na
předáním
3. objednatel souhlasí s tím, že nebude-li cena díla
uhrazena ani
v dodatečně poskytnuté
lhůtě, má
zhotovitel právo provést na jeho náklady demontáž
díla a uspokojit svoji pohledáVku z výtěžku prodeje
díla. Tím není dotčeno práVo zhotovitele požadovat
na objednateli náhradu vzniklé škody,
lx.
í.
Jiná uiednání
objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli
Veškerou součinnost potřebnou k provedení díla, V
rámci této povinnosti se zejména zavazuje
poskytovat zhotoviteli k provedení montáže
bezplatně zejména: uzamykatelný prostor k
uskladnění nástrojů, rnýrobků a pomocného
materiálu, elektrickou energii, a bude{i to nutné i
sociální zařízenípro pracovníky provádě,iící
montáž, stavební Vrátek pro dopravu materiálu,
lešeníapod,
2. obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má
právo, ode dne podpisu SOD do doby předání díla,
umístit na vhodném místě svoji íeklamu na stavbě.
3,,,Pro zajištění správné funkce Výplní otvorů pod'e
Vyhlášky 268/2009sb,, části čtvrté, §26, odstavce
3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou
otvory V uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit
dostatečný přísun čerstvéhovzduchu, Není-li
projektem a následujícími stavebními úpravami
řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m3 za hodinu
na jednu osobu V době pobytu osob, je nutné
zajistit výměnu Vzduchu otevřením otvorů a
vwětráním Vnitřních prostor tak, aby byl splněn
uvedený požadavek, Po dobu otevření otvorů je
ochrana před hlukem dočasně snížena. okno v
otevřeném stavu neplní svoji funkci ani z tepelně-
technického hlediska",
4. Tyto všeobecnéobchodní podmínky se stáVají
okamžikem jejich podpisu oběma smluvními
stranami nedílnou součástí uzavřené soD.
5. Otázky neupravené ani ve SOD ani v těchto
obchodních podmínkách se řídípříslušnými
ustanoveními právního řádu Českérepubliky,
zejména obchodního zákoníku (obchodněprávní
Vztahy)
Vztahy).
a občanským zákoníkem (občanskoprávní
6. objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel před
uzavřenim smlouvy o dílo shromáždil, zpracoval a
uložil osobní údaje objednatele nezbytné pro
uzavření této smlouvy a pro Její naplnění, případně
souvisejících
s naplněním smlouvy o dílo. Objednatel souhlasí
s tím, že zhotovitel v době do naplnění smlouvy o
pro uzavření dalších smluv
dílo, tj. do doby předání díla a zaplacení ceny díla,
shromáždí a zpracuje údaje o plnění závazků
objednatele ze smlouvy o dílo. objednatel souhlasí
s tím, že zhotovilel uchová jeho osobní údaje
shromážděné a zpracované před uzavřením a při
naplnění smlouvy o dílo i po předání a zaplacení
díla za účelem Vedení evidenční databáze svých
zákazníků (z důvodůřešení případné odpovědnosti
za vady díla a za
účelemdalších případných
obchodních nabídek objednateli). objednatel bere
na vědomí, že souhlas se zpracováním úda,iůpo
ukončenísmlouvy o dílo může kdykoliv odvolat.
X.
závěrečná uiednání
1, Každý z účastníkůSOD potvrzu.ie svým
podpisem, že obdržel jedno Vyhotovení těchto
všeobecných obchodn ích podm ínek,
2. objednatel i zhotovitel potvrzují, že si soD i §^o
všeobecné obchodní podmínky pozorně přečetli a
prohlašují,že všechna ustanovení považují za prc
jejich smluvní v?lah za závazná. Dále prohlašují, že
SOD ve znění těchto obchodních podmínek
uzavřeli svobodně a vážně, bez jakýchkoliv výhrad
k jejímu obsahu. Na důkaz této skutečnosti pňpoiují
nížesVé podpisy.
v polné dne
Vo nábřeží 6
Resslova l046,588 l3 Polná
46345426
DIČ:CZ 46345426
IČo;
DAFE - PLAST Jihlava
§.l..o.
Barrliovui spojerrí: KB Jilrlava č.ťr;,502 741 - 681
i
0lO0
Datum:
l8.6.20l2
Nabídk
zadavatel: univerzita karlova v praze
00216208,
Praha 1, Ovocný trh3l5,11636
Fakulta sociálních věd
Praha l, Smetanovo nábíeží6, 110 01
kus
Praha
:
CZ00216208
označení
CZK
867
Profilový systém: Schúco FW 50+.1-p|ně izolačnísystem
719 CzK
Rozměr elementu [B x H|: 2800+2800xí2000mm
Povrch Elox svět!ý nebo komaxit RAL dle výběru
48 Kus Pevné zasklení
4 Kus Střešní okno ven otevíravéna el.pohon.na tlačítko
Sklo:
Protislunečníbezpečnostní kalené sklo ve složení:
Planibel Energy NT ESG6mm/cx331, U=1,1WlmZK
Kotevní material a oplechování k dopojení klempířského optechu
AL výrobky celkem
Montáž
Doprava (Praha)
Lešeni
Klempířské op |ech ován í vč.úpravvhromosvodu
Demontáž a likvidace stávaiícího světlíku
přesun hmot
Celkem bez DPH
Celkem s 20% DPH
lložkr č. 55?5 oddil C obchodniho rejstřiku
1 117 7í9 Kč
63 000 Kč
12 000 Kč
í 32 300 Kč
21 736 Kč
25 680 Kč
23 830 Kč
í 396 265 Kč
1 675 5í8 Kč
redenóho Krajs§-m soudem r.Brně
dafr
Resslova l046.588
tčo:
l_?
Polná
Kvalita nejen prc zítřek
DAFE - PLAST Jihlava
§.l,.o.
46315426
DtČ: cz 16315426
Bankovrri spojerrí: KB Jihlava č ťl: 50? 74? - 68l ' 0100
Vně
Ilustračníobrázek
Vložka č, 5525 oclrlil (' rrbthorluilro l,ejsti,iku l,edenÉho lílajs§'rn soudem t Brně
Kvalita nejen pro zítřek
Resslova 1046.588 l3 Polná
tČo:
DAFE - PLAST Jihlava
§.r.o.
46345426
D|Č: CZ 46345426
Barrliovrri spojerri: KB Jilrlava č,ir: 502 747
-
68l i Ol0O
ObrázkY jednotlivých pozic včetně kování atd. jsou pouze ilustračnía nemusejí odpovídat
skutečnémuvzhledu dodaných výrobků.
.
S
DoDÁVKoU NovÝcrr
NADSTANDARDNÍ
zÁnury
orrx
a ovnŘÍ onrn-pr,asr zÍsrc(rp:
podložené:
, 18-ti letými zkušenostmi s
ýrobou hliníkoqých oken
, kompletní qirobkovou
certifikací u zkušebního ústavu csl praha
, systémem managementu jakosti
ISO 9001:200l
, špičkovými materiály používanýnni
pro výrobu oken
, 5-ti letou garancí na veškerévýrobky
f.DAFE-PLAST
, záručnímapozáručním servisem
V rámci kompletnosti naŠínabídky Vám můžemedále nabídnout široký výběr dalšího
příslušenstvía dodávek:
,vnitřní žahszie ISOTRA
,
QUALITY
venkovní pozinkované nebo extrudované Al parapety GUTMAN
, vnitřní plastové parapety
v barvě bílé,světlý mramor, buk, zlatý dub, ořech, mahagon
, garéňovávrata HÓRMANN i v dekoru dřeva
, střešní plastová nebo
dřevěná okna ROTO
, předokenní rolety
REHAU s manuálním i elektrick;im ovládáním
VeŠkerétyto výrobky jsme Vám samozřejmě připraveni dodat včetně montážních prací.
.
TECHNICKÁ TERMINOLOGIE
Profilový systóm:
AWSSONI - Hliníkový systém SCHÚCO bez přerušeného tepelného mostu určený především
pro použitív interiérech,
AWS/ADS 65 - Hliníkový systém SCHÚCO s přerušeným tepelným mostem s využitím při
návrhu vstupních dveří a stěn do bytových domů panelových domů, výrobních a kancelářskýih
prostor.
AWS/ADS 70HI - Hliníkový systém SCHÚCO
použitíu rodinných domů.
s
přerušeným tepeln;im mostem především pro
l'ložkr č" 5525 oddil C'obchodniho rejsrřiku
vedeného Kr.ajsldm soudem r-Bruě
,Ch
_b.
dafi
Kvalita nejen pro zítřek
.
P
Resslova 1046,
lčo:
Olť': CZ
-588
46315126
1_3
Polná
DAFE - PLA§T Jihlava
46345426
AWS/ADS 75SI - Hliníkový systém SCrrÚCO
použitíu rodinných domů.
§.r.o.
Barrlioyrrí spojerri: KB Jilrlava č.ú;502 74? - 68l
s
l0l00
přerušeným tepelným mostem především pro
ASS 70HI - Systém posuvných dveří SCHÚCO s přerušeným tepelným mostem především pro
použitíu rodinných domů.
CMC
SO-Systém
zimních zaluadSchůco s přerušeným tepelným mostem
FW 50+.1-Fasádní systém Schúco s přerušeným tepelným mostem pro použitína fasádní stěny,
světlíky a zimní zalrady
ASS7OFD-Systém shrnovacích dveří Schúco s přerušeným tepelnlim mostem
AWS/ADS 80FR-systém protipožárních stěn a dveří Schúco s přerušeným tepelným mostem
(v nabídce i systém bez přerušeného tepelného mostu)
VýpIň: zde najdete zkrácené označenívýplně, u skla včetně hodnoty součinitele prostupu tepla
zasklením Ug.(v nabídce je tato hodnota označenapísmenem "U").
Kovóní: způsob otevíráníkřídel:
OSL (OSP) - otevíravé sklopné levé (pravé)
OL (OP) - otevíravé levé (pravé)
FIX - sklo pevně v rámu
Okení křídlo výklopné - klika je standartně umístěna na homí straně křídla, pokud není uvedeno
jinak.
U vchodových dveří nutno posuzovat otvíravost při pohledu ze strany osazené dveřními panty.
Ve standartu nabízímesystém skryfých pantů na oknech Schůco AVANTEC.
o spnCrrrxacn rRovÁnňtúcH pnaCÍ:
POZOR! Cenová nabídka obsahuje pouze takové práce ,které jsou v ní qýslovně uvedené a
oceněnó
!
Zaměřením se rozumí: zaměření stavebních otvoru zhotovitelem. Je prováděno zdatma na
l'ložka č, 5525 oddil C obchodniho rejstřiku terlenóbo Krajs§u.soudem v Brně
Kvalita nejen pro zítřek ,..
Resslova l046.588 l3 Polná
IČo:
DAFE - PLAST Jihlava
§.r.o.
46345426
DIČ . C,z 46345426
Barrliovrú spojerri: KB Jilrlava č.ú:502 ?47 - 68lr
l 0lO0
Žádost zhotovitele. Objednavatel je povinen účastnitse tohoto zaměřeni, zpřístupnit prostory a
vynést váhorysy u všech zaměřovaných prvků.
DemontáŽÍ se rozumí: vybourání stávajících oken destruktivní metodou (vysazení křídla a
rozřezání rámu), odnos demontovaných oken na určenémísto v objektu
MontdŽÍ se rozumí: osazení qfoobků do připraveného stavebního otvoru, zakotvení koter,ním
materiálem, vypěnění spáry mezi ostěním a výrobkem polyuretanovou pěnou, seřízení
v/robku. Cena montáže je stanoyena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení
vinou obj ednatele (např. stavební nepřipravenost).
V ceně není zahrnuto elektrozapojení a elektropříprava u elektricky ovládaných
výrobkŮ.TaktéŽ není v ceně jejich elektrorevize.(pokud to není výslovně uvedeno)
Zapravením se ro7umÍ: zapravení vnitřní špalety bez výmalby způsobem uveden;iirn v cenové
nabídce.
Likvidací se rozumí: odvoz demontovaných oken
.
a suti na skládku
STANDARDNÍ DODACÍ PODMÍNKY:
Záračnípodmínky:
- na hliníkovévýrobky DAFE-PLAST
-
- 60měsíců
na těsnostmontážní spáry v systému DAFE 3P - l20 měsíců
na kování vchodových dveří, elektropohony, žaluzie a ostatní
příslušenství-24 měsíců
Termín dodání:
- cca6 týdnŮ od podpisu Smlouvy o dílo (SOD) .Přesný termín dodání bude stanoven před
podpisan SOD.
Platební podmínky:
I00% platba po předání díla na základě předávacího protokolu, splatná do 2l- ti dnů po
vystavení faktury.
V případě, Že zákazníkpožaduje účtováníve sníženésazběje nutné k podpisu SOD doložit
\]ožka č. 5525 odilil C obcbodniho rejsřiku redeného Klajs§-m soudem r-Brně
Kvalita nejen pro zítřek
Resslova l046.
lČo:
-588
l3 Polná
DAFE - PLAST Jihlava
§.ť.o.
46345426
DlČ,. Cz 46345426
Banliovrri spojerri: KB Jihlava č.ťrl50! 74? - 681 l0100
Výpisem z katastru nebo Zjišt'ovacím protokolem k použitísníženésazby DPH pro splnění §48
(opravy budov určených pro bydlení) nebo doložit Stavebním povolením s výpisem podlahové
plochy
§48a (sociální bydlení).
Platnost cenové nabídky: 4 týdny
Věříme, žeYás naše nabídka zaujme. Pro bližšíinformace nás neváhejte kontaktovat.
S přáním úspěšnéhodne:
strHUtrcf
da fOfiu,t
l'ložkr ř.
Ing. Jaroslav Janoušek
obchodní referent
DAFE-PLAST Jihlava,s.r.o.
Sušická Il8,326 00, Plzeň
tel.376 513 534 fax376 5I3 534
mobil 777 787 037
e-mail : janousek@ dafe.cz
5525 orldil C'obchodnilro rejstříku verleuého
lúajs§u
loudem
t
Br"ně
Download

Smlouva o dílo - Fakulta sociálních věd