Optimalizace jističe
Firma, a.s.
30.5.2011 – 6.6.2011
Objednatel:
Firma, a.s.
Zhotovitel:
Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
Servis Spotřeba
Optimalizace jističe
Firma, a.s.
30.5.2011 – 6.6.2011
Analýzu provedl:
Ing. Jakub Vančura
Oddělení Ceny a produkty
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
1. Obsah
1. OBSAH ______________________________________________________________________________ 3 2. ÚVOD _______________________________________________________________________________ 4 3. ÚDAJE O MĚŘENÍ ____________________________________________________________________ 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. CÍLE MĚŘENÍ: ______________________________________________________________________ 5 DOBA MĚŘENÍ _____________________________________________________________________ 5 POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE ___________________________________________________________ 5 SEZNAM MĚŘENÝCH MÍST ____________________________________________________________ 6 FOTODOKUMENTACE MĚŘENÍ __________________________________________________________ 6 ANALÝZA A OPTIMALIZACE _________________________________________________________ 7 4.1 4.2 4.3 4.4 PROUDOVÉ A VÝKONOVÉ ŠPIČKY - STANOVENÍ HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE _____________________ 7 VOLBA OPTIMÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SAZBY __________________________________________________ 9 DOPORUČENÍ A MOŽNOSTI ÚSPOR_______________________________________________________ 9 REALIZACE NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ _________________________________________________ 9 5. ZÁVĚR _____________________________________________________________________________ 10 6. KONTAKT __________________________________________________________________________ 10 7. PŘÍLOHY ___________________________________________________________________________ 10 A) OBSAH PŘILOŽENÉHO CD ______________________________________________________________ 10 8. CENOVÁ NABÍDKA: SNÍŽENÍ HODNOTY HL. JISTIČE _________________________________ 11 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 SPECIFIKACE NABÍDKY ______________________________________________________________ 11 ÚDAJE O UCHAZEČI ________________________________________________________________ 11 KONTAKTNÍ OSOBY ________________________________________________________________ 11 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY ________________________________________________________ 11 DŮVĚRNOST ______________________________________________________________________ 12 POJIŠTĚNÍ PROTI ŠKODÁM ____________________________________________________________ 12 PLATNOST NABÍDKY ________________________________________________________________ 12 3/12
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
2. Úvod
Vážení zákazníci. Toto je vzorový protokol pro službu Servis Spotřeba, která se
primárně zabývá optimalizací hodnoty hlavního jističe u odběrných míst připojených na
hladinu nízkého napětí. V případě Vašeho zájmu provedeme také měření spotřeby
vybraných technologií či rozklíčování spotřeby Vašeho odběrného místa
Pro objednání této služby kontaktujte svého obchodního zástupce.
Pro dnešní dobu je typická snaha o snižování nákladů na provoz společností a firem tak,
aby byly na trhu co nejvíce konkurenceschopné. Jednou z možností jak toho dosáhnout je
efektivní a hospodárné využití elektrické energie.
Cena za elektrickou energii je rozdělena na 2 základní části – neregulovanou (cena za
silovou elektřinu) a regulovanou (cena za distribuci a další platby dané legislativou). Výši ceny
za silovou elektřinu si určuje každý dodavatel elektrické energie individuálně, zatímco výši
ceny za distribuci stanovuje každoročně Energetický regulační úřad. Přestože se jedná o cenu
regulovanou, lze ušetřit na jednotlivých poplatcích, které tuto cenu vytváří a snížit tak celkové
náklady za elektrickou energii.
Proto Pražská energetika nabízí pomoc svým zákazníkům při volbě vhodné distribuční
sazby s odhledem na charakter odběrného místa a s optimalizací hodnoty hlavního jističe před
elektroměrem.
4/12
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
3. Údaje o měření
3.1 Cíle měření:
9 Určení velikosti hlavního jističe před elektroměrem
9 Kontrola rovnoměrného zatížení fází
9 Optimalizace distribuční sazby
3.2
3.3
Doba měření
Časový úsek
Od
Do
Doba měření
30.5.2010 13:10
5.6.2011 13:10
Dny v týdnu
Všechny
0
Hodiny ve dne
Všechny
0
Použité měřící přístroje
Měřicí přístroj typu - Přenosný Power Quality monitor MEg30
Jedná se o multifunkční měřicí přístroj pro měření všech parametrů kvality napětí dle ČSN
EN 50160 včetně záznamů časových průběhů. Má 4 napěťové vstupy a slouží k měření čtyř
napětí a čtyř proudů, činných a jalových výkonů a energií v trojfázových čtyřvodičových
i pětivodičových nn sítích. Vyhodnocuje průběhy událostí na napětí a proudech v souladu se
standardem ČSN EN 61000-4-30.
5/12
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
3.4 Seznam měřených míst
Firma, a.s. - Odběrné místo č. 81101xxxxx
Spotřebič / Elektrický okruh
Místo měření
Hlavní rozvaděč NN
Hlavní jistič – 160A
3.5
Fotodokumentace měření
Hlavní jistič – 160A
Detail zapojení
6/12
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
4. Analýza a optimalizace
4.1
Proudové a výkonové špičky - stanovení hodnoty hlavního jističe
Cena za elektrickou energii se skládá z několika položek. Volbou vhodné velikosti
jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem můžete jednu tuto položku
ovlivnit a ušetřit tak na měsíčním platu za příkon. Výše tohoto poplatku se stanovuje podle
velikosti hlavního jističe z tabulky, kterou každoročně sestavuje Energetický regulační úřad.
Následující tabulka zobrazuje průměrné a maximální hodnoty proudů a výkonů
zaznamenané po dobu měření. Nejvyšší neměřená hodnota proudu byla 75 A na fázi L1.
Hodnota hlavního jističe, který je na měřeném místě v současné době instalován je 160 A.
PROUD
L 1 [A]
L 2 [A]
L 3 [A]
Průměr
22,18
20,57
26,59
Maximum
74,25
60,3
70,8
Kdy
1.6.2011 11:27
6.6.2011 11:02
1.6.2011 13:43
1/4 hod. max.
46,27
39,6
47,77
Kdy
2.6.2011 11:39
1.6.2011 19:15
1.6.2011 14:29
Naměřené hodnoty na hlavním jističi
Maxima v tabulce jsou průměry za periodu 15s. Krátkodobá maxima dosáhla hodnoty
85A. Tato krátkodobá maxima, způsobená přechodovými ději při spínání, však nevedou ve
většině případů k vystavení jističe, neboť jejich trvání je příliš krátké. Jističe jsou dle normy
ČSN EN 60898 schopny vydržet určité nadproudy, např. dvojnásobek jmenovitého proudu po
dobu zhruba 15s.
Z těchto hodnot vyplývá, že stávající jistič 160A je lehce naddimenzován. Dle hodnot
naměřených v průběhu jednoho týdne, by na jištění objektu stačil jistič o hodnotě 80 A. Pokud
předpokládáte možné navýšení hodnot v jiném období v roce, doporučuji zvolit jistič o hodnotě
100A.
Následující grafy zobrazují průběhy proudů a výkonu za období měření. Jednotlivé fáze
jsou zatíženy poměrně rovnoměrně. Celkový výkon odebíraný z fází je obdobný, jen fáze
číslo 3 má v základním zatížení mimo špičku vyšší hodnoty. V případě zapojování nových
spotřebičů doporučuji preferovat fázi číslo 2.
Je vidět také poměrně vysoký odběr v nočních hodinách, který se ovšem nevyskytoval
v noci z pondělí na úterý. Značnou část výkonu představuje periodicky spínaná zátěž, ta může
představovat kompresor na stlačený vzduch či jiné podobné zařízení. Jelikož ke spínání
dochází i v nočních hodinách, doporučuji zkontrolovat, zda nedochází k únikům stlačeného
vzduchu.
7/12
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
Graf průběhů proudů v jednotlivých fázích na hlavním jističi
Graf průběhu celkového výkonu (součet 3 fází)
8/12
Servis Spotřeba
4.2
30.5.2011 – 6.6.2011
Volba optimální distribuční sazby
Volba optimální distribuční sazby závisí na několika faktorech:
•
•
•
Diagram dodávky (špičky zatížení, definované předřazeným hlavním jističem)
Celková spotřeba
Druh a charakteristika profilu dodávky instalovaných přístrojů
Odběrné místo aktuálně využívá distribuční sazbu C02d a spotřeba elektřiny za poslední
měřené období (09/2009 – 09/2010) byla přibližně 97 MWh. Při porovnání s ostatními
dostupnými sazbami, je vhodnější změnit distribuční sazbu na C03d.
4.3
Doporučení a možnosti úspor
Pro Vaše odběrné místo je vhodné uvažovat jak o změně hodnoty hlavního jističe, tak
distribuční sazby. V následující tabulce jsou vyčísleny celkové roční náklady na distribuci
elektrické energie (za regulované položky). Náklady jsou počítány dle spotřeby za minulé
měřené období viz odstavec 4.2 a s využitím aktuálních cen platných pro rok 2011.
Parametry odběrného místa
Výše roční platby
Ušetříte
Stávající stav (160A, C02d)
Změna jističe (100A, C02d)
Změna distribuční sazby (160A, C03d)
Změna jističe i DS (100A, C03d)
Změna jističe i DS (80A, C03d)
259 989 Kč
257 181 Kč
241 394 Kč
205 754 Kč
193 874 Kč
2 808 Kč
18 595 Kč
54 235 Kč
63 307 Kč
Doporučuji provést výměnu hlavního jističe na hodnotu 80 či 100 A a zároveň
změnu distribuční sazby na C03d. To Vám zaručí roční úsporu ve výši až 63 tis. Kč.
4.4
Realizace navrhovaných opatření
Pražská energetika poskytuje svým zákazníkům komplexní služby a nadstandardní
servis. Proto Vám nabízíme realizaci navrhovaných opatření našimi odborníky.
Provedeme výměnu hlavního jističe, zajistíme Vám změnu distribuční sazby a vyřídíme
veškeré potřebné formality s tím související.
Cenu za tuto službu, včetně materiálu, dopravy je 9950,- Kč. Při roční úspoře ve výši 63
tis. Kč je návratnost této investice do 2 měsíců.
Upozorňujeme, že pro výměnu hlavního jističe bude nutné odpojit na zhruba 2-3 hodiny
přívod elektrické energie do Vašeho odběrného místa.
Cenovou nabídku na výměnu hl. jističe naleznete na konci tohoto protokolu.
9/12
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
5. Závěr
Ve dnech 30.5. až 6.6. 2011 bylo provedeno měření u zákazníka
Firma, a.s. - Odběrné místo č. 81101xxxxx
Analýza naměřených dat odhalila možnosti úspor při změně hlavního jističe a
distribuční sazby. V případě Vašeho zájmu pro Vás obě změny provedeme na klíč.
Doporučujeme snížení hodnoty hl. jističe na 80 - 100 A a distribuční sazby na C03d.
Roční potenciál úspor je více než 63 tis. Kč a návratnost investice do 2 měsíců.
Na závěr je vhodné podotknout, že jedním z hlavních faktorů ovlivňující spotřebu
elektrické energie je správné spotřebitelské chování. Osvěta a přesvědčení zaměstnanců by
proto mělo být samozřejmostí pro každou hospodárně a ekologicky smýšlející společnost.
Studie dokazují, že jen díky tomuto lze dosáhnout průměrné úspory 7%.
6. Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování protokolu mě prosím neváhejte
kontaktovat.
Ing. Jakub Vančura
Ceny a produkty
Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
www.pre.cz
e-mail: [email protected]
tel.: +420 267 05 3273
fax: +420 267 05 3628
mobil: +420 733 166 319
7. Přílohy
A)
Obsah přiloženého CD
•
•
•
•
Protokol ve formátu PDF
Grafy průběhů proudů a výkonů
Naměřená data
Cenová nabídka na výměnu hl. jističe
10/12
Servis Spotřeba
30.5.2011 – 6.6.2011
8. Cenová nabídka: snížení hodnoty hl. jističe
8.1
Specifikace nabídky
Snížení hodnoty hl. jistič u spotřebitele Firma, a.s., číslo odběrného místa 81101xxxxx,
obsahuje výměnu hlavního jističe na hodnotu 80 A včetně materiálu a dopravy.
8.2
Údaje o uchazeči
Název firmy
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Obchodní rejstřík
Web
8.3
PREměření, a.s.
Praha 10, Na Hroudě 19, PSČ 100 05
25677063
CZ 25677063
ČSOB Praha, číslo účtu 17529103/0300
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5433
www.premereni.cz
Kontaktní osoby
Pražská energetika, a.s.
Váš obchodní zástupce
PREměření, a.s. – kontaktujte pro přijetí nabídky a smluvení termínu
Technik
8.4
Cena a Platební podmínky
Nabídková cena za výměnu hlavního jističe je 9950,00 Kč
Uvedené ceny neobsahují daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K uvedeným cenám
bude připočtena DPH.
11/12
Servis Spotřeba
8.5
30.5.2011 – 6.6.2011
Důvěrnost
Veškeré informace týkající se tohoto nabídkového řízení považujte, prosím, za důvěrné,
stejně jako případné následné smlouvy podepsané smluvními stranami. Bez souhlasu druhé
strany by informace obsažené v nabídce či sdělované poptávajícím subjektem neměly být
sdělovány žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací
vyžadováno právními předpisy, budoucí smlouvou (k jejímu řádnému plnění) nebo
příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jednalo-li by se o informace již
veřejně přístupné.
Každá informace by měla být považována za důvěrnou informaci, dokud strana, která ji
obdrží, nebude písemně informována stranou, která ji poskytuje, o tom, že taková informace
není důvěrná.
8.6
Pojištění proti škodám
Pro zajištění schopnosti plnění závazků a úhrady případných škod je naše společnost
pojištěna. Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti
pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného,
pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání
pojištění.
8.7
Platnost nabídky
Nabídka je platná do 31.7.2011
S úctou Váš obchodní zástupce
V Praze dne 22.6.2011
12/12
Download

Firma, a.s. - PREdistribuce