obalka kopie.pdf
1
18.11.13
15:52
Konference
Hledání výjimečnosti
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE
CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION
Manažer info
listopad 2013
Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté
historie projektu MANAŽER ROKU
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
27.11.2013 od 8:30
Valdštejnský palác
Senát Parlamentu České republiky
omezená kapacita 120 osob
Registrace a více info na:
www. KonferenceCMA.cz
Kdo se mezi ně zařadí jako další?
Nominace otevřené do 15. ledna 2014
www.manazerroku.cz
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE
CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION
obalka kopie.pdf
2
18.11.13
15:52
Manažeři upozorňují
na kritický stav české ekonomiky a školství
Setkání Klubu Manažera roku 7. října 2013
při příležitosti zahájení 55. ročníku Mezinárodního
strojírenského veletrhu a
zasedání Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR
Den otevřených
dveří ČMA a CBCSD
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE
CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION
Nové sídlo Čma, Václavské náměstí 21, budova SČMVD
C
M
Y
CM
MY
foto: Archiv SČMVD
foto: Zdeněk Svatoš, ČSJ
CY
CMY
K
Diskuse ke zprávě WEF o konkurenceschopnosti
Kompletní zprávu i fotoreport můžete najít na www.cma.cz
Zasedání
World Economic Forum
v Davosu 2013
Copyright World Economic Forum (www.weforum.org)
www.swiss-image.ch/Photo by E.T. Studhalter
foto: Zdeněk Svatoš, ČSJ
Více na www.cma.cz
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 1
FORUM
Česko ztrácí konkurenceschopnost
Začátkem září byly zveřejněny výsledky Světového ekonomického fóra (WEF) v oblasti celosvětové konkurenceschopnosti. V Globálním indexu
konkurenceschopnosti (GCI), který Světové ekonomické fórum měří u 148 zemí světa, se Česká
republika propadla meziročně o sedm příček na
46 místo. Zprávu o konkurenceschopnosti zemí
zveřejňuje Světové ekonomické fórum každý rok.
Ukazatel GCI, který je používán od roku 2004,
řadí země podle míry schopnosti ekonomicky
konkurovat. Index poměřuje vliv řady klíčových
faktorů pro vznik konkurenceschopnosti, se zvláštním důrazem na makroekonomické prostředí
sledované země, kvalitu institucí, technologií
a podporu infrastruktury. Index také zohledňuje
kvalitu vzdělávacího systému dané země, efektivitu trhů, flexibilitu trhu práce a míru podpory
inovacím. V segmentu, který hodnotí fungování
politického systému země, Česká republika propadla na 146. místo, za námi je již jen Argentina
a Libanon.
ČMA se díky spolupráci se CMC Čelákovice stala
partnerem při sběru dat pro analýzu konkurence-
schopnosti a měla tudíž výsledky v předstihu, aby
je mohla exkluzivně zveřejnit s komentáři našich
předních manažerů.
Článek v Hospodářských novinách a ve vysílání
BBC najdete na našich webových stránkách. Taktéž je tam umístěna prezentace, na které se podílelo CMC Čelákovice a agentura Finley. Názory našich vybraných manažerů:
Pavel Kafka, prezident
ČMA: „Nejnovější hodnocení
konkurenceschopnosti české ekonomiky podle WEF
bohužel jen potvrzuje
nepříznivý trend posledních let, ale i jeho
příčiny. O to více překvapuje, že si s ním neumíme poradit.
Pokračování na str. 2
OBSAH
Z OBSAHU VYBÍRÁME:
Forum – Česko ztrácí konkurenceschopnost ..............................................
Z činnosti výboru ČMA .............................................................................
Klub Manažera roku 7. října 2013 v Brně ....................................................
Změna sídla ČMA.....................................................................................
Další vývoj soutěže MANAŽER ROKU..........................................................
Inspiruje mě historie mé firmy – rozhovor s MANAŽEREM ROKU 2012
Janem Světlíkem......................................................................................
Konference ČMA Hledání výjimečnosti ......................................................
Dění v klubech ČMA .................................................................................
Varovný signál nebo ostuda? Komentář k výsledkům průzkumu WEF ...........
1
4
6
7
10
12
16
21
31
Informační bulletin MANAŽER INFO vydává Česká manažerská asociace, o.s., Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1 pro svou interní potřebu.
Kontakt: www.cma.cz. Redakční rada: Arnošt Štíhel, předseda, Rastislav Lukovič, Dagmar Macháčková, Jaroslav Nykl, Hana Petrová, Zbyněk Pitra.
Toto vydání neprošlo jazykovou úpravou. Pokud není uvedeno jinak jsou použity fotografie z archivu ČMA.
Listopad 2013
č. 2/2013
1
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 2
FORUM
O celkově nevýkonné státní správě a institucích
hovoříme léta. Vyhlašovatelé soutěže MANAŽER
ROKU letos společně vyzvali k nápravě fungování
státní správy. Výzva se setkala s velkou podporou
manažerů byznysu, ale zůstala bez odezvy politické či správní sféry, což již samo o sobě svědčí
o hloubce problému.
Za ještě vážnější považuji propad příspěvku školství ke konkurenceschopnosti země, protože
vzhledem k nedostatku pracovníků potřebných
kvalifikací začne ze země odcházet nejen cizí, ale
i český kapitál.“
Jan Mühlfeit, viceprezident ČMA: „Z výsledků
ČR v GCR WEF 2013/14
je zřejmé, že velmi
špatné vysvědčení naší
země je zapříčiněno
hlavně špatnou infrastukturou ČR, slabou
úrovní institucí a celé
státní správy, velkou
korupcí a konečně katastrofálním stavem českého školství. Je na pováženou, že se nejenom
zvětšuje propad mezi naší zemí a vyspělými ekonomikami, ale např. zaostáváme i za Čínou
o téměř 20 míst.
Domnívám se, že je třeba, aby se vedení naší
země začalo tímto stavem okamžitě zabývat a přijalo opatření, která začnou obracet tento negativní trend.“
Eva Syková, ředitelka
Ústavu experimentální
medicíny AV ČR, senátorka: „Konkurenceschopnost české ekonomiky v posledních
letech bohužel nestoupá. To má několik
dlouhodobých příčin,
které nelze odstranit ze
dne na den. Rozhodně mezi vážné příčiny patří
špatné fungování státní správy, protože i analýzy
2
příčin zůstávají bez odezvy, nedaří se bojovat
s korupcí, která významně ovlivňuje naši ekonomiku a životní standard obyvatelstva. Za neméně
důležitou příčinu, která může vést ještě k většímu
propadu vidím malý důraz na změnu vzdělávacího
systému, příliš formální nebo mizivou podporu
tvořivosti mladých lidí, malou inovační úspěšnost, nedostatečnou podporu jak základního,
tak aplikovaného výzkumu a zmatečnou vědní
politiku ČR.
Za neméně důležitou příčinu současného i budoucího nepříznivého trendu české ekonomiky také
považuji naprosto nedostatečné využití potenciálu českých žen, ve srovnání s ostatními zeměmi
EU jsme na posledním místě v zaměstnanosti žen
s dětmi, tedy žen v mladším a středním věku, kdy
se tyto ženy starají o děti. Naprostý nedostatek
zařízení pro předškolní děti a to již od 1 roku dítěte (viz současný zákonný nárok na státní předškolní zařízení v Německu od 1 roku dítěte), vede
k dlouhodobé ztrátě kvalifikovaných a vzdělaných
žen na pracovním trhu, k omezení jejich studia,
kariérního postupu, jejich nižším platům a důchodům, včetně podstatného snížení příjmů do státního rozpočtu a v neposlední řadě ke snížení porodnosti“.
Josef Janča, ředitel CMC
Čelákovice: „5 důvodů,
proč ekonomika ČR nadále zaostává v konkurenceschopnosti“
1. Netransparentní podnikatelské prostředí
s častými změnami
legislativy bez dodržování dlouhodobé
koncepce. Názorným příkladem naprosto zbytečné destabilizace podnikatelského prostředí
je přijetí nových sazeb DPH na konci roku
2012. Způsob a načasování byl neadekvátní
kultivovanému podnikatelskému prostředí.
2. Chybějící dlouhodobá a konsenzuální strategie zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Současné strategie postrádají shodu napříč politickým prostředím, a proto jsou revidovány
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 3
FORUM
v závislosti na politickém složení vlády. Základním úspěchem skandinávských zemí je
právě dodržování dlouhodobé a konsenzuální
strategie.
3. Nedostatečná úroveň kompetentní komunikace na mezinárodní úrovni vč. nezbytné znalosti anglického jazyka odpovědných osob.
V mnoha případech jsou české produkty nedostatečně propagovány na zahraničních trzích
z důvodu nefungujících komunikačních schopností českých producentů. V tomto ohledu bychom se mohli inspirovat např. v Holandsku,
kde většina populace hovoří plynně dvěma
i více jazyky a úroveň zahraničního obchodu
potom odpovídá této komunikační dovednosti.
4. Nízké sebevědomí českých podnikatelů a manažerů, které částečně souvisí i s předcházejícím bodem. Odpovídající míra sebevědomí
a sebeúcty vytváří v podnikatelském prostředí
potřebný obchodní respekt. S tím souvisí i ne-
č. 2/2013
dostatečná národní hrdost. V tomto směru
vidím jako dobrý vzor v našich polských sousedech. Mnoho českých společností vyniká
v technologických inovacích (obzvláště v ICT)
a ČR málo propaguje tuto svoji nespornou konkurenční výhodu. Kreativita a vynalézavost
vždy byla vlastní české povaze, ale její potenciál nebyl využíván správným směrem.
5. Nízká flexibilita pracovní síly a nedostatečná
otevřenost novým možnostem. S tím souvisí
i tradiční malá mobilita pracovníků a někdy
přílišné lpění na starých, osvědčených, ale již
nevyhovujících postupech. Malá odvaha zkoušet dělat věci jinak, odlišit se. V této oblasti bychom se mohli přiučit v Jižní Koreji.
Téma poklesu konkurenceschopnosti bylo také
hlavním tématem Klubu Manažera roku a Sněmu
Svazu průmyslu ČR při slavnostním otevření Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne
7.10. – viz samostatný článek na straně 6.
3
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 4
TOP INFO
Z činnosti výboru ČMA
V období jaro-léto 2013 provedl výbor několik
významných personálních změn. V souvislosti
s rozhodnutím ing. Majera ukončit činnost ve veškerých orgánech ČMA bylo třeba nahradit jej ve
funkci viceprezidenta. Ing. Majer zároveň působil jako mluvčí Klubu Manažera roku. Do funkce
viceprezidenta výbor zvolil dlouholetého člena
asociace ing. Jaromíra Hájka. Mluvčím Klubu
Manažera roku se stal ing. Jan Mühlfeit. Zároveň
došlo k obsazení pozice výkonného ředitele
ČMA, zatím na poloviční úvazek. Na tuto funkci
nastoupil od 1.6.2013 ing. Ivo Gajdoš, viceprezident a zakládající člen ČMA. (Výbor bere na vědomí, že prezident určil za prvního, zastupujícího, viceprezidenta ing. Ivo Gajdoše.) Výbor
asociace byl doplněn na původní počet kooptací
MVDr. Dany Odehnalové, předsedkyně Brněnského manažerského klubu. Danu Odehnalovou
jsme vám představili při příležitosti založení
klubu v loňském roce: viz záložka Kluby na
www.cma.cz
Výbor zároveň hledá nejvhodnější organizační
strukturu, která by umožnila zajišťovat stávající
i nové činnosti asociace efektivněji a připravuje
ambiciózní marketingový plán za podpory agentury Finley.
• INg. JAROMÍR HÁJEK – NOVý
VIcEPREZIdENT ČMA
Narodil se v roce 1963.
Absolvoval VŠE v Praze,
fakultu zahraničního
obchodu. V manažerských pozicích pracuje
od roku 1991. Nejprve
působil jako ředitel českého zastoupení nizozemské poradenské
společnosti Larive Holland.
4
V letech 1995 až 2007 byl prvním generálním ředitelem společnosti LeasePlan ČR. V roce 1999 se
zároveň stal ředitelem slovenské filiálky. V období
2006 až 2007 se podílel na zahájení činnosti rumunského zastoupení skupiny. Mezi lety 2007 až
2011 působil na pozici generálního ředitele společnosti LeasePlan Itálie. V lednu 2012 se vrátil do
čela české pobočky.
Letos v dubnu získal titul MANAžER ROKU 2012
v oblasti doprava a logistika a celkově skončil
v TOP 10. Je členem výboru České manažerské
asociace a členem představenstva České leasingové a finanční asociace.
• INg. JAN MüHLFEIT – MLUVČÍ
KLUBU MANAžERA ROKU
Po ukončení jubilejního
20. ročníku soutěže
MANAŽER ROKU převzal roli mluvčího
Klubu Manažera roku
ing. Jan Mühlfeit, viceprezident ČMA a chairman
Europe, Microsoft corporation, nositel titulu „MANAžER ROKU 1999“.
Klub Manažera roku je neformální sdružení nositelů titulu MANAŽER/MANAŽERKA ROKU, který se
schází několikrát do roka a vyslovuje se k aktuálním otázkám hospodářského vývoje v ČR. Komunikuje s NERV, vládou ČR, předními univerzitami
a dalšími subjekty hospodářské politiky ČR.
Jan Mühlfeit se narodil v roce 1962 a vyrostl v Československu. Vystudoval ČVUT v roce 1986, obor
elektronické počítače. V letech 1987–1991 pracoMANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 5
TOP INFO
val ve veřejném sektoru. V letech 1991–1993 pracoval jako marketingový a obchodní ředitel ve
společnosti Software602. Později absolvoval exekutivní programy na Wharton, LSE a Harvard University.
Zodpovídá za reprezentaci Microsoft Corporation
a styky s vládami, podniky, klíčovými partnery
a akademickou sférou, jak po celé Evropě tak i na
globální úrovni. Jan Mühlfeit působí ve společnosti Microsoft od roku 1993, během sedmi let
v české a slovenské pobočce, zastával různé vedoucí pozice včetně pozice generálního ředitele.
V roce 1994 obdržel cenu Microsoft President’s
Award for Excellence. V roce 2000 byl jmenován
ředitelem regionu východní Evropa a v roce 2002
byl povýšen na pozici viceprezidenta. Pod jeho vedením se region východní Evropy stal nejlepším
regionem na světě čtyřikrát po sobě. V roce 2004
se podílel na formulaci celosvětové strategie Microsoftu pro nově vznikající trhy a stal se členem
rady pro nově vznikající trhy. V roce 2006 byl jmenován Vice Presidentem EMEA pro korporátní
a vládní strategii. Od roku 2007 zastává funkci
Chairman Europe.
Jan Mühlfeit je místopředsedou Academy of Business in Society (ABiS) a členem rady Junior
Achievement Young Enterprise Europe (JAYE). Zastává funkci spolu-předsedy v Evropské společnosti pro elektronické dovednosti a je členem
rady AIESEC, největší mezinárodní studentské organizace, která pomáhá objevovat a rozvíjet potenciál mladých.
Jan Mühlfeit působí také jako poradce v oblasti
ICT, národní konkurenceschopnosti a vzdělávání
v několika evropských zemích. Je členem správní
rady Ovum, která je součástí skupiny Datamonitor. Předsedá Evropskému kulatému stolu Global
Education Initiative, Světového ekonomického
fóra.
č. 2/2013
Jan Mühlfeit se aktivně angažuje v charitativních
organizacích, jako jsou „Počítače proti barierám“,
společná iniciativa společnosti Microsoft Česká
republika a Nadace Charty 77, kde je také členem
dozorčí rady. Jan Mühlfeit je členem rady Národního muzea ČR.
Během uplynulých dvaceti let obdržel několik veřejných ocenění za přínos v IT a sociální oblasti, cenu
„Česká hlava“ za reprezentaci České republiky v zahraničí a byl třikrát jmenován IT osobností roku.
• INg. IVO gAJdOš – VýKONNý
řEdITEL ČMA
Ing. Gajdoš se narodil
v roce 1954. Absolvoval
VŠE v Praze, obor zahraniční obchod.
Pracoval většinou u zahraničních firem jako
Shell, 3M, Ferrero, Alcatel – v pozici CFO.
V současné době je výkonným
ředitelem
české pobočky Světové
podnikatelské rady pro
udržitelný rozvoj – CBCSD.
Je členem výboru Česko-čínské společnosti. Stal
se finalistou soutěže MANAŽER ROKU 1997. V roce
2003 obdržel od výboru ČMA čestné členství.
Členem ČMA je od jejího založení. Již 22. rokem
organizuje Manažerská setkání v Golem Clubu.
Od roku 2003 působí jako viceprezident. Jeho působností jsou manažerské kluby a zahraniční
vztahy. Mimo evropské partnery z CEC se zaměřuje také na nové oblasti světa, například Čínu
a Indii, do kterých zorganizoval pracovní cesty pro
členy ČMA za účelem navázání nových kontaktů
a obchodních příležitostí.
5
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 6
TOP UdÁLOST
Klub Manažera roku
Manažeři roku se sjeli v pondělí 7. října do Brna,
kde při příležitosti zahájení 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a zasedání
Sněmu Svazu průmyslu České republiky hovořili
o současné situaci české ekonomiky. Setkání zahájil prezident České manažerské asociace Pavel
Kafka představením současných aktivit a projektů
asociace. „Zintenzivnili jsme spolupráci s Radou
kvality (projekt EFQM), s vysokými školami a intenzivně spolupracujeme se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj“ jmenoval jako
příklady aktuální práce prezident Kafka.
Jan Mühlfeit seznámil manažery se zprávou Světového ekonomického fóra v Davosu o celosvětové konkurenceschopnosti a neustále se zhoršující pozici ČR (minulý rok 39, tento rok 46). Za
alarmující považují manažeři český vzdělávací systém, který se v mezinárodních hodnoceních
každý rok propadá o deset příček dolů, neznalost
anglického jazyka, nekvalitní veřejné instituce
a obrovskou nedůvěru občanů v politiky.
„Do pěti let budeme mít v České republice zoufalý
stav pracovních sil. Navíc nás silně ohrožuje odliv
mozků do zahraničí.“
6
Zefektivnit je potřeba také českou vědu. Klub Manažera roku „souhlasí s premiérem Rusnokem,
který poukázal na to, že je potřeba také v české
vědě oddělit zrno od plev, podívat se na projekty,
které jsou neefektivní, ty zastavit a peníze dát
tam, kde budou mít smysl“.
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 7
SPRÁVNÍ KANcELÁř INFORMUJE
dagmar Macháčková
ředitelka Správní kanceláře ČMA
e-mail: [email protected]
ČMA změnila sídlo
Po mnoha letech strávených v Praze – Podolí asociace využila vstřícné nabídky SČMVD
a přemístila své kanceláře do budovy SČMVD na rohu Václavského náměstí a Jindřišské
ulice v Praze 1. Naše nová adresa je ČMA, Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1. Kanceláře máme v 5. patře. Do budovy se vchází z Jindřišské ulice č. 2. Do vedlejší kanceláře
se zároveň přestěhovala Česká pobočka světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Zájemci se mohli do nových kanceláří obou organizací podívat na Dni otevřených dveří 16. října 2013.
Pevné telefonní linky:
Ivo Gajdoš
224 109 387
Dáša Macháčková
224 109 417
Hana Drbalová
241 431 149
Rastislav Lukovič
224 109 301
Alena Joklová
224 109 434
Mobilní telefony, mailové adresy a web se nemění.
Fotografie ze Dne otevřených dveří naleznete na 3. straně obálky.
Nové kluby ČMA
Byl ustaven další regionální klub v Ostravě. Klub
vede ing. Petr Kazík, ředitel agentury AHRA
z Frýdku-Místku.
Společně se CBCSD a CMC Čelákovice jsme založili Prague Expat club, který bude sdružovat cizojazyčně mluvící manažery působící v ČR. Cílem je
zapojit členy klubu do činnosti zakladatelů. Klub
vede ing. Tomáš Janča, ředitel CMC Čelákovice.
Dále při ČMA vzniká Klub státní správy s cílem napomoci při kultivaci managementu v tomto segmentu. Klub se připravuje ve spolupráci s Manažerkou odvětví MR 2012 „Veřejná správa“
JUDr. Kateřinou Černou, tajemnicí úřadu Městské
části Prahy 13.
Noví kolektivní členové
CMC Graduate School of Business o. p. s.
European Business School SEE
Hotel Reservation Service
č. 2/2013
7
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 8
PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE
Rastislav Lukovič
ředitel Projektové kanceláře ČMA
e-mail:[email protected]
Setkání manažerů
oceněných v soutěži
MANAžER ROKU
s hejtmanem
Středočeského kraje.
27.9.2013 se v budově Krajského
úřadu Středočeského kraje v Praze
konalo setkání významných osobností z tohoto kraje, oceněných v soutěži MANAŽER ROKU, se zástupci
kraje. Pozvání hejtmana MVDr. Josefa Řiháka přijalo na 2 desítky manažerů. Úvodem ČMA představila zástupcům kraje oceněné manažery z regionu. Statutární zástupce hejtmana a náměstek
pro oblast dopravy Středočeského kraje ing. Petera potom promluvil o podpoře podnikání v kraji.
Následující diskuzi k aktuálním otázkám rozvoje
podnikání v kraji moderovali společně ing. Petera
a prezident ČMA ing. Kafka. Diskutovalo se o institucionálním prostředí a kvalitě veřejné správy,
efektivitě trhu práce, infrastruktuře a inovacích
i o regulaci podnikatelského prostředí.
8
Neformální akce zorganizované
v období červen-říjen 2013
Manažeři na kolech, golfu i v lázních
13.–15. září 2013, Léčebné lázně Bohdaneč
Na základě zájmu z předcházejících let jsme
i v tomto roce naplánovali trojici neformálních víkendových setkání manažerů v zajímavých lokalitách u nás. Jako první, krátce po prázdninách
a dovolených, v měsíci září se uskutečnilo setkání v Léčebných lázních Bohdaneč na Pardubicku. Skupina téměř tří desítek manažerů a manažerek prožila víkend aktivního networkingu,
poznávání historie hradu Kunětická Hora, relaxace a odpočinku s lázeňskou péčí. Že každý potřebuje někdy „vypnout“ o tom nepochybuje
snad nikdo. Dvojnásobně to platí o manažerech.
Jaká jsou mentální a fyzická úskalí pro duševně
pracujícího člověka, když na tuto zásadu zapomíná, upozornila v pátečním zajímavém workshopu pod názvem Syndrom VYHOŘENÍ aneb Jaká
je cesta z něho ven? Mgr. Eva Urbanová, jednatelka WORKtest s.r.o. Diskuse nejenom v průběhu
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 9
PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE
jejího vystoupení, ale i neformální jednání účastníků po čas celého setkání, jednoznačně potvrdila přínos těchto víkendových setkání ČMA
pro členskou základnu. Tato setkání vhodně spojují příjemné (lázeňské, společenské, poznávací,
sportovní atd. aktivity) s užitečným (navazovaným kontaktů, výměnou zkušeností, děláním byznysu). Sobotní cyklovýlet na Kunětickou Horu
nebyl jenom šlapání do pedálů, ale i příležitostí
navštívit, vidět a podělit se s kolegou manažerem
o své dojmy. Účastníci setkání měli možnost formou dvouhodinové procházky navštívit místa
a objekty, které jsou spojeny s tvorbou významného představitele české moderní architektury
kubistického a funkcionalistického období – Josefa Gočára.
Počasí přálo a setkání se vydařilo. Organizátoři
děkují za partnerskou spolupráci společnosti
Dům sportu Stratílek, s.r.o., EMP s.r.o., TRANSYS
spol. s r.o., WORKtest s.r.o. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Fotodokumentaci najdete na: http://files.cma.cz/
foto/neformalni_setkani/Manazeri_na_kolech_
Lazne_Bohdanec_2013/
Manažeři a pěší turistika na šumavě
11.–13. říjen 2013 Kašperské Hory
Asociace ve spolupráci s partnery o víkendu
11.–13. října 2013 připravila další neformální setkání manažerů pod názvem „Manažeři a pěší turistika na Šumavě, které se uskutečnilo v Kašperských Horách s cílem nabídnout účastníkům
odpočinek, regeneraci těla i ducha, prožití víkendu ve skupině zajímavých manažerů a podnikatelů s možností aktivního networkingu.
Přes počáteční obavy z nepřízně počasí se podařilo naplnit pestrý program zahrnující pěší turistiku a pro další účastníky i pohodlnější autobusovou dopravu s průvodcem k návštěvě řady
zajímavých míst Šumavy. Nechyběly další sportovní aktivity, večery s hudbou a tancem a v neposlední řadě i setkání s ředitelem Národního parku
Šumava panem ing. Jiřím Mánkem.
Sobota rozdělila účastníky do dvou skupin,
z nichž jedna dala přednost pěší turistice a druhá
poznání více míst, kam je přepravil autobus. Skuč. 2/2013
pina turistů se vydala na 7 kilometrovou naučnou
stezku Povydří s příjemnou zastávkou na Turnerově chatě. Druhá skupina si prohlédla Rokytu,
Vchynicko-tetovský plavební kanál a Chalupskou
slať. Všichni se sešli na Čenkově Pile, kde absolvovali prohlídku elektrárny, společně pak přejeli
autobusem na chatu Rovina a po obědě se opět
rozdělili do dvou skupin, z nichž se turistická vydala pěší cestou do Dobré Vody přes Vintířovu
skálu, kde (i když neplánovaně) se setkala s paní
Eliškou Haškovou Coolidge (bývalá poradkyně
amerických prezidentů). Druhá skupina navštívila
Muzeum Šimona Adlera a kostel sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem. Každá skupina měla
svého průvodce a všechny provázelo slunečné počasí, a to i při nedělní dopolední prohlídce hradu
Kašperk. Účastníci byli spokojeni, k čemuž nemalou měrou přispělo i kvalitní zázemí hotelu Šumava v Kašperských Horách a zajímali se o další
setkání, kterým je již tradičně předvánoční setkání „Manažeři v lázních“, které se uskuteční ve
dnech 29. listopadu–1. prosince 2013 ve Františkových Lázních za laskavé podpory firem ABYDOS s.r.o., INCO engineering s.r.o., ZEVETA Bojkovice a.s. a Znovín Znojmo, a.s. Je připraven
bohatý program. Nebude chybět balíček lázeňských procedur, včetně možnosti relaxace v největším a nejkrásnějším aquaparku českých lázní.
Účastníci zažijí jedinečnou prohlídkou historického centra města Cheb v podání herců Západočeského divadla. Nezapomněli jsme ani na společenské večery se zajímavým programem.
Milovníci Nordic Walkingu si budou moci projít
„srdíčkové trasy“ po městě Františkovy Lázně
s průvodcem.
Fotodokumentaci najdete na:
http://files.cma.cz/foto/neformalni_setkani/Manazeri_a_pesi_turistika_na_Sumave_2013/
Manažerské golfové turnaje
27. června 2013, Olomouc
25. září 2013, Mladá Boleslav
I v tomto roce jsme pokračovali v organizaci manažerských golfových turnajů. Podařilo se nám ve
spolupráci s Českou nábytkářskou asociací připravit dva turnaje.
9
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 10
PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE
První se uskutečnil v červnu v Olomouci ve spolupráci se společnosti LeasePlan ČR, s.r.o., TOS
Varnsdorf a.s., Český porcelán, a.s. Dubí a Wiesner-Hager Bohemia s.r.o. Další byl v září v Mladé
Boleslavi.
Na obou turnajích byla výborná účast. 18-ti jamkové hřiště bylo pokaždé plné, atmosféra příjemná a hráči spokojeni. V Mladé Boleslavi jsme
měli výborné cateringové zabezpečení od partnera turnaje firmy ARAMARK s.r.o. Ceny pro vítěze
věnovaly TESLA Jihlava, s.r.o. a Crystal Bohemia
Poděbrady, a.s. Rovněž počasí zajímavým golfovým kláním přálo. Golfisté si užili dobrou viditelnost nejenom na „grínech“, ale i na hezké okolí
Hané a Mladoboleslavska.
Účastníkům se akce líbily a vyjádřili očekávání, že
budou pokračovat i v příštím roce.
Pro členy ČMA – tenisty připravujeme a samozřejmě Vás i zveme na jubilejní 10. ročník Manažerského tenisového turnaje, který se uskuteční
v sobotu 7. prosince 2013 v Praze – Průhonicích.
Jeho atmosféru a výsledky Vám přineseme v dalším Manažeru INFO ČMA.
Fotodokumentaci najdete na:
http://files.cma.cz/foto/sportovni_akce/MGT_
CMA_ACN_Olomouc_2013/
http://files.cma.cz/foto/sportovni_akce/MGT_
CMA_ACN_Mlada_Boleslav_2013/
další vývoj soutěže Manažer roku
Dne 25. dubna 2013 se v pražském paláci Žofín
uskutečnilo slavnostní vyhlášení již 20. ročníku
prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Tato soutěž si
za dobu své existence vydobyla pevné místo ve
skupině významných událostí v ČR a dostala se do
odpovídající pozornosti medií. Její společenský
význam potvrdila mimo jiné i osobní účast prezidenta ČR Miloše Zemana při dekorování vítězů,
MANAŽERA ROKU 2012 ing. Jana Světlíka a MANAŽERKY ROKU 2012 Mgr. Olgy Kupec.
Od prvního ročníku prošla soutěž výrazným vývojem, týkajícím se jejího organizačního zabezpečení, způsobu výběru finalistů a určení vítězů. Kritéria hodnocení kvality jednotlivých přihlášených
se průběžně přizpůsobovala vývoji podnikatelského prostředí v ČR i těsnějšímu zapojení eko10
nomiky ČR do systému světové globální ekonomiky. Je přirozené, že v následujících ročnících
soutěže dojde k dalším změnám, vyvolaným reakcí na vývoj naší společnosti i světové ekonomiky a také na vyhodnocení průběhu posledního
ročníku (zejména na identifikované nedostatky).
I nadále budou vyhlašovateli soutěže Česká manažerská organizace, Svaz průmyslu a dopravy ČR
a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR; jejich pověření zástupci budou
prostřednictvím paritního zastoupení všech tří organizací v Řídícím výboru soutěže ovlivňovat činnost organizačních týmů i Hodnotitelské a Národní (výběrové) komise při přípravě finále
soutěže, které se uskuteční v rámci Dne manažerů
opět v pražském paláci Žofín 24. dubna 2014.
Došlo ke změně personální skladby organizačních
týmů i obou komisí. Zároveň došlo k úpravám
metodiky hodnocení přihlášených do soutěže
i metod výběru finalistů, kteří se zúčastní osobně
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
Výběr mezi finalisty soutěže MANAŽER ROKU je
oceněním individuálního přínosu jedince k rozvoji
organizace, ve které působí. Avšak výkonnost manažera lze hodnotit pouze na základě kritérií,
umožňujících vyhodnotit výsledky kolektivu, který
vede. Proto všichni, kteří v soutěži uspěli, ve
svých projevech zdůrazňují, že jejich osobní
úspěch je ve skutečnosti zásluhou celého pracovního týmu či organizace, v jejichž čele působí.
Členové Hodnotitelské i Národní komise mají nesnadnou úlohu, spočívající v tom, jak identifikovat osobní přínos manažera k dosahovaným
výsledkům organizace, ve které plní svou manažerskou roli. Metodika osobních návštěv pracoviště navrhovaného kandidáta a série hloubkových rozhovorů s ním samotným i s jeho
spolupracovníky se ukazuje jako optimální řešení
výše citovaného rozporu mezi individuálním přínosem a týmovou výkonností. Tím však úsilí o co
nejvyšší objektivitu hodnocení všech navrhovaných kandidátů nekončí. Je nutné nalézt společného jmenovatele pro srovnání úspěšných manažerů z různých typů organizací, působících
v odlišných oborech a lišících se také orientací
svého společenského poslání.
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 11
PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE
V prvních ročnících soutěže byly tímto společným
jmenovatelem dosahované hospodářské výsledky
organizace kandidáta. V dalších ročnících se soubor
hodnotících kritérií postupně rozšiřoval o další
aspekty pohledu na komplexní výkonnost organizace. Jako její exportní výkonnost, dlouhodobá prosperita, inovační aktivity, ale také rozvoj pracovníků
nebo kvalita vztahů s regionálními institucemi.
V posledních dvou ročnících patřila k hodnotícím
kritériím také míra schopnosti vyrovnat se s negativními dopady přetrvávající společensko-ekonomické krize. Je možné konstatovat, že poslední
ročníky soutěže charakterizovalo objektivní multikriteriální (tedy v podstatě komplexní) hodnocení jednotlivých kandidátů a vítězi soutěže se
stali ti nejlepší z nejlepších v situačním rámci
stavu společnosti v příslušném roce, jehož se
hodnocení týkalo.
Pro další ročníky soutěže je důležité formulovat
kritéria hodnocení jednotlivých kandidátů tak,
aby umožnila posoudit kvalitu každého kandidáta
při respektování vysoké dynamiky vývoje požadavků na jeho profesní i osobní vůdcovské kompetence. Úkolem špičkových manažerů nesporně
bude zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj jimi vedených organizací a maximalizaci společenského
prospěchu z jejich působení. Vhodným společným jmenovatelem pro tuto orientaci hodnocení
se jeví kritéria plnění závazků společenské odpovědnosti organizace.
Závazky společenské odpovědnosti (CSR) každé
organizace, která je svou povahou společenskoekonomický systém, se týkají tří složek naplňování jejího společenského poslání:
• zdravého vývoje jejího hospodaření (ekonomická složka CSR),
vývoje
stylu života všech členů společnosti
•
(sociální a etická složka CSR),
• ochrany životního prostředí (environmentální
složka CSR).
č. 2/2013
Nalezení takových forem působení organizace,
kdy komplexní plnění výše uvedených závazků
CSR přispívá ke zvyšování úrovně její konkurenceschopnosti, je projevem vysoké kvality působení manažerů jakékoliv organizace. Přitom se
charakter závazků CSR mění s vývojem společnosti, takže tímto způsobem lze poměrně dobře
postihnout i dynamiku vývoje požadavků, kladených na výkon role dnešních manažerů. Ti musí
zároveň projevit výrazné vůdcovské schopnosti,
aby dokázali nejenom přesvědčit členy jimi vedeného kolektivu o správnosti své vize rozvoje konkurenceschopnosti organizace, ale dokázali je získat k aktivní spolupráci na uskutečňování této
vize.
Konkrétní soubor hodnotících kritérií je v současné době předmětem kritické diskuse organizátorů soutěže. Výbor ČMA proto přivítá názory
všech členů ČMA i jejich kolegů-nečlenů na navrhovanou orientaci hodnocení kandidátů soutěže.
I jejich podněty a připomínky k tomu, jak by měla
výsledná podoba hodnotících kritérií vypadat
a být účelně aplikována.
Zbyněk Pitra, předseda Rady expertů ČMA
Manažeři se lvíčkem III
V roce 2013 se uskutečnil 20. – jubilejní ročník
soutěže MANAŽER ROKU. Uplynulých 20 let bude
popsáno ve třetím dílu publikace MANAŽEŘI SE
LVÍČKEM. Tato kniha bude vydána v dubnu 2014
při příležitosti 21. ročníku soutěže. Představí životní příběhy vybraných manažerů a manažerek,
kteří v této soutěži za 20 let uspěli.
Fotografie některých z nich jsou na titulní stránce
tohoto vydání. Bližší podrobnosti o termínu vydání a možnosti zakoupení této publikace budou
zveřejněné na www.cma.cz a www.manazerroku.cz.
11
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 12
PřÍBĚH MANAžERA
Inspiruje mě historie mé firmy
Rozhovor s Janem Světlíkem, předsedou představenstva a generálním
ředitelem Vítkovice Machinery Group a.s. a MANAŽEREM ROKU 2012
Působíte v regionu, kterému se momentálně nedaří. Čím to, že vaše firma v těchto podmínkách
prosperuje?
Podle mého názoru se našemu regionu daří
dobře. Kritický stav je mediální virtuální realitou
spojenou se špatnou situací ve společnosti OKD
a s případným zavřením dolu Paskov. Problémy
firmám – a to nejen těm ostravským, ale v celé
České republice – v současnosti způsobují především všemožné nesmyslné poplatky, hlavně ty za
obnovitelné zdroje energie. Oslabují český průmysl, dramaticky snižují konkurenceschopnost
firem a jejich výše často nutí zaměstnavatele propouštět, nebo minimálně nepřijímat nové pracovníky. Pro Vítkovice bude letošní rok obchodně
úspěšný, plánované nekonsolidované tržby v hodnotě 25,8 miliardy budou překonány zhruba o miliardu. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně jsme získali zlatou medaili za naše vakuovací zařízení, vyvinuli jsme dvousetlitrovou ocelovou lahev a taky dvacetistopý kontejner, který
umí převézt 5.200 kubíků plynu. To neumí nikdo
jiný na světě.
12
V regionu s vysokou nezaměstnaností vy asi nemáte problém získat pracovní síly. Jak ale získáváte kvalifikované zaměstnance?
Jedním ze základních pilířů naší podnikatelské
strategie je podpora vzdělávání. Máme vlastní firemní Vítkovickou střední průmyslovou školu, kde
si vychováváme mladé talenty a technicky vzdělané odborníky. Je to největší technicky zaměřená
škola v České republice, která je sice soukromá,
ale žáci tady neplatí školné. V podstatě suplujeme
státní technické školství, které nefunguje. Důsledně dbáme na kvalitu výuky technických
oborů, výuku jazyků, které studenti potřebují pro
svou práci ve světě, a na zkušenost v praxi. Školáci se dostanou do skutečných provozů vítkovických společností, poznají moderní technologie,
které si naživo vyzkouší. Pozitivní vztah k technice
se u mladých snažíme probudit taky v Dolních Vítkovicích, kde v komplexu bývalého výrobního
areálu vzniklo jedinečné vzdělávací a společenské
centrum s nadregionálním dosahem. Dělá se to
tady jinak, nově, netradičně. Děti si se svými rodiči nebo učiteli hrají a doslova na vlastní kůži poznávají, že věda a technika není nic složitého,
čeho by se měli bát, že to nejsou jen nudné učebnice plné čísel. Je to vlastně takový marketing,
kterým se snažíme ukázat, že technické obory
mohou být zábava a navíc ještě i perspektivní budoucností.
co pro své zaměstnance děláte, aby se u vás cítili
dobře?
Kromě toho, že dáváme práci osmi tisícům lidem,
pro které vytváříme vhodné pracovní podmínky,
se snažíme dělat maximum pro to, aby naši zaměstnanci nevnímali práci pouze jako povinnost,
ale aby se tady cítili dobře, chodili sem rádi a cítili
hrdost, že jsou součástí značky Vítkovice. V rámci
podpory vzdělávání nabízíme zaměstnancům
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 13
PřÍBĚH MANAžERA
zdarma jazykové kurzy několika světových jazyků
všech úrovní, rekvalifikační kurzy pro pracovníky
technických profesí i manažerské kurzy pro vedení společnosti. Několikrát do roka oceňujeme
zaměstnance s životním i pracovním jubileem,
protože si vážíme dlouhodobých pracovníků, za
kterými je vidět kus dobře odvedené práce. Pravidelně organizujeme společenské akce, které jsou
určeny našim zaměstnancům i celým jejich rodinám – ať už jde o ples, den otevřených dveří, den
dětí nebo teď aktuálně se blížící Mikuláš v podzemí či Vánoční punč. Samozřejmostí jsou taky
nejrůznější benefity, slevy do lázní, na dovolenou
nebo na nejvýznamnější kulturní akce ve městě.
Získali jste Národní cenu za společenskou odpovědnost coby společensky odpovědná firma roku
2010. co z vašich aktivit pro region se oceňuje
nejvíc?
V současné době jsou to asi zmíněné Dolní Vítkovice. Z plynojemu se stala architektonicky
skvostná Multifunkční aula Gong, z Vysoké pece
č. 1 je prohlídková trasa a z VI. Energetické
ústředny je interaktivní herna U6 o vědě a technice. Dolní Vítkovice učí, rozvíjí i baví. Říkám jim
kreativní průmysl. Denně sem přijíždějí celé třídy
školáků, kteří si nadšeně vyprávějí o tom, jak se
v U-šestce proletěli letadlem nebo řídili kamion.
Mezi nimi chodí odborníci v oblecích, kteří zde
přijíždějí diskutovat na mezinárodní konference
všemožných témat od strojírenství až po medicínu. Jsou tady taky skupinky lidí se žlutými přilbami, kteří do nitra pece přicházejí odhalit tajemství výroby surového železa. Těší mě, že to tady
žije a že to tady mají všichni tito lidé rádi. Loni jich
přišlo přes půl miliónu, byli jsme nejnavštěvovanější památkou v kraji a pátou nejoblíbenější
v celé zemi. Letos určitě překročíme návštěvnickou hranici 700 000.
Společenská odpovědnost je ale mnohem širší
pojem a zahrnuje i udržitelný rozvoj, což znamená mj. životní prostředí. co děláte v tomto
směru?
Víte, jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší
v našem regionu je doprava. Proto my ve Vítkovič. 2/2013
cích jezdíme na stlačený zemní plyn neboli CNG,
což je v současnosti nejekologičtější – a mimochodem navíc taky nejekonomičtější – palivo.
Vozidla používající jako palivo CNG produkují
CO2 o 25 % méně než vozidla na benzín a o 35%
méně než vozidla na naftu. Emise CO mají snížené
o 95 % ve srovnání s benzínovými vozidly. Emise
uhlovodíků jsou nižší o 80 % a emise oxidů dusíků o 30 %. Vozidlo na CNG neprodukuje žádné
sirné emise, žádné pevné částice ani žádné olovo
a další těžké kovy. Ve Vítkovicích máme kromě aut
a techniky na CNG i několik vlastních plnicích stanic a provozujeme i velkou veřejnou plničku.
V dubnu jsme podepsali průlomovou smlouvu se
společností Benzina, na jejichž čerpacích stanicích vybudujeme v následujících dvou letech celkem dvacet plniček stlačeného zemního plynu.
A při výrobě dodržujete nějaká opatření?
Samozřejmě, při výrobě striktně dodržujeme veškeré zákonné předpisy v oblasti životního prostředí. Většina vítkovických společností je již
několik let držitelem Certifikátu systému environmentálního managementu, jehož dodržování je
každoročně dozorováno a ověřováno. Certifikát je
významným potvrzením o zodpovědném přístupu
společnosti k životnímu prostředí a je dnes prakticky vždy vyžadován zahraničními i tuzemskými
zákazníky při výběru dodavatelů zakázek. Máme
rozjetých i několik ekologických projektů, teď
aktuálně finišuje projekt odprášení ocelárny, díky
kterému výrazně snižujeme emise, na třech lokalitách jsme odstranili tzv. staré ekologické zátěže,
které vznikly před privatizací Vítkovic, a s městem
spolupracujeme na projektu ozelenění dopravní
tepny Ruská v Ostravě Vítkovicích.
A nakonec – protože jsme manažerský časopis –
jaké vyznáváte manažerské principy? A nakolik
vás v tom inspiruje historie vaší firmy?
Těch principů je celá řada, ale určitě bych zdůraznil dlouhodobou vizi, jasnou strategii a znalost
oboru. Historicky je mým velkým vzorem Paul Kupelwieser, který se do čela Vítkovic dostal v roce
1876. Byl to vizionář, který dokázal z Vítkovic
vybudovat bezchybně fungující fabriku. Kromě
13
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 14
PřÍBĚH MANAžERA
Aula Gong
foto Matyáš Theuer
výroby měl špičkově promyšlený sociální program. Investoval do lidí a to se mu pak vracelo
v jeho podnikání. Snažím se jít jeho cestou. Proto
investuji do rozvoje Dolních Vítkovic, do spojení
historie, technické architektury a jejich nového
využití pro rozvoj vzdělanosti, proto investuji i do
vlastní střední školy. Potřebujeme špičkové techniky a chceme, aby dlouhodobě zůstávali v Ostravě, kde dostanou dobrou práci a budou mít oni
i jejich rodiny možnost dobře trávit svůj volný čas.
děkujeme za rozhovor a zároveň blahopřejeme
k Medaili za zásluhy o stát v oblasti hospodářství, kterou jste letos obdržel.
Hana Petrová, Redakční rada
Stručná charakteristika firmy
Vítkovice Machinery Group je nejvýznamnější
česká strojírenská skupina se 185letou tradicí.
Zahrnuje téměř 60 výrobních a technických
jednotek s ročním objemem tržeb ve výši
zhruba jedné miliardy eur. Pochlubit se může
moderní a rozsáhlou výrobní základnou,
know-how založeném na výzkumu a vývoji
a synergií dceřiných společností. Je světově významným kontraktorem v deseti inženýringových oborech a deseti oborech hromadných
produktů od energetiky, výroby mostů a těžkých ocelových konstrukcí, přes green technology, tvarované výkovky a odlitky, bezešvé ocelové lahve až po průmyslové pece, převodové
skříně a ozubení, hasicí techniku nebo informační systémy.
Vítkovice
foto Boris Renner
14
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:53 Stránka 15
PROJEKTY A OdBORNÉ AKcE
Workshop EFQM 18. 9. 2013
Úvodní workshop o EFQM jsme připravili pro členy
ČMA, CBCSD a Hodnotitelské komise MR. Workshop vedl zkušený lektor EFQM Petr Kazík ze společnosti AHRA. V současné době působí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Je
předsedou pracovní skupiny pro kvalitu AIVD ČR.
Pracuje v několika projektech MŠMT. 10 let je hodnotitelem modelu excelence EFQM. Je členem
ČMA a založil Ostravský manažerský klub.
Hlavním cílem tohoto workshopu bylo poskytnout základní informace o principech a podmínkách trvalého zlepšování ve firmě, o Modelu excelence EFQM (základní koncepce excelence,
kritéria, logika RADAR), sebehodnocení, sestavení žebříčku priorit zlepšování se a řízení pro-
č. 2/2013
jektů excelence. Tento model představuje komplexní metodický systém k rozvoji systémů řízení
a hodnocení kvality organizací. Cesta k výjimečnosti se skládá z pravidelného sebehodnocení,
srovnávání se s nejlepšími (benchmarking),
dobré manažerské praxe, plánování a kontinuálního zlepšování.
„Nestačí dělat věci správně (ISO), ale je nutné
dělat správné věci (EFQM)“ vysvětlil slovy Petera
Druckera rozdíl mezi ISO a EFQM. Dále pokračoval:
„Věci, které fungují, mají něco společného…“. Jak
to vše vzniklo? „Před 25 lety se sešli bohatí,
schopní a silní. Skupina vědců, manažerů a profesorů si položila dvě otázky: 1. Proč jsme tak
dobří (je to založeno na nějakých společných principech?) a 2. Chceme být tak dobří i za 20 let? (systém dlouhodobé udržitelnosti excelence). Došli
tedy ke společnému modelu excelence, který funguje přes 20 let.
15
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 16
PROJEKTY A OdBORNÉ AKcE
„Podle mých zkušeností je vhodné zavést nebo využít EFQM ve všech fázích životního cyklu organizace, vhodné je to již při zakládání a vzniku firmy,
nebo v případě stagnace a poklesu jako zdroj inspirace ze zkušeností nejlepších firem ve světě.“
„Manažerská literatura je velmi objemná – je to
jako čtení beletrie. Brožurka EFQM je „poezií“ –
krátkou a výstižnou“. Workshopu se zúčastnilo
25 zájemců o nové trendy řízení a mnozí z nich
mají zájem pokračovat.
certifikační kurz EFQM
30.–31.10.2013
2. Uplatnit EFQM ve vzdělávání manažerů ve
školství – spolupráce s Radou kvality
(MPO, dr. Szurman, komise pro školství),
prof. Petříkovou, ing. Kazíkem, prof. Raisem a Klubem pedagogického manažera.
3. Uplatnit EFQM při hodnocení manažerů
v soutěži MANAžER ROKU – spolupráce
s Hodnotitelskou komisí MR.
4. Výhledově uplatnit ve státní správě ve
spolupráci s připravovaným Klubem státní
správy při ČMA (CAF).
Byla dohodnuta vzájemná podpora České společnosti pro jakost a ČMA, deklarovaná již prezidentem ČMA Kafkou.
Z těchto důvodů a jako pokračování předchozího
workshopu zorganizovala ČMA ve spolupráci
s ČSJ dvoudenní certifikační kurz, na základě kterého se jeho účastníci stali certifikovanými lektory
EFQM a budou se podílet na výše uvedených projektech ČMA.
O přestávce certifikačního kurzu navštívili jeho účastníci
kanceláře ČMA.
Snahou ČMA je propagovat EFQM jako nástroj
kvality managementu (ne jako managementu kvality). ČMA se stala přidruženým členem Centra excelence České společnosti pro jakost. Cílem je
rozšířit používání EFQM mezi manažery:
1. Uplatnit EFQM ve vzdělávání manažerů ve
zdravotnictví (hlavní sestry) – spolupráce
s Radou kvality (MPO, dr. Szurman, komise pro zdravotnictví), prof. Součkem
a dalšími.
16
KONFERENcE ČMA: HLEdÁNÍ
VýJIMEČNOSTI 27.11.2013 – Senát ČR
Proč zrovna tento název naší podzimní konference? Po sice obsahově úspěšné, ale účastnicky
opomíjené jarní konferenci v rámci Dne úspěšných manažerů 25.4.2013 na Žofíně jsme konstaMANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 17
PROJEKTY A OdBORNÉ AKcE
tovali, že “lidé jdou za osobnostmi řečníků více
než za tématem”! Proto jsme se rozhodli, že podzimní konferenci založíme na životních zkušenostech známých osobností, které uspěly u nás i v zahraničí, a jejich cestě ke vzdělání a úspěchu.
Odborným garantem této podzimní konference se
stal Jan Mühlfeit – jeden z nejúspěšnějších českých manažerů ve světě. Ten se pokusí spolu
s řečníky najít společného jmenovatele na cestě
k výjimečnosti.
Nad naší konferencí převzala záštitu 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena gajdůšková, která vystoupí spolu s prezidentem ČMA Pavlem Kafkou
s krátkým úvodním slovem. Dalšími vystupujícími
budou:
 Eva Syková, světově uznávaná vědkyně,
ředitelka Ústavu experimentální medicíny
AV ČR, který má titul: “EU Centre of Excellence”. Je čas začít budovat “tkáňové databanky” v rámci genového inženýrství?
Jak bude vypadat budoucnost medicíny?
„Vše je mystické do chvíle, než to poznáte“ – dodává senátorka Syková
 Václav Marhoul – významný herec, scénárista, režisér a filmový producent. Výjimečnost v byznysu, kultuře a filmu, který nazývá „obchodem s emocemi“.
 dominik Hašek – světoznámý hokejový
brankář Kanadsko-americké NHL a podnikatel.
 Benjamin Kuras – anglický novinář, spisovatel a dramatik. Bude hovořit o našich civilizačních kořenech (řeckých a hebrejských)
a jaký smysl dává a jaký účel má etika, na níž
západní civilizace stojí a bez níž padne.
 Petr Sýkora – zakladatel firmy Papirius,
byznysmen a zakladatel nadačního fondu
Dobrý anděl. Výstavba a provoz himálajské "sluneční" školy ve vesničce Kargyak
v indickém Kašmíru.
 Michel Fleischmann – prezident mediální
skupiny Lagardère Active ČR, která vlastní
skupinu rozhlasových stanic Frekvence 1,
BBC a dalších.
č. 2/2013
Další informace, včetně videopozvánek a dalších
podrobností, jsou na www.konferencecma.cz
Seminář: Manažerská etika
a společenská odpovědnost
organizací, Městská část
Praha 13, 19. listopad 2013
ČMA a Společnost pro etiku v ekonomice připravili
na 19. listopad seminář MANAŽERSKÁ ETIKA
a CSR. Uskutečnil se tentokrát na půdě veřejné
instituce, a to v zasedací místnosti Úřadu městské
části Praha 13. To, že se seminář nekonal tradičně
jako v minulých letech v některé firmě (např. v minulém roce v Linde Gas a.s.), je záměr organizátorů, který vychází z cíle semináře. Je jím pokračování diskuse předních odborníků a špičkových
manažerů k prohlášení vyhlašovatelů a finalistů
soutěže MANAŽER ROKU 2012 k budování personálně stabilizované a transparentní rozhodovací
a výkonné struktury státu, disponující manažerskými kvalitami, uplatňující morální a etické jednání v úsilí k nápravě řízení státní správy.
Na semináři vystoupili přední odborníci a experti
na danou problematiku. Mezi jinými doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., předsedkyně Společnosti
pro etiku v ekonomice, Ing. Luděk Rychetník,
CSc., z University of Reading z Velké Británie, dále
JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Městské části
Praha 13 a taktéž Manažerka odvětví Veřejná
správa MR 2012, Mgr. Tomáš Kafka, ředitel Investigativních služeb a řešení sporů, Ernst & Young,
s.r.o., PhDr. Pavel Seknička, CSc., z Právnické fakulty UK. Rovněž mezi vystupujícími nechyběli ani
špičkoví manažeři. Ke spolupráci jsme přizvali
firmy SHM, s.r.o., Šumperk, ATAS elektromotory
Náchod, a.s., Linde Gas a.s., firmy, pro které je
tato problematika na jednom z předních míst.
Seminář navázal na předcházející ročníky, které
se těšily velké pozornosti členské základny ČMA
i dalších manažerů svou otevřenou atmosféru,
věcnou diskusí i množstvím námětů, jak lépe
u nás kultivovat podnikatelské prostředí z pohledu etiky a morálky.
17
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 18
NAšE VIZE
Marketingový plán ČMA
Marketingový plán je dílem širšího týmu – vedle „core“ skupiny: Finley O. Nádvorník, výkonný ředitel
ČMA I. Gajdoš, CMC Čelákovice T. Janča, se na práci dále podílela také Klubová rada, prezidium a Klub
mladého manažera.
 Marketingový plán vychází z analýz, benchmarkingu a zahraničních inspirací
 Do marketingového plánu se zařadily nové moderní metody komunikace a nové trendy a struktura
projektů
 Cílem je podpořit proces změny ČMA a jejího vnímání
 V marketingovém plánu je zachován princip samofinancování – tzn. budeme dělat postupně jen
to, na co získáme prostředky.
Marketingový plán je rozdělen do 3 hlavních částí:
1. Charakteristika ČMA, mozaika činnosti (projektů), ČMA a její členové
2. Analýzy:
 hloubkové rozhovory s předsedy klubů
 lokální konkurence
 zahraniční inspirace manažerských asociací
3. Marketingový plán je rozdělen na
 ČMA jako celek
 jednotlivé projekty
 kluby
Vždy jsou definovány měřitelné cíle a zároveň návrh aktivit.
Klubová rada, prezidium i výbor ČMA přijaly předložený Marketingový plán jako základní rámec marketingové a PR podpory ČMA s doporučením zabudovat strategii ČMA a rozpracovat úkoly pro jednotlivé
subjekty plánu.
Marketingový plán ve zkrácené verzi je na www.cma.cz v záložce „Bulletin“. Členům ho v úplné verzi
zašleme na vyžádání.
18
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 19
NAšE VIZE
č. 2/2013
19
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 20
NAšE VIZE
20
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 21
KLUBY ČMA
Pražský manažerský klub
205. MANAžERSKý KLUB se konal ve čtvrtek,
16. května 2013 od 18 do 21 hod. v Golem Clubu.
Na programu bylo vystoupení ing. Václava škeříka, generálního ředitele a předsedy představenstva, FARMTEc, a. s. – Manažera odvětví „Služby
pro podnikatele“, který se umístil v TOP 10 soutěže MANAŽER ROKU. O svém umístění v soutěži
přesvědčil přítomné manažery inspirativní prezentací činností, které zajišťuje.
Ing. Škeřík je vizionář, vynikající odborník, k tomu
stratég a organizátor. Je zaměřen do budoucna,
na další rozvoj a strategické řízení. Vývoj, výroba
a kompletace vlastních technologií, výrobků
a celků, např. svého druhu originální vyhřívané
nerezové napájecí žlaby (patent a neustálé zdokonalování – zlepšovací návrhy). Dojírny a dojící
zařízení včetně chráněného softwarového vybavení FARMSOFT (opakovaně oceněno). Vývoj
vlastního technologického řešení zemědělské
BPS. Parametry BPS zn. FARMTEC a.s. dosahují vynikající hodnoty. Dále rozvoj středisek v rámci ČR.
Masivní rozvoj obchodních aktivit v zahraničí. Zakládání a rozvoj dceřiných společností (Slovensko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Srbsko). Působení
na dalších zahraničních trzích (Ukrajina, Bělorusko, Německo). Za poslední 4 roky došlo k nárůstu
objemu výroby firmy 5x. Opakovaně se firma
umísťuje v celostátních soutěžích např. TOP 100,
100 nejlepších. Ing. Škeřík dokončuje doktorandské studium Ph.D. na JČU v Českých Budějovicích.
206. MANAžERSKý KLUB se konal ve čtvrtek,
20. června 2013 a v programu vystoupila MANAŽERKA ROKU 2012 Mgr. Olga Kupec, Ph.D, jednatelka a majitelka Abydos s.r.o.
Vystudovala fyziku na Univerzitě Regensburg
1995, dále na FernUni Hagen 2005 ekonomii
a poté 2010 absolvovala doktorské studium VŠE
Praha – podniková ekonomika a management.
Olga Kupec vybudovala špičkovou firmu ve svém
oboru, která je díky kvalifikovaným zaměstnanč. 2/2013
Olga Kupec
cům schopna se podílet na mezinárodních projektech vedoucích automobilek jako VW a Audi a inovovat výrobní i obchodní procesy. Je hnacím
„motorem“ podniku, který je významným zaměstnavatelem v Karlovarském kraji a díky charakteru
výroby může nabízet zaměstnání i osobám s nízkou kvalifikací.
Je členkou CAEF – the European Foundry Association, publikuje odbornou literaturu „Unternehmenstrategien – Neue Trends in der Eisengiessereibranche, (vydal Tectum Verlag Marburg, 2011),
která rozvíjí její disertační práci. Věnuje se publikační činnosti a překládá z německého jazyka odbornou literaturu i beletrii. Vedle toho pravidelně
spolupracuje s VŠE Praha, kde přednáší kurz Strategického řízení.
21
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 22
KLUBY ČMA
207. MANAžERSKý KLUB ve čtvrtek 19. září 2013
nabídnul duel na téma: „Nové trendy v bydlení –
kudy vede cesta?“ finalisty soutěže MANAŽER
ROKU Evžena Korce, generálního ředitele a předsedy představenstva akciové společnosti EKOSPOL –
Manažera roku odvětví „Výstavba nemovitostí, pronájmy a development“. Z malé české stavební
firmy vybudoval jednu ze tří největších developerských bytových společností (v současnosti dvojka
na trhu). EKOSPOL dokončil již 42 velkých developerských projektů pro více než 8000 zákazníků.
Druhým vystupujícím byl Petr štěpánek, vedoucí
pracovní skupiny „Smart cities“ České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj s prezentací
o nových trendech ve výstavbě a plánování měst.
Zabývá se problematikou prostorového plánování
a udržitelnosti bydlení. Je jedním z garantů přípravy nového Strategického plánu hl. m. Prahy,
kromě toho vyučuje u prof. B. Šípka na katedře
Environmental designu Fakulty umění a designu
TU v Liberci, v letech 2011 – 2012 byl v týmu poradců slovenské vlády pro prodej a využití emisních povolenek. V letech 2007–2010 byl ředitelem
Státního fondu životního prostředí ČR.
Souboj to byl velmi zajímavý, i když nakonec nepřinesl vítěze – pan Korec staví levné byty pro lidi
a pan Štěpánek navrhuje a podporuje ekologické
domy pro budoucnost.
Evžen Korec
22
208. MANAžERSKý KLUB, konající se ve čtvrtek
17. října, byl opět duelem na téma: JAK UMÍME
KOUČOVAT? Účastníky duelu byli Tim šlapák
(MASS) a Radomil Bábek (EVERESTA).
Při rozvoji lidí je nutné umět dosahovat změn
nejen na úrovních znalostí a dovedností, ale zejména je vést ke změně postojů a chování. Koučink je jednou z nejúčinnějších metod pro tento
rozvoj. Také v ČMA je potřeba posílit diskusi
o tom, jak mohou čeští manažeři zapracovat efektivněji v oblasti mentoringu a koučinku, aby nastal takový posun v rozvoji lidí, který je potřebný
pro úspěch celé naší společnosti. Je možné například koučovat státní správu?
Duel byl nadmíru zajímavý, zejména z důvodu, že
se do diskuze zapojila většina hostů. Oba duelisté
si nakonec podali před Golemem ruku na znamení
smíru. Oba jsou totiž také členy České manažerské asociace.
Více informací o klubu se dozvíte na webu ČMA:
www.cma.cz
Ivo Gajdoš, předseda
Pražského manažerského klubu
zleva Tim Šlapák,
Ivo Gajdoš, Radomil Bábek
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 23
KLUBY ČMA
Východočeský
manažerský klub
Zřizovací listina Východočeského manažerského
klubu (VČMK) byla podepsána 25. dubna 2013.
Klub je určen především členům ČMA, ale i podnikatelkám a podnikatelům, majitelům firem,
manažerům, nečlenům ČMA. Cílem klubu je
podnikatelské propojení a setkávání aktivních
a schopných osobností Královéhradeckého a Pardubického kraje.
a úspěšné manažery, ti jsou totiž nejdůležitějšími
zaměstnavateli v regionu a pozitivně ovlivňují
jeho ekonomický růst. Oceňování kvalitní práce
východočeských manažerů je jedním ze způsobů,
jak je představit široké veřejnosti a motivovat
další následovníky. Svou účastí akci poctili také
Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského
parlamentu, a senátorka Ing. Miluše Horská.
Českou manažerskou asociaci zastupoval její prezident Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. a výkonný ředitel
Ing. Ivo Gajdoš.
Setkání oceněných manažerů
Vznik VČMK navazuje na již tradiční „Setkání oceněných manažerů Královéhradeckého a Pardubického kraje”, která se konají již od roku 2007 a navazují tak na celorepublikovou soutěž Manažer
roku. „Setkání manažerů” má za cíl zprostředkovávat kontakt mezi těmi, kteří byli oceněni nebo
nominováni v této prestižní soutěži.
Proběhlé akce VČMK:
Setkání oceněných manažerů Královéhradeckého
a Pardubického kraje
18. 6. 2013 se v Hotelu U královny Elišky v Hradci
Králové konalo již tradiční Setkání oceněných manažerů Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Setkání se konalo již posedmé, jako vždy pod záštitou hejtmanů obou krajů. Za Královéhradecký
kraj se zúčastnil RSDr. Ing. Otakar Ruml, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje po oblast
regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací,
cestovního ruchu a kultury, a PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady Královéhradeckého kraje. Pardubický kraj zastupoval Ing. Zdeněk Křišťál, radní
Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy, Ing. Jana Pernicová, členka
Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství,
kulturu a památkovou péči, a Ludmila Navrátilová,
členka Rady Pardubického kraje zodpovědná
za investice a majetek. Všichni se shodují na
tom, že je třeba podporovat podnikatelský sektor
č. 2/2013
Kulatý stůl: Budování výrobní excellence v Iveco cR
17. 9. 2013 se ve společnosti Iveco Czech Republic,
a.s. konalo setkání VČMK s tématem: Budování
výrobní excellence v Iveco CR s ukázkou 2 pilířů
(bezpečnost práce a organizace na pracovišti).
Jednalo se o diskusní setkání zástupců různých
firem nad tématem praktikování štíhlé výroby
a bezpečnosti práce. Akci svou přítomností podpořila i radní Pardubického kraje Ludmila Navrátilová a starosta města Vysoké Mýto Ing. Miloslav
Soušek.
Kulatý stůl IVECO
23
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 24
KLUBY ČMA
Inovace – předpoklad dlouhodobého úspěchu
Tato diskusní akce se konala 7. 11. 2013 ve společnosti Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí. Více viz
www.cma.cz
Klub manažerek
Dne 20. května 2013 se konalo setkání
s doc. Ing. Marií Bohatou, CSc., zástupkyní generálního ředitele Eurostatu v Lucemburku, bývalou
předsedkyní ČSÚ. Patronkami setkání byly
doc. Ing. Ludmila Němcová, předsedkyně České
společnosti pro etiku v ekonomice a JUDr. Hana
Machačová, náměstkyně generálního ředitele
a členka představenstva pojišťovny Kooperativa.
Koncem května se konalo tradiční Vítání léta
aneb Kloboukové párty, o níž byl článek v minulém Bulletinu. Od té doby se členky klubu sešly
před prázdninami ještě dvakrát. Společně navštívily muzikál Casanova, autorů Zdeňka Bartáka
a Petra Markova. Pobavily jsme se nad rozkošným Casanovou – jako galantním muži ze staré
školy, který ženy nevyužíval jen pro svoji rozkoš,
ale spíše jako mecenášky, přímluvkyně (dnes bychom použily slovo lobbistky) a často dokonce
jako zdroj cenných informací, ze kterých těžil jako
diplomat a špión. Právě toto pojetí, v němž autoři
dali naštěstí tak trochu „na vedlejší kolej“ milostné avantýry Casanovy, bylo plné vtipu a příjemně prožitých chvil. Obdiv za svůj výkon v horkém červnovém počasí si zasloužili všichni
umělci, oblečeni v těžkých a objemných kostýmech a parukách, ale přece jen největší potlesk
sklidila Dita Hořínková (Hraběnka Karolína
z Dubu) a její syn Filip Antonio (který hrál 10letého Casanovu).
O pár dnů později se počasí zcela změnilo a lilo
a lilo, takže z plánovaného opékání vuřtů a rozloučení u ohníčku před blížícími se prázdninami
24
12. 2. 2014 připravujeme další téma: Jak funguje
záchranný systém ve společnosti Zdravotnická
záchranná služba Královéhradeckého kraje
(ZZS KHK) v Hradci Králové.
Marie Jírů
předsedkyně Východočeského manažerského klubu
a dovolenými, byla neméně příjemná improvizace. Jestliže nás Jarmila Kotrbová, ředitelka MŠ
pozvala na vuřty, tak slovo dodržela, upekla je na
pivě a byly skvělé. Popovídaly jsme si, popřály
hezké léto a už plánovaly další klubová setkání.
Mám radost, že se náš klub rozrůstá o nové
členky, které však právem připomínají, že se
mnohé z nás mezi sebou neznají. Na většině akcí
není moc příležitostí k vzájemnému se seznámení, proto navazuji na příjemná setkání dle znamení zvěrokruhu, která cca 3 roky organizovalo
CZECH TOP 100. Naše klubová setkání jsou
čtvrtletní – dle ročních období. V září se v TOP HOTELu Praha konalo setkání LETNÍCH znamení –
tedy znamení Raka, Lva a Panny. Jeho patronkou
byl (a) Lev (nebo Lvice?) Milada Dohnalová, předsedkyně dozorčí rady TOP HOTELs Group.
Obdivuji, jak pestré jsou aktivity členek našeho
klubu. Po Daně Trávníčkové a Evě Kaňákové máme
další členku, která v kruhu našeho klubu křtila
svoji knihu. Štěpánka Lubinová, výkonná manažerka Sdružení stínící techniky napsala knihu
právě o stínící technice, kterou v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH pokřtila naše
příznivkyně architektka Eva Jiřičná.
Ve druhé polovině září pozvala členky klubu
Zdeňka Molnárová a Kateřina Malá do Rezidence
Eltoda v Praze 4. Setkání pro ženy, aneb jak být
ještě krásnější – tento název je více než výmluvný
a program byl pestrý a přitažlivý. Hýčkání si ženy
zaslouží…
Členka našeho klubu Eva Zámostná, jednatelka
společnosti Bohemia Regia, nás ve spolupráci
s primářkou oční kliniky Gemini V Zahradách pozvala na slavnostní otevření nového specializovaného pracoviště oční kliniky Geminy v Praze.
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 25
KLUBY ČMA
Na jaře jsme byly hostem Renaty Mrázové, generální ředitelky ING Pojišťovny ČR/SR, která nám
představila Projekt FOR YOU, jehož cílem je
pomoc s prevencí rakoviny prsu, při které hraje
důležitou roli samovyšetření a pozorné sledování
proměn těla. Důležité je také udržovat přehled
o nejnovějších poznatcích v boji proti rakovině,
mít možnost podělit se o své postřehy, vyslechnout si rady odborníků atd. Statistika dokládá, že
rakovinou prsu onemocní každá osmá žena v ČR,
tato nemoc zasáhla již několik členek našeho
klubu. Jde o nemoc, která je tak v naší blízkosti víc
než cokoliv jiného, i proto byla diskuse na tomto
setkání tak aktivní. Toto setkání některé kolegyně
inspirovalo k tomu, že se do projektu FOR YOU přihlásily a dále jsme si řekly, že podpoříme Alianci
žen s rakovinou prsu, která na říjen chystá akci
„Plaveme prsa“. Členky klubu tak v říjnu přišly do
nového aquacentra na Šutce v Praze 8, společně
jsme plavaly prsa…, a některé kolegyně k tomu
ještě přinesly dárečky nejen pro děti, kterých bylo
na akci hodně, ale i pro další účastnice. Děkuji
všem za tuto podporu a vstřícnost.
Listopad se nesl ve znamení PODZIMNÍCH znamení – tedy setkání členek, narozených ve znamení Váhy, Štíra a Střelce. Konalo se pod patro-
č. 2/2013
nací Střelce Libuše Jelenové, jednatelky CESARE
interiér v jejích příjemných prostorách v Praze 7.
Kromě toho se členky klubu chystaly na oblíbené
Předadventní setkání v Bohemia restaurantu
v TOP HOTELu Praha, na tradiční Předvánoční setkání v Rezidenci Eltodo. Pořádnou mísu těsta
budou muset uhníst v SOU gastronomie v Praze
10, kde se bude konat klubové pečení vánoček.
Plán aktivit Klubu manažerek je stejně pestrý i pro
následující rok, v němž mj. plánujeme setkání
s dalšími významnými osobnostmi z různých oblastí našeho života. V lednu nás čeká přijetí kardinálem Dominikem Dukou a koncem měsíce shodou okolností také v Arcibiskupském paláci
koncert AVE MARIA.
Chystáme se opět „za hranice všedních dnů“,
tedy na zahraniční cestu po stopách významných
Češek.
Od roku 1996, kdy se podnikatelky a manažerky
začaly prvně scházet (jedním z klubů v ČMA se KM
stal oficielně od roku 2002), prožily společně
spousty zajímavých chvil. Věřím, že tomu tak bude
i nadále a těším se i na zájem dalších žen o společné zážitky.
Lenka Tomešová
předsedkyně Klubu manažerek
25
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 26
KLUBY ČMA
Brněnský
manažerský klub
Úspěšní manažeři a jejich
projekty – inspirace pro
konkurenceschopnost
Na podzimních setkáních Brněnského manažerského klubu (BMK) představujeme úspěšné
manažery, kteří buď získali ocenění v soutěži
MANAŽER ROKU nebo se podílí na zajímavých projektech.
Program klubu 25. září 2013 byl věnován dvěma
velmi úspěšným brněnským manažerům – pozvání přijal jeden z oceněných manažerů letošního ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2012 – Manažer odvětví Vzdělávání a současně druhý
v celkovém pořadí TOP 10 prof. Ing. Karel Rais,
cSc., MBA, dr. h. c. a společně s ním s ním jsme
přivítali Ing. Petra Bajera, cSc., ředitele Regionální hospodářské komory (RHK) Brno, který nás
seznámil s dvouletým projektem celostátní sítě
Enterprise Europe Network ČR zajišťovaným RKH
v Brně Kontakt-Kontrakt 2013–2014. V rámci tohoto projektu je realizována propagace firem, zvyšování konkurenceschopnosti a poznávaní nových trhů a obchodních partnerů. Projektu se již
účastní téměř 300 firem z 12 zemí.
V návaznosti na jejich společný úspěšný projekt
„Síť na podporu spolupráce technicky a podnika-
26
telsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji“ naši hosté odpovídali v bohaté diskuzi mimo jiné i na otázky – Co mohou univerzity
a vysoké školy udělat pro další zkvalitnění připravenosti absolventů a manažerů do praxe? Jaké
možnosti zapojení a ovlivnění výuky na vysokých
školách mají podniky? Jak se mohou do něj zapojit
i další podniky?
Na inspirující diskuzi zářijového klubu navázal
svým programem i workshop na téma
„Vzděláváním ke konkurenceschopnosti
aneb cesta k úspěchu
na zahraničních trzích“
Tento workshop připravil BMK ve spolupráci
s RHK Brno a konal se 8. října 2013 na Provozně
ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
V programu vystoupili opět prof. Ing. Karel Rais
a Petr Bajer, dále Pavel Kafka a Jan Mühlfeit. Obchodní ředitel Radomír Kopřiva představil obchodní úspěchy firmy TESCAN a.s. v zahraničí.
Především jeho konkrétní příspěvek se setkal
s velkým ohlasem účastníků workshopu a stal se
pro další činnost BMK velkou inspirací.
Na workshopu jsme diskutovali i o výsledcích
zprávy o konkurenceschopnosti zemí, které zveřejnilo Světové ekonomické fórum 4. 9. 2013.
V globálním indexu konkurenceschopnosti (GCI),
které Světové ekonomické fórum měří u 148 zemí
světa, se Česká republika propadla o sedm příček
na 46. místo.
Petr Bajer nás seznámil s výsledky letošního ročníku projektu Kontakt – Kontrakt 2013–2014. Jeho
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 27
KLUBY ČMA
příspěvek zaujal jak představitele univerzity, tak
i studenty a manažery firem z celé České republiky.
Workshopu předcházela úspěšná přednáška Jana
Mühlfeita na téma globalizace, Technologie, Leadership pro studenty Provozně ekonomické fakulty, kterou ve spolupráci s ním a prof. Janou
Stávkovou, děkankou fakulty, klub připravil. BMK
se tímto krokem otevřel i studentům, kteří mají
zájem o spolupráci s ČMA. Přednášky se zúčastnilo přes 500 studentů a diskuze byla opravdu obrovská.
dana Odehnalová
předsedkyně Brněnského manažerského klubu
A na závěr diskuze – pane Mühlfeite, můžeme se s Vámi
vyfotit? S Vaším mobilem nebo jen na památku…
Manažerský S-klub
V červnu proběhl v našem klubu kulatý stůl k aktuálním tématům krize – stagnace Evropské unie,
České republiky... Kulatý stůl řídil dr. Pavel Cihlář.
Přinesl řadu zajímavých informací a podnětů
z různých mediálních zpráv, spekulací, ale i z vystoupení kvalifikovaných ekonomů – národohospodářů. Debata se nesla ve velmi zainteresovaných mantinelech.
Červenec – srpen byly věnovány práci zejména expertní skupiny klubu o novém pojetí a směřování
klubu, který působí víc než 15 let. Výsledkem bylo
vytvoření prvního znění materiálu o této problematice. Je cílen k podpoře restartu činnosti ČMA.
Členové připravovali i podklady pro jednání nově
vytvořené Rady klubů ČMA.
V září vystoupil v klubu ing. Petr Bulušek, jednatel
společnosti BERG&WHITE s.r.o., která se zabývá
problematikou propojování sféry základního výzkumu se sférou podnikatelskou s cílem podpořit
č. 2/2013
zavádění výsledků výzkumu a vývoje do sféry užití
a realizace. Jde o velmi složitý proces propojení
VaV s obchodní a podnikatelskou sférou včetně
překonávání byrokratických obstrukcí, bankovních zábran i bruselských přístupů, a uvolnění
cesty k realizaci tolik očekávaným a žádaným inovacím.
V říjnu jsme přivítali předsedu Klubu mladých
manažerů ČMA, který představil klub a jeho některé názory a přístupy. Z představené prezentace
vyplynulo, že jde hlavně o posluchače VŠE Praha,
jejichž zkušenosti z praktického podnikání zatím
čekají na svoje objevení. Byla oceněna snaha mladých ekonomů stát se úspěšnými manažery, ke
které se náš klub pokusí přispět odbornou radou
při skutečném podnikání.
Klub nadále využívá prostory poskytované Asociací pro vodu v krajině (AVK) a Podnikatelskou
sekcí Etického fóra (EFČR) v Holešovicích, za to
patří dík předsedovi AVK a předsedovi EFČR, kteří
jsou členy našeho klubu.
Tibor Kovalský
předseda Manažerského S klubu
27
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 28
KLUBY ČMA
Klub mladých manažerů
Mladí nabyli praktické zkušenosti
ve spolupráci se zkušenými
kolegy z ČMA.
Výrazné zintenzivnění spolupráce mezi ČMA
a Klubem mladých manažerů (KMM) začalo přinášet KMM nové zajímavé možnosti.
Například se KMM stalo nositelem projektu EFQM,
který by měl pomáhat zavádět Model excelence
EFQM do sektoru zdravotnictví, školství a státní
správy. Členové KMM si tak měli možnost prakticky vyzkoušet, jaké je to řídit komplexní projekt
a komunikovat s jednotlivými stranami tak, aby
vždy všichni disponovali potřebnými informacemi. Příprava tohoto projektu zabrala členům
KMM celé období školních prázdnin. Výsledkem
ale byl úspěšný úvodní seminář o Modelu excelence EFQM s lektorem Petrem Kazíkem, na který
navázal certifikovaný workshop s možností získat
certifikát přímo od EFQM z Bruselu, který prokazuje hlubší znalosti Modelu zahrnující schopnosti
implementovat ho v konkrétní firmě.
KMM se též snaží o podpoření ČMA ve vytvoření
nového a především přitažlivějšího image pro ve-
28
řejnost. Členové proto spolupracovali na vytváření podkladů pro novou marketingovou strategii
ČMA od agentury Finley. Doufáme, že výsledek
naší práce bude implementován a přispěje k lepšímu vnímaní ČMA ze strany veřejnosti.
I tento semestr KMM organizuje svá pravidelná
setkání s hosty z praxe. Jako první se nám představil pan Martin Kalenda, který obohatil studenty
workshopem na téma „Jak efektivně ovlivnit
druhé aneb praktická psychologie pro manažery“.
Měli jsme si možnost prakticky vyzkoušet, co nás
v komunikaci dokáže zaujmout a čeho se naopak
vyvarovat. V závěru nám pan Kalenda nastínil také
základní typy manipulačních technik, které se při
komunikaci používají a metody obrany vůči nim.
Mezi další témata, kterým se budou setkání KMM
věnovat tento semestr, patří korelace mezi zdravou výživou a pracovním výkonem, jaké je to být
na vrcholu mezinárodní společnosti ve svých 33
letech a další.
KMM chce poděkovat každému, kdo umožňuje
studentům dostat se do kontaktu s praxí a tím je
lépe připravit na reálný pracovní život. Škola zaměstnávající lektory, kteří nikdy nepracovali v reálném podniku a kteří učí z 15 let starých knih
nám do života nepomůže.
Andrej Svitek
předseda Klubu mladých manažerů
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 29
INSPIRAcE
Česká podnikatelská rada
pro udržitelný rozvoj
21.6.2013 proběhla druhá Valná hromada, která
ve své odborné části prezentovala výsledky činnosti svých 11 pracovních skupin. Zaujala zejména
prezentace pracovní skupiny:
– Česká vize 2050 – Kalaš a Vidanová (UK Praha) – rešerše Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR
– Asociace zdravých měst – P. Švec
– Rada expertů – J. Wootliff – prezentace zaměřená na „food waste“
– Hill+Knowlton Strategies – P. Kučera – rešerše
udržitelnosti v českých médiích
– Projekt Electro-City – M. Malaník
Představili se také noví členové cBcSd: Vítkovice
Machinery, Pwc, Empress a VšE:
• Jsme strojírenský
holding a naše podnikání je založeno na
inovacích a přidané
hodnotě služeb.
• Jsme moderní, flexibilní a zodpovědnou skupinou společností,
které se zúčastňují realizace ambiciózních
projektů po celém světě.
• Vlastníci přijímají zodpovědnost nejen za rozvoj firmy a jejich zaměstnanců, ale i za rozvoj
regionu.
• Podporujeme Evropské kulturní dědictví – Vítkovické vysoké pece a další památkové chráněné objekty jsou jeho součástí.
• Proto se chceme stát členy cBcSd
Ve své činnosti máme „udržitelnost“ zakódovánu, proto
jsme se také přestěhovali do
City Green Court. chceme se
stát členy cBcSd a podpořit
tak české firmy v oblastech:
č. 2/2013
Rozvoj měst – Smart Cities
Inovativní nástroje financování
Reporting udržitelnosti
EMPRESS je kontaktním místem
v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací, ale i pro vytváření a výměnu know-how
včetně vstupů pro tvorbu politiky podporující ekoefektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám.
Společný cíl s CBCSD:
1. Změnit postoje české společnosti (k udržitelnému rozvoji, USV, eko-inovacím)
2. Demonstrovat na praktických projektech, že
USV naplňuje cíle společnosti lépe než tradiční
(reaktivní) přístupy ochrany životního prostředí,
podpořit výměnu informací v oblasti UR/USV
3. Podpořit tvorbu politiky pro UR / USV, do její
tvorby zapojit všechny zainteresované skupiny
Děkan fakulty mezinárodních vztahů VŠE štěpán Müller podporuje spolupráci
s CBCSD a podepsal
smlouvu o spolupráci. VŠE
se hlásí k tématu udržitelnosti a vystupuje na různých
konferencích, vydává literaturu a zakomponovala
toto téma také do učebních plánů. VŠE řeší například tato témata:
• Udržitelný rozvoj a životní prostředí
• Udržitelný rozvoj a etika
• Udržitelný rozvoj obcí a regionů
• Management kvality – cesta k udržitelnému
rozvoji CR
Prof. dana Zadražilová je vedoucí PS Vzdělávání
pro udržitelnost
29
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 30
INSPIRAcE
Mezinárodní konference
EUROTRANS BRNO 10. 10. 2013
Silniční, železniční, letecká, doprava byla tématem konference Reálné možnosti dopravy v Brně
a v Jihomoravském kraji, kterou uspořádala RHK
Brno ve spolupráci s Českou podnikatelskou
radou pro udržitelný rozvoj 10. října 2013 na brněnském výstavišti. Mezi více než 100 účastníky
zasedli odborníci z různých institucí a firem.
Všichni přítomní se shodli, že současný stav dopravní infrastruktury má negativní vliv na rozvoj
regionu, stabilizaci velkých investorů a příchod
nových investorů do multiregionu.
Druhou část konference uvedl Pavel Kafka, prezident ČMA. Se svými příspěvky doplnili diskuzi zástupci Českých drah Ivo Toman a Pavel Lamacz –
ČD jsou 5. největším dopravcem v Evropě. IDS JMK
je považován za nejprogresivnější IDS v celé ČR.
Z pohledu globální logistické společnosti přednesl příspěvek Dominique Mamacarz z TNT, „Českou republiku vnímáme jako místo s obrovským
potenciálem, je ale třeba dokonalá infrastruktura
a logistická sít“. Zmínil také zapojení TNT do UII –
sítě inovativních institucí v infrastruktuře.
CBCSD bude dále rozvíjet priority tzv. smart transport ve spolupráci s prof. Mosem, ČVUT, ČD, ČD
Cargo a našimi členy TNT a ČEZ.
30
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 31
SLOVO dO PRANIcE
Varovný signál nebo ostuda?
ČMA se spolu se CMC Čelákovice podílela jako
partner Světového ekonomického fóra (World
Economic Forum – WEF) na realizaci průzkumu,
zaměřeného již více než dvě desetiletí každoročně na odhad úrovně konkurenceschopnosti
149 zemí světa, tím že organizovala dotazníkovou
anketu mezi manažery v ČR. Koncem srpna jsme
proto získali první předběžné výsledky analýzy
WEF, které představitelé asociace prezentovali na
valné hromadě SP ČR, konané dne 7. září 2013
v Brně u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu. Výsledky nebyly pro ČR nijak lichotivé, její úroveň konkurenceschopnosti byla
hodnocena na 47. místě v žebříčku, tedy zhruba
na konci první třetiny všech hodnocených. Sice
žádná sláva, ale ani tragédie. Jsou sice i někteří
lepší než my, ale zdaleka nejsme nejhorší – dalo
by se říci na první pohled.
Tato tendence mírného sebeuspokojení je, bohužel, typickou pro mnoho zodpovědných představitelů různých institucí a organizací v ČR. Jejich
reakce je obvykle typu: bereme na vědomí a jedeme dál! Hlavně se neunáhlit a zajistit „klid na
práci“.
Pokud si položíme dvě zcela nevinné otázky:
 Kdo je v žebříčku před ČR a kdo za ní?
 Jak vypadala pozice ČR v předcházejících
hodnoceních a jaké vývojové trendy vykazuje?,
důvod k sebeuspokojení výrazně ztrácí své opodstatnění. V žebříčku před ČR nejsou pouze světové ekonomické velmoci a všechny původní
země EU (EU-15), ale i celá řada do EU po roce
2004 nově přijatých států (EU-13) včetně našich
partnerů z Visegrádské čtyřky. Také mnoho států
z Asie a Latinské Ameriky, které jsme ještě před
deseti lety považovali za rozvojové a ani ve snu
většinu z nás nenapadlo, že by s námi mohly
úspěšně konkurovat.
č. 2/2013
Od roku 1993, kdy byla ČR hodnocena v průzkumu
WEF poprvé, se její pozice v posledních 15 letech
postupně zhoršovala. Je nutno podotknout, že do
průzkumu (ten se původně zaměřoval pouze na
státy OECD) bylo postupně zahrnováno stále více
států a jejich počet se za posledních patnáct let
více než zdvojnásobil. Přestože se pořadí na prvních třech desítkách míst žebříčku pravidelně obměňovalo, týkalo se vesměs stále stejných států.
Za posledních 15 let se ČR z konce třetí desítky
každoročně propadala i jedno až dvě místa hlouběji a v loňském hodnocení skončila na 39. pozici.
Letošní pád až na konec páté desítky (propad o 8
míst) je však příliš strmý i ve srovnání s předcházející tendencí mírného poklesu.
Ve vztahu k nadpisu tohoto příspěvku můžeme
konstatovat: Je ostudou všech odpovědných představitelů ČR, že dlouhodobě ignorovali varovné
signály o postupné ztrátě její konkurenceschopnosti a připustili vznik situace, kdy pokles konkurenceschopnosti země je výrazný. Se všemi důsledky jako je ztráta atraktivity země pro investory
i pokles zájmu o jí nabízené zboží na světových
trzích.
Konkurenceschopnost jednotlivých států je možné
definovat jako schopnost jejích klíčových složek
(společenských institucí) působit tak, že jsou
schopny generovat určité konkurenční výhody
(produkty a služby zvyšující kvalitu života společnosti), které neumí s ní soupeřící státy nabídnout
svým občanům ve srovnatelné kvalitě a stejném
rozsahu. Konkurenceschopnost státu vyžaduje
komplexní posouzení, proto je součástí hodnocení i to, jak jsou jejich jiné klíčové složky schopny
zajistit účinnou ochranu všech občanů proti negativním dopadům vnějších hrozeb a nepředvídaných rizik.
Průzkum WEF se proto zaměřuje na hodnocení
osmi klíčových oblastí determinujících úroveň
konkurenceschopnosti jednotlivých zemí, označovaných souhrnně jako lidský potenciál, věda
a výzkum, management organizací, technická
31
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 32
SLOVO dO PRANIcE
infrastruktura, finance, výkonnost státní správy,
internacionalizace a stav domácí ekonomiky.
K těmto kritériím je možné mít řadu výhrad, je
možné některá z nich označit jako pro ČR nevýhodná a je možné mít připomínky k objektivitě
sběru dat z jednotlivých zemí. To však nic nemění
na skutečnosti, že uvedená kritéria jsou uplatňována vůči všem hodnoceným shodně a výsledek
průzkumu je celosvětově akceptován jako nezávislý a objektivní. Měli bychom proto přestat
hledat omluvy pro ČR (jako je nevhodnost a nespravedlnost hodnocení, malá reprezentativnost
respondentů, podílejících se na hodnocení, či
zpochybnění objektivity metodiky) a postavit se
k výsledkům čelem. Přiznat si, že reálně odrážejí
aktuální úroveň konkurenceschopnosti ČR v globální světové ekonomice. A pokusit se spíše
analyzovat výsledky průzkumu a identifikovat příčiny nelichotivé pozice ČR, kterou jeho výsledky
naznačují.
Pro informaci manažerů se sluší uvést, že v oblasti managementu zaujala ČR v hodnocení (podle
zvolených cca 15 kritérií) v celkovém pořadí
36. místo. Tedy lépe než dopadla ČR v celkovém
hodnocení. Nízké celkové hodnocení ČR přitom
výrazně ovlivnilo katastrofální skóre výkonnosti
státní správy, které v tomto ohledu zařadilo ČR na
jedno z posledních míst (142) v žebříčku. Současný stav přípravy, průběhu i výsledků předčasných podzimních voleb jenom ilustruje oprávněnost tohoto výsledku.
Pro manažery působící v ČR by však tyto dílčí výsledky neměly být výmluvou typu: já se snažím,
ale situaci státní správy tím nijak neovlivním. Individuálně opravdu ne, ale společně musí manažerská obec aktivně a důsledně vyžadovat nápravu státní správy. Výkonnost státní správy
a efektivita managementu jsou sice dva autonomní aspekty konkurenceschopnosti země, ale
nejsou nezávislé. Jsou součásti faktorů, ovlivňujících fungování státu. Neschopnost státní správy
negativně ovlivňuje výkonnost jednotlivých organizací, slabá výkonnost organizací nedovoluje
zefektivnit fungování státní správy. Proto se nefunkčnost státní správy bytostně dotýká i všech
manažerů. Patrně přitom představují jedinou
32
akceschopnou profesionální skupinu, schopnou
tuto katastrofální situaci změnit.
Pojetí konkurenceschopnosti se na prahu 21. století výrazně změnilo. Faktory, které dříve podporovaly výši její úrovně (především kapitálová síla
a technologická vyspělost) ztratily svůj výrazný
vliv. Na jejich místo se prosadily nové faktory,
které lze stručně označit jako schopnost rychle
a pružně se přizpůsobit změnám ve vývoji světové
globální ekonomiky. Pro jednotlivé státy to znamená sledovat dlouhodobé (a relativně stabilní)
strategické cíle a zároveň rychle přizpůsobovat
své krátkodobé taktické cíle vývoji v okolí; tedy
vytvářet podmínky pro účelné a efektivní využití
nových rozvojových příležitostí a zajištění účinné
obrany proti s nimi spojeným hrozbám a rizikům.
Pro ČR se jeví jako vhodné založit strategickou
stabilitu jejího rozvoje na zabezpečení udržitelného rozvoje a přitom zajistit flexibilitu s tím spojených strategických iniciativ důsledným uplatněním konceptu 3I.
Konkurenceschopnost země je podmíněna úspěšnou implementací (strategických) záměrů jejího dlouhodobě udržitelného rozvoje. Přitom je
zřejmé, že její úroveň je determinována úrovní
konkurenceschopnosti jejích klíčových složek –
společenských institucí (organizací). K nim rozhodně patří také podnikatelské subjekty. Pojem
udržitelný rozvoj není žádný umělý ideologický
konstrukt, za který je často označován. Je reálně
proveditelnou představou o holistickém zajištění souladu ekonomického vývoje společnosti a jím podmíněného vývoje jejího životního
stylu se zachováním kvality životního prostředí
i pro příští generace. Sladit hospodářský rozvoj
společnosti s jejím vývojem sociálním a přitom udržet kvalitu životního prostředí v reakci
na působení hnacích sil společenského rozvoje (především vývoje nových technologií)
vyžaduje:
a) zajistit vysokou efektivitu realizace výhodných inovačních záměrů jednotlivých organizací (všech společenských institucí, nejenom podnikatelských subjektů);
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 33
SLOVO dO PRANIcE
b) vybudovat spolehlivou soustavu (infrastrukturu) vazeb mezi společenskými
institucemi, nezbytnou pro účelnou podporu využití výhodných (a společensky přínosných) inovací;
c) zaměřit chování všech společenských
institucí na hledání společných zájmů.
Z toho je zřejmé, že bez existence výkonných
a dobře fungujících společenských subjektů není
možné uvažovat o dlouhodobě udržitelném rozvoji naší země! Úkolem manažerů dnešních organizací proto není jen zvyšování hodnoty pro akcionáře (podpora okamžité spotřeby), ale především
generování společenského prospěchu vytvářejícího základnu pro vyšší kvalitu života budoucích
generací. Má-li společnost zajistit vlastní trvale
udržitelný rozvoj, musí dokázat ovládnout živelné
působení hnacích sil svého rozvoje způsobem,
který zajistí podporu vývoje nových technologií
optimalizujících společenský prospěch, a vytvoří
prostředí, ve kterém budou aplikace nových technologií nejenom vítány, ale budou také účelně
a efektivně využívány.
Koncept 3I nabízí možnost účelného naplnění tohoto požadavku tím, že usměrní vývoj nových
technologií implementací výhodných inovačních
strategií v prostředí infrastruktury účelných kooperačních vazeb mezi skupinou vzájemně spolupracujících subjektů (v rámci tzv. inovačních ekosystémů). Přitom pravidla jejich spolupráce
budou podporována působením společenských
institucí, zabezpečujících dohled nad zachováním
snesitelnosti životního prostředí při současném
zabezpečení konkurenceschopnosti ekonomiky,
přinášející společenský prospěch všem členům
společnosti.
Koncept 3I tak představuje označení pro triádu
vzájemného propojení činitelů „inovace – infrastruktura – instituce“, jejichž koordinovaná spolupráce vytváří předpoklady pro úspěšnou realizaci záměrů trvale udržitelného rozvoje. Má-li být
působení konceptu 3I účinné, musí být ve společenské praxi správně interpretován. Jako komplexní, holistický a primárně podnikatelský příč. 2/2013
stup. Je založen na využití nástrojů umožňujících vyladění disonancí mezi vývojem nových
technologií, působením společenských institucí
a vlivem společensky akceptovatelných hodnot.
Využití nových technologií by mělo být – v souladu s pojetím 3I – usměrňováno implementací
výhodných inovačních řešení, vytvářených v prostředí infrastruktury účelných kooperačních vazeb
mezi skupinou vzájemně spolupracujících institucí (v rámci tzv. inovačních ekosystémů).
Úspěch inovace je závislý na charakteru konkurenčních výhod, které zajistí jejich (alespoň dočasnou) výhodnou pozici v soutěži s konkurenty.
Většinou se jedná o tři kategorie rozhodujících
konkurenčních výhod ovlivňujících postoj potenciálních budoucích uživatelů k nabízené inovaci.
Všechny jsou spojeny s mírou naplnění uživatelem očekávaných výhod, které přijetím (pořízením) inovace získá. První skupinu konkurenčních
výhod představuje kvalita inovačního řešení, posuzovaná podle míry přínosů, kterou inovace nabízí při řešení uživatelem pociťovaných problémů.
Druhou skupinu představuje jednoduchost pořízení (a případné instalace) a snadná dostupnost
inovace, která jejímu potenciálnímu uživateli přináší větší výhody než jiná na trhu nabízená alternativní řešení jeho aktuálních potřeb a požadavků. Třetí skupinu vytváří nástroje cenové
politiky, které zajistí soulad jeho představ o výši
platby za uspokojení jeho přání a očekávání spojených s využitím inovace s cenou, za kterou organizace svou inovaci nabízí.
Představy veřejnosti o kvalitě, dodacích podmínkách a charakteru cenové politiky organizací se
vyvíjení spolu s tím, jak se mění charakter podmínek života společnosti a její životní styl. Tvůrci
inovací musí na tento trend reagovat s dostatečným předstihem a musí si uvědomit, že parametry, charakterizující jednotlivé konkurenční výhody se mění rychleji než pravidla konkurenční
soutěže. Má-li být dnešní inovace úspěšná, nestačí, bude-li atraktivní pro cílového uživatele.
Musí být přijatelná také pro další zájmové skupiny, které ovlivňují charakter působení infrastruktury, jejíž podpora je nezbytná pro společenské přijetí informace. Při vytváření konkurenčních
33
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 34
SLOVO dO PRANIcE
výhod inovačních řešení současných organizací je
nutné, aby jejich zdrojem bylo i plnění závazků
společenské odpovědnosti organizací podílejících se na tvorbě inovace.
Realizace inovačního nápadu je ve své podstatě
vývojovou sekvencí: inovační nápad ➔ inovační řešení ➔ inovační podnikání. Inovační nápad musí
být prakticky proveditelný; inovační řešení musí
být technicky, výrobně a ekonomicky uskutečnitelné a musí oslovit potenciálního uživatele;
inovační podnikání, založené na komercializaci
inovačního řešení, musí zajistit co nejvyšší návratnost do něj vložených investic. Zajistit efektivní vyústění spolupráce v tomto řetězci vývoje
inovace lze pouze tehdy, dojde-li ke vzniku
vhodně spolupracující komunity jednotlivců i pracovních kolektivů sjednocených sledováním společného cíle. Vybudování takové komunity vyžaduje, aby sítě profesních vztahů mezi lidmi
v organizaci byly doplněny sítěmi vztahů s různými formálními i neformálními skupinami v okolí
organizace. Úspěch realizace většiny dnešních
inovačních záměrů je podmíněn otevřením inovačních procesů spolupráci všech subjektů, přispívajících svým dílem – v rámci určité strategické
aliance – k přípravě úspěšné komercializace inovačního nápadu. Proto je inovace svou podstatou
podnikatelský fenomén! Není tím, za co je
mnohdy (mylně!) považována; využitím výsledků
vědecko-technického rozvoje při vzniku nabídky
nových produktů a služeb. Využití nových poznatků je nepochybně součástí některých úspěšných inovačních řešení, ale samo o sobě k úspěchu nevede. Teprve tehdy, podaří-li se nové
poznatky efektivně komercializovat prostřednictvím vhodného podnikatelského nápadu, představují výsledky vědy a výzkumu inovační podněty.
Mnoho organizací dosud přistupuje k volbě svých
inovačních aktivit (jako je vývoj nových produktů,
modernizace interních procesů či dokonce změna
orientace podnikání) aniž by definovaly problém,
který chtějí těmito inovacemi odstranit. Dopouš-
34
tějí se tím zásadní chyby; bez podrobnějších
úvodních strategických úvah a z nich vyplývajících
koncepčních rozhodnutí jsou inovační aktivity organizace živelné (vesměs napodobuje úspěšné
konkurenty), unikají jí výhodné podnikatelské příležitosti, dochází k plýtvání vlastními (často velmi
omezenými) zdroji a orientace takto pojatých (cílevědomě nepřipravených) inovačních aktivit většinou není v souladu s orientací dlouhodobé strategie udržitelného rozvoje.
Největší překážkou pro nutnou inovaci manažerských procesů je v mnoha současných organizacích lpění jejich manažerů na zaběhnuté rutině. Jejich neochota měnit své dosavadní – a v minulosti
mnohdy úspěšné – pracovní návyky a postupy,
snaha zůstat v zóně komfortu hierarchické organizační struktury s jejími interními politickými vazbami a rezistence k opuštění stávajících mocenských pozic, spojených s privilegii formálního
statutu v organizaci. Paradoxně tak dochází k situaci, kdy největší překážku pro další rozvoj organizace představuje chování těch, kteří by měli stát
v čele realizace jejích inovačních záměrů.
Má-li se ČR vrátit v žebříčku konkurenceschopnosti WEF na přední místa, která jí dříve náležela,
vyžádá si to výraznou změnu v chování všech manažerů, zodpovědných v rámci svého postavení
v různých společenských institucích za jejich další
rozvoj i za plnění jejich závazků společenské odpovědnosti. ČMA má ambici stát se iniciátorem
a hnacím motorem takové transformace. Bez aktivní podpory všech manažerů, vědomých si své
profesní cti a sounáležitosti s osudem naší země,
však tyto ambice nedojdou naplnění. A všichni budeme jenom pasivními svědky dalšího propadu
konkurenceschopnosti ČR způsobeného nikoliv
vnějšími okolnostmi, ale neschopností jejích intelektuálních elit potlačit své individuální a skupinové zájmy a spojit se ke spolupráci na dosažení celospolečenských cílů.
Zbyněk Pitra
předseda Rady expertů ČMA
MANAŽER INFO
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 35
SUMMARY
FORUM
Leading managers address Czech Republic’s rank
drop in Global Competitiveness Index.
TOP INFO – New Faces in CMA’s Leadership
When Jiří Majer decided to resign from CMA for
health reasons new members were elected to fill
the emptied positions in CMA’s leadership. The
new leaders are: Jaromír Hájek as the new vicepresident and Jan Mühlfeit as the new spokesman
for Club of Managers of the Year. Ivo Gajdoš, who
has been the founding member and vicepresident
of the association assumed the position of executive director.
TOP EVENT – Managers of the Year Club
meeting, Brno, Oct. 7th 2013
Managers met at the occasion of International
Engineering Fair and Assembly of the Confederation of Industry of the Czech Republic. They discussed present situation of the Czech Economy.
AdMINISTRATIVE OFFIcE INFORMS
CMA has moved its office to Václavské náměstí in
the city centre. CBCSD has moved together with
the association.
Two new CMA clubs have been founded this autumn: the Ostrava Regional Club and (together
with CBCSD and the CMC Čelákovice) Prague
Expat Club. Founding of State Administration Club
is in preparation.
PROJEcT OFFIcE INFORMS
The chairman of the CMA’s Council of Experts reviews the past 20 years of MANAGER OF THE YEAR
contest and formulates requirements for its further development – primarily current requirements for the contest’s evaluation criteria.
what he thinks are the causes for Czech companies’ drop of competitiveness, about how his
company secures enough of qualified employees,
how it views social responsibility and how it strives to meet the social responsibility criteria.
PROJEcTS ANd PROFESSIONAL EVENTS
EFQM – introductory workshop and certified
course for CMA members. The certification will be
used in the coming projects which are aimed at
educating managers in health care, education and
state administration. It is also going to be useful
for the evaluation of contestants in the MANAGER
OF THE YEAR.
In Search of Excellence – the Autumn Conference
of CMA
We will try, together with well-known personalities who have succeeded in the Czech Republic
and abroad, to find a common denominator on
their paths to education and success – the road
to excellence.
Managerial Ethics and Corporate Social Responsibility – a seminar organised in collaboration
with Society for Ethics in Economy and Office of
Prague 13 builds on the previous years, which enjoyed great popularity thanks to their open atmosphere, factual discussion and amount of discussion topics.
OUR VISION – CMA’s Marketing plan, as a basic
framework for marketing and PR support, consists
of three parts, each focusing on a different
aspect: CMA as a whole, individual projects and
CMA’s clubs. The Plan is available for downloading in Czech language on the association’s
webpage www.cma.cz.
cMA’S cLUBS – information on club meetings
A MANAgER’S STORY – an Interview with Jan
Světlík, MANAGER OF THE YEAR 2012: History of
my company inspires me.
Jan Světlík is the CEO and chairman of an important Czech engineering group VÍTKOVICE MACHINERY GROUP located in Ostrava. He speaks about
č. 2/2013
includes both – professional topics and social
events.
INSPIRATION
News from the Czech Business Council for Sustainable Development (CBCSD) – presentation of
35
CMA_Manager_2_Sestava 1 18.11.13 10:54 Stránka 36
SUMMARY
new members and information from the International Conference EUROTRANS BRNO, which took
place on October 10th 2013.
gOOd TO KNOW
A warning signal or a shame? A comment on
Czech Republic’s rank in the overall competitiveness charts of the World Economic Forum.
žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí
9. ročník mezinárodní konference konané 26.–27. června 2013 v Petrohradě
Konferenci organizovala Česko-Moravská asociace podnikatelek a manažerek pod
záštitou místopředsedkyně českého senátu Aleny
Gajdůškové a za podpory
Valentiny I. Matvijenko, předsedkyně Rady federace Federálního shromáždění
Ruské federace.
JAK SE STANETE ČLENEM?
Vyplněním členské přihlášky individuálního člena (za svoji osobu)
nebo uzavřením smlouvy o členství své firmy.
Podrobnosti najdete na www.cma.cz, na [email protected],
na telefonu 241 431 149 nebo v kanceláři ČMA Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1.
36
MANAŽER INFO
obalka kopie.pdf
2
18.11.13
15:52
Manažeři upozorňují
na kritický stav české ekonomiky a školství
Setkání Klubu Manažera roku 7. října 2013
při příležitosti zahájení 55. ročníku Mezinárodního
strojírenského veletrhu a
zasedání Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR
Den otevřených
dveří ČMA a CBCSD
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE
CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION
Nové sídlo Čma, Václavské náměstí 21, budova SČMVD
C
M
Y
CM
MY
foto: Archiv SČMVD
foto: Zdeněk Svatoš, ČSJ
CY
CMY
K
Diskuse ke zprávě WEF o konkurenceschopnosti
Kompletní zprávu i fotoreport můžete najít na www.cma.cz
Zasedání
World Economic Forum
v Davosu 2013
Copyright World Economic Forum (www.weforum.org)
www.swiss-image.ch/Photo by E.T. Studhalter
foto: Zdeněk Svatoš, ČSJ
Více na www.cma.cz
obalka kopie.pdf
1
18.11.13
15:52
Konference
Hledání výjimečnosti
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE
CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION
Manažer info
listopad 2013
Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté
historie projektu MANAŽER ROKU
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
27.11.2013 od 8:30
Valdštejnský palác
Senát Parlamentu České republiky
omezená kapacita 120 osob
Registrace a více info na:
www. KonferenceCMA.cz
Kdo se mezi ně zařadí jako další?
Nominace otevřené do 15. ledna 2014
www.manazerroku.cz
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE
CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION
Download

Manažer Info - Česká manažerská asociace