Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 25.09.2014
Revizyon No : 005
weber.rep MA 200
Yap›sal tamir harc›
n Referans standartlar›
n Tan›m›
Çimento esasl›, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katk›l›,
su geçirimsiz yap›sal tamir harc›.
• Bay›nd›rl›k Poz. No: 04.613/3b
n Uyar›lar ve öneriler
n Avantajlar›
• Uygulama sonras›nda yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
• Uyguland›ktan k›sa zaman sonra yüksek aderans ve
dayan›kl›l›k.
• Su yal›t›m uygulamalar› öncesinde su geçirimsiz ve yüksek
mukavemetli pah uygulamas› ve yüzey düzeltme yap›lmas›
imkan›.
• Yüksek dayan›ml› beton elemanlar›n›n yüzey tamiri ve
tesviyesi.
• Tie-rod boflluklar›n› doldurma imkan›.
• Tiksotropik özellik.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
• Tüm yap›lar›n iç ve d›fl cephelerinde toprak alt›, toprak
üstü, su alt› zeminlerinde; su yal›t›m› veya son kaplama
öncesi pah uygulamas›, tamiri, yüzey düzeltmesinde; donat›
demirlerin afl›nd›rmas› sonucu zarar görmüfl betonlar›n ve
donat›lar›n onar›m›nda weber.rep AD ile kullan›l›r.
n Uygulama yüzeyleri
• ‹ç ve d›fl mekan;
- Çimento bazl› s›valar.
- Brüt beton.
• Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
•Alç›, eski boyal› yüzey, gazbeton, tafl ve tafl duvar üzerine
uygulanmaz.
n Uygun son kat seçenekleri
•weber.rep MA 200 uygulanm›fl yüzeylere son kat
olarak; su yal›t›m ürünleri, d›fl cephe kaplamalar› ve boyalar›,
haz›r s›valar ve seramik kaplamalar› uygulanabilir.
n Uygulama özellikleri
• Kullan›labilme süresi: yaklafl›k 25 dk.
• Uygulama kal›nl›¤›: min. 5 mm.
max. 40 mm. (lokal tamirler için).
• Katlar aras› beklenmesi gereken süre: 3 saat.
• Servise aç›lma süresi: yaklafl›k 24 saat.
• Tam kürlenme süresi: 28 gün.
•Bas›nç dayan›m›: >25 N/mm2 (28 gün sonra)
•Yap›flma dayan›m›: >1.5 N/mm2 (28 gün sonra)
•EN 1504-3 standard› / R3 s›n›f›na uygundur.
• Beton yüzeyler:
- Yüzey temiz, kuru ve kal›p ya¤lar›ndan ar›nd›r›lm›fl
olmal›d›r.
- Aderans› düflük zeminlerin tespiti için zemin çekiç yard›m›
ile kontrol edilmelidir. Zay›f k›s›mlar zeminden kopar›lmal›
ve onar›lacak yerin kenarlar›nda aç›k köfleler b›rak›lmal›d›r.
- Pasl› donat› demirlerinin üzeri tamamen aç›lmal›d›r.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok
s›cak ve rüzgarl› havalarda suya doyurulmal›d›r.
• Donat› demirleri:
- Demirlerdeki pas, çelik tel f›rça yard›m› ile temizlenmeli
ve tozdan ar›nd›r›lmal›d›r.
- Donat› demirlerinin beton ile temas› kesilerek, f›rça yard›m›
ile 2 kat weber.rep AD korozyon önleyici ve ba¤lay›c›
kaplama astar› uygulanmal›d›r.
- Bir sonraki uygulama malzeme henüz yaflken ›slak üzerine
›slak flekilde yap›lmal›d›r.
n Uygulama flartlar›
n Uygulama s›n›r›
n Performans
n Yüzey haz›rl›¤›
• Yüzey ve ortam s›cakl›¤›: +5 °C ile +30 °C aras›nda.
• Kuvvetli rüzgar ve günefl alt›nda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
• Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içersinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
n Uygulama
•25 kg’l›k bir torba weber.rep MA 200’e ortalama
4.25 - 4.75 lt temiz su ilave edilmelidir.
• weber.rep MA 200, mala veya düflük devirli bir el mikseri
yard›m›yla homojen hale gelinceye kadar kar›flt›r›lmal›d›r.
Kar›fl›m uygulama öncesinde 2 dakika bekletilmelidir.
YÜZEY DÜZELTME:
• weber.rep MA 200, düzeltme s›vas› olarak kullan›l›yorsa,
yüzey önceden ›slat›lmal› ve max.10 mm’lik bir katman
oluflturacak flekilde mala ile yüzeye uygulanmal›d›r.
Sertleflmekte olan harca su ilave edilmemelidir.
• Çok düzgün pürüzsüz yüzeyler için yap›sal tamir bitirme
harc› weber.rep FN kullan›lmal›d›r.
• Uygulamadan sonra 2-3 gün yüzey nemlendirilmelidir.
1/2 weber.rep MA 200
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 25.09.2014
Revizyon No : 005
PAH OLUfiTURMA:
• Plastik k›vamdaki weber.rep MA 200, zemin duvar
birleflimlerinde max. 40 mm. yar›çapl› olacak flekilde, pah
malas› kullan›larak, pah yap›l›r.
• Malzemenin prizini tamamlamas›ndan sonra, su yal›t›m›
uygulamas›na geçilebilir.
n Tüketim
weber.rep MA 200: 1,9 kg/m2 (1 mm kat kal›nl›¤› için).
n Ambalaj
25 kg’l›k torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).
n Palet ölçüsü
107x107 cm.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Renk
Gri.
n Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, pah malas›, perdah malas›,
çelik tel f›rça.
n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
6 ayd›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.rep MA 200
Download

weber.rep MA 200.