PSYCHOSOCIÁLNÍ
ASPEKTY KRIZE
PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá
VYMEZENÍ KRIZE
• Z řec.: krinó=oddělit, vybrat, volit či krisis=rozhodnutí,rozsouzení,
soud
• obecně: zlom v normálním průběhu života, obrat ve vývoji,
vyvrcholení nějakého děje, rozhodující bod zvratu směřující k nutné
a neodkladné změně
(k lepšímu nebo horšímu)
• situace, která způsobuje změnu v navyklém způsobu života a
vyvolává stav nerovnováhy(co bylo a znám, co bude a neznám ) a
ohrožení
• reakce na náročnou životní situaci, kterou člověk není schopen
překonat: - sám či s pomocí blízkých lidí)
- v obvyklém čase
- obvyklými způsoby řešení
• stav vážného oslabení adaptačních regulativních mechanismů
• Proces, prožitek
VYMEZENÍ KRIZE
profesionální pohled
• Činitel změny a zrání – otevírá cestu k nové úrovni prožívání sebe
samého, šance učit se novým strategiím řešení problémů, otvírá
tvořivý potenciál člověka
• Nebezpečí i příležitost – nese možnost proměny vlastní identity
nebo podlehnutí, ustrnutí, regrese
(změna potřeb, pohledů, postojů, přístupů, regulačních mechanismů i
založení nového vztahu k lidem a k sobě)
• Subjektivní prožitek, charakter – definuje ji jedinec
• Přechodný stav vnitřní nerovnováhy, časově ohraničený
• Není nemoc ani patologický jev, patří k životu - je často nezbytnou
vývojovou fází a dokonce tvoří uzlové momenty života jedince
KRITÉRIA KRIZE
• Intenzivní nenadálá událost vybočující z každodenní
reality
• Prožívání situace jako ztráty, ohrožení
• Přítomnost negativních emocí a zážitků
• Pocit nejistoty z budoucnosti
• Pocit ztráty kontroly
• Náhlé narušení obvyklého způsobu života, denního
rytmu
• Stav emočního napětí trvající nejčastěji po dobu 2-6
týdnů, někdy i měsíců
• Nutnost změny
Fáze, průběh krize
Hrozba
1.stádium
MODEL KRIZE - Caplan
emoční rovnováha
stav ohrožení, šok zvýšení napětí
(krátce, nepozorovaně, neuvědomovaně)
Jednání
Automatické řešení problému
Min-hod
2.stádium
stav lability, zranitelnost –
další zvýšení napětí(plně uvědomované)
Vědomé řešení problému metodou
pokus-omyl
Hod.- dny
3.stádium
stav snahy o předefinování krize
další zvýšení napětí(vnímané jako úzkost),
Inovace metod řešení
snaha o akceptaci pocitů
snaha dělat rozhodnutí
Hod-dny
4. stádium
stav závažné psychické dezorganizace, výrazná symptomatika
Dny, týdny, měsíce
psychosomatická, dekompenzace
KRIZE A TVOŘIVÝ PROCES
Fáze
emoce
1.Přípravná fáze
- Sběr poznatků, materiálu, domněnek týkající
se problémů
- Mnoho se přijímá(řešení druhých)
- Málo katalogizuje
Napětí, chaos, zmatek
2. Inkubační fáze
-problém kvasí, zpracovává
-řešení se opakovaně vynořují a zavrhují
Neklid, tlak, napětí, úzkost
Frustrace
Pochybnosti o vlastní hodnotě a kompetenci
KRIZOVÁ SITUACE
Zácpa, zablokování
OCHOTA PŘIJMOUT POMOC
naděje
3. Fáze vhledu
-uspořádání chaosu
-nové poznatky
-nový „aha“ vhled
-nový způsob prožívání a chování
Bod zvratu
Pochopení,
Úleva, radost
4. Fáze verifikace
-náhled se formuje,ověřuje, testuje
Koncentrace
Ujasnění a propracování změn
FÁZE KRIZE DLE KUBLER-ROSS
Fáze popření - šok – „ to není pravda“
Navázat kontakt, získat důvěru, vytvořit bezpečí
Fáze protestu/agrese - zloba, hněv – „kdo za to může“
Ventilace emocí, abreakce
Fáze vyjednávání, smlouvání – snaha o dosažení původního stavu –
„ třeba to nebude pravda“
Akceptace, podpora, maximální trpělivost, doprovázení
Fáze bilancování – smutek, strach, úzkost – „je to pravda“
Dojednávání zakázky, hledání řešení
Fáze smíření - vyrovnávání, přijetí, reorganizace života – „musísm se
s tím smířit“
Hledání zdrojů podpory, sebepodpory, nových cílů a změn
PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY
KRIZE
Psychická úroveň
• dezintegrace, ztráta psychické rovnováhy, snížená
schopnost koncentrace=zúžení na daný problém,
pohlcení krizí
• pokles sebedůvěry, pocit vlastní nedostačivosti
• pocit ztráty identity, statusu nebo role
• pocit ohrožení základních potřeb a suverenity
• pocit ztráty kontroly nad sebou samým, svým chováním,
prožíváním a životem
• změna prožitku vlastního uspokojení
PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY
KRIZE
Emoční úroveň
• neklid, vnitřní napětí
• pocity zmatku, bezmoci
• úzkosti, strach
• stud, vina, deprese
Somatická úroveň
• únava, vyčerpání, ztráta energie
• nespavost, bolesti hlavy, psychosomatické obtíže
• nechutenství nebo přejídání
• slábnoucí sexuální potence
• ztráta pocitu plné kondice(zdraví)
• model závislosti
PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY
KRIZE
Sociální úroveň
• dezorganizace ve vztazích
• poruchy sociálního fungování a selhávání
• pocity nejistoty ve vztahu k sociálním rolím a úkolům s
tendencí sílit
• přerušování kontaktů, izolace
• kriminalizace
• model závislosti
PŘÍČINY KRIZÍ
Vnější spouštěče
•
ztráta či ohrožení významné životní hodnoty, objektu
-to, čím žije – práce, vztahy, zájmy(smrt, rozchod, emigrace)
-to, čím je – postavení, role, statut(prestiž)
-to, co vlastní – majetek
-toho, co očekává – nar.defektního dítěte, potrat, neúčelnost léčby, naděje
•
Změna stavu(rodinného, pracovního, zdravotního, finančního)
•
Volba – mezi dvěma stejnými kvalitami
Vnitřní spouštěče
•
Neschopnost jedince přizpůsobit se, vyhovět nárokům, úkolům, zodpovědnosti a
změnám daného věkového období
•
Rigidní užívání náhradních opatření(tzv.hybridů), které umožňují dočasně překlenout
nepříznivé životní podmínky,ovšem neřeší je
•
Psychopatologie
•
Nezvladatelné vnitřní impulsy(temperament)
TYPOLOGIE KRIZÍ
Podle délky a hloubky trvání
• Akutní- jasně ohraničený začátek, dramatický průběh, nápadná
manifestace příznaků
• Chronické – pozvolný, méně nápadný průběh, slabě vyjádřené
příznaky(spíše psychosomatické)
Podle způsobu manifestace
• Zjevné – člověk si je uvědomuje a připouští
• Latentní – neuvědomuje si je nebo nechce
Podle zúčastněného subjetku
• Individuální
• Párové
• rodinné
TYPOLOGIE KRIZÍ
Podle závažnosti krize
Systém založen na odstupňování závažnosti krize s nárůstem závažnosti a s
přechodem od vnějšího zdroje stresu k vnitřnímu
• Situační krize – vyvolaná nepředvídatelným stresem s převahou vnějších
faktorů(ztráta,změna, volba)subjektivním hodnocením a dostupností
vyvažujících faktorů
• Tranzitorní krize – z očekávaných=předvídatelných vývojových změn v
rámci života jedince nebo rodiny
• Krize z náhlého traumatizujícího stresoru – extrémně silné, většinou
nečekané stresory mimo kontrolu jedince
• Krize zrání-z nedořešených vývojových úkolů, kdy při konfrontaci s nimi
užívá náhradní opatření, ale selhává, protože neproběhlka zdárně
tranzitorní krize
• Krize v kontextu psychopatologie – u duševně nemocných jedinců
• Neodkladné krizové stavy – psychiatrické neodkladnosti(akutní
psychotické stavy, intoxikace, sebevražedné či vražedné jednání),
nekontrolovatelná agrese, panická úzkost, automatismy
Download

Tranzitorní krize