URBANISTICKÁ STUDIE
TEXTILANA LIBEREC
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA
UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14
Vedení atelieru: Ing.arch.Akad.arch. Jiří Klokočka
Asistence: Mgr.A. Zdeňka Němcová Zedníčková Ph.D.
Urbanistická studie Textilana, Liberec
ZADÁNÍ STUDIE:
Obsahem studie je výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanizace
terénu bývalé Textilany v Liberci. Navrhované řešení musí obsahovat následující prvky:
- navrhnout a vypracovat programovou a prostorovou koncepci, která bude vycházet
z kontextuální analýzy, ale která bude na základě její interpretace velmi osobním a radikálním
způsobem dotvářet tento městský prostor
- navrhnout a vypracovat urbanistické řešení, které bude funkčně i prostorově integrovat
území Textilany do systémů urbanistické struktury města Liberce
- navrhované řešení musí vytvářet přidanou hodnotu jak pro lokalitu samotnou, tak i pro
město
- v celkové koncepci budou řešeny i existující dílčí problémy, které dnes leží uvnitř nebo vně
daného území
Studenti – autoři projektů
(abecedni seznam):
Barbora Obrtlíková
Věra Palánová
Klára Paterová
Alexandra Pinaeva
Daniela Alves Sousa
Daniela Sofia Sousa
Ondřej Štěpán
Aleš Valášek
OBSAH:
ZADÁNÍ
ANALÝZA (vypracoval Bc. Ondřej Štěpán)
BC. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
BC. VĚRA PALÁNOVÁ
DANIELA ALVES SOUSA
DANIELA SOFIA SOUSA
BARBORA OBRTLÍKOVÁ
KLÁRA PATEROVÁ
ALEŠ VALÁŠEK
ALEKSANDRA PINAEVA
02
04
18
46
78
108
124
144
162
176
ANALÝZA
/// VYPRACOVAL BC. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
4
ANALÝZA /// KONTEXT V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY
LIBEREC - ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Počet obyvatel
cca 100 000
Nadmořská výška
374 m
Katastrální výměra cca
cca 106 km2
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Počet letních dnů
20-30
Počet mrazových dnů
20-30
Průměrná teplota v lednu
-2 až -3
Průměrná teplota v červenci
16 až 17
Prům počet dnů se srážkami 1mm a více
110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období
350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období
250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
60 - 80
Počet zamračených dnů
150 - 160
Počet jasných dnů
40 - 50
GÖRLITZ
DRESDEN
1h
ZITTAU
JELENIA GÓRA
30min
LIBEREC
1h20min
JABLONEC N.N.
20min
ÚSTÍ NAD
LABEM
MLADÁ BOLESLAV
HRADEC KRÁLOVÉ
PRAHA
1h
BRNO
6
20 km
100 km
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
ANALÝZA /// KONTEXT V RÁMCI LIBERCE
5
HISTORICKÝ VÝVOJ
Počátek Liberce sahá do konce 13. století. V 1. pol. 17. stol. dochází k zakládání prvních řemeslných dílen na výrobu sukna, které jsou později v 18. století
postupně transformovány na manufaktury a Liberec se stává největším manufakturním městem Království českého. V roce 1850 propojila Liberec a Pardubice železniční trať, která byla později protažena dále na sever. Během 1.
SV zažívá Liberec stagnaci, po válce je předmětem národnostních sporů. Po
vítěztví Sudetoněmecké strany ve volbách roku 1935 byl Liberec připojen ke
3. Říši a rozšířen o 11 předměstských obcí. Po 2. SV došlo k odsunu německé
většinové části obyvatelstva, které bylo nahrazeno novými českými "osadníky".
MORFOLOGIE
Město leží na dně kotliny, kterou v průběhu věků rozeklalo množství protékajících říček a potůčků. Vzniklo tak prostředí střídajících se plošin a dolin,
které je pro město typické. Větší rovná plocha je ve městě vzácností. Historicky
vznikalo město z praktických důvodů na dně těchto dolin, poblíž zdroje vodní
energie pro textilní průmysl. V 2.pol.20.st. byla většina vyvýšených plošin
zastavěna sídlišti, což dalo městu dnešní rozeklanou věžovitou a deskovitou
strukturu.
13
POTENCIÁL LIBERCE DNES
12
06
Zdrojem informací je pro mě v tomto ohledu dokument "Vize pro Liberec"
zpracovávaná na FUA TUL v roce 2011. Ta uvádí odvětví a prvky města, které
mohou pro Liberec představovat zdroj vnější identity, tedy atraktivity a ekonomické konkurenceschopnosti mezi městy podobného typu.
07
15
02
01
09
Zdroj konkurenceschopnosti vidí ve využití potenciálu univerzity a její aktivní spolupráce se subjekty v navazujícím průmyslu. Velký důraz má být kladen
na inovativní přístupy a myšlení. Měly by být podporovány projekty, které
podporují příliv kvalifikovaných lidí do města a udrží zde místní absolventy.
Například poskytnout prostor pro kvalitní bydlení a vlastní realizaci (bussines
inkubátory, akcelerátor atd.)
04
03
05
Další sférou, do které by měl Liberec investovat je turismus a samotné
zatraktivnění prostředí města. V Liberci byla založena 1. ZOO a botanická zahrada v Čechách. ZOO je dnes nejstarší ve střední Evropě a chlubí se unikátním
chovem bílých tygrů.
08
Město je zasazeno v unikátním přírodním rámci - kotliny v předhůří CHKO
Jizerské hory a v jeho okolí se nachází řada dalších rekreačních zón. Mělo
by docházet k jejich vzájemnému propojování formou "zelených" koridorů, tedy
oblastí přírodního charakteru.
10
VÝZNAMNÉ BODY V RÁMCI MĚSTA
11
01 Centrum města - radnice, magistrát, pošta, městské divadlo, hudební škola,
3x nákupní centrum, frekventované městské ulice Pražská a Fügnerova, terminál MHD
02 Krajská vědecká knihovna
03 Harcovská přehrada a lesopark Králův Háj
04 Hlavní areál Technické univerzity v Liberci
05 Vysokoškolské koleje
06 ZOO a botanická zahrada
07 Kulturní centrum Lidové sady
08 Kulturní dům
09 Nádraží
14
10 Centrum Babylon
11 Sportovní areál a Tipsport arena
12 Fotbalový stadion
13 Průmyslová zóna Liberec-Sever
14 Průmyslová zóna Liberec-Jih
1500 m
15 Plavecký bazén
7
300 m
6
ANALÝZA /// KONTEXT V RÁMCI LIBERCE
Řešená oblast - Textilana a blízký kontext
Řešená oblast - Textilana a blízký kontext
Dopravní páteř města - řešenou oblastí prochází ulice Jablonecká, která je spojnicí
centra města a jižní spojky směrem k budoucí rychlostní silnici na Jablonec nad Nisou
Páteřní tramvajová trasa - spojuje východní část města (Lidové Sady), západní část
města (Horní Hanychov, lanovka na Ještěd). V centru města se trasa větví směrem
na jihovýchod - Vratislavice a Jablonec nad Nisou. "V územním plánu je zakresleno
několik nových tratí (do Rochlic, Vesce, Ruprechtic a Pavlovic)."
Harcovský potok - Pramení na západních svazích Vysokého hřebene Jizerských hor,
protéká částí Lukášova, Starým a Novým Harcovem, opouští Jizerské hory a sestupuje
do Žitavské pánve. Poté naplňuje vodní nádrž Harcov a dál teče do Lužické Nisy.
Ve spodní části toku je potok od roku 1889 zcela zakryt.
Řešená oblast - Textilana a blízký kontext
Okraj CHKO Jizerské hory
Vegetace na svazích a v údolí, místy napojená na CHKO
Lesopark Králův háj a rekreační zóna kolem Vodní nádrže Harcov
Lužická Nisa - "Pramení na hranici katastrů obcí Nová Ves nad Nisou a Smržovka
na jihu Jizerských hor. Teče po západním okraji hor a pod Zhořelcem po rovině. Blízko
Gubinu se vlévá do Odry." (http://cs.wikipedia.org/)
LIBEREC V OBRAZECH
zdroje všech referenčních obrázků uvedeny na straně 45
1
2
8
3
4
5
6
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
ANALÝZA /// KONTEXT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
VYBRANÉ PRVKY LOKALITY
03
01
7
Pozemek vlastníka lokality (území zadané v rámci DP)
Celková řešená oblast (oblast blízkého kontextu) - cca 21 ha
13
02
04
08
09
12
06
10
05
22
18
14
21
11
07
01
Poliklinika
02
SPŠ Textilní
03
Mateřská škola
04
Památník obětem komunismu
05
Skladovací objekt
06
Ulice Jablonecká
07
Ulice Na Bídě
08
Ubytovna
09
Liebigova vila
10
Sídlo firmy Thermica plus, spol. s.r.o. (původně jídelna)
11
Tramvaj Liberec - Jablonec n.N
12
Lesopark Králův háj
13
Harcovská přehrada - hráz
14
Harcovský potok
15
Vodní nádrž - rybník
16
Sídliště Králův háj
17
Sídliště Broumovská
18
Sídliště Hvězdná, Sklaní, Boženy Němcové
19
Budova Blaupunkt
20
Přírodní amfiteátr
21
Regulační stanice teplovodu
22
Ulice Zvolenská (k přehradě) a Dvorská
16
19
20
15
500 m
http://www.mapy.cz/
9
50 m
ANALÝZA /// HISTORICKÝ VÝVOJ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
8
1830
1957
http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
HISTORICKÝ VÝVOJ
http://www.mapy.cz/
DŮLEŽITÉ MOMENTY
Počátek výstavby areálu spadá do roku 1827, kdy J.J.Liebig kupuje již stávající
klasicistní budovu a zahajuje zde výrobu. V průběhu následujících let se areál rychle
rozrůstal, staré budovy byly přestavovány a modernizovány. Rozvoj areálu vrcholí na
začátku 20. st výstavbou dvou pětipodlažních tkalcoven. V období po znárodnění již
areál nezaznamenal žádné stavební zásahy. Po roce 1989 textilní průmysl v Liberci
upadal a Textilana vlivem sílící konkurence a špatného managementu krachuje, výroba
je ukončena roku 2001. Demolice areálu proběhla v roce 2003 - 04. Tovární komín
byl odstřelen roku 2005. Jedinou budovou, která byla zachována do dnešních časů je
pětipatrová budova nazývaná po společnosti Blaupunkt, která jí během okupace zabrala.
Jedná se o architektonicky kvalitní stavbu s volnou dispozicí (ŽB skelet).
1867
2003
1920
Na počátku vývoje se areál vyvíjel jako otevřená městská struktura. Jednotlivé
budovy vyrůstaly podél ulice, která procházela areálem během celé jeho existence.
Areál byl na počátku vývoje skutečně součástí města, stál v té době ovšem na jeho
okraji (jak lze vidět na snímku z roku 1830). Okrajem města byla Textilana ještě v roce
1957, před výstavbou sídlišť, ovšem v té době již měla továrna charakter uzavřeného
komplexu, kde lze kontrolovat pohyb lidí, materiálu a zboží. Následně vystavěná sídliště
se nemohla na strukturu továrny napojit a ta mezi nimi vytvořila neprostupnou bariéru.
Byla tak započata fragmentace, jejíž odkaz je dnes v místě stále přítomný.
Druhým důležitým momentem je okamžik, kdy se začala výrazněji zastavovat oblast
pod přehradní hrází. Původně se na jejím jižním okraji nacházela část Liebigova sadu.
Podél severozápadní strany byla postaveno několik vil, včetně slavné vily Liebigovy. Samotná plocha byla využívána jako zemědělská půda. Tento stav se radikálně
změnil až v druhé polovině 20. st. kdy zde vyrostly tři panelové objekty ubytovny pro
zaměstnance textilany, jídelna a několik dalších soukromých obejktů. Ty bohužel celou
oblast zneprostupnily, souvislou plochu fragmentovaly a uvrhly v chaos.
1970
2003
LRE volume study by Atelier 8000
LRE volume study by Atelier 8000
1898
2003
10
LRE volume study by Atelier 8000
LRE volume study by Atelier 8000
http://www.zivapamet-liberec.cz/cs/9-textilana.html /// M. Mazánek 1971
LRE volume study by Atelier 8000
11
10
ANALÝZA /// PŘÍRODNÍ PRVKY
TERÉNNÍ ZLOMY, OKRAJE, SVAHY
Prvkem, který jasně definuje místo Textilana v celku, jsou okolní terénní svahy.
Vesměs jsou nezastavěné, nachází se zde hustá náletová vegetace. Svah je především
hranicí, okrajem. Komplikuje, mnohdy i znemožňuje příčný pohyb, je tedy i bariérou. Severní svah (na jižní straně pozemku) hraje významnou roli, neboť ve spojení s vegetací
zastiňuje své úpatí a část údolí textilany. Charakter tohoto svahu je značně proměnlivý.
Místy jsou strmé skalní útesy a rozeklané zářezy, jinde je terén mírnější, vytvářející
přírodní amfiteátry.
VODA, ŘEKA, POTOK
Voda v území byla vždy, celé údolí jí vděčí za svůj tvar. Nachází se zde soutok
dvou potoků. Harcovského, který napájí přehradu, a jeho bočního přítoku, na kterém
byla dříve zřízena vodní nádrž pro potřeby původního textilního průmyslu. V současnosti
je tato nádrž v žalostném stavu. Je zde málo vody, břehy jsou nepřívětivé. Místu
výrazně ublížilo nedávné rozšíření tramvajové tratě, které na severním břehu vytvořilo
betonový převis. Nádrž je součástí mimopstruhového rybářského revíru v údolí harcovského potoka (http://www.rybsvaz-liberec.cz/Reviry.html). Samotný harcovský potok
je na většině území zatrubněn v korytě hloubky cca 3m. Tento element je v místě
potlačen, má ovšem velký potenciál.
12
Negativně Harcovský potok vnímám v prostoru ulice na Bídě, tedy konkrétně
v místě, kde vede mezi vozovkou a tramvajovou tratí. Jeho břehy jsou lemovány ocelovým bezpečnostním zábradlím. Tato řada souběžných linií je v úseku mezi Textilanou
a vyústěním ulice Na Bídě do centra téměř nepřekročitelná. Pohyb na severní straně
ulice je díky tomu velmi nepříjemným zážitkem.
VEGETACE
Okolí textilany je bohatě zarostlé vegetací. Především v oblasti historické vilové
čtvrti v údolí se nachází řada pozoruhodných soliterů. Stejně tak je tomu v oblasti
pod hrází, do které se postupně přelévá vegetace z lesoparku. V samotné oblasti
textilany se nenacháízejí žádné vzrostlé stromy.
Nejvýrazněji se v oblasti uplatňuje náletová vegetace na svazích a jinak pro člověka
obtížně přístupných místech. Stejně tak Textilana sama pomalu zarůstá, stěhují se sem
vzácné rostliny a živočichové. V tomto směru nejhodnotnější by mělo být území poblíž
stávající vodní nádrže.
Druhově se místní vegetace skládá z buků, dubů, bříz, jasanů a javorů.
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
PRIMÁRNÍ DOPRAVNÍ STRUKTURA
VNITŘNÍ STRUKTURA OKOLNÍCH OBLASTÍ
Oblastí prochází stěžejní Liberecká dopravní osa (ulice Na Bídě a Jablonecká), spojující centrum, velká liberecká sídliště (Broumovská, Kunratická, Králův háj, Kunratická
+ Nová Ruda) a dále je spojnicí na Vratislavice a Jablonec. Je tedy velmi frekventovaná,
do budoucna lze počítat s dalším navýšením provozu v důsledku případné výstavby
tunelu, ústícího na křižovatce ulic Na bídě a Jablonecká (v návrhu ÚP), který by měl
odlehčit křižovatce na Šaldově náměstí. V souvislosti s tímto tunelem je v ÚP plánován
nový kruhový objezd, který by tuto křižovatku měl nahradit.
Charakter překážky mělo údolí dávno před výstavbou sídlišť (morfologie, uzavřený
textilní závod), která se nyní rozkládají na okolních vyvýšených plochách. Je tak logické,
že se uliční síť, jednotlivé objekty a ostatní prvky jako pěší koridory a veřejné prostory
orientovaly podélně se svahy a do údolí neústí vůbec (Broumovská), nebo se sbíhají
v místě, kde to morfologie terénu nejsnáze umožnila. Tyto vstupy jsou velmi významné.
Bez nich by údolí, díky výše zmíněnému, mělo všechny parametry ostrova. Takto je sice
uzavřené, nicméně směřující a ústící.
Silnici vnímám pozitivně z hlediska její funkce - rychlé dopravní spojení, velký
tok lidí a zboží, negativně z hlediska jejího charakteru výrazné bariéry komplikující
v důsledku absence průběžného chodníku příčný i podélný pohyb chodců.
Z dopravního hlediska (automobily) v tomto nedostatečném propojení údolí a okolí
nevidím problém. Velký problém je to opět z hlediska chodců, pro které je problematické
dostat se do údolí na zastávku tramvaje, nebo údolí překonávat například při cestě
do centra.
11
MHD, TRAMVAJ
Druhou dopravní tepnou je trasa tramvajové linky Liberec - Jablonec nad Nisou.
Samotná existence spojení je naprosto stěžejní. Rozsah potenciálního vlivu oblasti
je díky ní rozšířen na celé souměstí a další okolí. Přímo v řešeném území se nacházejí
3 zastávky. Dvě na konci, jedna zhruba ve středu oblasti. Tyto zastávky jsou významnými body zajišťujícími spojení MHD pro okolní sídliště.
Jako naprosto nevhodně řešený ovšem vnímám její široký profil a trasu. Důvodem
pro široký profil je dle mého názoru ekonomicky výhodnější umístění sloupů troleje mezi
koleje. Trasa vychází z původní trasy historické, která vedla souběžně s ulicí podél
zdi závodu Textilana. Před několika lety byla při její rekonstrukci přeložena tak, že
její část nyní vede středem hlavní plochy a člení jí tak na menší ostrůvky sevřené mezi
ostatními bariérami. (Tato trasa vychází z předběžné studie, kterou si nechal zpracovat
nizozemský majitel území jako podklad pro změnu územního plánu. Záměr jako celek
se realizovat nebude, současná trasa je tedy naprosto vytržena z kontextu.) Za hlavní
problém považuji ovšem tu její část, která vede v souběhu s ulicemi Na Bídě a Jabloneckou. Právě toto zdvojení vytváří neprostupnou bariéru, kterou lze ze všech míst
oblasti vnímat přímo fyzicky. Je nepříjemná, zdrcující. Stává se vedoucím prvkem, který
dává území celkový charakter bariéry.
13
ANALÝZA /// DOPRAVNÍ STRUKTURA
12
ANALÝZA /// VÝZNAMNÉ ELEMENTY
PĚŠINY, CESTY
14
Oficiální a neoficiální pěší spojení. Chodníky, cesty, pěšiny. Řada z nich vznikla
v souvislosti se zastávkami tramvaje, jako jejich spojení s okolními sídlišti. Některé
dokonce překonávají svahy a jasně vypovídají o důležitých směrech a intenzitách pohybu.
V severním svahu se nyní dá najít několik míst obývaných bezdomovci, ke kterým vedou
jasně vyšlapané cesty. Tento svah obecně je očividně využíván k různým aktivitám.
Téměř neznatelné cestičky vedou k malým ohništím, "skládkám", vyhlídkám mezi stromy
- kuřáckým a pijáckým místečkům. Mnoho zkratek se dá najít v rámci travnatých ploch
okolních sídlišť.
PAROVODNÍ A TEPLOVODNÍ POTRUBÍ
Výrazným prvkem je parovodní a teplovodní potrubí, vedené nad zemí. Zásobuje
okolní sídliště a některé další soukromé objekty. Většinu území překonává toto potrubí
na vrchní hraně severního svahu, výrazně vstupuje do údolí v jeho západní části.
Je jedním z mála prvků, které jsou reminiscencí historického stavu a které je nositelem
průmyslového charakteru.
HISTORICKÉ STAVBY
V oblasti se nachází několik architektonicky hodnotných staveb. V areálu textilany
je to budova Blaupunkt. Tento pětipatrový železobetonový skelet nese pozoruhodné
množství jemných detailů. Volná dispozice této budovy umožňuje její konverzi na téměř
jakoukoli městskou funkci. Objekty v její blízkostí jsou pro mě cenné především svojí
prostorovu konfigurací - vytvářejí vstup do areálu Textilany.
Řada zajímavých objektů se nachází v prostoru pod hrází. Nejvýznamnějším je bezesporu Liebigova vila a na ní navazující řada secesních vil předznamenávající blízkou
vilovou čtvrť nad Harcovskou přehradou. U některých objektů byly v minulosti provedeny nevhodné stavební úpravy.
15
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LIBEREC
14
ANALÝZA /// INTERPRETACE ANALÝZY FORMOU SWOT DIAGRAMU
analýza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats)
+
16
>
SILNÉ STRÁNKY
+ Mimořádná dopravní dostupnost
+ Jasné morfologické vymezení oblasti
+ Přítomnost vodního elementu
+ Blízkost rekreační zóny (přehrada a lesopark)
+ Prvky kvalitní historické architektury
+ Budova Blaupunkt a prvky industriálu
+ Prvky skalního masivu a oblasti výskytu vzácných druhů
+ Blízkost městského centra a krajských institucí
+ Přírodní amfiteátr na jižním svahu
+ Přítomnost velkého počtu lidí v okolních sídlištích
PŘÍLEŽITOSTI
> Navázání na silnou identitu historické struktury továrny
> Propojení centra a rekreační zóny
> Vzájemné propojení okolních struktur města
> Umístění atraktoru s nadlibereckým významem
> Využití a zpřístupnění Harcovského potoka
> Revitalizace oblasti pod přehradní hrází
> Využití chovného rybníku
> Prostor pro uplatnění absolventů SOŠ, SŠ a VŠ
> Prostor pro nové bydlení
SLABÉ STRÁNKY
- Souběh tramvaje a ulice na bídě (silná bariéra)
- Tramvaj vedená napříč územím
- Široký profil tramvajové tratě
- Nedostatečné propojení okolních oblastí a textilany
- Monofunkčnost a nízká atraktivita okolních struktur
- Špatné propojení s centrem
- Špatné propojení s lesoparkem a přehradou
- Přítomnost chátrajících budov a nekvalitní zástavby
- Problematické a prostorově náročné vedení parovodu
- Zastínění části oblasti vegetací na jižním svahu
HROZBY
x Fragmentace těžiště lokality
x Převaha dopravních struktur (v souvislosti s plánovaným
vyústěním tunelu a kruhovými objezdy)
x Postupné zastavování bez celkové koncepce
x Vznik monofunkční oblasti
x Výstavba velkého komerčního komplexu
x
17
1
BC. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
/// URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC
16
KONCEPT /// MOŽNOSTI KONCEPČNÍCH PŘÍSTUPŮ
AMBICE PROJEKTU A VIZE ROZVOJE LOKALITY
Hlavní ambicí projektu je v lokalitě potlačit její slabé
stránky, zamezit hrozbám a plně využít její potenciál v kontextu města, zároveň ale také docílit nějaké přidané hodnoty,
která by měla význam nad rámec města samotného.
Výsledek analýzy, formulovaný na předchozí straně formou SWOT diagramu jasně ukazuje čeho je potřeba v lokalitě
dosáhnout a proto se o tom zde již nebudu rozepisovat.
+ >
okolní stávající struktura
KONCEPT - METODIKA
Samotný koncept se vyvíjel ve dvou prolínajících se rovinách.
První z nich bylo provedení základních prostorových operací v
celé lokalitě, druhou pak stanovení programu.
Na začátku však bylo nutné mít alespoň rámcovou
představu o náplni těžiště lokality, totiž hlavní části původního
průmyslového areálu Textilana, kde je v současnosti doslova
prázdno - zející rána v organismu města.
Tam, kde se pohybujeme ve stávající struktuře, můžeme
navazovat na místní danosti a dokážeme předpokládat charakter zásahu v oblasti blízkého kontextu ještě před jeho konkrétním provedením. V místě, které se od kontextu města desítky let distancovalo a následně bylo kompletně srovnáno
se zemí, se ovšem v tomto směru nelze pohybovat vůbec.
Základní koncepční přístupy jsou znázorněny na diagramech níže. Z uvedených možností jsem jako nový obsah
Textilany zvolil klasickou městskou strukturu. Dalším krokem
v rámci konceptu bylo stanovení programu pro tuto strukturu
i s oblastí blízkého kontextu a provedení základních operací
v území, které ho prostorově rozdělily na menší, snadněji
uchopitelné části.
x
Těmto částem pak bylo snazší dát konkrétní prostorovou podobu, jelikož se dal okolní kontext takové části vždy
nahradit souborem vnějších vlivů, které si přímo žádaly určitý
způsob řešení.
Takovým vlivem, který určil podobu části, je třeba vstupující cesta, nebo procházející koridor. Blízký zastiňující svah,
hlučná ulice, důležitá pohledová osa nebo prvek technické
infrastruktury.
Textilana
Ač se může zdát, že šlo o uzavřený proces, každý zásah
jsem pak zpětně posuzoval v rámci celého kontextu. Bylo tak
hned jasné, která řešení jsou lepší a která horší. Ta horší
nemělo smysl rozpracovávat a proto by se mohlo zdát, že
v rámci práce nebylo ověřeno dostatek variant.
Důležitou fází návrhu byl průzkum referenčních struktur
a prvků, ze kterých se tyto struktury skládají. Prostřednictvím
aplikace google street view jsem procházel města po celém
světě a hledal městské struktury, které měly potenciál nejlépe
naplnit moji vizi.
oblast blízkého kontextu
ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ PŘÍSTUPY PRO STANOVENÍ OBSAHU HLAVNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ
identita
prostupnost
ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU (VZNIK PŘÍRODNÍHO PARKU)
NÁVRAT K PŮVODNÍMU STAVU - UZAVŘENÝ AREÁL
DOPNĚNÍ STRUKTUROU OKOLNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
DOPLNĚNÍ KLASICKOU MĚSTSKOU STRUKTUROU
Ač je tento
(řešení přírodního
lita má obrovský
by prostřednictvím
Šlo by uvažovat o nemocnici, univerzitě, výrobním, skladovacím areálu atd. Nemocnice ani univerzita v tuto chvíli nejeví o možnost přesunu zájem (to se může časem změnit,
ale pravděpodobně jen v rámci jejich dílčí části jako traumatologické centrum, případně nově založená fakulta atd.),
průmyslový areál je technologicky a provozně velmi specifická
záležitost, většině provozů dnes ovšem vyhovuje open-space
multifunkční hala.
Okolní struktury mají charakter monofunkční oblasti bydlení - sídliště. Jedná se o nemnoho atraktivní prostředí,
které je odkazem funkčního zónování, konceptu, který je dnes
koncepčně zastaralý. Veřejný prostor počítá s nutností využívat
automobilu. Chodec často překáží. Zastavění prostřednictvím
"humanizovaných" viladomů je sice snesitelnější alternativou
panelákového sídliště, ovšem z prostorového hlediska trpí
stejnými neduhy.
Nejvhodnější přístup, který spojuje výhody a téměř ruší
nevýhody předchozích, je vytvořit zde skutečně fungující a vitální městskou strukturu, která by plně těžila z blízkosti
centra, rekreační zóny kolem harcovská přehrady, lesoparku
a blízkosti monofunkčních sídlišť.
přístup z akademického hlediska možný
parku), nemyslím, že je správný. Lokaprostorový a ekonomický potenciál, který
tohoto zásahu nebyl využit.
+ Navazuje na stávající biokoridory a struktury zeleně
+ Vznik přírodního parku jako rekreační zóny
+ Přirozená prostupnost v rámci lokality
- Z ekonomického hlediska velmi nevýhodné
+ Navazuje na historické prostorové využití
+ Vytváří prostor pro řešení problémů lokality
- Neřeší prostupnost lokality v rámci širšího kontextu
+ Silná identita
+ Vytváří prostor pro využití potenciálu lokality
- Neřeší problémy lokality
+ Přizpůsobuje se charakteru oblasti
+ Prostupné v rámci lokality i širšího kontextu
- Nevyužívá potenciálu lokality
+ Ekonomicky výhodné (lze prodat jako jeden celek)
+ Ekonomicky výhodné (možnost etapizace)
- Neprostupné v rámci lokality i širšího kontextu
- Neřizpůsobuje se charakteru oblasti
- Vyčleňuje prostor
- Nedostatek prostředků pro definování prostoru (místa)
- Neřeší problémy lokality
- Nemá lidské měřítko
20
- Nevyužívá potenciálu lokality
+ Klasická struktura vytváří oblasti se silnou identitou.
+ Nabízí mnoho prostředků (hranic) pro definování místa
+ Prostupné v rámci lokality i širšího kontextu
+ Ekonomicky výhodné (lze etapizovat)
+ Je funkčně a formálně rozmanité
+ Sevřená zástavba je blízká charakteru oblasti
+ Má lidské měřítko
+ Vytváří prostor pro řešení problémů lokality
+ Vytváří prostor pro využití potenciálu lokality
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
KONCEPT /// TEORETICKÁ BÁZE
Základem konceptu a těžištěm celé lokality je něco,
co nazývám "klasické město". Co si ale pod tímto pojmem
vlastně představuji?
Nejprve uvedu definici, kterou jsem sestavil sám,
ale samozřejmě vycházím z řady vědomých i podvědomých
zdrojů - vlastních postřehů, rad pedagogů v průběhu studia
a literatury.
MĚSTO:
Umělé prostředí, charakterizované prostorovou rozmanitostí a nakupením mnoha různorodých funkcí, podněcující stálou
přítomnost velkého počtu socio-ekonomicky aktivních lidí.
Pokud chci vytvoři město, musím naplnit tuto definici.
Začnu tedy termínem "umělé prostředí" a v průběhu výkladu
se budu snažit objasnit, proč moje definice zní právě takhle.
CO JE TO UMĚLÉ PROSTŘEDÍ A JAKÝ MÁ VÝZNAM?
Tématem prostředí, respektive prostorem, definovaným
jako soustava míst, se z hlediska fenomenologie zabývá Christian-Norberg Schulz ve své knize "Genius Loci". Pojem "místo"
zde hraje skutečně klíčovou roli. Začněme tedy citátem, který
nás rychle přesune k tomu podstatnému:
"Termín "umělé, člověkem vytvořené místo"
označuje celou řadu rovin prostředí, od měst a vesnic
až k domům a jejich interiérům. Počátek všech těchto
"míst", jejich "přítomnost" (bytí) je v jejich hranicích."
(str.58)
Tedy hranice je podstatou prostoru (místa).
"Heidegger napsal: "Hranice nejsou to, kde něco
končí, ale - jak chápali řekové - jsou tím, odkud
zjevující se věci získávají svůj počátek" Hranicemi architektonického prostoru jsou podlaha, stěna, strop.
Hranice krajiny jsou strukturálně podobné a patří
k nim půda, horizont a nebe." (str.12)
budovu, musíme zvažovat, jakým způsobem spočívá
na zemi a jak se zvedá k nebi. Zvláštní pozornost
musíme také věnovat bočním hranicím či zdem, které
podstatně přispívají k určení charakteru městského
prostředí." (str. 14)
Případně:
"Podobné formy prostorové organizace mohou mít
velmi odlišný charakter, daný konkrétním ztvárněním
prvků (hranic), definujícím prostor." (str. 11)
Tolik k vysvětlení pojmu a významu termínu "umělé
prostředí" v mojí definici.
Halvní důvod prostorové rozmanitosti souvisí s již uvedenými myšlenkami o identitě míst. Myslím, že nejlépe to
lze demonstrovat na prostředí, kterému je jako největší nedostatek vyčítána právě slabá identita, nedostatek charakteristických znaků - totiž panelákovém sídlišti. Slabou identitu
má proto, že deskové objekty panelových domů nenabízejí
dostatek prostředků pro definování místa. Jinými slovy hranice, která je tvořena jejich fasádami, postrádá kontinuitu, nelze
artikulovat, nelze jejím prostřednictvím uzavírat. Jednotvárnost
samotné urbání struktury má negativní vliv i na orientaci
člověka v prostoru. Je to prostředí, ve kterém lze nacházet
existenciální oporu (bydlet) jen těžko.
PROČ NAKUPENÍ MNOHA RŮZNORODÝCH FUNKCÍ?
Jane Jakobsová ve své knize "Smrt a život amerických
velkoměst" obšírně uvádí, že rozmanitost (funkční a prostorová) obecně je zdrojem ekonomické, kulturní a sociální synergie. Budeme na začátku předpokládat, že se jedná o žádoucí
efekt. Proč je tomu tak se pokusím objasnit.
Jedna z tezí, které sama považuje za velmi důležité, zní
takto:
"Rozmanitost velkoměsta umožňuje a podněcuje
další rozmanitost."
Jakobsová mluví o velkoměstě, nicméně jsem přesvědčen
že tento princip je do značné míry platný obecně. Jedná se
o jakýsi lavinový efekt, který nejlépe vysvětlím na tomto
scénáři (podobný uvádí Jakobsová ve své knize):
Tedy pokud chci vytvořit prostor (místo), vytvořím
ho správným vedením hranice, která ho vymezí. Ale proč
je vlastně tak důležité definovat prostor?
Představme si šedou monofunkční oblast na kraji města,
kde se převážně bydlí (budeme předpokládat, že je to prostředí
prostorově vhodné, se silnou identitou). Na ulicích se pohybují
jen lidé, kteří zde bydlí, a to najednou v omezeném časovém
režimu. Ráno cesta do práce či školy, odpoledne či večer
návrat.
"Jestliže člověk bydlí, je umístěn v prostoru
a zároveň vystaven určitému charakteru prostředí.
Ony dvě psychické funkce, jež jsou do tohoto procesu
zapojeny, můžeme označit jako "orientaci" a "identifikaci". Aby člověk nalezl oporu pro svoji existenci,
musí být schopen se orientovat, musí vědět, kde je.
Ale také se musí identifikovat se svým prostředím, tj.
musí vědět, jaké je určité místo." (str.18)
Doplním, že to jak se s prostředím identifikuji, závisí
na mé schopnosti vnímat charakter tohoto prostředí (jeho
určující "charakteristické znaky"), respektive na tom, jak silnou
má toto prostředí identitu (identita je označení pro soubor
těchto charakteristických znaků). Čtenáře jistě nepřekvapí, že
tato identita má původ v podstatě místa, totiž v hranici:
"Charakter je určen hmotným a formálním
uspořádáním místa. Musíme se proto ptát: jaká je zem,
po které kráčíme, jaké je nebe nad naší hlavou, nebo
obecně: jaké jsou hranice, které místo vymezují? To,
jaké hranice jsou, závisí na jejich formální artikulaci
a ta se opět váže na způsob, jakým jsou "postaveny".
Jestliže se z tohoto zorného úhlu podíváme na nějakou
Princip obecně spočívá v tom, že v místě s vysokou rozmanitostí funkcí se pohybuje velké množství lidí, kteří vedle
využití funkce, za kterou do místa původně přijeli, využijí
i jeho dalších možností.
Což mě přivádí přímo k poslední částí mé definice města,
totiž že se má jednat o prostředí, podněcující stálou přítomnost
velkého počtu socio-ekonmicky aktivních lidí.
PROČ STÁLOU PŘÍTOMNOST LIDÍ?
PROČ PROSTŘEDÍ PROSTOROVĚ ROZMANITÉ?
Strukturálně podobné jsou i hranice prostoru města. Je
jimi v tomto případě povrch ulice, po které kráčíme (podlaha),
fasáda a průčelí domů, uliční fronta (stěna) a ve většině
případů nebe sevřené mezi siluetu střech (strop).
Odpověď nacházím opět u Norberga-Schulze, který vycházel z přesvědčení, že umělý prostor (architektura, město)
má poskytovat člověku "existenciální oporu" či jinými slovy
má umožňovat člověku "bydlet". Bydlení definuje na základě
Heideggerovi filosofie takto:
Tento proces je znám jako tzv. Bilbao efekt. Jedna silná
intervence může podnítit řadu pozitivních změn, které jsou
jejím nepřímým důsledkem.
Vedení města se rozhodne, že revitalizuje doky
v bezprostředním sousedství a postaví zde koncertní sál.
Po jeho realizaci se začne dít následující.
Nejprve se změní časový režim, během kterého se v ulicích
naší obytné oblasti pohybují lidé. Protože je zde zastávka
tramvaje, začnou se tu večer pohybovat lidé, mířící na koncert. V ulici pro ně začnou vznikat restaurace a bary, které
začnou během dne využívat i místní. Budova koncertního sálu
je architektonickou senzací, kterou začne navštěvovat řada
turistů. V ulicích se začnou objevovat obchody se suvenýry
a obchody s hudebními nosiči. Protože se nyní v ulicích pohybuje větší množství lidí během celého dne, mohou se tu začít
objevovat specializované obchody, které pro své fungování
potřebují velkou zákaznickou základnu. Díky zvýšení počtu lidí,
kteří sem cestují, se vyplatí zřídit další linky MHD, které sem
budou jezdit z větší vzdálenosti. Zvětší se tak operační okruh
oblasti. Vzhledem k tomu, že se nyní v oblasti nachází většina
základních služeb, mohou se sem z centra města stěhovat
menší podniky, které by sami neměly prostředky na subvencování těchto služeb pro své zaměstnance. Místní obyvatelé již
nemusí každý den jezdit daleko za prací a základními službami.
Začnou k tomu využívat místo svého bydliště, začnou klást
větší nároky na kvalitu veřejného prostoru atd.
Jak už jsem zmínil, aby část města fungovala, je potřeba,
aby zde byli lidé. Přítomnost lidí na sebe váže vznik
nejrůznějších sekundárních funkcí (kavárny, restaurace, obchody, atd.), což zpětně přitahuje další pozornost a více lidí.
Jako rekapitulaci uvedu několik prostředků, které pomohou
dooblasti lidi dostat:
- Oblast bude dobře dostupná
- Základem jsou rezidenti, tedy lidé, kteří bydlí přímo
v oblasti, nebo jejím bezprostředním okolí. Oblast je jejich
výchozím i cílovým bodem.
- V oblasti se nacházejí pracovní příležitosti
- Oblast je dostatečně atraktivní - obsahuje atraktory.
Tomu lze rozumět ve dvou smyslech.
Prvním je samotná prostorová kvalita - funkčnost a rozmanitost všech prvků oblasti (kvalitní architektura, dopravní situace a struktura komunikací, veřejný prostor, krajinné prvky).
Druhým jsou atraktivní (ve smyslu přitahující pozornost)
funkce. Mohou jimi být nejrůznější veřejné kulturní instituce,
zábavní podniky, ale zároveň i objekty městské správy, úřady,
městská vybavenost.
Za atraktor považuji i nejrůznější procesy a činnosti - jak
poutavý je provoz v přístavu, právě prováděná stavba, nebo
řemeslná výroba!
Ale zpět k podstatě této části definice. Klíčové
v ní je slovo "stálou". Celý mechanizmus tohoto lavinového
efektu se totiž bortí, když se lidé pohybují v oblasti ve vlnách celkem bez ohledu na to, o jak velké masy se jedná.
Představme si takovou kavárnu v administrativní a obchodní
zóně. Zaměstnanci se do ulic vyhrnou téměř všichni najednou,
nejvýše 2x zaden. O polední pauze a před odchodem domů. Do
kavárny tak během dne téměř nikdo nezavítá a dvakrát za den
se sem nahrne dav, který personál téměř nestihne obsloužit.
Přesto se zde musí celý den topit, svítit a je vyžadována stálá
přítomnost personálu. Tato situace je pro kavárnu ekonomicky
neudržitelná.
Stálá přítomnost lidí má ale ještě jeden aspekt,
totiž kvalitní sociální kontrola. V případě, kdy oblast není
využívána "rovnoměrně", vzniká v určitých intervalech prostor pro výtržnictví a jiné formy zločinu, které v konečném
důsledku vedou k dalšímu zmenšení intenzity pohybu lidí
ve veřejném prostoru, což vede ke zvětšení prostoru pro tyto
negativní vlivy. Vzniká tak nutnost veřejný prostor kontrolovat jinými prostředky, jako jsou policejní kamery, nebo přímá
policejní přítomnost. To stojí prostředky z veřejného rozpočtu
a není to zcela příjemné ani pro "slušné" lidi, pro které je to
zásah do jejich soukromí.
21
DEFINICE MĚSTA
17
18
KONCEPT /// "KLASICKÉ" MĚSTO A ULICE - REFERENCE
ČESKÝ KRUMLOV
BRNO
50 m
50 m
všechny mapové reference na této https://maps.google.cz/
všechny foto reference na této https://maps.google.cz/
LIBEREC
PRAHA
50 m
50 m
AMSTERDAM
LONDON
50 m
50 m
TOKYO
VENICE
22
50 m
50 m
členění vozovky materiálem
jednosměrné ulice
jednostranně funkční parter
formální odlyšnost parteru
nepravidelná uliční čára
křivolaké pěší koridory
pěší koridor v podloubí
arkýře
"vícepodlažný" parter
střešní terasy, negativní vikýře
nadúrovňová spojení
průchody a pasáže
samostatné domy, uzké proluky
parkovací parter
mobilní zeleň v květináčích
nepravidelná římsa
funkční proluky
stupňovitý parter ve svahu
významné nároží
vodní tok s blízkou hladinou
přístup k vodní hladině
příležitostné parkování v ulicích
zeď a brána do dvora
městská atria, otevřené bloky
anglické dvorky
nepravidelná šířka pruhu
sloupky, patníky
kašna, fontána
ustupující štít
střešní nástavby
expanze prostoru parteru
zastavování vnitrobloku
multifunkční pruhy komunikace
podúrovňová náměstí
podzemní parkování, vjezd
zapuštěný parter
osvětlení na fasádách
osvětlení v chodníku
samostatné osvětlení
dopravní značení
mobiliář, lavička a stůl
pítko
potok na ulici, stoka
treláž
kolonáda
střešní okna
vikýře
prosklené zavěšené fasády
pásová okna
balkóny
lodžie
francouzská okna
klasická okna
arkýřová okna
19
23
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
KONCEPT /// PROSTOROVÁ ROZMANITOST A PRVKY MĚSTA
20
KONCEPT /// NÁVRH PROGRAMU
zdroje všech referenčních
obrázků uvedeny na straně 45
ŠKOLKA + MATEŘSKÉ CENTRUM + ZŠ
Mateřských
školek
je obecně stále nedostatek
a místo se hledá obtížně.
Řada lidí musí s dítětem
dojíždět do školky mimo
místo bydliště.
24
Vzhledem
k
blízkosti rozsáhlého rekreačního
areálu a velkému počtu bytů
v okolních sídlištích (případná
klientela) by v lokalitě
mohly vznikat nejen klasické
mateřské školky, ale i zázemí
pro soukromé organizace se
zaměřením na alternativní
vzdělávání, jako například
škola (školka) Waldorfská,
Montessori, Daltonská atd.
7
10
13
16
19
22
25
8
11
14
17
20
23
26
9
12
15
18
21
24
27
BYTY PRO SENIORY
BYDLENÍ PRO RODINU
STARTOVACÍ BYTY
STUDENTSKÉ PRIVÁTY
Nejde o klasický dům
s pečovatelskou službou
či domov důchodců, nýbrž
o byty s asistencí.
Bydlení přímo ve městě
(v ulici) je velmi důležité,
jelikož je zdrojem základní
sociální kontroly a tedy
bezpečnosti.
Pro mladé zakládající rodiny by mohly sloužit
byty s nájemní smlouvou
na dobu určitou, které jim
dají příležitost fungovat
(díky pozici téměř v centru
města a návaznosti na MHD)
nezávisle na vlastním automobilu. V prostředí, které
je bezpečné pro děti, v blízkosti parku, škol a dětských
hřišť.
textilany
V
okolí
se nachází několik středních
škol a odborných učilišť,
navíc je zhruba ve stejné vzdálenosti od hlavního
areálu TUL, jako harcovské koleje a mnohem blíže
k centru a dopravnímu terminálu.
Představuji si bezbariérový bytový dům či soubor, který je přizpůsoben
ekonomickým
podmínkám
stáří a místo vrátného
na recepci sedí asistent, který může místním
lidem na vyžádání pomoci
(nákupy, rady, přivolání pomoci, zprostředkování specializovaných služeb, zimní
údržba atd.)
Jednotliví
sousedé
se často navzájem znají (minimálně jako známí
neznámí) a v krizové situaci
je tak pravděpodobnější,
že převáží účast nad lhostejností. Například pokud na
ulici zkolabuje člověk, spíš
mu na pomoc přispěchá
rezident, než jen kolemjdoucí, jelikož podvědomě cítí
určitou míru zodpovědnosti.
S menší pravděpodobností
se také stane zločin v ulici, do které ústí (i když
potemnělá)
okna
bytů,
než v čistě administrativní
či nákupní zóně atd.
kteří
Pro
studenty,
raději vyhledají alternativu ubytovacích zařízení
v rámci školních institucí, by
v oblasti mohla vzniknout
řada "soukromých kolejí".
PRIMÁRNÍ SLUŽBY UBYTOVÁNÍ + STRAVOVÁNÍ
SEKUNDÁRNÍ SLUŽBY SPECIALIZOVANÉ OBCHODY
V návaznosti na vznik
sladkovodního a mořského
centra by mohla v souvislosti s turistickým ruchem
vzniknout
soustava
menších penziónů či ubytoven (například analogie
německých
Jugendherbergen) a restaurací se specializací na ryby (artikl, který
zde na severu není příliš
častý).
Lahůdkářství zaměřené
na místní speciality spojené
s chovem ryb, rybářství,
drogérie, obchod s nábitkem,
rámování
obrazů,
kadeřnictví,
železářství,
zámečnická dílna, obchod
s oděvy, privátní zubní
ordinace, nejrůznější obchody atd. Podobná zařízení
se začnou zpravidla objevovat na místech, kde je živo.
Většinou nejsou sami zdrojem tohoto života, nicméně
mohou ho podpořit.
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
21
28
31
34
37
40
43
46
29
32
35
38
41
44
47
30
33
36
39
42
45
48
KANCELÁŘE
ŘEMESLNÉ DÍLNY
Začínající módní návrháři,
architekti, designéři, fotografové, výtvarníci, tiskaři
a další by mohli obývat prostory situované pod severním
svahem. V místě, které není
často zatěžováno přímým
slunečním svitem. Zároveň
by takové prostory mohli dát
prostor pro vzink určité kulturní komunity, která by byla
přínosem pro celé město.
Tyto prostory by měly
mít flexibilní charakter,
umožňující snadné změny
programu. Mělo by se zde
nacházet více typů těchto
prostor - od mini buněk
pro jednotlivce, po větší
komplexy s jednací místností a dalším zázemím.
V Liberci je řada učilišť
SOŠ, produkujících absolventy nejrůznějších oborů. Pracovníci ve službách, stavební
řemeslníci, nábytkáři, výrobci
oděvů, zahradníci, ale i absolventi technických oborů
TUL by mohli v oblasti
dostat prostor pro zakládání
drobných živností i větších
agregovaných dílen.
Všechny výše zmiňované části programu by měly mít formu tzv. bussines inkubátorů. Míst, dostupných a nabízejících
začínajícím podnikatelům potřebné zázemí. Jejich největší devizou by ovšem bylo umístění ve frekventované a intenzivně
využívané oblasti, kde jsou všem "na očích". Jak potenciálním klientům, tak sobě navzájem - tedy příhodně pro vzink
jakéhosi flexibilního společenství, které se uživí jak na malých, tak větších zakázkách.
Možným scénářem by tak mohlo být napříkad: Architekt dostane komplexní zakázku na rodinný dům. Jako subdodavatelé může doporučit lidi, které osobně zná a má s nimi zkušenost. Najme si malou stavební firmu se sídlem ve
vedlejším domě, doporučí designéra pro návrh křesla (které může vyrobit místní nábytkář), osloví zahradníka. Protože
je to větší zakázka, bude potřebovat kamaráda účetního z vedlejší kanceláře, výsledek mu do portfolia nafotí fotograf
ze střešního ateliéru.
KLUBOVNY ZÁJMOVÝCH
SPOLKŮ
LETNÍ KINO + DIVADELNÍ
SCÉNA
SLADKOVODNÍ A MOŘSKÉ
CENTRUM
Samostatně (dlouhodobě
nebo krátkodobě) pronajímatelné prostory, sloužící
jako zázemí nejrůznějších
zájmových aktivit, klubovny,
zkušebny "garážových" kapel. Tedy dotované prostory,
které by mohly být zázemím
pro nově vznikající spolky,
organizace
a
skupiny,
občanská sdružení aj., které
nemají bez možnosti prezentace své činnosti nárok
na příspěvky z městského
rozpočtu.
Pro
umístění
letního kina mě vybízí tvar
přírodního amfiteátru v severním svahu. Parametry kina
by měly být obdobné, jako
toho v sousedním Jablonci
n.N., tedy maximální kapacita
kolem 1500 osob (ovšem
s běžným využitím mnohem
menším). V Liberci letní
kino chybí. Toto by mohlo
být zároveň letní divadelní
a koncertní scénou.
Fungující jako doplněk
ZOO a botanické zahrada.
Nemělo jít prvoplánově o
zábavní centrum ve stylu
delfinárií s kašírovanými
jeskyněmi a cvičenými kosatkami, nýbrž seriózní organizaci, s podobným smyslem
jako ZOO - tedy výzkum
a zachování ohrožených
druhů, edukativní programy
pro školy atd. Akvárium
by mohlo mít (díky absenci
podobného na území ČR)
význam nad rámec Liberce a
kraje. Zároveň by "sneslo"
architektonicky
výraznou
budovu, která by mohla být
atraktorem sama o sobě
(bilbao efekt).
Fungování
takového
zařízení je vždy primárně
závislé
na
dramaturgii.
Pro případ nepřízně počasí
by mohlo být obohaceno
o variabilní střechu z textilní membrány.
MĚSTSKÝ PARK +
LESOPARK + RYBNÍKY +
SÁDKY
Liberec má řadu menších
parků se sadovou úpravou, ovšem žádný, který
by poskytoval větší rovné
travnaté plochy vhodné pro
nejrůznější rekreační aktivity (podobný například
parku de la Villette vPaříži).
Park navrhuji ve spojení s rekreační zónou
kolem Harcovské přehrady
a lesoparkem.
Soustava
sádkových
rybníků vzniká jako rozšíření
stávajícího. Jednalo by se
o soustavu menších jezírek
uzpůsobených
terasovitě,
(aby voda mohla protékat
z jednoho do druhého)
vytvářejících v údolí poutavou vodní krajinu.
25
ATELIÉRY
22
KONCEPT /// ZÁKLADNÍ OPERACE V ÚZEMÍ
ZÁKLADNÍ OPERACE V ÚZEMÍ
Abych mohl území začít řešit podrobně, musel jsem si na něj udělat názor
jako na celek. Stanovit základní operace (oblasti, cesty, hranice atd.), které
mi území rozčlení na snáze uchopitelné části.
Navrhovaná nová "klasická" městská struktura a doplnění struktury okolí.
Za velmi důležité považuji řešení problematického vedení tramvaje
souběžně s hlavní silnicí, což vytváří nepřekročitelnou bariéru. Je zcela jasné,
že oblast Textilany musí být zpřístupněna z jižní strany. Časté napojování
na severní hlavní ulici by zde výrazně komplikovalo dopravní situaci (vznik
odbočovacích pruhů, semafory atd.). Na jižní straně tedy musí vzniknout další
podélná obslužná komunikace, což výrazně redukuje prostor pro samotnou
zástavbu. Řešení spočívá v přeložení tramvajové trasy na jih pod svah a její
spojení se zmíněnou obslužnou komunikací. Takové řešení je zcela běžné,
umožní udělat tramvajovou trať mnohem kompaktnější. Zároveň tak výrazně
oslabím zmiňovanou severní bariéru.
Zastávku tramvajové linky Liberec - Jablonec n.N. v težišti oblasti
přesouvám spolu s celou trasou pod svah na jihu oblasti.
05
Zadní spojení sídliště Broumovská směrem k zastávce tramvaje
v současnosti vede vyšlapanou pěšinou pod parovodem a strmě do svahu.
Navrhuji její zpřístupnění, výstavbu schodiště. 01
Spojení sídliště Broumovská a Králův háj je napojeno na stávající
vyšlapané pěšiny. Spojení by bylo hlavním přístupem k blízkému letnímu kinu,
zajišťovalo by přístup na spodní úroveň území a uzavíralo údolí směrem
k rybníkům. 02
Analogicky funguje spojení sídliště Broumovská a Hvězdná ve východní
části území. Je ovšem mnohem významnější, jelikož je zároveň spojnicí sídl.
Broumovská na centrum. Tato nadúrovňová promenáda by byla integrována
s parovodním potrubím. Na severním konci lávky by mohla vzniknout kavárna
či restaurace s panoramatickým výhledem na celou oblast Textilany. Vznik
lávky je podmíněn adekvátní úpravou vnitřních oblastí samotných sídlišť
- musí dojít k jejímu kvalitnímu napojení na vnitřní strukturu komunikací
a zdůraznění nového důležitého směru. 03
08
03
06
Na hlavní ulici Jabloneckou a Na Bídě by měla být spodní obslužná
komunikace napojena na co nejmenším počtu míst. Každé napojení vytváří
komplikaci ve formě odbočovacích pruhů a světelného řízení.
Oproti územnímu plánu, navrhujícímu kruhový objezd, řeším křižovatku
ulic Na Bídě a Jablonecké, spolu s případným vyústěním tunelu pod Šaldovým
náměstím, jako klasickou světelnou křižovatku. Případný kruhový objezd
by musel mít značný poloměr, navíc by se musel pro zachování plynulosti
vytvořit další kruhový objezd na místě křižovatky ulic Zvolenská, Dvorská
a Jablonecká, nebo celou situaci řešit jedním velkým objezdem. Kruhové objezdy nejsou městotvorné prvky, jejich hlavní výhoda spočívá v bezpečnosti.
Té lze dosánout i zúžením profilu vozovky, materiálem vozovky, optickou
signalizací atd.
09
Oblast pod hrází by měla být v budoucnu výrazně asanována. Ponechal
bych zde pouze historicky hodnotné objekty, které by mohly být transformovány pro účely některých bodů programu (klubovny). Zbytek plochy by
byl zpracován jako rovinatý a převážně travnatý park (historicky se zde
nacházela část Liebigových sadů).
07
04
V prostoru uzavřeného údolí navrhuji rybí sádky a přidružené objekty. Sádky by měly mít přírodní charakter menších jezírek, uzpůsobených
terasovitě, aby voda mohla protékat z jednoho do druhého. 04
02
01
V parku pracuji s korytem potoka. Stavidlem zvedám vodu na úroveň
terénu a využívám jí pro napájení vodní plochy. Tato rekreační zóna by přímo
navazovala na Harcovskou přehradu a lesopark Králův háj. Park by byl
napojen na oblast Textilany podchodem, zároveň by se jednalo o hlavní pěší
koridor k centru města. 05
Uvnitř oblasti textilany zpřístupňuji vodní plochu formou teras. Z důvodu
případných záplav má koryto hloubku cca 3m. 06
Přírodní amfiteátr v jižní části lokality je svým tvarem ideální pro umístění
letního kina. Toto kino by mohlo být kombinováno s letní divadelní scénou. 07
Prostor v severní části Textilany dedikuji hlavnímu atraktoru oblasti,
totiž sladkovodnímu a mořskému centru. 08
26
10 m
50 m
300 m
Místo poblíž bývalého továrního komínu je díky své poloze uzavřením
komunikační a pohledové osy centrum - park. Jako protiváhu sladkovodního
a mořského centra sem umísťuji výškovou dominantu. 09
27
24
NÁVRH /// CELKOVÁ SITUACE
LEGENDA
Území mimo oblast vlastního návrhu
Vodní plochy, potoky
Nezpevněné plochy v řešené oblasti
Navržená zástavba
Sladkovodní a mořské centrum
Chodníky a veřejná prostranství
Komunikace charakterem zklidněné (dlažby, kočičí hlavy atd.)
Komunikace ostatní (asfalt, beton)
28
10 m
50 m
300 m
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
NÁVRH /// SCHWARCPLAN + SOUKROME x VEŘEJNÉ
25
LEGENDA
Zástavba, hmota
Soukromé nepřístupné pozemky (pohledům otevřené)
Veřejný přístupný prostor
SOUKROMÉ x VEŘEJNÉ
Pavel Hnilička cituje ve své knize "Sídelní kaše" sociologa Hanse Paula
Bahrdta, který říká:
"(...) Z pohledu sociologie platí, že čím silnější je polarita a
vzájemný vztah mezi soukromou a veřejnou sférou, tím více městské
je lidské osídlení. Čím slabší vztah se utváří, tím ubývá městského
charakteru."
(cit. Hans Paul Bahrdt) (str. 143).
Principy regulace bloků, zde zobrazovaného "města" Textilany, jsou
podrobně popsány na následující dvojstraně. Zde je nezastavěný prostor v
těchto blocích vyznačen jako soukromý, nepřístupný. Jedná se ovšem pouze o
schema zobrazující situaci, kdy žádný z bloků nepřenechá nic ze své plochy
veřejnému prostoru. V ideálním případě (za dodržení podmínek regulace) by
měl veřejný prostor expandovat i na území vlastních bloků.
Mohly by tak vznikat malá prostranství, pasáže, spojovací uličky a zahrádky, ale vždy jasně a zřetelně oddělené od prostoru ryze soukromého.
50 m
300 m
29
10 m
26
NÁVRH /// DIFERENCIACE VEŘEJNÉHO PROSTORU
PRINCIPY DIFERENCIACE VEŘEJNÉHO PROSTORU
Respektuji důležitost hlavního tahu Na Bídě a Jablonecká, samotnou oblast
na něj proto napojuji jen na třech místech. Automobilu není vjezd zakázán,
řidičům je nicméně profilem komunikací, jejich materiálem a uspořádáním dáváno
najevo, že upřednostňováni jsou chodci. Podélně je skrz oblast vedena soustava
krytých podloubí, spojující důležitá veřejná místa. Důraz jsem kladl na rozmanitost využití vodního elementu a rozmístění vzrostlých stromů. Svět vnitřní
pěší zóny by měl být výrazně obohacen o části ploch jednotlivých bloků, které
vyčlení a ztvární jejich architekti.
Výhradně chodci
Zóna 30
Veřejné prostranství / náměstí
Hlavní místní komunikace
Pěší zóna, jednosměrná obslužná komunikace - vjezd rezidenti a zásobování,
"chodník" a "vozovka" členěna pouze
linkou odlišného materiálu
01
02
1,3
1,8
1,3 1,7
2,3
3
01
07
Parkování (170 parkovací
dům, 73 u komunikací, 72 u
parku, 3 bus)
5
3
2,5
03
2,3
04
02
05
08
06
3
04
1
3
03
05
1,3
3
30
1
3
2
3
6 x 1,1
1,3
300 m
1,3
3
07
50 m
1,4
06
3
10 m
7
4
3
7
7
08
1,3
2
1
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
NÁVRH /// REGULACE
REGULACE OBECNÁ
% BLOKU
27
MAXIMÁLNÍ ZASTAVITELNOST BLOKU NA JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ
BLOK LINEÁRNÍ
1) studie musí zpracovat architekt
2) studie musí obsahovat i vyjádření, jak dané
ztvárnění bloku přispěje ke kvalitě oblasti a města
(formálně, funkčně, z hlediska kvality veřejného
prostoru atd.)
BLOK PLOŠNÝ
3) studie budou individuálně posuzovány a schvalovány komisí, jejímiž členy budou architekti masterplanu, nezávislí architekti, zástupci města, zástupci
veřejnosti.
4 NP
3 NP
2 NP
1 NP
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% BLOKU
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% BLOKU
4 NP
3 NP
2 NP
1 NP
b) stavební čára lineární
c) stavební čára lineární s podloubím
a) stavební čára volná
Poznámka: Toto procentuální rozložení byla stanovena na základě experimentálního modelu (viz níže) a jsou celkovým průměrem všech bloků. Reálně by tyto
parametry měly být stanoveny pro každý jednotlivý blok na základě jeho konkrétních
parametrů.
REGULACE VNĚJŠÍ - NAD RÁMEC BLOKU
REGULACE VNITŘNÍ - V RÁMCI BLOKU
1) V masterplanu jsou stanoveny 3 druhy stavební čáry
1) blok musí být rozdělen na menší části (na základě velikosti bloku stanoven minimální počet částí a minimální plocha nejmenší části), v úvodní části developmentu je celý
blok ve vlastnictví jednoho majitele.
a) Volná (sousední objekty nesmí ležet na stejné stavební čáře - rozdíl min 1,5 m)
b) Lineární (v případě proluky, je nutno dodržet kontinuitu prostřednictvím zdi či
optické hranice)
2) budovy na částech musí být konstrukčně, provozně a formálně nezávislé, lze je
sdružovat do provozních celků a vytvářet mezi nimi spojovací koridory - mosty, lávky,
tunely (do velikosti průřezu 9 m2)
c) Lineární s podloubím (podloubí je na většině míst spojeno s funkčním parterem)
c)
SCHEMATICKÁ APLIKACE REGULAČNÍCH PRAVIDEL
4 NP
4 NP
3 NP
2 NP
1 NP
3) zastavěnost je stanovena % z celkové plochy bloku - min a max pro každé podlaží
4 NP
3 NP
2 NP
1 NP
4) pravidla pro zastínění se uplatní od 2NP (parter vyhrazen převážně funkčnímu
využití)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% BLOKU
BLOKU
b)
20
10
0
30
70
60
50
40
100 %plochy bloku musí být připojena k veřejnému prostoru, čím větší
5)
část nezastavěné
90
80
část plochy bloku jeho developer veřejnému prostoru přenechá, tím intenzivněji může
zbývající plochu v rámci hygienických limitů a ostatních regulačních pravidel zastavět.
a)
3 NP
4 NP
3 NP
2 NP
1 NP
2) Parkování vnitřní dopravy bude řešeno na území jednotlivých
bloků 30
20
50
60
70
80
90
100
% BLOKU
2 NP
10
SMYSL REGULACE - KOMENTÁŘ
Regulační pravidla jsem se snažil stanovit tak, aby při jejich dodržení vzniklo
prostředí velmi rozmanité a z dlouhodobého hlediska flexibilní. Mojí podmínkou však bylo
ponechat co největší míru svobody architektům vytvářejícím výslednou zástavbu bloků.
Regulace vnější mají smysl jako nástroj pro diferenciaci charakteru ulice. Zjednodušeně
lze říct, že vnější okraje souboru mají být striktní, pevné, aby oblast vystupovala jako
jasně definovaná figura. Vnitřní svět však má být pestrý a prostorově rozmanitý.
Cílem regulací vnitřních je pak (vzhledem k menší šířce vnitřních komunikací) zamezit
nadměrnému zastavění (hygienické limity) a podpořit již zmiňovanou rozmanitost a flexibilitu. Rozmanitost pouhou přítomností většího počtu menších samostatných budov, flexibilitu pak v možnosti bourat a rekonstruovat jednotlivé drobné části území bez rizika
výrazného zásahu do fungování a charakteru celku. Změny by měly být pozvolné a
plynulé.
1 NP
31
0
40
28
NÁVRH /// FUNKČNÍ DIAGRAM
ŠKOLKA + MATEŘSKÉ
BYTY PRO SENIORY BYDLENÍ PRO RODINU STARTOVACÍ BYTY STUDENTSKÉ PRIVÁTY
CENTRUM
PRINCIP FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ
Funkční členění vychází především z myšlenky, že město
je mnohovrstevnatý, pestrý a intenzivní soubor struktur.
Že se v něm můžou odehrávat děje, jejichž místo a čas
v podstatě nelze předvídat. Proto vytvářím prostředí
maximálně flexibilní, jehož základem je multifunkční městský
dům, kde každé patro může hostit jinou funkci a velkou část
programu zde tedy zobrazuji jako spektrum signalizující spíš
vhodnost určitého charakteru funkcí v konkrétní oblasti,
než že bych dogmaticky určoval přípustné funkční využití.
Prostředí je regulováno tak, že parter na většině
míst při maximální míře zastavění pravděpodobně nesplní
higienické limity (oslunění) pro bydlení a je tedy vhodný pro
komerci, administrativu, služby a drobnou výrobu. Podobně
tak objekty ležící na okraji oblasti vytvářejí clonu, filtrující
negativní vlivy okolí (zvuk, prach).
FUNKČNÍ KONFLIKTY
Jsem si jist tím, že většinu případných funkčních
konfliktů lze řešit technickými a architektonickými
prostředky v návrhu vlastní zástavby.
32
Dovedu si tedy například představit i bydlení přímo u
hlavní komunikace a zámečnickou dílnou v přízemí. V tomto
případě by stačilo na severní stranu ke komunikaci umístit
pavlač a použít důkladnou zvukovou izolaci stropních konstrukcí.
PRIMÁRNÍ SLUŽBY
UBYTOVÁNÍ +
STRAVOVÁNÍ
SEKUNDÁRNÍ SLUŽBY
SPECIALIZOVANÉ
OBCHODY
ATELIÉRY
KANCELÁŘE
ŘEMESLNNÉ DÍLNY
KLUBOVNY
ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ
LETNÍ KINO +
DIVADELNÍ SCÉNA
SLADKOVODNÍ A
MOŘSKÉ CENTRUM
MĚSTSKÝ PARK +
LESOPARK + RYBNÍKY
+ SÁDKY
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
NÁVRH /// PŘEHLED MÍST
POJMENOVANÁ MÍSTA
Součástí mé snahy o vytváření míst, bylo i jejich pojmenování. Pojmenování
je velmi důležitá věc, jelikož věc učiní konkrétní a vyčlení ji z množiny prostoru
nazývaného obecně. Pojmenvat místo jsem se snažil obecně (k čemu slouží) a dále
přidat jméno vlastní, které by vyjadřovalo důležitou charakteristiku místa, nebo
odkazovalo na již existující místo, se kterým má vztah. Pavel Hnilička ve své
knize "Sídelní kaše" uvadí že je nutné:
"Ještě ve fázi návrhu vymezit a pojmenovat místa jako ulice, náměstí,
park, zahrada, bulvár, promenáda, nábřeží, náves, pěšina, alej, les a
podobně. (...) Zkoumání toho, jaké formy vlastně mezi domy vznikají, a
snaha o jejich pojmenování pomohou dotvářet charakter místa a zabrání
vzniku tolika prapodivných "ne-míst", zaplavujících současná předměstí.
"Ne-míst", která nelze pojmenovat." (str. 126)
29
podchod "U jezu"
jezírko "Fontána"
průchod "Jonášova cesta"
ovocný sad "Pod hrází"
"Textilní náměstí"
zahrada "Dvorek"
koridor "Nálevka"
platforma "Za zdí"
přístřešek "Zastávka"
restaurace "Na hraně"
tramvajová zastávka "Mlýnská"
náměstíčko "U brány"
zahrada "V průchodu"
náměstíčko "Rybí plácek"
chodník "Promenáda"
křižovatka "Obratiště"
molo "U lomu"
vyhlídka "Altánek"
zahrada "U komínu"
letní kino/scéna "Dívadlo"
molo "Pod svahem"
33
lávka "Parovod"
34
35
NÁVRH /// VYBRANÉ STAVBY
32
TEXTILNÍ NÁMĚSTÍ
Je centrálním veřejným prostorem oblasti, do kterého ústí důležité pěší koridory.
Jeho volná plocha může být využita pro většinu městských aktivit - trhy, koncert,
demonstrace atd. Je ovšem i tramvajovou zastávkou, relaxační oblastí s přístupem k
vodní hladině Harcovského potoka a předprostorem sladkovodního a mořského centra.
JEZ
36
Zvedá hladinu v parku do úrovně terénu. Je ale i vodním prvkem, fontánou a vstupní
branou do parku, popřípadě k terasám na Textilním náměstí. Vodní přepad je netradičně
na boku, lemující svažitou rampu, bezbariérově překonávající terénní rozdíl. V případě
odpouštění přehrady se stavidlo zvedne a voda teče do koryta přímo. V tu chvíli jsou
podchod a terasy na náměstí mimo provoz.
LÁVKA "PAROVOD"
Mělo by se jednat o velmi technicistní přiznanou konstrukci, která v sobě spojí funkci
parovodu a lávky napříč územím. Je orientačním bodem, spolu s objektem multifunkční
věže je pohledovou dominantou území, odkazující na původní využití areálu. Zhruba ve
třetině se nachází schodiště a výtah pro bezbariérový přístup. Na severozápadní konci
lávky je restaurace a terasy s výhldem na území Textilany
PARKOVÁ MOLA A PŘÍSTŘEŠKY
Plní funkci mobiliářů a drobných pavilonů. Okupovat je mnůže kdokoli - udělat si
pohodlí, ukrýt se před větrem či letním deštíkem nebo pohledy zvědavců. Posadit se ke
stolu a dát si svačinu.
SLADKOVODNÍ A MOŘSKÉ CENTRUM
Je hlavním atraktorem oblasti s nadlibereckým významem. Centrum je rozděleno
na dvě části pěším koridorem mezi parkem a Textilním náměstím. Každá takto vzniklá
polovina by měla být dedikována jednomu z vodních světů, navzájem spojených lávkami a
mosty. Některé z těchto lávek jsou zároveň vodní tunely, akvária. Vnitřek stěn koridoru
je porostlý popínavými rostlinami a budova by měla mít zelenou střechu. Parkovat lze
buď v centru města, nebo v parkovacím domě u náměstí.
PARKOVACÍ DŮM A MULTIFUNKČNÍ VĚŽ
Parkoviště slouží pro nerezidenty oblasti a návštěvníky sladkovodního a mořského
centra, případně letního kina. Spodní část věže slouží komerčním účelům, ve vrchní jsou
byty. Věž je dominantou území, stojí poblíž místa strženého továrního komína.
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
33
37
NÁVRH /// VIZUALIZACE /// MĚSTO
38
34
NÁVRH /// VIZUALIZACE /// PARK
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
35
39
NÁVRH /// VIZUALIZACE /// RYBNÍKY
40
37
01
02
03
04
05
06
41
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
42
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
39
13
14
15
16
17
18
41
25
26
27
28
29
30
43
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
ZÁVĚR /// REFLEXE
44
REFLEXE
V závěru se pokusím o vlastní kritické zhodnocení. Ovšem nejprve musím učinit jedno
doznání.
Lokalitu osobně znám již z doby, kdy zde ještě stál tovární komplex Textilana.
Pravda, jezdil jsem kolem jen tramvají, která tehdy lokalitou projížděla souběžně s hlavní
ulicí, ale možná o to intenzivněji na mě působila podstata místa, tedy nepřístupného
ostrova uprostřed města. Přiznám se, že tato "pocitová tušení", která nejsou konkrétně
formulovaná, velmi často vedou k zárodku návrhu ještě před provedením všech analýz,
které výsledně použiji jako ověření tohoto předběžného nápadu, případně jako argumentaci. Tento postup může být nebezpečný, protože si výsledky provedené analýzy mohu
díky tomu vykládat tendenčně a omezím tak množství potenciálních variant. Jinými slovy,
předčasně se upnu na určitý typ řešení, který posléze jen těžko opouštím.
V případě tohoto projektu jsem věděl, že chci navrhovat "město", ještě před
zahájením samotné práce. Zasáhla zde moje dlouhodobá touha si ověřit, jestli v dnešní
době lze současnými prostředky produkovat specifická kvalita, kterou nabízí historická
centra rostlých měst, ovšem bez sklonu k historizující architektuře (jak to dělala postmoderna).
Tuto snahu jsem neuvedl v předmluvě jako ambici projektu, jelikož to byla moje
ambice osobní, založená především na onom "pocitovém tušení". Aby to bylo úplně jasné
- zjednodušeně mohu říct, že jsem si vybral zadání textilany, protože jsem tušil, že je
vhodným prostorem, na němž tuto svojí vnitřní ambici uspokojím.
Negativně to vnímám proto, že to vlastně dopředu vyloučilo metodu "research by
design", ovšem velikou radost mám z toho, že se mi tuto ambici povedlo naplnit.
Za výsledkem práce si stojím i přes to, že nebyl dosažen přímo pomocí zmiňované
metody. Obsahuje toho totiž mnohem víc, než jen ono "město". Neprováděl jsem zásahy samoúčelně, ale vždy se snažil je vložit do kontextu toho, co místo potřebovalo,
a následně vše posoudit na základě provedených analýz.
Tyto analýzy jsem vypracoval na základě dostupných zdrojů a materiálů, které jsem
dostal k dispozici, nebo obstaral sám (především za pomoci internetu). Velkou část energie jsem věnoval vlastnímu výzkumu v terénu, jelikož jsem přesvědčen, že osobní kontakt
s lokalitou, přímé prožívání prostoru, je nejefektivnější analytická metoda. Podstatné
rysy místa, jako je celková atmosféra a nepřeberné množství drobných charakteristických
detailů bych z mapových podkladů a statistických dat vyčíst nemohl.
Na požadavky stanovené na závěr této analýzy, popřípadě požadavky v samotném
zadání projektu a v uvodní ambici, se nyní pokusím postupně reagovat a popsat, jestli
a jak byly naplněny.
LITERATURA
Zásah vnímám jako prostorově radikální, budící pozornost. Ve spojení s obecně
známým jménem Textilana by se mohl směle zařadit mezi Liberecké atrakce.
Zařadit mezi Liberecké atrakce by se ale mohla textilana i díky tomu, co se tam
odehrává. Ústředním bodem programu je v tomto smyslu sladkovodní a mořské akvárium,
umístěné v těžišti lokality, přímo u velmi frekventované křižovatky tranzitní dopravy
- všem na očích. Pro Liberec by měla mít textilana hlavní funkci jako jakýsi inkubátor
nových firem a živnostníků. Protože za velmi důležité považuji všechna oodvětví lidské činnosti, dal jsem zde prostor nejen vysokoškolsky vzdělaným výzkumníkům, ale i
řemeslníkům a pracovníkům v nejrůznějších sekundárních službách. Důvodem pro to je
snaha o sociální integraci různých sociálních vrstev a možnost mezioborové spolupráce.
Celkovou mozaiku činností, které se v Textilaně odehrávají, jsem se snažil sestavit
tak, aby byla co nejrozmanitější a fungování lokality nebylo příliš zranitelné případným
kolapsem jednoho odvětví. V rámci práce nepřiděluji konkrétní funkci konkrétnímu místu,
jelikož jsem přesvědčen, že kvalitní městské prostředí se vyznačuje především flexibilitou jeho jednotek - domů. Tempo technologického vývoje se dnes ještě stále zvyšuje
exponenciálně. Člověk, pravda, zůstává člověkem, ale o kolik se náš životní styl liší od
životního stylu naší prababičky? Myslet si, že dokážu předvídat ekonomické a sociální
fungování společnosti v časovém horizontu, pro který oblast navrhuji, by byla holá aro-
WEB
POUŽITÝ SOFTWARE
http://www.mapy.cz/
SketchUp 2013
http://maps.google.cz/
AutoCad 2010
http://marushkapub.liberec.cz/
Adobe Indesign CS5
Jacobs, Jane: Smrt a život amerických velkoměst. [přel. Solperová, Jana] Brno 2013,
ISBN 978-80-905064-4-2
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
Adobe Illustrator CS5
Lynch, Kevin: Obraz města. [přel. Popelová, Lenka - Huťa, Jaroslav] Praha 2004,
ISBN 80-7273-094-0
http://kontaminace.cenia.cz/
Adobe Photoshop CS5
http://archivnimapy.cuzk.cz/
Adobe Reader X
Norberg-Schulz, Christian: Genius loci. [přel. Kratochvíl, Petr - Halík, Petr] Praha 2010,
ISBN 978-80-7363-303-5
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/
ACDsee 5.0
http://en.wikipedia.org/
Microsoft Office Word 2007
Sitte, Camillo: Stavba měst podle uměleckých zásad. [přel. Buriánek, Vladimír] Brno 2012,
ISBN 978-80-87318-21-8
http://cs.wikipedia.org/
Microsoft Office Excel 2007
http://www.vizeliberec.cz/
Google Chrome
http://www.visitsealife.com/
Google Earth
Bergmanová, Vlasta: Textilana v obrazech a datech. Liberec: Technická univerzita 2008,
ISBN 978-80-7372-399-6
Hnilička, Pavel: Sídelní kaše. Brno 2012,ISBN 978-80-7294-592-4
STUDIE
Střítecký, Jiří - Kraupner, Martin: Urbanisticko: volumetrická studie AREÁL TEXTILANA
LIBEREC
Kolektiv autorů: Liberec město s vizí, Liberec 2011
44
V rámci práce jsem navrhl prostorový koncept lokality, který zasahuje do široké
oblasti města (v práci označované oblast blízkého kontextu). Učinil jsem tak na základě
potřeby řešit daný zásah v souvislosti stávajících struktur a jeho prostřednictvím eliminovat jejich nedostatky. Především jsem oslabil, nebo úplně eliminoval bariéry, které území
činily neprostupným a psychicky nepříjemným. Navrhl jsem soustavu nových pěších spojení, která jsou na okolní struktury napojena na smysluplných místech. Tato spojení jsou
hierarchizována podle důležitosti a předpokládané intenzity jejich využití. V rámci úprav
této oblasti blízkého kontextu jsem vycházel z místních daností, které byly vodítkem při
hledání funkčního využití. Pod přehradou na rovině, u řeky navrhuji park, jehož parametry jsou pro Liberec unikátní. Podobně tak oblast dnes zanedbaného rybníka revitalizuji
a obohacuji o soustavu menších sádkových rybníků, které mají praktické využití, ale svým
přírodním charakterem dotvářejí tuto rekreační oblast. Nově využívám jihovýchodní svah
pod sídlištěm "Hvězdná" a drobnějšími soliterními objekty, které umisťuji před panelové
domy do svahu, zjemňuji jejich monumentální siluetu při pohledu z údolí. Na vlastním území
Textilany navrhuji naprosto novou městskou strukturu, která odkazuje na historickou
identitu místa, ale zároveň eliminuje jeho původní nedostatky, je z dlouhodobého hlediska
flexibilní a svou regulací ponechává velkou svobodu architektům jejich částí. Velkou péči
jsem věnoval vytvoření hierarchizované soustavy míst ve veřejném prostoru. Struktura
jako celek je prostorově jasně definovaná a přes provázanost s okolním městem se stále
dá mluvit o ostrovu.
http://www.youtube.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.publicspace.org/
http://www.alexhogrefe.com/
gance. Principem tedy je formule: Fyzická podstata zůstává (myšleno struktura veřejného
prostoru), funkce je proměnná.
Mojí úvodní ambici o měřítkovém rozsahu práce se mi povedlo naplnit jen z části.
Oproti rozsahu původně zadané oblasti (prostor bývalé továrny má cca 9,7 ha) jsem si
tuto již tak velkou oblast více než zdvojnásobil (plocha 21 ha) ze snahy řešit oblast
v kontextu. Navíc většina problémových míst potřebovala řešení velmi konkrétní a podrobné. V průběhu práce jsem tedy od původní ambice ustoupil a snažil se pohybovat
pouze na poli urbanismu.
Ostatně toto je jedna z věcí, které pro mě byly během práce nejvíc přínosné. Snažil
jsem se co nejvíc zúžit oblast ležící mezi urbanismem a architekturou. Především při
stanovování regulačních pravidel jsem neustále osciloval mezi pozicí architekta a urbanisty. Důvodem pro to je moje přesvědčení, že urbanista, vytvářející volumetrickou studii,
nesmí navrhovat za architekta. Důvod spočívá jednoduše v tom, že každý problém má
velké množství řešení a urbanista je během takové studie nikdy nemůže všechny ověřit
a vybrat z nich to nejlepší. Nemůže pracovat v podrobnosti, ve které potom řeší prostor (hmotu budovy) architekt. Ne, že by to nedokázal, ale nikdo mu to nezaplatí, nemá
na to čas a předem nezná obrovské množství vlivů, které návrh budovy ovlivní (kapacity, funkce, konstrukční systém, rozpočet, termín výstavby, materiály, technologie atd.).
Zároveň ale platí, že fasáda budovy je jedním z nejpodstatnějších činitelů vytvářejících
veřejný prostor (viz teoretická báze projektu). Pokud je hlavním úkolem urbanisty tento
veřejný prostor definovat, co jiného mu zbývá, než pracovat s hmotou budovy?
Tento konflikt jsem nakonec vyřešil tak, že jsem s prostorem pracoval podle jeho
důležitosti. Zatímco uvnitř oblasti nechávám výslednou podobu prostoru na zodpovědnosti
architektů (přičemž říkám, že určitá nahodilost je v podstatě žádoucí), například samotnou
budovu sladkovodního a mořského centra využívám jako základní prvek, spojující oblast
parku pod přehradou a veřejný prostor "Textilního" náměstí, které tato budova částečně
definuje. Její důležitost proto volala po konkrétním konceptu (jedná se o dvě části, jedna
sladkovodní, druhá mořská, spojených "deltou" veřejného prostoru mezi nimi).
Na závěr budu ke své práci kritický. Její hlavní nedostatek vnímám především v tom,
že se mi z časových důvodů nepodařilo alespoň část území vyřešit do detailu. Téměř se
nezabývám materiály povrchů a detaily veřejného prostoru, které se podstatně podílejí na
tvorbě genia loci míst. Druhým nedostatkem je chybějící prezentace průzkumu současných
referenčních projektů, které by mohly výrazně zvýšit důvěryhodnost mnou navržených
struktur, diskutabilních z hlediska normových parametrů přímočaře zakotvených v dnešní
legislativě.
Textilana byla nejtěžší projekt co jsem doposud řešil. Byla výzvou kterou jsem přijal.
ZÁVĚR /// BIBLIOGRAFIE A POUŽITÉ ZDROJE
URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA, LIBEREC /// Bc. ONDŘEJ ŠTĚPÁN
45
1
http://www.vyletnik.cz/images/vylet/jested-ca2.jpg
2
http://www.ratusze.karr.pl/photo/Liberec/4.jpg
3
http://maps.google.cz/
4
http://www.fotobanka.net/galerie/download/6719-2/2008-04-26-imgp1448-hdr.jpg
5
http://www.villa-flamendr.cz/GB/images/stories/liberec/zimni-liberec-prehrada.jpg
6
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clankytop-foto/16_terminal_hl.jpg
7
http://i3.cn.cz/1138705733_deti-skolka.jpg
8
http://www.architecture-buildings.com/images/2011/03/taka-tuka-land-for-kid.jpg
9
http://cdn.archinect.net/images/1200x/ml/ml9pefpia1pftrj9.jpg
10
http://previsioncompany.com/wp-content/gallery/3d-rendering-and-visualization-gallery-interiors/senior-living-garden-room-rendering.jpg
11
http://ebmpartner.cz/images/centrum_bydleni_pro_seniory/thumbs/cbs_740x350-1354182316.jpg
12
http://www.broward.org/BrowardHousingCouncil/HousingResourcesServices/Pages/AffordableSeniorhousing.aspx&docid=DUWBUUW-yegBQM&imgurl
13
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-bydleni/142904/co-je-vyhodne-byt-ve-meste-nebo-dum-na-okraji.html
14
http://www.archdaily.com/398972/ap-1211-alan-chu/51d9cb54e8e44ed53800006a_ap-1211-alan-chu_fragile_03-jpg/
15
http://bonasty.com/wp-content/uploads/2013/09/Small-Art-Studio-Decorating-Ideas.jpg
16
http://www.nexpeditor.net/be-creative-with-furnishing-ideas-for-small-apartments/fabulous-interior-design/
17
http://cdn.freshome.com/wp-content/uploads/2012/05/art-studio-7.jpg
18
http://www.iseecubed.com/wp-content/uploads/sharp-colorful-dining-suitable-for-young-family.jpg
19
http://zhishi51.com/wp-content/uploads/2013/09/green-bedroom-student-interior-design-ideas.jpg
20
http://www.topboxdesign.com/wp-content/uploads/2011/02/Student-housing-high-quality-design-Interior-Bedroom.jpg
21
http://www.rentseeker.ca/blog/wp-content/uploads/2012/02/College-Dorm-Room-1024x682.jpg
22
http://resideinlondon.com/wp-content/uploads/2013/05/Regents-park-open-air-theatre-.jpghttp://resideinlondon.com/wp-content/uploads/2013/05/Regents-park-open-air-theatre-.jpg
23
http://cdn.sheknows.com/articles/crave/salmon_orange.jpg
24
http://www.stepin.de/weltneugier/wp-content/uploads/2010/11/Jugendherberge-New-york-New-York-Loft-Hostel.jpg
25
http://www.makegoodtime.net/wp-content/uploads/c_vw_hairdresser.jpg
26
http://2.bp.blogspot.com/_36qp77-oETc/TSw_osoCw3I/AAAAAAAAfW4/liK8UiTqScI/s1600/V2K+Nisantasi+Store+By+Autoban-02.jpg
27
http://www.thelittlefishshop.com/resources/P1000333.JPG
28
http://2.bp.blogspot.com/_39Pf4v24ows/THxpqEszy6I/AAAAAAAABu0/86lN1ZSmC9M/s1600/Art+studio+1+web.jpg
29
http://www.fotoroman.cz/techniques3/studio/rom_atelier_1_01.jpg
30
http://www.ziegz.com/wp-content/uploads/2013/03/artist-studio-natural-finishes-creative-spaces.jpg
31
http://www.property-report.com/wp-content/uploads/2011/05/Office_L.jpg
32
http://www.teamworkstaffingnj.com/wp-content/uploads/2013/02/office3.jpg
33
http://mydecorative.com/wp-content/uploads/2013/02/Office-furniture.jpg
34
http://www.californiamarkt.com/wp-content/uploads/2012/01/Minimalist-and-Functional-Workshop-Area-Interior-Design-of-A-Perfect-Weld-by-Larissa-Sand-San-Francisco.jpg
35
http://homedee.com/gallery/2012/08/Bike-workshop.jpg
36
http://hostedmedia.reimanpub.com/TFH/Projects/FH10SEP_PGARWS_01.jpg
37
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Park_Arentsburg_in_modern_Voorburg,_the_site_of_Aurelium_Cananefatium_Forum_Hadriani,_Germania_Inferior,_Netherlands_(9548743748).jpg
38
http://simplywallpaper.net/pictures/2010/10/02/Honeydukes-Shop-Interior.jpg
39
http://www.theyardscotland.org.uk/assets/images/services/interior.jpg
40
http://resideinlondon.com/wp-content/uploads/2013/05/Regents-park-open-air-theatre-.jpghttp://resideinlondon.com/wp-content/uploads/2013/05/Regents-park-open-air-theatre-.jpg
41
http://www.visittampere.fi/place/798&docid=ENC-q0F28b0fsM&imgurl
42
http://www.archdaily.com/423441/summer-cinema-wowhaus-architecture-bureau/5223dd02e8e44eeef90000d3_summer-cinema-wowhaus-architecture-bureau_cinema_6-jpg/
43
http://www.jacksaquarium.net/wp-content/uploads/2011/09/aquariumsinnj.jpg
44
http://www.lewallpaper.com/imagebank/gaint-aquarium-fish-wallpapers-ocean-sea-underwater-water.jpg
45
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Aquarium_tunnel.jpg
46
http://hqwallbase.com/images/big/ducks_in_a_city_park_pond_in_winter-1486909.jpg
47
http://www.goodwp.com/images/201107/goodwp.com_19214.jpg
48
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Vorontsovsky_park,_Moscow,_Russia._View_at_the_main_pond._July_2009.JPG
45
ZDROJE REFERENČNÍCH FOTEK ZE STRANY 6, 20, 21
2
BC. VĚRA PALÁNOVÁ
/// TEXTILANA V BARVÁCH
SCHÉMA- BARIÉRY
název projektu
48
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
13
SCHÉMA- RYTMUS
- okolo se nevyskytuje žádná charakteristická zástavba,
žádný rastr, pouze sídliště s panelovými domy
- zástavba „přichází“ od centra, kulminuje v bodu setkání a
poté se rozvolňuje do zeleňe
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
14
49
název projektu
SCHÉMA- CESTA ZÁŽITKŮ
- cesta prochází různými prostředími
- cesta jeko spojnice různých zážitků
- páteř v území
- obcchody
obchůdky se studentskými pracemi
- vodní plocha
restaurace, kavárny
- živé i večer
- zaharada
- aktivní odpočinek
název projektu
50
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
15
INSPIRACE
www.mvrdv.nl
Projekt Only Love
Projekt nizozemského ateliéru MVRDV, realizovaný roku 2013 ve francouzském Lyonu. Jde o víceúčelový komplex 4 budov ve tvaru písmen L, O, V, E, jenž obsahuje byty pro sociálně slabší, komerční prostory,
kanceláře a mateřskou školku. Projekt vznikl v sousedství ohromných panelových
domů postavených v 60. letech minulého století a jeho cílem je tuto oblast oživit a zvýšit její atraktivitu pro nové i stávající nájemníky. V kontrastu k sousednímu panelovému bloku jsou budovy rozděleny do řady
menších oddílů, oba komplexy jsou však propojeny spoustou menších cestiček, které umožnují vznik a rozvoj sousedských vztahů. Toto spojení ještě umocňuje unikátní zahrada, jejíž atmosféra připomene svět
Alenky v říši divů.
www.cathedralgroup.com
Projekt The Old Vinyl Factory
Projekt zaštítěný britskými developerskými společnostmi Cathedral a Development Securities plc, za kterým stojí studia Studio Egret West, Duggan Morris Associates a Allford Hall Monaghan Morris. Realizace přestavby areálu bývalé továrny na výrobu vinylových desek ve městě Hayes na západním předměstí Londýna by měla začít v roce 2014. Cílem této přestavby je proměnit opuštěný tovární komplex v živoucí součást
města s ulicemi a náměstími, více než 630 novými byty, restauracemi, kavárnami a obchody. Součástí projektu je také vybudování Centrální výzkumné laboratoře (Central Research Laboratory), která by měla být
prvním plnohodnotným britským inkubátorem pro vývojáře moderních technologií.
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
16
51
název projektu
ká
DEFINOVÁNÍ ÚZEMÍ
LIBEREC
Zvolens
Jablonecká
Komen
ského
Pod
klášt
erem
Tyršova
Felberova
Hum
pole
cká
Jose
finin
o
í
údol
U tiskárny
Hum
pole
V brusičs
ké
Tyrš
ova
dolině
cká
U tiskárny
Sadová
nám.Českých bratří
Sadová
Boženy
škola
Němco
vé
ké
V brusičs
dolině
Oblačná
Lipová
Dvorská
Vojtě
šská
Na Bídě
Horák
Milad
Na pláni
Zenge
rova
Oblačn
á
Na
bídě
Mlýnská
Poutnická
Na
Stav
Peršt
ýně
bařů
Dvorská
Vojtěš
ská
Školn
í
*
škola
ové
y
dr.
Kubá
nská
Kosm
onau
tů
Slove
nské
ho
náro
dníh
o
povs
tání
a
erov
Hašl
Na Perštýně
va
ova
Jans
kého
kam
ene
Stinná
Nad
ou
Hedvá
bná
Vlnař
ská
Andělčina
Sam
etová
ZŠ
nám. Pod branou
Současný stav
Návrh
okraj města
průmyslové srdce
lokalita navazující na centrum
přesto periferie
izolovaná a izolující
lokalita navazující na centrum
propojení s dalšími částmi města
průmyslový areál s typickou architekturou
uzavřený sám do sebe
nevyužitý prostor
transitní oblast (automobily, tramvaj)
sevřená forma, ale umožňující propojení s
okolními sídlišti
gradace směrem od centra (výšková)
vysoká hustota zástavěnosti
průmyslové objekty
komíny
náletová zeleň
teplovodní rozvody
tramvajová trať
jeden objekt z bývalé Textilany
rekonstruováný původní objekt Textilany
obnovený prvek vody
věže
U
Historická podoba
teplárn
*
Andělč
ina
Na Zátoči
U
ina
Andělč
necká
Vlnařská
Gollo
Svatopluk
Klicperova
Jablo
ho
černé
dolu
vztah lokality k městu
název projektu
TEXTILANA V BARVĚ
52
í
Školn
ká
en
kám
zátočí
nám. Příbramské
Kun
ratic
ánčí
Skřiv
Na
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
vnitřní život lokality
hlavní atributy
17
53
54
55
BOURÁNÍ
ZÁSTAVBA
BOURANÉ OBJEKTY
PONECHANÉ OBJEKTY NA ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
BOURANÉ OBJEKTY
https://maps.google.cz/
PONECHANÉ OBJEKTY NA ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Vstupní brána, vedle Blaupunktu
Blaupunkt
https://maps.google.cz/
Měřítko 1:3500
Liebigova vila
https://maps.google.cz/
název projektu
56
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
21
VARIANTY
SCHEMATA- RYTMUS ZÁSTAVBY
název projektu
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
Varianta s výraznýn vodním prvkem
Varianta kostičková
Varianta uzavřená
22
57
Varianta písmenková
ŘEŠENÍ
Jak působí místo na mě. Dlouho jsem se s daným územím sžívala a bylo pro mě obtížně uchopitelné. I po několika
návštěvách jsem se nedokázala stoprocentně rozhodnout, co by tomuto zvláštnímu místu slušelo a jakým způsobem
by se mohlo stát živoucí součástí města. Území pro mne představovalo opuštěný ostrov, který téměř není možné překročit a na kterém se nikdo nezdržuje. Byla to jedna ze skutečností, která mě dovedla k mé vizi.
Okolní sídliště fungují jako samostatné celky, každá část má vlastní školu, obchody atd. Jsou městy ve městě. Chci
proto vytvořit propojení mezi daným územím a okolními sídlištními celky s velkým množstvím obyvatel. Domnívám
se, že by si místo mělo udržet svoji neobyčejnou atmosféru. Proto prostor novou zástavbou částečně uzavírám – stejně jako tomu bylo v době největšího rozkvětu textilní továrny – a na druhé straně nabízím prostor otevřený všem,
kteří sem cíleně přicházejí nebo pouze procházejí. Mým cílem je dosud „mrtvé“ území proměnit v barevnou pulzující
část města.
Liberec je město, které každoročně vyprodukuje velké množství absolventů nejen z Technické univerzity Liberec, ale
také z mnoha středních odborných škol. Většina z nich odchází za prací do jiných destinací. Chtěla bych vytvořit v rámci mého projektu centrum, které nabídne těmto absolventům podmínky pro realizaci svých tvůrčích představ, například v oblasti architektury, designu, oděvního návrhářství apod. Centrum by mělo být prestižním startovním polem,
které se stane dobrou adresou pro začínající mladé odborníky. Výhodou jsou nejen inspirativní a dostupné prostorové
podmínky, ale také přímý kontakt a možnost věcné diskuse. Tyto prostory pro studenty jsem nazvala- tvůrčí jednotky.
Důležitou součástí funkčního programu je vytvořit centrum, které bude lukrativní i pro umístění prosperujících firem
ve vybraných oblastech, které přivedou zákazníky do této lokality. Absolventi zde tak budou nejen tvořit, ale zároveň
budou mít možnost se prezentovat a své „produkty“ prodávat.
Součástí programového řešení je obytná část. Ta nabízí různé kategorie bytů od startovacích, které jsou určené zejména pro absolventy, až po bydlení pro náročnější klientelu. Dále se zde nacházá vědecko- technologické centrum,
které spolupracuje s univerzitou a rozšiřuje její možnosti. Centrum dále nabízí různé možnosti pro volný čas – knihovnu, obchody, kavárny, restaurace, wellness atd.
Na nezastavěné části kolem hlavní pěší komunikace, která prochází celým řešeným územím, vytvářím místa věnovaná vždy určité zájmové skupině lidí. Nacházejí se zde například prostor pro venkovní koncerty, zahrada pro potřeby
střední floristické školy nebo dráha na in-line bruslení, která se během zimy změní na lyžařskou trať.
Za neméně důležitý považuji výškový profil navržených budov. Při příchodu do řešeného území směrem od centra
města míjíme nižší zástavbu městského charakteru o výšce maximálně pěti pater. V tomto okamžiku se dominantou
stává budova bývalé tkalcovny. Výška zástavby poté začíná stoupat a nejvýraznějšími prvky se stávají postupně vyšší
a vyšší budovy. Důvodem tohoto řešení pro mne byla do té doby zcela dominantní okolní obytná zástavba, která je
také nynější velmi výraznou siluetou při příjezdu do města od Jablonce nad Nisou. Myslím si, že první dojem (v tomto
případě vstup do Liberce) je tak důležitý, že svými výškovými objekty vytvářím siluetu novou, která by měla oslovit
svou hravostí.
Růst zástavby směrem do výšky, ta kulminuje a po té se
směrem do zeleně snižuje a rozvolňuje
Princip tvoření zástavby- hřeben hřeben věž
Zástavbu je možné rozdělit do etap
název projektu
58
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
24
SITUACE- CELKOVÁ
ZÁSTAVBA
ZELEŇ
ZPEVŇENÉ PLOCHY
VODA
Měřítko 1: 3500
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
25
59
název projektu
SITUACE- ORTOFOTO
100 m
název projektu
60
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
200 m
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
300 m
název školy a rok
400 m
FUA TUL 2013/14
500 m
26
FUNKCE
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 21470 m²
Technologické centrum
MUZEUM (5035m²)
ADMINISTRATIVA, DÍLNY (10 500 m² )
OBCHOD (4964 m²)
Bydlení, administrativa
Náměstí
Nanotechnologické centrum
PARKOVÁNÍ (14370 m²), 345 parkovacích míst
Tvůrčí jednotky
BYDLENÍ (18800 m²)- 220 bytových jednotek (110startovacích, 80standartních, 40nadstandart)
RESTAURACE, KAVÁRNY (3600 m²)
Obchody, restaurace, kavárny
TECHNOLOGICKÉ, VÝUKOVÉ CENTRUM (9500 m²)
GALERIE (5500 m²)
Muzeum
KNIHOVNA S KAVÁRNOU (1000 m²)
TVŮRČÍ JEDNOTKA - PRÁCE, BYDLENÍ, TVORBA (20443 m²)
WELLNESS, FITNESS (4036 m²)
ŽIVÉ CENTRUM- náměstí se zelení i vodním prvkem, obchody, restaurace, galerie, wellness
- GALERIE je určena pro díla absolventů, kteří kde tvoří (architektura, design, sklo, textil)
NANOTECHNOLOGICKÉ CENTRUM- textilní tradice v regionu pokračuje- textilní nanovlákna, jejichž výzkumu se věnuje TUL
TVŮRČÍ JEDNOTKY- prostor pro tvorbu začínajících odborníků,
bydlení ve vyšších patrech, v parteru obchody, restaurace
OBCHODNÍ TŘÍDA- parter s obchody, veřejné služby, bydlení
TEXTIL V MINULOSTI A DNES
MUZEUM TEXTILU -v původní budově se nachází textilní muzeum, to zatím v tomto kraji s více než pětiset letou textilnítradicí chybí
-před muzeem se nachází rozptylová plocha, malé náměstí se zelení
DROBNÁ ZÁSTAVBA- kavárny, školka, fitness
ZELENÝ PARK- různé aktivity
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
27
61
název projektu
AUTOMOBILY- pouze zásobování
DOPRAVA
HLAVNÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE
TRAMVAJ
VEDLEJŠÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE
VYHLÍDKOVÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE
NAPOJOVÁNÍ K OKOLNÍM SÍDLIŠTÍM
přes území může jet pouze zásobování apod. a to pouze v přesně určenou dobu, celé území je
pěší zónou, proto je zde maximální povolená rychlost 20 km/hod
celý objekt na severní hranici pozemku je zásobován a obsluhován pomocí vnitřní komunikace
dostupné z hlavní silnice na
Jablonecké ulici
v prostoru mezi výškovými
objekty funguje pouze
jednosměrný provoz
USA
http://www.gemcityimages.com/
USA -Detroit
http://rijinblog.blogspot.cz/
Měřítko 1: 4000
název projektu
62
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
http://www.sumava-inline.cz/
28
SITUACE- DOPRAVA
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
PĚŠÍ ZÓNA
JEDNOSMĚRNÁ KOMUNIKACE pro zásobování
TRAMVAJ
PĚŠÍ KOMUNIKACE
IN LINE DRÁHA (v zimě běžecká dráha)
PARKOVIŠTĚ, ZÁSOBOVÁNÍ
NOVÉ PĚŠÍ VSTUPY NA ÚZEMÍ
VJEZD A VÝJEZD DO GARÁŽÍ
Měřítko 1:2500
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
29
63
název projektu
DOPRAVA- PARKOVÁNÍ
PARKOVÁNÍ
PARKOVÁNÍ+ ZÁSOBOVÁNÍ
1 NP, parter
2 NP, vjezd rovnou z ulice Jablonecká
Měřítko 1:2500
název projektu
64
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
30
ZELEŇ
STROMOŘADÍ, SOLITÉRY
ZELENÉ BLOKY
ZELEŇ PRORŮSTAJÍCÍ DO ZÁSTAVBY
ZELENÁ STĚNA
UPRAVOVANÉ TRAVNATÉ PLOCHY
zelenou východní část rekultivuji a ponechávám pouze
kvalitní porost, ponechávám ji její zajímavý charakter a
doplňuji zpevněné plochy a jednotlivá stanoviště
zeleň prorůstající do zástavby - přísný rytmus budov
podkládám organickou strukturou, ve které se nachází: zeleň,
vodní prvek i místo na odpočinek (lavičky, drěvěná plata
na sezení, ležení)
http://rijinblog.blogspot.cz/
Stromořadí
http://www.adgnews.com/
http://www.landezine.com/
http://www.mvvainc.com/project.php?id=41
Town Hall Square Solingen
Düsseldorf, Germany
Měřítko 1: 4000
název projektu
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
http://dstudio.es/
http://dstudio.es/
Na náměstí
31
65
http://www.landezine.com/
Mezi bloky domů
ZELEŇ- 4 RŮZNÉ CHARAKTERY
JOSEFININO ÚDOLÍ- NA ODPOČINEK
HARCOV- 7min
NÁRRŽ HARCOV- PLAVÁNÍ
KRÁLŮV HÁJ- TURISTIKA
přehradní hráz
TEXTILANA- AKTIVITY
vše docházková vzdálenost do 10 minut, 4 různé charaktery městké zeleně, které se navzájem
doplňují
KRÁLŮV HÁJ- 5min
NÁRRŽ HARCOV- PLAVÁNÍ
vodní nádrž Starý Harcov dokončena roku 1906, její délka dosahuje téměř 160 m
JOSEFININO ÚDOLÍ- 2 min
vodní plocha je pro statisícové město dostačující, ale zóna pro odpočinek a relaxaci je nedostatečná
JOSEFININO ÚDOLÍ- NA ODPOČINEK, NA LEŽENÍ
starou, stávající zástavbu bourám a ponechávám pouze Liebigům zámeček a další kvalitní vily
vzniká zde nejen nová vodní plocha, ale také velká odpočinková zóna- travnatá plocha určená
na ležení, na pikniky
po odstranění budov a vyčištění území se také odkryje velká přehradní hráz, která se stane
jednou z dominant- možnost promítání filmů na hráz, „letní kino“
KRÁLŮV HÁJ- TURISTIKA (rekultivace proběhla loňské léto)
lesopark
nově rekultivovaný lesopark, zanechaný lesní charakter, pouze doplněné drobné zásahy
TEXTILANA
TEXTILANA- AKTIVITY
velké množství aktivit
území se nachází na rovině, nenáročné a pohodlné na procházky
zajímavá kulisa zeleného svahu
Přehradní hráz
Měřítko 1: 4000
název projektu
66
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
http://www.stranypotapecske.cz/
32
NÁMĚSTÍ, VĚTŠÍ PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÝ PROSTOR
ZELEŃ
VODNÍ PLOCHY
HLAVNÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE
ZÁSTAVBA
TRAMVAJ
dalším významným prvkem, který doplňuje veřejný prosror je osvětlení, to se bude nacházet
nejen v první části území, ale také v druhé východní části- zelená část bude bezpečným místem pro večerní procházky
http://projectsreview2011.aaschool.ac.uk/
The Park at Lakeshore East
Chicago, USA
http://laud8.wordpress.com/
Dekorační městský charakter
http://inhabitat.com/
název projektu
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
www.amazon.co.uk
Možnost
bruslení
http://www.landezine.com/
33
67
Měřítko 1: 4000
STŘECHY
VEŘEJNÉ
POLOVEŘEJNÉ
SOUKROMÉ
údolí je umístěné mezi výrazně tvarované kopce, na kterých se nachází panelové domy
z řešeného území (zejména během léta) nejsou příliš vidět, ale téměř ze všech okolních sídlišť
je Textilana vidět velmi dobře
rozmanitost střech
další obytná krajina
výškový rozdíl k okolním sídlištím je od 16 do 22m
Burnley Living Roofs by HASSELL
Burnley Campus I Melbourne, Australia
http://www.landezine.com/
1. Zelené
http://www.landezine.com/
http://commons.wikimedia.org/
2. Odpočinkové
Rooftop playground by JDS Architectures
Denmark
Měřítko 1: 4000
název projektu
68
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
http://izismile.com/
3. S aktivitou
http://www.ceskehory.cz/
34
ZELENÁ ČÁST
AKTIVITY SE PSY
VENKOVNÍ KONCERTY
SKATEPARK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
ŠKOLNÍ ZAHRADA
PETANG, VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA
HŘIŠTĚ (TENIS...)
školní zahrada patří a je určena pro účely Střední odborné škole se zahradními obory, která se
nachází hned za silnicí
jednotlivá stanoviště jsou od sebe oddělena shluky stromů
http://www.adgnews.com/
http://www.inntravel.co.uk/
http://www.dezeen.com/
Měřítko 1: 4000
název projektu
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
www.themightycribb.com
http://livability.com/
http://ontspanningspraktijk.nl/
http://www.bodyandhealthimages.com/
http://www.endalldisease.com/
http://www.programturizmus.hu/
Školní zahrada
35
69
http://www.pet360.com/
VODNÍ PRVEK
DEKORAČNÍ VODNÍ PRVEK
CHARAKTER POTOKU
VODNÍ PLOCHA NA KOUPÁNÍ
JEZÍRKA
NÁDRŽ NA RYBAŘENÍ
na celém území odkrývám potok, který dříve sloužil textilní továrně, vodní prvek se objevuje
v mnoha podobách
rozšiřuji i vodní nádrž Starý Harcov, který nemá dostatečnou kapacitu na ležení, relaxaci
v jezírkách se můžeme koupat nebo na nich během zimy bruslit
http://www.dreamstime.com/
http://glitterinc.com/
http://www.waymarking.com/
Dekorační městský charakter
http://www.ceskevylety.cz/
Měřítko 1: 4000
název projektu
70
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
http://www.ceskevylety.cz/
Možnost bruslení
36
BRÁNA- směr od centra
ZAJÍMAVÉ PRVKY V NOVÉ ZÁSTAVBĚ
vstup na území považuji za velice důležitý, proto rekonstruuji starou bránu navazující na Blaupunkt
BRÁNA DNES A V NÁVRHU
OTVORY V ZÁSTAVBĚ
zástavba lemující severní hranici celé území uzavírá, jen ve dvou místech vytvářím
do domů průřezy, které odkrývají co se za touto „hradbou“ děje
jednou na počátku území- přímo před muzeem textilu a podruhé před vstupem
na Josefinino území- tam vznikne zarámovaný pohled na nově vytvořenou vodní
plochu a odkrytou přehradní hráz
otvory jsou okny nejen směrem z území ven, ale fungují také obráceně, řidiči jedoucímu okolo se najednou poodkryje nově vytvořený vnitřní svět
PRŮŘEZY V ZÁSTAVBĚ
ZASTŘEŠENÉ OBCHODY
dlouhý dům nacházející se při jižní hranici vedoucí přes celé náměstí
v horním patře se nachází prostor pro tvorbu (kanceláře, dílny) v patreru pak obchody , kde se je možné produkty vystavovat a prodávat
parter na zastřešený, vhodný pro úkryt před deštěm nebo letním sluncem
DŮM S „PODLOUBÍM“
ZAOBLENÝ ROH
v parteru je dům zaoblený, na něm stojí první výškový objekt čtvercového půdorysu, pro chodce by nebyl pravoúhlý roh příjemný
PARTER A ZAČÍNAJÍCÍ VĚŽOVÁ ZÁSTAVBA
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
37
71
název projektu
ŘEZY
řez DD´
řez EE´
řez BB´
řez AA´
řez CC´
řez AA´
řešené území
řez BB´
řez CC´
řez DD´
Měřítko 1: 2000
název projektu
72
TEXTILANA V BARVĚ
řez EE´
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
38
VIZUALIZACE- ATMOSFÉRA
nová zástavba během dne
název projektu
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
Zelené plochy na náměstí
39
73
Trolejbusová zastávka
VIZUALIZACE- ATMOSFÉRA
nová zástavba v typickém libereckém počasí
Náměstí- pohled na výškové objekty
název projektu
74
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
Náměstí- směr k přehradě
40
ZÁKRES
NÁVRH
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
41
75
název projektu
VIZUALIZACE- BUDOUCNOST
DNES
NÁVRH
MOŽNOST ROZVOJE DO BUDOUCNA
název projektu
76
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
42
PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE
INTERNETOVÉ ZDROJE:
http://www.archiweb.cz/
www.cathedralgroup.com
www.mvrdv.nl
http://www.panoramio.com/
http://www.staremapy.cz/
commons.wikimedia.org
http://www.ceskevylety.cz/
http://www.ceskevylety.cz/
http://www.waymarking.com/
http://www.dreamstime.com/
http://glitterinc.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.endalldisease.com/
http://www.programturizmus.hu/
http://www.inntravel.co.uk/
http://ontspanningspraktijk.nl/
http://www.bodyandhealthimages.com/
http://www.adgnews.com/
www.themightycribb.com
http://www.pet360.com/
http://www.drzkov.cz/
http://www.ceskehory.cz/
http://www.landezine.com/
www.amazon.co.uk
http://projectsreview2011.aaschool.ac.uk/
http://laud8.wordpress.com/
http://dstudio.es/
http://www.adgnews.com/
http://rijinblog.blogspot.cz/
http://www.sumava-inline.cz/
http://rijinblog.blogspot.cz/
http://www.gemcityimages.com/
www.liberec.cz/
www.tul.cz/
cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
www.zooliberec.cz/
www.nasliberec.cz
www.vizeliberec.cz/
www.nmps-os.cz/vyznamne-objekty/byvala-textilana/
zivapamet-liberec.cz/cs/9-textilana.html
sotextilana.blogspot.com/
cs.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas
www.oma.eu
LITERATURA:
BERGMANOVÁ, Vlasta. Textilana v obrazech a datech. Příbram, 2008. ISBN 978-80-737-2399-6.
GEHL, Jan. Město pro lidi. Brno, 2010. ISBN 978-80-260-2080-6.
KRIER, Rob. Town Spaces. Basel, 2003. ISBN 3-7643-6942-6.
KOPEC, Jakub. Kompaktní město. Brno, 2012. ISBN 978-80-905149-0-4.
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana; LHOTOVÁ Markéta. Zmizelé Čechy. Praha, 2010. ISBN 978-80-7432-031-6
PODĚKOVÁNÍ:
Mé poděkování patří Mgr. A. Zdeně Zedníčkové a panu doc. Jiřímu Klokočkovi nejen za odborné vedení a cenné rady, ale také za
velkou trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování diplomové práce věnovali.
Také děkuji Ing. arch. Lence Švábkové a Ing. arch. Jiřímu Matyášovi za zajímavé, inspirující nápady a pomoc při zpracování.
Dále bych pak chtěla poděkovat svým rodičům, sestře Evě a příteli Jakubovi zejména za podporu a velkou trpělivost.
TEXTILANA V BARVĚ
jméno studenta
Bc. VĚRA PALÁNOVÁ
název školy a rok
FUA TUL 2013/14
43
77
název projektu
3
DANIELA ALVES SOUSA
/// TEXTILANA PROJECT
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
4
DANIELA SOFIA SOUSA
/// TEXTILANA NETWORK
110
There are three important elements to work and resolve in the
Textilana area – the river, the warm water transport structures,
and the tram line, that cross the space right n the middle.
The Textilana presents, in most of its part, a very level , of
which excluded only the south side, that is already very
rugged
111
The first ideas came to looking for a solution to
"disguise" the warm water system transport. I look for
directions, points of view and guidelines of the
project. This would bring confusion, dynamic and,
above all, the movement that the plot area had in his
past, as a major industry.
Different directions create different spaces.
112
Following this work, it became necessary to create a
mini-city. The design of a central area is present, a kind
of city square where these directions intersect.
Appears the idea of ​a network, the spider line. The
territory would thus be a space that allows access to its
interior, in very different ways, but that prevents the
use as a place of passage.
The lines becames buildings. Others lines, became
bridges.
113
In this point is also important understand how the
program is associated to the constructed area and,
even more important, to the public open area
(squares).
114
The history
of the place
115
Public Space Plan
116
Acess Plan
117
Green Area Plan
Playground
Skate Park
118
Urban garden
119
Division of public
and private program
120
121
122
123
5
BARBORA OBRTLÍKOVÁ
/// REVITALIZACE ÚZEMÍ TEXTILANY
KONCEPT
lokalita bude mít kompaktní charakter, přesto hmotová diferenciace, pestrost ve velikosti zástavby i měřítku veřejných prostor
velmi nenásilné dělení na 3 zóny směrem od centra města drobnější měřítko - dává dominantní postavení staré továrně
směrem k centru lokality výšková gradace, gradace hustoty zástavby, průhledy, propojení, ulice ústí do středu lokality - velké náměstí, dále se zástavba rozvolňuje směrem do 3. klidové/
přírodní zóny
2.
3.
126
1.
DĚLENÍ LOKALITY / DIVIDING OF AREA
3 zóny - každá má odlišnou funkční náplň, jsou ve vzájemné interakci, vzájemně se doplňují, podmiňují
drobné měřítko, pestrá zákoutí - prostory veřejné/poloveřejné/soukromé - dominace Muzeum průmyslové tradice - určuje charakter zóny /ateliery/workshopy/řemesla/
drobná výroba/ dětské kroužky/bydlení/kavárny - náměstí A - variabilita aktivit - koncerty/ trhy/ výstavy/ prezentace řemesel
měřítko zástavby výrazně větší - městský charakter - REGIONÁLNÍ VÝZNAM - kongresový sál/ restaurace/ hotel/ výrazně městský velkorysý veřejný prostor náměstí v
centru s vodním prvkem - dělení zelení - stromy
zóna klidu, relaxace, sportu, rybaření, převažuje charakter přírodní
B
C
127
A
DĚLENÍ LOKALITY / DIVIDING OF AREA
zóna 1 - charakter odkazující k tradici, historii - DOMINUJÍCÍ OBJEKT - Blaupunkt - nositel tradice/reminiscence textilního průmyslu - Muzeum průmyslové tradice
drobné měřítko, pestrá zákoutí - prostory veřejné/poloveřejné/soukromé - dominace Muzeum - určuje charakter zóny /ateliery/workshopy/řemesla/ drobná výroba/ dětské
kroužky/bydlení/kavárny - náměstí A - variabilita aktivit - koncerty/ trhy/ výstavy/ prezentace řemesel
3.
B
C
A
3.
2.
1. současný stav
2.
1.
128
2.
DĚLENÍ LOKALITY / DIVIDING OF AREA
3 zóny - každá má odlišnou funkční náplň, jsou ve vzájemné interakci, vzájemně se doplňují, podmiňují
měřítko zástavby výrazně větší - městský charakter - REGIONÁLNÍ VÝZNAM - kongresový sál/ restaurace/ hotel/ výrazně městský velkorysý veřejný prostor náměstí v centru s vodním
prvkem - dělení zelení - stromy
B
C
129
A
DĚLENÍ LOKALITY / DIVIDING OF AREA
3 zóny - každá má odlišnou funkční náplň, jsou ve vzájemné interakci, vzájemně se doplňují, podmiňují
C
zóna klidu, relaxace, sportu, rybaření, převažuje charakter přírodní
současný stav
B
C
130
A
bydlení
občanská vybavenost - obchody, služby, restaurace, bary
muzeum, umění, řemesla, ateliery, drobná výroba
kongres centrum
kanceláře, administrativa
volnočasové aktivity, relax - monofunkce sportovního zaměření
131
S
VÝŠKA ZÁSTAVBY
1.zóna
dává vyniknout - dominovat budově Blaupunktu - nyní Muzea textilního průmyslu a vytváří před ním též náměstí - veřejný prostor
2.zóna
směrem ke středu lokality - novému subcentru Liberce adekvátně významu roste i výška zástavby, nejvyšším objektem bude budova kongresového centra / víceúčelového sálu
3.zóna
nejen výška, ale i hustota zástavby se výrazně snižuje - dominuje přírodní charakter, voda, volnočasové aktivit, relax
26m
22m
22m
19m
16m
12m
132
22m
16m
HUSTOTA ZÁSTAVBY
zastavěnost 60 - 80%
zastavěnost 40 - 60%
se projevuje od rušné a vytížené komunikace v ulici Na Bídě a Jablonecká
hustota souvisí s charakterem - bloková výstavba, pravidelný rastr / startovní bydlení pro absolventy, tradiční řemesla, drobná výroba, umělecké ateliery
směrem ke středu lokality hustota zástavby roste
výrazně se snižuje možnost výstavby - dominuje přírodní charakter, voda, volnočasové aktivit, relax
Na Bídě
Jablonecká
133
nejvýrazněji
1.zóna
2.zóna
3.zóna
zastavěnost 80 - 100%
134
HMOTY - NÁVRH
135
136
137
138
139
140
141
142
Bc. Barbora Obrtlíková
143
6
KLÁRA PATEROVÁ
/// REVITALIZACE ÚZEMÍ TEXTILANY
Nová urbanistická struktura
Liberec jako takový se z urbanistického hlediska
vyznačuje tím, že jeho struktura není nijak jednotná. O to víc to platí pro zadané území, neboť v minulosti netvořilo s okolím žádné vazby, respektive
uzavíralo se samo do sebe, stavělo se k okolí zády.
Budovy byly stavěny postupně, podle momentální
potřeby. Nevznikl tak celek, na který by se dalo při
dnešním územním plánování navazovat.
Ve svém projektu jsem se rozhodla postupovat
tak, jak to radí architekt a urbanista Roman Koucký:
nejdříve navrhnout funkční strukturu, jejíž náplň je
až druhotná. Struktura by tak měla fungovat i třeba za předpokladu, že za několik let vznikne potřeba
jiné funkční náplně a budova bude schopná se tomu
přizpůsobit - její struktura bude na takovou proměnu dostatečně flexibilní.
Liniová struktura zástavby
Základní kostra zástavby vychází z linie, jenž kopíruje současnou silniční komunikaci. Na pravé polovině území (2, 3) je tato linie stále patrná, avšak
domy jsou již členěny do větších, samostatných jednotek.
K Textilaně čelem, k silnici zády
146
Díky navrženému systému budovy (1) tvoří jednak bariéru vůči rušné komunikaci, ale jejich druhá
strana (směrem do areálu Textilana) poskytuje pohled na rozmanité uspořádání jednotlivých funkčních jednotek a vytváří tak prostor pro plnohodnotný městský život.
18
Klára Paterová
Výšková členitost terénu
Urbanistická struktura
M 1 : 7 000
Významnou charakteristikou tohoto prostoru je
jeho výšková členitost. Jednak jeho lokace v údolí
obklopeném kopci, ale i významný výškový rozdíl
mezi silnicí a místem, kudy protéká Harcovský potok (v současné době z většiny zakrytý, takže si běžně ani nevšimneme, že tam je). Rozdíl činí téměř pět
metrů, tedy jedno podlaží, a je zřetelný i na terénu
v okolí tramvajové linky, který je oproti ní snížený.
Two levels city
GSEducationalVersion
Textilana protkaná
1
4
2
3
19
147
Ve svém návrhu výškové rozdílnosti terénu využívám a ještě více ji zdůrazňuji. Vzniká tak přízemní patro, které je napojeno na komunikaci vedoucí
prostředkem nově navrženého areálu a je vyhrazeno převážně pohybu pěších. Naopak výhradně automobilistům slouží druhé nadzemní podlaží, jenž
právě dosahuje stejné výškové úrovně jako silnice.
Toto patro zároveň tvoří jakýsi předěl mezi prostory veřejnými (služby, obchody, restaurace, kavárny
v 1NP) a polosoukromými či soukromými (od 3NP
výše jsou situovány kancelářské prostory a bydlení).
Tento princip je uplatněn v tzv. městské části (1).
Funkční řešení budov
148
Přestože (jak bylo řečeno výše) by měla navržená
struktura - především její městská část - být schopna
se přizpůsobit i jiným funkcím než těm primárně daným, navrhuji řešení, jak by se například daly funkce
vhodně uspořádat.
Městská, lineární část areálu poskytuje mnoho
různých využití jedné struktury. Tato oblast by měla
být značně dynamická, poskytující možnosti ubytování i třeba jen krátkodoběji či byty malometrážní,
startovací, které by si mohly dovolit i nízkopříjmové
skupiny a jichž je v současné době v Liberci nedostatek.
Na druhé straně navrhuji využití budovy Blaupunktu jako nového centra současného umění (o
tom viz níže).
Prostory vyhrazené jako pracovní mohou sloužit
částečně i jako pronajímatelné kanceláře menších
rozměrů, opět pro mladé lidi, kteří hledají prostor
pro svůj rozvoj.
Významnou budovou větších rozměrů je také
krytý areál pro sportovní aktivity. Směrem od něj
dál se hmoty člení do větších kompaktnějších celků
a funkčně se vyhraňují převážně bydlení, a to různých typů.
20
Klára Paterová
Funkce obecně:
Žlutá = občanská vybavenost
Červená = práce
Modrá = bydlení
Šedá = parking
Smíšená zástavba městského charakteru
Kancelářské prostory / Výroba
1NP 3330 m2 služby
2NP 1870 m2 služby + 1460 m2 parking
3NP 4360 m2 kancelářské prostory
4NP 2870 m2 kancelářské prostory
1NP 5080 m2 služby v parteru
2NP 6530 m2 parking (vjezd ze silnice)
3NP 8740 m2 kancelářské prostory
4NP 4800 m2 malometrážní bydlení
Sportovní areál indoorové sportovní aktivity
1NP 1200 m2 parking
2NP 1200m2 sport
3NP 1200 m2 sport
4NP 1820 m2 sport
Individuální bydlení
1NP 400 m2 bydlení + 400 m2 parking
2NP 800 m2 bydlení
3NP 800 m2 bydlení
Bytový dům „koncový“
Blaupunkt - rekonverze na
centrum současného umění
1NP 1170 m2 café/bar + 1170 m2 parking
2NP 1170 m2 výstavní prostory
3NP 1170 m2 výstavní prostory
4NP 1170 m2 pronajímatelné ateliéry
5NP 1170 m2 hotelové ubytování
1NP 580 m2 parking
2NP 580 m2 bydlení
3NP 580 m2 bydlení
4NP 580 m2 bydlení
5NP 580 m2 bydlení
Bytové domy „dvojčata“
1NP 600 m2 parking + 430 m2 služby
2NP 1030 m2 bydlení
3NP 1030 m2 bydlení
4NP 1030 m2 bydlení
Mateřská školka + volnočasové aktivity
Textilana protkaná
21
149
1NP 660 m2 školka
2NP 660 m2 volnočasové aktivity pro děti a mládež
Rekonverze budovy Blaupunkt
Pouze jediná budova z celého komplexu zůstala
zachována: bývalá pětipodlažní tkalcovna nacházející se v západní části území, po firmě, která ji během
okupace zabrala, nazývána Blaupunkt. Stavba z roku
1908 je unikátní svou nosnou konstrukcí, kterou tvoří na svou dobu unikátní železobeton - šlo o první železobetonovou průmyslovou stavbu v Liberci. Podle
studie, která zkoumala statický stav budovy a její
možné využití, byla budova shledána schopnou dále
fungovat, bez významných zásahů do konstrukční
struktury.
Jako nové funkční využití navrhuji centrum současného umění, které by poskytovalo místo pro
krátkodobé i dlouhodobější expozice, stejně jako sál
pro přednášky a diskuze. Součástí by byla přízemní
kavárna/bar. Parkoviště by bylo situováno v sousední nízkopodlažní novostavbě, jejíž střecha by byla
využitelná pro rozšíření kavárny při hezkém počasí.
Horní (páté) patro by se mohlo stát hotelem nevšedního typu.
Jako referenční obrázky uvádím jednak Palais de
Tokyo, pařížské Centrum současného umění, kde architekti Lacaton & Vassal provedli rekonverzi budovy ze třicátých let.
Další referencí je jednodenní výstava fotografií, která se uskutečnila jednoho letního dne v roce
2010 právě v objektu Blaupunkt.
150
1, 3 Současný stav budovy Blaupunkt
2, 5 Jednodenní výstava fotografií v Blaupunktu
4, 6 Palais de Tokyo, Centrum současného umění v Paříži
22
1
4
2
5
3
6
Klára Paterová
Připomínka industriální minulosti:
využití potrubí
Textilana protkaná
23
151
Územím prochází několik rozvodů horkovzdušného potrubí, jenž jsou v současné chvíli sice
využívány, ale nejsou ve vhovujícím stavu. A tak při
výstavbě bylo potřeba tyto rozvody přeložit - nejspíš pod zem.
Myslím ale, že část starého rozvodu by se
mohla zachovat a plnit pouze funkci estetickou jako industrialní kulisa místa.
Dopravní řešení
Areál Textilany byl v době, kdy zde ještě
továrna stála, jakýmsi ostrovem uvnitř města.
Budovy této továrny připomínaly hradby, které jasně vymezovaly její teritorium. Přestože
se areál nachází na místě tak strategicky významném, že je třeba, aby se stal plnohodnotnou součástí města Liberec (vždyť vzdálenost
od autobusového terminálu Fügnerova činí
zhruba 500 metrů), v jistém smyslu bych „ostrovitost“ tohoto místa zachovala. Nová Textilana se stane ostrovem s omezenou dopravou.
Územím projíždí tramvaj s četnými zastávkami,
avšak běžný provoz aut či autobusů zůstává
pouze tak jak je tomu v současné době - objíždí
území zvenku.
Díky systému dvouúrovnovosti uplatněném
v západní části pozemku, můžeme svůj automobil zaparkovat v druhém nadzemním podlaží, jež prakticky celý slouží výhradně tomuto
účelu. Dostaneme se do něj přímo ze silnice,
která se nachází na stejné výškové úrovni. Naopak pohybu chodců či cyklistů je uzpůsobena
klidná zelená osa procházející prostředkem zástavby.
Výkresy s několika různými řešeními dopravní situace svědčí o tom, že vyřešit v Liberci
dopravu opravdu není snadné. Brala jsem tedy
tato různá řešení jako výčet variant, z nichž
jsem vybrala tu, která se pro můj záměr hodila
nejvíce.
152
1, 2 Návrhy na Nový územní plán
3 Platný územní plán Liberce (z roku 2002)
4, 5, 6 inspirace pro řešení dopravy, Nantes
24
1
4
2
5
3
6
Klára Paterová
153
Znovuobjevení potoka,
napojení na centrum města
Současné spojení centra města s areálem Textilany není příliš uspokojivé. Zvláště pokud by došlo
k výstavbě v areálu Textilany (ať už bude jakákoliv),
stane se toto propojení ještě frekventovanější a využívanější.
Dnes sice protéká touto spojnicí Harcovský potok, který je odkrytý, ale není k němu téměř žádný
přístup - lemuje ho vozovka z obou stran. Podle mě
není odkrytí potoka jediný způsob jak ho zpřístupnit,
zviditelnit. Navrhuji primárně vybudovat cestu, která dovede chodce do centra města důstojným způsobem. Poté je například možné propojit tuto cestu
s potokem opticky pomocí občasných průhledů.
S myšlenkou zlidštění této cesty pracovali již plánovači měst v padesátých letech, jak můžeme vidět
na výkrese z této doby.
1
4
2
5
3
6
154
1 Arkadien Winnenden by Atelier Dreiseitl
2 Anchor Park Malmo, SLA Stig Andersson
4 .... Směrný plán asanační, 1954, autor konceptu: architekt
Svatopluk Technik.
5 Korea Seoul Cheonggyechenon / před
3, 6 Korea-Seoul-Cheonggyechenon / po
26
Klára Paterová
Hned na začátku návrhového procesu mi bylo
jasné, že je potřeba poskytnout vhodné bezbariérové spojení areálu Textilany s Harcovskou přehradou. V současné době je totiž nutné překonat hned
několik přechodů pro chodce, které jsou ještě navíc
ve velkých vzdálenostech od sebe, a tak překonání
rušné vozovky se značně prodlužuje a žádný příjemný zážitek neposkytuje. Pracovala jsem nejprve s variantou jakéhosi zeleného mostu, pomocí kterého
bychom rušnou vozovku překonali horem. Avšak po
důkladnějším prozkoumání terénu a také po uplatnění dalších principů návrhů (viz výše: two levels
city), jsem zvolila podchod pod touto silnicí.
Tento podchod je součástí osy, kterou nazývám
„zelený koridor“, a jenž spojuje oblast pod přehradou, prochází územím Textilany a ulicí Na Bídě směřuje k centru města (autobusový terminál Fügnerova).
Tato idea koresponduje i s tzv. „Vizí Liberce“, projektem, který zpracovávali studenti Fakulty umění a
architektury v Liberci pod vedením architekta Jiřího
Janďourka a architektky Zdeny Zedníčkové. Podle
této vize by měla zeleň z okolních kopců obklopujících Liberec „prorůstat“ směrem do centra města.
1 Výřez výkresu „Zeleň“, vytvořeném v rámci projektu „Vize
Liberce“. Autoři: Zdena Zedníčková, Jiří Janďourek a studenti
FUA TUL
2, 3 Město Nantes, jenž získalo titul „Evropské zelené město
roku 2013“
Textilana protkaná
zástavba
les
současné/navržené
vodní toky a plochy
zelené koridory
parky
aleje
aleje - větrolamy
směry prostupy území
1
2
3
27
155
Zelený koridor
156
157
Summary of the Project in English
The task of this semestral project was to find a
solution what to do with an empty plot (brownfield)
called „Textilana“. It‘s an area of 9ha situated in the
city of Liberec (CZ). There used to be a textile factory, but since 2003 when almost all the buildings
were demolished, there‘s nothing going on there.
It‘s an empty plot (only one building had left).
I was looking for the potential of Liberec itself (p.
10) and also the potential of this plot (p. 11). Liberec
is a city of mountains allaround, big terrain differences in the inner city (caused by several rivers, which
formed the shape of the terrain), individual sport
activities and pedestrians.
I picked up three main characters of the Textilana area, which had formed my project. These are
the terrain differences, two creeks, which exist on
the plot, but they‘re under the surface, so one can‘t
see them. And the last is the green character of the
plot.
158
My proposal is to design a new urban structure
for this area with several different functions (such
as housing, work places (offices), culture center or
a sport center). It should become a new part of the
city, which brings new life not only in this place, but
it should also possitively influence the city of Liberec.
The shape of the urban strucutre, which I propose, is following the line of the current road next
to the area. In one hand it creates a barrier which
keeps the inner part more calm and safe. And in the
other hand, the facade on the opposite side proposes variety character.
30
The area is divided into two main parts (p. 19): a
city like part, where in the linear building is the first
floor designed for pedestrians - there are shops,
cafés, etc. Second floor is used as a parking for inhabitants or visitors (this floor is directly accesible
from the main road). And from the third floor upper
there are either office spaces or housing - these two
functions are proposed to be changed if necassary, the construction structure should be flexible for
changes.
For the Blaupunkt building I propose that it can
become a contemporary art gallery, with restaurant
in the first floor and artists workspaces in the very
last floor. A new building next to Blaupunkt will serve as a parking for visitors (and artists) and its roof
as a terace of the restaurant.
The citylike part of the area is finished by a triangular building, which will serve (from the 2nd floor
upper) as a workplace for softindustry production.
Between citylike part a housing part there‘s a
big building of indoor sports activities, which should
propose for Liberec inhabitants a new center of indoor sports, neer to the city center.
There are three appartment houses, which
should be used as a social housing - for people who
don‘t have enough money (nometter why) - also for
the graduates, who want to start their one lives - a
new appartment, which they wouldn‘t share with
their parents is a good starting point.
In the smallest building of the housing area there are situated five individual houses for families.
In the „endpoint building“ there‘s also a kindergarten, which is just next to the nature, which
should possitively influence the childrens mind.
Klára Paterová
159
Zdroje informací, inspirací a podnětů
Publikace:
• BERGMANOVÁ, Vlasta. Textilana v obrazech a datech. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, 261 s. ISBN 978-8-7372-399-6
• KOUCKÝ, Roman. Kniha 2.0 elementární urbanismus. Vyd. 1. Praha: Zlatý řez, 2006, 264s. ISBN 80-902810-7-9
• LYNCH, Kevin. Obraz města. Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, 202 s. ISBN 80-7273-094-0
• NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Vyd. 2. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. ISBN 978-80-7363-303-5
Studie:
• JANĎOUREK Jiří, ZEDNÍČKOVÁ Zdena. Liberec město s vizí. Liberec, 2011
• KRUPAUER Martin, STŘÍTECKÝ Jiří, Atelier 8000 spol. s r. o.. Areál Textilana Liberec, urbanisticko-volumetrická studie. 2009
Webové stránky:
• http://landezine.com/
• http://marushkapub.liberec.cz/
• http://novyup.liberec.cz
160
• http://vizeliberec.cz/
32
Klára Paterová
161
7
ALEŠ VALÁŠEK
/// TEXTILANA
C
B
E´
B´
A
C´
A´
E
D´
D
LIBEREC CITY PARK
164
Conversion of plant, Liberec, Czech Republic
Liberec - zeleň & voda
TEXTILANA
Koncepce
Revitalizace území Textilany na park s Centrem Jizerských hor a
centrem pro tradiční výrobu Severočeského kraje
Ateliér Prof. Ing. Arch. Akad. Arch. Jiřího Suchomela,
odb. as. Ing Arch. Martin Šaml
Aleš Valášek, VI. roč., FUA TUL,
ZS 2013 - 2014
165
Výřez výkresu „Zeleň“, vytvořeného v rámci projektu „Liberec město s vizí“.
Autoři: Michaela Dlouhá, Andrea Tůmová,
Vedoucí projektu: Jiří Janďourek, Zdena Zedníčková FUA TUL
http://vizeliberec.cz/index.php?stranka=navrhy
Město Liberec se nacházi v centru Jizerských hor. I když je umístěné uprostřed
zeleně, samotné město žádnou centralizovanou zelenou plochu nemá. Ve
většině případů se jedná pouze o rozptýlené stromy mezi městskou zástavbou.
Pro uzemí bývalé Textilany jsem tedy zvolil konverzi na městký park vhodný
pro sport a další volnočasové aktivity. Pěší stezky vhodně svádí obyvatelé
okolních sídlišť do údolí. Hlavním pojítkem je voda Harcovského potoka, která
nás navádí po promenádě vedoucí z ulice Na Bídě k Harcovské přehradě. Tento
úsek je přechodem mezi městem a zelní a je odstíněný habrovou stěnou.
Vhodnou dostupnost zároveń zajišťuje také tramvajová doprava, se zastávkou
přímo v centru areálu. Důležité bylo pro mě nepřerušit kontinuitu pozemku
Textilany, ale zároveň jej odstínit od přilehlé rušné komunikace, pomocí
terenních valů, které nezabraňují kolemjdoucím v kontaktu s parkem. Tyto
terénní valy zároveň znemožňují přehlédnutí celého prostoru jedním pohledem
a odělují různorodá prostředí parku. Cesty vychází zároveň z logiky pohybu
návštěvníků a jejich organizace je v plynulých, přirozených křivkách. Zvolená
zeleň je typická pro zdejší kraj a je zvolená a organizovaná tak, aby nebyla
společensky nebezpečná. Červené akcenty tvoří jakousi páteř parku. Nachází se
zde čtyři druhy cest - sportovní okruh (beton, mlat), pěší cesty (beton),
spojovací stezky (mlat), promenáda (beton v kombinaci se dřevem).
Promenáda je rytmizovaná zelení a otevírajícími se pohledy do okolí. Objekty
historicky hodnotné jsou zakonzervovány. Park je doplněn o různorodé aktivity.
Nové objetky - Centrum Jizerských hor, Centrum pro tradiční výrobu, a dva
parkovací domy, jsou navržené se zelenými, pochozími střechami, aby
dotvářely prostředí parku a jejich sklon umožňoval využít jižní slunce.
Multimediální expozice Centra doplňuje kino IMAX, knihovna a přednáškový
sál. Pohyb v úrovních a měnící se tvary objemů jednotlivých expozic a neustále
se měnící perspektiva, má dávat návštěvníkům pocit pohybu po horských
svazích. Stěny zároveň slouží jako promítací plátna pro video mapping.
Jednotlivé vnitřní objemy muzea jsou skalními solitéry , které jsou tak typické
pro jizerské hory.
Lake 02
Observatory
Lake 01
Playground 02
Museum & IMAX
Water Promenade 01
Playground 01
Stone Exhibition
Although beeing situated in the
middle of Jizerské mountains, the
Liberec city lacks a centralised green
area. This reason lead me to make
the main design decision to convert
former plant site into Central City
Park
servnig for leasure time
activities and sports of the
inhabitants. Suitably designed
pathways leads comfortably the
inhabitants of the surrounding
housing estates to the heart of the
park - a public area bordered by
Manufacture on one side and
Museum of the region with IMAX
on the other side. The buildings
create terrain waves sheltering the
park from busy high-road. Their
south-facing sloping green roofs
o ers the best use of sun and views
of the mountains.
166
The promenade leads us following
the creek to the Harcov Dam. The
trees following the promenade
create a rhytm with openings to the
open spaces. The used foliage is
typical for the region. The red tree
cultivars form a spine of the park.
Historical objects situated to the
park are carefully preserved.
Inline park
Manufactory
Relaxing zone
Water Promenade 02
Outdoor fitness
167
168
169
170
171
Výroba
172
1. PP
1. vstup, recepce
2. administrativa
3. WC
4. šatny, sprchy zaměstnanci
5. kuchyňka
6. sklad
7. mezipatro sklad
8. násyp
9. slévárna
10. rytí kovů
11. kameny brusírna
12. kovárna
13. rytectví raznic
14. pasířství
15. sklářská huť
16. rytírna a malba na sklo
17. skleněné figurky a šperky
18. textil - tkalcovna, pletárna,
barvírna
19. show room
20. prodejní galerie
M 1:2000
173
Vizualizace
174
Vizualizace
175
8
ALEKSANDRA PINAEVA
/// TEXTILANA - SILICON VALLEY
178
ZÁKLADNÍ UROVNĚ
179
VÝVOJOVÉ SCHÉMATA
180
181
182
183
184
185
Semestrální projekt "Urbanistická studie Textilana, Liberec"
Ateliér Jiřího Klokočky a Zdeňky Němcové Zedníčkové
Technická univerzita v Liberci
Fakulta umění a architektury
Studentská 2
461 17 Liberec
Liberec 2013/2014
Download

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC