METODIKA PRO FASTCENTRIK
Copyright © K2 atmitec s.r.o.
Ostrava, prosinec 2010
Obsah
1.
FastCentrik ......................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
Napojení K2 na FastCentrik ........................................................................................ 4
Nastavení IS K2 i FastCentriku................................................................................... 4
1.2.1.
Nastavení v IS K2 .......................................................................................... 4
1.2.2.
Nastavení FastCentriku ................................................................................... 4
1.2.3.
Další nastavení .............................................................................................. 4
Využití obecného rozhraní pro internetový obchod .................................................... 5
1.3.1.
Strana E na kartě Zboží .................................................................................. 5
1.3.2.
Hromadná změna údajů internetového obchodu ................................................. 5
1.3.3.
Tvorba a editace stromu ................................................................................. 6
Export záznamů z K2 ................................................................................................. 6
1.4.1.
Exportovaná *.xml ......................................................................................... 7
1.4.2.
Parametry exportu ......................................................................................... 8
1.4.3.
Omezení současného řešení exportu z K2 .......................................................... 9
Import objednávek z webu do IS K2 .......................................................................... 9
1.5.1.
Načtení nových objednávek ........................................................................... 10
1.5.2.
Označení záznamů ....................................................................................... 10
1.5.3.
Kontrola dokladu náhledem ........................................................................... 10
1.5.4.
Import objednávek do zakázek ...................................................................... 12
1.5.5.
Parametry importu ....................................................................................... 12
1.5.6.
Technické řešení evidence stavů jednotlivých objednávek ................................. 13
1.5.7.
Omezení současného řešení importu do IS K2 .................................................. 13
Naimportované zakázky ........................................................................................... 13
Sestavy .................................................................................................................... 14
Souvislý příklad ....................................................................................................... 14
1.8.1.
Založení číselníků a nastavení potřebných údajů na kartách Zboží ...................... 14
1.8.2.
Hromadné přiřazení údajů na karty Zboží ........................................................ 17
1.8.3.
Vytvoření stromové struktury a zařazení zboží ................................................. 18
1.8.4.
Komunikační údaje pro web ........................................................................... 22
1.8.5.
Export všech číselníků pro web ...................................................................... 22
Přehled využívaných funkcí...................................................................................... 24
Rejstřík ............................................................................ 25
Informační systém K2
Strana 3
FastCentrik
Napojení K2 na FastCentrik
Na straně "E" karty Zboží jsou zobrazeny údaje, které mohou být využity pro internetový obchod FastCentrik.
FastCentrik komunikuje s IS K2 pomocí *.xml souborů uložených na FTP serveru.
Funkce FastCentrik zahrnuje:
obecné rozhraní v IS K2 pro internetové obchody,
možnost editace stromové struktury kategorií zboží a následné zařazení zboží do této stromové
struktury (včetně kontroly nezařazeného zboží pomocí skriptu ISTree.pas),
export vybraných údajů do *.xml a nahrání do databáze FastCentrik,
vyvolání exportu objednávek z FastCentriku a jejich následné naimportování do knihy Zakázek v
K2.
Nastavení IS K2 i FastCentriku
Pro správné fungování internetového obchodu je nutné nastavit hodnoty a parametry v IS K2 i ve FastCentriku.
Nastavení v IS K2
Rozšíření adresáti - zatrhneme parametr mandanta Používat rozšířené adresáty v části Správce Parametry mandanta - 3. strana Parametry mandanta.
Vzorová zakázka pro import zakázek - číslo tohoto vzoru nastavíme do parametru importu.
Nastavení FastCentriku
Nastavení modulů - zboží lze zařadit do více kategorií - "Ano".
Výchozí ceník pro registrované i neregistrované uživatele – shodný se základní cenovou skupinou,
resp. s tou skupinou, kterou pro export nastavíme jako výchozí. Pokud registrovaným uživatelům
později nastavíme v administraci jiný než výchozí ceník, je vhodné tohoto zákazníka uložit rovněž
do K2 a nastavit stejnou cenovou skupinu. Při importu pak bude tato cenová skupina vepsaná do
dokladu. V opačném případě by došlo k nesouladu cen v zakázce proti cenám, které by zákazník
získal jako anonymní s výchozí cenovou skupinou (cenová skupina je zobrazená na dokladu).
Rovněž je vhodné z evidenčních důvodů do K2 ukládat zákazníky, kteří v objednávce uvedli IČ a
DIČ.
Další nastavení
Z proxy je důležité vyjmout adresu serveru FastCentriku.
Informační systém K2
Strana 4
Využití obecného rozhraní pro internetový obchod
Z prvků obecného rozhraní využíváme informace na straně "E" karty Zboží a také skript pro vytváření a editaci
stromové struktury kategorií a zařazení zboží do těchto kategorií.
Strana E na kartě Zboží
Jednotlivá pole jsou popsána v části Základní číselníky a podpůrné moduly - Zboží - Internetový obchod (strana
E).
Obr.: Zboží - strana "E"
Systém propojení stromů a webů, jejich přidělení na karty Zboží umožňuje používat stejnou stromovou
strukturu ve více internetových obchodech, a to i s různým zbožím. Máme-li např. obchod výhradně s jednou
značkou (web"1") a jiný obchod se stejným sortimentem obsahujícím více značek včetně značky z webu"1"
(web"2"), potom vytvoříme dva různé weby. Oběma přiřadíme tentýž strom, v editaci stromu do něj zařadíme
širší obsah (tedy to, jak bude vypadat web"2"). U zboží prodávaného na obou webech budou zařazeny oba dva
weby. Na kartách zboží, které nemá být distribuováno na webu"1", bude zařazen pouze web"2".
Hromadná změna údajů internetového obchodu
Údaje na straně "E" karty Zboží můžeme zadávat přímo na této straně, nebo můžeme využít hromadnou akci
Internetový obchod, která umožňuje měnit většinu hodnot a údajů.
Informační systém K2
Strana 5
Obr.: Formulář pro hromadnou změnu
Tvorba a editace stromu
Obecný postup při vytváření nové stromové struktury:
1.
Vytvoření základní stromové struktury kategorií – tzn. název a popis kategorií.
2.
Přiřazení zboží do jednotlivých kategorií – výběrem jednotlivých karet / filtru zboží nebo
přesunem z uzlu „Bez kategorie“.
3.
Kontrola nezařazených nebo rovnou uložení.
Obr.: Formulář pro Rozpadový strom IO
Export záznamů z K2
Export zajišťuje přenos dat z K2 do databáze FastCentriku. Obsluha vybere webový obchod, který chce
exportovat, nastaví další údaje a parametry. Po spuštění se vytvoří *.xml soubory, které se uloží do
uživatelského adresáře / IS_[zkratka webu] – cestu i adresář je možné upravit nastavením parametrů.
Případně se (podle nastavení) přímo odtud nahrají na FTP a vyvolá se import do databáze FastCentriku.
Exportuje se vždy kompletní databáze určená pro zvolený web.
Informační systém K2
Strana 6
Obr. Formulář IO - Parametry exportu
Exportovaná *.xml
Při exportu *.xml souborů jsou přenášeny karty Zboží, které jsou zařazené na exportovaný web, jejich atributy
a ceny pro cenové skupiny, stromová struktura a zařazení zboží v této struktuře.
Kategorie.xml
Soubor obsahuje stromovou strukturu webu, resp. stromu přiděleného danému webu. Je-li stromů více, potom
se zařadí kategorie za sebou v pořadí, v jakém jsou zadány stromy. Neexportují se kategorie, ve kterých není
zařazeno žádné zboží.
Zboží.xml
Soubor obsahuje zboží, které není zneplatněné a má zařazen exportovaný web, některý jeho strom (platný - v
závislosti na parametru) a alespoň jednu kategorii tohoto stromu.
Exportují se tyto údaje - Zkratka, Název, Obchodní text, Značka, Sazba DPH, Dostupnost, obrázek z 1. strany
Zboží, Základní skladová jednotka a EAN.
Kategoriezbozi.xml
Jedná se o vazební tabulku, která obsahuje zařazení zboží do kategorií stromů zvoleného webu.
Ceny.xml
Podstatou je, aby se ceny zadávané přímo v K2 přibližovaly cenám, které by zákazník získal objednávkou přes
internet. Není však možné exportovat zákaznické ceny, ani ceny vázané na odběr určitého množství
(množstevní slevy).
Export obsahuje ceny všech cenových skupin bez příznaku Nezobrazovat exportované zboží. Ceny v měně podle
parametru kurzem z parametru (aktuální nebo s přihlédnutím k platným datumovým v závislosti na parametru
mandanta). Není-li uvedena žádná cena pro cenovou skupinu, exportuje se pro výchozí cenovou skupinu (ID =
0) základní prodejní cena, není-li nulová. Nulové ceny se neexportují.
Je-li v parametrech mandanta zatržen parametr Nesetříděné cenové skupiny, v souladu s metodikou cenotvorby
FastCentriku se exportují pouze ceny uvedené na kartě zboží. V opačném případě se generují ceny pro všechny
cenové skupiny.
Informační systém K2
Strana 7
V případě, že firma používá datumové ceny online, exportují se ceny platné k okamžiku exportu.
Ceniky.xml
Soubor obsahuje cenové skupiny použité v exportovaných cenách, které nemají zatrženo pole Nezobrazovat.
Jejich export je nutný pro zajištění možnosti přiřadit registrovaným zákazníkům cenovou skupinu shodnou
s přiřazenou cenovou skupinou v K2 i k zajištění shodných cen.
Exportuje se rovněž základní prodejní cena jako tzv. Doporučená cena (marketingový význam, tato cena
nevstupuje do cenotvorby). Tato cena se ve FastCentriku zobrazí pouze v případě, že je vyšší než zobrazená
prodejní cena.
Parametry.xml
Soubor obsahuje atributy zboží (určené Skupinou atributů) i rozšiřující atributy exportovaného zboží, ale pouze
ty, které mají vyplněnou hodnotu (resp. obsah pole není prázdný). Poznámky jsou exportovány pouze jako
text, vhodnější je dodatek formátovaný jako HTML (formátování se zachová).
Parametry exportu
Průběh export můžeme ovlivnit nastavením parametrů.
Parametry exportu:
Název parametru
Popis parametru
Implicitní hodnota
Pict_TypeDoc
Název typu dokladu pro ukládání obrázku.
PICTK2
PictureWebFolder
Cesta umístění obrázků zboží na webu.
Foto/orig
XmlK2Folder
Předpona názvu podadresáře,
vytvořené *.xml soubory.
XmlK2Path
Cesta *.xml souborů pro export, bez adresáře.
Uživatelský adresář
WebAbbr
Zkratka webu – možnost přednastavit výběr.
‘‘
TreeValid
Mají-li se nebo nemají exportovat stromy zařazené na webu Ano
bez ohledu na to, zda jsou platné či nikoliv.
GroupPrice
Cenová skupina, která se má vyexportovat v případě, pokud Cenová skupina s ID = 0
na kartě Zboží není nastavená žádná cenová skupina (jsou-li
Nesetříděné cenové skupiny).
Availability
Jaká dostupnost se má doplnit v případě, pokud toto pole ‘‘
nebude vyplněné na kartě Zboží.
Currency
Měna, ve které se mají exportovat ceny, nebo do které se mají ‘‘
přepočítávat. Není-li vyplněno, exportuje se měna mandanta.
Rate
Kurz, podle kterého se mají počítat ceny do cizí měny
v případě, pokud nejsou na kartě Zboží uvedeny přímo
v požadované měně. Není-li vyplněn, použije se kurz platný
k aktuálnímu datu.
Informační systém K2
do
kterého
jsou
uloženy IS
Strana 8
ExportXML
Mají-li se pouze vytvořit *.xml soubory nebo mají-li se rovnou Ano
nahrát na FTP server a naimportovat do databáze
FastCentriku.
PricesList
Seznam čísel cenových skupin (oddělených středníkem), které Prázdné – exportuje se
se budou exportovat / budou vyloučeny z exportu na web (v vždy vše
závoslosti na parametru PricesList_Only)
PricesList_Only
Je-li nastaveno ‘Ano‘, budou se exportovat pouze cenové Ano
skupiny z parametru PricesList. V opačném případě se skupiny
uvedené ve zmíněném parametru vyloučí z exportu.
URL_WebExport
Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel ‘‘
internetového obchodu)
URL_WebImport
Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel ‘‘
internetového obchodu)
Omezení současného řešení exportu z K2
IS K2 neexportuje související a alternativní zboží, další obrázky (kromě obrázku zobrazeného na 1. straně karty
Zboží).
Kategorie tvořící stromovou strukturu neumožňují jazykové mutace.
Struktura *.xml neumožňuje ovlivnit pořadí zboží v rámci kategorie.
Import objednávek z webu do IS K2
Pro import objednávek z webu je určen skript Import IO do K2 (IS_import_main.pas). Po výběru webu, který
chceme zpracovávat, je zobrazen formulář obsahující seznam objednávek a jejich položek určených k importu.
Příznakem
jsou odlišené tzv. Neshodné objednávky (objednávky, které není možné přímo naimportovat, je
v nich potřeba přiřadit karty zboží, PSČ v adresách apod.).
V tomto formuláři spouštíme jednotlivé kroky importu:
stažení nových objednávek z webového obchodu a jejich uložení a načtení,
úprava objednávek tak, aby bylo možné je naimportovat do K2,
samotný import.
Skript rovněž zajišťuje, aby nebyly vícekrát importovány stejné objednávky a zajišťuje, aby nemohly být
zpracovávány více uživateli zároveň.
Informační systém K2
Strana 9
Obr.: Import zakázek z webu
Načtení nových objednávek
IS K2 vyvolá export objednávek z daného webu. Obsluha je tázána na Číslo od a Číslo do, do kterého se mají
objednávky načíst. Obě tato čísla jsou přednastavena tak, aby nedošlo ke stažení záznamů, které byly již dříve
staženy z webu. Pokud existuje alespoň jedna taková objednávka, vytvořený *.xml soubor se uloží do firemního
adresáře / IS_[zkratka webu] a přejmenuje se na nejvyšší číslo obsažené objednávky.
V případě, že neexistuje žádná nová objednávka, systém zobrazí hlášení. Dojde-li k opětovnému stažení již
dříve stažené objednávky, která nebyla dosud naimportována do IS K2, pracuje se dále s touto verzí
objednávky.
Označení záznamů
Úpravu i import objednávek do knihy Zakázek v K2 provádíme vždy nad označenými záznamy. K označení
slouží ikony tzv. Hvězdičky
,
funkce - Označování záznamů.
,
,
,
, které jsou popsané v Uživatelské příručce IS K2 - Základní
Ikony
,
umožňují snadno označit shodné nebo neshodné záznamy. Za shodné záznamy považujeme ty,
které je možné naimportovat do K2, neobsahují žádný nepřiřazený údaj nebo záznam neidentifikovatelný v K2.
Za neshodné záznamy pak označujeme ty, které je třeba ještě doplnit, upravit. Tuto úpravu provádíme pomocí
náhledu.
Kontrola dokladu náhledem
Korekce neshodných dokladů se provádí prostřednictvím náhledu, který se spouští tlačítkem Náhled dokladů.
Červeně se zde zobrazují údaje, které se neshodují s žádnými záznamy v K2, případně není vyplněno nic.
Náhled dokladu se zobrazuje pro každou objednávku zvlášť.
Informační systém K2
Strana 10
Obr.: Náhled dokladu
Vlevé části dokladu jsou zobrazeny údaje z importované objednávky, vpravé části údaje, které se dosadí při
importu objednávky do Zakázky. Pro odběratele jsou zobrazeny všechny údaje z objednávky, aby byla možná
optická kontrola shodnosti záznamů. Fakturační i dodací adresa se ve vytvořené zakázce vždy uloží do volných
adres typu Fakturační a Dodací, aby byla zajištěna přesnost zadání objednatelem.
Zobrazen je vždy jeden doklad, který je možné připravit na import. Stisknutím tlačítka OK je editace daného
dokladu ukončena (bez ohledu na to, zda je opraveno vše potřebné, či nikoliv) a zobrazí se náhled dalšího
označeného dokladu. Stisknutím tlačítka Storno ukončíme editor bez načítání dalších neshodných dokladů.
Provedené změny se zachovají. Není tedy nutné upravovat vždy všechny označené doklady.
Výpis prováděných kontrol:
! Přiřadit odběratele - odběratel je navržen podle implicitního zákazníka, který je uveden
v parametru, nebo podle shody IČ (je-li vyplněno). Je-li v K2 více záznamů se shodným IČ, není
doplněn žádný, ovšem pro přiřazení jsou nabídnuty právě tyto záznamy. Systém rovněž
nenavrhne žádného odběratele, pokud není vyplněn parametricky a zadán implicitní zákazník.
Nový odběratel - umožňuje založit novou kartu Odběratele do IS K2. V této kartě předvyplní
údaje z upravované objednávky.
! Přiřadit/Změnit zboží - níže je uveden přesný algoritmus přiřazení karty Zboží; vychází z typu
položky, kterou přiřazuje FastCentrik. Jestliže není nalezena žádná karta zboží, která by
odpovídala podmínkám, je nutné ji vybrat ručně. Rovněž je možné změnit i již přiřazenou kartu
zboží.
! Přiřadit město - není-li město shodné s městem v IS K2 podle PSČ.
! Přiřadit stát - není-li kód státu shodný s žádným kódem státu v IS K2.
Změnit způsob odběru / dopravy / platby - skript hledá a doplní záznam shodný
s objednávkou (porovnává se Název v exportu s Popisem v IS K2). Pokud takový není nalezen,
pak je doplněn implicitní záznam podle parametru. Pokud není vyplněn nebo neodpovídá
záznamu, pak se doplní ze vzorové zakázky. Je možné jej změnit.
… - možnost změnit přiřazenou kartu Zboží / Odběratele.
Pozn.:
Kontroly s ! jsou kritické, tzn. je nutný zásah, bez něhož je doklad považován za neshodný.
Informační systém K2
Strana 11
Algoritmus automatického doplnění zboží - podle typu položky (dáno FastCentrikem).
sTyp = Commodity nebo Gift, pak
sExterníId = Zbozi.Cis.
- pokud není, pak
sKodZbozi = Zbozi.Zkr.
- pokud není, pak nepředvyplňovat – kontrola hlásí problém.
sTyp = Transport
- pak se předvyplní karta Zboží, jejíž zkratka je složená z řetězce [hodnota parametru
Transport] + [obsah atributu sTypDopravy]. - pokud není, potom karta odpovídá obsahu
parametru. Pokud není, pak nepředvyplňovat – kontrola hlásí problém.
Jinak nepředvyplňovat
– kontrola hlásí problém.
Import objednávek do zakázek
Pro import dokladů označíme shodné objednávky pomocí ikon (Hvězdiček) a stiskneme tlačítko Import.
Importují se označené shodné doklady. Vytvoří se záznam v knize Zakázek podle údajů z náhledu, nastavení
parametrů a vzorové zakázky (co není obsaženo v *.xml vytvořeném FastCentrikem).
Po úspěšném importu se hlášením zobrazí čísla zpracovaných objednávek a k nim přiřazená čísla zakázek.
Obr.: Formulář Hlášení systému K2
Rámcový popis importovaných údajů:
Hlavička dokladu - Řada podle parametru, Zákazník, Způsoby platby, Dopravy, Odběru přiřazeny kontrolou
náhledu, Fakturační adresa jako volná fakturační adresa včetně kontaktních údajů (kromě faxu), IČ a DIČ do
nové poznámky typu IN, Dodací adresa jako volná dodací adresa.
Položky dokladu - Zboží dle kontroly náhledem, Množství, Jednotka, Prodejní cena a Katalogová cena
z objednávky.
Parametry importu
Průběh importu, předvyplněné údaje a další náležitosti můžeme ovlivnit nastavením parametrů.
Parametry importu:
Název parametru
Popis parametru
DefaultCustomer
Zákazník, který se automaticky nastaví do zakázek, pokud 0
odběratel nemá vyplněno IČ.
OnlyDefaultCusto
mer
Parametr umožňuje do
implicitního zákazníka.
Transport
Odkaz na zkratku Zboží (či "předponu" zkratky), která se má ‘‘
předvyplnit v případě, že půjde o položku typu Transport.
Informační systém K2
Implicitní hodnota
všech
zakázek
dosadit
pouze Ne
Strana 12
InvalidRecords
Parametr určuje, zda se budou dosazovat i zneplatněné Ano
záznamy Zboží či Zákazníka ("Ano") nebo zda se zobrazí jako
nenalezené ("Ne").
DefaultTransport
Implicitní způsob dopravy – použije se v případě, pokud není ‘‘
nalezen v K2 způsob dopravy shodný s objednávkou.
DefaultPayment
Implicitní způsob platby – použije se v případě, pokud není ‘‘
nalezen v K2 způsob platby shodný s objednávkou.
ContractID
Číslo vzoru z 1. strany Vzoru v knize Obecné vzory. Podle 0
vzoru se potom načítá většina údajů nenastavené jiným
způsobem či nenalezené v K2.
DefaultBook
Kniha prodeje, do které se budou importovat nové zakázky.
‘‘
DefaultWebAbbr
Zkratka webu, jehož objednávky chceme zpracovávat.
‘‘
SupplementID
ID dodatku, který se má vkládat do importovaných zakázek 0
jako informace o tom, že se jedná o objednávku
z internetového obchodu.
URL_WebImport
Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel ‘‘
internetového obchodu)
Technické řešení evidence stavů jednotlivých objednávek
Pomocí skriptu vytvoříme tabulku WEBORDER. Tabulka obsahuje identifikaci jednotlivých objednávek a
zdrojový *.xml soubor; stav objednávky (nová – "0", rozpracovaná – "1", naimportovaná – "2", potvrzená –
"3"); uživatele, který způsobil poslední změnu stavu; dále se po importu doplní číslo zakázky, datum a čas
importu.
Obr.: Vytvořená tabulka WEBORDER
Omezení současného řešení importu do IS K2
Není možné z K2 ovlivnit stav objednávky zobrazovaný na webovém obchodu. Pokud má být tento stav
aktuální, je třeba jej nastavovat v administraci obchodu. Rovněž je potřeba samostatně ošetřit závislosti na
platbě, tedy odeslání zboží až po zaplacení nebo např. okamžité odesílání při platbách přes internet.
S FastCentrikem je možné prodávat výhradně s DPH nebo bez DPH, není možné odlišovat např. prodej do
třetích zemí.
V současné době K2 nedohledá kartu Zákazníka bez vyplněného IČ.
Naimportované zakázky
S naimportovanými doklady dále pracujeme, jak jsme zvyklí. Můžeme si však všimnout několika rozdílů oproti
zakázkám vytvořených obvyklým postupem:
Informační systém K2
Strana 13
Jedná-li se o zákazníka, který v objednávce uvedl IČ a DIČ, jsou hodnoty těchto daňových čísel
uvedené v poznámce TN; pokud není stejné IČ a DIČ vyplněné v kartě Zákazníka, pro kterého je
zakázka vytvořená. Důvodem je zajištění, že i zákazník, který není v K2 evidován, bude mít na
své faktuře uvedené takové fakturační údaje, které uvedl v objednávce.
V zakázce a tedy následně i v ostatních podřízených dokladech je uložená fakturační a dodací
adresa jako Volná adresa. Důvod je shodný s důvodem pro daňová čísla – jedná se o zajištění, že
údaje budou přesně shodné s údaji v objednávce.
V popisu je uvedeno, zda má být objednávka odeslaná kompletně nebo je možné ji zpracovat a
poslat po částech. Tento údaj je kopírován z příznaku v internetové objednávce.
Sestavy
Pro doklady z internetového obchodu jsou vytvořeny nové sestavy dokladů (Faktura vydaná, Dodací list,
Výdejka), které jsou připravené na tisk tzv. volných fakturačních a dodacích adres a příp. i IČ a DIČ
z poznámky, pokud není využit záznam odběratele se stejným IČ.
Souvislý příklad
Nyní si ukážeme souvislý příklad. Vyjdeme z DEMO dat.
Rozhodli jsme se zřídit si internetový obchod s cyklo potřebami a součástkami. Veškeré zboží máme již
v evidenci v K2 i s fotkami a se všemi technickými údaji uvedenými v obchodním textu, pouze rozšiřujeme
okruh zákazníků dostupností svého zboží přes internet. Jako řešení volíme internetový obchod FastCentrik.
Založení číselníků a nastavení potřebných údajů na kartách Zboží
Do K2 potřebujeme zadat nový záznam internetového obchodu, stromové struktury, kterou budeme pro daný
web používat. Oba tyto údaje musíme přiřadit všem kartám Zboží, které patří do Skupiny KOLO. Rovněž
potřebujeme nastavit dostupnost, která se bude exportovat do internetového obchodu.
V knize Zboží ve stavu Změna si najdeme jedno zboží např. APACHE TOTEM 06 a přepneme se na stranu "E".
Informační systém K2
Strana 14
Obr.: Zboží - strana "E"
Založení nového stromu:
V pravé části formuláře chceme přiřadit kartě Zboží nový web, který zatím nemáme v číselníku, a také budeme
veškeré cyklo-zboží zařazovat do stromové struktury, která rovněž ještě není vytvořena. Nastavíme pravítko do
tabulky Stromy a stiskneme klávesu Ins. Zobrazí se seznam hlaviček stromových struktur. Pomocí klávesy
Ins vložíme nový záznam. Vyplníme pole Zkratka a Popis, případně Dlouhý popis. Záznam uložíme a opustíme
jej. (Stromovou strukturu vytvoříme a naplníme později.) Ze seznamu stromů jej pak klávesou Enter
vybereme do karty Zboží. Záznam se zobrazí v tabulce stromů. U záznamu se zobrazí příznak
. Tento
kontrolní příznak se zobrazí vždy, když se daný záznam nevztahuje k žádnému záznamu v tabulce webů.
Obr.: Internetový obchod - stromy - 1. strana
Informační systém K2
Strana 15
Založení nového webu:
Stejným způsobem jako strom vytvoříme a dosadíme nový web, kterému rovnou přiřadíme i nově vytvořenou
hlavičku stromové struktury. Přepneme se do tabulky webů a stiskneme klávesu Ins. Zobrazí se seznam
Ins vložíme nový záznam. Vyplníme pole Zkratka a Popis, případně Dlouhý popis. Dále
Ins vložíme záznam stromu: "Cyklo". Záznam uložíme a
přepneme se na seznam webů. Klávesou Enter nově vytvořený web dosadíme do karty Zboží. Tím zmizí také
webů. Klávesou
v tabulce pod těmito základními údaji klávesou
příznak
využívá.
z řádku přiřazeného stromu, protože jsme doplnili web, který právě tuto stromovou strukturu
Obr.: Internetový obchod - weby - 1. strana
Úprava číselníku dostupnosti:
Nyní upravíme číselník dostupností. Některé zboží máme na skladě, některé musíme objednat, tedy dodací
lhůta bude přibližně 14 dní. Takovéto dva záznamy vytvoříme v číselníku dostupností, který najdeme na straně
"E" vpravo pod hlavičkovými údaji o zboží, nad tabulkami. Otevřeme nabídku a do číselníku doplníme potřebné
záznamy klávesou Ins.
Pozn.: Dostupnost Skladem je v demo datech již vytvořená, přidáme tedy pouze „2 týdny“.
Obr.: Typový číselník - 1. strana
Nově vytvořenou dostupnost můžeme opět klávesou
Enter vybrat do aktuální karty Zboží.
Skupinu atributů ani samostatné atributy v tuto chvíli nepotřebujeme používat. Máme tedy kartu Zboží
připravenou ke „zveřejnění“.
Informační systém K2
Strana 16
Obr.: Karta Zboží ke zveřejnění
Hromadné přiřazení údajů na karty Zboží
Zboží, které chceme na internetu prodávat, máme již v K2 zavedené. Pro hromadné přiřazení potřebných údajů
na požadované karty zboží využijeme Hromadnou akci, která strany "E" naplní shodně s kartou, kterou jsme
vyplnili ručně.
Vyfiltrujeme nebo označíme si všechny záznamy, které chceme prodávat, tj. karty Zboží, které mají v poli
Skupina hodnotu "KOLO" a nejsou operacemi výroby (Druh ≠S). Nad touto množinou záznamů spustíme
hromadnou akci Internetový obchod (Menu / Formulář / Hromadné akce / Internetový obchod). Zde nastavíme
Dostupnost - "2 týdny"; Zařazení na web - "Cyklo-demo" a Volbu - "S přidáním stromů". Po provedení akce
budou mít všechny vybrané karty zboží zařazen strom "Cyklo", web "Cyklo-demo" a dostupnost "2 týdny".
Obr.: Změna parametrů internetového obchodu
Pokud máme doplňky vždy na skladě, pustíme stejnou akci nad kartami zboží s Kódem zboží "K-004", stačí již
zatrhnout pouze změnu údaje Dostupnost.
Informační systém K2
Strana 17
Obr.: Formulář pro hromadnou změnu
V tuto chvíli máme tedy všechny karty Zboží, které chceme prodávat prostřednictvím internetového obchodu,
připravené ke zveřejnění.
Vytvoření stromové struktury a zařazení zboží
Nyní si vytvoříme stromovou strukturu, která se zobrazí zákazníkům a budou v ní vyhledávat požadované zboží.
Spustíme skript Editace stromů, který najdeme ve stromovém menu K2 – Internetový obchod – Rozhraní.
Vybereme hlavičku stromu, jehož strukturu chceme vytvářet, tedy "Cyklo".
Obr.: Editace stromů
Po jeho výběru se zobrazí formulář pro editaci stromové struktury. V tuto chvíli obsahuje pouze kontrolní
kategorii (tj. složku) "Bez kategorie". V ní najdeme po kliknutí na „+“ všechny karty Zboží, kterým jsme přidělili
strom "Cyklo".
Postupně si vytvoříme kategorie (složky), V našem případě budou odpovídat kódům zboží. Chystáme se vytvořit
tuto strukturu:
Díly:
Rámy
Převody
Kola
Doplňky
Nástroje
Hotová kola
Pro vytvoření nové kategorie klikneme na tlačítko Přidání kategorie. Vepíšeme název kategorie a její popis.
Obojí bude pak vidět v internetovém obchodu. Nová kategorie se zařadí na konec stromu.
Informační systém K2
Strana 18
Obr.: Vytvoření nové kategorie
Podřízené kategorie vytvoříme tak, že nastavíme kurzor na kategorii, do níž chceme vložit podkategorii.
Obr.: Vytvoření podřízené kategorie
Stejným způsobem si vytvoříme celou strukturu. Po uložení se kontrolní "Bez kategorie" přesune na konec
stromu za skutečné kategorie.
Informační systém K2
Strana 19
Obr.: Vytvořený rozpadový strom IO
Nyní kategorie naplníme. Vzhledem k roztřídění zboží podle tohoto údaje můžeme využít hromadné vkládání.
Mohli bychom však také do vytvořené struktury zboží zařadit pouhým přetažením z kategorie "Bez kategorie"
do libovolné kategorie, kterou si vytvoříme.
Klikneme na složku Rámy a stiskneme tlačítko Přidání zboží z filtru. Nyní si vyfiltrujeme karty, které
odpovídají kódu "K-001" (dále patří do Skupiny "Kolo" a nejsou Druhem skupiny operací, ani výrobní zdroje).
Stisknutím klávesy Enter a potvrzením dotazu se tyto karty vloží do požadované kategorie.
Obr.: Přidání zboží z filtru
Stejným způsobem zatřídíme i zboží s kódem "K-002" (Převody), "K-003" (Kola) a "K-004" (Doplňky).
Informační systém K2
Strana 20
Obr.: Rozpadový strom s přidaným zbožím
Práci si lze postupně ukládat tlačítkem Uložení. V tom případě se ke všem zatříděným kartám Zboží doplní i její
zatřídění. Zároveň se aktualizuje složka "Bez kategorie" – zůstanou pouze dvě karty: "centrovací stojan" a
"hotové kolo". Tyto karty můžeme zatřídit do patřičných složek přetažením myší.
Obr.: Zařazení zboží do příslušných složek ve stromu
Nyní prověříme, že veškeré zboží, které jsme chtěli v internetovém obchodě prodávat (přiřadili jsme mu na
straně "E" strom "Cyklo"), je zařazeno v kategoriích (složka „Bez kategorie“ je prázdná). Za tímto účelem
pustíme kontrolu tlačítkem Kontrola nezařazených.
Pozn.:
V případě, že bychom chtěli přidat do stromu ještě jiné zboží, na které jsme předtím zapomněli,
můžeme jej vložit i bez předchozího zařazení stromu na straně "E". Pomocí tlačítka Přidání zboží jedn. nebo
tlačítkem Přidání zboží z filtru. Takto přidané zboží si po uložení automaticky doplní i strom na stranu "E",
nedoplní se však web (strom může být využíván pro více různých webů, ale zboží nemusí být využito vždy
všechno stejné), což by způsobilo, že pro web "Cyklo-demo" by se zboží nenahrálo.
Kontrola proběhla, všechno zboží je zatříděno. Můžeme editaci ukončit stisknutím tlačítka OK, které ještě
prověří, zda chceme uložit změny – zadáme Ano. Zatřídění karet je patrné nyní i na straně "E" v tabulce
Kategorie pod tabulkou Stromy. Zobrazuje se vždy nejnižší úroveň, ve které je zboží zatříděno.
Informační systém K2
Strana 21
Obr.: Internetový obchod - zatřídění karet zboží
Komunikační údaje pro web
Pro komunikaci s webovým obchodem FastCentrik je potřeba zadat několik údajů, které obdržíme od
provozovatele obchodu. Tyto údaje uložíme do K2, aby mohly být automaticky využívány při exportu i importu.
Přepneme se přes stranu "E" do číselníku webů na 1. stranu Webu - "Cyklo-demo" do stavu Změna. Tlačítkem
Nastavení otevřeme formulář, do něhož zadáme vše potřebné. Pokud z bezpečnostních důvodů nechceme
ukládat heslo či kterýkoliv jiný údaj, budeme na něj tázáni při každém exportu / importu.
Obr.: Formulář pro nastavení webu
Export všech číselníků pro web
Po spuštění skriptu Export IO na web (IS_Export_Main.pas) se zobrazí formulář. Vybereme web, který chceme
exportovat. Dále nastavíme, která cenová skupina bude považována za výchozí. V DEMO datech k tomuto účelu
používáme katalogovou cenovou skupinu ("KAT"). Vyplníme dostupnost, která se má dosadit v případě, že by
na některé exportované kartě nebyl tento údaj vyplněn. Měnu webu i kurz necháme nevyplněné – prodávat
plánujeme v tuzemské měně. Volba Exportovat *.xml soubory určuje, zda se pouze vytvoří *.xml soubory nebo
zda se rovnou nahrají na FTP server a naimportují do databáze FastCentriku.
Informační systém K2
Strana 22
Pozn.:
Export číselníků je ještě možné vyzkoušet na DEMO firmě. Pro cvičné účely tedy volbu Exportovat
*.xml soubory necháme bez zatržení, proběhne pouze vytvoření *.xml souborů (nikoliv jejich nahrání na FTP
server či jejich import do databáze FastCentriku).
Po úspěšném exportu se zobrazí hlášení, že export proběhl úspěšně.
Nyní se můžeme podívat prostřednictvím administrace FastCentriku, jak náš nově vytvořený internetový
obchod vypadá. V levé části najdeme strukturu kategorií, v nich zatříděné zboží, které obsahuje jeden obrázek
a text z pole Obchodní text vepsaný do sekce Popis.
Obr.: Vytvořený internetový obchod
Doplňující informace - práce s atributy v K2
Atributy umožňují zobrazit různé údaje z karty Zboží na jediném místě. Atributem může být libovolné pole (i
přes vazbu) nebo poznámka / dodatek z karty zboží. Obsah pole je možné měnit (má-li uživatel právo editovat
pole, na které se atribut odkazuje). Mění tím hodnotu na kartě Zboží.
Obr.: Internetový obchod - atributy
Přesný popis i obsah jednotlivých polí je popsán v Uživatelské příručce IS K2 - Základní číselníky - Internetový
obchod (strana E).
Atributy můžeme vkládat k jednotlivým kartám zboží na stranu "E" přímo jednotlivě (tabulka vlevo dole), nebo
prostřednictvím tzv. Skupiny atributů. Ta umožňuje atributy poskládat do požadovaných kombinací a
Informační systém K2
Strana 23
přiřazením Skupiny atributů je vyplnit na kartu najednou, příp. i hromadnou změnou. Doplňující atributy pak
musíme spravovat na každé kartě samostatně.
Jsou-li na exportované kartě Zboží atributy vyplněné (tj. jsou v seznamu a obsahují vyplněnou hodnotu), pak
se také vyexportují na web. Pole se exportuje svým názvem, poznámka jako text (spíše nevhodný formát),
dodatek ve formátu, v jakém je zapsán – tedy i např. s HTML formátováním. Tento způsob doplňujících
informací, které nejsou obsaženy samostatně, velmi doporučujeme.
Přehled využívaných funkcí
Seznam funkcí:
Funkce
Název
Klíčové slovo
Popis
Strom zboží
ISTree.pas
IO - rozhraní
Editace stromové struktury a zařazení karet
zboží do této struktury.
Export IO na web
IS_Export_Main.pas
FastCentrik
Export potřebných číselníků pro vybraný
internetový obchod a jeho nahrání na web.
Import IO na web
IS_Import_Main.pas
FastCentrik
Nahrání a import objednávek z vybraného
internetového obchodu do zakázek K2.
Faktura vydaná IO
IS_VF_dok01.am
IO - rozhraní
Faktura vydaná upravená pro tisk faktur
vztahujících se k zakázkám z internetového
obchodu.
Dodací list IO
IS_DLV_dok01.am
IO - rozhraní
Dodací
list
upravený
pro
tisk
faktur
vztahujících se k zakázkám z internetového
obchodu.
Výdejka IO
IS_VYD_dok01.am
IO - rozhraní
Výdejka upravená pro tisk faktur vztahujících
se k zakázkám z internetového obchodu.
Informační systém K2
Strana 24
S
Rejstřík
Sestavy ......................................................... 14
Souvislý příklad .............................................. 14
Strana E na kartě Zboží ..................................... 5
T
C
Ceniky.xml ...................................................... 8
Ceny.xml ......................................................... 7
D
Další nastavení ................................................. 4
Doplňující informace - práce s atributy v K2 ....... 23
E
Export všech číselníků pro web ......................... 22
Export záznamů z K2 ........................................ 6
Exportovaná *.xml............................................ 7
Technické řešení evidence stavů jednotlivých
objednávek ................................................ 13
Tvorba a editace stromu .................................... 6
V
Vytvoření stromové struktury a zařazení zboží ... 18
Využití obecného rozhraní pro internetový obchod 5
Z
Založení číselníků a nastavení potřebných údajů na
kartách Zboží.............................................. 14
Zboží.xml ........................................................ 7
F
FastCentrik ...................................................... 4
H
Hromadná změna údajů internetového obchodu ... 5
Hromadné přiřazení údajů na karty Zboží .......... 17
I
Import objednávek do zakázek ......................... 12
Import objednávek z webu do IS K2 ................... 9
K
Kategorie.xml .................................................. 7
Kategoriezbozi.xml ........................................... 7
Komunikační údaje pro web ............................. 22
Kontrola dokladu náhledem.............................. 10
N
Načtení nových objednávek ............................. 10
Naimportované zakázky .................................. 13
Napojení K2 na FastCentrik ................................ 4
Nastavení FastCentriku...................................... 4
Nastavení IS K2 i FastCentriku ........................... 4
Nastavení v IS K2 ............................................. 4
O
Omezení současného řešení exportu z K2 ............ 9
Omezení současného řešení importu do IS K2 .... 13
Označení záznamů .......................................... 10
P
Parametry exportu ............................................ 8
Parametry importu.......................................... 12
Parametry.xml ................................................. 8
Přehled využívaných funkcí .............................. 24
Informační systém K2
Strana 25
Download

Manuál pro napojení IS K2 na e