ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VŠEMINA – POŘAD BOHOSLUŽEB
NEDĚLE
29.03.15
PONDĚLÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
ODEVZDÁNÍ POSTNÍ ALMUŽNY V KOSTELE
PŘINESTE SI RATOLESTI SE SEBOU
7.15 Za farnost
8.50 Liptál: na úmysl dárce
10.30 Za + manžela Miroslava Marconě a za živou rodinu
14.00 Křížová cesta
17.45 Za + bratra Jana Štěpána, jeho syna Libora a tatínka Jana
30.03.15
ÚTERÝ
6.30 mše svatá
31.03.15
STŘEDA
1.04.15
ČTVRTEK
2.04.15
PÁTEK
3.04.15
SOBOTA
4.04.15
návštěva nemocných
17.45 Za + rodiče Ludmilu a Františka Čalovy, dva zetě a vnuka Jaromíra
ZELENÝ ČTVRTEK Mše svatá na památku večeře Páně
16.00 Liptál: Za dar zdraví, pomoc, ochranu a Boží požehnání
pro Františka a celou jeho rodinu
17.45 Za potřeby Církve a Tovaryšstva Ježíšova; ADORACE v Get. zahradě
VELKÝ PÁTEK
SBÍRKA na BOŽÍ HROB
17.10 Křížová cesta
Den přísného postu
17.45 Velkopáteční obřady
ADORACE u Božího hrobu
BÍLÁ SOBOTA
Pěkné svíce se sebou
8.30 – 16.00 Adorace u Božího hrobu
19.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE Za farnost
Slavnost ZRMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
SBÍRKA na KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ – BOHOSLOVCE
NEDĚLE
5.04.15
7.15 Za živé a za + členy „Živého růžence“
8.50 Liptál: Na poděkování za přijatá dobrodiní a 30 let života s prosbou
za dar zdraví a Boží požehnání pro jubilanta Jana celou rodinu
10.30 Za + syny Františka a Pavla Chovancovy; za živou rodinu
14.00 Adorace
14.30 Svátostné požehnání
Download

Pořad bohoslužeb