4. prosinec - Oslava svátku svaté Barbory
V úterý 4. prosince 2012 se konalo v prostorách nástupiště kasáren ve Vyškově
slavnostní shromáždění Klubu České a Slovenské Obce Dělostřelecké (ČaSOD) při posádce
Vyškov u příležitosti oslavy svátku Sv. Barbory – patronky dělostřelectva.
Oslavy se zúčastnila, kromě členů klubu i řada hostů, mezi nimiž byl prezident
ČaSOD se sídlem v Praze, pplk. v zál. Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING.
Vzácnými hosty byla delegace příslušníků Ozbrojených sil Slovenské republiky, která
právě v době konání oslavy byla pracovně na návštěvě v posádce Vyškov. Delegaci vedl mjr.
Ing. Vicena ze zabezpečovacího praporu školicího střediska z Marina (SR).
Přítomni byli i zástupci církví, kaplan posádky Vyškov kpt. Mgr. Josef Konečný,
děkan vyškovské farnosti, Dr. František Cinciala a místopředseda diecézního soudu v Brně a
farář farnosti města Bučovice, Dr. Vladimír Filo.
Účast na oslavě přijali i velitelé, náčelníci a ředitelé vojenských útvarů a zařízení.
Přítomen byl náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie, plk. Ing. Milan Marek,
zástupce ředitele KVV v Brně, pplk. Ing. František Heideker, přednosta vojenského újezdu
Březina, pplk. Ing. Radoslav Malaník, velitel praporu zabezpečení, pplk. Ing. Jan Bouda,
náčelník oddělení dopravní výchovy AČR, Ing. Jaroslav Král.
Mezi hosty nechyběla i bývalá prorektorka Vysoké vojenské školy pozemního vojska
ve Vyškově a Univerzity obrany v Brně, PhDr. Jana Kozílková, CSc., která je dlouholetým
příznivcem dělostřelectva a našeho klubu a rovněž RNDr. František Herodek, který je také
našim dlouhodobým příznivcem, jakož i příslušníci posádky a další hosté, zástupci
regionálního tisku a vyškovské televize - Vyškovského městského informačního kanálu
VYMIK.
V úvodu svého vystoupení uvedl místopředseda klubu plk. v zál. Ing. Miroslav
Hrebíčk, CSc., že: „Oslava svátku Sv. Barbory se stala tradičním, novodobým rituálem, či
aktem a připomenutím si rovněž slavných tradic bývalého raketového vojska a dělostřelectva,
dnes již jen dělostřelectva, ale především Svaté Barbory, patronky dělostřelectva“.
Dále uvedl: „Svědčí to i o tom, že dělostřelci umí nejen příkladně pracovat, ale dokáží
se i pobavit. Dovolím si tedy trochu neskromně říct, že v tomto směru patřili, patří a jistě
budou patřit dělostřelci vždy do čela ostatních druhů vojsk a specializací, i když jejich řady
neustále řídnou“.
Po úvodním přivítání účastníků slavnostního shromáždění zazněla dělostřelecká
hymna.
Následně místopředseda klubu pplk. v zál. Ing. Jiří Bílský připomněl slavné tradice
dělostřelectva a seznámil přítomné s historií a současností dělostřelectva.
„Jsem rád, že tato tradice ve Vyškově přetrvává a dodržuje se dodnes. Je všeobecně
známé, že tradice, a to jakékoliv, ale zejména vojenské, se mají uchovávat, prohlubovat a ctít
a jsem přesvědčen, že je to správné a pro všechny přínosné“. Těmito slovy zahájil své
vystoupení místopředseda klubu.
Uvedl také, že „Důležitou úlohu připravenosti dělostřelectva mají velitelé, kteří musí
být dělostřelci tělem i duší. Dělostřelci byli vždy vzdělaní, znalí, poctiví, houževnatí i
velkorysí. A takové odborníky dělostřelectva výraznou měrou připravuje i naše Velitelství
výcviku – Vojenská akademie, v jejímž prostoru se dnes nacházíme“.
P. Bílský dále pokračoval, že „Současnost je pravděpodobně pro dělostřelectvo
Armády České Republiky přelomovým obdobím. Jeho postupná transformace, realizovaná
v posledních letech, snad vyvrcholí v roce 2014 a konečně dojde ke stabilizaci situace v
dělostřelectvu.
Z pohledu let minulých až do současnosti lze tento stav obrazně vyjádřit jako určitý
„soumrak dělostřelectva“ naši armády.
Neustálými transformacemi a redislokacemi dělostřeleckých útvarů jejich počet
výrazně klesal, klesá i počet důstojníků dělostřelecké specializace, například v rámci
vševojskových štábů.
Po zrušení 122 mm raketometů vz. 70 v roce 2010, jako jediného raketového
prostředku dělostřelectva, rovněž výrazně klesly celkové počty dělostřeleckých zbraňových
systému a tím se značně snížily i schopnosti dělostřelectva pro poskytování palebné podpory.
I když se zdá, že celková situace je špatná, my dělostřelci se domníváme, že však není
beznadějná. Společně se všemi, kteří mají čím přispět k udržení a rozvoji schopností našeho
druhu vojska budou i členové našeho klubu nadále hledat a nabízet možná řešení jak dál.
Toto vystoupení tedy berte prosím jako dílčí příspěvek klubu ČaSOD do
problematiky použití a rozvoje dělostřelectva AČR z hlediska jeho místa a úlohy v rámci
bojové podpory“, uvedl p. Bílský.
O Sv. Barboře a jejím odkazu pro současnost k zúčastněným promluvil odborník
nejpovolanější a to kaplan posádky Vyškov, kpt. Mgr. Josef Konečný.
Při příležitosti svátku Sv. Barbory byl oceněn velitel Velitelství výcviku – Vojenské
akademie Vyškov plk. gšt. Ing. Ján Kožiak. Byla mu udělena bronzová medaile České a
Slovenské Obce Dělostřelecké. Vzhledem k tomu, že se ze služebních důvodů z akce omluvil,
předal mu prezident ČaSOD medaili následující den.
Další ocenění ve formě Čestného uznání převzal tajemník klubu, kpt. Ing. Petr Raichl,
za jeho dlouhodobou práci ve prospěch klubu. Jmenovaný odchází od nového roku na jiné
pracoviště.
S krátkým pozdravem vystoupil i prezident ČaSOD, p. Jaromír Stojan.
V samotném závěru slavnostního shromáždění zazněly na počest Sv. Barbory
ohlušující výstřely z historického děla.
Obsluhu děla tvořili profesionální vojáci od jednotky kpt. Ing. Pavla Šlimara,
předsedy klubu ČaSOD při posádce Vyškov.
Velitelem děla byl sám velitel jednotky, kpt. Ing. Pavel Šlimar. Ostatními členy
obsluhy byli rtn. Ondřej Barák, čet. Jiří Bluma, čet. Tomáš Takáč, des. Tomáš Vacula.
Před ukončením této pěkné akce a připomenutí tradice dělostřelectva a jeho patronky,
Svaté Barbory, přednesl za všechny dělostřelce kanonýrský slib, který byl vždy v minulosti
všemi dělostřelci skládán a ctěn plk. v zál. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.:
KANONÝSKÝ SLIB
V den svaté Barbory slibujeme všichni kanonýrským slibem, že duch chrabrých našich
předchůdců bude žíti i v nás, že i my se budeme snažit, aby příští generace dělostřelců mohly
býti pyšny na nás a na svou zbraň.
Slibujeme v ten den, že kdyby naše děla musela se rozehřměti proti nepříteli,
ohrožujícímu naši vlast a svobodu, budeme je obsluhovat a řídit statečně až do posledního
dechu tak, jak to kanonýři vždy činili.
SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS
A na úplný závěr slavnostního aktu popřál p. Hrebíček všem přítomným a jejich
rodinám k nastávajícím Vánočním svátkům „… Krásné a radostné prožití těchto svátků ve
zdraví, v míru, klidu a pohodě v rodinném kruhu.
Do nového roku vám všem přeji především pevné zdraví, štěstí, pracovní a rodinnou
pohodu“.
Poděkoval také Svaté Barboře, že přišla mezi nás a držela nad námi po celý rok 2012
ochrannou ruku.
Jako vděk za její trvalou přízeň ji předal předseda klubu kytici květů.
Co říci k celému slavnostnímu aktu na závěr? Jednalo se o pěknou a důstojnou oslavu
a připomenutí si Sv. Barbory – patronky dělostřelectva a slavných tradic dělostřelectva.
Klub ČaSOD při posádce Vyškov opět ukázal, že je schopen na vysoké profesionální
úrovni připravit a zorganizovat takovou důstojnou akci.
Je třeba také poděkovat předsedovi klubu p. Pavlu Šlimarovi a všem členům klubu a
jeho jednotky, kteří se osobně podíleli na vlastním zajištění akce.
Poděkování patří i hostům a všem přítomným, kteří se v této době přišli podívat na
slavnostní oslavu. Zvlášť i proto, že v tento den panovalo skutečně „dělostřelecké počasí“.
Hustě sněžilo, foukal ostrý vítr a byla velká zima. Své by o tom mohla říct zejména Sv.
Barbora, p. Ilona Denemarková, která s plným nasazením a odhodláním, jako Sv. Barbora
přečkala tuto nepřízeň počasí. I jí patří velký dík a uznání od nás všech.
Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.
Místopředseda klubu ČaSOD
Download

Oslava svátku svaté Barbory - Klub české a slovenské obce