4. schůze Pyrotechnické sekce ČASOD
konaná dne 24. května 2011 od 16.00 hodin v sále VLRZ Olšina – VVP Boletice.
a) Informace o členské základně:
K dnešnímu dni má pyrotechnická sekce 91 řádných členů a jednoho čestného člena (Chris van Montfoort – Nizozemí). To
znamení nárůst o 7 nových členů.
Samotný ČASOD, ze kterého pyrotechnická sekce vychází má 236 členů (informace pochází z roku 2009).
Počet přítomných členů Pyrotechnické sekce
……25
b) Hodnocení uplynulého období 2010– 2011:
• spolupořádat pyrotechnickou konferenci INMEP 2011,
(dle dohody z loňského roku předat co nejvíce povinností na OTIP Bechyně)
-
splněno
• pokračovat ve výstavbě a doplňování webových stránek Pyrosekce,
(požádat členy sekce o příspěvky. Textové, gramatické a další úpravy ochotně provede redakční rada)
-
splněno
Přispívající členové – M. Pištěk, B. Kuda, Zd. Horák, L. Zágiba, M. Vaněček, K. Gerža……………
• podílet se na pořádání plesu dělostřelectva, který každý rok pořádá ČASOD a který se bude konat dne 15. ledna
2010 v Praze,
(uvážit v jakém rozsahu. Vloni jsme investovali několik tisíc korun oproti účasti čtyř členů Pyrosekce. Pro členy, bydlící
mimo Prahu jsou náklady na vstupenky, dopravu a ubytování neúměrně vysoké).
-
splněno
Vzhledem k napjaté finanční situaci Pyrosekce, danou i povinností odvádět obci dvě třetiny vybraných členských
příspěvků, jsme se na pořádání plesu dělostřelectva podíleli „pouze“ poskytnutím třech lahviček Pyrotechnického
rumu do tomboly. Náš návrh na snížení vstupného nebyl akceptován.
• navrhnout a zrealizovat výrobu nové série pamětních medailí (odznaků) s tím, že budou uplatňována kritéria pro
jejich udělování, která budou v souladu se Směrnicí pro oceňování členů ČaSOD, schválenou na 5. Sněmu
ČaSOD,
(na toto téma by bylo vhodné zřídit na webových stránkách Pyrosekce samostatný oddíl, kde by členové sekce mohli
specifikovat především podmínky udělení medaile)
-
-
splněno pouze částečně
Grafické provedení nové pamětní medaile je zpracováno a byla zadána výroba.
Bohužel do začátku INMEP 2011nebyl výrobce schopen medaile dodat.
Kritéria k udělování medailí nebyly dosud stanoveny, rubrika na toto téma nebyla dosud na našich webových
stránkách zřízena.
vzhledem k potřebě zprůhlednit a zjednodušit placení členských příspěvků, zřídit samostatný účet
Pyrotechnické sekce, který bude používat IČO ČaSOD.
Zřízení tohoto účtu provede pokladník Pyrosekce Ing. Lubomír Ambrozek.
(Platby členských příspěvků zasílat pouze na tento účet, nebo předávat přímo pokladníkovi Pyrosekce).
Dispozičním právem ke zřízenému účtu vybavit:
Ing. Lubomíra Ambrozka
Ing. Vlastimila Prokopa
Karla Ludvíka
-
splněno, s příliš velkým zpožděním
Transparentní účet u FIO Banky byl zřízen až v březnu 2011.
V souvislosti s novoročním přáním Prezidia ČaSOD, doprovázeným výzvou k zaplacení dlužných členských
příspěvků tak došlo k opakování loňské situace, kdy někteří členové sekce zaplatili příspěvky přímo obci a tak se
opět ocitli mimo námi vedené účetnictví.
c) Informace o hospodaření Pyrotechnické sekce za uplynulý rok
Přednesl pokladník Sekce Ing. Lubomír Ambrozek
d) Možnosti další činnosti a existence Pyrotechnické sekce ČaSOD
Směrnice pro hospodaření ČaSOD, schválená 17. dubna 2010 Sněmem ČaSOD stanovila nové podmínky financování
sekcí a klubů.
Čl. 3 Členské příspěvky
1. Členské příspěvky:
A. Fyzické osoby: - o výši a způsobu úhrady členských příspěvků rozhoduje sněm ČaSOD,
15. Klubům (Sekcím), pro zajištění jejich chodu a činnosti, přiděluje prezidium ČaSOD finanční
dotaci podle možností prezidia ČaSOD.
Tato změna v praxi neumožňuje plánovat hospodaření s financemi Sekce na delší období než jeden rok. V současnosti činí
členský příspěvek stávajícího člena 250 CZK, z čehož Obec vrací Sekci 100 CZK.
V kontextu se škrty v rozpočtech státních organizací se tak již druhým rokem dostáváme do problémů s financováním naší
hlavní akce - Setkání pyrotechniků INMEP.
Již vloni, stejně jako letos nedostáváme se strany MO a MV žádné dotace a celou akci financujeme pouze z vlastních
prostředků Pyrosekce a sponzorských darů soukromých subjektů.
Vedení Sekce proto předkládá na základě pečlivé úvahy přítomným členům dvě varianty dalšího postupu:
o
Pokračovat dále v činnosti Pyrotechnické sekce v rámci ČaSOD s optimistickým předpokladem, že výše vracených
částí členských příspěvků zůstane i do budoucnosti minimálně na stávající úrovni a sponzorské dary našich
příznivců nebudou klesat.
Tento postup však sebou nese riziko, že již příští rok nemusíme být schopni finančně pokrýt INMEP 2012, aniž
bychom nenavýšili účastnické poplatky.
Přestože se již 8 let snažíme, aby se na INMEP setkávali především řadoví aktivně pracující pyrotechnici, můžeme
se takto přiblížit k situaci „Mezinárodních pyrotechnických konferencí“ v Luhačovicích a Bojnicích, kde se setkávají
majitelé firem a vrcholový managament firem a obchodních organizací. Účastnický poplatek se zde pohybuje
v řádech tisíců korun.
o
Zrušit Pyrotechnickou sekci a sdružit zájemce v jiné organizaci, za výhodnějších podmínek.
Protože založení samostatné organizace sebou nese poměrně složitý registrační proces a klade další nároky na
administrativu a účetnictví, hledalo vedení Pyrosekce jiné řešení.
Jako vhodnou alternativu navrhujeme vstup do tzv. Zájmové skupiny Československé obce legionářská (dále
ČSOL).
Pro takovou situaci pět členů Sekce ustavilo přípravný výbor Zájmové skupiny ČSOL štábního kapitána in
memoriam Václava Vokurky, která bude sdružovat pyrotechniky.
Výhody
- ČSOL pro sebe nevybírá členské příspěvky,
- je to velká, profesionálně vedená organizace s relativně velkými příjmy z vlastního majetku,
- díky svému kvalifikovanému vedení úspěšně čerpá různé granty a cílené dotace,
- vzhledem k poměrně velkému rozsahu naší akce INMEP je pravděpodobné, že pro její zabezpečení můžeme
každoročně získávat finanční příspěvek, případně nějaký jiný druh podpory.
„Nevýhody“
- zájmové skupiny nejsou základním článkem ČSOL, tím je tzv. Jednota. Z toho vyplývají omezené pravomoce a
postavení jejích vedoucích funkcionářů vzhledem k výkonným orgánům Obce
- členové zájmových skupin musí být registrováni v některé jednotě, musí se tedy stát členy ČSOL
- novou jednotu může založit minimálně pět zájemců, kteří však musí být již nejméně rok členy ČSOL
- zájmová skupina škpt. i. m. Václava Vokurky je proto v současnosti registrována pod Jihočeskou krajskou
jednotou ČSOL a do této jednoty mohou případní zájemci vstupovat. V květnu 2012 pak můžeme založit jednotu
vlastní, se sídlem např. zde v Boleticích
- v případě zrušení Pyrosekce zůstávají všichni její dosavadní členové i nadále členy ČaSOD a je na každém
jednotlivci, jestli v návaznosti na zrušení Pyrosekce odejde i z ČaSOD anebo zůstane i poté jejím členem
e) Diskuse
f) Hlasování o zrušení Pyrotechnické sekce ČaSOD ke dni 31. května 2011
•
•
•
pro zrušení
proti zrušení
zdrželo se
…25
…..0
…..0
g) Závěr
Hlasování bylo rozhodnuto o zrušení Pyrotechnické sekce České a Slovenské obce dělostřelecké ke dni 31. května 2011.
Vedení Pyrotechnické sekce do 60 dnů oznámí rozhodnutí 4. Výroční schůze o zrušení Pyrotechnické sekce ČaSOD
prezidiu.
Vedení Pyrotechnické sekce do 60 dnů zašle svým členům, na dostupné emailové adresy, oznámení o závěrech 4. výroční
schůze ČaSOD a návod na další postup.
Za správnost: plk. Ing. Vlastimil Prokop
dne 24. května 2012
Download

4. schůze Pyrotechnické sekce ČASOD