Deloitte
Filantropie FY13
Obsah
Úvodní slovo......................................................................... 3
Podpora handicapovaných studentů..................................... 4
Podpora občanských iniciativ.............................................. 10
••Think-tank centrum nadace Jana Švejnara Cerge-EI
••Nadační fond Českého rozhlasu Světluška
Den volna pro Charitu......................................................... 11
••Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
••Den pro Charitu – přímé zapojení zaměstnanců
••Pomoc dětem, seniorům a handicapovaným spoluobčanům –
přímé zapojení zaměstnanců
Podpora seniorů.................................................................... 6
Auditní a poradenské služby neziskovému sektoru............. 12
••Nadace Život 90
Pomoc dětem........................................................................ 7
Spolupráce s médii.................................................................13
••Kulatý stůl s týdeníkem Respekt na téma filantropie
••Český výbor pro UNICEF
••Nadace Archa Chantal
Podpora mladých umělců...................................................... 8
••Umění úspěchu
••Cena Jindřicha Chalupeckého
••Inovace v umění
2
Filantropii vnímáme jako nedílnou součást našeho podnikání. Věnujeme se především dlouhodobým projektům, jejichž směry byly společně odsouhlaseny partnery
Deloitte. Klíčovým cílem je, aby naše úsilí mělo dlouhodobý efekt a v první řadě
přínos pro společnost.
Všímáme si toho, co se okolo nás děje a podporujeme naše spolupracovníky při
zapojení do trvalých či jednorázových společensky odpovědných aktivit.
Díky tomuto kroku jsme v loňském roce dosáhli nejen velkého zájmu ze strany
zaměstnanců, ale také vyššího zapojení vrcholového managementu firmy do
filantropických projektů, což výrazně napomohlo k jejich úspěšnosti.
Dosažený výsledek nechť je pro nás všechny povzbuzením do další práce.
Josef Kotrba
Vedoucí partner Deloitte
Česká republika
slovo
Úvodní
3
Patrik Procházka
Video s Hankou Doležalovou
http://www.youtube.com/watch?v=bXBE0cVWBOE
Video s Patrikem Procházkou
http://youtu.be/NsNnvAXXkZ8
Anna Kulíšková
Podpora
Podpoře zahraničních studijních programů pro handicapované studenty
vysokých škol se Deloitte věnuje dlouhodobě. V uplynulých letech jsme
umožnili stáže v Rakousku a Finsku pěti studentům z Ekonomicko-správní
fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, či Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty a Ekonomické fakulty Technické
univerzity v Liberci.
V současné době spolupracujeme s Nadačním fondem Českého rozhlasu
Světluška a Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
V letošním roce byli na základě výběrového řízení podpořeni čtyři studenti:
••Anna Kulíšková, studentka Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity
v Praze, semestrální stáž na univerzitě v Kanadě
••Veronika Jeníčková, absolventka bakalářského studijního programu
Speciální pedagogika Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
semestrální stáž na univerzitě ve Finsku
••Patrik Procházka, absolvent Open Gate v Praze, roční stáž na univerzitě
v USA na Floridě
••Hana Doležalová, studentka Fakulty Tělesné výchovy a sportu Karlovy
univerzity v Praze, semestrální stáž na univerzitě ve Švédsku
handicapovaných
studentů
4
Video ze Dne pro charitu
http://www.youtube.com/watch?v=7EMROdHVzFI
Již tradičně každý rok v předvánočním období
pořádáme Den pro charitu, v jehož rámci mají naši
zaměstnanci možnost přímo a účinně podpořit
filantropické programy Deloitte. Tento rok za
aktivního zapojení vrcholového managementu
firmy zaměstnanci věnovali peníze na zahraniční
stipendijní stáž handicapovaných studentů vysokých škol. Příjemná a nenucená atmosféra, která
se vytvořila při prodeji čokoládových pralinek,
výrazně přispěla k nezanedbatelnému finančnímu
výsledku v rozsahu 50 tisíc Kč.
charitu
Den pro
5
Video se seniorkou paní Horňanovou
http://www.youtube.com/watch?v=jD4HpUJvThc&feature=youtu.be
Pomoci seniorům se věnujeme od roku 2008, kdy
jsme začali spolupracovat s nadací Život 90. Finanční
prostředky složené z daru společnosti Deloitte a sbírky
uspořádané mezi zaměstnanci v letošním roce, byly
použity na pořízení monitorovacích přístrojů AREION, jež
seniorům umožňují zůstat co nejdéle v jejich přirozeném
prostředí a zároveň ve spojení s psychology, lékaři a sociálními pracovníky.
Vybraná částka pomohla osmi seniorům. Od začátku
spolupráce s Životem 90 jsme umožnili pořídit více než
40 přístrojů.
Se seniory jsme v neustálém kontaktu a pravidelně získáváme jejich zpětnou vazbu.
Šek s finanční částkou je každoročně nadaci předáván
z rukou vedoucího partnera společnosti Deloitte Josefa
Kotrby při benefičním představení pořádaném k příležitosti Mezinárodního dne seniorů v Národním divadle.
seniorů
Podpora
6
Stejně jako nadace Archa Chantal, i my záchranu
dětských životů a starost o dětské duše chápame
jako dvě nádoby spojené v jednu. Vytvoření útulného
prostředí ve zdravotnických zařízeních pro děti, které
v něm tráví hodně času při svých léčebných pobytech, se prolíná s aktivitami Deloitte v oblasti podpory
mladých umělců. Vývoj konceptu výzdoby nemocničních prostor za účasti mladých výtvarníků se nám jeví
samozřejmým a humánním.
Současná spolupráce s nadací Archa Chantal
v České republice přirozeně navazuje
na mnohaletou spolupráci naší firmy
s Českým výborem pro UNICEF.
dětem
Pomoc
7
Více o projektu Umění úspěchu můžete nalézt
v naší brožuře
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Brochures/
art_of_success_2011.pdf
Video
http://www.youtube.com/watch?v=3aH1whuxBDY
Umění úspěchu
Art of success
Podpora
mladých
Umění úspěchu
Umění úspěchu je unikátní projekt Deloitte, který vznikl
v roce 2009 na podporu mladých uměleckých talentů.
Oslovili jsme je s nabídkou spolupráce, protože nás
fascinuje talent ve všech oborech lidské činnosti a rádi
se podílíme na jeho rozvoji. Cesta k úspěchu v byznysu
i umění navíc často vede přes společné hodnoty, jako
jsou vize, odvaha, úsilí, znalost a intuice. Oslovení umělci
tyto hodnoty v průběhu první a druhé etapy projektu
originálním způsobem zpracovali v obrazech a ve fotografiích. Finanční prostředky získané v aukci, při které
byla tato umělecká díla vydražena, byly investovány
na podporu vzdělávacích a charitativních programů.
umělců
8
Cena Jindřicha Chalupeckého
Zcela přirozeným navázáním na projekt Umění úspěchu je
spolupráce Deloitte s občanskou iniciativou Cena Jindřicha
Chalupeckého, jejímž partnerem je společnost Deloitte již od
roku 2011. Cena Jindřicha Chalupeckého, jež pomáhá talentovaným českým umělcům do 35 let dosáhnout mezinárodního
uznání, vznikla v roce 1990 z iniciativy Theodora Pištěka,
Václava Havla a Jiřího Koláře. Díla laureátů této ceny z let
předchozích mají naši klienti i zaměstnanci možnost zhlédnout
v klientských prostorech společnosti v rámci pravidelných výstav.
Video
http://www.youtube.com/watch?v=3aH1whuxBDY
Cena
Inovace v umění
Projekt Deloitte “Inovace v umění” podporuje vývoj nových
technologií, které mladí sochaři - studenti Fakulty výtvarných
umění Vysokého učení technického v Brně - uplatňují při své
tvorbě. Inovativní technika použitá při vytváření těchto děl
spočívá v 3D tisku a 3D skenování a umožňuje umělci vytvořit
v počítači přesný model vyrobený ze speciálního polymeru
bez nutnosti dalších úprav. Projekt je vedený Michalem Gabrielem, profesorem Fakulty výtvarných umění a laureátem Ceny
Jindřicha Chalupeckého z roku 1995.
Jindřicha Chalupeckého
9
Podpora občanských iniciativ
Podílet se na vzdělávání nové generace ekonomů
považuje Deloitte za svou přirozenou povinnost.
V této oblasti již pátým rokem podporujeme
Think-tank centrum nadace Jana Švejnara Cerge-EI.
10
Video
http://www.youtube.com/watch?v=qkfQPCMnx7Y
http://www.youtube.com/watch?v=C3HIWLOLwOU
http://www.youtube.com/watch?v=e_X3oKoO2CE
Každoročně se naši zaměstnanci zapojují do projektů pomoci
dobročinným organizacím v Praze, Brně i v Ostravě.
Zaměstnanci včetně dobrovolníků z řad vrcholového managementu pomohli zútulnit vnitřní i vnější prostředí Mateřské
školy na pražském Jarově, speciální Mateřské školy pro tělesně
postižené děti Kociánka v Brně, dětskému oddělení Městské
nemocnice v Ostravě a v ekofarmě Toulcův dvůr.
Pravidelné darování krve v průběhu roku patří k nejúspěšnějším projektům naší firmy v oblasti filantropie.
Den volna
pro Charitu
11
Neziskovému sektoru poskytujeme naše odborné znalosti a zkušenosti. Věříme,
že tímto krokem přispíváme k lepší společnosti.
Audit
Fórum 2000
Nadace Pink Crocodile
Nadační fond Asante Kenya
Nadace Agel
Právní služby
Transparency International
Daňové poradenství
Česká asociace pro vzácná onemocnění
Nadační fond Českého rozhlasu Světluška
Poradenské služby
Nadace Open Society Fund
Fórum dárců
Amnesty International
HUB v Praze
Nadace Vodafone
Občanské sdružení ProCit
Auditní a poradenské služby
neziskovému sektoru
12
Video
http://www.youtube.com/watch?v=It9g6C9oexY
Ve spolupráci s týdeníkem Respekt pořádáme diskusní setkání pro
zástupce firem i neziskových organizací na aktuální téma z oblasti
filantropie. Svoje otázky i postřehy tak účastníci mohou prodiskutovat s odborníky ze soukromého i neziskového sektoru.
První setkání na téma “Filantropie netradičním způsobem” se
uskutečnilo v říjnu 2012. Cílem diskuse, do které se zapojili
vedoucí partner společnosti Deloitte Josef Kotrba, ředitel nadace
VIA Jiří Bárta, člen představenstva společnosti Mibcon Ondřej
Dědina a filantrop Robert Schönfeld, bylo nalézt možnosti, jak
i s nízkým rozpočtem pomáhat potřebným.
“Kreativní přístup a zaujetí pro věc jsou pro filantropii mnohem
více rozhodujícími faktory než samotná výše rozpočtu.”
Josef Kotrba, Deloitte
Spolupráce
s médii
Druhé diskusní setkání pod názvem “Filantropie jako investice”
proběhlo v květnu 2013. Tématem zaměřeným na otázku
financování nadačních fondů se zabývali Josef Kotrba, vedoucí
partner společnosti Deloitte, Luděk Niedermayer, ekonomický
expert společnosti Deloitte, ředitelka fóra dárců Klára Šplíchalová,
aktivní spolupracovník Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Lubomír Charvát a ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti
Hana Šilhánová.
13
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá
z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je
uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky
globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech,
ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 195 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.
© 2013 Deloitte Česká republika
Download

Prohlédněte si brožuru společenské odpovědnosti