ZPRAV
DAJ 1
O společenském a kulturním
životě v Tuchoměřicích
v rozhovoru se starostou Jaroslavem Radostným
Starosta Radostný zahajuje masopustní průvod
Naše iniciativa TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ by ráda přispěla ke kulturnímu a společenskému životu Tuchoměřic. Jaká
skupina obyvatel by podle vás takové aktivity nejvíce uvítala?
Podle účasti na masopustním
průvodu bylo vidět, že o společenské akce v obci se zajímají všechny věkové kategorie.
A mám dojem, že lépe se společensky občané baví, pokud sdílí zábavu s lidmi ze stejné obce,
se sousedy které znají i neznají, než když absolvují společenskou zábavu na vyšší úrovni ale
v cizím prostředí.
Co si myslíte, že už se v této oblasti v Tuchoměřicích daří?
Jsou to téměř všechny akce, které se opakují několik let: obvykle
první je dětský karneval masek
na konci zimy, svaz žen pořádá oslavu MDŽ, na konci dub-
Pokud se podíváte na internet,
stránky obcí nebo i archiv novin
„Náš region“ najdete hodně inspirace. Mám takový soukromý
dojem, že kdyby se u nás v obci pořádalo hodně akcí, nebo víc
akcí podobných masopustnímu
průvodu, že by se v budoucnu občané nerozlišovali na místní a naplaveniny a všichni by na svojí obec byli mnohem pyšnější
Jsou nějaké aktivity nebo událos- a přestupková komise by neměti, které měly dříve v životě obce la co řešit.
velký ohlas a dnes už jsou zapomenuté? Co by stálo za to oživit? Máte vy osobně nějaké oblíbené
V minulosti celou zimu probíha- místo v obci, kde rád relaxujete?
ly v kulturním domě plesy a růz- Nejsem žádný poeta se zasněné besídky, na podzim výstavy nou duší, tak nechodím objíovoce apod. Dnešní uspořádá- mat stromy do polí, ani rozní v prostoru s diskotékou je tro- mlouvat s menhiry. Zatím mi
k štěstí stačí, když se projdu
chu problematické.
po obci a vidím, že se něco změMáte nějaké doporučení z okol- nilo k lepšímu. 
ních obcí? Co se u nich daří a stáAJKA HOŠPESOVÁ
lo by za inspiraci i pro nás?
na oslava Dne Země, v květnu
vítání občánků, paní Ernestová se ujala oslavy Dne dětí, běh
Tuchoměřickým lesem organizují paní Eisová a Ernestová,
na podzim lampionový průvod,
mikulášské posezení s důchodci, rozsvícení vánočního stromu. To jsou akce, které se již trochu zaběhly a mají úspěch.
číslo
březen
2014
Přátelé,
dostáváte do svých schránek první číslo informačního občasníku, který vydává
iniciativa TUCHOMĚŘICE
SPOLEČNĚ.
Tato iniciativa vznikla
z podnětů několika sousedů,
kteří začali pořádat různé
společenské, sportovní a volnočasové aktivity nejenom
pro sebe, ale nabídli je i lidem ve svém okolí. A protože
tyto akce mají velký úspěch
a všichni se při nich cítíme
dobře, napadlo nás tuto nabídku rozšířit.
Iniciativa TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ je otevřená pro všechny, kteří mají zájem. Každý se může zapojit.
Ten, který tady bydlí od nepaměti, i ten, který se sem
přistěhoval nedávno.
Cílem iniciativy je spoluvytvářet prostředí, kde bychom
se mohli příležitostně setkávat a poznávat, a tím vytvářet příjemné místo pro život
v této krásné obci.
V neposlední řadě cokoliv děláme pro druhé, děláme
před očima našich dětí, a tak
mohou být tyto naše snahy
inspirací pro další generace v tom, jak tvořit mosty mezi lidmi,
Vždyť náš svět nekončí
na hranici našich pozemků,
ale tam právě začíná…
KAROL BÖHM
2
MASOPUST
Masopust zavítal do Tuchoměřic
TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ
s podporou Obecního úřadu.
Souhlas starosty byl s nadšením přijat a ihned se o jeho přízeň ucházely nezadané Turkyně,
které ho vyzvaly k tanci. Potom
už se průvod maškar s dominující kobylou a nevtíravou doprovodnou kapelou vydal k plánovaným zastávkám. V dlouhém
průvodu bylo přes 200 lidí.
J. A. Komenský v podání Jana Kordy vtipnou a srozumitelnou formou na jednotlivých zastávkách informoval nejen děti
z mateřské školky, ale i další příchozí o významu veselice a jednotlivých maškar.
Zastavení bylo nakonec víc,
než bylo plánováno, a reakce
„domorodců“ předčilo očekávání. Vedle předem domluvených návštěv, překvapilo cestou
maškarní průvod vlídné přijetí a pohoštění u paní Bémové,
která je spjata s rozvojem činnosti Sokola v obci, a v pohostinství „U nás“.
Nezbývá než poděkovat za výbornou organizaci celé akce,
která vyvrcholila na místním
fotbalovém hřišti. Zastřelení
medvěda, porážka kobyly a jejich vzkříšení živou vodou provedl samotný Ras. To vyvolalo
nadšení nejen u našich nejmenších, ale i naději, že se máme
nač těšit v druhém ročníku Masopustu v Tuchoměřicích. Totéž
platí i pro oživení společenského života v obci, o které iniciativu TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ usiluje. 
BOHUMIL ŠVANDA
Masopustní veselice proběhla už i v Tuchoměřicích. Průvod
maškar i přihlížejících, popravdě řečeno zvědavých občanů,
kteří tuto tradici v poválečné době v obci nezažili, se sešel v hojném počtu u kapličky sv. Václava v Kněžívce v sobotu 1. března
ve 14 hodin. Laufr, tradiční průvodce pochodu, přivítal všechny příchozí a požádal o povolení projít obcí pana starostu.
Na projevu starosty bylo zřetelné překvapení z rozsahu akce, kterou přichystala iniciativa
Jak se chystá masopust?
Masopustní průvody získávají na popularitě v mnoha okolních obcích. Tuchoměřice tedy už nejsou výjimkou.
Veronika Kordová z iniciativy TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ vypráví o přípravách našeho letošního masopustu.
Proč jste se rozhodli oživit zrovna masopust?
Myšlenka na oživení masopustu přišla už někdy ke konci roku,
ale zdálo se, že na přípravu nezbývá moc času. V lednu se ale
rozběhlo kolo rozhovorů o uspořádání nějaké milé akce pro celé
Tuchoměřice na čerstvém vzduchu a najednou se zdálo, že čtyři
týdny, které do masopustu zbývaly, jsou tak akorát a přípravy,
do kterých se zapojila spousta
té, co jsme se vydali na cestu, vysvitlo slunce.
lidí, se rozjely na plné obrátky.
Masopust se nám líbí proto, že
je to tradiční česká veselice, která může lidi stmelit.
Co tě na samotném průvodu mile překvapilo?
Mile mě překvapilo hned několik věcí. Překvapila mě hojná
účast. Tolik lidí jsme ani ve snu
nečekali. Vlastně mě překvapilo i věkové složení účastníků
průvodu. Účastnili se ho totiž
Veronika Kordová na letošním
masopustu v masce Turka
všechny věkové skupiny od miminek až po babičky a dědečky. Překvapili mě lidé, kteří připravili občerstvení po cestě, aniž
bychom je o to prosili. Překvapilo mě počasí. Několik minut po-
Jaká byla spolupráce s lidmi, u kterých bylo plánované
zastavení?
Lidé, se kterými jsme se domluvili na zastavení, byli báječní.
Byli očividně potěšení, že je masopustní průvod poctil svou návštěvou. Není divu, vždyť taková
návštěva přináší štěstí a bohatou
úrodu. Všichni byli velmi pohostinní, vstřícní a hlásilo i mnoho
dalších, kteří chtěli průvod pohostit. Tento fakt a vůbec to, jak
pozitivně byl masopustní průvod
přijat, je jasným signálem, že
masopustní průvod můžeme bez
obav uspořádat i příští rok. Já
osobně se už teď moc těším. 
BH
AKTIVITY, KTERÉ STOJÍ ZA POZORNOST
3
Maškarní ples tuchoměřického sokola se povedl
V sobotu 15. února 2014 se konal v prostorách DISKO RaI Tuchoměřice Sportovní karneval.
Akci pořádal Sokol Tuchoměřice a proběhla za velké pozornosti a velkého očekávání většiny
obyvatel Tuchoměřic. Podobná
akce se totiž v naší obci nepořádala již pěknou řádku let, a tak
byli všichni zvědaví, jak se vydaří. Již před osmou večer se začaly scházet první masky a bylo
jasné, že na parketu budou hýřit
rozmanité pohádkové postavičky, různá zvířecí stvoření nebo
hrůzu nahánějící hororové fi-
gurky. Na začátku zazpíval náš
tuchoměřický pěvecký sbor La
Folia a po krátké přestávce se zábava rozjela naplno. K poslechu
a tanci hrála skupina A-CLUB
a hrála moc pěkně. Na programu byla i bohatá tombola a defilé masek. Taneční parket byl
téměř neustále plný, a tak veselí
pokračovalo do pozdních nočních hodin. Protože se všichni
skvěle bavili, patří organizátorům akce i všem zúčastněným
velký dík za povedenou akci. 
IVANA MATĚJŮ
Pozvánka do knihovny
Knihovna u sv. Víta je umístěna v klášteře Komunity Chemin Neuf. Obsahuje
10 tisíc tematicky rozdělených výtisků. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy,
mapy a další informační prameny. Knihovna je spravována dobrovolníky pod vedením Ing. Marie Lisé.
Knihovna dlouhodobě spolupracuje se ZŠ s podporou ředitelky školy a ochotných učitelů. Pro prvňáky organizuje první čtení (čtení z knih s velkými písmeny), 1x měsíčně se žáci 1. – 4. tříd učí půjčovat si knihy. Občas knihovna pořádá
promítání filmů, divadlo, podle ročního období přibližuje lidové tradice. Na konci
školního roku uděluje cenu pro nejlepšího čtenáře.
Do knihovny je možné darovat po dohodě s paní Lisou přečtené knihy. Nejprve
je třeba vytvořit seznam, domluvit se telefonicky či elektronicky předem – viz níže
uvedený kontakt. 
Plán akcí knihovny:
Březen – Výstava nových přírůstků knih bude probíhat 12. –14. 3. pro děti a dospělé 10.00 –17.30 hod.
Duben – Výstava velikonočních tradic
Výpůjční doba:
středa 9.30 – 11.45 a 14.30 –17.45 hod., čtvrtek 9.30 – 11.30 hod.
Přístup: Knihovna je přístupná z jižní zahrady pod klášterem. Projde se vstupem
ve zdi u vchodu do kostela sv. Víta, dále po schodech přes horní část zahrady.
Adresa: Školní 1, Tuchoměřice, e-mail: [email protected],
tel.: 220 199 448
http://www.chemin-neuf.cz/FARNOST/Knihovna-u-sv-Vita
Bazar dětského oblečení
Dovolujeme si vás pozvat na třináctý Bazar dětského oblečení sezóna JARO/LÉTO, který se
koná ve dnech 4. – 5. 5. 2014 v prostorách OÚ
Tuchoměřice. K prodeji můžete nabídnout až
44 ks oblečení, obuvi, hraček. Z každého prodaného kusu jde 5 Kč na provoz MC Míca. Archy
nutné k prodeji, bude možné vyzvednout na adrese Hlavní 40, Tuchoměřice od 24. 3. 2014.
A ještě cvičení pro děti od 1 do 4 let s Lucií
Procházkovou každé pondělí v ZŠ Tuchoměřice
od 15.30–16.30 hod. Sraz před školou.
Více info na www.mcmica.cz. 
Nabídka pro seniory:
Rozvoz teplých
obědů
V Tuchoměřicích v MŠ vaří obědy také
pro zdejší seniory. Obědy jsou v MŠ
vydávány denně od 10.45 do 11.15 hod.
a méně pohyblivým seniorům je po Tuchoměřicích mezi 11.00 – 11.30 hod.
rozváží pan Růžička. Cena jednoho oběda je 45 Kč a záloha na měsíc 950 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit u paní hospodářky Baďoučkové, tel. 725 529 689,
e-mail: [email protected]
Zkoušky sboru
La Folia
Každou neděli večer se konají zkoušky
tuchoměřického sboru La Folia pod
vedením MgA. Jany Vöröšové. Noví
zájemci o zapojení do sboru mohou získat více informací na e-mailové adrese:
[email protected] nebo na telefonu 723 726 833. 
Lekce jógy
pro dospělé
Solidarita v obci
Od února začal v tuchoměřické škole probíhat
kurz jógy pod vedením
Evy Petrovské. Cvičení
probíhá každé pondělí
od 19.30 do 20.45 hod.
a cena permanentky
na 12 lekcí je 1500 Kč.
Více informací na
www.studio-pure.cz 
Rádi byste pili kávu s člověkem, který vám
bude naslouchat? Nebo potřebujete vyměnit
žárovku? Křesťané z Římskokatolické farnosti
a z Husova sboru vám rádi pomohou.
V případě, že se cítíte osamocení nebo potřebujete pomoc s úkoly nad vaše síly, nebojte
se nás kontaktovat. Budeme s vámi hledat
řešení. Těšíme se na vás!
Kontakt: [email protected] nebo
na tel. záznamník: 730 815 858 
(Tuchoměřice, Středokluky,
Přední Kopanina)
4
POZVÁNKY NA AKCE
Občanská iniciativa TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ pod záštitou OÚ v Tuchoměřicích
Vás zvou na literárně – hudební pořad s videoprojekcí
CESTA K NÁM
ve čtvrtek 3. dubna 2014 v 19.30 hod.
v jídelně kláštera v Tuchoměřicích
Uslyšíte recitované i zpívané verše básníka Jana Skácela,
uvidíte část dokumentu o díle britského sochaře A. Goldsworthyho: Řeky a přílivy
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan
v římsko-katolickém kostele sv. Víta v Tuchoměřicích
Další plánované akce pořádané nebo podporované TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ
26. 4. Den Země
30. 4. Začarovaná cesta – doprovodná akce k Čarodějnicím pro rodiče s dětmi
17. 5. Den sousedů
15. 6. Pouť
Zpravodaj občanské iniciativy TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ. Redakce: Barbora Hronová, fotografie: Karolina Kašparová, kontakt:
[email protected], www.tuspolecne.cz. Vychází 14. 3. 2014
Download

č.1 březen 2014