Digitální 4 sekundový teploměr microlife IT 2 CA1
Gratulujeme Vám, že jste si zakoupili tento digitální 4 sekundový teploměr od firmy microlife. Udělali jste dobré rozhodnutí, že jste
zakoupili tento vysoce kvalitní a dokonalý přístroj, který byl vyvinut zvláště s ohledem na rychlé a spolehlivé použití. Díky digitální
technologii budete schopni s touto novinkou konečně přesně určit tělesnou teplotu v obvyklých měřících oblastech (orální, axilární nebo
rektální) během několika sekund. A to jak pro dospělé, tak i pro malé děti a nemluvňata. Digitální technologie již sama dokázala v
klinické aplikaci, že je preferovanou měřicí metodou mnoha lékařů, s veškerou potřebnou měřící spolehlivostí.
Prosím, před použitím přístroje pročtěte důkladně tyto instrukce a pečlivě je uložte pro pozdější nahlédnutí.
Obsah
1. Digitální 4 sekundový teploměr IT 2 CA1 – funkce a přednosti
2. Důležité bezpečností informace
3. Důležité informace týkající se měření teploty
4. Ovládání a symboly
5. Vložení baterií
6. Výběr metody měření
7. Měření teploty
8. Zobrazení poslední naměřené teploty
9. Čištění a skladování
10. Výměna baterií
11. Chybová hlášení
12. Technická data
13. Záruka
1. Digitální 4 sekundový teploměr microlife IT 2 CA1 - funkce a přednosti
Hygienické kryty čidla
Velký LCD displej
Tlačítko MODE
Měřící hrot
Metody měření
Tlačítko 0/I
Měření během sekund
Díky moderní prediktivní technologii, která dovoluje vypočítat naměřené hodnoty v sekundách.
Přesný a spolehlivý
Měřicí čas je automaticky prodloužen, je-li nutné zajistit přesné měření.
Tlačítko MODE
Možnost výběru metody měření pro přesné určení teploty.
Displej
Velký displej umožňuje snadné čtení naměřených hodnot.
Hygiena
Kryt čidla na jedno použití zajišťuje hygienické měřeni
Akustický signál
Indikuje připravenost k měření a konec měření.
Paměť posledního měření
Automatický záznam poslední naměřené hodnoty.
Vysoká životnost baterií
Životnost baterií nejméně 3 000 měření. Baterie je možno vyměnit.
2. Důležité bezpečností informace
Nikdy neužívejte teploměr pro jiné účely, než pro které je určen.
Orální měření by nemělo být použito u dětí a nespolupracujících pacientů ležících na zádech.
Předcházejte infekci použitím nového nepoškozeného hygienického krytu od firmy microlife. Používání ostatních hygienických krytů
nebo používání bez krytů vede k chybně naměřeným hodnotám. Kryty jsou kalibrovány přímo pro teploměr.
Nikdy neponořujte teploměr do vody nebo jiných kapalin (není vodotěsný). Pro čištění a desinfekci se prosím řiďte instrukcemi dle bodu
„9 – čistění a skladování". Udržujte přístroj a hygienické kryty mimo přímý sluneční svit, v bezprašném a suchém prostředí s teplotou od
10°C do 40°C.
Nepoužívejte teploměr, jsou-li známky poškození měřícího hrotu nebo vlastního přístroje. Jestliže je poškozen, nepokoušejte se ho
opravit! Prosím kontaktujte Vašeho prodejce.
Tento digitální 4 sekundový teploměr microlife se skládá z vysoce kvalitních přesných dílů. Pozor na pád, chraňte ho před drsnými
nárazy a údery. Neohýbejte přístroj a měřící hrot.
Důležité: Před každým měřením správně nasaďte nový a nepoškozený hygienický kryt čidla na měřící hrot. Pro tento účel nasuňte
nový hygienický kryt na měřící hrot a jemným tlakem tlačte tak, až zacvakne. Zanedbání tohoto úkonu může mít za následek nepřesné
měření.
3. Důležité informace týkající se měření teploty
Kdy je skutečná horečka?
Rektální teploty přes 38°C považujeme za horečku. Horečka je reakce organismu na určité podněty nebo nemoc. Centrum ovládání
teploty nastaví výšku teploty podle různých podnětů jako obranu těla proti nákaze. Horečka je nejběžnější signál o možné nemoci a
pomáhá organismu tuto nemoc překonat.
Co je důležité při měření teploty?
Za horečku považujeme rektální teploty vyšší než 38°C. Teplotní kolísání je funkcí, jak času během dne, tak i tělesné aktivity. Toto
kolísání je normální. Z tohoto důvodu měříme teplotu ráno a večer ve stejný čas. Hodnota naměřené teploty je vždy závislá na věku,
metodě měření a měřící době. Správné měření může být podstatně zpřesněno použitím opravy dle metody měření. Z tohoto důvodu
vždy postupujeme v souladu s instrukcemi popsanými v bodě „7 – měření teploty“.
Jak často a kde by měla být teplota měřena?
Obvyklé měřící místo je v ústech (oral), v podpaží (axilar) nebo v konečníku (rectal). Teplota měřená rektálně je skutečná teplota těla.
Teplota měřená orálně nebo axilárně nedosahuje rektální teploty. Následující tabulka ukazuje typický základní teplotní rozsah pro
dospělé v závislosti na metodě měření.
Metoda měření
Normální teplota
Rectal
36,2oC – 37,7 oC
Vaginal
36,0oC – 37,5 oC
Oral
35,7oC – 37,3 oC
Axilar
35,2oC – 36,7 oC
Vhodné měřící místo závisí na věku pacienta a na typu používaného teploměru.
S digitálním 4 sekundovým teploměrem microlife můžete s největší přesností měřit batolata a malé děti do tří let věku s axilární a
rektální metodou. Pro dospělé je doporučena orální nebo rektální metoda.
4. Ovládání a symboly
Blikající symbol indikuje vybranou metodu měření (orálně, axilárně nebo rektálně).
Blikající čtvercový symbol indikuje, že teplota se měří rychlým způsobem.
Zobrazuje poslední naměřenou hodnotu v paměti.
Teplota je mimo měřící rozsah teploměru.
Symbol metody měření bliká, když měřící špička není postavena správně.
Err – indikace chyby.
Nutnost výměny baterie.
5. Vložení baterií
Na zadní straně přístroje otevřete kryt baterií posunutím krytu s lehkým zatlačením. Vložte 3 mini tužkové baterie (velikost AAA) a
dávejte pozor na polaritu + a –. Zavřete kryt baterií.
6. Výběr metody měření
Metoda měření může být vybrána pouze, je-li teploměr vypnut.
Zmáčkněte tlačítko MODE na 3 sekundy. Na displeji se ukáže symbol pro vybranou metodu měření. Přednastavena je orální metoda
měření.
Krátkým stlačením tlačítka MODE budete schopni nastavit požadovanou metodu měření. Blikající symbol přeskočí po každém krátkém
stlačení.
Po nastavení požadované metody měření stlačte tlačítko 0/I. Berte prosím v úvahu, že správná teplota nemůže být garantována v
případě, že byla vybrána jiná metoda měření, než která byla skutečně aplikována.
Poznámka: Vybraná metoda měření zůstane nastavena pokaždé, když přístroj zapnete.
7. Měření teploty
Důležité: Před každým měřením správně nasaďte nový a nepoškozený hygienický kryt čidla na měřící hrot.
Pro tento účel nasuňte nový hygienický kryt na měřící hrot a jemným tlakem tlačte tak, až zacvakne. Zanedbání tohoto úkonu může mít
za následek nepřesné měření.
Teploměr se bude vždy nejprve pokoušet spočítat teplotu rychlým způsobem technikou prognózy. Jestliže i druhé měření v rychlém
módu je nerealizovatelné (například: měřící hrot nebyl zasunut) přístroj automaticky přepne do normálního modu měření. V normálním
modu měření je teplota určena stejně jako v obvyklém elektronickém teploměru s delší měřící dobou. V tomto případě bliká na displeji
„°C“. Další měření probíhá automaticky opět v rychlém módu.
Orální měření
Při správném používání Vašeho teploměru můžete přesně změřit teplotu v ústech během 4 sekund.
1. Prosím ověřte si, že při zapnutém teploměru bliká na displeji symbol pro orální měření. Pokud ne, nastavte jej.
2. Opatrně zaveďte měřící hrot s nasunutým hygienickým krytem čidla jemně do otevřených úst pacienta. Když máte měřící hrot v
ústech, musíte ho umístit co nejdříve do jednoho z dvou nejteplejších míst vpravo, nebo vlevo od uzdičky jazyka (FRENULUM). Pak
lehce zavřete rty okolo měřícího hrotu.
3. Mějte měřící hrot ve stálém kontaktu se sliznicí v ústech během celého měřícího postupu. Stálý dotek měřícího hrotu garantuje
rychlé a přesné měření.
Poznámka: Měřená teplota závisí na poloze měřícího hrotu v ústech. Nejpřesnější teplotu získáme na ohřátých kapsách vlevo a vpravo
blízko uzdičky jazyka (FRENULUM). Dýchání přes ústa a zabránění jídla a pití před měřením má také vliv na hodnotu teploty získané
orálním měřením.
4. Když se po chviličce měření objeví na displeji blikající čtvercový segment, tento indikuje, že měření probíhá.
Poznámka: Jestliže se měřicí hrot při měření pohybuje, měřicí čas se zvětšuje, aby bylo umožněno přesné měření teploty.
5. Jakmile je konečná teplota získána, ozvou se tři krátké zvukové signály a teplota se ukáže na displeji. Měřicí hrot může být teď
vyndán z úst a hygienický kryt sejmut. Měření je ukončeno.
6. Můžete vypnout teploměr krátkým stlačením tlačítka 0/I. Jestliže toto neuděláte, přístroj se automaticky vypne sám po cca 30
sekundách.
Axilární měření
Váš teploměr, je-li správně používaný, je schopný změřit přesně teplotu v podpaží přibližně za 10 sekund. Prosím, vezměte v úvahu, že
z důvodu přesnosti měření je axilární měření, doporučené pouze pro kojence a malé děti do stáří 3 let.
1. Prosím ověřte si, že při zapnutém teploměru bliká na displeji symbol pro axilární metodu měření.
2. Umístěte měřicí hrot s nasunutým hygienickým krytem do podpaždí. Pacientova ruka musí být těsně přitlačována k tělu. Měřicí hrot
musí být v kontaktu s tkání celou dobu měření. Krátce před měřením je dobré držet paži u těla z důvodu, aby se předešlo ochlazení
jemné kůže v podpaží.
Důležité: Udržujte jednu vybranou měřící pozici bez oprav pozice měřícího hrotu.
3. Nehýbejte paží a měřícím hrotem během měření. Stálý dotek měřícího hrotu garantuje rychlé a přesné měření.
4. Pro další měřící proces se řiďte od bodu 5 "orální měření".
Rektální měření
Váš teploměr, správně používaný, je schopný změřit přesně teplotu v konečníku, přibližně za 15 sekund.
1.Prosím, ověřte si, že při zapnutém teploměru bliká na displeji symbol pro rektální metodu měření.
2.Opatrně zasuňte měřící hrot, s nasunutým hygienickým krytem, ne více než 2 cm hluboko (méně pro nemluvňata a malé děti) do
konečníku. Jestliže je třeba, můžete použít vhodný lubrikant.
3.Měřící hrot musí být celý v kontaktu s (mukus) blánou sliznice.
4.Nepohybujte měřícím hrotem, mohli byste poškodit blánu sliznice. Stálý kontakt garantuje rychlé a přesné měření.
5. Pro další měřící proces se řiďte od bodu 5 "orální měření".
8.Vyvolání poslední naměření hodnoty
Chcete-li vyvolat poslední naměřenou hodnotu, krátce jednou stiskněte tlačítko MODE, když je teploměr vypnut. Uložená teplota se
objeví na displeji společně se značkou "M" a blikajícím symbolem použité metody měření. Přístroj se automaticky vypne po cca 5 sec.
9. Čištění a skladování
K čištění používejte lehce vlhký, měkký hadřík, se kterým čistěte tělo teploměru a měřící hrot. Zabezpečte, že tekutina nevnikne dovnitř
teploměru. Pro desinfekci otřete teploměr 70% ethylalkoholem.
Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky, ředidla nebo benzen na čistění a nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných
čistících prostředků. Dávejte pozor, aby jste si nepoškrábali povrch displeje.
Odstraňte baterie z přístroje, pokud ho nebudete delší dobu používat. Předejdete tím poškození teploměru, způsobené vyteklými
bateriemi.
10. Výměna baterií
Raději používejte baterie bez rtuti. Výměna baterií je popsána v bodě „5 – vložení baterií". Používání dobíjecích baterií (akumulátorů)
se nedoporučuje.
11. Chybová hlášení
Možná příčina a oprava závady
Displej/chyba
ERR
Chyba, přístroj zašlete k opravě.
Displej neukazuje
Prosím, zkontrolujte, jsou-li správně vloženy baterie.
Všechny symboly v měřícím
módu blikají současně.
Teplota se nechce naměřit.
Měřící hrot nebyl správně umístěn,
nebo s ním bylo během měření pohybováno.
Vypněte přístroj a zahajte nové měření. Držte měřící hrot ve stálém
kontaktu s měřícím místem.
Displej ukazuje max.nebo
min. rozsah měřené teploty,
šipky blikají nahoru nebo dolu.
Měřená teplota je mimo měřící rozsah.
Opakované měření v rychlém
módu je delší, než je uvedeno.
Měřící hrot nebyl v kontaktu po celý měřící
proces. Přečtěte si prosím pozorně kapitolu „7 – měření teploty“
Při měření v rychlém
módu teploměr ukazuje
normální módu.
Měřící hrot nebyl opakovaně v kontraktu během
měřícího procesu, přístroj automaticky přepíná do špatné hodnoty.
Opakujte měření.
Symbol baterie bliká.
Baterie jsou vybité, je nutné je vyměnit. Vložte prosím nové baterie
dle bodu „10 – výměna baterií“.
12. Technické údaje
Typ:
Měřící metody:
Měřící rozsah:
Přesnost měření:
Displej:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Baterie:
Automatické vypínání:
Rozměry:
Hmotnost:
Hygienický kryt:
Instantní digitální teploměr
Rychlý mód: Instantní teploměr
Normální mód: Maximální teploměr
28,9 °C až 42,2 °C
V normálním módu a ve vodní lázni: +/- 0,1°C
Tekutý krystalový displej (LCD) s nejmenší jednotkou 0,1°C.
+10°C až +40°C
- 25°C až +55°C
3x AAA baterie, 1.5V (cca 3 000 měření)
30 sekund po skončení měření v rychlém módu
10 minut po skončení měření v normálním modu
203 x 35 x 23 mm
55g (s bateriemi)
5 ks – polyetylén
Dodržujte předpisy související s odpady (obaly, baterie)!
Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír odevzdejte na sběrné místo.
13. Záruka
Záruka na digitální instantní teploměr microlife IT 2CA1 poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. Výrobek byl výstupní kontrolou ve
výrobním závodě pečlivě testován. V případě poruchy reklamujte přístroj u svého prodejce, nebo u BONECO CR, s. r. o., tel./fax.: 567
212 396. Vezměte si sebou záruční list a doklad o prodeji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či
nevhodným použitím výrobku. Záruční nároky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době. Nároky uplatňujte ihned po zjištění
závady.
Výhradní dovozce do ČR:
BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13 Polná
Tel./ fax: 567 212 396, 774 162 396, 777 163 396
e-mail: info@microlife.cz
www.microlife.cz nebo www.boneco-cr.cz
Download

Digitální 4 sekundový teploměr microlife IT 2 CA1