Uzávěrka příštího čísla
je 4. června 2014
Číslo: 02
VYDÁVÁ OBEC RUDA NAD MORAVOU Ročník: XXIII
Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
V listopadu 2012 byla Státním fondem životního prostředí akceptována naše žádost
o podporu výstavby Sběrného střediska odpadu v Rudě nad Moravou. Po dopracování
projektové dokumentace, zajištění potřebných vyjádření a pravomocného stavebního
povolení bylo Fondem rozhodnuto o poskytnutí podpory na spolufinancování výše
uvedené akce. Z celkových způsobilých nákladů v maximální výši 8 425 916,- Kč bude
z obecního rozpočtu hrazeno 842 592,- Kč (tj. 10%). V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby. Předpokládané zahájení realizace Sběrného střediska je
koncem dubna, ukončení v říjnu letošního roku.
Do Sběrného střediska budeme mít možnost odpady (velkoobjemový, elektro,
stavební sutě, nebezpečný…) ukládat průběžně po celý rok. Nebudeme muset naopak,
tak jako doposud, zajišťovat kontejnerový svoz. Věřím, že Sběrné středisko bude
využíváno, a do popelnic ukládáno jen to co tam patří. Tím dojde ke snížení množství
komunálního odpadu i finanční úspoře za jeho uložení. Realizací tohoto projektu chceme
dosáhnout celkového zlepšení nakládání s odpady.
Oldřich Tanert, starosta
Humanitární sbírka ošacení 24. -25. dubna
Obecní úřad Ruda nad Moravou se připojil k výzvě Diakonie Broumov a uspořádá humanitární
sbírku ošacení. Diakonie Broumov je humanitární nezisková organizace, poskytující pomoc
potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí. Účastí na sbírce pomůžeme sociálně potřebným
občanům a zároveň poskytneme práci lidem z okraje společnosti, mnohdy propuštěných
z výkonu trestu, lidí bez domova, těžce umístitelných na trhu práce. Právě tyto lidi Diakonie
Broumov zaměstnává při třídění a manipulaci se sesbíraným materiálem.
Sbírka proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2014 na těchto místech:
Hrabenov – Rychta
čtvrtek 24. 4. 2014 8.00 – 14.00 hod.
pátek 25. 4. 2014 13.00 – 18.00 hod.
Ruda nad Moravou - obecní úřad (plechová garáž)
čtvrtek 24. 4. 2014
8.00 – 14.00 hod.
pátek 25. 4. 2014 13.00 – 18.00 hod.
Datum vydání: 11. dubna 2014
ZDARMA
Obecní úřad a Základní škola Ruda nad Moravou
Vás zve na
Májový koncert
účinkují:
Irena Babáčková - kytara
Helena Tamelová - soprán
v sobotu 3. května 2014
v 18 hodin na obecním úřadě
v Rudě nad Moravou
V programu jsou zařazena díla, jejichž autory jsou
František Max Kníže, Petr Eben, Johann Kaspar
Mertz, Štěpán Rak a Francisco Tárrega.
Léto květů - Otmuchow
Kulturní komise OÚ Ruda nad Moravou
pořádá v sobotu
5. července
zájezd do Polska do Otmuchowa, kde
se koná již 42. ročník prodejních květinových
trhů. Přihlášky přijímá paní M. Kašparová
nejpozději do 31. května. Zájezd se uskuteční
pouze v případě dostatečného počtu
účastníků. Cena zájezdu je 150,- Kč (splatnost
při přihlášení). Odjezd v 7:00 hodin, autobus
zastaví na zastávkách v Hrabenově a Rudě.
Ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2), domácí
potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) – vše nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře
a deky, veškerou nepoškozenou obuv (pouze v zavázaných igelitových pytlích nebo
v krabicích) můžete odevzdávat na určených místech našim zaměstnancům.
Kondenzační vysoušeč
Rudská provozní s.r.o nabízí občanům k zapůjčení kondenzační vysoušeč
(odvlhčovač). Vysoušeč odebírá vzdušnou vlhkost v místnostech, a tím podporuje
vysychání zdiva. Vhodné pro snížení vlhkosti v obytných místnostech - po dokončení
stavebních prací, havárii vody a podobně.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Michal Uhrák, tel.: 730 808 055, [email protected]
Kanalizace - příprava
-
-
v nejbližších dnech by měla být podepsána smlouva s poskytovatelem TDI a BOZP
výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo být ukončeno během dubna
ve výběrovém řízení na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
„Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - přípojky“ byla vybrána firma
VZ projekt Šumperk
pověření pracovníci této firmy kontaktují postupně občany, aby byly upřesněny
podklady potřebné k přípravě projektu přípojek a k vyřízení územního rozhodnutí
bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele úvěru na dofinancování
na SFŽP jsme dodali podklady potřebné k poskytnutí půjčky z prostředků SFŽP
IK
Vakcinace psů proti vzteklině
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině popř.
ostatním infekčním onemocněním se bude
provádět ve čtvrtek 1. května 2014 dle
následujícího rozpisu:
Bartoňov u požární zbrojnice
Radomilov u obchodu
Hrabenov u tělocvičny
Hostice u obchodu
Lhota Štědrákova u Lesanky
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
Vakcinace proti vzteklině je povinná u všech psů
nad 3 měsíce stáří a provádí se 1x ročně stojí
150,- Kč, kombinace proti infekčním nemocem
včetně vztekliny se opakuje také každoročně
a stojí 350,-Kč. Majitelé psů kteří se nemohou
dostavit v uvedenou dobu a majitelé z Rudy nad
Moravou mohou nechat své psy vakcinovat ve
Veterinární ambulanci Ruda nad Moravou denně
pondělí až pátek od 15 do 18 hodin.
MVDr.Vitásek
Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním
obvodě OOP Šumperk v obci Ruda nad Moravou
za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Na teritoriu obce včetně spádových obcí bylo evidováno celkem
20 trestných činů, z toho 11 na teritoriu obce Ruda nad Moravou,
a to 1 případ vraždy, 1 případ výtržnosti, 1 případ nebezpečného
vyhrožování, 5 případů krádeží vloupáním, 1 případ krádeže prosté,
1 případ podvodu a 1 případ zpronevěry. Na teritoriu obce Hrabenov
byly evidovány dva trestné činy, a to 1 případ krádeže vloupáním
a 1 případ krádeže prosté. V katastru obce Bartoňov byl evidován jeden
trestný čin, a to poškození cizí věci. V katastru obce Radomilov nebyl
evidován žádný trestný čin. V katastru obce Hostice byly evidovány
4 trestné činy, a to 1 případ krádeže vloupáním, 2 případy krádeže prosté
a 1 případ neplnění vyživovací povinnosti. V katastru obce Štědrákova
Lhota byly evidovány dva trestné činy, a to krádeže vloupáním.
V roce 2013 evidováno celkem 51 přestupků, z toho v katastru obce
Ruda nad Moravou 33 přestupků, a to 19 přestupků proti majetku, 10
přestupků narušujících občanské soužití, 2 přestupky proti BESIP
a 2 přestupky proti zákonu o občanských průkazech. V teritoriu
obce Hrabenov bylo evidováno celkem 10 přestupků, všechny proti
občanskému soužití. V katastru obce Bartoňov byl evidován jeden
přestupek proti majektu a v katastru obce Radomilov nebyl evidován
žádný přestupek. V katastru obce Hostice bylo evidováno celkem
7 přestupků, a to 6 přestupků proti majetku a 1 přestupek proti
občanskému soužití. V katastru obce Štědrákova Lhota nebyl evidován
žádný přestupek.
V průběhu roku 2013 byly provedeny preventivní dopravněbezpečnostní akce zaměřené ke snížení dopravní nehodovosti, dále
akce zaměřené na požívání alkoholických nápojů mladistvými osobami
v restauračních zařízeních, požívání alkoholických nápojů před a při
jízdě u řidičů motorových i nemotorových vozidel.
Zprávu zpracoval prap. Hynek Svoboda, inspektor
Z jednání RADY OBCE (č. 76 - 79)
RO schvaluje:
- prodloužení smlouvy o nájmu pozemku pro SDH Hrabenov
(„černé“ hřiště)
- vyhlášení výběrových řízení, zadávací dokumentaci, návrh smluv
a složení hodnoticích komisí pro výběr poskytovatele TDI a BOZP
a pro výběr projektanta přípojek na akci „ Kanalizace …“
- dohodu o převodu finančních prostředků na spolufinancování
veřejné linkové autobusové dopravy na rok 2014 mezi Obcí Ruda
nad Moravou a Městem Šumperk ve výši 528 695,- Kč, tj. 205,- Kč
na 1 obyvatele
- finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro ČSCH, ZO Bušín na
organizaci výstavy drobného hospodářského zvířectva
- finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč pro sjednocenou organizaci
nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Šumperk
– Jeseník
- vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce
„Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou“, spolufinancované
z Operačního programu Životní prostředí, zadávací dokumentaci,
návrh smlouvy, složení hodnoticí komise
RO bere na vědomí:
- informace o stavu vodojemu v Hrabenově a schvaluje opravu
a ocejchování měřidla ve vodojemu. Současně rada obce pověřuje
pana Uhráka oslovením firem zabývajících se opravami nádrží
vodojemů.
RO posoudila:
- cenové nabídky na opravu a nátěr fasády na ubytovně Lesanka
ve Štědrákově Lhotě, Vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku
společnosti Garedi s.r.o., Loučná nad Desnou 75. Současně rada
obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí Ruda
nad Moravou a společností Garedi s.r.o.
Z usnesení z jednání ZO konaného dne 27. 2. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- prodej obecního pozemku v k. ú. Štědrákova Lhota
- vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele
ZŠ a MŠ Hrabenov
- hospodářský výsledek ZŠ Ruda nad Moravou, ZŠ a MŠ Hrabenov
a MŠ Ruda Moravou
- kroniku obce Ruda nad Moravou za rok 2011, kroniku zpracovala
Mgr. Hana Uhráková
- doplnění člena kontrolního výboru - pan Josef Vénos
- finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč pro Arcidiecézní charitu
Olomouc na pomoc obětem násilí na Ukrajině
- finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč pro konto Člověk v tísni na
humanitární aktivity pro Ukrajinu
- finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro pana Ondřeje Banka
za reprezentaci obce Ruda nad Moravou na zimních olympijských
hrách v Soči
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace o stavech na bankovních účtech k 31. 12. 2013
a k 26. 2. 2014
18.května - PARAMUŤÁK 2014
www.info-stedrakovalhota.cz
V neděli 18.května 2014 se uskuteční
2. ročník štědrákovského půlmaratonu
na trati 21,1km. Běh je součástí Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje pro rok 2014.
Start ve Skiareálu Turek ve Štědrákově Lhotě v 10:00 hodin.
Kategorie: M-Ž-V., startovné: 70 Kč. Trasa běhu vede po lesních
cestách a silnicích v krásném prostředí Hanušovické vrchoviny.
TR: muži-1:28:12 / ženy-1:39:38. Cena za překonání TR.
Věcné ceny: 3 000 Kč. Občerstvení, hudba, nabídka knih pro zdraví.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Současně proběhne turistický pochod Šnečí pochod pro kozu.
Výtěžek akce použijeme na zakoupení kozy do Afriky.
Start: 10.00 hod.
Startovné: děti: 20 Kč / dospělí: 30 Kč.
Trasy: na vrchol Boudy (955m) - 15 km, 14 km, 5 km.
V Hrabenově pod kulturním domem je otevřen nový
obchod se second handem
Provozní doba:
2
Čtvrtek
Pátek
Sobota
od 12:00 do 16:00 hod.
od 12:00 do 16:00 hod.
od 8:30 do 11:00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé SDH Štědrákova Lhota
a medvěd Mutík – ochránce našich lesů.
Tel.: 728 116 001, 721 622 316 - [email protected]
Tyto akce pořádáme ve spolupráci s obcí Ruda nad Moravou,
ADRA, KČT a ORRERO - výrobce vynikajícího parmazánu.
NAŠE OBEC
Jubilanti
Ke 100 let od vypuknutí 1. světové války
„Tak nám zabili Ferdinanda“, řekla posluhovačka panu Švejkovi, …
Touto známou větou začíná čtyřdílná kniha Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
A jaké byly osudy našich občanů? O tom svědčí památníky padlých legionářů a vojáků, včetně
nezvěstných v našich obcích. A právě těmto občanům a památníkům bych chtěl věnovat tento
příspěvek Naší obce.
Nejvíce padlých je uvedeno na památníku v Hrabenově – 50 mužů, který je však také v nejhorším
stavu, kdy má vypadnutá písmena ze jmen i příjmení.
Druhý a největší se nachází v Rudě nad Moravou k „Památce padlých vojínů k uctění 85. narozenin
T.G.MASARYKA prvního presidenta ČSR, na němž jsou uvedeni dva legionáři:
LINHART František – padlý, HUG Oldřich – nezvěstný a 23 občanů Rudy.
Jiné dva – sobě velmi podobné památníky ze žuly se nacházejí v Bartoňově a Hosticích. Památník
v Bartoňově „Věnovaný SDH v Bartoňově“ je k uctění legionáře:
KUNC Edmund a 14 bartoňovských občanů.
Obdobný památník v Hosticích 1914 – 1918 „K uctění památky 20. výročí ČSL samostatnosti
vzpomíná obec svých padlých spoluobčanů ze světové války“ uvádí legionáře
HOUSEREK František, JURÁSEK Jan a dalších 17 padlých občanů.
Zcela odlišný je památník ve Štědrákově Lhotě s 16 jmény Lhotských padlých a nezvěstných
vytesanými do pískovcového kamene s velmi zajímavou válečnou kompozicí. Také na tomto památníku
by bylo vhodné provést u příležitosti vzpomínky 100. výročí počátku 1. světové války (28. 7. 1914
– 11. 11. 1918) obnovu nápisů.
Na těchto pěti památnících nacházejících se na území všech integrovaných částí obcí je tedy
uvedeno 5 legionářů a 120 občanů.
Čest jejich památce!
Ing. Vladislav Rulíšek
ŠUMPERSKÝ CHLAPÁK - Lesní běh - LESY NAD LESANKOU
www.info-stedrakovalhota.cz
Start: středa 11. června 2014 v 17.00 hod. Ubytovna Lesanka /krčma Stodola.
Délka: 12 km - okruh. Startovné: 50,- Kč.
Kategorie: junioři, ženy, muži, veteráni, prcek, mrně.
Spojení: autobus Šumperk odjezd: 14.55 hod. / zpět: autobus 19.30 hod.
Běh po lesních cestách a silnicích v oblasti Hanušovická vrchovina.
Srdečně zve SDH Štědrákova Lhota, tel: 728 116 001, 721 622 316, email: [email protected]
Občerstvení zajištěno.
Sběr objemného odpadu
Ve dnech 26.– 29. května 2014 se v našich obcích uskuteční sběr
objemného odpadu. Kontejnery budou přistaveny:
26. – 28. 5. 2014
Ruda nad Moravou - parkoviště u Mašterů, parkoviště u Domu služeb,
u paneláku a ulice Olšanská (u MVDr. Vitáska)
Štědrákova Lhota - u TU Lesanka
Hostice
- za papírnou Aloisov
28. – 29. 5. 2014
Hrabenov - MK (u plotu vedle Ptáčků), u tělocvičny TJ Sokol (Rychta)
Hostice
- u Obecního domu, dolní část (naproti pí Heděncové)
Bartoňov - u č.p. 1 (bývalý MNV)
Radomilov - u hasičské zbrojnice
UPOZORNĚNÍ!!! Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad
(pneumatiky, staré barvy, chladničky, mrazničky, televize, mikrovlnné trouby
a ostatní elektrospotřebiče z domácnosti).
Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Ruda nad Moravou sděluje, že v sobotu 24. května 2014
se v naší obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu (staré pneumatiky,
televize, rádia, lednice komplet s agregátem, mrazáky komplet s agregátem,
autobaterie, staré barvy, PC).
Nebezpečný odpad můžete donést na určená místa v čase příjezdu
sběrného vozidla, kde od Vás zaměstnanci firmy SITA nebezpečný
odpad převezmou.
Určená místa:
Štědrákova Lhota – TU Lesanka
8.00 – 8.30 hod
Hostice – u požární zbrojnice
8.45 – 9.15 hod
Radomilov u požární zbrojnice
9.30 – 10.00 hod
Bartoňov – u budovy býv.MNV
10.15 – 10.45 hod
Ruda (dolní) – u MVDr. Vitáska
12.00 – 12.30 hod
Ruda (horní) – parkoviště(Maštera)
12.45 – 13.15 hod
Hrabenov - zast. bus (Gregorovi)
13.30 – 14.00 hod
Hrabenov - zast.bus U kaple
14.15 – 14.45 hod
3
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
Jubilanti – duben 2014
Doležel Josef
Hostice
Kamlerová Marie
Hrabenov
Žoldová Alžběta
Bartoňov 16
Nezbedová Anna
Štědrákova Lhota
Krystková Jarmila
Ruda nad Moravou
Pospíšilová Růžena Štědrákova Lhota
Fojtová Marie
Hrabenov
Hetmánek Josef
Hrabenov
Novotná Alenka
Hostice
Kamler Ferdinand
Hrabenov
Kašpar Ladislav
Hrabenov
Macek Vilém
Hrabenov
70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
84 let
85 let
85 let
86 let
88 let
93 let
Jubilanti – květen 2014
Dub Vladimír
Hostice
Adámek Arnošt
Ruda nad Moravou
Konkoľová Vlasta
Ruda nad Moravou
DittrichováMarie
Hrabenov
Kristek Zdeněk
Ruda nad Moravou
Pavlů Jiřina
Bartoňov
Kubíčková Anna
Ruda nad Moravou
Divišová Anna
Bartoňov
Vaňková Drahomila Hrabenov
Janků Jiřina
Hrabenov
Mikulková Františka Hrabenov
David Jindřich
Ruda nad Moravou
Hýbl Ladislav
Ruda nad Moravou
70 let
70 let
70 let
70 let
80 let
80 let
82 let
83 let
83 let
85 let
86 let
88 let
89 let
Jubilanti – červen 2014
Vařeka Oldřich
Hrabenov
Velím Lubomír
Hostice
Šanovcová Beřiška Ruda nad Moravou
Pospíšil Miroslav
Hostice
Diviš Josef
Hrabenov
Tempírová Anna
Hrabenov
70 let
70 let
81 let
85 let
87 let
87 let
Poděkování
Chtěla bych touto cestou skromně vyjádřit poděkování a uznání kulturní komisi
obce, panu starostovi a všem dalším, kteří se podíleli na organizaci a zajištění
posezení důchodců v pátek dne 4. 4. 2014 v sále „Na Záložně“.
My, důchodci, jsme v družné pohodě povyprávěli mezi sebou o všech
možných starostech a potěšeních, která zažíváme. Probrali jsme všechno
možné, někteří přišli i na to, že spolu chodili do národní školy v roce 1950.
Potěšili jsme se pěkným vystoupení dětí, které byly velmi šikovné.
Pak jsme mezi sebou zavzpomínali na ty, kteří nás opustili a pobývají
už v „obci nebeské“.
Přitom jsme si všichni užívali štědré pohostinnosti díky obětavé pozornosti
a obsluze děvčat – pracovnic obecního úřadu, pana starosty i dalších, kterým za
to patří velký dík. Rovněž chci poděkovat členům rady i zastupitelstva obce, kteří
s námi vydrželi trpělivě pobýt i zúčastnit se seniorských tanečků.
Srdečně děkuji všem, kteří se zasloužili o toto milé setkání a nám tak umožnili
prožít pohodové odpoledne uprostřed známých a v příjemném prostředí.
Děkuji, rádi jsme pobyli.
Magda Horníčková
Přehled DEMOGRAFIE za rok 2013
Ruda nad Moravou
Hrabenov
Hostice
Bartoňov
Radomilov
Štědrákova Lhota
Celkem
Muži
579
353
230
70
42
36
1.310
Ženy
535
374
231
53
58
33
1.284
Celkem
1.114
727
461
123
100
69
2594
Přistěhovalo se celkem 65 občanů, z toho 28 mužů a 37 žen.
Odstěhovalo se celkem 53 občanů, z toho 25 mužů a 28 žen.
Narodilo se celkem 26 dětí, z toho 13 chlapců a 13 dívek.
Zemřelo celkem 32 občanů, z toho 19 mužů a 13 žen.
Pronájem bytu. Nabízím krásný byt 1+1 ve 3.podlaží panelového
domu v Rudě nad Moravou po kompletní rekonstrukci
k dlouhodobému pronájmu od 1. 5. 2014. Telefon: 774 908 909.
SDH Hrabenov pořádá:
Pálení čarodějnic dne 26. 4. 2014 od 17:00 hodin v Hrabenově na hřišti.
Pro děti bude připraven zábavný program a soutěž o nejkrásnější masku.
Večer bude k tanci a poslechu hrát DJ Citónek.
• Soutěž v požárním sportu 6. okrsku dne 24. 5. 2014
v Hrabenově na hřišti.
• Kácení máje dne 31. 5. 2014 od 17:00 hodin v Hrabenově na hřišti.
Pro děti budou připraveny zábavné atrakce (trampolína, atd).
Večer bude k tanci a poslechu hrát DJ Citrónek a REX.
Připraveno pro Vás bude tradičně velmi bohaté občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.
•
ZŠ a MŠ Hrabenov
V lednu 2014 byla dokončena rekonstrukce školní tělocvičny, která nyní
slouží jako multifunkční prostor pro děti i komunitní život v Hrabenově. Prostor
mohou využívat nejen děti ze ZŠ a MŠ, ale také ostatní organizace a občané
Hrabenova. Financování projektu zajistil zčásti zřizovatel školy Obec Ruda
nad Moravou a zčásti jsme čerpali finanční prostředky z dotace z Programu
rozvoje venkova ČR. Tato místnost nabízí nesčetné množství využití - například
v podobě pohybových aktivit, dramatické a hudební výchovy, školních
besídek atd.
12.2.2014 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ Hrabenov. Zápisu se zúčastnilo
10 budoucích školáků. Všechny děti podmínky zápisu úspěšně splnily
a byly přijaty. Těmto dětem přejeme spoustu úspěchů a 1. září se těšíme na
nové prvňáčky.
ZŠ a MŠ Hrabenov
SDH Hrabenov
Zpráva o maškarním karnevalu
Dne 26.1.2014 uspořádaly členky ZO ČSŽ v Rudě nad Moravou dětský
maškarní karneval. Přišlo 152 dětí s doprovodem rodičů a prarodičů, takže
Záložna byla zaplněna do posledního místa. Předsedkyně ZO přivítala
všechny přítomné a dětem popřála hodně zdaru při „televizních“ vystoupeních,
za která byly odměněny sladkostmi. K tanci i poslechu zahrála hudba Větrník,
děti si s radostí zatančily a zadováděly.Každé dítě bylo odměněno hračkou,
kterou si samo vybralo. Poděkování patří všem členkám za přípravu karnevalu
a hudbě Větrník,která ochotně přišla dětem zpříjemnit taneční odpoledne.
Všem děkujeme za velikou účast a těšíme se na další akce s dětmi v roce
2014.
Za ZO ČSŽ: Marie Ondráčková, členka výboru
Ze školních novin ZŠ Ruda nad Moravou
Nová meteorologická stanice
Na školních internetových stránkách (www. zsruda.cz) na hlavní stránce
najdete zobrazená data z nové školní meteorologická stanice. Online
stanice měří teplotu, vlhkost vzduchu, rosný bod, atmosférický tlak,
směr a rychlost větru, srážky a sluneční svit.
Školní roboty v Hranicích
Tentokrát se skupina našich žáků vydala 18. března 2014 do Hranic. Každý
účastník si připravil vlastní konstrukci robota. Zároveň musel zvládnout
programování provozu, aby se stroj pohyboval po dráze vymezené černou
čárou. Nejlépe nás reprezentoval na pěkném čtvrtém místě Petr Šťastný
(Ruda, 9.A) a na desátém místě Benjamin Zezula (Ruda, 8.A).
Soutěže v angličtině
Okresní kolo konverzace v angličtině výborně zvládl a školu skvěle
reprezentoval Ondřej Nimmrichter (Ruda, 7.B), když v Šumperku obsadil
3. místo. „Search it!“ byla soutěž ve vyhledávání informací na internetu
v anglickém jazyce. V soutěži na SPŠ v Šumperku se nejlépe vedlo Petru
Spáčilovi (8.A, Hrabenov), který v silné konkurenci obsadil 5. místo.
Kopaná
Okresní přebor - muži - JARO 2013/2014
Na fotografii vám představujeme karnevalový pořadatelský sbor členek ČSŽ
Hrabenovský volejbal
Hrabenovští volejbalisté se umístili v podzimní části okresního přeboru na
3. místě tabulky. Jarní část zahájí 2. května utkáním s TJ Sokol Dolní Studénky.
Domácí zápasy odehrají na hřišti TJ Sokol v Hrabenově, kam je můžete přijít
povzbudit.
Zbývající zápasy:
2. 5. 2014, 17:00: TJ Sokol Hrabenov: TJ Sokol Dolní Studénky
9. 5. 2014, 17:00: VSK Zábřeh: TJ Sokol Hrabenov
16. 5. 2014, 17:30: TJ Sokol Hrabenov: Šumperk B
23. 5. 2014, 17:30: TJ Sokol Hrabenov: TJ Jiskra Rapotín
6. 6. 2014, 17:30: TJ Sokol Dolní Studénky: TJ Sokol Hrabenov
13. 6. 2014, 17:30: TJ Sokol Hrabenov: VSK Zábřeh
20. 6. 2014, 17:30: Šumperk B. TJ Sokol Hrabenov
Informace a aktualizované výsledky zápasů najdete na www.hrabenov.cz
IK
Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
Datum
12.4.2014
19.5.2014
26.4.2014
3.5.2014
10.5.2014
17.5.2014
24.5.2014
1.6.2014
7.6.2014
14.6.2014
Začátek
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
Soupeř
RUDA-HRABIŠÍN „B“
FRC – RUDA
RUDA – LEŠTINA „B“
OBĚDNÉ – RUDA
RUDA – SOBOTÍN
OSKAVA – RUDA
RUDA – LOUČNÁ
PÍSAŘOV -RUDA
RUDA – LIBINA
TŘEŠTINA - RUDA
III.třída - muži - JARO 2013/2014
Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.
13.
Den
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
Datum
13.4.2014
20.4.2014
27.4.2014
3.5.2014
11.5.2014
18.5.2014
25.5.2014
31.5.2014
8.6.2014
14.6.2014
Začátek
14.00
16.00
14.00
16.30
14.00
15.00
14.00
16.30
14.00
16.30
Soupeř
RUDA – NOVÝ MALÍN
ŠTÍTY – RUDA
RUDA – JEDLÍ
BRNÍČKO – RUDA
RUDA – KAMENNÁ
BOHDÍKOV – RUDA
RUDA – LESNICE
BRATRUŠOV – RUDA
RUDA – RAPOTÍN
MALÁ MORAVA - RUDA
Povoleno MK ČR, ev. č. 10323 ze dne 21. 6. 2000, IČO 00303313, počet výtisků 1.050 ks. Vydává Obec Ruda nad Moravou jako občasník. Redakční rada: Marta
Kašparová, Iva Kleinová, Zdeněk Klimeš, Libor Šíp. Veřejné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o.
Šumperk, Žerotínova 48/2075, e-mail: [email protected]
Download

Naše obec 2014 - Ruda nad Moravou