STŘELA
ÚNOR ― číslo 2
Zpravodaj obce Postřelmov
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Místo zpětného odběru elektropřístrojů a zařízení bude otevřeno ve čtvrtek 5. a 19.
února 2015 od 12.30 hod. do 17.00 hod. u kotelny v ulici Závořická, Postřelmov.
V tyto dny zde mohou pouze občané Postřelmova odevzdat i velkoobjemový nebo
nebezpečný odpad. Jde o bezplatnou službu. POZOR, nebude odebírána stavební suť
a jiné odpady ze staveb! Občané jsou povinni dbát pokynů pracovníků obce a svozové
firmy.
VODNÉ, STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2014
Vyúčtování vodného a stočného za II. pololetí 2014 bude odběratelům doručeno během
měsíce února 2015. Případné reklamace k vyúčtování lze uplatnit na OÚ Postřelmov
v pokladně, osobně nebo na tel. 583 480 712, nejpozději do 28. února 2015.
Vyúčtování je splatné do 31. 3. 2015.
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ POSTŘELMOV
Pondělí a středa: 8.00 hod. - 11.30 hod.
13.30 hod. - 17.00 hod.
Mimo uvedené úřední hodiny budou záležitosti občanů řešeny po předchozí
dohodě s pracovníkem OÚ.
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hlášení poruch – vakuová kanalizace 607 892 490
Hlášení poruch – dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická 721 747 718
Městská policie - 737 518 492
1
Zastupitelstvo obce Postřelmov Vás srdečně zve na
JUBILEJNÍ
20. OBECNÍ PLES
v sobotu 28. února 2015 od 20.00 hod.
v prostorách tělocvičny Postřelmov
K tanci hraje Moravia Big Band Zábřeh a FOFROVANKA Uničov.
V programu vystoupí Postrpoi, postřelmovské mažoretky
a taneční skupina INTRO.
Inspirací pro Vás jistě bude ukázka společenských tanců.
Vstupné: 100,- Kč
Prodej vstupenek na OÚ od pondělí 23. 2. 2015
Po a St 8.00 - 11.00 hod. a od 13.30 – 17.00 hod.
Út, Čt a Pá od 8.00 - 11.00 hod a od 13.30 – 14.30 hod.
Květinovou výzdobu plesu sponzoruje firma Waniek – květiny, s.r.o., Postřelmov.

Děti, rodiče, babičky, dědy, strejdy i tetičky zveme na
DĚTSKÝ KARNEVALOVÝ REJ,
který připravila SRŠ při ZŠ v Postřelmově
v tělocvičně na neděli 1. března 2015
od 14.00 do 18.00 hod.
Město Šumperk Vás zve na
BEZPLATNÝ KURZ ZDRAVOTNICKÉ PRVNÍ POMOCI,
který se koná v budově Střední zdravotnické školy, ul. Kladská, Šumperk, v termínech:
19. února, 26. února, 5. února a 12. března,
od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Přijďte si připomenout nebo se naučit co dělat
a jak se zachovat ve vypjatých situacích ohrožujících život.
Věříme, že budete mít dobrý pocit užitečně stráveného času.
(Ing. Jiří Skrbek, CO Šumperk)
2
ZPRÁVA Z MATRIKY ZA ROK 2014
Počet obyvatel k 31. 12. 2014 - 3 114
Jubilea:
Narozených dětí
30
Jubilantům bylo zasláno 376 blahopřání
Zemřelých občanů 33 Osobně bylo blahopřáno 45 jubilantům
Uzavřených sňatků 22
Setkání jubilantů 75 let věku se zúčast
nilo 12 z 20 pozvaných.
Do 1. třídy ZŠ Postřelmov nastoupilo 30 dětí.
Dne 29. listopadu 2014 přivítal občany naší
obce pan starosta Jaroslav Nimrichtr v obřadní
síni u příležitosti životního jubilea 75 let věku.
Úsměv na tvářích oslavenců vykouzlilo pásmo
básniček a písniček dětí z mateřské školy pod
vedením p.uč. Š. Tempírové, I. Hajtmarové, P.
Krňávkové. Příjemnou atmosféru slavnostního
odpoledne navodili svým kulturním vystoupením členové SPOZ P.Matějčková, K. Morávková,
R. Jirásková, K. Chaloupková, K. Najamy J. Nimmrichter.
Poprvé se takové setkání uskutečnilo před třiceti lety, kdy přivítal oslavence narozené
v roce 1909 tehdejší předseda MNV Zdeněk Hajtmar.
TAK ŠEL ČAS NA PENZIONU V ROCE 2014
Každé jaro přivítáme oslavou MDŽ
s hudbou a pohoštěním. V květnu
k nám přichází děti z MŠ a popřejí
nám svými básničkami a písničkami
k svátku matek. V létěnám hezky uběhl čas při „Posezení pod altánem“.
Hudba a doré jídlo to je něco pro nás.
Přišel podzim a to je dobrý čas vyrazit si na výlet. Tentokrát jsme se rozhodli pro návštěvu hradu Šternberk.
Pro některé to bylo náročnější, ale všichni jsme to zvládli na jedničku a prohlídku hradu
si užili. Poté následovala návštěva Muzea času, oběd v hospůdce a sladká tečka v cukrárně.
Nastává zimní čas a i my se chystáme na nejkrásnější období v roce. Na vánoční
svátky nás příjemně naladili studenti Střední školy sociální péče a služeb v Zábřeze se
soutěžním programem, pohoštěním a prodejní výstavou vánočních výzdob. Ani Mikuláš
s čertem a andělem nezapomněli na náš penzion a návštěvou všechny mile překvapili.
Zkrátit čekáni na Ježíška nám přišly děti z MŠ i ZŠ. Zazpívaly koledy, přednesly básničky
a nezapomněly ani na malé dárečky. Krásné rozjímání pro nás měl i pan farář. Poslední
akcí byla vánoční besídka, kde se předvedly děti z hudební školy s flétničkami a s malým překvapením přišly děti z keramického kroužku. Takto jsme oslavili příchod Vánoc
s velkou parádou a do nového roku jsme vykročili pravou nohou. Už teď se těšíme co
nového nám přinese rok 2015 a tímto nám dovolte popřát všem šťastný a pohodový rok.
(Naďa Joklíková – vedoucí penzionu)
3
SOCHA SVATÉ FILOMÉNY
V dnešním čísle Střely vás seznámíme se sakrální památkou, sochou sv. Filomény.
Ta je umístěna mezi bočním vchodem věže a sákristií u místního kostela sv. Matouše.
Stojí na pískovcovém podstavci asi 120 cm vysokém. Samotná socha světice je vysoká
120 cm a znázorňuje mladou dívku, jejíž hlava je korunována korunou z růží. Pravá ruka
spočívá na levé straně prsou ve výši srdce a levá ruka je opřena o lodní kotvu. K hrudi
tiskne dva šípy a v dlani má květy lilie. Při podrobnějším pohledu na sochu lze zjistit
skutečný rozdíl v rukopisu ztvárnění propozic těla a hlavy. Jemně propracovaný detail
pláště světice nebo květů lilií i celé propozice sochy zachycují hloubku pojetí sochaře,
který chtěl znázornit jemnost dívčího těla i duše. Předpokládá se, že všechny díly sochy
jsou zhotoveny z maletínského pískovce.
Pomník se sochou sv. Filomény nechali roku 1882 postavit na
pozemku svého gruntu č. p. 53 na památku své tragicky zemřelé, dvouleté dcerušky Pavlínky manželé Petr a Terezie Kvapilovi.
Socha sv. Filomény původně stála po pravé straně silnice z Postřelmova do Zábřehu, asi 150 m od postřelmovského hřbitova.
V blízkosti silnice však docházelo k jejímu chátrání jak narůstajícím dopravou, tak i povětrnostními vlivy. Aby nedošlo k její
úplné devastaci a zániku byla v roce 1980 socha rozebrána a
opravena zábřežským kameníkem Aloisem Mackem, který ji důkladně očistil, opravil. Musela být zhotovena nová hlava světice.
Po opravě byla obcí v roce 1985 přemístěna na dnešní místo ke
kostelu sv. Matouše.
Co se tehdy za tragickou událost událo? To se můžeme dočíst ze
zapsaného ústního podání Filomény Vašíčkové (*1876, † 1951)
z Postřelmova č. p. 29.
Dne 14. srpna 1857 bylo děvčátko Pavlínka samo doma. Bývalo
za starých dob běžným obyčejem, že v letních měsících byly na
venkově chytány mouchy v domácnostech na mléko, do něhož se vložila na kousky pokrájená jedovatá muchomůrka. Dnešních mucholapek toho času nebylo. Tak tomu bylo
toho času i u Kvapilů. Malá Pavlínka se v nestřeženém okamžiku napila muchomůrkou
otráveného mléka, následkem čehož zemřela. Ve farní matrice byla udána jako příčina
smrti děvčátka - zánět střev. Tolik k připomínce o původu sochy sv. Filomény.
(čerpáno z díla - Stav usedlíků obce Postřelmova od autora Václava Millera a kroniky obce)
Svatá Filoména
Je pokládána za patronku kojenců, dětí a mládeže a je vzývána v zoufalých situacích. Žila ve
druhém či třetím stolení a zemřela ve věku asi 14 let. Její ostatky našli římští archeologové roku
1802 v Priscilliných katakombách a poté byly uloženy v kostele v Mugnanu u Neapole. Její hrob
se stal brzy poutním místem. Byla svatořečena papežem Řehořem XVI. Atributem sv. Filomény
jsou šípy, kotva, kytice květů v rukou a koruna květů na její hlavě.
(L. N.)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Děkuji všem, kteří se zapojili jakýmkoliv způsobem při pořádání TS v naší obci. Výtěžek
z pokladniček činí 66 825,- Kč, což je více než v roce loňském, kdy bylo vybráno 63 800,- Kč.
Letos pro vysoké procento nemocnosti koledníků se nám nepodařilo navštívit úplně všechny
domácnosti, tímto se možným dárcům omlouvám. Je stále možnost zaslat dárcovskou SMS ve
tvaru DMS KOLEDA na tel. číslo 87777 (psát: DMS mezera KOLEDA).
Za vše ještě jednou děkuje Anna Drlíková.
4 POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi Klubu důchodců v Postřelmově, která se koná
v pátek 20. 2. 2015 ve 14,00 hodin v Kulturním domě.
Po ukončení schůze bude následovat volná zábava při hudbě.

Srdečně zve výbor Klubu důchodců
„TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE“

Víte, že Sbor postřelmovských hasičů patří mezi pět prvních sborů, které byly založeny na severní Moravě? 18. srpna 1880 byl založen rozhodnutím obecního zastupitelstva v čele se starostou Janem Poláškem na základě v té době velmi pokrokového
zákona „Řád policie požárové a hasící“, který byl vydán Moravským zemským sněmem
5. dubna roku 1873 pro tehdejší Markrabství moravské. V paragrafu 34 tohoto zákona
bylo nařízeno obcím s více než sto popisnými čísly ustavit dobrovolný hasičský sbor. Na
severní Moravě se zakládaly hasičské sbory nejdříve ve městech a velkých vesnicích s
německým obyvatelstvem, teprve poté i v českých obcích.
(L. N. čerpáno z publikace „130 let Sboru dobrovolných hasičů v Postřelmově“)
RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE I POHODLNÉ
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by
s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN je největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu. Jeho prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové
hmotnosti více než 230 000 tun.
Pokud Vám doma dosloužil nějaký spotřebič, odevzdejte jej do zpětného odběru
elektrospotřebičů ve sběrném místě na ul. Závořická, který je otevřen každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 12.30 do 17.00 hodin. Elektroodpad je dále ekologicky recyklován
a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů.
I prodejci elektro jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, u něhož žádný z rozměrů nepřesáhne 25 centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující
s ELEKTROWINem a vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším rozsahu
než dříve.
ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič
získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil „Recyklace
je legrace“, kde najdete vždy aktuální informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé
Evropě. Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů
starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, nikoliv je vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na
obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají
ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy okolo 50 000 tun.
5
JAK TŘÍDIT PLAST
Plast patří do žlutého kontejneru nebo při jednorázovém svozu do žlutých pytlů.
Průměrná česká domácnost vytřídí ročně až 25 kg plastů. Plast nepatří do popelnice na
komunální odpad! Totéž se týká i nápojových kartonů. Je důležité sledovat nálepky na
jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete
vyhazovat i odpady označení číslem 7.
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Před vyhozením do kontejneru je nutné zmenšit jejich objem sešlápnutím či
zmačkáním, aby se zmenšil jejich objem!
Použité obaly je nutné zbavit zbytku obsahu, zabráníte tak vzniku nežádoucího
zápachu!
NE - Do kontejnerů na plast nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, plastové části elektrospotřebičů nebo z automobilů, různé izolační materiály a kabely, molitan nebo polystyrén.
Co se dále děje s vytříděnými plasty?
Plasty, které jsou v naší obci tříděny, jsou odváženy na speciální třídící linku Separex.
Odtud je odvážen k recyklaci a využíván pro nové výrobky.
6
SPORT
TJ POSTŘELMOV – oddíl basketbalu
Krajský přebor muži – oblast Střední Morava 2014/2015
Výsledky odehraných zápasů:
9. 1. 2015 TJ Postřelmov - BK Olomouc
67 : 51
16. 1. 2015 TJ MEZ Mohelnice B - TJ Postřelmov 60 : 75
Termíny utkání basketbalu ve sportovní hale Postřelmov v roce 2015
6. 2. 2015 v 18.00 hod. TJ Postřelmov - BK Obec Olšany
6. 3. 2015 v 18.00 hod. TJ Postřelmov - TJ MEZ Mohelnice B
Tabulka k 16. 1. 2015
Pořadí
odehráno
1. B BK Olomouc
12 2. SBK Valašské Meziříčí 12
3. TJ Postřelmov 12 4. TJ Sigma Hranice
12 5. TJ MEZ Mohelnice B 12 6. BK Obec Olšany 12 výhry
9
9 9 6 3 0
prohry skóre
3 862 : 630 3 804 : 629 3 750 : 648 6 777 : 771
9 656 : 823
12 663 : 1011
body
21
21
21
18
15
12
TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané
„ANI V ZIMĚ FOTBALISTÉ NESPÍ“
Připravované akce v postřelmovské sportovní hale:
Turnaj mužů o pohár „Starosty obce” - 21. 2. 2015 - začátek turnaje v 9.00 hod.
Účast přislíbilo 8 mužstev z toho dvě družstva domácí.
Turnaj starších mužů (pardálů) - 28. 3. 2015 - začátek turnaje v 9.00 hod.
Účast přislíbilo 6 mužstev o další účasti se dále jedná.
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ MUŽŮ NA JARNÍ SEZÓNU - Šumperk
7. 3. 2015 – začátek v 10.00 hod. na umělém travnatém povrchu,
soupeř - mužstvo Rudy nad Moravou
14. 3. 2015 - začátek ve 14.00 hod. na umělém travnatém povrchu,
soupeř - mužstvo Bludova
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ MUŽŮ NA JARNÍ SEZÓNU – Zábřeh
21. 3. 2015 – začátek v 17.00 hod. na umělém travnatém povrchu,
soupeř - mužstvo Štítů
28. 3. 2015 – začátek v 15.00 hod. na umělém travnatém povrch,
soupeř – mužstvo Jestřebí
(za fotbalový oddíl Mičunda R.)
7
KULTURA
AKCE V ÚNORU KULTURNÍ DŮM
HRAJEME SI A KOUZLÍME Z CYLINDRU
Sobota 7. 2. 2015 v 15.00 hod., malý sál, vstupné 20,- Kč
Odpoledne pro děti plné her a hraní. Podíváme se na malé kouzelnické divadélko a přijde
i opravdický kouzelník! Vystoupí Mažoretky, MiniIntro a POSTR-POI.
KINOKAVÁRNA: ČESKÉ SRDCE - Neděle 8. 2. 2015 v 17.00 hod.
ČR, koncert / akustický / pop rock, 120 min., české
znění, vstupné 40,- Kč
Akustický záznam koncertu z Lucerna Music Baru.
Na pódiu se kromě kapely objevují i skvělí hosté,
Jiří Veselý na harmoniku, Rene Starhon na buzuki
a flétnu a další. Koncert obsahuje písně z šesti alb
skupiny. Mezi nejznámějšími např. Srdce z Avalonu,
Bosou nohou žárem nebo instrumentální Irská suita.
Příjemné aranže, pohodové písničky a dobrý zvuk.
NENCHTE SI UJÍT.
KINO: MÍSTA - Středa 11. 2. 2015 v 18.00 hod.
ČR / SR / drama, 108 min. do 12 let nevhodný, vstupné 40,- Kč
Režie: Radim Špaček
Hrají: Vladimír Polívka, Johana Matoušková, Jan Cina, Jiří
Štrébl, Robert Nebřenský
Být mladý je nebezpečné… Příběh o lásce, ztrátě a pomstě.
Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi a Markovi je
jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera
místního prominenta Anna a vnáší do něj tajemství, napětí
a touhu…
Film Místa je novým projektem tvůrců nejlepšího filmu roku 2010 Pouta.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ - Neděle 15. 2. 2015 ve 14.00 hod., KD
Pořádá folklórní soubor Markovice.
8
DIVADLO - Tlustý anděl z Rouenu - Fritz Hochwälder
Neděle 15. 2. 2015 v 15.00 hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč
Hraje divadelní soubor Václav, Režie: Josef König
V příběhu z prusko - francouzské války roku 1870 je hlavní postavou
rouenská kurtizána Elisa Rousettová, která je sice pro každého, ale jako
pravá vlastenka pruským okupantům jako jediná z mála Francouzů statečně vzdoruje. V inscenaci jde především o vyjádření hlubokého lidského
příběhu, myšlenek a činů aktérů, ponaučení z nich jsou i desítky let od
vzniku předlohy stále aktuální.
BESEDA S KARLEM MÜLLEREM - Setkání s historií
úterý 17. 2. 2015 v 18 hod. KD - klubovna č. 4, vstupné 30,-Kč
Spor obce s Jiřím Tunklem a jak byl spor Markvartem ze Zvole narovnán.
Zveme Vás na besedu s postřelmovským znalcem historie a výborným vypravěčem panem Karlem Müllerem.
KONCERT - HORNOVÉ TRIO - koncert KPH
sobota 21. 2. 2015 v 16.00 hod., velký sál KD
účinkují:
Mikuláš Koska - lesní roh
Terezie Fialová - klavír
Martina Bačová – housle
Mikuláš Koska
Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Nyní studuje na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně u Jindřicha Petráše a Zuzany Rzounové.
Získal již řadu ocenění. V roce 2004 získal v mezinárodním kole soutěže
Concertino Praga třetí cenu. Stal se absolutním vítězem soutěže konzervatoří v oboru lesní roh v r. 2006. V Mezinárodní interpretační soutěži
žesťových nástrojů Brno získal třikrát první místo – v r. 2007 v 1. kategorii, 2009 ve 2. kategorii a v roce 2011 ve 3. kategorii. Působil v různých
komorních tělesech.
Terezie Fialová - patří k nejtalentovanějším klavíristům nastupující
generace. Přes své mládí je také uznávanou komorní partnerkou mnoha předních českých sólistů. (J. Špaček, R. Patočka, Č. Pavlík, J. Bárta, P. Nouzovský, S. Šaturová atd.) Vystudovala Konzervatoř v Brně
na klavír a housle, Akademii múzických umění v Praze v klavírní třídě
prof. Ivana Klánského a Hochschule für Musik und Theater Hamburg
v komorní třídě prof. Niklase Schmidta. Vzdělání si doplnila studijními pobyty na Hochschule für Musik Luzern, Hamburg, Kalifornie).
Jako houslistka byla členkou mezinárodního orchestru mladých „The
Young Sound Forum of Europe“, se kterým podnikla několik turné
po významných koncertních pódiích (Konzerthaus Berlín, Suntory
Hall Tokio atd.) a spolupracovala s umělci jako Christoph Altstaedt,
Nicolas Altstaedt, Jean Efflam Bavouzet, Viviane Hagner, Nabil Shehata a Krysztof Penderecki. Je členkou klavírního tria Eben trio, se kterým v roce 2012 vyhrála
mezinárodní soutěž „Concours de musique du Lyceum Club International de Suisse“ ve švýcarském Lausanne, které jí přineslo pozvání na prestižní Verbier Festival Academy 2013. Během této
akademie provedla mimo jiné i světovou premiéru klavírního kvartetu E. Nesbita „Like some
forgotten music“.
Je laureátka řady mezinárodních soutěží a je držitelkou ceny Anny Hostomské. Koncertovala
ve většině států Evropy, v USA, Japonsku a na mnoha významných festivalových pódiích, př.
Pražské jaro, Moravský podzim, Mezinárodní festival komorní hudby Kutná Hora, Hudební
slavnosti Emy Destinové, Ellas Crean Madrid, Arte Sacro, Festival Mitte Europa, Sarajevská
zima, Meclenburg Vorpomenn, Flaneries de Musicales Reim, Pablo Casals Festival, Washington
9
Festival atd. S Eben triem natočila tři CD, které vzbudily zaslouženou pozornost mezinárodní
kritiky. Deska věnovaná nedožitým 80. narozeninám skladatele Petra Ebena získala ocenění „Recording of the Month“.
Martina Bačová - patří k nejvýraznějším představitelům nastupující
umělecké generace. Studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a
na Pražské konzervatoři. V roce 2008 absolvovala na Fakultě umění
v Ostravě u prof. Zdeňka Goly. V roce 2008–2010 dokončila studia
Meisterklasse u Ivana Ženatého na Hochschule für Musik Carla Marii
von Webera v Drážďanech.
Již v dětství se úspěšně účastnila mezinárodních soutěží a Soutěží pro
mladé talenty – Prague Junior Note (absolutní vítězství). V roce 1999
získala Cenu poroty mistrovských kurzů v Míšni a v roce 2002 získala
1. cenu v Mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec a obdržela cenu za nejlepší provedení díla Ludwiga van Beethovena
Účastnila se řady mistrovských kurzů sólistů a osobností (Philippe Graffin, Charles Neidich, James Buswell). Pravidelně vystupuje na prestižních festivalech v České republice a v zahraničí. Koncertuje ve Španělsku, Maďarsku, Holandsku,
Francii, Německu, Polsku, Koreji a USA. Jako první český sólista koncertovala za doprovodu
Jeruzalémského symfonického orchestru v rámci 50. ročníku Izraelského festivalu a byla jediným
zahraničním interpretem, který se na této významné izraelské jubilejní události podílel.
Často je zvána k spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava, s Symfonickým orchestrem
Českého rozhlasu, FOK, PKF a s komorními orchestry Camerata Janáček, Czech Virtuosi, St.
Gellert Academy a dalšími.Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí.
Jejím debutem je sólové CD Elegantní provokace s nahrávkami skladeb Otmara Máchy,
Leoše Janáčka, George Enesca a Bély Bartóka. V září roku 2009 získala nahrávka Martiny Bačové
ve Velké Británii prestižní ocenění International Record Review – Outstanding Recording v časopisu International Record Review.Od roku 2011 je členkou souboru Radka Baboráka - Baborák
Ensemble.
MINIGALERIE NAVERANDĚ - Michal Peškar - PERU
Neděle 22. 2. 2015 v 17.00 hod. vernisáž
Výstava fotoobrazů a fotografií PERU - Aneb zadními vrátky do Amazonie.
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
SE USKUTEČNÍ DNE 4. 2. 2015 V DOBĚ OD 14.00 HODIN
DO 17.00 HODIN V BUDOVĚ ZŠ POSTŘELMOV
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Mohou se dostavit
i děti, které se narodily od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010, jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. Tento den si mohou všichni příchozí
prohlédnout prostory školy (jídelnu, školní družinu, odborné učebny) a seznámit se i s aktivitami, které škola nabízí.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte. (I. P.)
10
KULTURA V OBCI
KNIHOVNA POSTŘELMOV
KONTAKTY
Telefon: 588 881 765
E-mail: [email protected]
web: www.postrelmov.knihovna.cz
facebook: facebook.com/knihovnapostrelmov
POZVÁNKA – POJĎ ZACHRÁNIT ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ …
V úterý 10. února o jarních prázdninách zve knihovna srdečně všechny děti v 10 hodin do kulturního domu na bláznivou fantasy hru POJĎ ZACHRÁNIT ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ. Oběd
zajištěn – cena 30,- Kč. S sebou přezůvky, kluci staré noviny, děvčata plyšové zvířátko a všichni
dobrou náladu! Budeme si hrát, bavit se, vyrábět ... Ukončení akce asi v 16 hodin.
Prosím přihlaste své děti do pátku 6. února v knihovně, na telefon 774 878 441 nebo mail
[email protected] Těšíme se na vás!
Ohlédnutí za akcí „Přijď ukázat..."
V sobotu 3. ledna 2015 se v malém sále postřelmovské tělocvičny uskutečnil první ročník akce "Přijď
ukázat…" Pohrát si se svými kamarády a zároveň
ukázat ostatním svou oblíbenou hračku přišlo 36
dětí se svými rodiči i prarodiči, takže se nás sešla téměř stovka. Věřím, že se závodní dráha, ve které děti
musely přejet nadjezd, respektovat dopravní značky, mantinely, přechod pro chodce a průjezd mezi
kužely, všem líbila. Některé dopravní prostředky ji
sice spíše bouraly, ale to vůbec nevadilo. Pak nám
děvčata i kluci předvedli na módní přehlídce krásné
módní kreace, které byly odměněny bouřlivým potleskem. Malí sourozenci se mohli vydovádět v dětském koutku. Na závěr proběhla tombola, ze které si
každý účastník odnesl na památku nějakou hračku. Všechny děti byly v předvádění svých hraček
originální, ale porotě se nejvíce líbil Tobiášek Utíkal s házecím talířem, Deniska Holzmannová
s robotem, Barborka Smrčková s kočárkem a Honzík Nevoral s autem.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a děkuji také obci Postřelmov za vstřícnost.
Vybíráme z novinek pro dospělé
Zusak Markus: Roky pod psa - Cameron a Ruben Wolfovi se rvou dnem i nocí, spřádají ujeté
plány, aniž by domýšleli jejich důsledky, a pro rodiče, sourozence i všechny holky, které obdivují,
jsou to jen budižničemové, co to nikdy nikam nedotáhnou. Jenže když se Cameron poprvé zamiluje, nic už není jako dřív...
Fielding Helen: Celebrity pro Afriku - Při psaní svého románu se inspirovala z doby, kdy
v Etiopii, Súdánu a Mosambiku natáčela dokumentární filmy pro humanitární organizaci Comic
Relief. Celebrity pro Afriku nepostrádají autorčiny hlavní literární "zbraně" - lehký ironický tón
a smysl pro humor, a tak jistě příjemně překvapí a pobaví všechny čtenáře i čtenářky.
11
Smith Wilbur A.: Řeka bohů - Řeka bohů nádherně a barvitě popisuje strhující příběh ze starého Egypta. Z části je podložen skutečnými události i historicky doloženými postavami a z části
geniálně vymyšlen. Koho zajímá starověký Egypt a hledá správnou knihu, Řeka bohů je ta pravá.
Pratchett Terry: Čaroprávnost - Když se na Zeměploše narodí osmému synovi osmé dítě a je to
také syn, dostává podle tradice do vínku kouzelnickou hůl a stane se z něho mág. Dcer se tento
nepsaný zákon netýká, protože s ženami zeměplošská magie vůbec nepočítá. Stařičký kouzelník
Podomní Kšaft si až příliš pozdě uvědomil, co způsobil, když svou hůl předal právě narozenému
osmému potomku osmého syna, aniž se přesvědčil, zda je to kluk...
Vybíráme z novinek pro děti a mládež
Neomillnerová Petra: Zaklínačka Lota - V kulisách pseudostředověku zaklínači nebojují jen
s příšerami, ale především sami se sebou. Cesta Loty a jejích přátel vede skrz veškerou myslitelnou
špínu a bolest do míst, kde lidskost je vzácné koření a kde jediným imperativem je přežít.
Zasněžené pohádky - 15 hřejivých zimních pohádek o zvířátkách - Půvabné pohádky o zvířátkách jsou plné sněhuláků, sněhových vloček, klouzaček a dalších zimních kulis, ale také legrace,
láskyplnosti a něhy. S patnácti zimními příběhy, které jsou určeny nejmenším dětem, je zaručeno, že při jejich čtení a poslechu vás bude hřát u srdce!
Hrabálková Monika: Náramky z gumiček a další super ozdoby - Také tě okouzlila krása pestrobarevných gumiček a to, co všechno se z nich dá vytvořit? Nech se inspirovat a podle fotografií
a podrobných návodů, krok za krokem.
(P. B.)
Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232
Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková
Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov;
2. číslo vydáno 31. 1. 2015
Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na www.postrelmov.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
[email protected] nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na www.postrelmov.cz
12
Download

STŘELA - časopis Střela Postřelmov