STŘELA
ÚNOR ― číslo 2
31. 1. 2014
Zpravodaj obce Postřelmov
ZPRÁVA Z MATRIKY ZA ROK 2013
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 3 185
Narozených dětí 25
Zemřelých občanů
32
Uzavřených sňatků
28
Do 1. třídy ZŠ Postřelmov nastoupilo 25 dětí.
Jubilea:
Setkání jubilantů 75 let věku se zúčastnilo z 22 pozvaných13.
Jubilantům bylo zasláno 385 blahopřání.
Zlatá svatba 6 (1 obřad na OÚ)
(J. K.)
Diamantová svatba
2 (1 obřad na OÚ)
VODNÉ, STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2013
Vyúčtování vodného a stočného za II. pololetí 2013 bude odběratelům doručeno během měsíce února 2014. Případné reklamace k vyúčtování lze uplatnit na
OÚ Postřelmov u p. Nevorala, osobně nebo na tel. 583 480 714, nejpozději do
28. února 2014. Vyúčtování je splatné nejpozději do 31. 3. 2014.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Tříkrálové sbírky v naší obci: dětem, vedoucím jednotlivých skupinek, rodičům, skautům, paní
Tunysové za ušití kostýmů pro krále, za zázemí na faře i všem, kdo na nás mysleli, aby
sbírka proběhla dobře. 24 pokladniček obsahovalo celkem 63 800,- Kč, všem dárcům
velký dík. Jestliže jste v době konání sbírky nemohli peněžní dar věnovat nebo jste nebyli doma, je možnost i nadále zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na tel.
Číslo 87777 (psát: DMS mezera KOLEDA).
Anna Drlíková
1
KONTAKTY OÚ POSTŘELMOV
Starosta obce - Jaroslav Nimrichtr
Pokladna, poplatky, pohledávky - Anna Heclová
Investice, ÚP, správ. činnost na úseku ŽP a komunikací - Marcela Peksová
Věci veřejnoprávní, pozemky obce - Luděk Nevoral
Ekonomika, účetnictví - Marcela Nimrichtrová
Účetní, správa hřbitova - Marie Sobotková Matrika, evidence obyvatel - Jana Kolářová
Správa majetku, provoz kotelen - Miroslav Vláčel
Vedoucí Kulturního domu Postřelmov - Zdena Hrachovinová Vedoucí Penzionu pro seniory Postřelmov - Naděžda Joklíková Správce Tělocvičny Postřelmov - Bc. Albín Polyak Velitel zásahové jednotky SDH Postřelmov – Daniel Konečný Hlášení poruch - vakuová kanalizace
Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická
FAX
E-mail: [email protected]
583 480 711
583 480 712
583 480 713
583 480 714
583 480 716
583 480 716
583 480 717
583 480 718
607 504 949
583 437 099
725 060 628
602 286 235
607 892 490
721 747 718
583 480 719
POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi Klubu důchodců v Postřelmově, která se koná ve
čtvrtek 27. 2. 2014 ve 14,00 hodin v Kulturním domě. Po ukončení schůze bude
následovat volná zábava při hudbě.
Srdečně zve výbor Klubu důchodců
Zastupitelstvo obce Postřelmov Vás srdečně zve na
OBECNÍ PLES
V sobotu 15. února 2014 od 20.00 hod.
K tanci hraje MORAVIA BIGBAND ZÁBŘEH a DJ (v tělocvičně) a BROADWAY Šumperk
(v sokolovně). V programu se představí POSTŘELMOVSKÉ MAŽORETKY, taneční skupina
INTRO a POSTRPOI se svou UV show.
Slosovatelné vstupné 100,- Kč na hlavní cenu plesu.
Prodej vstupenek od 10. 2. do 14. 2. 2014 na OÚ Postřelmov .

SRŠ při ZŠ v Postřelmově a DJ zve
děti, rodiče, babičky, dědy, strejdy i tetičky
v neděli 16. února 2014 od 14.00 hod. do sokolovny na veselý
DĚTSKÝ
2
KARNEVALOVÝ
REJ

„TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE“

Víte, že okolí Postřelmova bylo osídleno již v mladší době kamenné? Potvrdil to při výstavbě silničního obchvatu obce v roce 2003 záchranný archeologický
výzkum, který prováděli pracovníci Vlastivědného muzea Šumperk pod vedením
PhDr. Vladimíra Goše, CSc.
Na ploše přibližně 50 x 150 m bylo nalezeno 625 objektů, které náležely do
kultur s lineární a vypíchanou keramikou. Provedené radiokarbonové datování
potvrdilo, že osada existovala před více než 7 000 lety a je to nejseverněji položená osada z tohoto období v údolí řeky Moravy. Součástí různých nalezených
předmětů je i unikátní úchyt z misky ve tvaru lidské, nejspíše mužské hlavy, který
byl symbolicky nazván „postřelmovským Venouškem“.
(“Postřelmov – osada z mladší doby kamenné“, autora PhDr. Vladimíra Goše, CSc.) (L. N.)
POSTŘELMOVSKÁ MUZIKA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
sobota 8. února 2014 od 20:00 hodin
v prostorách tělocvičny v Postřelmově
tombola a domácí kuchyně
vstupné 80 Kč
PŘEDPRODEJ: 31.1. a 1.2. (16-17 h.), V KD POSTŘELMOV, KLUBOVNÍ 247
VALNÁ HROMADA
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ POSTŘELMOV
se pro členy společenstva uskuteční dne 21. 2. 2014 v 17.00 hod. v KD Postřelmov.
Srdečně zve výbor HS Postřelmov
3
VALENTÝNSKÁ
ZÁBAVA
PŘÍMO NA VALENTÝNA V
PÁTEK 14. 2. 2014
HOSPODA DRAPÁK
POSTŘELMOV
Přijďte se pobavit :-))
Vstup zdarma, hudba od 19 hodin
Město Šumperk a Střední zdravotnická škola Šumperk zvou na
BEZPLATNÝ KURZ
ZDRAVOTNICKÉ PRVNÍ POMOCI,
který se koná v budově Střední zdravotnické školy,
ul. Kladská, Šumperk, v termínech:
13. února, 20. února, 27. února a 6. března,
vždy od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Přijďte si připomenout nebo se naučit co dělat a jak se zachovat
ve vypjatých situacích ohrožujících život.
Věříme, že budete mít dobrý pocit užitečně stráveného času.
.
(Ing. Jiří Skrbek, CO Šumperk)
4
JAK FRANTÍK NATLOUKL DRÁBOVI (dokončení)
Před měsícem jsme zanechali sedláka Jursu s hlavou plnou starostí. Dojde-li k vyšetřování,
pozná někdo, že na robotu nejezdil s pacholkem Pavlem Andrys, ale někdo jiný, mladík, který
zle natloukl drábovi? Budou prohledávat statek a vyptávat se lidí? Potrestáni budou všichni,
Jursa nevyjímaje.
Přišlo časné nedělní ráno. A už tu byli drábi a s rychtářem bubnovali po vesnici. Každý, kdo byl
včera na robotě, musí se dostavit s koňmi a povozem na náves. Všem to bylo divné, snad nebudou muset ještě na robotu, která už tehdy byla v neděli zakázaná. V osm hodin se pacholci
s koňmi seřadili na návsi. Jursa tam musel poslat s Pavlem Andryse. Před devátou přijely kočáry. Z prvního vystoupili páni a paničky, z druhého drábi a z třetího vytáhli nosítka, na nichž
ležel člověk celý zafáčovaný. Nesli nosítka od jednoho vozu k druhému, od pacholka k pacholkovi. Potlučený dráb Tejkl však jen vrtěl hlavou. V Andrysovi byla malá dušička. Co když si
dráb uvědomí, že ho na robotě neviděl, zná ho přece z dřívějška. Dlouho si drábi prohlíželi vůz
i koně a opět tahali za lunek. Bylo zřejmé, že podezření měli přece jen na Jursova pacholka.
Nakonec přece jen šli dál. Zběžně prohlédli Pavlův vůz a pokračovali u dalších potahů. Po
skončené kontrole naložili nosítka se zraněným, nasedli do kočárů a odjeli. Lidé se nechápavě
rozcházeli. Jen u vrat Jursova statku stál hospodář a plný napětí pozoroval, jak to dopadne. A
na opačné straně cesty si před dílnou bednář spolu s ním zhluboka oddychl, když vše skončilo.
Po obědě vyšel Jursa s buchtami po kapsách do Kolšova a dál nahoru cestou k Brníčku až
tam, kde dosahuje k lesu. Tam se otočil a kouká, Frantík stojí za ním. Sedlák mu pověděl
o vyšetřování, jak to vypadá s drábem a že v úterý půjde Frantíkova matka do Brníčka jakoby
odevzdat práci a v putně mu přinese jídlo a kožich. Od Frantíka se dozvěděl, že si v lese našel
skalní převis, k němuž si přivalil balvany a chvojí. Bylo léto revolučního roku 1848. Výnos
o zrušení roboty byl téměř hotov, ale vrchnostenské úřady měly ještě nějakou dobu vykonávat
své povinnosti. Jursa Frantíkovi poradil, aby se nikde neukazoval do doby, než vzniknou státní úřady, a vyhýbal se hajnému a lidem. V Postřelmově řeknou, že je na vandru jako bednářský
tovaryš.
Po roce se Frantík objevil ve vesnici, jakoby se vrátil ze zkušené. Nikdo se nad tím nepozastavoval. Ti co věděli, mlčeli. Vrchnostem bylo odzvoněno a drábů již nebylo. Na potlučení
jednoho z nich se zapomnělo. Frantík o bednářské řemeslo nejevil zájem, svůj čas trávil prací
s Jursovými koňmi. Po odvodu sloužil samozřejmě u dragounů. Posléze se oženil a živil se pokrýváním chalup došky a šindelem, které sám vyráběl. Děti vyrůstaly, a tak jednoho dne doprovázel svého syna do Zábřeha k odvodu. I jeho přijali k dragounům, a proto bylo co oslavit.
Zašli do hospody pod zámkem na ulici, která vede dolů ke sladovně. Přišli dovnitř a dali si
nalít. Jak tak popíjeli, otec František stále pozoroval hostinského, který hbitě obsluhoval
s pokřivenou rukou a napadal na nohu. Po chvíli vstal a šel k nálevnímu pultu: „Koukám, že
to zvládáte i s pohmožděnou rukou. Jak se vám to stalo?“ Hostinský se neměl do řeči. „Udělal vám to pacholek klanicí?“ Hostinský překvapeně vzhlédl: „Jak to víte?“ „Byl jsem tehdy
u toho“, pokračoval otec, „máte na něho ještě zlost?“ Hostinský se rozpovídal: „Považte, když
zrušili vrchnostenský úřad, tak ti dva další drábi, kteří byli někde od Rovenska málem zemřeli
hladem. Nikdo s nimi nechtěl nic mít, nemohli najít obživu. Museli se kamsi odstěhovat. Já
jsem byl ve službě zmrzačený a od pánů jsem dostal tuhle hospodu. Vede se mi dobře. Tak
proč bych se měl ještě dnes zlobit. Vždyť jsem na tom vydělal.“ Tehdy se po dlouhých letech
Frantík Tejklovi přiznal. Ten na něho vykulil oči a nyní zase otec František vypravoval o svém
ukrývání v lese.
Hostinský se posléze otočil, nalil po dalším čtvrtlitru kořalky a povídá: „Tady máte za tu štrapáci, kterou jste se mnou měl.“ Rozešli se v dobrém. Tehdy přišli domů otec a syn od odvodu
v pořádně povznesené náladě. Nejen tou kořalkou. Očištěné svědomí samo povznášelo. Po
čtvrt století se příběh uzavřel.
(Z. D.)
5
KULTURA V OBCI
Knihovna Postřelmov
Kontakty
Telefon: 588 881 765
E-mail: [email protected]
web: www.postrelmov.knihovna.cz
facebook: facebook.com/knihovnapostrelmov
Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé
Vondruška Vlastimil: Přemyslovská epopej I., Velký král Přemysl I.Otakar - První část
čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl
Otakar I.
Viewegh Michal: Můj život po životě - knihu napsal autor jako určitou formu zpovědi
o událostech, které se v jeho životě staly od prosince 2012 a změnily navždy jeho způsob
života. Můj život po životě začíná 8. prosince 2012, kdy Michalu Vieweghovi praskla aorta.
Byl převezen do nemocnice a půl hodiny marně oživován.
Taylor Patrick: Doktore, fofrem, jde o život! - Poutavý kaleidoskop komických příběhů
plných laskavého humoru a životní moudrosti, irská obdoba francouzských ZVONOKOS.
Barry, čerstvý majitel univerzitního diplomu, získal první zaměstnání ... nic zlého přitom
netuše. Bude asistentem praktického lékaře v Ballybucklebo! Tuhle vesničku málem nenajde na mapě, ale na místě zjistí, že nechce žít nikde jinde než tady – v srdci smaragdových
kopců a údolí severního Irska. Pak se však poprvé setká se svým šéfem.
Jilík Jiří: Žítkovské čarování - Vydejte se spolu s námi po stopách lidové magie v Bílých
Karpatech, nahlédněte do skutečného života žítkovských bohyň, žen, které uměly pomáhat
a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál.
Halík Tomáš: Co je bez chvění, není pevné - Ve čtrnácti meditativních textech, inspirovaných zážitky a dojmy z cest po světě, rekapitulací vlastního života i některými otázkami
filozofie náboženství, se Tomáš Halík zamýšlí nad základními otázkami, nad lidskou bídou
a vztahem k násilí, nad osobní i politickou odpovědností, nad vztahem k historii, nad
pojetím zbožnosti, nad místem křesťanství v současném světě, nad lidským štěstím, nad
prožitkem smutku v lidském životě a nad láskou.
Vybíráme z novinek pro děti a mládež
Sýkora Pavel: Pat a Mat dokážou všechno - Neuvěřitelné příběhy dvou kutilů nešiků!
Peirce Lincoln: Velkej frajer Nate když mu cvakne - Každý ví, že NATE není zrovna
příliš POŘÁDNÝ. A když se mu jeho nepořádnost vymkne z rukou, má kamarád Francis
pořádný problém. Podaří se Nateovi vše napravit, nebo mu z toho cvakne?
Holasová Aneta Františka: Lumír včelaří, aneb, Medový slabikář - Medvěd Lumír,
hlavní postava této dětské knihy, provází čtenáře celým včelařským rokem: od podletí až
k medobraní. Kde včely berou vosk k stavbě svého díla, co je to propolis a k čemu slouží,
jak funguje včelí společenství a kdo co v úle dělá?
Všech více než třicet nových titulů naleznete na našich webových stránkách, na facebooku a na nástěnce knihovny.
(P. B.)
6
CESTOPISNÁ BESEDA - "ODYSEA" Tomáš Černohous
Pondělí 10. 2. 2014 v 18.00 hod., malý sál KD
K cestování mu stačí pár dolarů a spacák. Kromě zážitků si Tomáš Černohous přiváží z cest
i filmové dokumenty, které pod hlavičkou projektu „Světakraj“ promítá po celé republice.
Zkušený vypravěč má za sebou na 50 poutavých přednášek, které všude sklidily zasloužený
ohlas.
Netradiční přednáška mladého cestovatele nás zavede na bicyklu do Izraele a Palestiny,
pěšky do posvátných míst gruzínského Kavkazu či pomocí stratosférické sondy na okraj
naší planety. Odysea nás zavede do míst, ve kterých se tají dech…
KONCERT KPH - LOBKOWICZ TRIO
Pondělí 17. 2. 2014 v 17.00 hod., velký sál KD
Lukáš Klánský – klavír
Jan Mráček – housle
Ivan Vokáč – violoncello
Lobkowicz Trio patří k významným komorním souborům mladé české hudební generace.
Všichni tři členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a vystupují na prestižních evropských pódiích. Jan Mráček je nejmladším českým laureátem soutěže Pražského Jara, Ivan
Vokáč vítězem Janáčkovy mezinárodní soutěže v Brně a semifinalista soutěže ARD v Mnichově, Lukáš Klánský vítězem soutěže Beethovenův Hradec a laureátem Chopinovy mezinárodní soutěže v Darmstadtu. V loňském roce (ještě pod názvem Trio Hélios Prague)
vystoupil soubor na festivalu komorní hudby v německém Wolfsburgu, na Svátcích hudby
Václava Hudečka v Luhačovicích a v Praze v kostele sv. Vavřince.
Repertoár souboru obsahuje díla barokních mistrů, ale i skladby zcela nové, těžiště však je
v repertoáru klasicko-romantickém.
V listopadu minulého roku dal souboru pan Jaroslav Lobkowicz povolení, aby soubor nesl
v názvu jeho jméno. V příští sezóně Lobkowicz Trio uvede na koncertech díla Beethovena,
Dvořáka, ale i méně známých autorů, která byla přímo spojena s rodem Lobkowiczů.
U nás budou na koncertě uvedeny v programu skladby z díla W. A. Mozarta,
J. Brahmse, J. Suka, D. Šostakoviče…
MINIGALERIE NA VERANDĚ - RETRO výstava kočárků a telefonů
ze sbírky paní Jarmily Fichtnerové a pana Jana Snášela. Výstava potrvá do 20. 2. 2014.
Výstavy na schodišti
Nově budou stěny kolem schodiště kulturního domu vyhrazeny pro výstavy dokumentaristického rázu. Jako první se nám představí „zběhlý“ cestovatel Michal Peškar.
Jeho fotografie nás zavedou do Gruzie a budeme se společně toulat po Svanetii.
Mateřské centrum BUDULÍNEK
zve děti a jejich maminky, tatínky, babičky, dědečky na středeční schůzky. Po domluvě
lze i v jiný den. Přijďte si společně hrát, vyprávět … ve středu 12. 2. 2014 v 10.00 hod.
Budeme se těšit!
(Zdena Hrachovinová)
7
KINOKAVÁRNA A KLUB PŘÁTEL FILMU VÁS ZVOU
Angelika - Sobota 1. 2. 2014 v 16:00 hod. - Klub přátel filmu
Český romantický muzikál DVD DTS prostorový zvuk 82+66 minut
Režie: Jozef Bednárik, hudba: M. David, texty: L. Fanánek,
Muzikál vznikl na motivy stejnojmenného historického románu Anne
Golonové. V představení byla použita hudba Michaela Mangeho ze známých filmových adaptací.
Angelikou je Monika Absolonová, Joffrey de Peyrac Josef Vojtek, advokátem
Desgrezem Bohouš Josef, Nicolasem Bohuš Matuš a jiní.
PODFUKÁŘI - Středa 5. 2. 2014 v 18.00 hod. - Kinokavána
USA/Francie, krimi thriller, 116 min.
Režie: Louis Leternier, hudba: Brian Tyler
Hrají: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Melánie Laureát, Juliet Reeves, José
Garcia a další…
Skupina čtyř špičkových iluzionistů „Four Horseman“ v napínavé hře na kočku a myš
s FBI a finančními magnáty. Team iluzionistů se kromě přípravy svých show zabývá také
organizací bravurních a efektních bankovních loupeží zaměřených proti zkorumpovaným
finančníkům. Během svých grandiózních vystoupení pak tito novodobí Robinové Hoodové nejenže loupež v přímém přenosu provedou, ale následně nechají „zabavené“ peníze
pršet na ohromené diváky…
Pacific rim - útok na zemi - Sobota 22. 2. 2014 v 16:00 hod.
Sci-fi/akční/dobrodružný, 132min, české znění, vstupné 40 Kč - Klub přátel filmu
Režie: Guillermo del Toro
Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem.
Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální zbraň: masivní roboti zvaní
Jaegers, kteří jsou simultánně ovládáni dvěma piloty, jejichž mozky
jsou propojeny neurálním mostem. Jenže i tihle roboti se tváří v tvář
nezničitelným Kaiju zdají být téměř bezmocní. Na pokraji porážky
nakonec síly bránící lidstvo nemají jinou možnost než obrátit svoji
naději směrem ke dvěma nečekaným hrdinům: bývalému pilotovi
(Charlie Hunnam) a nezkušenému nováčkovi (Rinko Kikuchi)…
8
COLETTE - Středa 26. 2. 2014 v 18.00 hod. - Kinokavárna
ČR/Slovensko, milostné drama, 126 min.
Režie: Milan Cieslar, Hrají: Jiří Mádl, Clémence Thioly, Eric Bouwer
Strhující příběh o lásce silnější než smrt. Příběh lásky Colette a Viliho,
která jim pomohla přežít, odhaluje i nepříliš známá fakta z nacistických
koncentračních táborů. Skvělý scénář, výborný casting a emotivní hudba
vykresluje osudy nejen zamilované dvojice.
Sami tvůrci – včetně herců – popisují natáčení jako obrovský zážitek, kdy
se jim některé scény dostaly pod kůži tak, že na ně nikdy nezapomenou.
Colette není jen další film o holocaustu. Colette je překrásný příběh…
ZŠ Postřelmov
Ve třídě žáků 4. A vydržel vánoční stromeček až do „Tří králů“. Kromě ozdob a řetězů
na něm viselo i čokoládové cukroví, které dostaly děti od pana Viciána z penzionu pro důchodce. Podle staré tradice se stromeček odstrojil až 6. ledna … a k tomu si čtvrťáci pozvali
na návštěvu právě pana Viciána. Posezení u čaje a zbytků vánočního cukroví bylo velmi
příjemné a zpestřené zajímavým vyprávěním pana Viciána o tom, jak Vánoce prožíval jako
dítě. Jeho vzpomínky sahaly až do doby před téměř sedmdesáti lety. Nakonec se všichni
podívali na jeden díl seriálu „Bylo nás pět“ s názvem „Pokoj lidem dobré vůle“…
Čas ve škole plyne i po Vánocích, i když už ne tak poklidně. Písemky, zkoušení, vysvědčení za dveřmi. Proto žáci vždy uvítají nějakou změnu, třeba v podobě sportovní akce.
Chlapci 7. třídy ve futsalu postoupili do divizního finále, které se koná 28. ledna 2014
v Bílovci (před uzávěrkou ještě výsledky nebyly známy). Stali se totiž vítězi Olomouckého kraje! Ve finále Olomouckého a Moravskoslezského kraje je čeká Gymnázium Vítkov
a Bílovec. Jejich cestu můžete sledovat na internetu ČMFS – FUTSAL – SOKOL FL 7 –
SEVERNÍ MORAVA.
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD
Malí skřítci budou předškoláčky a jejich rodiče provázet školní budovou
ve středu 12. února od 14:00 hodin do 17:00 hodin.
Rodiče, vezměte s sebou rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás!
(I. P.)
• Máte dluhy a už je nezvládáte splácet?
• Denně vám telefonují a chtějí splátky, ale vy na to
už nemáte?
• Nerozumíte tomu, co vám přišlo z banky nebo od
vymahačů?
 První konzultace Z D A R M A
 Legálně, srozumitelně a rychle
 Postupujeme dle zákona
Rádi odpovíme na vaše dotazy:
[email protected]
tel. 722 914 402
9
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Požadovaná profese: Svářeč v ochranné atmosféře
Firma: Slovácké strojírny, a.s., Nivnická 1763, 688 28 UHERSKÝ BROD
Pracoviště: SUB-Závod 07 MEP POSTŘELMOV, ČSA 26, Zábřeh
Pracovní úvazek: HPP – plný úvazek
Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr
Minimální stupeň vzdělání: vyučen v oboru obráběč kovů – výhodou
Směnnost: dvousměnný provoz
Mzdové rozpětí: 15.000,- až 30.000,- Kč
+ výhodné mzdové podmínky podmíněné výkonností pracovníka - systém
motivací
Požadavky: praxe svařování uhlíkové oceli (černá) nebo vysokolegované oceli
(nerez), hliníkových slitin výhodou
Nástup: ihned
Kontaktní osoba:Lenka Balcárková, personalistka 583 493 112,
email: [email protected]
Pavel Kamlar, vedoucí výroby
739 419 943
Požadovaná profese: Obráběč kovů
Firma: Slovácké strojírny, a.s., Nivnická 1763, 688 28 UHERSKÝ BROD
Pracoviště: SUB-Závod 07 MEP POSTŘELMOV, Tovární 182/2, Postřelmov
Pracovní úvazek: HPP – plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: vyučen v oboru obráběč kovů – výhodou
Směnnost: jednosměnný provoz
Mzdové rozpětí: 15.000,- až 30.000,- Kč
+ výhodné mzdové podmínky podmíněné výkonností pracovníka - systém
motivací
Požadavky: praxe na klasickém soustruhu nebo radiální vrtačce výhodou
Nástup: ihned
Kontaktní osoba:Lenka Balcárková, personalistka 583 493 112,
email: [email protected]
10
SPORT
V neděli 8. 12. 2013 se uskutečnil ve zdejší tělocvičně Vánoční turnaj ve fotbale.
V dopoledních hodinách odehrála svůj turnaj starší přípravka TJ Postřelmov pod
vedením trenérů p. Skály a p. Lozyňského a přivítala mužstva SK Bludov, FC Dubicko a TJ Libina. V turnaji skončily domácí borci na druhém místě. Nejlepším
střelcem turnaje byl vyhlášen Štěpán Bureš – 5 branek.
TJ POSTŘELMOV: Matěj Skála, Petr Holík, Dominik Polulich, Nikola Langhammerová, Jakub Lozyňskyj, Štěpán Bureš, Dominik Šembera, Kryštof
Mrázek, Gabriel Torrés, Matěj Pulkert.
TJ Postřelmov – SK Bludov 3:5
TJ Postřelmov – FC Dubicko 5:2
TJ Postřelmov – TJ Libina
2:1
Štěpán Bureš – 5, Petr Holík – 4, Matěj
Pulkert - 1
Konečné pořadí Vánoční turnaj 2013
starší přípravka:
1. místo – SK Bludov – 5 bodů
2. místo – TJ Postřelmov – 4 body
3. místo – TJ Libina
– 2 body
4. místo – FC Dubicko – 1 bod
V neděli 8. 12. 2013 odpoledne se uskutečnil ve zdejší tělocvičně Vánoční turnaj
ve fotbale starších žáků. Domácí fotbalový klub přivítal na svém turnaji družstva
SK Bludov, SULKO Zábřeh, TJ Sudkov a TJ Jedlí. V turnaji obsadili domácí borci první místo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Daniel Merta. Děkuji všem kdo
pomáhal jakýmkoliv způsobem tento turnaj organizovat a hráčům za předvedený
výkon - Pavel H.
TJ POSTŘELMOV: Martin Klimek, Daniel Merta, Marek Stříž, Vojtěch Rýznar,
Václav Holík, Jakub Hruba, Jan Merta, Pavel Komenda, Roman Stryk, Vojtěch
Vít.
FK Postřelmov – TJ Bludov – 3:0
FK Postřelmov – SK Bludov
– 1:1
FK Postřelmov – Sulko Zábřeh – 4:1
FK Postřelmov – TJ Jedlí
– 10:0
Branky: Marek Stříž – 5, Daniel Merta – 3,
Jakub Hruba – 3, Václav Holík – 2,
Vojtěch Vít – 2, Vojtěch Rýznar – 2,
Pavel Komenda – 1
Konečné pořadí Vánoční turnaj 2013
starších žáků
1. místo – FK Postřelmov – 7 bodů 18:2
2. místo – Sulko Zábřeh - 6 bodů
18:6
3. místo – SK Bludov - 4 body
5:6
4. místo – TJ Jedlí
- 2 body
4:22
(P. H.)
5. místo – TJ Sudkov
- 1 bod
3:14
11
Závořice - příběh vesnice zatopené rybníkem
Zcela zaplněná klubovna KD byla svědkem poutavého
vyprávění historika Zdeňka Doubravského, svědčícího
o tom, že o historii blízkého okolí a regionu je mezi občany velký zájem.
OHLÉDNUTÍ…
Vánoční svátky příjemně prodloužené o vánoční
prázdniny jsou za námi. Přesto si dovolím vrátit se k předvánoční době, která bývá spojovaná s mnoha očekáváními, a která byla letos v Postřelmově vyplněna několika zdařilými kulturními akcemi. Snad
se již stalo tradicí, že se každým rokem budeme setkávat u obecního úřadu při zpěvu vánočních koled, které byly letos obohacené o milý zpěv dětí, a nejenom těch školou povinných.
Zkrátka přišli všichni, kdo měl chuť si zazpívat, potěšit sebe, ale především svoje blízké
a nejbližší. Musím poděkovat všem, kdo se do této úspěšné akce odvážně pustili, ať po
stránce organizační, tak profesní.
Zvládnout totiž nácvik s dětmi,
které spojuje jen chuť ke zpěvu a
neposednost, vyžaduje nejenom
ochotu, ale i svatou trpělivost.
Velký obdiv patří všem členům
pěveckého sboru při Sboru pro
občanské záležitosti v Postřelmově, ale především všem dětem a
rodičům, kteří byli ochotni tuto
akci uspořádat a podpořit.
Dalším zpříjemněním předvánočního času bylo vystoupení
Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh pod vedením pana dirigenta Lubomíra Vepřka, mimochodem postřelmovského rodáka, v Kulturním domě v Postřelmově. Kdo přišel, určitě
nelitoval a jistě mně dá i za pravdu, že takový kvalitní koncert dechové hudby jsme v
poslední době v Postřelmově ještě neslyšeli. Věděli jsme, že tento orchestr předcházel mimořádný věhlas, především ze Zábřehu, kde již tradičně jejich vánoční koncerty zaplňují
zábřežský kostel do posledního místečka. Předvedeným výkonem přesvědčil přítomné, že
právem!
Jsme vděčni paní Zdeňce Hrachovinové, že se jí podařilo toto kvalitní hudebního těleso k nám nasměrovat, a doufejme, že tímto počinem zahájit v Postřelmově další předvánoční tradici. Máme na co vzpomínat a snad se i těšit!
(R. G.)
Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232
Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková
Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov; měsíčník
Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na www.postrelmov.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
[email protected] nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na www.postrelmov.cz
12
Download

STŘELA - časopis Střela Postřelmov