Uzávěrka příštího čísla
je 10. dubna 2015
Číslo: 01
VYDÁVÁ OBEC RUDA NAD MORAVOU Ročník: XXIV
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce vyjádřit několik myšlenek a postřehů na začátek dalšího volebního období. Došlo
k poměrně velké obměně zastupitelů i vedení obce
a já věřím, že se nám podaří prosadit většinu našich
předvolebních plánů a vizí a posunout naši obec
zase o trošku dále.
Prvním našim krokem v rámci obce byla z důvodu rezignace Michala Uhráka a Petra Pavelka
na funkce jednatelů Rudské provozní s.r.o. nutnost jmenovat jednatele nové. Rada obce zvolila
Bronislava Drozda a Jaromíra Kotraše. Naším
prvním úkolem je najít vhodného vedoucího, který
nastaví nový směr společnosti, bez kterého nemá
smysl tuto Rudskou s.r.o. nadále provozovat.
Dále bych chtěl nabídnout všem místním živnostníkům a podnikatelům možnost zapsání se do
nové databáze obce, která bude evidovat místní
firmy a rozsah jejich služeb pro snadnější oslovení
s případnými obecními zakázkami. Tyto informace
Datum vydání: 18. února 2015
mohou být v případě zájmu podnikatelů uveřejněny
i na webových stránkách obce. Nabídka uveřejnění
platí i pro všechny obchodníky a další subjekty, které mají co nabídnout. Samozřejmostí je výhledově
stránky obce přepracovat.
Další informací v tomto vydání je sdělení možnosti výstavby nové budovy v Rudě nad Moravou
či přestavby bývalé školy v Hosticích na malometrážní byty pro „aktivní“ seniory. Tímto žádám
potencionální zájemce o nezávazné sdělení, jestli
by o tuto nabídku byl vůbec zájem. Všechny další
plánované investiční akce najdete v článku pana
místostarosty Dr. Ing. Vladimíra Skoumala.
V neposlední řadě bych také rád všechny občany vyzval, aby i nadále využívali služeb poskytovaných místními živnostníky a obchodníky z důvodu
zachování všech těchto provozoven v našem bydlišti.
Vaše dotazy, připomínky a náměty zasílejte na
[email protected]
Bronislav Drozd, starosta
PROGRAM NOVÉHO VEDENÍ OBCE RUDA NAD MORAVOU NA ROKY 2014-2019
1)
2)
3)
4)
5)
Za využití všech podkladů dříve či nově připravených vybudovat Splaškovou kanalizaci
v Rudě nad Moravou a místních částech. Zajistit odkanalizování všech místních částí Obce
nezahrnutých do tohoto projektu (např. Štědrákova Lhota apod.).
V případě dohody s poskytovatelem dotace
na vybudování Splaškové kanalizace zajistit
během výstavby kanalizace souběžnou rekonstrukci vodovodního řadu v Hrabenově, který
je v havarijním stavu a jeho provoz stojí Obec
nemalé prostředky.
Zajistit obnovu zdrojů vody v Hosticích, dobudovat a případně zmodernizovat vodovodní
řad, tak aby byla tato část Obce v maximální
míře samostatná v zásobování pitnou vodou.
Dokončení výstavby Hasičského domu v Rudě
nad Moravou v bývalé kotelně ZŠ Ruda nad
Moravou.
Postupné zajištění oprav střech, obvodového
pláště a dalších stavebních částí obecních
budov (např. OÚ, KD Ruda nad Moravou, Dům
služeb apod.), které jsou dlouhodobě ve špatném technickém stavu.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Nákup techniky pro svoz kontejnerů do Sběrného střediska odpadů Ruda nad Moravou
a nastavit efektivní sběr tříděných odpadů
s cílem snížení plateb za odstraňování komunálního odpadu a to v intencích podmínek
poskytovatele dotace.
Oprava KD Hrabenov a dokončení opravy KD
Ruda nad Moravou.
Rekonstrukce hřiště v Hosticích.
Dokončení zateplení tělocvičny v Hrabenově,
na kterou je již schválená dotace z programu
Zelená úsporám.
Rekonstrukce místních komunikací a dobudování chodníků po dokončení kanalizace.
Na základě dotačních výzev zajistit zateplení
dalších obecních budov.
Na základě dotačních výzev, průběžné doplňování akcí jako např. vybudování Domu pro
seniory v Hosticích (bývalá ZŠ), rekonstrukce
Klubu důchodců v Rudě nad Moravou, rekonstrukce veřejného osvětlení apod.
Podpora neziskových organizací a to zejména
organizací pracujících s dětmi a mládeží.
Dětský maškarní karneval
V neděli 25. 1. 2015 členky ČSŽ v Rudě uspořádaly pro děti tradiční
a velmi oblíbený maškarní karneval. Pěkné i nápadité masky
princezen, rytířů, pirátů, kovbojů a různých zvířátek předvedlo 116
přítomných dětí. Společně s rodiči a dalšími příbuznými zcela zaplnily
sál. Nedílnou součástí programu bylo vystoupení hudební skupiny
Větrník. Ke zpestření pěkného odpoledne přispěly také dvě skupiny
šikovných mažoretek z SK Ruda.
Všechny děti se dobře bavily a za své masky „vyhrály“ odměnu
v podobě hraček, pastelek, omalovánek i sladkostí. Touto cestou
děkujeme všem obětavým členkám i sponzorům, kteří přispěli ke zdaru
celé akce.
Za ZO ČSŽ Ruda nad Moravou Eva Kobzová
ZDARMA
Pozvánka
na zastupitelstvo
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce je ve středu 25. února 2015
od 17 hodin v sále kulturního
domu v Hrabenově
Maškarní karneval
& Maškarní ples
Sbor dobrovolných hasičů Hrabenov
zve v sobotu 28. 2. 2015 všechny
děti do Kulturního domu v Hrabenově,
kde se od 14 hodin uskuteční
Maškarní karneval. Děti se mohou
těšit na zábavný doprovodný
program a tombolu.
Večer bude tradičně následovat
již 16. ročník Maškarního plesu pro
dospělé, který začíná ve 20 hodin.
Připraveno pro Vás bude velmi
bohaté občerstvení a tombola. K tanci
a poslechu hraje hudební skupina
JUPITER. Srdečně zvou pořadatelé.
Oznámení
Finančního úřadu Šumperk
Finanční úřad územní pracoviště
v Šumperku oznamuje, že v úterý
17. března 2015 od 9.00 do 15.00 hodin
budou pracovnice finančního
úřadu na Obecním úřadu v Rudě
nad Moravou (zasedací místnost)
přebírat vyplněná daňová
přiznání za rok 2014.
Rozpočtový výhled a investiční projekty
Vážení spoluobčané,
jsme v době zpracování a následného schválení rozpočtového výhledu
a rozpočtu na letošní rok a z tohoto důvodu bych Vás rád seznámil s našimi
investičními plány, které v maximální možné míře odráží společné předvolební předsevzetí současného vedení Obce.
Rozpočtový výhled investičních akcí je připraven na následujících pět
let, tj. na období 2015 až 2019, a slouží pro střednědobé finanční plánování
rozvoje hospodářství Obce. Rozpočtový výhled investičních akcí zahrnuje
významné investiční projekty jako např. přípravu a vlastní realizaci stavby
Splaškové kanalizace a ČOV, obnovu dopravní a inženýrské infrastruktury
v majetku Obce (např. komunikace a chodníky, vodní zdroje a vodovodní
řady, veřejné osvětlení) a opravy objektů v majetku Obce, případně za podpory dotací jejich kompletní obnovu. Současně se chceme v následujících
letech zaměřit na výstavbu nebo zásadní modernizaci dětských či sportovních hřišť a obnovu a doplnění mobiliáře vč. revitalizace veřejných prostor.
Z rozpočtového výhledu vychází také návrh rozpočtu na rok 2015, který
mimo jiné respektuje již dříve spuštěné projekty jako je např. splašková
kanalizace a ČOV, sběrné středisko odpadů aj. Nově jsou do rozpočtu
letošního roku zahrnuty investiční projekty, které mají za cíl obnovit v co největším rozsahu objekty v majetku Obce a to buď z důvodu jejich havarijního
stavu či z důvodu možnosti využití některého z dotačních titulů, tak aby tyto
objekty mohli dále sloužit občanům (např. dům pro seniory, bytové prostory
Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou
Vážení spoluobčané,
jménem vedení Obce bych Vás rád informoval o projektu Sběrné středisko
odpadů Ruda nad Moravou (dále SSO), které představuje zařízení ke sběru
a výkupu odpadů.
V SSO budou shromažďovány odpady kategorie ostatní (např. papírové
a lepenkové obaly, skleněné obaly, pneumatiky, sklo, beton, cihly, dřevo,
plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad atd.) a odpady
kategorie nebezpečný (např. motorové, převodové a mazací oleje, olejové
filtry, rozpouštědla, kyseliny, zásady, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
barvy atd.). Odpady budou v SSO shromažďovány před jejich odvozem
a předáním oprávněné osobě k následnému využití nebo odstranění.
Původcem odpadu mohou být fyzické osoby případně dle dohody podnikající fyzické a právnické osoby. Přejímku odpadů budou zajišťovat pracovníci
SSO v souladu s provozním řádem a platnými právními předpisy. V rámci
zkušebního provozu předpokládáme otevírací dobu SSO ve třech dnech
v týdnu, přičemž dva dny v odpoledních a jeden den v dopoledních hodinách
vždy po dobu cca 4 hodin. Mimo tuto dobu budou pracovníci SSO zajišťovat
sběr a svoz odpadů ze všech částí Obce, případně okolních Obcí.
V současné době je stavba SSO zkolaudována, je připravován zkušební
provoz (příprava podkladů pro výběr zaměstnanců, provozní dokumentace
atd.) a souběžně jsou podnikány kroky pro zajištění dopravních prostředků
a nádob ke svozu a shromažďování odpadů.
Dr. Ing. Vladimír Skoumal, místostarosta
Výzva občanům
Na základě nové vyhlášky č.321/2014 Sb. o odpadech
a jejich třídění se Obec Ruda nad Moravou rozhodla požádat
v rámci dotačního titulu o zakoupení nádob na bioodpad
o objemu 240l pro všechny trvale obývané domy a rekreační
objekty. V případě, že některý z vlastníků nebude mít zájem
o získání nádoby na bioodpad, protože má povinnosti vyplívající
z výše uvedeného právního předpisu pro nakládání
s bioodpadem zajištěny jiným způsobem, žádáme o sdělení
této skutečnosti na OÚ Ruda nad Moravou osobně,
popřípadě telefonicky nebo e-mailem.
Telefon: 583 301 612, e-mail: [email protected]
2
apod.). Dále bychom se rádi zaměřili na obnovu existujících vodních zdrojů
a obnovu vodovodních řadů v majetku Obce. V letošním roce se chceme
také zabývat otázkou rekonstrukce komunikací a chodníků v majetku Obce
a to zejména v těch místech, kde nebude probíhat výstavba splaškové kanalizace.
Naším hlavním cílem letošního roku je řádně připravit a rozjet nejzásadnější projekt v novodobých dějinách Obce Ruda nad Moravou, čímž je
stavba Splaškové kanalizace a ČOV. V souvislosti s touto stavbou nás čeká
dokončení projektových prací vč. veřejnoprávního povolení doplněných částí
stavby, zajištění žádosti o dotace, výběrové řízení na stavebního zhotovitele
atd. Dalším neméně významným cílem je zahájení zkušebního provozu
Sběrného střediska odpadů Ruda nad Moravou vč. zajištění výběru vhodných zaměstnanců, nákup nezbytné techniky pro svoz odpadů a dalších
provozních „nezbytností“ tak, aby mohl být účel sběrného střediska naplněn.
Co do námi plánovaného finančního objemu, je finančně nejvýznamnějším
cílem letošního roku oprava a modernizace obecních objektů. Cílem je opravit poškozené střechy využívaných objektů a v případě získání finančních
prostředků formou dotací také zateplení obálek budov. V dalším se chceme
pro letošní rok zaměřit na přípravu všech výše zmíněných projektů do takové
míry, aby v případě možnosti čerpání dotačních titulů byl projekt plně připraven a dotace mohly být čerpány v maximální výši.
Dr. Ing. Vladimír Skoumal, místostarosta
MÍSTNÍ KNIHOVNA V RUDĚ NAD MORAVOU
V roce 2014 zajišťovala Místní knihovna v Rudě nad Moravou knihovnické
služby - půjčování knih a periodik, přístup k internetu, besedy a soutěže
pro děti MŠ a ZŠ. Současně zajišťovala na základě smlouvy Obcí Ruda
nad Moravou a Městskou knihovnou Šumperk vybrané služby pro neprofesionální knihovny obcí Bohdíkov, Bohutín a Bušín - nákup, zpracování
knih atd. zakoupených z financí těchto obecních úřadů a výměnných fondů
z prostředků Olomouckého kraje.
Veškerý fond je uložen v databázi, půjčování knih a časopisů probíhá
přes počítač. Na webových stránkách knihovny (www.knihovna.ruda.cz) je
k dispozici on-line katalog, kde mají čtenáři možnost vyhledávat, objednávat
a rezervovat si knihy, sledovat a prodlužovat si své výpůjčky. V loňském
roce byly stránky dlouhodobě mimo provoz. V dohledné době by měly být
zprovozněny.
Knihovna měla 269 čtenářů, z toho 96 do 15 let. V loňském roce
ji navštívilo 3 714 zájemců o knihy, časopisy a využití internetu pro veřejnost. Bylo dosaženo 22 939 výpůjček, z toho 8 859 časopisů. Výpůjčky na 1
čtenáře činí 85,28 svazků a 19,15 % čtenářů z obyvatel Rudy. Připravila
21 akcí, kterých se zúčastnilo 531 dětí.
Půjčovní doba v MK Ruda nad Moravou je v úterý a v pátek od 10 do 12
a od 13 do 18 hodin, ve středu od 13 do 15 hodin. Pod MK Ruda patří
pobočka v Hosticích, kde půjčuje p. Hladilová každé pondělí od 16,30 do
18,30 a v Hrabenově p. Horáčková také v pondělí od 15 do 18 hodin. MK
v Rudě nad Moravou se v rámci okresu řadí svými výsledky na 1. místo.
Marcela Havlenová, vedoucí knihovny
Humanitární sbírka ošacení 12. a 13. března
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Ruda nad Moravou se připojil k výzvě Diakonie
Broumov a uspořádá humanitární sbírku ošacení.
Diakonie Broumov je humanitární nezisková organizace, poskytující pomoc potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí. Účastí na sbírce pomůžeme sociálně potřebným občanům a zároveň poskytneme
práci lidem z okraje společnosti, mnohdy propuštěných z výkonu
trestu, lidí bez domova, těžce umístitelných na trhu práce. Právě
tyto lidi Diakonie Broumov zaměstnává při třídění a manipulaci se
sesbíraným materiálem.
Sbírka proběhne ve dnech 12. a 13. března 2015 v Rudě
nad Moravou ve dvoře za obecním úřad (plechová garáž):
čtvrtek 12. 3. 2015
8.00 – 14.00 hod.
pátek 13. 3. 2015
13.00–18.00 hod.
Přinést můžete ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (minimálně 1 m2), domácí potřeby (nádobí bílé
i černé, skleničky) – vše nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře
a deky, veškerou nepoškozenou obuv.
Výše uvedené bude přebíráno pouze v zavázaných igelitových
pytlích nebo v krabicích.
NAŠE OBEC
IX.ročník Vánočního turnaje mladších žáků v minikopané
Již po deváté se letos v předvánočním čase 18. 12. sešli mladší žáci
v tělocvičně ZŠ Ruda nad Moravou, aby zde poměřili své síly v rámci turnaje
v malé kopané. Vzhledem k tomu, že se pro svou účast rozhodla jen tři
družstva malých fotbalistů, proběhl turnaj ve dvou kolech. Celkovým vítězem
klání se stalo družstvo „Modří draci“, z jehož řad byl i nejlepší brankař turnaje
Marek Kogej. Jediné body vítězům ukořistilo družstvo „FK Ruda“ remízou
3:3 a po zásluze tak obsadilo 2. místo s celkovým ziskem 5-ti bodů. Tyto
mladé fotbalové naděje měly ve svém středu i nejlepšího hráče turnaje
Petra Diviše a stejně jako v loňském roce i hráče nejmladšího, 6-tiletého
Martina Popracha. Třetí místo obsadil „Bohdíkov“, který srdnatě bojoval, a to
především za podpory nejlepšího střelce turnaje Matěje Kubíčka, který
vstřelil soupeřům 6 branek.
Celý turnaj by se nemohl uskutečnit bez přispění tradičních pomocníků
- rozhodčího pana Vladimíra Rulíška a občerstvovací stanice pod vedením
paní Jany Hoffmannové. Neopominutelná je také pomoc OÚ Ruda nad
Moravou a spolupráce ZŠ Ruda nad Moravou, která ochotně poskytla nejen
potřebné prostory. Všem srdečně děkujeme a doufáme, že nám budou
i v příštím roce příznivě nakloněni při přípravě a konání dalšího, tentokráte
jubilejního X. ročníku turnaje.
Za SK Morava Ruda nad Moravou Symerská Marie
Zprávy ze ZŠ Hrabenov
Zápis do MŠ Hrabenov
Srdečně zveme rodiče a děti k zápisu do MŠ Hrabenov. Zápis se uskuteční
ve čtvrtek 26. 3. 2015 v době od 9,30 do 15,00 hod. S sebou, prosím, přineste rodný list dítěte. Těšíme se na Vás.
Projektový den Blackout
Děti z mateřské i základní školy dostaly netradiční úkol. Nachystat kamarádům oslavu. Tento úkol byl ale znesnadněn pomyslným nečekaným výpadkem proudu během přípravy hostiny. Pracovalo se ve skupinkách. Děti
ze školky mimo jiné z plastelíny vymodelovaly krásné „čerstvé“ suroviny, ze
kterých následně vařily v kuchyňce. Zvládly si ale také připravit opravdovou
svačinku. Školáci připravovali občerstvení, které lahodilo nejen oku, ale také
bříšku a s chutí vše snědli během pobytu ve školní družině. Všichni pracovali
s velkým nasazením a fantazií věhlasných kuchařů.
Kdo to chodí kolem školy
Silvestrovský Mariášový turnaj v Hosticích
Vás zve
KINO OLŠANY
Jako každý rok, byl dne 30. prosince 2014 sehrán tradiční Mariášový turnaj
na Kolibě v Hosticích. Je to zahajovací turnaj soutěže, která se nazývá
Hornomoravská mariášová liga. Mimo turnaj v Hosticích se do této ligy ještě
započítávají turnaje v Písařově, Albrechticích u Lanškrouna, Zábřehu na
Moravě, Bohutíně, Loučné nad Desnou a poslední ve Štědrákově Lhotě.
Tato liga se v letošním roce hraje již desátým rokem.
Turnaj v Hosticích byl proti jiným ročníkům trochu výjimečný a to hned
v několika ohledech.
Především účastí významných hostí, kde hlavním hostem byl zástupce
hejtmana Olomouckého kraje pan Ing. Michal Symerský a dále nový starosta pan Bronislav Drozd. Do programu turnaje byl vložen bod uvedení do
pomyslné Síně mariášové slávy, do které byl uveden pan Vratislav Symerský - nejen za zásluhy o organizaci a rozvoj této zábavy v tomto regionu,
ale také pro jeho práci v jiných oblastech sportu - a to především organizaci
minikopané pro mládež a dospělé v Hosticích, ale také za to, že nepřestal
pracovat pro jiné, a to navzdory dnešní době, kdy je většinou úspěch měřen
počtem vydělaných peněz a nashromážděného majetku.
Nakonec tedy ještě něco o turnaji. Zúčastnilo se ho 42 hráčů ze širokého
okolí. Vítězem se stal pan Waiser z Olomouce. Místním hráčům se příliš
nedařilo a skončili v poli poražených. Největší dík ovšem patří členům SDH
Hostice, kteří celý turnaj připravili, starali se o občerstvení a dobrou pohodu
od rána až do večera.
SDH Hostice
20. 2. - 18.00 - SNĚHURKA, film USA, české znění
27. 2. - 19.00 - HODINOVÝ MANŽEL, film ČR, komedie
----------------------------------------------------------------------------------6. 3. - 18.00 - VETŘELEC, nová verze
13. 3. - 19.00 - Fair Play, film ČR
20. 3. - 18.00 - Pošťák Pat, animovaný
27. 3. - 19.00 - Pojedeme k moři, film ČR
----------------------------------------------------------------------------------3.4. - 18.00 - Želvy Ninja, dobrodružný akční
10.4. - 19.00 - Dárce, film USA
17.4. - 18.00 - Škatuláci, animovaný příběh
24.4. - 19.00 - Chlapectví, film USA
Koncem ledna se uskutečnil projektový týden
„Kdo to chodí kolem školy“.
Děti se dozvěděly mnoho
zajímavého o volně žijících
zvířatech, která mohou potkat v okolí školy, věnovaly
se také dopravní výchově
a bezpečnosti provozu na
silnici, učili se pracovat
s buzolou a orientovat se
v mapě, ale vyzkoušeli si
také dramatizaci pohádky
„Zvířátka a Petrovští“.
TJ Sokol Hrabenov a Uzenářství u Bínů pořádají
v sobotu 21. 2. 2015 už 9. hrabenovský masopust.
Program:
10:00 hodin prodej zabijačkových specialit před KD k nákupu
polévka zdarma
15:00 hodin průvod masek od Bínů, rej masek v KD vystoupení dětí
TJ Sokol Hrabenov, vstupné dobrovolné
20:00 hodin masopustní zábava v KD - pochování basy,
vstupné 60,- Kč
Po celý den bude připraveno občerstvení pro děti i dospělé.
K hojné účasti zvou pořadatelé.
Budeme rádi, přijdete-li do průvodu v maskách
.
Rezervace lístků: 777 164 746. Jednotné vstupné: 40 Kč
3
NAŠE OBEC
Ze školních novin ZŠ Ruda nad Moravou
Školní pěvecký sbor
Práce školního pěveckého probíhala po celé pololetí každé pondělí a při
několika pátečních soustředěních. Sbor se zúčastnil prestižní přehlídky Loučenská vločka. Rodičům a domácímu publiku se sbor představil v kostele
Sv. Vavřince v Rudě před vánočními svátky. Pokud by kostel byl koncertním
sálem, mohli bychom napsat, že bylo „vyprodáno“. Viděli jsme a slyšeli jsme
zúročení vytrvalé a cílevědomé práce pedagogického vedení sboru, ale
i všech účinkujících dětí. A poděkování za spolupráci patří i hudebnímu
doprovodu, tedy přátelům sbormistra pana Stanislava Vlka.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Také v letošním školním roce měli žáci 2. stupně naší školy možnost změřit
své síly ve školním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V soutěži je
čekaly náročné úkoly při práci s textem, který si museli nejdříve doplnit podle
nahrávky, popisovali obrázek, vyprávěli o sobě i na téma, které si vylosovali.
Vítězem v kategorii I.A se stal Ondřej David (VII.B, Hostice) před Davidem
Maršálkem (VII.B, Bohdíkov) a Samuelem Maixnerem (VII.A, Ruda).
V kategorii II.A se stal vítězem Ondřej Nimmrichter (VIII.B, Ruda) před
Natálií Jurenkovou (VIII.B, Jakubovice) a Lenkou Janků (VIII.A, Ruda).
probíhala v rámci dne otevřených dveří, spolu s „Miniškolou robotiky.“ Bylo
se na co dívat - biomedicína, autonomní roboti, elektromobily, virtuální realita, ... zkrátka zajímavé nakouknutí do světa vysokoškolských studií.
Po absolvování technické prověrky vozítek jsme se úspěšně zapojili do
soupeření se studenty středních škol. Soutěžilo se na dvou drahách s elektronickou časomírou. Stroje bylo možno ladit na samostatné zkušební dráze.
Sledovače čáry se proháněly po vlastní klikaté dráze. I přes novou úpravu
v pravidlech (týkající se osvětlení dráhy) nám to výborně jezdilo. Účastnili
jsme se téměř ve všech kategoriích.
Letošní výsledky byly skvělé. Všichni reprezentanti školy se umístili
v popředí výsledkových listin. Zúročili tak dobrou práci v nepovinném předmětu Informatika a v Modelářském klubu. Vždyť výsledek kategorie robotů
bez elektroniky vypadal jako naše školní liga - 1. Vít Ondráček (VIII.A,
Ruda), 2. Šimon Bátěk (VIII.A, Ruda) a 3. Benjamin Zezula (IX.A, Ruda).
Kompletní výsledky i fotogalerii najdete na www.zsruda.cz
Dějepisná olympiáda
Dne 20. ledna 2015 proběhlo v Šumperku okresní kolo dějepisné olympiády.
Tento ročník byl tematicky zaměřen na české dějiny v kontextu dějin evropských a to od příchodu Slovanů až po 1. světovou válku. Naši školu reprezentovala Beáta Pleyerová (IX.A, Lhota Š.), která se umístila na krásném
7. místě ze 38 účastníků s malou ztrátou na „medailové“ umístění.
Solární mobily
30. ledna 2015 nás již po desáté přivítali na akademické půdě VŠB
v Ostravě. Pestrou cestu do Ostravy s řadou přestupů, vystřídala poněkud
přeplněná nová budova „Fakulty elektrotechniky a informatiky.“ Soutěž
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Velikonoční turnaj ve stolním tenise pořádá TJ Sokol Hrabenov
v sobotu 28. března 2015 v kulturním domě Hrabenov.
Prezence bude zahájena v 9:30, turnaj v 10:00. Odehrány budou dvouhry žen
a mužů, pálku si přineste s sebou, předpokládaný konec turnaje kolem
17. hodiny. Po celý den bude zajištěno občerstvení pro hráče i diváky.
Z organizačních důvodů je počet hráčů limitován, přednost mají účastníci
předešlých ročníků.
Registrace a platba startovného (150,-Kč) do 25. 3. 2015.
Kontakt: Julius Kováč, 605 946 468, [email protected]
Stolní tenis Na Rychtě
TJ Sokol informuje, že od 1. dubna se rozšiřuje možnost
využití tělocvičny Na Rychtě: ve středu v době
od 14 do 17 hodin, ve čtvrtek od 16 do 18 hodin,
případně v neděli (netopí se) od 9 do 18,
si mohou členové přijít zahrát stolní tenis, k dispozici
jsou 4 stoly. Klíče jsou k vyzvednutí u Tymelů.
IK
Ondřej Bank
Není jednoduché vybrat titulek pro zprávu o letošní sezóně. Od začátku
Ondřej sbíral body ve Světovém poháru mnohem lépe než v minulých
letech. Tak raději postupně, jak jsme mohli vše sledovat v televizi, na
internetu i v tisku.
Ondřej Bank zazářil v Kitzbühelu
Skvělého výsledku dosáhl Ondřej v rakouském Kitzbühelu. Skončil třetí
v superkombinaci a podruhé ve Světovém poháru vystoupil na stupně
vítězů. Do elitní trojice se dostal po více než sedmi letech. Poprvé
to dokázal třetím místem v kombinaci v americkém Beaver Creeku
v listopadu 2007. Superkombinace byla složena ze super-G a slalomu.
„Sečetly se zkušenosti z olympiád a Světového poháru. …“, hodnotil
Ondřejův úspěch trenér Tomáš Bank.
Mistrovství světa
Jsme-li příznivci sportu, nevynecháváme přímé přenosy z mistrovství
světa - a zvláště tehdy, když je na startu Ondřej Bank. Při letošním
mistrovství světa v Beaver Creeku zajel Ondřej Bank nádherný závod
ve sjezdu. Skončil sedmý a bylo to jen pár setin za několika soupeři.
Za pozornost stojí i ti, kteří zůstali na ním – například celá reprezentace
Rakouska. Toto umístění potvrdilo, že se Ondřej opravdu prodral mezi
absolutní špičku.
Přistání na jedné lyži
Naladěni na úspěch jsme sledovali Ondrův sjezd pro kombinaci. Palce
u televize pomáhaly skoro celou trať. Kousek před cílem se však Ondra
musel pokusit přistát na jedné lyži (zase vázání?). Co z toho bylo, to
už asi všichni viděli. Nyní již můžeme sledovat (zvláště na internetu)
uzdravování, které je doprovázeno Ondrovým smyslem pro humor.
V minulosti ho nezničily drsné pády, zlomeniny i nemoci. Po jednom
úspěšném závodě Ondřej v rozhovoru konstatoval: „…baví mě to“ - tak
přejme Ondřejovi, ať mu to vydrží dál.
Povoleno MK ČR, ev. č. 10323 ze dne 21. 6. 2000, IČO 00303313, počet výtisků 1.050 ks. Vydává Obec Ruda nad Moravou jako občasník. Redakční rada:
Marta Kašparová, Zdeněk Klimeš, Libor Šíp. Veřejné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk,
Žerotínova 48/2075, e-mail: [email protected]
Download

Naše obec 2015-01 - Ruda nad Moravou