VzděláVací program V rámci proJektu
„sám pro sebe, sám za sebe! – získání základních
sociálních a proFesních doVedností“
reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044
Finanční
gr amotnost
„Jak s penězi?!“
ing. Jiří pilař
Finanční
gr amotnost
„Jak s penězi?!“
Ing. Jiří Pilař
Vzdělávací program v rámci projektu
„Sám pro sebe, sám za sebe! – získání základních
sociálních a profesních dovedností“
reg. č. CZ.1.04/3.1.02/67.00044
1
Obsah
Úvod
4
1 Finanční gramotnost
5
1.1Definice finanční gramotnosti
5
1.2 Domácí měsíční rozpočet
5
1.3 Finančně gramotný občan
7
1.4Příklad domácího měsíčního rozpočtu
(priority ve vydávání financí)
8
1.5 Finanční plán, finanční plánování
8
1.6Ekonomika, tvorba finanční rezervy, nezaměstnanost
9
2 Možnost získání finanční podpory
10
2.1Možnosti překlenutí obtížné sociální situace
z prostředků sociální ochrany
10
11
2.2Podpora v nezaměstnanosti
3 Prevence zadlužení, nebezpečí nekalých praktik finančních institucí14
3.1Rizika vyplývající ze smluvních vztahů
14
3.2Nesrozumitelnost stanovení výše nákladů pro splacení
úvěru či půjčky
14
3.3Půjčování s cílem zmocnit se majetku dlužníka
15
3.4Smlouva o úvěru a smlouva o půjčce
15
3.5Zajištění úvěru nebo půjčky
16
3.6 Veřejnoprávní regulace reklamy
17
3.7Ochrana spotřebitele
17
3.8Opatření v rámci nestátní sféry, řešení
17
4 Řešení nezaplacených dluhů
19
5 Teoretické a praktické rady zabezpečení se na stáří
nebo pro případy nepředvídaných okolností
20
6 Exekuce – práva a povinnosti aneb Jak exekuce probíhá v praxi
24
6.1Základní legislativa
24
6.2Základní pojmy
24
6.3 Průběh řízení – nařízení exekuce
25
6.4Způsoby vedení exekuce
25
6.5Kolik zaplatíte exekutorovi navíc?
26
6.6Procesní a jiné reakce subjektů
26
7 Insolvence, úpadek a způsoby jeho řešení, oddlužení
28
7.1
28
7.1.1Co je úpadek?
Úpadek a způsoby jeho řešení
28
2
7.1.2Způsoby jeho řešení
29
7.2Průběh insolvenčního řízení
29
7.3Oddlužení
30
7.3.1Zpeněžení majetkové podstaty
31
7.3.2Plnění splátkového kalendáře
32
8 Závěr
34
8.1Tři pilíře ochrany spotřebitele
34
8.2Proč je vůbec dobré být finančně gramotný?
34
8.3 Vyhněte se pštrosímu syndromu
35
8.4 Využívání služeb tzv. oddlužovacích společností
35
9 Seznam použité literatury
36
3
Úvod
V současné moderní společnosti se na každém kroku setkáváme
s reklamami a nabídkami, které nás přesvědčují o tom, že právě toto zboží
musíme TEĎ mít a právě tento výrobek či službu lze pouze TEĎ zakoupit
výhodně. Když nemáme peníze, pomůže nám výhodná půjčka bez ručitele,
bez úroků, bez poplatků. Můžeme si půjčit na dovolenou, na dárky, na jídlo,
na cokoli. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků využívání jednotlivých
produktů je stále relativně nízká, ačkoli finanční rizika se stala jedním
z hlavních témat dnešního světa. Řada rodin, především nízkopříjmových,
není schopna splácet dluhy a hrozí jim, že se dostanou do dluhové spirály.
Chtěl bych tímto poukázat na stále nedostatečné vzdělání v běžných
každodenních situacích občana-spotřebitele, nabídnout praktické příklady
a nastínit východisko.
4
1 Finanční gramotnost
1.1 Definice finanční gramotnosti
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových
postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe
a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu
finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje
v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/
rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků
s ohledem na měnící se životní situace1.
Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost
jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost
peněžní, cenovou a rozpočtovou.
nn
nn
nn
Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu
hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále
správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební
nástroje-karty apod.).
Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro
porozumění cenovým mechanismům a inflaci.
Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro
správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet,
stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů)
a zahrnuje schopnost zvládat různé životní situace z finančního
hlediska. Zahrnuje dvě složky specializované a to správu finančních
aktiv (vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků
(úvěru nebo leasingu). V obou případech se tedy předpokládá
dobrá orientace na trhu finančních produktů a služeb, schopnost
mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty
nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.
1.2 Domácí měsíční rozpočet
Všechny přístupy k finanční gramotnosti mají jednu společnou věc –
základem úspěšného řízení osobních/rodinných financí je správně
sestavený rozpočet. A ten by měl být také průběžně sledován
a upravován. Výzkumy ukazují, že pouze jeden ze tří Čechů sestavuje
rozpočet pravidelně a snaží se sledovat jeho dodržování. Další třetina
Čechů plánuje své výdaje na měsíc či více dopředu – tedy alespoň do příští
výplaty. Stále však zbývá zhruba třetina těch, kteří ani k tomuto horizontu
nedohlédnou, protože bu těmto občanům nezbývá z výplaty nic, co by
1) http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6761/financni-gramotnost-a-financni-vzdelavani.html/
5
uspořili (jejich rezervy zůstávají na nule), nebo bilancování financí považují
za zbytečnost. Plánovat bychom měli také proto, abychom se připravili
na zlé časy, např. na ztrátu zaměstnání. Přiznejme, že málokdo z nás si umí
představit, jak bychom zvládli pokrýt své životní náklady v případě, že
bychom přišli o svůj příjem. Jsme tak nepřipraveni a nedostatečně zajištěni
pro případ, kdyby nastala taková nepříjemná situace. Schválně, odpovězte
na následujících 21 otázek, a pokud odpovíte alespoň na 13 z nich kladně,
můžete se považovat za finančně gramotného člověka.
1)Setkali jste se již někdy s pojmem rozhodčí doložka a víte, co
znamená?
2)Reklamovali jste někdy finanční produkt, resp. víte, na koho se
při reklamaci obrátit?
3)Čtete smlouvu (před podpisem na místě) pečlivě a přečtete ji vždy
celou?
4) Víte skutečně, co znamenají zkratky „p. m.“ a „p. a.“?
5)Znáte skutečný obsah = význam sdělení, které se skrývá za zkratkou
RPSN?
6)Uměli byste odhadnout (určit) s odchylkou 1 %, jaká byla v loňském
roce roční míra inflace v ČR?
7)Rozumíte tomu, co inflace znamená v praktickém životě?
8) Jsou podle Vašeho názoru peníze v bankách a také vklady
v družstevních záložnách pojištěny a víte, v jaké výši?
9)Máte připraveno řešení v případě obtížné finanční situace?
10)Dříve než si něco koupíte, zvažujete pečlivě, zda si to můžete
dovolit?
11)Sledujete svoji finanční situaci, pravidelně si sestavujete rodinný
(popř. osobní) rozpočet? Pokud ano, sledujete jeho dodržování?
12)Plánujete své výdaje alespoň na měsíc dopředu?
13)Platíte své účty včas?
14)Uvědomujete si, že nelze získat současně minimální míru rizika,
vysoký výnos a okamžitou likviditu?
15)Informujete věřitele o své neschopnosti splácet?
16)Máte alespoň hrubou představu o tom, kolik máte aktuálně
k dispozici vlastních peněz?
17) Jste připraveni na situaci ztráty hlavního příjmu?
18) Vytváříte si rezervy – např. pravidelným odkládáním části příjmu?
19)Přemýšleli jste o tom, z čeho budete žít ve stáří?
20)Zvažujete při výběru finančního produktu více nabídek a více zdrojů
informací?
21)Znáte skutečně rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
6
1.3 Finančně gramotný občan
Finančně gramotný občan (mimo jiné):
nn
nn
nn
nn
Má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici
vlastních peněz.
Sestavuje si domácí (rodinný, osobní) rozpočet a sleduje jeho
dodržování (případně ho průběžně upravuje).
Plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu.
Je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu a ví, jak dlouho by byl
schopen pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu.
nn
Vytváří si rezervy, tj. např. odkládá pravidelně část svých příjmů.
nn
Přemýšlí o tom, z čeho bude žít ve stáří, a tuto otázku aktivně řeší.
nn
nn
Při výběru finančního produktu zvažuje více nabídek a více zdrojů
informací.
Zná základní finanční produkty, např. v oblasti platebních karet zná
rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejména pokud např. kreditní
kartu skutečně používá.
nn
Je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty.
nn
Ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty.
nn
Ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr.
nn
Platí své účty včas.
nn
Dříve než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit.
nn
Uvědomuje si, že nelze získat současně minimální míru rizika,
vysoký výnos a okamžitou likviditu.
nn
Má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace.
nn
Informuje věřitele o své neschopnosti splácet.
nn
V případě, že uvažuje o půjčce (úvěru), zohledňuje jak cenu půjčky
(RPSN), tak také svou možnost splácení (zohledňuje tedy absolutní
výši měsíční splátky).
7
1.4 Příklad domácího měsíčního rozpočtu
(priority ve vydávání financí)
+Příjmy+
+?Úspory/Rezervy?-
-Výdaje-
2 x Mzda/Plat/Brigáda
Příležitostný přivýdělek
Příjem z pronájmu
nemovitosti, úroky
ze spořicího,
termínovaného účtu, …
Finanční podpora
rodiny, podpora
v nezaměstnanosti
Stavební spoření,
penzijní připojištění,
investice do nemovitostí,
akcií, zlata aj.
X
Alkohol, cigarety, VLT,
VHP, loterie a sázky, auto
na leasing?
Potraviny, bydlení
a energie, ostatní výdaje
domácnosti (děti),
léky, pojištění, výdaje
na telefony, splátky
spotřebitelských úvěrů,
hypotéky, …
25.000 Kč
+ 5.000 Kč naspoříme
a za rok můžeme jet na
dovolenou,
nebo založíme dětem
stavební spoření?
20.000 Kč
Může sloužit i jako
rezerva pro případ ztráty
zaměstnání (měla by
být ve výši trojnásobku
příjmů)
1.5 Finanční plán, finanční plánování
Finanční plán by měl analyzovat Vaše úspory – rezervy (pokud je
vytváříte) a investice, specifikovat Vaše finanční cíle a navrhnout optimální
řešení k jejich dosažení. Důležité je uvědomit si, že finanční plán ukazuje
směr, tj. co je třeba udělat pro to, abyste svých cílů dosáhli s větší jistotou.
Základním principem jednoduchého finančního plánu je to, co již
používali naši prarodiče. Ujasnili si svoje cíle a pro splnění každého cíle si
odkládali peníze stranou. Měli svoje obálky nebo hrníčky a řekli si: „Tady
šetřím na auto, tady mám na elektřinu a na nájem, tady něco pro děti
apod.“ Plán pracuje obdobně. K cílům přiřazuje zdroje. Doporučuje, jak
pro lepší naplnění cílů nejlépe rozdělit do různých finančních produktů
existující majetek i pravidelně odkládané peníze. Uvedu příklad. Dám si
za cíl mít nové auto v horizontu 6 let. Nejprve musím analyzovat stav
mého současného majetku a závazků, zjistím si tak veškeré příjmy, výdaje
a volné zdroje pro spoření/investici (nákup nového auta). Další otázka,
kterou je nutno si zodpovědět, je, zdali mi na investici budou stačit
uspořené peníze, a dalším námětem k úvaze může být, zdali by nebylo
vhodnější si nakonec koupit mírně ojeté auto.
8
1.6Ekonomika, tvorba finanční rezervy,
nezaměstnanost
Většina z nás se v souvislosti se stávající ekonomickou situací
nejvíce obává ztráty zaměstnání, neschopnosti splácet své finanční
závazky a neschopnosti hradit pravidelné platby, zejména za energie,
léky, spotřebitelské úvěry, splátky hypotéky. Praxe ukazuje, že se nejvíce
o své zaměstnání musí obávat nekvalifikovaní zaměstnanci, do kterých
firmy v minulých letech neinvestovaly prostředky na vzdělání, a jsou tak
pro firmy nejméně postradatelní. Znamená to, že mezi nezaměstnanými
přibývá hlavně lidí s nižším vzděláním a současně i s nižšími úsporami.
Doporučovanou rezervu ve výši tří měsíčních platů pro případ nenadálé
události si tvoří necelá třetina Čechů, většina z nás tak nehospodaří
odpovědně s ohledem na budoucí rizika a dává přednost okamžité
spotřebě. Nic jiného však domácnostem s podprůměrnými příjmy ani
dnes bohužel nezbývá. Se ztrátou zaměstnání často souvisí i následná
neschopnost hradit dluhy. Nepříjemným doprovodným jevem momentální
situace nezaměstnaných také bývá dluhová past, tj. snaha pokrývat
náklady na již splácené půjčky další půjčkou, která zpravidla vede až
k osobnímu bankrotu. Většina lidí rovněž musí spoléhat na pomoc státu
či rodiny. Cílem mého snažení dále nebude čtenářům říci, jakými způsoby
lze hledat práci (to se dozvíte v dalším kurzu nazvaném „Vstup na trh
práce“), ale spíše poukázat na hrozbu zadlužování se a exekuce a na to,
že závisí zejména na nás, jak se v tíživé finanční situaci, do které se může
dostat každý z nás, zachováme a budeme jednat (a jednat bychom měli
tak, abychom tomu předešli).
9
2Možnost získání finanční
podpory
Od 1. ledna 2012 se změnily částky životního a existenčního minima,
které jsou rozhodné především pro přiznání některých dávek státní sociální
podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o tyto dávky se podávají
na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa
trvalého pobytu občana. Životní minimum bylo pro rok 2012 navýšeno,
např. životní minimum samostatně žijící osoby se zvýšilo z 3.126 Kč na 3.410 Kč, existenční minimum z 2.020 Kč na 2.200 Kč.
Měsíční částky životního minima v roce 2012
Jednotlivec
První dospělá osoba v domácnosti
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti
Dítě do 6 let
Dítě od 6 do 15 let
Dítě nad 15 let
3.410 Kč
3.140 Kč
2.830 Kč
1.740 Kč
2.140 Kč
2.450 Kč
2.1Možnosti překlenutí obtížné
sociální situace z prostředků
sociální ochrany
Získání finančních prostředků k obživě je odměna za vykonanou práci.
Řada osob však z objektivních důvodů pracovat nemůže nebo výdělek
nedostačuje k úhradě jejich odůvodněných nákladů. Systém sociální
ochrany slouží k reakci na tyto situace. Zahrnuje systém sociálního
pojištění (důchodové, nemocenské, v nezaměstnanosti, vedle toho stojící
samostatně úrazové a zdravotní), státní sociální podpory a sociální pomoci
(pomoci v hmotné nouzi, sociální služby a dávky sociální péče pro osoby
se zdravotním postižením).
Státní sociální podpora
Prostřednictvím státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů
na výživu a ostatních základních potřeb rodin s nezaopatřenými dětmi
a poskytuje pomoc i při některých dalších sociálních situacích (např. úmrtí).
Dávky státní sociální podpory, u nichž se zkoumá příjem:
nn
přídavek na dítě,
nn
sociální příplatek,
nn
příspěvek na bydlení.
10
Dávky státní sociální podpory, u nichž se příjem nezkoumá:
nn
rodičovský příspěvek,
nn
dávky pěstounské péče,
nn
nn
porodné (nárok mají rodiny, jejichž příjem nepřesahuje 2,4násobek
životního minima),
pohřebné.
Pomoc v hmotné nouzi
Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, se posky tuje příspěvek na živoby tí, doplatek
na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Jedním ze znaků hmotné nouze
je nedostatek finančních prostředků – příjmů. Okruh příjmů, které se berou
v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně
o životním a existenčním minimu.
2.2 Podpora v nezaměstnanosti2
Novela zákona o zaměstnanosti přinesla od 1. 1. 2012 nové možnosti
rekvalifikace a změnila nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, snížila také
byrokracii. Spolupráce Úřadu práce ČR s agenturami práce by měla umožnit
zprostředkovat nezaměstnaným práci rychleji a efektivněji.
Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1. 1. 2012?
Od ledna 2012 se změnily podmínky pro vznik nároku na podporu
v nezaměstnanosti. Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období,
ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění,
ze tří let na dva roky.
Nárok na podporu má:
nn
nn
občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou
letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal
alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím
tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu
veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby.
Od 1. 1. 2012 se změnily podmínky pro vstup do evidence uchazečů
o zaměstnání na úřadu práce:
nn
pokud úřad práce zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání,
ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se
zaměstnavatelem, bude moci být evidován na úřadu práce až
po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání,
2) http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/5
11
nn
stejně tak bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí
6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž
úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel
s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních
povinností.
Veřejná služba
Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě
déle než 2 měsíce, se od 1. 1. 2012 zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu
až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku,
bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.
Výše podpory
Od 1. 1. 2012 se nezměnila ani výše podpory v nezaměstnanosti, ani
délka podpůrčí doby pro její vyplácení. Výše podpory v nezaměstnanosti
činí při výpočtu z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního
ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu
v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:
nn
první dva měsíce – 65 %,
nn
další dva měsíce – 50 %,
nn
po zbývající podpůrčí dobu – 45 %.
Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti:
nn
do 50 let věku uchazeče o zaměstnání – 5 měsíců,
nn
od 50 do 55 let – 8 měsíců,
nn
více než 55 let – 11 měsíců.
Uchazeč, jenž ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou
se zaměstnavatelem:
nn
podpora se snižuje na 45 % průměrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu.
Odstupné
Podpora nebude poskytována tomu uchazeči o zaměstnání,
kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné – podpůrčí
doba pro poskytování podpory se v těchto případech nekrátí, pouze se
posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší
zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné. Pokud zaměstnavatel má
zákonnou povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné, ale neučiní tak, vyplatí
uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve výši 65 % odstupného úřad práce
a poté ji bude vymáhat po zaměstnavateli. Kalkulačku pro výpočet výše
podpory v nezaměstnanosti naleznete na integrovaném portálu MPSV
mezi životními situacemi – http://portal.mpsv.cz/soc/poradce.
12
Nový nástroj – zvolená rekvalifikace
Uchazeč o zaměstnání si může od 1. 1. 2012 sám vybrat rekvalifikační
kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací
program. Podle vlastního uvážení si tak uchazeč zvolí druh pracovní
činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání.
Podmínkou však je, že úřad práce musí posoudit uplatnitelnost takto
získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace
vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče. Stanoven je maximální limit úhrady
ceny za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč.
Úřad práce zvolenou rekvalifikaci uhradí pouze v případě, když předem
vydá zájemci o tuto rekvalifikaci potvrzení, že po doložení úspěšného
absolvování kurzu rekvalifikační kurz uhradí.
13
3 Prevence zadlužení,
nebezpečí nekalých praktik
finančních institucí
3.1 Rizika vyplývající ze smluvních vztahů
Nejčastějším důvodem vzniku insolvence jednotlivců i celých
domácností je nízké ekonomické a právní povědomí občanů, kteří přeceňují
svoje schopnosti splácet a podceňují možné důsledky vyplývající by
i jen z dočasného či krátkodobého nesplácení svých závazků. Tato rizika
vyplývají ze složitosti smluvních vztahů, které v souvislosti s využíváním
půjček a úvěrů uzavírají. Příslušné smluvní dokumenty (smlouvy o úvěru,
všeobecné obchodní podmínky, zajišovací instrumenty) často obsahují
riziková ustanovení, jejichž dopady si lidé s běžným právním vědomím
nedokáží představit. Dlužníci rovněž nejsou schopni se dostatečně
připravit na nečekané události, které mohou snížit jejich schopnost
splácet, a rozběhnou tak koloběh problémů počínající nutností platit
sankční úroky a poplatky přes ztrátu schopnosti splácet až k exekučnímu
řízení. Důležitým faktorem je především malá ochota věřitelských institucí
předem poskytnout svoje smluvní dokumenty, aby si je každý občan mohl
detailně a v klidu prostudovat nebo v případě jejich nízkého ekonomického
či právního vědomí mohl nechat posoudit. Tak by se mohli lidé vyvarovat
nebezpečí plynoucích ze zajištění pohledávek nejrůznějšími druhy směnek,
formou přímo vykonatelného zápisu sepsaného notářem či soudním
exekutorem nebo prostřednictvím rozhodčí doložky.
3.2Nesrozumitelnost stanovení výše
nákladů pro splacení úvěru či půjčky
Významným faktorem, který stojí za problémem předlužení, je příliš
komplikovaný popis nákladů souvisejících se splácením jednotlivých
půjček a úvěrů, jenž je obsažen v příslušných smlouvách. V tomto smyslu
příliš nepomohlo ani zavedení ukazatele roční procentní sazby nákladů
(RPSN). Praxe ukázala, že RPSN je vhodným nástrojem pouze pro porovnání
úvěrových produktů stejného typu. Dobrá srovnatelnost úvěrových produktů
za použití ukazatele RPSN je zajištěna pouze za předpokladu jasného
definování určitých parametrů (výše splátky, doba splácení). Ukazatel
RPSN však již není vhodným nástrojem k porovnávání odlišných produktů,
zejména s krátkou a navíc nestejně dlouhou dobou splácení, které se liší
v zajišovacích instrumentech nebo nutnosti „zakoupit“ u příslušné věřitelské
instituce doprovodné produkty, např. pojištění atd. RPSN má rovněž nízkou
14
vypovídací hodnotu pro stanovení nákladů na splácení krátkodobých
půjček a úvěrů se splatností pod 1 rok. Některé (zejména bankovní)
instituce uvádějí v reklamních akcích RPSN u svého nejvýhodnějšího
produktu (RPSN již od…). Tento produkt je ovšem ve skutečnosti velmi
obtížné až nemožné získat. Takový postup hraničí s klamavou reklamou.
Pro zájemce o půjčku nebo úvěr by bylo výhodnější, aby byl uváděn celý
rozsah RPSN od nejnižšího až k nejvyššímu. Také posuzování ceny půjčky
jenom na základě úrokové sazby může být pro spotřebitele zavádějícím
údajem, protože úroková sazba tvoří jenom část z ceny půjčky a mnohdy
ne tu nejpodstatnější. Mnohem spolehlivějším ukazatelem pro srovnání
nákladů na půjčku by bylo uvádění celkové ceny půjčky a výše měsíční
splátky (včetně všech souvisejících poplatků). Obecně lze říci, že čím je
půjčka u bankovního či nebankovního subjektu nižší, tím naopak stoupá
výše RPSN. Poskytování menších finančních půjček osobám s nižší bonitou
tak s sebou nese vyšší riziko, které si nechají dotyčné subjekty zaplatit.
3.3Půjčování s cílem zmocnit se
majetku dlužníka
Náš právní řád prakticky nepostihuje působení subjektů poskytujících
půjčky s cílem zmocnit se osobního majetku dlužníka, přitom tyto subjekty
představují pro občany velmi vysoké riziko. Většinou se jedná o půjčky,
které jsou na první pohled poskytovány za velmi benevolentních podmínek,
tj. s cílem půjčku klientovi doslova „vnutit“, přičemž věřitel od prvního okamžiku
počítá s tím, že dlužník nebude půjčku schopen splácet. Prostřednictvím
nejrůznějších efektivních zajišovacích instrumentů a právních kliček
(exekuční zápis, směnka) v příslušných smluvních dokumentech se zároveň
snaží klást dlužníkovi takové podmínky, které je obtížné splnit nebo velmi
snadné porušit, a to s fatálními následky. K osobnímu majetku dlužníka
se pak příslušný věřitel již snadno dostane např. prostřednictvím exekuce.
Popsané aktivity zpravidla probíhají mimo všechny oficiální struktury
a jejich omezení nepomůže ani dohled nad finančním trhem, ale pouze
informovanost občanů a bojkot tohoto jednání.
3.4Smlouva o úvěru a smlouva
o půjčce
Smlouva o úvěru je smlouva upravená výlučně obchodním zákoníkem
(§ 497 a násl. obchodního zákoníku) a sjednání úroků je u tohoto typu
smlouvy povinné. Smlouva o úvěru je tzv. smlouva konsensuální, která
vzniká již v okamžiku, kdy se věřitel zaváže, že na požádání dlužníka
poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky a dlužník se zaváže
peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Předmětem smlouvy o úvěru je
poskytnutí peněžitých prostředků, které mají být vráceny i s úroky.
15
Dlužník je povinen úroky platit ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné
výši stanovené zákonem nebo na základě zákona. Pokud tak nejsou
stanoveny, je dlužník povinen platit obvyklé úroky za úvěry, které poskytují
banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Pokud by byly
sjednány úroky vyšší, než je přípustné podle zákona nebo na jeho základě,
je dlužník povinen k placení úroků ve výši nejvýše přípustné. Bez sjednání
úroků lze uzavřít smlouvu o půjčce podle občanského zákoníku. Smlouva
o půjčce je upravena v § 657 a následujících občanského zákoníku a je
tzv. kontraktem reálným, smlouva je uzavřena faktickým poskytnutím
finančního obnosu. Předmětem smlouvy o půjčce mohou být nejen
peníze, ale i jiné věci podle vzájemné dohody. Při sjednání úplatné
peněžité půjčky lze sjednat smluvní úroky. Neexistují žádné předpisy,
které by stanovily maximální přípustnou výši úrokové sazby. O tom,
co je úroková sazba přiměřená, která se nepříčí dobrým mravům, ovšem
rozhodne až soud v jednotlivém případě, a to jen tehdy, bude-li rozpor
s dobrými mravy v soudním řízení namítnut. Na rozdíl od smlouvy o úvěru
je smlouva o půjčce reálným kontraktem, takže k jejímu uzavření je třeba
předání předmětu půjčky věřitelem dlužníkovi. K uzavření rovněž není třeba
písemná forma, smlouva může být uzavřena i ústně. V takovém případě
většinou dlužník alespoň písemně potvrzuje věřiteli dlužnou částku.
3.5 Zajištění úvěru nebo půjčky
Nebezpečím mohou být rovněž smluvní pokuty nepřiměřeně vysoké
ve srovnání s objemem půjčených peněz, obzvláš v případě formulářových
smluv, kde jsou nevýhodné podmínky často sepsány malým písmem
na mnoha listech papíru.
Ručení je dalším běžně používaným prostředkem zajištění
u krátkodobých půjček a úvěrů. Subjekty, které inzerují poskytnutí úvěru
nebo půjčky bez požadavku zajištění ručitelem, poskytují bu peněžní
prostředky menšího objemu a zároveň zkoumají příjmy dlužníka, nebo jen
zamlčují skutečnost, že k zajištění své pohledávky požadují dostatečně
spolehlivou zástavu nebo zajištění směnkou, případně dokonce
biankosměnkou, což může být v případě nedůvěryhodných věřitelů
pro dlužníka nebezpečné.
Subjekty poskytující půjčky a úvěry klientům:
nn
nn
bankovní subjekty poskytující drobné půjčky občanům,
nebankovní společnosti poskytující drobné hotovostní půjčky
a úvěry,
nn
nebankovní splátkové společnosti poskytující úvěry na zboží,
nn
zastavárny,
nn
soukromí poskytovatelé hotovostních půjček,
nn
lichváři.
16
3.6 Veřejnoprávní regulace reklamy
Úvěry a půjčky poskytované za vysokou cenu nebo za nevýhodných
podmínek souvisí rovněž s reklamou na tyto produkty. Platná úprava státní
regulace reklamy kromě jiného zakazuje klamavou reklamu a reklamu,
která je v rozporu s dobrými mravy.
3.7 Ochrana spotřebitele
Ochrana spotřebitele vyplývá ze snahy vyrovnat faktické znevýhodnění
spotřebitele jako subjektu bez zvláštních zkušeností a znalostí obchodních
postupů proti podnikateli – obchodníkovi jako osobě se zvláštními
znalostmi v dané oblasti podnikání. Obecně je ochrana spotřebitele
zakotvena v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
3.8 Opatření v rámci nestátní sféry,
řešení
nn
nn
Právní služby.
Poradenství v oblasti zadluženosti nabízejí některé právnické
kanceláře. Tato služba je však plně hrazena, a pro lidi v obtížné
finanční situaci je tak nedostupná. Sí občanských poraden nabízí
bezplatné odborné občanskoprávní poradenství předluženým
občanům. Má pomáhat navázat komunikaci s věřiteli, zhodnotit
osobní finanční situaci, sestavit osobní nebo rodinný rozpočet
s klientem a vyhotovit nezbytné písemnosti. Služby jsou poskytovány
osobně, telefonicky nebo e-mailem zdarma.
nn
Sdružení obrany spotřebitele (SOS).
nn
Alternativa v podobě bezúročné půjčky, Projekty, Programy MF ČR …
nn
Návrhy na budoucí řešení zadlužování obyvatel ČR.
nn
Finanční vzdělávání.
nn
Zvýšení kvalifikace pedagogů.
nn
Informovanost a fungující sí dluhového poradenství.
nn
Zajištění informovanosti sociálně slabých a vyloučených komunit.
nn
Legislativní opatření.
nn
Prevence – vzdělávání, pozornost veřejnosti, postihování
nelegálních praktik půjčujících.
Velmi důležité je spolupracovat při řešení problematiky předlužení
se všemi partnery, kompetentními k řešení sociální situace nezaměstnaných.
Nezastupitelný význam má práce s mladými lidmi, a to již na úrovni
základního vzdělávání. Vzdělávání lidí v oblasti finanční gramotnosti
17
je důležitým preventivním opatřením před negativními dopady předlužení,
mezi něž patří vyloučení z trhu práce, respektive velmi obtížný návrat
zpět na trh práce. Pokud bych měl odpovědět na otázku, zda je možné
vrátit předluženého člověka zpět na trh práce, musím konstatovat, že je
to dosud velmi obtížné, v mnoha případech pak téměř nemožné. Dá se
očekávat, že kvůli hospodářskému poklesu a růstu nezaměstnanosti bude
počet předlužených stoupat, stejně jako stoupá počet žádosti o oddlužení.
Domnívám se proto, že prevence zadlužení, respektive předlužení,
a obrana před nimi představují jednu z klíčových aktivit na cestě k integraci
nezaměstnaných na trh práce.
18
4 Řešení nezaplacených dluhů
nn
PREVENCE – předcházet vzniku dluhů!!!
nn
Zaplacení (úhrada).
nn
Exekuce (nejkrajnější řešení, viz kapitola 7).
nn
nn
nn
nn
Předejít úpadku – jedinou správnou cestou, jak předejít úpadku,
je starat se o své dluhy, závazky a své věřitele!!!
Oddlužení fyzických osob (viz kapitola 8).
Konsolidace půjček – pokud máte půjček několik, využitím
možnosti konsolidace půjček (úvěrů) můžete podstatně snížit
měsíční splátky, které na splácení úvěrů vydáváte, a můžete tak
ušetřit překvapivě velkou finanční hotovost. Jde o velmi účinný
a stále oblíbenější nástroj, jak získat větší přehled nad svými
financemi. Znamená sloučení několika půjček nebo úvěrů
do jednoho. Ušetříte na splátkách, navíc si můžete dohodnout
nový splátkový kalendář, zvýšit nebo snížit výši splátek, prodloužit
nebo zkrátit dobu splácení, dohodnout si lepší podmínky splácení
a ručení a mnoho dalšího. Díky konsolidaci půjček si ze svých
nepřehledných a různorodých půjček, které máte, vytvoříte jeden
nový úvěr, který bude mnohem lépe odpovídat Vašim momentálním
potřebám. Konsolidaci půjček nabízí hlavně velké banky, ale pokud
by vám jejich podmínky konsolidace nevyhovovaly, můžete se
obrátit i na jiné specializované společnosti, které konsolidaci půjček
a úvěrů nabízí.
Dohody, započtení, upravení splátkového kalendáře aj.
19
5Teoretické a praktické rady
zabezpečení se na stáří
nebo pro případ
nepředvídaných okolností
Připravit se na důchodovou reformu a rozhodnout se3
Každý má podle Ústavy ČR právo na důstojné a přiměřené zabezpečení
ve stáří. Vzhledem k prognóze budoucího vývoje, kdy se bude zvyšovat
průměrná doba dožití, ubývá počet ekonomicky aktivních lidí (plátců
sociálního pojištění), a státní systém důchodového zabezpečení proto
při nynějším nastavení není dlouhodobě udržitelný, a je tedy nezbytné
hledat nové zdroje nebo příjmy na financování penzí budoucím generacím.
V návrhu penzijní reformy ministerstva práce a sociálních věcí tvoří základ
důchodového systému současný průběžný systém, do něhož přispívá
ekonomicky aktivní obyvatelstvo a z něhož jsou zároveň vypláceny penze
dnešním důchodcům. Hlavní úlohou tohoto prvního pilíře je solidárně
zajistit přiměřenou výši důchodů také pro lidi s nižšími příjmy, aby se mohli
ve stáří vyhnout chudobě. Systém musí být zároveň výhodný pro občany,
kteří svou prací vytvářejí hodnoty, tedy platí sociální pojištění a další daně.
Každý bude mít navíc možnost z nynějších povinných odvodů na sociální
pojištění odvádět malou část na svůj soukromý penzijní účet, kde se tyto
prostředky budou zhodnocovat. Cílem tak je rozložit rizika a umožnit lepší
zhodnocení spoření na důchod. Vytvoří se soustava s více pilíři, které budou
účelně kombinovat solidární pojetí výplaty penzí s kapitálovými prvky
spoření. Vládní návrh důchodové reformy počítá s postupnými úpravami
průběžného systému a s tím, že bude doplněn o tzv. kapitalizační pilíř,
který bude založen na dobrovolné účasti klienta ve fondovém penzijním
spoření v rámci důchodové reformy. Obsahem reformy bude tedy mimo
jiné možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. opt-out)
v podobě vyvedení 3 % sociálního pojištění na soukromé individuální
účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky další
dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2 % ze základu pro výpočet
odvodu na sociální pojištění. Vláda se dohodla, že v rámci mezigenerační
solidarity bude možné dobrovolné vyvedení částky o výši jednoho procenta
mzdy, resp. vyměřovacího základu, u potomků vůči svým rodičům, kteří
jsou ve starobním důchodu. Tento bonus jim nebude krácen ze mzdy ani
z jejich vlastního penzijního pojištění. Jde ryze o příspěvek státu, kterým
budou moci děti svým rodičům v penzi „přilepšit“ pouhým souhlasem.
3) http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164
20
Vstup do dobrovolného opt-outu bude umožněn lidem mladším 35 let.
Jejich rozhodnutí je pak nevratné, ze systému již nebudou moci vystoupit.
Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu
zákona v platnost více než 35 let, můžou moci rozhodnout mezi
1. lednem a 30. červnem 2013. Na realizaci svého rozhodnutí tak máme
šest měsíců, vstup do systému individuálních účtů nám bude umožněn
právě v 1. pololetí roku 2013.
Penzijní fond ALE nestačí
Dnešní mladí lidé mají dostatek informací o důchodové problematice.
Vědí, že za třicet či čtyřicet let se výrazně zvýší počet důchodců a poklesne
počet lidí v produktivním věku. Vědí, že se uvažuje o posunutí hranice
odchodu do důchodu až na 68 let. Berou na vědomí i strašení starobními
důchody pod hranicí životního minima. Pro dnešního třicátníka je však
problematika důchodu velmi vzdálená. A to není divu. Proč by dnes
třicátník řešil důchod, když žije problémy, jako jsou vyřešení financování
bydlení, finanční zabezpečení mladé rodiny, kariérou či čerstvě zahájeným
podnikáním. Pouští z hlavy starost, jak to dopadne se státními důchody
za desítky let. Na druhou stranu si ale všichni uvědomujeme, že každý
malý krok, který dnes uděláme pro naši větší budoucí finanční nezávislost,
se s odstupem času bohatě vyplatí. Kde však začít?
Nižší životní náklady budou výhodou
Budoucí finanční pohodlí nebude spočívat jen v dostatečném příjmu, ale
i v nižších životních nákladech. Můžeme předpokládat, že vzrostou náklady
na bydlení, dopravu a zdravotní péči. Hůře na tom tedy bude ten, kdo bude
vystaven vysokému nájemnému a drahým účtům za energii. Proto dnešní
investice do vlastního moderního bydlení s nízkou energetickou náročností
je pro mladé lidi, možná nevědomky, prvním krokem k lepšímu životnímu
standardu v důchodu.
Rodina bude předností
Lze předpokládat, že poroste i důležitost rodinného zázemí. Možná
více než dnes. Jednotlivec, který nebude moci ve stáří čelit zvyšujícím se
životním nákladům, bude finančně snášet život penzisty mnohem hůře než
senioři žijící v páru a obklopení dětmi v produktivním věku.
Raději se spoléhat na vlastní zdroje
Dalším přirozeným způsobem, jak se zabezpečit na stáří, je mít jiný
zdroj příjmu, než je státní důchod. Od roku 1990 již roste druhá generace
živnostníků. Rodiče, kteří začali podnikat v první polovině devadesátých
let, již dnes předávají své úspěšné podnikání odrostlým dětem a sami
rodiče pak v rodinné firmě působí pouze jako starší rada či dohlížitelé.
Jde například o dobře fungující rodinné firmy s trpělivě budovanou tradicí
ve službách, řemeslech a obchodu. Ty mohou být lepším řešením než být
finančně odkázán na nízkou státní penzi. Z tohoto úhlu pohledu už může
být vzrůstající rozdíl v životní úrovni mezi budoucími penzisty celkem logický
a také pravděpodobný. Ani zaměstnanci, kteří nikdy podnikat nebudou,
21
nemusí být skeptičtí. Každý může udělat něco pro svoji stabilnější životní
úroveň v budoucnu. Kvalita života v důchodovém věku bude otázkou
zdraví a dostatku finančních rezerv. O nutnosti mít nějaké peníze stranou
pro budoucnost dnes pochybuje málokdo. Jaký ale zvolit ten správný
spořicí produkt na penzi?
Penzijní připojištění: Vliv státního příspěvku na celkový výnos
postupem času klesá
Penzijní fondy však mají také své bolavé místo. Ze zákona jsou povinny
garantovat kladný podíl na zisku, jim však na finančních trzích žádné
garance nikdo neposkytne. Penzijní fondy tak musejí ukládat (zejména
do bezpečných státních dluhopisů) svěřené úspory velmi obezřetně.
Připisují stále nižší výnosy (aktuální průzkumy a odhady ukazují, že podle
všeho totiž jen čtyři fondy z devíti dokážou svými výnosy pro účastníky
pokořit průměrnou míru inflace za rok 2011, která činila 1,9 %), a jsou
tak zajímavé jen díky státnímu příspěvku. Samy penzijní fondy naříkají,
že průměrná měsíční ukládaná částka je příliš malá a dávky z penzijního
připojištění čerpají lidé jednorázově a po poměrně krátké době spoření. Je
pravdou, že nejzajímavější je odkládat do penzijního fondu relativně nízké
částky, které postačí k inkasování státního příspěvku. Pětisetkoruna je horní
hranicí pro získání maximálního státního příspěvku 150 Kč, pokud odložíte
měsíčně více, státní příspěvek se již nezvýší. V prvních letech spoření je
stopadesátikoruna zajímavým benefitem. Čím více peněz máte na účtu,
tím je pro vás zajímavější spíše výnos z celé částky na účtu než 150 korun
od státu. Vliv státního příspěvku s postupem času klesá a nelze o něj opírat
prosperitu účtu do nekonečna. Můžete spoléhat na připsaný výnos, ten však
penzijní fondy ze své podstaty nemohou vytvořit dostatečný. Objektivně
lze ale říci, že penzijní fond jistě není ani v dnešní době šlápnutím vedle.
Je zajímavým řešením především v kombinaci s příspěvkem zaměstnavatele.
Pro skutečné zabezpečení finanční budoucnosti je třeba ukládat vyšší
částky než několik stokorun a v tom případě je rozumnějším řešením zvolit
kromě penzijního fondu i jiný finanční produkt.
Podílové fondy: Pravděpodobnost výnosu s postupem času roste
Podílové listy jsou nejpohodlnější formou investování pro člověka, který
není investičním profesionálem. Na rozdíl od penzijního připojištění Vám
nabízejí výraznější podíl na eventuelním zisku podniků v perspektivních
oborech a podílení se na jejich ekonomickém růstu. Jedná se o jiný zdroj
výnosu než u penzijního připojištění. Výnos je pohyblivý, cena podílových
listů může kolísat a zde naopak platí, že čím déle investujete, tím je
zpravidla výnos stabilnější a investice bezpečnější. Podílové listy proto
raději kupujte po menších částkách s železnou pravidelností každý měsíc.
Jaké podílové listy zvolit? Výběr je téměř nepřeberný, k různým aktivům
(cenné papíry, nemovitosti, komodity aj.) se pojí odlišná míra rizika a různý
výnosový potenciál, a proto by měl investor vždy své záměry zhodnotit
z různých hledisek, případně využít konzultace s kvalifikovaným investičním
poradcem. Mýty o „investicích pouze pro bohaté“ jsou rovněž minulostí –
v podílovém fondu můžete investici realizovat již od pětistovek měsíčně.
22
Obrate se na odborníky!
Poradenství v oblasti zajištění vlastní důchodové renty není zdaleka
jednoduchá záležitost. Je to proces několikastupňové analýzy, který by měl
odpovědět zejména na otázky:
Jaká bude Vaše starobní („státní“) penze?
Jaká měsíční částka vám bude v penzi oproti stávajícímu standardu měsíčně
chybět?
O jakou částku se bude jednat celkově v době penze (celková finanční
potřeba)?
Kolik peněz je nutno měsíčně odkládat na soukromé zabezpečení, aby tato
částka byla dosažena?
Teprve poté je možné vybrat nejvhodnější finanční produkty, které
klienta k této částce co nejvíce přiblíží, nikoliv naopak – jak bývá občas
smutnou praxí. Komplexní servis spojený s takto komplikovanou službou
ve většině případů nedostanete na přepážce banky či pojišovny, řešením
je kvalitní finanční poradce, tedy odborník schopný analýzu provést
a následně navrhnout optimální řešení.
K výše uvedenému je třeba říci, že spoření na penzi je dlouhodobý
proces a jeho priorita se ve vašem životě mění. Částku, kterou byste měli
odkládat na penzi, nelze stanovit na desítky let dopředu jako neměnnou.
V životě každého člověka bude období utahování opasků, které se vystřídá
s obdobím prosperity, ve kterém se vyplatí dát větší část vydělaných peněz
stranou. Spoření na penzi by nemělo být vytrženo z kontextu celkového
pohledu na osobní finance. I proto se vyplatí využít služeb finančního
poradce: nejen jednorázově při sjednání, ale především pro dlouhodobou
spolupráci. Vyhnete se tak situacím, kdy nutně potřebujete hotovost
pro jiné účely a předčasně rušíte penzijní či podílový fond.
23
6Exekuce – práva a povinnosti
aneb Jak exekuce probíhá
v praxi
6.1 Základní legislativa
nn
nn
nn
nn
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(„exekuční řád“) a o změně dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., o odměně
a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových
výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti
za škody způsobené exekutorem v platném znění.
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů.
6.2 Základní pojmy
Exekuce = nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která
nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným subjektem.
Vykonávaná povinnost může mít peněžitou či nepeněžitou povahu.
Pohledávky nestátních subjektů mohou dnes vymáhat:
Soudy – na základě návrhu na výkon rozhodnutí konkrétním způsobem
provedení.
Soudní exekutoři – věřitel podává zpravidla obecný návrh na nařízení
generální exekuce všemi způsoby najednou.
Exekuční titul – listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má
potřebnou formu a obsah a ukládá nějakému subjektu povinnost k plnění,
kterou je možno vykonat. Výčet exekučních titulů v § 274 o. s. ř. a § 40
exekučního řádu.
Předpoklady exekučního řízení – věřiteli jako osobě oprávněné musí
svědčit právo na splnění povinnosti vůči konkrétní osobě přiznané
vykonatelným exekučním titulem.
Účastníci exekučního řízení:
Oprávněný = osoba, jíž svědčí právo přiznané exekučním titulem.
24
Povinný:
a)Osoba, které je exekučním titulem uložena vykonatelná povinnost
a vůči níž návrh na nařízení exekuce směřuje.
b)Osoba, na kterou byl převeden předmět zástavy, jde-li o exekuci
prodejem zástavy.
c) Vlastník majetku ušlého neúčinným právním úkonem. Povinným
v tomto případě není dlužník, ale majitel věci.
Manžel povinného – stává se účastníkem řízení na straně povinného
přímo ze zákona okamžikem, kdy jsou postiženy majetek či hodnoty
ve společném jmění manželů (SJM).
6.3 Průběh řízení – nařízení exekuce
Exekuční řízení lze zahájit jen na návrh oprávněného. Oprávněný
doloží soudnímu exekutorovi exekuční titul (např. platební rozkaz,
tj. vykonatelné rozhodnutí soudu či orgánu veřejné správy). Exekutor
poté posílá na soud žádost o pověření exekuce. Soud usnesením nařídí
exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů. Usnesení spolu
s návrhem na nařízení exekuce posílá exekutor včetně výzvy povinnému
k dobrovolnému zaplacení. Pokud povinný své závazky do 15 dnů vyrovná,
zaplatí jen půlku nákladů soudního exekutora. Od doručení Usnesení
o nařízení exekuce je však exekutor oprávněn zjišovat a zajišovat majetek
povinného vydáváním exekučních příkazů.
6.4 Způsoby vedení exekuce
Soudní exekutor zjišuje majetek povinného pomocí tzv. součinnosti
= dotazy na instituce (banky, zdravotní pojišovny, finanční úřady atd.).
Pokud zjistí, že máte na bankovním účtu nějaké peníze, zablokuje ho.
Pokud zjistí, že jste zaměstnaní, nařídí srážky ze mzdy. Když vlastníte
nějakou nemovitost, zřídí exekutorské zástavní právo, popř. vydá exekuční
příkaz na prodej nemovitostí. Pokud nestačí k uhrazení dluhu vaše peníze
na účtu, rozhodne exekutor o provedení tzv. mobiliární exekuce a navštíví
Vás doma nebo tam, kde se doopravdy zdržujete. Soudní vykonavatelé
začnou sepisovat majetek a zabavené věci označí samolepkou. Kromě
věcí osobních a nezbytně nutných k životu mohou zabavit všechny věci
(většinou se jedná o nadstandardní vybavení domácnosti), o nichž se
domnívají, že patří povinnému. Soudní exekutor může také rozhodnout
o vyloučení věcí z exekuce (když máte doma nějakou věc od sousedky
a exekutor tuto věc sepsal, musí tato osoba oznámit chybu a doložit
doklady od zabavené věci, že je opravdu jejím vlastníkem). Pokud soudní
exekutor nevyloučí věc z exekuce, můžete tuto záležitost řešit u soudu,
a to podáním tzv. „vylučovací žaloby“. Soudní exekutoři většinou ihned
25
zabavený majetek odvezou a vydraží. Movité věci se prodávají v dražbě
za jednu třetinu odhadní ceny. U nemovitostí je nejnižší podání (vyvolávací
cena) dvě třetiny výsledné ceny (dle znaleckého posudku) nemovitostí.
Pokud se některé položky nepodaří vydražit, jdou do dražby opakovaně
a za nižší cenu (polovina výsledné ceny). Jak je z výše uvedeného patrné,
může se stát, že vaše cenné věci budou v dražbě prodány hodně pod cenou.
6.5 Kolik zaplatíte exekutorovi navíc?
Kolik zaplatíte kromě svého původního dluhu navíc, je přesně dané
ve vyhlášce o odměnách a náhradách soudního exekutora. Dle novely právní
úpravy4 soudnímu exekutorovi v případě „dobrovolného“ plnění povinného,
pokud výše vymoženého plnění nepřevýší 10.000 Kč, náleží paušální
náhrada hotových výdajů ve výši 1.750 Kč (místo dřívějších 3.500 Kč).
I když je původní dluh v řádech stokorun, kvůli nákladům na exekuci
zaplatíte minimálně 3.900 Kč včetně DPH [(1.750 + 1.500)*1,2]. V nedávné
minulosti se často stávalo, že třeba jedna stará pokuta od revizora ve výši
1.000 Kč se snadno po letech vyšplhala až na bezmála dvacet tisíc korun.
Samotná částka dluhu se navyšuje o náklady věřitele, náklady exekuce
a náklady na právní zastoupení oprávněného. Protože platíte za každý
úkon, který exekutor udělá, tak zbytečné prodlužování, opakovaná hledání
a zjišování majetku, znalecké posudky a další úkony výslednou částku
ještě citelně prodraží. Přílišné tvrdosti práva (kromě již přijaté novely
vyhlášky o odměnách a náhradách soudního exekutora, která některé
odměny snížila na polovinu) chce dále zamezit ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil navrhovanou úpravou zákona, která by měla omezit výhodnost
exekutorského byznysu. Vymáhání dlužné částky by totiž mělo nově
(a „obligatorně“) předcházet tzv. „předžalobní plnění“, v němž by věřitel
musel upozornit dlužníka na existenci jeho dluhu a dát mu přiměřenou
lhůtu na zaplacení; dá se tak šance zaplatit dluh v původní výši lidem,
kteří mají drobný dluh, nevědí o něm nebo na něj zapomněli (a zaplacením
do určité lhůty tak předejdou exekuci).
6.6 Procesní a jiné reakce subjektů
Při podání je třeba dodržet určitou procesní formu. Podání by mělo
být srozumitelné, určité, musí být patrné, co jím sledujete. Máte možnost
se odvolat proti usnesení o nařízení exekuce (a to do 15 dnů od doručení
ke krajskému soudu uvedenému v usnesení o nařízení exekuce
prostřednictvím okresního soudu, který exekuci nařídil) a jen z důvodů
4) Vyhláška č. 63/2012 Sb. ze dne 24. února 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem – nabyla účinnosti dnem 1. 3. 2012.
26
rozhodných pro nařízení exekuce, kterými mohou být: nevykonatelný titul;
nedostatek pravomoci orgánu, který jej vydal; prekluze práva; nedostatek
aktivní či pasivní legitimace; splnění podmínky při podmíněném plnění.
nn
nn
nn
nn
Proti exekučnímu příkazu soudního exekutora ovšem není přípustný
opravný prostředek.
Dále je možné se exekuci „bránit“ návrhem na zastavení exekuce,
návrhem na odklad exekuce (odkládá se provedení exekuce, nikoli
možnost zajistit majetek), již zmíněným návrhem na vyloučení
movitých věcí ze soupisu, námitkou proti příkazu k úhradě nákladů
exekuce a případně jinými procesními podáními.
Neprocesní formu představují dohody na uhrazení, splátkový
kalendář, zaplacení, stížnosti – povinný se může se soudním
exekutorem dohodnout na způsobu zaplacení – tuto možnost
preferuji, pro povinného je vždy lepší dohodnout se s exekutorem
na splátkovém kalendáři.
Dalšími alternativními prostředky obrany je návrh na oddlužení
či námitka podjatosti.
27
7 Insolvence, úpadek a způsoby
jeho řešení, oddlužení
Insolvenci upravuje tzv. „insolvenční zákon“ – zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon
se zabývá především insolvencí podniků, ale obsahuje také ustanovení
o oddlužení fyzických osob i právnických osob (nepodnikatelů). Oddlužení
lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového
kalendáře. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dojde
k jednorázovému uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka. Ovšem
majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení (např. dědictví),
zůstane nedotčen a dlužníkovi jsou takto výměnou za jeho stávající aktiva
ponechány jeho budoucí příjmy. Při zpeněžování majetkové podstaty se
postupuje přiměřeně podle ustanovení o konkursu. V druhém případě, tedy
při oddlužení plněním splátkového kalendáře, hraje klíčovou roli splátkový
kalendář, dle kterého se dlužník zavazuje splácet ze svého příjmu věřitelům
(musí s tím souhlasit) částku po dobu 5 let. Pokud dlužník do té doby
všechny závazky nesplatí, po pěti letech je mu zbytek prominut. Tímto
způsobem je tak dlužníkovi výměnou za pětileté příjmy ponechán majetek.
7.1 Úpadek a způsoby jeho řešení5
7.1.1 Co je úpadek
Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební
neschopnost a předlužení. Dále existuje i pojem tzv. hrozícího úpadku.
Úpadek ve formě platební neschopnosti
O platební neschopnost se jedná v situaci, kdy má dlužník více
věřitelů (nejméně dva), má peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě
splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Podmínka mnohosti
věřitelů není splněna, má-li více pohledávek vůči dlužníku jen jeden věřitel.
Aby se zabránilo účelovému vytváření mnohosti věřitelů převáděním
nebo dělením pohledávek, stanoví zákon výslovně, že za dalšího věřitele
se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek
insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době šesti měsíců
před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.
Co se týče poslední podmínky, neschopnosti plnit závazky, považuje se
za splněnou, nastane-li alespoň jedna z následujících situací:
nn
nn
dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,
dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců
po jejich splatnosti,
5) http:/www.justice.cz/
28
nn
nn
není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých
pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí,
dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku,
závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.
Zákonná definice platební neschopnosti dopadá na všechny kategorie
dlužníků, tedy fyzické osoby-nepodnikatele, fyzické osoby-podnikatele,
právnické osoby.
Úpadek ve formě předlužení
O předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník, který je právnickou
osobou nebo f yzickou osobou – podnikatelem, více věřitelů a zároveň
souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Rozhodný je poměr
veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku.
Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku je též nutno přihlédnout k další
správě a provozování podniku dlužníka, lze-li předpokládat, že dlužník
bude moci ve správě majetku a provozu podniku pokračovat.
Hrozící úpadek
Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem
okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně
a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Návrh na zahájení
insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je oprávněn podat pouze
dlužník. Užití tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat možnost,
zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací,
dosáhnout toho, aby dlužník mohl včasným zákrokem zachovat svou
výrobu a zaměstnanost.
7.1.2 Způsoby jeho řešení
Insolvenční zákon oproti předešlému zákonu o konkursu a vyrovnání
rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných
řešení úpadku konkurs, dlužníci-podnikatelé v úpadku, příp. jejich
věřitelé, mohou využít reorganizaci a dlužníci-nepodnikatelé oddlužení.
Insolvenční zákon tak dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku
bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními
postupy, ale rovněž s prvkem sanačním. Výběr vhodného způsobu řešení
dlužníkova úpadku je přitom vždy motivován co největší mírou uspokojení
věřitelů. Detailněji se však dále budeme zabývat pouze jedním z možných
řešení úpadku, a to oddlužením v kapitole 7.3 Oddlužení.
7.2 Průběh insolvenčního řízení
Orientace v insolvenčním právu může být obtížná zejména pro
neprávníky. Vzhledem k poměrně krátkým lhůtám v insolvenčním řízení je
potřeba se co nejrychleji informovat se o možnostech realizace svých práv
a povinností a zorientovat se v nich. Insolvenční řízení probíhá v zásadě
v těchto fázích:
29
nn
Podání insolvenčního návrhu.
nn
Zahájení insolvenčního řízení.
nn
Rozhodnutí o úpadku dlužníka.
nn
Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka.
7.3 Oddlužení
Oddlužení (tzv. „osobní bankrot“) je způsob řešení úpadku, kdy jsou
dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela,
nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi
odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit
dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého
dluhu vůči věřiteli. Současně je cílem také snížit náklady veřejných rozpočtů
na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi. Oddlužení je řešením pro ty dlužníky,
kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti
běžné – zejména provozu domácnosti, nebo umožňuje řešit úpadek právnických
i fyzických osob, ale v obou případech za splnění předpokladu, že nejde
o podnikatele.
Náležitosti návrhu na povolení oddlužení
Návrh na povolení oddlužení podává vždy a jen dlužník sám
současně s insolvenčním návrhem. Návrh na povolení oddlužení tedy
nemůže za dlužníka podat nikdo jiný. V případě, že by věřitel dlužníka
předešel a podal insolvenční návrh, pak má dlužník od jeho doručení
30denní případnou lhůtu na reakci – podání návrhu na povolení oddlužení
a o této možnosti musí být informován soudem. Zákon stanoví podávání
návrhu na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, který zveřejňuje
Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:
nn
označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
nn
údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
nn
údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
nn
návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh
nevznáší.
K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit:
nn
nn
nn
seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení
o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy,
jež v insolvenčním řízení již dříve předložil,
listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem
dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude
nižší než 30 % jeho pohledávky,
30
osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci
nebo ručitelé dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále návrh musí
podepsat i dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s povolením
oddlužení souhlasí.
Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže:
nn je jím sledován nepoctivý záměr,
nn hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé,
bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším
plněním souhlasí,
nn jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo
již dříve rozhodnuto,
nn dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý
přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
nn
Schválení oddlužení
V ideálním případě soud rozhodne o povolení oddlužení. Usnesením
o schválení oddlužení jsou vázáni všichni dotčení – dlužník, věřitelé,
věřitelé, kteří s návrhem nesouhlasili, i věřitelé, kteří nehlasovali. Usnesení
obsahuje důležité informace pro další fáze řízení – například způsob
oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového
kalendáře), určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový
kalendář nebo osobu insolvenčního správce. Po schválení oddlužení
se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho
účinnost. Insolvenční správce proto může, v případě zpeněžení majetkové
podstaty, prodat majetek dlužníka a dále postupuje jako v případě konkursu.
Pokud je dlužníkem plněn splátkový kalendář, insolvenční správce prodá
majetek sloužící k zajištění, kterým se uspokojí zajištění věřitelé, a dále
splácí dle splátkového kalendáře. Účinkem schválení oddlužení je také
neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí.
Způsoby oddlužení
Insolvenční zákon upravuje dva možné způsoby oddlužení, a to
zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.
Rozhodnutí o způsobu oddlužení je ponecháno na nezajištěných věřitelích,
kteří jej odhlasují bu na své schůzi, nebo mimo ni. K výsledku hlasování
soud přihlíží při rozhodování o návrhu. V případě, kdy soud zamítne návrh
na povolení oddlužení, zejména zjištěním nepoctivého záměru dlužníka,
je úpadek automaticky řešen konkursem.
7.3.1 Zpeněžení majetkové podstaty
Zpeněžení majetkové podstaty se týká dlužníkova majetku do okamžiku,
kdy soud povolí oddlužení, jedná se tedy o prodej majetku, který dlužník
nabyl v minulosti, nebo do majetkové podstaty nenáleží majetek, který
dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky
schválení oddlužení. Postupuje se obdobně podle ustanovení o zpeněžení
majetkové podstaty v konkursu.
31
V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
insolvenční soud:
nn uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, a rozhodne
o jeho dosavadní odměně a náhradě hotových výdajů a o tom, jak
budou uspokojeny,
nn
nn
označí majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží
do majetkové podstaty,
označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění,
které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky,
a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem
dohodli.
7.3.2 Plnění splátkového kalendáře
Tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především
do budoucna – pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojí z výtěžku
zpeněžení zajištění a současně po dobu 5 let plní dlužník pohledávky
nezajištěných věřitelů podle daného poměru. Dlužník je tedy povinen
měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů
částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí
nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
je dlužník povinen:
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je
nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat
splnitelnou možnost si příjem obstarat,
hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně
jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám
nad rámec splátkového kalendáře,
bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého
bydliště nebo sídla a zaměstnání,
vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit
insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru
přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního
soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit
k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení,
neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich
splatnosti splnit.
Dlužník tedy začíná splácet dle splátkového kalendáře, a to k cílové
částce 30 % z výše pohledávek. Tato částka je však minimum, naskytneli se dlužníkovi další neočekávaný peněžitý či nepeněžitý příjem (výhra,
32
dědictví, půjčka), jedná se o mimořádnou splátku nad rámec splátkového
kalendáře a dlužník ji musí použít ke splácení. Dlužník nesmí bez
souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar ani dědictví, jinak by se
jednalo o neplatný právní úkon. Dohled nad dlužníkem vykonává kromě
insolvenčního správce také soud i věřitelé (věřitelský výbor). Dlužník je
totiž povinen každých šest měsíců (k 15. 1. a 15. 6.) předkládat všem
třem zmíněným subjektům přehled příjmů za uplynulých šest měsíců.
Se splácením jednotlivých plateb se dlužník nesmí dostat do prodlení
delšího než 30 dnů, jinak je automaticky sankcionován nařízením
konkursu. Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti,
které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník
oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek
zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny
(bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi
jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení
33
oddlužení. Současně ale platí, že po dobu dalších 3 let následujících
po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, a to v případě,
že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen
za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.
8Závěr
8.1 Tři pilíře ochrany spotřebitele
Ministerstvo financí určilo tři pilíře ochrany spotřebitele – informace,
schopnost spotřebitele s nimi pracovat a možnost prosazovat a chránit
své zájmy a práva. K tomu by měl sloužit i nový zákon o spotřebitelském
úvěru, který je účinný od začátku roku 2011. Ten má být také inspirací
pro další regulaci úvěrového trhu. Blíží se další regulace u hypoték.
I u hypoték bude muset být napsáno, kolik za hypotéku celkově zaplatíte.
Lze uvést konkrétní příklady, na kterých je možné poukázat na to, jak
mimo jiné umějí lidé s informacemi pracovat. Víte skutečně, jaký je rozdíl
mezi debetní a kreditní kartou? Právě kreditní karty jsou přitom jedním
z produktů, který představuje potenciální riziko pro domácí rozpočty.
Domácí rozpočty jsou ohroženy nejen neuváženými půjčkami (klasicky
na věci zbytné – televize, herní konzole, v nejhorším případě dovolená),
ale také nedostatečným plánováním. Můžete jako zodpovědný spotřebitel
pokrýt svými rezervami 1měsíční výpadek příjmů? Tvoříte pravidelně rezervu
i rezervu pro případ výpadku příjmů? Průzkumy analytiků bank ukázaly, že
lidé nejsou na situaci, kdy ztratí zaměstnání, připraveni. Pro případ nouze
si pravidelně spoří jen asi třetina lidí, což není mnoho. Znamená to, že
domácnosti při výpadku příjmu začnou bojovat s nedostatkem peněz
na pokrytí pravidelných nutných výdajů. Analytici doporučují, aby každá
domácnost měla vytvořený takzvaný finanční polštář ve výši šesti až devíti
měsíčních platů. Výzkumy také odhalily, že třetina Čechů nemá ponětí, jak
by se zachovala, kdyby se dostala do finanční tísně. Nejčastěji jsou to lidé
se základním vzděláním bez maturity a osoby mladší 30 let.
8.2Proč je vůbec dobré být finančně
gramotný?
Proč je vůbec dobré být finančně gramotný? Abychom s běžným účtem
nekoupili úrazové pojištění nebo abychom s hypotékou automaticky
nevyfasovali také kreditní kartu. Je nutné důkladně číst smlouvy, abychom
nemuseli platit i za služby, které vůbec nechceme. Finančně gramotný občan
má šanci přežít reformy, proto by tomu měl stát věnovat potřebné úsilí.
Zatím mu k tomu chybí především finanční podpora. Finanční gramotnosti
se povinně učí středoškoláci v předmětu Svět práce a my, základní školy
34
mají zatím volnost v rozhodování, zdali její vyučování zařadí do osnov,
povinně tam mají být od roku 2013. Myslím si, že je to žádoucí už jen
pro to, že lidé chodí do poraden pozdě a nejčastěji s dluhy u nebankovních
poskytovatelů. Průměrný příjem klienta bývá nízký (8 až 13 tisíc) a má jen
základní vzdělání nebo je vyučen.
8.3 Vyhněte se pštrosímu syndromu
Největší chybou dlužníků v případě, kdy jim vzniknou dluhy,
je schovávat hlavu do písku. Snahou bank je vždy se s dlužníkem spíše
domluvit, a nikoli na něj poslat exekutora. Domluva však neznamená
smazání dluhu, ale nejčastěji jde o dočasné upravení splátkového
kalendáře.
8.4 Využívání služeb tzv. oddlužovacích
společností
Další klasickou chybou, na kterou bych chtěl poukázat, je využívání
služeb tzv. oddlužovacích společností. Náklady na oddlužení by měly být
nulové, oddlužovací společnosti za to chtějí několikatisícové poplatky, a to
bez sankce pro tu společnost při špatném podání insolvenčního návrhu.
35
Chcete-li být finančně gramotní, musíte se naučit pracovat s informacemi
(vědět, kde je hledat a jak je použít), musíte umět pracovat také sami
se sebou. Opravdu mi stojí 30% RPSN za nový mobil nebo foák?
A pokud chceme být finančně úspěšní, musíme si také udělat pořádek
v naší hlavě, nebo psychika má velký vliv na finance každého z nás.
9Seznam použité literatury
MÍKOVÁ, H. Životní situace dlužníků-klientů občanské poradny. Bakalářská
práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální
politiky a sociální práce, 2010.
BERČIKOVÁ, J. Finanční gramotnost uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně.
Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra
sociální pedagogiky, 2011.
KERŠNEROVÁ, T. Nekalé praktiky při poskytování spotřebitelských úvěrů.
Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta právnická, Katedra
obchodního práva, 2010.
OSIČKOVÁ, K. Rozvoj finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ.
Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra
matematiky, 2011.
LEBEDA, M. Oddlužení.
Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011.
Webové adresy, hypertextové odkazy:
Evropský rok boje proti chudobě. Předlužení [online]. Brusel: Konference EU, 2010,
dostupné na: http://www.ey2010.cz/predluzeni/
Národní strategie finančního vzdělávání 2010, [online] 2011
http:/www.mfcr.cz/
http:/www.exekutorskakomora.cz/
http:/www.justice.cz/
http:/www.exekuce-exekutor.cz/
http:/www.obcanskaporadna.unas.cz/
http:/ www.penize.cz/
http:/www.portal.gov.cz/
http:/www.homemoney.cz
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/odbory-magistratu/osv.html
http://www.mpsv.cz/cs/
http://www.mesec.cz/
http://www.cssz.cz/cz/novinky/
Zákony:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
36
2. rozšířené a upravené vydání
Vydal: SKP-CENTRUM, o.p.s.
Vydáno v roce 2012
Sazba, grafické práce a tisk: Commservis.com, s.r.o.
Publikace je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Neprodejná publikace
Download

Finanční gramotnost - SKP