Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013
Oblasti podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu
a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců; ČÁST II.
1.
2.
3.
4.
Český soud insolvenční řízení týkající se obchodní společnosti zapsané v polském
obchodním rejstříku vést
a) zásadně nemůže
b) může, pokud by tato společnost měla své hlavní zájmy soustředěny v České
republice
c) může, pokud insolvenční návrh podal dlužník
d) může za podmínek pro vedení vedlejšího úpadkového řízení dle Nařízení
Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
e) žádná odpověď není správná
Pro odpůrčí žalobu podle insolvenčního zákona platí
a) rozhodnutí o ní zakládá neúčinnost právního úkonu dlužníka
b) žalobu podává insolvenční správce
c) žaloba je projednávána jako incidenční spor
d) odpůrčí žaloba není v insolvenčním zákoně vůbec upravena
e) žádná odpověď není správná
O přijetí způsobu oddlužení rozhodují
a) nezajištění věřitelé
b) zajištění věřitelé
c) insolvenční soud, pokud ani jeden ze způsobů oddlužení nezískal prostou
většinu hlasů nezajištěných věřitelů
d) insolvenční správce, pokud žádný z věřitelů o způsobu oddlužení nehlasoval
e) žádná odpověď není správná
K reorganizačnímu plánu musí být v závislosti na navrhovaném typu reorganizace
připojeny tyto doklady
a) nové znění zakladatelského dokumentu
b) prohlášení dlužníkova manžela, že souhlasí s použitím majetku ve
společném jmění manželů, má-li být tento majetek v reorganizaci použit
c) seznam dlužníkových potomků
d) seznam majetku dlužníka, mají-li být věřitelé uspokojování z provozu
podniku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
5.
6.
7.
8.
Jestliže řízení o insolvenčním návrhu věřitele bylo zastaveno nebo insolvenční návrh
byl odmítnut nebo zamítnut vinou insolvenčního navrhovatele
a) má dlužník proti insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo
jiné újmy, která mu vznikla zahájením insolvenčního řízení pouze v
případě, kdy bude prokázáno, že insolvenční navrhovatel zastavení řízení
nebo odmítnutí insolvenčního návrhu zavinil
b) má dlužník proti insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo
jiné újmy, která mu vznikla zahájením insolvenčního řízení; v
pochybnostech se má za to, že insolvenční navrhovatel zastavení řízení nebo
odmítnutí insolvenčního návrhu zavinil
c) za splnění náhrady škody nebo jiné újmy ručí společně a nerozdílně členové
statutárního orgánu insolvenčního navrhovatele
d) za vzniklou škodu nebo jinou majetkovou újmu odpovídají společně a
nerozdílně členové statutárního orgánu insolvenčního navrhovatele
e) žádná odpověď není správná
Pokud insolvenční soud návrh na povolení oddlužení
a) odmítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku
konkursem
b) vezme na vědomí jeho zpětvzetí, rozhodne současně o způsobu řešení
dlužníkova úpadku konkursem
c) zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku
konkursem
d) odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne
současně o zastavení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
Likvidátor dlužníka:
a) od podání insolvenčního návrhu svou funkci vůbec nevykonává
b) poskytuje součinnost insolvenčnímu správci
c) má právo na náhradu nutných výdajů a přiměřenou odměnu za svou činnost
v insolvenčním řízení, tento nárok má pořadí přihlašovaných pohledávek
d) má právo na náhradu nutných výdajů a přiměřenou odměnu za svou činnost
v insolvenčním řízení, tento nárok je pohledávkou za majetkovou podstatou
e) žádná odpověď není správná
Zpeněžením majetkové podstaty
a) zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení
výkonu rozhodnutí nebo exekuce
b) zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, věcná břemena,
která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto
zákona v insolvenčním řízení neúčinná
c) zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, veškerá věcná
břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek
d) zanikají v rozsahu, v němž se netýkají zpeněženého majetku, účinky
nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a věcná břemena, která zatěžují
zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v
insolvenčním řízení neúčinná
e) žádná odpověď není správná
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Podpis musí být úředně ověřen na
a) souhlasu věřitele s prodloužením moratoria
b) souhlasu věřitele se zrušením konkursu k návrhu dlužníka
c) souhlasu věřitele s návrhem dlužníka na vydání rozhodnutí o tom, že
dlužník není v úpadku
d) konečné zprávě
e) žádná odpověď není správná
Předběžným opatřením v insolvenčním řízení lze také
a) udělit souhlas se započtením
b) zakázat započtení
c) ustanovit předběžného správce
d) vzít dlužníka do vazby
e) žádná odpověď není správná
Do předlužení se může dostat
a) kdokoliv
b) právnická osoba
c) podnikatel
d) jakákoliv fyzická osoba
e) žádná odpověď není správná
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení se vztahuje na území
a) Norska
b) Dánska
c) Finska
d) České republiky
e) žádná odpověď není správná
Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
a) nejsou spojeny se zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení na
úřední desce insolvenčního soudu
b) nejsou spojeny se zveřejněním návrhu na zahájení insolvenčního řízení na
úřední desce insolvenčního soudu
c) jsou spojeny se zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení
v insolvenčním rejstříku
d) jsou spojeny se zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a
návrhu na zahájení insolvenčního řízení na úřední desce insolvenčního
soudu
e) žádná odpověď není správná
Reorganizace není přípustná, je-li dlužníkem
a) právnická osoba v likvidaci
b) banka
c) osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění,
d) podnikatel s obratem za poslední účetní období menším než 100 mil. Kč
e) žádná odpověď není správná
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Zpráva o reorganizačním plánu
a) je zpracovávána předkladatelem reorganizačního plánu
b) musí obsahovat vymezení daňových dopadů reorganizačního plánu na
věřitele dlužníka
c) předkladatel reorganizačního plánu musí zajistit, aby byla zveřejněna v
insolvenčním rejstříku nejpozději 10 dnů před konáním schůze věřitelů,
která má o reorganizačním plánu hlasovat
d) musí být schválena insolvenčním soudem nejpozději den před konáním
schůze věřitelů, která má hlasovat o reorganizačním plánu
e) žádná odpověď není správná
Předběžný správce se
a) ustavuje vždy po zahájení insolvenčního řízení
b) ustavuje předběžným opatřením, byl-li dlužník omezen předběžným
opatřením v nakládání s majetkovou podstatou
c) ustavuje rozhodnutím insolvenčního soudu
d) ustavuje rozhodnutím schůze věřitelů
e) žádná odpověď není správná
Povinnost podat insolvenční návrh stíhá
a) každého, kdo je v úpadku
b) podnikatele, který je v úpadku
c) právnickou osobu, která je v úpadku
d) Českou národní banku
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční správce může zapsat do seznamu přihlášených pohledávek pohledávky
věřitelů přihlášené kdykoliv
a) v průběhu insolvenčního řízení
b) od podání insolvenčního návrhu do 2 měsíců
c) od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty k přihlášení stanovené v
rozhodnutí o úpadku
d) od rozhodnutí o úpadku do konce lhůty stanovené v tomto rozhodnutí
e) žádná odpověď není správná
Smlouvu o úvěrovém financování je oprávněn uzavřít
a) insolvenční správce
b) věřitelský výbor
c) dlužník s dispozičním oprávněním
d) dlužník podobu moratoria
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční zákon lze použít pro řešení úpadku
a) společenství vlastníků bytových jednotek
b) církve
c) advokáta
d) kraje
e) žádná odpověď není správná
Věřitelé mohou o způsobu oddlužení hlasovat
a) osobně na schůzi věřitelů
b) prostřednictvím zástupce, který se osobně zúčastní schůze věřitelů
c) hlasovacím lístkem bez úředně ověřeného podpisu
d) hlasovacím lístkem s úředně ověřeným podpisem
e) žádná odpověď není správná
22.
23.
24.
25.
Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže, mimo další podmínky dané
insolvenčním zákonem
a) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené
budou uhrazeny do 30 dnů poté, co se reorganizační plán stane účinným,
ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak
b) je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy
c) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není
sledován nepoctivý záměr
d) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za
skupinu, která jej přijala
e) žádná odpověď není správná
V případě částečného rozvrhového usnesení platí
a) vydává je insolvenční soud k návrhu insolvenčního správce, jestliže s jeho
vydáním souhlasí věřitelský výbor
b) vydává je insolvenční soud k návrhu insolvenčního správce, stanovisko
věřitelského výboru se nezjišťuje
c) částečnému rozvrhovému usnesení předchází rozhodnutí o povolení
částečného rozvrhu, proti kterému není odvolání přípustné
d) proti částečnému rozvrhovému usnesení mohou podat odvolání všichni
účastníci insolvenčního řízení, a to bez ohledu na to, zda byli do částečného
rozvrhu zahrnuti
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční soud odmítne přihlášku věřitele do insolvenčního řízení
a) bude-li přihláška podána opožděně
b) nebudou-li vady přihlášky odstraněny ve lhůtě k tomu stanovené
insolvenčním správcem
c) jestliže bude pohledávka věřitele v průběhu insolvenčního řízení uspokojena
osobou odlišnou od dlužníka a věřitel nevezme přihlášku zpět
d) jestliže nositel popřené nevykonatelné pohledávky včas nepodá žalobu o její
určení
e) žádná odpověď není správná
Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník
povinen
a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný,
o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si
příjem obstarat
b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako
jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec
splátkového kalendáře
c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu
správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a
zaměstnání
d) vždy k 15. prosinci a 15. červnu kalendářního roku předložit insolvenčnímu
správci a všem nezajištěným věřitelům přehled svých příjmů za uplynulých
6 kalendářních měsíců
e) žádná odpověď není správná
26.
27.
28.
29.
30.
V případě neúčinnosti právních úkonů bez přiměřeného protiplnění platí, že
a) jde o plnění bezúplatné nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně
nižší než obvyklá cena plnění dlužníka
b) jde o plnění, v důsledku něhož se některému z věřitelů dostane na úkor
ostatních věřitelů vyššího uspokojení
c) dlužník musel učinit úkon v úmyslu zkrátit uspokojení věřitelů
d) dlužník učinil posuzovaný úkon v době, kdy se nacházel v úpadku nebo
úkon k úpadku dlužníka vedl
e) žádná odpověď není správná
Po dobu trvání oddlužení splátkovým kalendářem je dlužník povinen
a) podávat čtvrtletně insolvenčnímu správci zprávu o svých příjmech
b) oznámit nejpozději do konce každého kalendářního roku změnu bydliště
c) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost
d) oznámit bez zbytečného odkladu změnu zaměstnání
e) žádná odpověď není správná
Na základě rozhodnutí a jiných exekučních titulů vzniklých v průběhu insolvenčního
řízení proti insolvenčnímu správci pro pohledávky nebo jiná práva, která se týkají
majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty
a) lze vést výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního správce, jde-li o
pořádková opatření uložená insolvenčnímu správci v souvislosti s takovými
řízeními, rozhodnutí, jimiž bylo insolvenčnímu správci uloženo nahradit
náklady řízení, které způsobil svým zaviněním nebo které vznikly náhodou,
která se mu přihodila
b) nelze vést výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního správce; to platí i
tehdy, jde-li o pořádková opatření uložená insolvenčnímu správci v
souvislosti s takovými řízeními, rozhodnutí, jimiž bylo insolvenčnímu
správci uloženo nahradit náklady řízení, které způsobil svým zaviněním
nebo které vznikly náhodou, která se mu přihodila
c) nelze vést výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního správce; to neplatí,
jde-li o pořádková opatření uložená insolvenčnímu správci v souvislosti s
takovými řízeními, rozhodnutí, jimiž bylo insolvenčnímu správci uloženo
nahradit náklady řízení, které způsobil svým zaviněním nebo které vznikly
náhodou, která se mu přihodila
d) lze vést výkon rozhodnutí vždy také na majetek insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
Povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se o svém úpadku
ve formě platební neschopnosti dozvěděla, má
a) každá osoba
b) každá právnická osoba
c) každá fyzická osoba
d) fyzická osoba – podnikatel
e) žádná odpověď není správná
Pro zjištění předlužení se zohledňují
a) jen splatné pohledávky
b) všechny pohledávky
c) jen budoucí pohledávky
d) budoucí provoz podniku
e) žádná odpověď není správná
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Členy věřitelského výboru se mohou stát
a) pouze přihlášení věřitelé, jejichž pohledávka byla zjištěna
b) pouze věřitelé, kteří se svým členstvím souhlasí
c) zaměstnanci dlužníka
d) zajištění věřitelé
e) žádná odpověď není správná
Prohlášením konkursu zanikne, týká-li se majetkové podstaty
a) plná moc udělená pro jiné než insolvenční řízení
b) plná moc udělená pro insolvenční řízení
c) dlužníkem udělené pověření
d) dlužníkem učiněný návrh na uzavření smlouvy
e) žádná odpověď není správná
Soud zruší konkurs
a) pokud se přihlásil jediný věřitel
b) poté, co správce oznámí, že splnil rozvrhové usnesení
c) pokud se na tom usnesla schůze věřitelů
d) jestliže dlužník zemřel a byla schválena zpráva o dosavadních výsledcích
konkursu
e) žádná odpověď není správná
K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit
a) seznam majetku
b) seznam závazků
c) seznam zaměstnanců
d) seznam plných mocí, které dlužník udělil
e) žádná odpověď není správná
Při popření přihlášené pohledávky musí insolvenční správce
a) uvést důvod popření
b) uvést výši uznané pohledávky, pokud pohledávku popřel co do pravosti
c) uvést výši uznané pohledávky, pokud pohledávku popřel co do pořadí
d) uvést výši uznané pohledávky, pokud pohledávku popřel co do výše
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční soud
a) není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým došlo ke
zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků
dlužníka
b) není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu
insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího
se majetku nebo závazků dlužníka
c) může v průběhu insolvenčního řízení posoudit neplatnost právního úkonu
týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka v incidenčním sporu
d) může v průběhu insolvenčního řízení posoudit neplatnost právního úkonu
týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka jako otázku předběžnou
e) žádná odpověď není správná
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Po splnění reorganizačního plánu mohou úspěšně uplatnit svá práva
a) věřitelé pohledávek vzniklých před zahájením insolvenčního řízení, kteří
nebyli uvedeni v reorganizačním plánu
b) věřitelé pohledávek vzniklých před zahájením insolvenčního řízení, kteří
byli uvedeni v reorganizačním plánu, pouze však za předpokladu, že
hlasovali proti přijetí tohoto plánu
c) věřitelé, jejichž pohledávka vznikla v průběhu reorganizace
d) věřitelé, jejichž pohledávka vznikla po splnění reorganizačního plánu
e) žádná odpověď není správná
Prohlášení o úplnosti a správnosti soupisu majetkové podstaty
a) musí dlužník poskytnout na žádost insolvenčního správce
b) musí dlužník poskytnout na žádost věřitelského výboru
c) může dlužník bezdůvodně odmítnout poskytnout
d) může dlužník odmítnout poskytnout a to z důvodu, že jej nepovažuje za
správný
e) žádná odpověď není správná
Účinky rozhodnutí o úpadku (vyberte pravdivé tvrzení)
a) i po vydání rozhodnutí o úpadku zůstávají zachovány účinky spojené se
zahájením insolvenčního řízení
b) po vydání rozhodnutí o úpadku jsou účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení nahrazeny zákonnými účinky spojenými s rozhodnutím
o úpadku
c) účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním rozhodnutí v
insolvenčním rejstříku, nebylo-li rozhodnutí vyhlášeno při soudním jednání
d) účinky rozhodnutí o úpadku nastávají vždy až zveřejněním rozhodnutí v
insolvenčním rejstříku
e) žádná odpověď není správná
Reorganizací lze řešit
a) hrozící úpadek
b) úpadek každého dlužníka, který je právnickou osobou
c) úpadek dlužníka, který je podnikatelem
d) úpadek dlužníka, který není podnikatelem
e) žádná odpověď není správná
Schůze věřitelů
a) je vrcholným věřitelským orgánem
b) se zřizuje, rozhodne-li tak insolvenční soud
c) je svolávána insolvenčním soudem
d) je svolávána insolvenčním správcem
e) žádná odpověď není správná
Pohledávka věřitele uvedená v účetnictví úpadce se považuje bez dalšího za
přihlášenou do konkursu, pokud je
a) dlužníkem banka
b) dlužníkem pojišťovna
c) dlužníkem investiční společnost nebo investiční fond
d) věřitelem osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům
e) žádná odpověď není správná
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Moratorium nezaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno
b) zrušením rozhodnutím soudu
c) na základě dohody většiny věřitelů
d) sdělením dlužníka o překonání úpadku
e) žádná odpověď není správná
Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek
a) fyzické osoby – podnikatele
b) akciové společnosti zaměstnávající 230 zaměstnanců v pracovním poměru s
obratem za poslední účetní období 1,550 mld. Kč
c) akciové společnosti zaměstnávající 30 zaměstnanců v pracovním poměru s
obratem za poslední účetní období 145 mil. Kč
d) bytového družstva zajišťujícího výhradně bytové potřeby svých členů
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční návrh věřitele bude insolvenčním soudem zamítnut
a) pokud navrhovatel neosvědčí, že je dlužník v úpadku
b) pokud navrhovatel nedoloží, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku
c) pro nedostatek majetku dlužníka - fyzické osoby
d) pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
Dlužníkem je fyzická osoba – podnikatel s celkovým obratem za poslední účetní
období ve výši 35.000.000,- Kč; zaměstnává 120 zaměstnanců. Pro tohoto dlužníka
a) není reorganizace přípustná
b) je reorganizace přípustná pouze v případě, že dlužník předloží soudu spolu s
insolvenčním návrhem reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech
zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň
polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich
pohledávek,
c) je reorganizace přípustná pouze v případě, že dlužník předloží soudu
nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán přijatý
alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich
pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou
podle výše jejich pohledávek
d) je reorganizace přípustná
e) žádná odpověď není správná
Členem nebo náhradníkem ve věřitelském výboru nemůže být
a) osoba dlužníkovi blízká
b) žádný zaměstnanec dlužníka
c) žádný společník dlužníka
d) žádný akcionář dlužníka
e) žádná odpověď není správná
Majetek, který do majetkové podstaty nepatří
a) zůstává v disposiční sféře dlužníka, jde-li o majetek dlužníka
b) přechází do disposiční sféry insolvenčního správce jako zvláštní majetková
podstata
c) musí insolvenční správce vydat tomu, kdo má na jeho vydání právo
d) spravuje insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Od 1. 1. 2010 musí být vybrána insolvenčním správcem osoba zapsaná ve zvláštní části
seznamu správců v případech, kdy dlužníkem bude
a) penzijní fond
b) dlužník se zahraniční majetkovou účastí
c) dlužník, u něhož je přípustná reorganizace přímo ze zákona
d) každý dlužník, který navrhuje řešení úpadku reorganizací
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční správce je povinen po zrušení konkursu
a) uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, splnit povinnosti uložené
daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní záznamy
b) zajistit potřebné činnosti evidenční a archivační
c) předat zbývající majetek dlužníkovi
d) podat zbývající majetek správci daně
e) žádná odpověď není správná
Se zahájením insolvenčního řízení jsou spojeny tyto účinky
a) dlužník je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou
b) dlužník je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou pouze tak, aby
nedošlo k podstatným změnám ve skladbě, využití, nebo určení tohoto
majetku, nebo k jeho zmenšení
c) dlužník je oprávněn provozovat podnik v rámci obvyklého hospodaření
d) dlužníci jsou povinni své závazky vůči dlužníkovi plnit pouze k rukám
předběžného nebo insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
Pro nepatrný konkurs platí, že
a) o námitkách proti konečné zprávě lze rozhodnout bez nařízení jednání
b) při přezkumném jednání lze přednést konečnou zprávu
c) zpeněžovat majetek lze ještě před právní moci usnesení o prohlášení
konkursu
d) k prodeji majetku tvořícího konkursní podstatu není nutný souhlas
věřitelského orgánu
e) žádná odpověď není správná
Věřitelé se v konkursu uspokojují
a) podle návrhu dlužníka
b) podle toho, zda jsou zajištění nebo nezajištění
c) podle podmínek podřízenosti
d) podle volné úvahy insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
Zajištěným věřitelem pro účely insolvenčního řízení se rozumí věřitel, jehož
pohledávka je zajištěna
a) směnkou
b) zástavním právem k věci ve vlastnictví dlužníka
c) zadržovacím právem k věci ve vlastnictví dlužníka
d) zástavním právem k věci ve vlastnictví osoby odlišné od dlužníka
e) žádná odpověď není správná
Insolvenčního správce
a) může odvolat jen insolvenční soud
b) může odvolat první schůze věřitelů konaná po přezkumném jednání
c) může odvolat schůze věřitelů bez uvedení důvodu
d) může odvolat insolvenční soud bez uvedení důvodu
e) žádná odpověď není správná
56.
57.
58.
59.
60.
Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem
funkce insolvenčního správce
a) je podmínkou pro výkon funkce insolvenčního správce
b) se vztahuje i na zaměstnance insolvenčního správce
c) hradí insolvenční správce z vlastních prostředků
d) je možné uplatnit jako hotový výdaj v insolvenčním řízení
e) žádná odpověď není správná
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak
a) rozhodnutím o úpadku spojeným s prohlášením konkursu se přerušují
soudní, správní a jiná řízení o právech a povinnostech, která se týkají
majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty,
jejichž účastníkem je dlužník. V těchto řízeních lze pokračovat jen za
podmínek stanovených tímto zákonem
b) prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a
povinnostech, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být
uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. V těchto
řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených tímto zákonem
c) rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a
povinnostech, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být
uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. V těchto
řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených tímto zákonem
d) prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a
povinnostech, která se netýkají majetkové podstaty, jejichž účastníkem je
dlužník. V těchto řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených
tímto zákonem
e) žádná odpověď není správná
Okamžik doručení rozhodnutí insolvenčního soudu do vlastních rukou
a) má vždy vliv na okamžik nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
b) má vliv na okamžik nabytí právní moci tehdy, pokud je proti tomuto
rozhodnutí přípustné odvolání
c) má vliv na běh lhůty pro splnění povinnosti tímto rozhodnutím uložené
d) nemá vliv na běh lhůty pro podání odvolání
e) žádná odpověď není správná
Věřitelé v oddlužení
a) hlasují, zda oddlužení přijímají, a následně i o způsobu oddlužení
b) hlasují jen o způsobu oddlužení
c) mohou hlasovat výlučně osobně (resp. zástupcem) na schůzi věřitelů,
d) mohou hlasovat osobně (resp. zástupcem) na schůzi věřitelů nebo
hlasovacím lístkem
e) žádná odpověď není správná
Zajištěný věřitel musí v přihlášce své pohledávky
a) uplatnit své zajištění
b) uvést hodnotu svého zajištění
c) označit majetek sloužící k zajištění
d) uvést hodnotu majetku sloužícího k zajištění
e) žádná odpověď není správná
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže
a) je neplní po dobu delší 30 dnů po lhůtě jejich splatnosti
b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě jejich splatnosti
c) souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku
d) dlužník nesplnil povinnost předložit seznam majetků, závazků a
zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
V insolvenčním rejstříku se povinně zveřejní
a) rozhodnutí soudu vydaná v průběhu insolvenčního řízení v anonymizované
podobě
b) rozhodnutí soudu vydaná v průběhu insolvenčního řízení bez provedené
anonymizace
c) rozhodnutí vydaná v incidenčních sporech
d) rozhodnutí soudů, vydaná v jiných než incidenčních sporech, byl-li
insolvenční správce účastníkem takovéhoto řízení
e) žádná odpověď není správná
Smlouvy o „úvěrovém financování“ je oprávněn uzavřít
a) insolvenční správce
b) dlužník, a to za kteréhokoliv stavu insolvenčního řízení
c) dlužník po dobu trvání moratoria
d) dlužník s dispozičními oprávněními
e) žádná odpověď není správná
Osvobození od placení pohledávek po splnění oddlužení a) dlužník je osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v
rozsahu, v němž nebyly uspokojeny
b) dlužník je osvobozen od placení pohledávek věřitelů, kteří se do
insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit mohli
c) dlužník je osvobozen od placení pohledávek věřitelů, k nimž se
v insolvenčním řízení nepřihlíželo
d) dlužník je osvobozen od placení všech pohledávek
e) žádná odpověď není správná
Dlužník je osobu s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě v době
a) od rozhodnutí o úpadku
b) od schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
c) od schválení oddlužení formou splátkového kalendáře
d) od prohlášení konkursu
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků
a) do 15 dnů ode dne doručení žádosti dlužníka o vyškrtnutí ze seznamu
dlužníků v případě, že insolvenční řízení skončilo zamítnutím insolvenčního
návrhu
b) po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno
insolvenční řízení, a to na žádost dlužníka
c) po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno
insolvenční řízení
d) do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno
insolvenční řízení
e) žádná odpověď není správná
67.
68.
69.
70.
71.
Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zrušení konkursu podat návrh na
výkon rozhodnutí pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku
a) kterou dlužník zatajil
b) kterou dlužník nepopřel
c) toto právo se promlčí za 10 let od zrušení konkursu
d) toto právo se promlčí za 10 let ode dne, kdy počala u pohledávky promlčecí
lhůta běžet poprvé
e) žádná odpověď není správná
Půjde-li o dlužníka reorganizovatelného přímo ze zákona, pak o návrhu na povolení
reorganizace platí, že
a) návrh na povolení reorganizace lze podat nejpozději do 15 dnů po
rozhodnutí o úpadku
b) návrh na povolení reorganizace lze podat do 10 dnů před první schůzí
věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku
c) návrh na povolení reorganizace lze podat do 10 dnů před schůzí věřitelů,
která se má konat po přezkumném jednání
d) návrh na povolení reorganizace může podat dlužník do rozhodnutí o
úpadku, byl-li insolvenční návrh podán pro hrozící úpadek dlužníka
e) žádná odpověď není správná
Pro výkon rozhodnutí či exekuci po prohlášení konkursu platí
a) jde-li pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň
postavené, lze výkon rozhodnutí nařídit i provést; návrh na výkon
rozhodnutí či exekuci se podává proti dlužníkovi
b) jde-li pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň
postavené, lze výkon rozhodnutí nařídit i provést pouze na základě
doprovodného usnesení insolvenčního soudu; návrh na výkon rozhodnutí či
exekuci se podává proti insolvenčnímu správci
c) výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního správce lze vést za účelem
vymožení v incidenčních sporech přisouzené náhrady nákladů řízení, které
insolvenční správce způsobil svým zaviněním nebo které vznikly náhodou,
která se mu přihodila
d) nelze vést v žádném případě výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního
správce
e) žádná odpověď není správná
Povinnost vydat do majetkové podstaty plnění z neúčinného právního úkonu dlužníka
má
a) každá osoba
b) osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn
c) dědic osoby, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, a to vždy
d) právní nástupce osoby, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, pokud tvoří s
dlužníkem koncern
e) žádná odpověď není správná
Neúčinnosti se lze dovolávat u těch jednání dlužníka, učiněných před zahájením
insolvenčního řízení
a) která zkracovala věřitele
b) která zvýhodňovala věřitele
c) která byla učiněna mimo běžný obchodní styk
d) u kterých porušil péči řádného hospodáře
e) žádná odpověď není správná
72.
73.
74.
75.
76.
Pokud soud zjistí, že návrh na povolení reorganizace
a) je vadný, neurčitý či nesrozumitelný, bez dalšího návrh na povolení
reorganizace odmítne
b) je vadný, neurčitý či nesrozumitelný, návrh na povolení reorganizace
odmítne poté, co marně uplyne lhůta k odstranění vad stanovená
navrhovateli insolvenčním soudem
c) k řádnému návrhu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy, bez
dalšího návrh na povolení reorganizace odmítne
d) k řádnému návrhu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy, návrh na
povolení reorganizace odmítne poté, co marně uplyne lhůta k doplnění
příloh stanovená navrhovateli insolvenčním soudem
e) žádná odpověď není správná
Hlasovací právo o způsobu oddlužení
a) mají zajištění věřitelé pouze v rozsahu, v jakém výše zajištěné pohledávky
přesahuje hodnotu zajištění stanovenou znaleckým posudkem
b) hlasovací právo nemají na schůzi nepřítomní věřitelé; tedy v tomto případě
nelze hlasovat pomocí hlasovacího lístku
c) hlasovací právo nemají věřitelé, kteří jsou ve vztahu dlužníkovi osobami
blízkými
d) hlasovací právo mají pouze nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svoji
pohledávku
e) žádná odpověď není správná
Nemovitost dlužníka správce
a) zpeněžuje osobně
b) může bez dalšího zpeněžit prostřednictvím realitní kanceláře, ovšem na svůj
náklad
c) může zpeněžit prostřednictvím realitní kanceláře na účet podstaty se
souhlasem schůze věřitelů,
d) může zpeněžit prostřednictvím realitní kanceláře na účet podstaty se
souhlasem soudu a věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
Návrh na povolení oddlužení musí být podán dlužníkem
a) spolu s jeho insolvenčním návrhem
b) nejpozději do 30 dnů od zahájení insolvenčního řízení
c) nejpozději do 30 dnů od zahájení insolvenčního řízení; to platí, bylo-li
řízení zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu
d) nejpozději do 30 dnů od doručení věřitelského insolvenčního návrhu
dlužníkovi
e) žádná odpověď není správná
Oddělený správce
a) je na rozhodování insolvenčního správce zcela nezávislý
b) je pomocný správce insolvenčního správce
c) může být současně insolvenčním správcem
d) může být odvolán první schůzí věřitelů po přezkumném jednání
e) žádná odpověď není správná
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Právní úkony, které mají zásadní význam, může po schválení reorganizačního plánu
činit
a) dlužník s dispozičními oprávněními, pokud reorganizační plán nestanoví
něco jiného
b) osoba, která je podle reorganizačního plánu oprávněna nakládat
s majetkovou podstatou dlužníka
c) dlužník, ale musí mít vždy předběžný souhlas věřitelského výboru
d) dlužník, pokud se věřitelský výbor neusnesl na něčem jiném
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční správce ustanovený do funkce v tuzemsku, se na území jiných členských
států Evropské unie, s výjimkou Dánska, prokazuje
a) neověřenou kopií rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce
b) neověřenou kopií rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce, na požádání
je povinen předložit originál tohoto rozhodnutí
c) ověřenou kopií rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce, na požádání je
povinen předložit úředně ověřený překlad tohoto rozhodnutí
d) úředně ověřeným překladem rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce
e) žádná odpověď není správná
Na místo zkoušky insolvenčního správce skládají pouze rozdílovou zkoušku
a) advokáti a notáři
b) rozhodci
c) osoby se složenou justiční zkouškou
d) auditoři
e) žádná odpověď není správná
Jestliže insolvenční soud
a) návrh na povolení reorganizace odmítne, pokračuje bez dalšího v
insolvenčním řízení. Účinky podání návrhu na povolení reorganizace tímto
rozhodnutím zanikají
b) vezme na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace, pokračuje bez
dalšího v insolvenčním řízení. Účinky podání návrhu na povolení
reorganizace tímto rozhodnutím zanikají
c) návrh na povolení reorganizace zamítne, pokračuje bez dalšího v
insolvenčním řízení. Účinky podání návrhu na povolení reorganizace tímto
rozhodnutím zanikají
d) návrh na povolení reorganizace odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí
nebo jej zamítne, rozhodne současně o zastavení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
Schůzi věřitelů
a) svolává správce
b) svolává soud z vlastní iniciativy
c) svolá soud na návrh správce
d) svolá soud na návrh kteréhokoliv z věřitelů
e) žádná odpověď není správná
Úpadek je řešen konkursem. Provoz podniku dlužníka skončí
a) dnem právní moci usnesení o prohlášení konkursu
b) prodejem podniku jednou smlouvou
c) rozhodnutím věřitelského výboru
d) rozhodnutím insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
83.
84.
85.
86.
V řízení přerušeném prohlášením konkursu lze pokračovat za těchto podmínek
a) vystupoval-li v řízení jako žalobce dlužník, pak lze pokračovat pouze k
návrhu insolvenčního správce nebo dlužníka
b) vystupoval-li v řízení jako žalobce věřitel, nelze pokračovat
c) vystupoval-li v řízení jako žalobce věřitel, lze pokračovat, jde-li o spory o
rozsah majetkové podstaty
d) vystupoval-li v řízení jako žalobce věřitel lze pokračovat, jde-li o spory o
pohledávkách, jež jsou pohledávkami za majetkovou podstatou nebo jim na
roveň postavené
e) žádná odpověď není správná
Pravdivé je toto prohlášení
a) přihláška je podána včas, je-li poslední den lhůty podána doporučeně na
poštu
b) aby přihláška byla podána včas, musí být nejpozději poslední den lhůty
doručena insolvenčnímu soudu
c) je-li přihláška podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud
přihlášku neprodleně insolvenčnímu soudu, aniž o tom vydává rozhodnutí;
účinky spojené s podáním přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde
insolvenčnímu soudu
d) je-li přihláška podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud
přihlášku neprodleně insolvenčnímu soudu; účinky spojené s podáním
přihlášky jsou zachovány dnem, kdy je přihláška podána u jiného než
insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
Spolu s postoupenou pohledávkou nepřechází na nabyvatele pohledávky v
insolvenčním řízení
a) právo účastnit se schůze věřitelů
b) členství ve věřitelském výboru, pokud členem věřitelského výboru byl
věřitel, který na nabyvatele postoupil pouze část své přihlášené pohledávky
c) členství ve věřitelském výboru, pokud členem věřitelského výboru byl
věřitel, který celou svou přihlášenou pohledávku postoupil na nabyvatele
d) funkce zástupce věřitelů, pokud tuto funkci vykonával věřitel, který celou
svou přihlášenou pohledávku postoupil na nabyvatele
e) žádná odpověď není správná
Pro plnění rozvrhového usnesení platí
a) částky určené pro jednotlivé věřitele jim insolvenční správce proplatí na
účet majetkové podstaty, k tomu je oprávněn vytvořit si rezervu v konečné
zprávě
b) částky určené pro jednotlivé věřitele jim insolvenční správce proplatí na
jejich náklad
c) rozvrhové usnesení plní insolvenční správce zpravidla ve svém sídle
d) pokud pro překážky na straně věřitele nedojde k vyplacení částky do 30 dnů
od rozvrhového usnesení, složí insolvenční správce částku do úschovy u
insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
87.
88.
89.
90.
91.
Úpadek je řešen konkursem. Dlužník dlužníka zaplatí svůj dluh po prohlášení konkursu
přímo dlužníkovi. Svého závazku se tak
a) zásadně nezprostí
b) zprostí, pokud dlužník vydal plnění do podstaty
c) zprostí, pokud prokáže, že o prohlášení konkursu nemohl vědět
d) zprostí, pokud z okolností plnění dluhu bylo zřejmé, že dlužník vydá plnění
do podstaty
e) žádná odpověď není správná
Pohledávka v cizí měně se do insolvenčního řízení přihlašuje
a) v dané cizí měně
b) v eurech po přepočtu podle kursu stanoveného ECB
c) v českých korunách, a to kursem vyhlášeným ČNB v den splatnosti
pohledávky, předchází-li splatnost dni zahájení insolvenčního řízení
d) v českých korunách, a to kursem vyhlášeným ČNB v den zahájení
insolvenčního řízení, nepředchází-li splatnost pohledávky dni zahájení
insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
Známým věřitelům dlužníka, kteří mají místo pobytu, bydliště nebo sídlo v členském
státě EU, je povinen insolvenční soud zvlášť doručit
a) vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení
b) rozhodnutí o úpadku
c) výzvu k podávání přihlášek pohledávek
d) rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
e) žádná odpověď není správná
Pro předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku platí
a) předvolání se doručuje předvolávanému do vlastních rukou, a to nejméně 10
dní před výslechem
b) předvolání se doručuje předvolávanému do vlastních rukou, a to nejméně 15
dní před výslechem
c) pokud se předvolávaný ani na opakované předvolání nedostaví, bude k
soudu předveden
d) pokud se předvolávaný bez včasné a důvodné omluvy nedostaví, bude
předveden
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční soud schválené oddlužení splátkovým kalendářem zruší
a) jestliže se dlužník dostal do prodlení se zaplacením 3 po sobě jdoucích
splátek stanovených splátkovým kalendářem
b) jestliže dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek, a to za
předpokladu, že je po splatnosti po dobu delší než 3 měsíce
c) jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno
splnit
d) jestliže to navrhne dlužník
e) žádná odpověď není správná
92.
93.
94.
95.
96.
Nabude-li dlužník po schválení oddlužení do vlastnictví děděním nemovitost, pak
a) v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře je povinen dlužník
nemovitost zpeněžit a výtěžek rozdělit mezi věřitele ve formě mimořádné
splátky
b) v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře je povinen insolvenční
správce nemovitost zpeněžit a výtěžek rozdělit mezi věřitele ve formě
mimořádné splátky
c) v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je povinen insolvenční
správce nemovitost zpeněžit a výtěžek rozdělit mezi věřitele spolu s
ostatním výtěžkem v rozvrhovém usnesení
d) v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nedojde ke zpeněžení
nemovitosti a dlužník s ní naloží dle svého uvážení
e) žádná odpověď není správná
Dlužník vezme svůj návrh na povolení oddlužení zpět v době od povolení do schválení
oddlužení. Soud
a) insolvenční řízení zastaví
b) vezme zpětvzetí na vědomí
c) rozhodne o zrušení úpadku
d) rozhodne o prohlášení konkursu
e) žádná odpověď není správná
Insolvenční zákon nelze použít pro řešení úpadku dlužníka, kterým je
a) státní podnik
b) veřejná střední škola
c) obec
d) veřejná vysoká škola
e) žádná odpověď není správná
Po zahájení insolvenčního řízení bylo jiným než insolvenčním soudem pravomocně
rozhodnuto, že kupní smlouva, kterou dlužník prodal svou věc, je neplatná. To má za
následek
a) platnost kupní smlouvy může posoudit insolvenční soud v incidenčním
sporu
b) platnost kupní smlouvy může posoudit insolvenční soud jako otázku
předběžnou
c) kupní smlouva se automaticky a nezvratně považuje za neplatnou i
v insolvenčním řízení
d) správce může podat žalobu na obnovu řízení, kterým byla neplatnost kupní
smlouvy zjištěna
e) žádná odpověď není správná
Pro hotové výdaje insolvenčního správce platí
a) v konkursu se může insolvenční správce dohodnout s věřitelským výborem
na náhradě některých hotových výdajů v paušální výši
b) při reorganizaci se může insolvenční správce dohodnout s věřitelským
výborem na náhradě některých hotových výdajů v paušální výši
c) všechny hotové výdaje insolvenčního správce se hradí v prokázané výši,
nejvýše však do 5% odměny insolvenčního správce
d) výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštními předpisy, nejvýše však do
5% odměny insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
97.
Likvidátor dlužníka
a) může podat insolvenční návrh
b) je účastníkem insolvenčního řízení
c) vykonává v průběhu insolvenčního řízení svou funkci bez omezení
d) vykonává v průběhu insolvenčního řízení svou funkci jen v rozsahu, v
jakém nepřešla na insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
98. Insolvenční správce je osobu s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové
podstatě v době
a) od rozhodnutí o úpadku
b) od prohlášení konkursu
c) od schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
d) od schválení oddlužení formou splátkového kalendáře
e) žádná odpověď není správná
99. Mezi povinné přílohy návrhu na povolení oddlužení patří
a) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 5 let
b) výpis z rejstříku trestů
c) seznam závazků, případně prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí
došlo v porovnání se seznamem závazků, které v insolvenčním řízení již
dříve předložil
d) znalecký posudek, kterým byl oceněn movitý majetek sloužící k zajištění
pohledávek jeho věřitelů
e) žádná odpověď není správná
100. Kolektivní úpadkové řízení, které se řídí podle Nařízení 1346/2000/ES, nelze v žádném
případě vést proti
a) bance
b) právnické osobě, které má centrum svých zájmů na území Dánska
c) fyzické osobě, která má občanství státu, který není členským státem
Evropské unie
d) fyzické osobě, která má občanství Dánska
e) žádná odpověď není správná
101. Podle insolvenčního zákona může být neúčinný právní úkon dlužníka
a) bez přiměřeného protiplnění
b) zvýhodňující
c) úmyslně zkracující
d) neúmyslně zkracující
e) žádná odpověď není správná
102. Návrh na povolení oddlužení
a) podaný opožděně
insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí
dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a
věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh
podala
b) podaný subjektem, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne
rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze
osoba, která takový návrh podala
c) podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční
soud zamítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh
podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí není přípustné
d) podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční
soud odmítne rozhodnutím, které doručí pouze dlužníku. Odvolání může
podat pouze osoba, která takový návrh podala
e) žádná odpověď není správná
103. Pro rozvrhové usnesení platí
a) všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši
jejich pohledávek tak, jak byla zjištěna
b) vydání rozvrhového usnesení brání, pokud ohledně některé z pohledávek
nebyl skončen incidenční spor
c) pro zařazení do rozvrhu je u pohledávek vázaných na podmínku rozhodný
stav ke dni vydání rozvrhového usnesení
d) rozvrhovým usnesením nelze uspokojit pohledávky za podstatou a
pohledávky jim na roveň postavené
e) žádná odpověď není správná
104. Pro dispoziční oprávnění k majetku, který tvoří majetkovou podstatu, po povolení
reorganizace platí
a) osobou s dispozičními oprávněními je vždy výlučně dlužník
b) insolvenční správce je osobou s dispozičními oprávněními v rozsahu, v
jakém je v dispozičních oprávněních omezen rozhodnutím insolvenčního
soudu dlužník
c) právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou
zásadní význam, činí dlužník se souhlasem insolvenčního správce
d) právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou
zásadní význam, činí dlužník se souhlasem věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
105. K reorganizačnímu plánu musí být v závislosti na navrhovaném typu reorganizace
připojeny tyto doklady
a) smlouvy uzavřené s odkládací podmínkou váznoucí na schválení
reorganizačního plánu insolvenčním soudem
b) vzorová pracovní smlouva uzavíraná se zaměstnanci dlužníka
c) seznam a popis významných smluv, které mají být podle reorganizačního
plánu po jeho schválení insolvenčním soudem uzavřeny
d) prohlášení osob ochotných financovat provedení reorganizačního plánu
e) žádná odpověď není správná
106. Předběžné opatření
a) lze vydat i bez návrhu
b) lze spojit s rozhodnutím o ustavení předběžného správce
c) lze vydat pouze na návrh věřitele, který podal po zahájení insolvenčního
řízení přihlášku pohledávky a uhradil na účet insolvenčního soudu jistotu ve
výši 50 tis. Kč
d) lze vydat pouze na návrh věřitele nebo dlužníka
e) žádná odpověď není správná
107. Ministerstvo spravedlnosti může zrušit povolení správci
a) kterému byla Ministerstvem spravedlnosti opakovaně udělena sankce podle
zákona o insolvenčních správcích
b) který porušil povinnost stanovenou mu insolvenčním zákonem přes písemné
upozornění Ministerstva spravedlnosti opakovaně
c) který byl v insolvenčních řízeních opakovaně odvolán výkonu funkce
d) kterému byla insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle
insolvenčního zákona
e) žádná odpověď není správná
108. Ke správci se dostaví věřitel a žádá o nahlédnutí do listin přiložených jiným věřitelem
k přihlášce. Správce
a) nahlédnutí umožní
b) nahlédnutí neumožní
c) sepíše o nahlížení záznam
d) dohlíží, osobně či prostřednictvím pověřené osoby, na nahlížení
e) žádná odpověď není správná
109. Proti rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs se může odvolat
a) není odvolání b)
schůze věřitelů c)
věřitelský výbor d)
dlužník
e) žádná odpověď není správná
110. Mezi podřízené pohledávky nenáleží
a) pohledávka vázaná na rozvazovací podmínku
b) pohledávky z podřízeného dluhopisu
c) pohledávky společníků dlužníka, které vyplývají z jejich účasti ve
společnosti
d) pohledávky věřitelů z darovacích smluv
e) žádná odpověď není správná
111. Nařízení 1346/2000/ES lze aplikovat na úpadkové řízení vedené na majetek
následujícího dlužníka
a) pouze fyzickou osobu podnikatele
b) právnickou osobu, která není podnikatelem
c) jakoukoliv fyzickou osobu
d) pouze dlužníka, který je podnikatelem
e) žádná odpověď není správná
112. Předložení konečné zprávy nebrání, že
a) dosud není ukončen incidenční spor o popřené pohledávce
b) nebylo dosud rozhodnuto o vyloučení majetku z majetkové podstaty pro
jeho neprodejnost
c) dosud nebylo dokončeno zpeněžování majetkové podstaty
d) dosud není ukončeno řízení ohledně podané žaloby na vyloučení dosud
nezpeněžené nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka
e) žádná odpověď není správná
113. Přihlášky pohledávek, které jsou podány po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek
pohledávek stanovené v rozhodnutí o úpadku dlužníka
a) budou popřeny na přezkumném jednání
b) nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny
c) budou insolvenčním soudem odmítnuty
d) budou insolvenčním soudem zamítnuty
e) žádná odpověď není správná
114. Nemovitost, která je uvedena v soupisu majetkové podstaty, musí být oceněna
a) znalcem v případě, že nemovitost je předmětem zajištění a ocenění znalcem
požaduje zajištěný věřitel
b) vždy znalcem v případě, že nemovitost je předmětem zajištění a věřitel
uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění
c) vždy znalcem v případě, že nemovitost je předmětem zajištění, a to i v
případě, že věřitel neuplatňuje právo na uspokojení ze zajištění
d) znalcem, požaduje-li to věřitelský výbor a finančně to zajistí
e) žádná odpověď není správná
115. Nařízení Rady č. 1346/2000
a) je i na území ČR přímo účinné
b) je přímo účinné v celé EU bez výjimek
c) je přímo účinné v celé EU s výjimkou Dánska
d) není přímo účinné
e) žádná odpověď není správná
116. Zákon připouští, aby insolvenční návrh podal jako dlužník
a) státní podnik
b) obec
c) nadace
d) kraj
e) žádná odpověď není správná
117. Po dobu trvání moratoria dlužník může uhradit přednostně závazek bezprostředně
související se zachováním provozu podniku vzniklý
a) 3 měsíce před vyhlášením moratoria
b) 30 dnů před vyhlášením moratoria
c) po vyhlášení moratoria
d) dlužník žádný závazek přednostně uhradit nemůže
e) žádná odpověď není správná
118. Dlužník, který navrhuje, aby mu v oddlužení splátkovým kalendářem zůstávala vyšší
než nepostižitelná částka, je povinen
a) o to požádat v návrhu na povolení oddlužení
b) uvést výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení
c) vysvětlit důvod, které vedly k jeho úpadku
d) přiložit k návrhu na povolení oddlužení souhlas s výší měsíčních splátek
udělený nejméně polovinou nezajištěných věřitelů počítáno podle výše
pohledávky,
e) žádná odpověď není správná
119. Prohlášením konkursu se nepřerušují
a) řízení o správních deliktech
b) řízení o výživném nezletilých dětí, to jen pokud nejde o řízení, v němž
dlužník vystupuje jako oprávněná osoba
c) řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
d) řízení ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, bez ohledu
na to, zda je dlužník podnikatelem či nikoliv
e) žádná odpověď není správná
120. Samostatnou skupinou, pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a
hlasování věřitelů o přijetí reorganizačního plánu, jsou zejména
a) každý zajištěný věřitel
b) společníci (členové) dlužníka
c) zajištění věřitelé dohromady
d) věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny
e) žádná odpověď není správná
121. Insolvenční řízení končí
a) okamžikem znepřístupnění údajů o dlužníkovi v insolvenčním rejstříku
b) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu
c) rozhodnutím, kterým insolvenční soud bere na vědomí splnění
reorganizačního plánu
d) nabytím právní moci rozhodnutí o vzetí na vědomí splnění oddlužení
e) žádná odpověď není správná
122. Moratorium
a) je pouze pro podnikatele
b) vyžaduje souhlas věřitelů
c) může trvat až 6 měsíců
d) může být povoleno i před zahájením insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
123. V insolvenčním rejstříku se nezveřejňují (podléhají anonymizaci) tyto údaje
a) osobní údaje každé fyzické osoby obsažené v podáních soudu
b) osobní údaje fyzické osoby, která učinila příslušné podání, a to na její žádost
c) osobní údaje fyzické osoby obsažené v podání učiněném jinou osobou
d) osobní údaje fyzické osoby obsažené jak v podáních adresovaných soudu,
tak v soudních rozhodnutích
e) žádná odpověď není správná
124. Důvodem pro zrušení povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce je vždy
okolnost, že
a) vůči insolvenčnímu správci bylo zahájeno insolvenční řízení
b) insolvenční správce byl pravomocně odsouzen pro trestný čin
c) insolvenční správce nemá uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu
d) se insolvenční správce dopustil porušení povinností při výkonu funkce
správce
e) žádná odpověď není správná
125. O přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat
a) i před podáním návrhu na povolení reorganizace
b) pouze po podání návrhu na povolení reorganizace
c) i před podáním insolvenčního návrhu
d) pouze po podání insolvenčního návrhu
e) žádná odpověď není správná
126. Osvobození od placení pohledávek v případě, že dlužník řádně a včas splnil všechny
povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, se týká
a) peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena
v trestním řízení pro úmyslný trestný čin
b) neuspokojených částí nezajištěných pohledávek zahrnutých do oddlužení
c) pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky v insolvenčním řízení nepřihlásili
d) pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní
povinnosti
e) žádná odpověď není správná
127. Dlužníkův syn majetek náležející do majetkové podstaty
a) nemůže nabýt nikdy
b) může nabýt i v průběhu konkursu, jde-li o prodej veřejnou dražbou
c) může nabýt bez dalšího po 3 letech po skončení konkursu
d) může nabýt i v průběhu konkursu, povolil-li soud výjimku
e) žádná odpověď není správná
128. Pro prodej movitých věcí a nemovitostí v konkursu podle ustanovení občanského
soudního řádu o výkonu rozhodnutí, platí
a) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou, aniž by k
tomu potřeboval souhlas
b) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou po
předchozím souhlasu insolvenčního soudu
c) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou po
předchozím souhlasu věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů
d) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek, který je předmětem
zajištění, touto formou podle pokynu zajištěného věřitele
e) žádná odpověď není správná
129. Nájemní smlouvu po prohlášení konkursu
a) insolvenční správce musí vždy vypovědět
b) může insolvenční správce plnit
c) může insolvenční správce vypovědět
d) nemůže insolvenční správce vypovědět
e) žádná odpověď není správná
130. V případě insolvenčního řízení zahájeného na základě návrhu věřitele smí dlužník do
rozhodnutí o úpadku bez případné sankce neúčinnosti
a) hradit své splatné závazky týkající se provozu podniku
b) darovat část svého majetku
c) hradit daně
d) hradit jakékoliv závazky pouze se souhlasem předběžného správce
e) žádná odpověď není správná
131. Po dobu trvání moratoria nelze
a) vydat rozhodnutí o úpadku
b) uplatnit pohledávku vůči dlužníkovi přihláškou
c) provést exekuci postihující majetek dlužníka
d) ustanovit předběžného správce
e) žádná odpověď není správná
132. Seznam přihlášených pohledávek musí insolvenční správce předložit insolvenčnímu
soudu
a) vždy nejméně 15 dnů před konáním přezkumného jednání
b) 15 dnů před konáním přezkumného jednání pokud se přezkumné jednání
koná více než 15 dní po konci lhůty pro podávání přihlášek pohledávek
c) 3 dny před konáním přezkumného jednání v případě, že insolvenční soud
rozhodl o úpadku dlužníka a současně povolil jeho oddlužení
d) 3 dny před konáním přezkumného jednání pokud insolvenční soud rozhodl o
úpadku dlužníka a současně povolil jeho reorganizaci
e) žádná odpověď není správná
133. Účastníky insolvenčního řízení jsou
a) všichni věřitelé dlužníka zachycení v účetní evidenci dlužníka
b) vždy insolvenční správce
c) likvidátor dlužníka, pro tu část řízení, kde je rozhodováno o jeho nárocích
d) dlužník
e) žádná odpověď není správná
134. Úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Vyjde najevo, že dlužník
dlouhodobě zatajoval další pravidelný příjem z dalšího pracovního poměru. Tato
skutečnost
a) nemá na insolvenční řízení žádný vliv
b) povede ke svolání schůze věřitelů, která rozhodne o dalším postupu
c) je důvodem ke zrušení schváleného oddlužení
d) je důvodem pro prohlášení konkursu
e) žádná odpověď není správná
135. Činnost insolvenčního správce nemůže být povolena fyzické osobě, která
a) byla odsouzena za trestný čin v dopravě spáchaný z nedbalosti
b) je dlužníkem v probíhajícím insolvenčním řízení
c) je jednatelem společnosti s ručením omezeným, jestliže ohledné této
společnosti probíhá insolvenční řízení
d) před 3 roky ukončila činnost insolvenčního správce a oznámila to
Ministerstvu spravedlnosti
e) žádná odpověď není správná
136. Pro plnění rozvrhového usnesení platí
a) částky určené pro jednotlivé věřitele, pokud nepřesahují 500,- Kč může
insolvenční správce složit do úschovy u soudu
b) částky určené pro jednotlivé věřitele, pokud nepřesahují 500,- Kč může
insolvenční správce složit do úschovy u insolvenčního soudu
c) částky připadající na plnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl
ukončen incidenční spor, může insolvenční správce složit do úschovy u
soudu
d) částky připadající na plnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl
ukončen incidenční spor, může insolvenční správce složit do úschovy u
insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
137. Samostatnou skupinu věřitelů v reorganizaci tvoří podle zákona
a) zajištění věřitelé
b) každý zajištěný věřitel samostatně
c) společníci a členové dlužníka
d) zaměstnanci dlužníka
e) žádná odpověď není správná
138. Reorganizace je i bez předběžného schválení reorganizačního plánu věřiteli
přípustná u dlužníka, který
a) je v likvidaci
b) zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců
c) vykázal hodnotu aktiv v rozvaze nejméně 100 mil. Kč
d) v posledním účetním období dosáhl obratu alespoň 100 mil. Kč
e) žádná odpověď není správná
139. Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku, tato pohledávka byla zjištěna.
Posléze tuto pohledávku zcela uspokojil solidární spoludlužník dlužníka. Pro tuto
situaci platí
a) na insolvenční řízení dlužníka nemá vliv, pohledávka věřitele bude
poměrně uspokojena v rozvrhu
b) vezme-li věřitel svou přihlášku bez zbytečného odkladu zpět, soud vezme
zpětvzetí na vědomí
c) nevezme-li věřitel svou přihlášku bez zbytečného odkladu zpět, soud jeho
účast v insolvenčním řízení ukončí
d) soud rozhodne o odmítnutí přihlášky
e) žádná odpověď není správná
140. Hypotéční podstatu
a) tvoří majetek, sloužící ke krytí hypotéční zástavních listů
b) lze kdykoliv použít na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního
správce
c) lze použít výlučně na úhradu pohledávek majitelů hypotéčních zástavních
listů
d) lze použít na úhradu nákladů spojených se správou a zpeněžením hypotéční
podstaty a na úhradu pohledávek majitelů hypotéčních zástavních listů,
zbude-li po uspokojení těchto pohledávek část výtěžku dosažená
zpeněžením hypotéční podstaty, použije se v rozvrhu na uspokojení
ostatních pohledávek
e) žádná odpověď není správná
141. O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů
uvedených v ustanoveních insolvenčního zákona, tohoto věřitele neprodleně vyrozumí
a) insolvenční správce, jde-li o hlasování po zahájení insolvenčního řízení
b) dlužník, jde-li o hlasování po zahájením insolvenčního řízení
c) dlužník, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení
d) insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
142. Předběžné opatření může insolvenční soud nařídit
a) i z vlastní iniciativy
b) pouze z vlastní iniciativy
c) na návrh účastníka insolvenčního řízení
d) k podnětu zaměstnance dlužníka
e) žádná odpověď není správná
143. Zálohu na náklady insolvenčního řízení
a) nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a
jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích
b) může insolvenční soud vyměřit pouze jednorázově, a to do výše 50.000,- Kč
c) může insolvenční soud vyměřit opakovaně, a to do celkové výše 50.000,Kč
d) nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, u kterého jsou dány podmínky pro
přiznání osvobození od placení soudních poplatků
e) žádná odpověď není správná
144. K návrhu na vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce musí žadatel,
kterým je fyzická osoba, připojit
a) doklad prokazující dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském
studijním programu
b) výpis z rejstříku trestů
c) smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu
d) správní poplatek
e) žádná odpověď není správná
145. Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže
a) dlužník před schválením reorganizačního plánu začal podnikat, ačkoli podle
reorganizačního plánu podnikat neměl
b) dlužník neplatí řádně a včas úroky podle § 171 odst. 4, nebo v podstatném
rozsahu neplní své jiné splatné peněžité závazky
c) v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné
povinnosti stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část
tohoto plánu nebude možné plnit
d) oprávněná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán ani po
jejím případném prodloužení
insolvenčním soudem nebo předložený
reorganizační plán vezme zpět
e) žádná odpověď není správná
146. Úpadek byl řešen oddlužením splátkovým kalendářem a dlužník byl osvobozen od
placení pohledávek. Za rok vyjde najevo, že dlužník ze zatajeného příjmu poskytl
jednomu věřiteli výhodu tím, že jej – na rozdíl od ostatních věřitelů – zcela uspokojil.
Tato okolnost
a) je bez jakéhokoliv vlivu na přiznané osvobození
b) automaticky znamená odpadnutí účinku osvobození
c) umožňuje dotčeným věřitelům navrhnout odejmutí osvobození
d) může vést k odejmutí osvobození rozhodnutím soudu
e) žádná odpověď není správná
147. Likvidátor dlužníka
a) je povinen poskytovat insolvenčnímu správci součinnost
b) je podle insolvenčního zákona procesním subjektem
c) není účastníkem insolvenčního řízení
d) není v insolvenčním řízení oprávněn k žádné odměně a náhradě nutných
výdajů
e) žádná odpověď není správná
148. Seznam insolvenčních správců
a) může zahrnovat i hostující správce
b) vede Ministerstvo vnitra
c) vedou krajské soudy
d) neslouží pro výběr likvidátorů obchodních společností
e) žádná odpověď není správná
149. V případě úpadku tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky
pojišťovny z třetího státu, po odnětí povolení, je insolvenční správce povinen
a) zajistit zveřejnění výtahu z rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu v
Úředním věstníku Evropské unie
b) vyzvat všechny věřitele, kteří jsou uvedeni v účetnictví úpadce, aby
přihlásili své pohledávky ve lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku
c) určit osobu, která jej bude zastupovat při výkonu jeho pravomoci na území
jiného státu
d) na výzvu orgánu dozoru poskytnout mu informace týkající se insolvenčního
řízení
e) žádná odpověď není správná
150. Je-li podána vylučovací žaloba, správce věc, která je předmětem žaloby, zpeněžit
a) nikdy nemůže
b) může ve veřejné dražbě bez dalších omezení
c) může, jestliže odvrací újmu bezprostředně hrozící této věci
d) může se souhlasem žalobce
e) žádná odpověď není správná
151. Osoba X zažalovala osobu Y o zaplacení peněžité částky. Posléze je na osobu X
prohlášen konkurs. Pro řízení o žalobě platí
a) prohlášením konkursu došlo k přerušení řízení
b) navrhne-li správce pokračovat v řízení, stane se žalobcem namísto osoby X
c) navrhne-li jiný účastník řízení pokračovat v řízení, stane se správce
žalobcem namísto osoby X
d) nenavrhne-li nikdo pokračovat v řízení, zůstane řízení po dobu konkursu
přerušeno
e) žádná odpověď není správná
152. Návrh na povolení reorganizace insolvenční soud
a) zamítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro
tento nedostatek
b) odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro
tento nedostatek pokračovat
c) odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm lze pro
tento nedostatek pokračovat jen s obtížemi
d) odmítne, pokud k němu nejsou přes jeho výzvu připojeny zákonem
požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu
stanovené náležitosti
e) žádná odpověď není správná
153. Insolvenční správce může být odvolán z funkce
a) rozhodnutím schůze věřitelů
b) rozhodnutím soudu ze zdravotních důvodů
c) rozhodnutím soudu pro neplnění povinností správce
d) předsedou insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
154. Po rozhodnutí o úpadku dlužníka - pobočky pojišťovny z třetího státu, provedl věřitel
započtení svoji pohledávky proti pohledávce dlužníka.
a) takovéto započtení není přípustné, neboť po rozhodnutí o úpadku nelze
nikdy započítávat vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele
b) takovéto započtení je přípustné vždy, když věřitel má proti dlužníkovi
pohledávku z pojištění
c) takovéto započtení je možné za předpokladu, že započtení povoluje právo,
kterým se řídí pohledávka dlužníka
d) za předpokladu, že započtení povoluje právo, kterým se řídí pohledávka
dlužníka, je takovéto započtení přípustné i tehdy, jestliže v době nabytí
započitatelné pohledávky věřitel věděl o dlužníkově úpadku
e) žádná odpověď není správná
155. Při prodeji podniku v rámci konkursu
a) se použijí ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku, ledaže
insolvenční zákon stanoví jinak
b) se nepoužijí ustanovení obchodního zákoníku
c) přecházejí na nabyvatele všechny dlužníkovy dluhy spojené s podnikem
d) nepřecházejí na nabyvatele vzniklé dlužníkovy peněžité dluhy spojené
s podnikem
e) žádná odpověď není správná
156. V konečné zprávě musí insolvenční správce uvést
a) podíl nezajištěného věřitele na částce, která má být mezi nezajištěné věřitele
rozdělena v rámci rozvrhového usnesení
b) označení jednotlivých věřitelů, kteří budou uspokojeni v rámci rozvrhu
c) částky, které byly vyplaceny zajištěnému věřiteli
d) vyčíslení částek, které nezajištění věřitelé obdrží v rámci rozvrhového
usnesení
e) žádná odpověď není správná
157. Žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty
a) může podat dlužník, pokud se domnívá, že uvedený majetek neměl být do
soupisu majetkové podstaty zařazen
b) podává žalobce v konkursu proti insolvenčnímu správci
c) může podat i státní zastupitelství
d) může podat osoba, která tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu
majetkové podstaty zařazen
e) žádná odpověď není správná
158. Pohledávky za majetkovou podstatou
a) se nepřihlašují
b) se přihlašují
c) se uplatňují pořadem práva
d) se uplatňují incidenční žalobou
e) žádná odpověď není správná
159. Přednostní právo sestavit reorganizační plán má
a) dlužník, ledaže oznámil insolvenčnímu soudu, že reorganizační plán
předložit nehodlá
b) dlužník, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak
c) vždy bezvýjimečně dlužník
d) dlužník, ledaže se schůze věřitelů usnesla, že toto právo nemá
e) žádná odpověď není správná
160. Insolvenční soud je povinen svolat schůzi věřitelů
a) na návrh insolvenčního správce
b) na návrh věřitelského výboru
c) na návrh státního zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení
d) na návrh věřitele, jehož pohledávka počítaná podle výše činí alespoň
desetinu přihlášených pohledávek
e) žádná odpověď není správná
161. Zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku je možno za předpokladu splnění
ostatních podmínek, je-li dlužník
a) fyzickou osobou - nepodnikatelem
b) akciovou společností
c) fyzickou osobou - podnikatelem
d) družstvem
e) žádná odpověď není správná
162. V průběhu insolvenčního řízení insolvenční správce vážně onemocní. Do úvahy
přichází
a) rozhodnout o odvolání insolvenčního správce
b) rozhodnout o zproštění insolvenčního správce
c) ustanovit insolvenčnímu správci zástupce
d) ustanovit odděleného správce
e) žádná odpověď není správná
163. Úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Dlužník změnil
zaměstnavatele. Tuto skutečnost oznámí
a) insolvenčnímu soudu
b) správci
c) každému z přihlášených věřitelů
d) věřitelskému výboru
e) žádná odpověď není správná
164. Rozvrhové usnesení
a) vychází z údajů ve schválené konečné zprávě
b) je rozhodnutím, kterým se insolvenční řízení končí
c) je součástí konečné zprávy
d) není součástí konečné zprávy
e) žádná odpověď není správná
165. Správce ustanovený v úpadkovém řízení ve Španělsku může doložit v České republice
své ustanovení
a) úředně ověřenou kopií španělského rozhodnutí
b) úředně ověřenou kopií španělského rozhodnutí s apostillou
c) úředně ověřeným překladem španělského rozhodnutí do češtiny
d) překladem španělského rozhodnutí do angličtiny
e) žádná odpověď není správná
166. Žalobu na určení neplatnosti právního úkonu dlužníka může podat
a) výlučně insolvenční správce
b) dlužník s dispozičními oprávněními
c) státní zastupitelství
d) přihlášený věřitel, jehož pohledávka dosud nebyla zjištěna
e) žádná odpověď není správná
167. Insolvenční správce musí zadat znalci ocenění hodnoty majetku sepsaného do
majetkové podstaty (pokud nebyl znalec ustanoven insolvenčním soudem) v případě,
kdy
a) jde o majetek obtížně ocenitelný
b) je k majetku uplatněno právo ze zajištění
c) je jedinou smlouvou zpeněžena celá majetková podstata nebo část podniku
d) je jedinou smlouvou zpeněžen dlužníkův podnik
e) žádná odpověď není správná
168. Insolvenční soud rozhodne o odvolání insolvenčního správce z funkce
a) na návrh dlužníka
b) na návrh věřitele
c) na návrh věřitelského výboru
d) i bez návrhu
e) žádná odpověď není správná
169. Po prohlášení konkursu
a) lze nařídit exekuci na majetek dlužníka
b) nelze nařídit exekuci na majetek dlužníka
c) lze exekuci na majetek dlužníka provést
d) nelze provést výkon rozhodnutí postihující majetek dlužníka
e) žádná odpověď není správná
170. Prohlášením konkursu
a) se pohledávky vázané na odkládací podmínku považují nadále za
podmíněné
b) je osobou oprávněnou nakládat s majetkem dlužníka, který nenáleží do
majetkové podstaty insolvenční správce
c) automaticky zanikají plné moci, které dlužník udělil pro účely insolvenčního
řízení
d) se přerušuje likvidace a zanikají předběžná opatření
e) žádná odpověď není správná
171. Insolvenční soud v řízení v prvním stupni může rozhodovat
a) samosoudcem
b) vyšším soudním úředníkem
c) asistentem soudce
d) v senátě složeném z 3 soudců
e) žádná odpověď není správná
172. Věřitelský výbor může mít následující počet členů
a) 3
b) 4
c) 6
d) 9
e) žádná odpověď není správná
173. Přihláškou se neuplatňují
a) pohledávky dosud nesplatné
b) budoucí pohledávky dlužníkových ručitelů či spoludlužníků pro případ, že
tito budou nuceni v průběhu insolvenčního řízení plnit na místo dlužníka již
přihlášenému insolvenčnímu věřiteli
c) pohledávky na dlužném výživném ze zákona
d) pohledávky z titulu vzájemného plnění v případě neúčinného právního
úkonu
e) žádná odpověď není správná
174. Pokud se jedná o věcně či osobně zajištěné pohledávky, pak platí, že
a) věřiteli, který uplatnil svoji pohledávku přihláškou do insolvenčního řízení,
nic nebrání domáhat se mimo insolvenční řízení uspokojení ze zástavy ve
vlastnictví třetí osoby
b) věřiteli, který uplatnil svoji pohledávku přihláškou do insolvenčního řízení,
nic nebrání domáhat se mimo insolvenční řízení uspokojení vůči ručitelům
či spoludlužníkům dlužníka
c) dlužníkovi ručitelé či spoludlužníci jsou oprávněni přihlásit do
insolvenčního řízení podmíněně svoji pohledávku pro případ, že v průběhu
insolvenčního řízení budou plnit dlužníkovu věřiteli, který se přihlásil do
insolvenčního řízení
d) dlužníkův ručitel či spoludlužník je oprávněn poté, co v průběhu
insolvenčního řízení plnil za dlužníka, navrhnout insolvenčnímu soudu, aby
připustil jeho vstup do řízení na místo věřitele, jemuž bylo plněno
e) žádná odpověď není správná
175. Jedním z předpokladů pro posouzení konkursu jako nepatrného je, že
a) dlužníkem je vždy jen fyzická osoba
b) celkový obrat dlužníka podnikatele za poslední účetní období před
prohlášením konkursu nepřesahuje 1 000 000 Kč
c) celkový obrat dlužníka podnikatele za poslední účetní období před
prohlášením konkursu nepřesahuje 2 000 000 Kč
d) dlužník nemá více než 50 věřitelů
e) žádná odpověď není správná
176. Bylo-li rozhodnuto, že konkurs je nepatrný
a) k vyloučení nedobytných pohledávek postačuje souhlas věřitelského orgánu
b) k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů dlužníka
nepotřebuje správce žádný souhlas
c) k prodeji movitých věcí mimo dražbu není třeba žádného souhlasu
d) konečnou zprávu lze přednést již při přezkumném jednání
e) žádná odpověď není správná
177. Mezi finanční instituce, jejichž úpadek je řešen ve speciální části insolvenčního zákona
nepatří
a) zahraniční banky podnikající na území České republiky prostřednictvím
organizační složky bez využití jednotné licence
b) samostatní likvidátoři pojistných událostí
c) spořitelní a úvěrní družstva poté, kdy jim bylo odňato povolení
d) obchodník s cennými papíry, který není bankou
e) žádná odpověď není správná
178. Reorganizační plán obsahuje
a) jmenný seznam všech zaměstnanců
b) určení způsobu reorganizace
c) rozdělení věřitelů do skupin
d) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz podniku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
179. Moratorium může insolvenční soud vyhlásit
a) pouze po zahájení insolvenčního řízení
b) také před zahájením insolvenčního řízení
c) jen na návrh dlužníka
d) jen na návrh insolvenčního navrhovatele
e) žádná odpověď není správná
180. Jednání věřitelského výboru může svolat
a) dlužník
b) správce
c) soud
d) státní zástupce
e) žádná odpověď není správná
181. Úpadek je řešen konkursem. Částečný rozvrh je podmíněn
a) návrhem správce
b) souhlasem věřitelského výboru
c) takovým stavem zpeněžení majetkové podstaty, který provedení částečného
rozvrhu umožňuje
d) tím, že se nejedná o nepatrný konkurs
e) žádná odpověď není správná
182. Insolvenční soud může zakázat dlužníku s dispozičními oprávněními nakládání
s majetkovou podstatou nebo může jeho oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit
a) v zájmu věřitelů zejména tehdy, vzniknou-li pochybnosti o poctivém jednání
nebo odborné způsobilosti dlužníka nebo osob jednajících jeho jménem
b) v zájmu zachování zaměstnanosti
c) v zájmu ochrany životního prostředí
d) na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru anebo i bez
návrhu
e) žádná odpověď není správná
183. Návrh na oddlužení může podat
a) každá fyzická osoba
b) fyzická osoba, která není podnikatelem
c) právnická osoba, která není podnikatelem
d) věřitel dlužníka, přičemž dlužník musí být fyzickou osobou
e) žádná odpověď není správná
184. Pohledávkami vyloučenými z uspokojení v rámci insolvenčního řízení jsou
a) náklady účastníků insolvenčního řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním
řízení
b) náklady účastníků insolvenčního řízení vzniklé jim v incidenčních sporech
c) smluvní pokuta, pokud právo na její uplatnění vzniklo před rozhodnutím o
úpadku
d) úroky z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, pokud přirostly k
pohledávce po rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
185. Prohlášením konkursu se nepřerušují
a) veškerá řízení ve věcech obchodního rejstříku
b) veškerá řízení ve věcech, kde je dlužník jediným účastníkem řízení
c) veškerá řízení před úřadem práce
d) veškerá správní řízení
e) žádná odpověď není správná
186. Reorganizační plán obsahuje vždy
a) určení způsobu reorganizace
b) určení osob, které mohou nakládat s majetkovou podstatou
c) seznam dlužníkem udělených plných mocí
d) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu
e) žádná odpověď není správná
187. Údajem o způsobu reorganizace obsaženým v návrhu na povolení reorganizace
a) je vázán insolvenční soud
b) nejsou vázány osoby, jež reorganizační plán sestavují
c) není vázána osoba, která jej podala
d) není vázána banka dlužníka
e) žádná odpověď není správná
188. Pro uplatňování pracovněprávních pohledávek v insolvenčním řízení platí
a) uplatňují se přímo u insolvenčního správce, případně žalobou o zaplacení
proti insolvenčnímu správci
b) některé z nich se uplatňují přihláškou na předepsaném formuláři
c) pokud věřitel pohledávku v insolvenčním řízení neuplatní, k pohledávce se
nepřihlíží
d) pokud věřitel pohledávku v insolvenčním řízení neuplatí, pokládá se za
uplatněnou ve výši vyplývající z evidence dlužníka
e) žádná odpověď není správná
189. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bude k uspokojení věřitelů využit
majetek, který dlužník nabyl
a) v době od zahájení insolvenčního řízení do povolení oddlužení
b) v době od povolení oddlužení do schválení oddlužení
c) v době od schválení oddlužení do podání konečné zprávy
d) před zahájením insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
190. Podmínkou pro výkon činnosti insolvenčního správce není
a) bezúhonnost
b) vysokoškolské vzdělání výlučně v oboru ekonomie
c) uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
d) složení kauce 100.000 Kč na účet Ministerstva spravedlnosti
e) žádná odpověď není správná
191. Insolvenčním navrhovatelem je dlužník. K insolvenčnímu návrhu je povinen připojit
a) seznam majetku
b) seznam zaměstnanců
c) výpis z rejstříku trestů
d) seznam závazků
e) žádná odpověď není správná
192. Prohlášením konkursu
a) se dlužníkovy závazky považují za splatné
b) se dlužníkovy pohledávky považují za splatné
c) nezaniká prokura
d) zaniká plná moc dlužníkova advokáta udělená pro vymáhání pohledávky
e) žádná odpověď není správná
193. Úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Dlužník se přestěhoval
do nového bydliště. Tuto skutečnost oznámí
a) insolvenčnímu soudu
b) správci
c) každému z přihlášených věřitelů
d) věřitelskému výboru
e) žádná odpověď není správná
194. Insolvenční správce
a) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých zvláštní právní předpis
stanoví povinnost mlčenlivosti, pokud se o nich dozvěděl při výkonu své
funkce, a to i po jejím skončení
b) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých zvláštní právní předpis
stanoví povinnost mlčenlivosti, pokud se o nich dozvěděl při výkonu své
funkce; po jejím skončení zachovává insolvenční správce mlčenlivost po
dobu 10 let od zproštění funkce
c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých zvláštní právní předpis
stanoví povinnost mlčenlivosti, pokud se o nich dozvěděl při výkonu své
funkce; totéž platí pro třetí osoby vykonávající činnosti, ke kterým je
povinen insolvenční správce
d) může být povinnosti zachovávat mlčenlivost zbaven insolvenčním soudem
nebo osobou, v jejímž zájmu má tuto povinnost
e) žádná odpověď není správná
195. Insolvenční soud rozhodne o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím, které
musí být (nejde-li o způsob řešení úpadku oddlužením) vydáno
a) do 3 měsíců od zahájení insolvenčního řízení
b) do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku
c) do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o úpadku
d) ne dříve než po první schůzi věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku
e) žádná odpověď není správná
196. Existenční potřeby dlužníka v konkursu a jeho rodiny
a) platí insolvenční správce z majetkové podstaty podle pokynu soudu
b) platí insolvenční správce z majetkové podstaty podle pokynu věřitelského
výboru
c) platí insolvenční správce z majetkové podstaty podle pokynu schůze věřitelů
d) se nemusí hradit z majetkové podstaty
e) žádná odpověď není správná
197. Je-li dlužníkem společnost s ručením omezeným, členem věřitelského výboru nemůže
být věřitel, který
a) je společníkem dlužníka
b) je jednatelem dlužníka
c) je bývalým zaměstnancem dlužníka
d) je 100% akcionářem akciové společnosti, která je jediným společníkem
dlužníka
e) žádná odpověď není správná
198. Rozhoduje-li insolvenční soud v oddlužení splátkovým kalendářem o tom, že
dlužníkovi bude ponechána vyšší než exekucí nepostižitelná částky, přihlíží k
a) opatřením, která dlužník činí ke snížení svých příjmů
b) opatřením, která dlužník činí ke zvýšení svých závazků
c) důvodům úpadku
d) doporučení věřitelů
e) žádná odpověď není správná
199. Na vymezení a rozsah majetkové podstaty
a) má vliv, zda řízení bylo zahájeno k dlužnickému či věřitelskému návrhu
b) nemá vliv, zda řízení bylo zahájeno k dlužnickému či věřitelskému návrhu
c) má vliv způsob řešení úpadku
d) nemá vliv způsob řešení úpadku
e) žádná odpověď není správná
200. Je-li přihláška vadná
a) vyzývá k odstranění vad správce
b) vyzývá k odstranění vad soud
c) činí lhůta k odstranění vad přihlášky nejméně 7 dnů
d) činí lhůta k odstranění vad přihlášky nejméně 15 dnů
e) žádná odpověď není správná
201. Úpadek je řešen oddlužením splátkovým kalendářem. Zajištěný věřitel
a) bude uspokojen z výtěžku zpeněžení zajištění; případný neuhrazený zbytek
jeho pohledávky bude uspokojován splátkovým kalendářem
b) nemusí po dobu oddlužení udělit pokyn ke zpeněžení předmětu zajištění
c) musí udělit pokyn ke zpeněžení předmětu zajištění nejpozději do jednoho
roku od schválení oddlužení
d) bude uspokojen jen z výtěžku zpeněžení zajištění
e) žádná odpověď není správná
202. Právní postavení věřitelů se v rámci insolvenčního řízení odvíjí
a) zásadně od jejich předúpadkového postavení
b) od zjištění v rámci přezkumu jejich přihlášek (pohledávek)
c) od rozhodnutí soudu o jejich právním postavení
d) od rozhodnutí schůze věřitelů
e) žádná odpověď není správná
203. O způsobu oddlužení dlužníka
a) rozhodují zajištění věřitelé na schůzi věřitelů nebo mimo schůzi věřitelů
prostřednictvím hlasovacích lístků
b) mohou nezajištění věřitelé rozhodovat mimo schůzi věřitelů, a to i před
zahájením insolvenčního řízení. K jejich hlasu se bude přihlížet jen tehdy,
pokud včas přihlásili svou pohledávku
c) mohou nezajištění věřitelé rozhodovat mimo schůzi věřitelů, a to i před
zahájením insolvenčního řízení. K jejich hlasu se bude přihlížet jen tehdy,
pokud jej sami doručí insolvenčnímu soudu a včas přihlásí svou pohledávku
d) nerozhoduje insolvenční správce
e) žádná odpověď není správná
204. V insolvenčním řízení je vždy nutné ustanovit osobu znalce pro účely ocenění celé
majetkové podstaty pokud
a) je úpadek dlužníka řešen reorganizací
b) se v majetkové podstatě nacházejí nemovitosti
c) se v majetkové podstatě nachází majetek sloužící k zajištění pohledávek
přihlášených věřitelů
d) je v průběhu nepatrného konkursu podnik dlužníka zpeněžován prodejem
jedinou smlouvou
e) žádná odpověď není správná
205. Úpadek je řešen konkursem. Věřitelé budou uspokojeni částkou 100 000 Kč. Odměna
členů věřitelského výboru a jejich náhradníků
a) bude určena insolvenčním soudem
b) celková výše odměny všech členů a náhradníků věřitelského výboru bude
vždy činit 2250 Kč
c) celková výše odměny všech členů a náhradníků věřitelského výboru bude
činit nejvýše 2250 Kč
d) celková výše odměny všech členů a náhradníků věřitelského výboru bude
činit nejvýše 45 000 Kč
e) žádná odpověď není správná
206. Podmínkou prodeje podniku jedinou smlouvou je
a) vždy souhlas schůze věřitelů
b) vyjádření věřitelského výboru
c) souhlas věřitelského výboru
d) souhlas insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
207. Pohledávka věřitele vůči dlužníkovi je zajištěna ručením. Ručitel, který dosud věřiteli
neplnil, může
a) přihlásit svou regresní pohledávku jako podmíněnou bez dalších omezení
b) přihlásit svou regresní pohledávku jako podmíněnou jen, pokud svou
pohledávku nepřihlásil věřitel
c) navrhnout svůj vstup do řízení na místo věřitele v rozsahu, ve kterém
věřiteli plnil
d) ručitel nemůže být v insolvenčním řízení nikdy uspokojen
e) žádná odpověď není správná
208. Majetkovou podstatu lze zpeněžit
a) fyzickým zničením věci
b) veřejnou dražbou
c) prodejem mimo dražbu
d) darováním
e) žádná odpověď není správná
209. Přihláška pohledávky, která je podána opožděně
a) nebude zařazena na přezkumné jednání
b) bude zařazena na přezkumné jednání, pokud je doručena alespoň den před
termínem konání přezkumného jednání
c) bude předložena insolvenčním správcem insolvenčnímu soudu k odmítnutí
d) bude na přezkumném jednání popřena
e) žádná odpověď není správná
210. V případě sporu o popření vykonatelné pohledávky platí
a) žalobu podává insolvenční správce ve lhůtě 30 dnů od přezkumného
jednání; přitom postačí, je-li poslední den lhůty podána žaloba doporučeně
na poštu
b) žalobu podává insolvenční správce ve lhůtě 15 dnů od přezkumného
jednání; přitom je třeba, aby poslední den lhůty byla žaloba doručena
insolvenčnímu soudu
c) jako důvod popření nelze uplatnit pouze jiné právní posouzení věci
d) nesouhlasí-li věřitelský výbor, nelze spor ukončit smírem
e) žádná odpověď není správná
211. Zájmy věřitelů v případě, kdy je insolvenční návrh zamítán pro nedostatek majetku,
jsou chráněny
a) možností podat odvolání
b) možností odvrátit toto rozhodnutí připojením se k insolvenčnímu návrhu a
složením zálohy
c) povinnou výzvou věřitelům ke sdělení údajů o majetku dlužníka
d) povinností soudu provést šetření majetku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
212. Změnu schváleného reorganizačního plánu
a) může navrhnout pouze předkladatel schváleného reorganizačního plánu
b) může navrhnout předkladatel schváleného reorganizačního plánu a v
případě, že je jím osoba odlišná od dlužníka, tak i dlužník
c) může navrhnout předkladatel schváleného reorganizačního plánu a věřitelé,
jejichž výše přihlášených pohledávek představuje nejméně 50% všech
přihlášených pohledávek
d) může navrhnout dlužník, pokud byl předkladatelem schváleného
reorganizačního plánu
e) žádná odpověď není správná
213. Oznámení o zahájení insolvenčního řízení se doručuje
a) výhradně zveřejněním v insolvenčním rejstříku
b) zveřejněním v insolvenčním rejstříku a vyvěšením na úřední desce
insolvenčního soudu
c) zvlášť dlužníku
d) zvlášť státnímu zastupitelství
e) žádná odpověď není správná
214. Samostatnou skupinu v reorganizaci tvoří vždy
a) společníci dlužníka
b) věřitelé, jejichž pohledávky jsou reorganizačním plánem dotčeny
c) každý zajištěný věřitel
d) věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny
e) žádná odpověď není správná
215. Popře-li insolvenční správce pravost pohledávky, pak namítá, že
a) pohledávka nevznikla
b) pohledávka již zanikla
c) pohledávka se promlčela
d) výše pohledávky je sporná
e) žádná odpověď není správná
216. Reorganizace je založena na
a) ukončení provozu podniku dlužníka
b) zpravidla zajištění opatření k ozdravění provozu podniku dlužníka
c) reorganizačním plánu
d) průběžné kontrole plnění reorganizačního plánu ze strany věřitelů
e) žádná odpověď není správná
217. Pořádkovou pokutu může soud uložit
a) insolvenčnímu správci
b) zástupci věřitelů
c) věřiteli, který je členem věřitelského výboru
d) státnímu zastupitelství
e) žádná odpověď není správná
218. Hlavní úpadkové řízení týkající se akciové společnosti zapsané v českém obchodním
rejstříku
a) bude vždy probíhat v České republice
b) bude probíhat ve státě, kde je bydliště většiny členů představenstva
c) bude probíhat v členském státě EU, ve kterém budou soustředěny hlavní
zájmy dlužníka
d) bude probíhat v České republice, ledaže by bylo prokázáno, že hlavní zájmy
dlužníka jsou soustředěny v jiném členském státě EU
e) žádná odpověď není správná
219. Věřitelský výbor může mít
a) 4 členy
b) 3 členy
c) 7 členů
d) 8 členů
e) žádná odpověď není správná
220. Osoba X zažalovala osobu Y o zaplacení peněžité částky. Posléze je na osobu X
prohlášen konkurs. Pro řízení o žalobě platí
a) prohlášením konkursu došlo k přerušení řízení
b) po dobu trvání konkursu nelze v řízení za žádných okolností pokračovat
c) v řízení lze po dobu trvání konkursu pokračovat, jde-li o nárok s právem na
uspokojení ze zajištění
d) v řízení lze po dobu trvání konkursu pokračovat, dal-li k tomu souhlas
insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
221. Správce sepsal movitou věc do podstaty a zpeněžil ji. Poté po uplynutí určité doby se
na správce obrátí osoba X s požadavkem na vydání věci tvrdíc, že je vlastníkem
předmětné věci. Správce
a) požadavek bez dalšího odmítne s tím, že osoba X může požadovat vydání
věci po osobě, která věc v rámci zpeněžování nabyla
b) posoudí oprávněnost nároku a je-li oprávněný, vydá osobě X výtěžek
zpeněžení předmětné věci
c) posoudí oprávněnost nároku a není-li oprávněný, vyrozumí osobu X o
sepisu věci s tím, že osoba X případně může podat žalobu na vydání výtěžku
zpeněžení
d) sdělí tuto skutečnost soudu
e) žádná odpověď není správná
222. Předběžné opatření nařízené po podání insolvenčního návrhu zaniká
a) rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zrušení
b) rozhodnutím insolvenčního soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu
c) rozhodnutím insolvenčního soudu o zastavení insolvenčního řízení
d) rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
223. Pro oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty obecně platí
a) zpeněžení majetku provádí dlužník
b) zpeněžuje se i majetek nabytý dlužníkem po schválení oddlužení
c) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%, pokud není s
věřitelem dohodnuto plnění nižší
d) po ukončení zpeněžování podá insolvenční správce konečnou zprávu
e) žádná odpověď není správná
224. Prohlášení konkursu má na řízení o výkon rozhodnutí tento účinek
a) řízení o výkon rozhodnutí se přerušuje
b) výkon rozhodnutí postihující majetek náležející do podstaty nelze provést
c) jde-li o konkurs na oprávněného, správce se stává oprávněným namísto
dlužníka
d) jde-li o konkurs na povinného, správce se stává povinným namísto dlužníka
e) žádná odpověď není správná
225. Bude-li insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení podán dlužníkem současně,
prohlásí insolvenční soud na majetek dlužníka konkurs pokud
a) odmítne insolvenční návrh
b) zamítne návrh na povolení oddlužení
c) nebude k insolvenčnímu návrhu přihlížet
d) odmítne pouze návrh na povolení oddlužení
e) žádná odpověď není správná
226. Návrh na povolení oddlužení
a) musí obsahovat údaje o příjmech dlužníka za posledních 5 let
b) musí obsahovat údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5
letech
c) musí být podán na stanoveném formuláři
d) musí být sepsán advokátem nebo osobou s právnickým vzděláním
e) žádná odpověď není správná
227. Insolvenční spis obsahuje
a) oddíl A
b) oddíl B
c) oddíl E
d) oddíl T
e) žádná odpověď není správná
228. V České republice probíhá insolvenční řízení dlužníka. Správce chce v rámci výkonu
své funkce působit i na území jiného členského státu EU. Své jmenování správcem
může podle Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení dokládat
a) ověřenou kopií originálu rozhodnutí o svém jmenování
b) neověřenou kopií originálu rozhodnutí o svém jmenování
c) jiným osvědčením vydaným insolvenčním soudem
d) kopií příslušné stránky Věstníku EU
e) žádná odpověď není správná
229. Započtení není přípustné
a) od okamžiku podání návrhu na povolení moratoria
b) po dobu trvání moratoria
c) od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním
rejstříku
d) až od okamžiku zveřejnění usnesení o povolení reorganizace v insolvenčním
rejstříku
e) žádná odpověď není správná
230. Úpadek je řešen konkursem. Správce zpeněží věc tvořící předmět zajištění.
Zajištěnému věřiteli správce vydá
a) 70 % z částky, za kterou byla věc zpeněžena
b) výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů se správou a zpeněžením a po
odečtení částky připadající na odměnu správce
c) odpovídající částku se souhlasem věřitelského výboru
d) odpovídající částku se souhlasem insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
231. O konečné zprávě může soud rozhodnout tak, že
a) nařizuje doplnění nebo změnu konečné zprávy, pokud důvodně podané
námitky nemění podstatný obsah konečné zprávy
b) ji schvaluje
c) odmítá konečnou zprávu, současně soud uloží správci podat novou
konečnou zprávu
d) odmítá konečnou zprávu, současně soud vždy rozhodne o zproštění funkce
insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
232. Po dobu trvání moratoria
a) není oprávněn žádný věřitel zahájit proti dlužníkovi řízení o vymožení
pohledávky
b) nelze vydat rozhodnutí o úpadku
c) nelze provést výkon rozhodnutí
d) lze provést započtení, pokud je insolvenční soud předběžným opatřením
nezakáže
e) žádná odpověď není správná
233. Reorganizace se účastní
a) přihlášení věřitelé
b) věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou
c) věřitelé na roveň postavení věřitelům s pohledávkami za majetkovou
podstatou
d) státní zastupitelství
e) žádná odpověď není správná
234. Mezi incidenční spory náleží
a) žaloba na náhradu škody nebo jiné újmy při nesplnění povinnosti podat
insolvenční návrh
b) žaloba na určení neplatnosti smluv, jimiž došlo ke zpeněžení majetku
dlužníka mimo dražbu
c) žaloba na určení výše pohledávky za majetkovou podstatou
d) žaloba na určení, že pohledávka věřitele přihlášená v insolvenčním řízení
nadále trvá
e) žádná odpověď není správná
235. Funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru zaniká
a) odvoláním z funkce
b) zproštěním funkce
c) odstoupením z funkce
d) ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení
e) žádná odpověď není správná
236. Na místo určené správcem se dostavil přihlášený věřitel, aby nahlédl do dokladů o
pohledávce jiného věřitele. Insolvenční správce
a) nahlédnutí neumožní
b) nahlédnutí umožní
c) o nahlédnutí sepíše záznam, zásadně vždy sám
d) uloží záznam o nahlížení do svého spisu pro přihlášku pohledávky
e) žádná odpověď není správná
237. Zaměstnanci dlužníka
a) nejsou oprávněni být členy prozatímního věřitelského výboru
b) nejsou oprávněni být členy věřitelského výboru, pokud se jedná o vedoucí
zaměstnance
c) se považují za věřitele s podřízenými pohledávkami
d) nejsou oprávněni hlasovat na schůzi věřitelů, která se koná po rozhodnutí o
úpadku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
238. Povinností předběžného správce je
a) zjištění majetku dlužníka
b) zajištění majetku dlužníka
c) přezkoumání přihlášek pohledávek
d) přezkoumání účetnictví dlužníka
e) žádná odpověď není správná
239. Pokud soud zjistí, že návrh na povolení oddlužení
a) je vadný, neurčitý či nesrozumitelný, bez dalšího návrh na povolení
oddlužení odmítne
b) je vadný, neurčitý či nesrozumitelný, návrh na povolení oddlužení odmítne
poté, co marně uplyne lhůta k odstranění vad stanovená dlužníkovi
insolvenčním soudem
c) k řádnému návrhu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy, bez
dalšího návrh na povolení oddlužení odmítne
d) k řádnému návrhu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy, návrh na
povolení oddlužení odmítne poté, co marně uplyne lhůta k doplnění příloh
stanovená dlužníkovi insolvenčním soudem
e) žádná odpověď není správná
240. Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět
a) do vydání rozhodnutí o úpadku
b) do právní moci rozhodnutí o úpadku
c) do vydání jiného rozhodnutí (než je rozhodnutí o úpadku) o insolvenčním
návrhu
d) do právní moci jiného rozhodnutí (než je rozhodnutí o úpadku) o
insolvenčním návrhu
e) žádná odpověď není správná
241. Správce podstaty ustanovený ve vedlejším úpadkovém řízení, které se řídí podle
nařízení 1346/2000/ES, má právo
a) navrhnout pozastavení zpeněžování v hlavním úpadkovém řízení
b) na poskytnutí součinnosti ze strany správce podstaty ustanoveného
v hlavním úpadkovém řízení
c) přihlásit pohledávky, které věřitelé přihlásili ve vedlejším úpadkovém
řízení, pro které byl ustanoven, do hlavního úpadkového řízení
d) účastnit se schůze věřitelů v hlavním úpadkovém řízení
e) žádná odpověď není správná
242. S insolvenčním návrhem může věřitel spojit
a) návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka
b) návrh na povolení reorganizace dlužníka
c) návrh na povolení oddlužení dlužníka
d) návrh na vyhlášení moratoria na majetek dlužníka
e) žádná odpověď není správná
243. Bylo-li plnění z neúčinného právního úkonu vzájemné
a) vždy se nárok oprávněné osoby považuje za pohledávku, kterou není třeba
uplatnit přihláškou a která se uspokojuje shodně jako přihlášené pohledávky
b) vždy insolvenční správce vydá oprávněné osobě protiplnění
c) insolvenční správce vydá oprávněné osobě protiplnění vyjma případů, kdy
není v majetkové podstatě rozpoznatelné nebo se v ní nenachází
d) nelze vypořádat vzájemné nároky započtením
e) žádná odpověď není správná
244. Se schválením reorganizačního plánu jsou spojeny tyto účinky
a) ruší se dosavadní omezení dlužníka v jeho dispozičních oprávněních s
majetkem
b) insolvenční soud může svým rozhodnutím dlužníka v dispozičních
oprávněních k majetkové podstatě omezit; takové úkony pak činí
insolvenční správce
c) pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka reorganizačním plánem omezena
tak, že úkon může provést dlužník jen se souhlasem insolvenčního správce,
je úkon učiněný bez tohoto souhlasu neúčinný
d) pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka reorganizačním plánem omezena
tak, že úkon může provést dlužník jen se souhlasem insolvenčního správce,
je úkon učiněný bez tohoto souhlasu neplatný
e) žádná odpověď není správná
245. Po prohlášení konkursu končí provoz dlužníkova podniku
a) rozhodnutím insolvenčního soudu na návrh insolvenčního správce po
vyjádření věřitelského výboru
b) prodejem podniku jedinou smlouvou
c) rozhodnutím insolvenčního soudu na návrh insolvenčního správce se
souhlasem věřitelského výboru
d) rozhodnutím insolvenčního správce se souhlasem věřitelského výboru a
insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
246. Doručuje-li se rozhodnutí soudu vyhláškou, znamená to mimo jiné, že
a) bude vyvěšeno na úřední desce soudu
b) bude zveřejněno v Obchodním věstníku
c) bude zveřejněno na internetu v Insolvenčním rejstříku
d) bude oznámeno ve Sbírce zákonů
e) žádná odpověď není správná
247. Insolvenční zákon reguluje
a) konkurs
b) vyrovnání
c) oddlužení
d) reorganizaci
e) žádná odpověď není správná
248. Insolvenční zákon nelze použít pro řešení úpadku dlužníka, kterým je
a) kterákoliv vysoká škola
b) zdravotnické zařízení
c) zdravotní pojišťovna po dobu, po kterou je nositelem povolení k provádění
veřejného zdravotního pojištění
d) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
e) žádná odpověď není správná
249. Prohlášením konkursu se nepřerušuje
a) řízení, kde je dlužník jediným účastníkem
b) řízení ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, bez ohledu
na to, zda je dlužník podnikatelem či nikoliv
c) řízení o všech nárocích na výživném ze zákona
d) řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela
e) žádná odpověď není správná
250. Zpráva o reorganizačním plánu
a) má náležitosti stanoveny jednacím řádem pro insolvenční řízení
b) se předkládá nejpozději 15 dnů před schůzí věřitelů, na které budou věřitelé
hlasovat o reorganizačním plánu
c) je zpracovávána insolvenčním správcem
d) není v reorganizaci povinná
e) žádná odpověď není správná
251. Zjistí-li insolvenční správce (advokát) z přihlášky, že jednoho z věřitelů v minulosti
zastupoval ve sporu s dlužníkem jiný advokát, který dlouhodobě vykonává advokátní
činnost společně se správcem, insolvenční správce
a) neučiní nic
b) oznámí tuto skutečnost insolvenčnímu soudu
c) je z výkonu funkce insolvenčního správce bezvýjimečně vyloučen a bude
odvolán
d) může být případně vyloučen jen z některých úkonů, které by provedl
oddělený insolvenční správce
e) žádná odpověď není správná
252. Pohledávky dlužníka správce
a) vymáhá osobně
b) může bez dalšího vymáhat prostřednictvím advokáta, ovšem na svůj náklad
c) může vymáhat prostřednictvím advokáta na účet podstaty se souhlasem
soudu
d) může vymáhat prostřednictvím advokáta na účet podstaty, je-li jeho využití
účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení, a to s
předchozím souhlasem věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
253. Do insolvenčního řízení probíhajícího v České republice může věřitel sídlící ve Francii
přihlásit svou pohledávku
a) česky
b) anglicky
c) francouzsky bez jakéhokoli údaje v češtině
d) francouzsky s českým záhlavím "Přihlášení pohledávky"
e) žádná odpověď není správná
254. Insolvenční rejstřík obsahuje
a) seznam insolvenčních správců
b) seznam dlužníků
c) seznam insolvenčních soudců
d) insolvenční spisy
e) žádná odpověď není správná
255. Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení stojí na principu
a) bezvýjimečně jediného úpadkového řízení, které se vztahuje na celé území
EU s výjimkou Dánska a vylučuje možnost zahájit v jiném členském státě
jakékoliv úpadkové řízení
b) teritoriality (tj. vyloučení přeshraničních účinků) úpadkových řízení
v jednotlivých členských státech
c) univerzality hlavního úpadkového řízení
d) možnosti zahájit vedlejší úpadková řízení
e) žádná odpověď není správná
256. Insolvenční správce má za to, že určitá nemovitost je ve vlastnictví dlužníka. Podle
katastru nemovitostí je však vlastníkem této nemovitosti osoba X. Správce
a) sepíše nemovitost do soupisu majetkové podstaty
b) podá žalobu na určení vlastnictví dlužníka
c) vyrozumí o sepisu katastrální pracoviště
d) vyrozumí o sepisu osobu X
e) žádná odpověď není správná
257. Zaměstnanec dlužníka musí při podání insolvenčního návrhu
a) doložit svou splatnou pohledávku
b) předložit seznam majetku dlužníka
c) označit alespoň jednoho dalšího věřitele dlužníka
d) uvést, čeho se návrhem domáhá
e) žádná odpověď není správná
258. Insolvenční správce byl odsouzen za trestný čin v dopravě spáchaný z nedbalosti a
nastoupil výkon trestu odnětí svobody. Tato skutečnost má za následek
a) povinnost správce sdělit tuto skutečnost Ministerstvu spravedlnosti
b) pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce
c) zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce
d) povinnost správce po ukončení výkonu trestu opětovně složit zkoušku
insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
259. Prozatímní věřitelský výbor soud
a) může jmenovat již po podání insolvenčního návrhu
b) musí jmenovat, byl-li ustanoven předběžný správce
c) musí jmenovat, pokud první schůze věřitelů nezvolila věřitelský výbor, ač
tak měla učinit
d) musí jmenovat, navrhl-li to státní zástupce
e) žádná odpověď není správná
260. Oddlužení lze provést
a) plněním splátkového kalendáře
b) jednorázovým vyrovnáním
c) zpeněžením majetkové podstaty
d) prostřednictvím plánu oddlužení schváleného schůzí věřitelů
e) žádná odpověď není správná
261. Úpadek je řešen reorganizací. Správce
a) vůbec není ustaven
b) je osobou s dispozičním oprávněním
c) vykonává dohled nad činností dlužníka
d) sestavuje a doplňuje seznam věřitelů
e) žádná odpověď není správná
262. Došlo-li v průběhu insolvenčního řízení ke zjištění neplatnosti právního úkonu
týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka rozhodnutím jiného než insolvenčního
soudu
a) insolvenční soud není takovým rozhodnutím vázán
b) insolvenční soud je takovým rozhodnutím vázán
c) insolvenční soud je takovým rozhodnutím vázán, pokud z něho měla
prospěch majetková podstata
d) insolvenční soud přesto posoudí neplatnost takového úkonu jako otázku
předběžnou nebo v incidenčním sporu
e) žádná odpověď není správná
263. Při zpeněžování v konkursu prodejem mimo dražbu platí
a) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou se
souhlasem insolvenčního soudu, přitom insolvenční soud nezjišťuje
stanovisko věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů
b) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou se
souhlasem insolvenčního soudu, přitom insolvenční soud přihlédne ke
stanovisku věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů
c) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou se
souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru nebo zástupce
věřitelů
d) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek, který je předmětem
zajištění, touto formou podle pokynů zajištěného věřitele
e) žádná odpověď není správná
264. Dlužník podal na stanoveném formuláři insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení. Dlužník ani přes výzvu soudu k doplnění nedoložil listiny
dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. Soud
a) rozhodne o úpadku dlužníka
b) návrh na povolení oddlužení odmítne
c) rozhodne o prohlášení konkursu
d) insolvenční řízení zastaví
e) žádná odpověď není správná
265. Při zjišťování majetkové podstaty jsou povinni za dlužníka, který je právnickou osobu
poskytnout insolvenčnímu správci všestrannou součinnost
a) statutární orgány a jejich členové, a to i v případě, že jich postavení zaniklo
v posledních 3 měsících před rozhodnutím o úpadku
b) statutární orgány a jejich členové, a to i v případě, že jich postavení zaniklo
v posledních 3 měsících před zahájením insolvenčního řízení
c) správce podniku
d) likvidátor
e) žádná odpověď není správná
266. Úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Zajištěný věřitel
a) obdrží jen výtěžek zpeněžení předmětu zajištění
b) obdrží výtěžek zpeněžení předmětu zajištění, případná zbývající
neuspokojená část jeho pohledávky se uspokojuje splátkami
c) musí požádat o zpeněžení předmětu zajištění nejpozději do 2 let od
schválení oddlužení
d) nemusí po dobu trvání oddlužení požádat o zpeněžení předmětu zajištění
e) žádná odpověď není správná
267. Insolvenční návrh
a) se podává na formuláři
b) se podává písemně
c) musí být opatřen, má-li listinnou formu, úředně ověřeným podpisem
navrhovatele
d) může být podán emailem se uznávaným elektronickým podpisem
navrhovatele
e) žádná odpověď není správná
268. Insolvenční soud zamítne návrh na povolení reorganizace
a) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím je
sledován nepoctivý záměr
b) který znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení reorganizace bylo již
dříve rozhodnuto
c) který podal věřitel, jestliže jej neschválí schůze věřitelů
d) který podal dlužník, jestliže jej schválí věřitelský výbor
e) žádná odpověď není správná
269. Na dlužníka byl prohlášen konkurs. Neplatné jsou právní úkony dlužníka učiněné po
prohlášení konkursu
a) odmítnutí dědictví učiněné bez souhlasu insolvenčního správce
b) odmítnutí daru učiněné bez souhlasu insolvenčního správce
c) uzavření dohody o vypořádání dědictví, podle které má dlužník obdržet
více, než kolik činí jeho podíl
d) dohoda o vypořádání společného jmění manželů
e) žádná odpověď není správná
270. Podstatou řešení úpadku konkursem je
a) zpeněžení majetku dlužníka
b) poměrné uspokojení zjištěných pohledávek
c) zánik neuspokojených částí pohledávek věřitelů
d) osobou s dispozičním oprávněním je insolvenční správce
e) žádná odpověď není správná
271. Pro účinky schválení oddlužení formou splátkového kalendáře platí
a) účinky nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v
insolvenčním rejstříku
b) účinky nastávají právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení
c) zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku se
ruší omezení dlužníka v jeho dispozičních oprávněních s majetkem
d) právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení dlužníka v
jeho dispozičních oprávněních s majetkem
e) žádná odpověď není správná
272. Insolvenční řízení na banku lze zahájit na návrh
a) orgánu dohledu
b) dlužníka
c) věřitele
d) auditora banky
e) žádná odpověď není správná
273. Úpadek fyzické osoby je řešen konkursem. Je zpeněžen dům, ve kterém dlužník bydlí.
Pro tuto situaci platí
a) dlužník je povinen dům vyklidit
b) okamžikem zpeněžení vzniká nájemní vztah mezi dlužníkem a novým
vlastníkem domu
c) nový vlastník se může domáhat vyklizení domu žalobou
d) dlužníkovi přísluší při případném vyklizení stejná bytová náhrada jako při
výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností
vyplývajících z nájmu bytu
e) žádná odpověď není správná
274. V soupise podstaty
a) se majetek sepisuje samostatnými položkami označenými způsobem, který
umožňuje jejich identifikaci
b) se v rámci podniku jako zvláštní položky uvádějí nemovitosti, věci movité,
pohledávky a ostatní majetek
c) se všechny položky oceňují znalecky
d) se uvádí i důvod sepisu
e) žádná odpověď není správná
275. V průběhu plnění oddlužení formou splátkového kalendáře je
a) dlužník povinen podávat insolvenčnímu soudu vždy k 15.1. a 15.7. přehled
svých příjmů za uplynulých 6 měsíců
b) dlužník povinen podávat insolvenčnímu soudu jednou za 3 měsíce písemnou
zprávu o plnění oddlužení
c) insolvenční správce povinen podávat insolvenčnímu soudu vždy k 15.1. a
15.7. přehled o příjmech dlužníka za uplynulých 6 měsíců
d) insolvenční správce povinen podávat insolvenčnímu soudu jednou za 3
měsíce písemnou zprávu o průběhu plnění oddlužení
e) žádná odpověď není správná
276. Insolvenční soud může po povolení reorganizace
a) zakázat dlužníku s dispozičními oprávněními nakládání s majetkovou
podstatou
b) dlužníkovo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou ve stanoveném
rozsahu omezit
c) dlužníkovo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou ve stanoveném
rozsahu omezit, ale nikoliv zakázat
d) dlužníkovo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou ve stanoveném
rozsahu omezit i zakázat, ale pouze na návrh věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
277. Členové věřitelského výboru
a) majetek podstaty nabývat v žádném případě nemohou
b) se při výkonu funkce nemohou nechat zastoupit
c) mají právo na odměnu
d) mají právo na úhradu nutných výdajů
e) žádná odpověď není správná
278. Pro nepatrný konkurs platí, že
a) k vyloučení nedobytných pohledávek a neprodejných věcí není třeba
souhlasu insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu
b) na místo věřitelského výboru může být zvolen pouze zástupce věřitelů
c) k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů je třeba pouze
souhlas věřitelského orgánu
d) zpeněžovat majetek je možno ještě před přezkumným jednáním a první
schůzí věřitelů
e) žádná odpověď není správná
279. Rozhodnutí o povolení reorganizace obsahuje ve výroku
a) informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem
b) výzvu, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán
c) výzvu, aby osoba, která podala návrh na povolení reorganizace, ve lhůtě 120
dnů předložila reorganizační plán
d) výzvu, aby věřitelé přihlásili své pohledávky ve stanovené lhůtě
e) žádná odpověď není správná
280. Insolvenčním správcem může být
a) fyzická osoba
b) veřejná obchodní společnost
c) komanditní společnost
d) společnost s ručením omezeným
e) žádná odpověď není správná
281. Podání, které zašle věřitel insolvenčnímu soudu v průběhu insolvenčního řízení, v
insolvenčním rejstříku
a) nebude zveřejněno
b) bude zveřejněno
c) nebude vůbec podléhat anonymizaci
d) bude podléhat anonymizaci, požádá-li o to věřitel nebo bude-li obsahovat
osobní údaje třetí osoby
e) žádná odpověď není správná
282. Hlasovat na schůzi věřitelů
a) věřitel, kterému přiznala hlasovací právo schůze věřitelů
b) automaticky každý přihlášený věřitel
c) zjištěný věřitel
d) věřitel, kterému přiznal hlasovací právo insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
283. Přednostní právo sestavit reorganizační plán má
a) dlužník, pokud se schůze věřitelů neusnesla jinak
b) osoba, k jejímuž návrhu byla reorganizace povolena
c) skupina zajištěných věřitelů
d) věřitel, který povolení reorganizace navrhl, jestliže se na tom usnesou
věřitelé na schůzi svolané v rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
284. Před právní mocí usnesení o prohlášení konkursu lze věc z majetkové podstaty
zpeněžit
a) jde-li o věc bezprostředně ohroženou zkázou
b) udělí-li insolvenční soud výjimku
c) bez omezení
d) nikdy
e) žádná odpověď není správná
285. V průběhu nepatrného konkursu
a) může insolvenční správce vyloučit neprodejné věci bez souhlasu kohokoli
b) může insolvenční správce zpeněžit předmět zajištění bez souhlasu kohokoli
c) může insolvenční soud stanovit jakékoli odchylky od zákona
d) může insolvenční soud stanovit pouze takové odchylky, které nejsou
v rozporu se základními zásadami insolvenčního řízení, a jimiž není dotčeno
postavení zajištěných věřitelů
e) žádná odpověď není správná
286. Výše odměny insolvenčního správce určená podle vyhlášky č. 313/2007 Sb.
a) nemůže být zvýšena ani snížena
b) může být zvýšena
c) může být snížena, zejména porušoval-li správce své povinnosti
d) může být snížena, zejména nenavrhl-li správce částečný rozvrh, ačkoliv to
stav zpeněžování umožňoval
e) žádná odpověď není správná
287. Postoupí-li v průběhu insolvenčního řízení věřitel svou pohledávku jinému věřiteli,
může věřitel
a) podat návrh na vstup nového věřitele do řízení dle ustanovení § 107a
občanského soudního řádu
b) podat návrh na záměnu věřitelů dle ustanovení § 92 občanského soudního
řádu
c) podat návrh na vstup nového věřitele do řízení dle ustanovení § 18 odst. 1
insolvenčního zákona
d) učinit společně s novým věřitelem prohlášení dle ustanovení § 18 odst. 3
insolvenčního zákona
e) žádná odpověď není správná
288. Insolvenční správce finanční instituce v úpadku může vykonávat své pravomoci na
území jiného členského státu EU
a) se souhlasem příslušného soudu tohoto státu
b) pouze pokud má finanční instituce na území tohoto státu pobočku
(organizační složku)
c) bez toho, aniž by potřeboval povolení, souhlas či jiné rozhodnutí soudu či
správního orgánu tohoto státu
d) prostřednictvím jím určeného zástupce
e) žádná odpověď není správná
289. Pro vztah neplatnosti a neúčinnosti právního úkonu dlužníka platí
a) je-li právní úkon neplatný, nemůže být neúčinný
b) neúčinností právního úkonu dlužníka není dotčena jeho platnost
c) rozhodnutím o neúčinnosti právního úkonu dlužníka nastává neplatnost
tohoto právního úkonu
d) neplatnost a neúčinnost je totéž
e) žádná odpověď není správná
290. V rozvrhu je věřiteli přikázána částka 450 Kč. Správce
a) může tuto částku zaslat věřiteli poštovní poukázkou na náklady věřitele
b) může tuto částku vyplatit věřiteli hotově ve svém sídle
c) může tuto částku ihned pro věřitele složit u insolvenčního soudu
d) může tuto částku až po 30 dnech ode dne vydání rozvrhového usnesení
složit u příslušného okresního
e) žádná odpověď není správná
291. Povinnost podat insolvenční návrh mají v případě dlužníka - podnikatele, který je v
úpadku
a) statutární orgán dlužníka
b) správce podniku
c) likvidátor dlužníka
d) likvidátor dlužníka jen v případech, je-li dlužník v úpadku pro předlužení
e) žádná odpověď není správná
292. Insolvenční soud návrh podaný věřitelem odmítne
a) je-li zjevně bezdůvodný
b) je-li nesrozumitelný nebo neurčitý, a to v souladu s § 43 občanského
soudního řádu
c) není-li opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala
d) jestliže jeho podáním insolvenční navrhovatel sleduje zneužití svých práv na
úkor dlužníka
e) žádná odpověď není správná
293. Za právní úkon bez přiměřeného plnění je možno považovat právní úkon, pro který,
mimo jiné, platí
a) dlužník byl v době, kdy úkon učinil, v úpadku
b) dlužníkův úkon vedl ke vzniku stavu úpadku u dlužníka
c) dlužník poskytl přiměřený příležitostný dar
d) dlužník obdržel protiplnění, jehož obvyklá cena byla byť jen nepatrně nižší,
než byla obvyklá cena plnění, které dlužník poskytl
e) žádná odpověď není správná
294. Přihláška pohledávky za dlužníkem
a) se podává na formuláři
b) je podáním, které je možno učinit ústně do protokolu u insolvenčního soudu
c) má pro účinky lhůty k promlčení stejné účinky jako žaloba
d) se podává nejpozději ve lhůtě vymezené v rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
295. Aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu není
a) dlužník
b) věřitel dlužníka se splatnou pohledávkou
c) státní zastupitelství
d) věřitel dlužníka, jehož pohledávka dosud není splatná
e) žádná odpověď není správná
296. Pro smlouvu o vzájemném plnění (nebyla-li v době prohlášení konkursu ještě zcela
splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy) po prohlášení konkursu platí,
že
a) účastníci mohou smlouvu za podmínek stanovených IZ vypovědět
b) insolvenční správce nebo druhý účastník smlouvy mohou od smlouvy za
podmínek stanovených IZ odstoupit
c) smluvní vztah v důsledku prohlášení konkursu zaniká a druhý účastník
smlouvy může uplatňovat náhradu škody tím způsobené přihláškou
pohledávky
d) smluvní vztah trvá a pohledávky druhého účastníka z pokračování smlouvy
po prohlášení konkursu jsou pohledávkami za majetkovou podstatou
e) žádná odpověď není správná
297. Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne pokud
a) návrh na povolení oddlužení dlužníka podal pouze věřitel
b) návrh na povolení oddlužení znovu podal dlužník, o jehož návrhu na
povolení oddlužení insolvenční soud již dříve rozhodl
c) je zřejmé, že bude zajištěným věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno
méně než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním
souhlasí
d) je zřejmé, že bude nezajištěným věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno
méně než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním
souhlasí
e) žádná odpověď není správná
298. Podpis musí být úředně ověřen na
a) insolvenčním návrhu
b) přihlášce pohledávky
c) hlasovacím lístku
d) prohlášení věřitele o souhlasu s moratoriem
e) žádná odpověď není správná
299. Do majetkové podstaty patří
a) majetek ve společném jmění dlužníka a jeho manžela
b) plnění z neúčinných právních úkonů dlužníka
c) majetek ve vlastnictví třetích osob, kterým jsou zajištěny závazky dlužníka
d) spoluvlastnický podíl dlužníka na majetku
e) žádná odpověď není správná
300. Hlavní úpadkové řízení lze podle nařízení 1346/2000/ES zahájit v členském státě
Evropské unie
a) ve kterém se nachází centrum hlavních zájmů dlužníka
b) sídlo dlužníka
c) místo odkud dlužník obvykle spravuje své zájmy a je proto zjistitelné třetími
osobami
d) ve kterém se nachází alespoň nějaký majetek dlužníka
e) žádná odpověď není správná
301. Návrhem na moratorium
a) se dlužník snaží získat čas na překlenutí úpadku
b) se věřitel snaží zabránit dlužníkovi ve zmenšování majetku podstaty
c) se dlužník, podá-li návrh před zahájením insolvenčního řízení, snaží získat
ochranu před možností postižení svého majetku výkonem rozhodnutí
d) se dlužník snaží zamezit úročení jeho závazků
e) žádná odpověď není správná
302. Dlužník podal návrh na povolení oddlužení. V seznamu majetku musí být znalecky
oceněno
a) vše
b) cenné papíry
c) nemovitosti
d) věci tvořící zástavu
e) žádná odpověď není správná
303. Osvobození od placení pohledávek se vztahuje
a) na peněžitý trest uložený v trestním řízení za nedbalostní trestný čin
b) na pokutu uloženou ve správním řízení za přestupek spáchaný úmyslně
c) na náhradu škody způsobenou úmyslně
d) na náhradu škody způsobenou z nedbalosti
e) žádná odpověď není správná
304. Konkurs znamená
a) zpeněžení majetku dlužníka a rozdělení výtěžku mezi věřitele
b) likvidační způsob řešení úpadku
c) reorganizaci dlužníka
d) bezvýjimečný prodej podniku jako celku v rámci zpeněžování
e) žádná odpověď není správná
305. Odměnu insolvenčního správce při oddlužení představuje
a) vždy částka 900 Kč /měsíc při oddlužení formou splátkového kalendáře
b) částka vypočtená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi
nezajištěné věřitele, nejméně však 45.000 Kč při oddlužení formou
zpeněžení majetkové podstaty
c) vždy částka 900 Kč /měsíc + 2% z částky určené k vydání zajištěnému
věřiteli při oddlužení formou splátkového kalendáře, při kterém dochází ke
zpeněžení majetku sloužícího k zajištění
d) částka vypočtená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi
nezajištěné věřitele a výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného
věřitele při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, při kterém
dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění
e) žádná odpověď není správná
306. V průběhu oddlužení splátkovým kalendářem
a) insolvenční správce vůbec nepůsobí
b) insolvenční správce podává pravidelné zprávy soudu a věřitelskému výboru
c) insolvenční správce každý kalendářní měsíc obdrží od zaměstnavatele
dlužníka postižitelnou část jeho příjmu a provádí její rozvržení mezi věřitele
d) insolvenční správce vykonává dohled nad činností dlužníka
e) žádná odpověď není správná
307. Pokud jde o osobu insolvenčního správce, pak platí, že
a) pokud povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nabylo právní
moci dne 26. 5. 2010, je jeho platnost omezena do dne 1. 8. 2018
b) pokud povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nabylo právní
moci dne 26. 5. 2010, je jeho platnost omezena do dne 26. 5. 2015
c) pokud povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nabylo právní
moci dne 26. 5. 2010, je jeho platnost neomezená
d) pokud povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nabylo právní
moci dne 26. 5. 2010, lze jeho platnost prodloužit
e) žádná odpověď není správná
308. Se zahájením insolvenčního řízení jsou spojeny tyto účinky
a) věřitel nemůže uplatnit svoji pohledávku za dlužníkem žalobou o zaplacení,
lze-li nárok uplatnit přihláškou
b) přerušují se řízení o žalobách, v nichž věřitelé uplatňovali své pohledávky
za dlužníkem
c) nelze nabýt právo na uspokojení ze zajištění, ledaže to připouští insolvenční
zákon
d) dlužník je povinen zdržet se jakéhokoli nakládání s majetkovou podstatou
e) žádná odpověď není správná
309. Zpráva o reorganizačním plánu se předkládá věřitelům
a) v dostatečném předstihu před schůzí věřitelů, která má rozhodnout o jeho
přijetí, nejpozději 10 dnů před termínem konání schůze
b) nejpozději 15 dnů před termínem konání schůze věřitelů
c) za podmínky, že ji schválil insolvenční soud
d) za podmínky, že ji schválil insolvenční správce
e) žádná odpověď není správná
310. Návrh na vyhlášení moratoria je dlužník oprávněn podat
a) podává-li insolvenční návrh dlužník, pak nejpozději s insolvenčním
návrhem
b) podává-li insolvenční návrh dlužník, pak nejpozději do 7 dnů od podání
insolvenčního návrhu
c) podává-li insolvenční návrh věřitel, pak nejpozději do 7 dnů od doručení
insolvenčního návrhu dlužníkovi
d) podává-li insolvenční návrh věřitel, pak nejpozději do 15 dnů od doručení
insolvenčního návrhu dlužníkovi
e) žádná odpověď není správná
311. Při zpeněžování nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty
a) vedoucí zaměstnanci dlužníka, jejichž pracovní poměr se zakládá volbou
nebo jmenováním
b) osoby blízké vedoucím zaměstnancům dlužníka, jejichž pracovní poměr se
zakládá volbou nebo jmenováním
c) všichni společníci a akcionáři dlužníka
d) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením
insolvenčního řízení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku
e) žádná odpověď není správná
312. V insolvenčním řízení se neuspokojují
a) úroky přirostlé po rozhodnutí o úpadku
b) smluvní pokuty, u nichž právo na jejich uplatnění vzniklo před zahájením
insolvenčního řízení
c) pohledávka na výživném
d) úroky z prodlení z pohledávek, které se staly splatné až po rozhodnutí o
úpadku
e) žádná odpověď není správná
313. Návrh na povolení oddlužení může úspěšně podat
a) dlužník - fyzická osoba
b) dlužník - fyzická osoba, který není podnikatelem
c) dlužník - právnická osoba
d) dlužník - právnická osoba, která není podnikatelem
e) žádná odpověď není správná
314. Konečná zpráva
a) obsahuje celkovou charakteristiku činnosti správce
b) neobsahuje vyčíslení nákladů správce
c) obsahuje zdůvodnění mimořádných (neobvyklých) nákladů spojených se
správou majetkové podstaty
d) obsahuje přehled zpeněžení majetku
e) žádná odpověď není správná
315. Rozhodnutí o odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového doručí
soud jednotlivě zvláštním způsobem
a) původnímu správci
b) novému správci
c) dlužníkovi
d) všem přihlášeným věřitelům
e) žádná odpověď není správná
316. Přihláška pohledávky musí obsahovat
a) výši pohledávky
b) hodnotu zajištění
c) důvod vzniku pohledávky
d) podpis
e) žádná odpověď není správná
317. Mezi podřízené pohledávky patří
a) úroky přirostlé po rozhodnutí o úpadku
b) pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné
pohledávky
c) výživné manželky
d) pohledávka z podřízeného dluhopisu
e) žádná odpověď není správná
318. Nezbytnou náležitostí přihlášky pohledávky je uvedení
a) důvodu vzniku pohledávky
b) pořadí pohledávky
c) výše pohledávky
d) uplatnění práva na uspokojení ze zajištění v případě zajištěné pohledávky
e) žádná odpověď není správná
319. Přednostní právo dlužníka sestavit reorganizační plán trvá
a) nejméně 120 dnů
b) nejvíce 120 dnů
c) nejvíce 240 dnů
d) nejméně 240 dnů
e) žádná odpověď není správná
320. Osobní majetek správce může být postižen exekucí pro pohledávku týkající se
majetkové podstaty
a) vždy
b) jde-li o pořádkové opatření uložené správci
c) jde-li o náklady řízení vzniklé zaviněním správce
d) osobní majetek nemůže být nikdy postižen
e) žádná odpověď není správná
321. Majetkem ze zákona vyloučeným z majetkové podstaty je
a) majetek dlužníka sloužící k podnikání
b) finanční rezervy vytvářené dle zvláštních právních předpisů
c) podnik dlužníka
d) zboží propuštěné celním úřadem k dočasnému použití
e) žádná odpověď není správná
322. Úpadek je řešen konkursem. Dlužník nakládá s majetkem podstaty v den, kdy se
usnesení o prohlášení konkursu stalo účinným. Pro tento úkon dlužníka platí
a) prohlášení konkursu na něj nemůže mít žádný vliv
b) úkon dlužníka bude posouzen podle přesného okamžiku toho, kdy byl
učiněn ve srovnání s přesným okamžikem účinnosti usnesení o prohlášení
konkursu
c) v pochybnostech se předpokládá, že dlužník učinil úkon až poté, co
dispoziční oprávnění přešlo na správce
d) v pochybnostech se předpokládá, že dlužník učinil úkon předtím, než
dispoziční oprávnění přešlo na správce
e) žádná odpověď není správná
323. Jde-li o banku v úpadku, insolvenční správce vykonává své pravomoci i na území
ostatních členských států EU a dalších států tvořících EHP s výjimkou
a) užití donucovacích prostředků či jiného užití síly
b) pravomoci závazně rozhodovat spory nebo jiná řízení, ke kterým jsou
příslušné soudy
c) postupu při poskytování informací zaměstnancům
d) uzavírání smluv, jejichž předmětem je převod podniku nebo části podniku
úpadce
e) žádná odpověď není správná
324. Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když jej nepřijala některá skupina
věřitelů, pokud pro tuto skupinu platí, že
a) lze předpokládat, že reorganizační plán nepovede k dalšímu úpadku
dlužníka
b) reorganizační plán je k této skupině spravedlivý
c) její souhlas nahradil věřitelský výbor svým souhlasem
d) reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou
pohledávkou v rámci této skupiny
e) žádná odpověď není správná
325. Insolvenční správce banky v úpadku je povinen zajistit bez zbytečného odkladu
a) zveřejnění podstatných částí rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu v
Úředním věstníku Evropské unie
b) zveřejnění podstatných částí rozhodnutí o úpadku nejméně ve dvou
celostátních denících v každém státě, na jehož území dlužník podnikal nebo
vykonával svou činnost prostřednictvím pobočky nebo na základě jednotné
licence
c) zveřejnění výtahu z rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu dálkovým
způsobem prostřednictvím hromadně a pravidelně navštěvovaného
finančního serveru uvedeného v seznamu vedeném Ministerstvem
spravedlnosti
d) informování veřejnosti o rozhodnutí o povolení reorganizace hromadnými
sdělovacími prostředky, a to ve všech státech, na jejichž území dlužník
podnikal nebo vykonával svou činnost prostřednictvím pobočky nebo na
základě jednotné licence
e) žádná odpověď není správná
326. Insolvenční správce po zveřejnění rozhodnutí o povolení reorganizace v insolvenčním
rejstříku
a) vykonává dohled nad činností dlužníka, který nemá dispoziční oprávnění,
zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty, sestavuje
a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému výboru. Kromě
toho plní i další úkoly a provádí další činnosti, které mu uložil insolvenční
soud
b) vykonává dohled nad činností dlužníka s dispozičními oprávněními
c) zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty, sestavuje
a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému výboru
d) plní i další úkoly a provádí další činnosti, které mu uložil insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
327. Podmínkou pro to, aby byl dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti, není
a) existence více věřitelů
b) nepeněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
c) neschopnost dlužníka plnit nepeněžité závazky, které jsou po dobu delší než
30 dnů po lhůtě splatnosti
d) neschopnost dlužníka plnit peněžité závazky, které jsou déle než 30 dnů po
lhůtě splatnosti
e) žádná odpověď není správná
328. Při projednávání incidenčního sporu platí, že
a) nelze vydat rozsudek pro uznání či pro zmeškání
b) žalobu podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud
odmítne
c) žalobu podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud
pro nedostatek věcné aktivní legitimace zamítne
d) smír může insolvenční soud schválit pouze po předchozím souhlasu
věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
329. Na schůzi věřitelů
a) hlasují věřitelé osobně přítomní
b) hlasují přítomní zástupci věřitelů
c) mohou nepřítomní věřitelé hlasovat prostřednictvím on-line elektronického
připojení
d) mohou nepřítomní věřitelé hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku
e) žádná odpověď není správná
330. V České republice probíhá insolvenční řízení dlužníka. Jedním z věřitelů je německá
obchodní společnost, na kterou byl v SRN také prohlášen konkurs. Německý správce
přihlášku pohledávky za německou společnost do českého insolvenčního řízení
a) podat nemůže
b) podat může
c) musí doplnit ověřenou kopií rozhodnutí o svém jmenování nebo jiným
osvědčením vydaným příslušným soudem
d) musí podat v českém jazyce
e) žádná odpověď není správná
331. Insolvenční návrh musí obsahovat
a) označení insolvenčního navrhovatele
b) označení dlužníka
c) údaj o obratu dlužníka za poslední účetní období
d) rozhodné skutečnosti odůvodňující úpadek
e) žádná odpověď není správná
332. Procesním subjektem není
a) insolvenční soud
b) přihlášený věřitel
c) nepřihlášený věřitel
d) správce podniku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
333. Návrh na povolení oddlužení
a) musí být podán na stanoveném formuláři
b) musí obsahovat úředně ověřený podpis dlužníka, pokud je podáván zároveň
jako insolvenční návrh
c) musí dlužník, je-li insolvenčním navrhovatelem, podat nejpozději do 15 dnů
od podání insolvenčního návrhu
d) musí dlužník, není-li insolvenčním navrhovatelem, podat nejpozději 10 dnů
před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
334. Zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka představuje pracovněprávní pohledávku
a) není oprávněn podat insolvenční návrh
b) není možné mu uložit povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního
řízení
c) není povinen podat přihlášku pohledávky
d) není oprávněn hlasovat na schůzi věřitelů
e) žádná odpověď není správná
335. V případě neúčinnosti zvýhodňujících právních úkonů platí, že
a) jde o plnění bezúplatné nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně
nižší než obvyklá cena plnění dlužníka
b) jde o plnění, v důsledku něhož se některému z věřitelů dostane na úkor
ostatních věřitelů vyššího uspokojení
c) dlužník musel učinit úkon v úmyslu zkrátit uspokojení věřitelů
d) dlužník učinil posuzovaný úkon v době, kdy se nacházel v úpadku nebo
úkon k úpadku dlužníka vedl
e) žádná odpověď není správná
336. Ten, kdo není v seznamu insolvenčních správců zapsán se
a) nemůže stát insolvenčním správcem
b) může stát zvláštním insolvenčním správcem
c) může stát insolvenčním správcem
d) může stát odděleným insolvenčním správcem
e) žádná odpověď není správná
337. Reorganizací nelze řešit úpadek dlužníka, který je
a) podnikatelem
b) nepodnikatelem
c) podnikatelem v oblasti nemovitostí
d) obchodníkem s cennými papíry
e) žádná odpověď není správná
338. Další insolvenční návrh podaný po zahájení insolvenčního řízení
a) musí obsahovat skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka
b) musí být opatřen úředně ověřeným podpisem nebo zaručeným
elektronickým podpisem osoby, která návrh podala
c) musí k němu být přiloženy všechny zákonem vyžadované přílohy
d) může podat pouze dlužník
e) žádná odpověď není správná
339. Soud odmítne insolvenční návrh, který
a) není podán na předepsaném formuláři
b) neobsahuje povinné náležitosti návrhu
c) není ve vymezené lhůtě doplněn o povinné přílohy
d) neobsahuje úředně ověřený podpis navrhovatele
e) žádná odpověď není správná
340. Dlužník podal na stanoveném formuláři insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení. Z výpisu z rejstříku trestů vyplývá, že byl před 4 roky pravomocně
odsouzen za trestný čin podvodu. Soud
a) oddlužení povolí
b) oddlužení schválí
c) návrh na povolení oddlužení zamítne
d) rozhodne o prohlášení konkursu
e) žádná odpověď není správná
341. Okamžiku schválení oddlužení vždy musí předcházet
a) podání insolvenčního návrhu
b) ustanovení insolvenčního správce
c) povolení oddlužení
d) osvobození dlužníka od placení pohledávek
e) žádná odpověď není správná
342. Český soud zahájil a vede insolvenční řízení právnické osoby zapsané v irském
obchodním rejstříku. Český soud bude aplikovat
a) jen normy irského úpadkového práva
b) normy českého insolvenčního práva
c) jen normy EU, národní předpisy vůbec nepoužije
d) normy Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
e) žádná odpověď není správná
343. Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že pohledávka věřitele v průběhu
insolvenčního řízení zanikla a jeho účast v insolvenčním řízení se končí
a) není odvolání přípustné
b) je odvolání přípustné
c) se může odvolat pouze věřitel, o zániku jehož pohledávky bylo
insolvenčním soudem rozhodnuto
d) je možné se bránit žalobou na určení, že pohledávka nadále trvá
e) žádná odpověď není správná
344. Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, pokud
a) z podaného návrhu na povolení oddlužení vyplývá, že bude zajištěným
věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno méně než 30 % jejich pohledávek
b) návrh na povolení oddlužení znovu podal dlužník, o jehož návrhu na
povolení oddlužení v rámci téhož insolvenčního řízení insolvenční soud již
dříve rozhodl
c) jejím sledován nepoctivý záměr
d) z podaného návrhu na povolení oddlužení vyplývá, že bude nezajištěným
věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno méně než 30 % jejich pohledávek
e) žádná odpověď není správná
345. Po povolení reorganizace může insolvenční soud svým rozhodnutím omezit dlužníka v
jeho dispozičních oprávněních k majetku. Přitom platí
a) k podání návrhu na omezení dispozičních oprávnění dlužníka je aktivně
legitimován insolvenční správce, věřitelský výbor a kterýkoliv z
insolvenčních věřitelů
b) zamítne-li insolvenční soud tento návrh, lze další návrhy na omezení
dispozičních oprávnění podat po uplynutí 30 dnů
c) zamítne-li insolvenční soud tento návrh, může stejná osoba další návrh na
omezení dispozičních oprávnění podat po uplynutí 30 dnů
d) insolvenční soud může svým rozhodnutím dlužníkovi nakládání s
majetkovou podstatou zcela zakázat
e) žádná odpověď není správná
346. Prvního insolvenčního správce v insolvenčním řízení
a) určuje zajištěný věřitel, podal-li insolvenční návrh
b) určuje předseda soudu, nestanoví-li zákon jinak
c) ustanovuje zvláštní senát insolvenčního soudu
d) ustanovuje do funkce svým rozhodnutím insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
347. Insolvenční správce je oprávněn v průběhu konkursu zpeněžovat majetek dlužníka
a) který je sepsán v soupisu majetkové podstaty
b) od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním
rejstříku
c) až po nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, a to bez ohledu
na to, zda se již konala schůze věřitelů
d) až po první schůzi věřitelů, která následuje po nabytí právní moci
rozhodnutí o prohlášení konkursu, pokud se v předchozím průběhu
insolvenčního řízení žádná schůze věřitelů nekonala
e) žádná odpověď není správná
348. Aktivně legitimován k podání návrhu na zahájení vedlejšího úpadkového řízení podle
nařízení 1346/2000/ES v tuzemsku je
a) dlužník
b) věřitel dlužníka se splatnou pohledávkou
c) správce podstaty ustanovený v hlavním úpadkovém řízení
d) pouze osoby, které jsou k podání insolvenčního návrhu aktivně
legitimovány v obecné rovině insolvenčním zákonem
e) žádná odpověď není správná
349. Věřitel, který podal opakovaně nedůvodný návrh na svolání schůze věřitelů je
a) vyloučen z hlasování na další schůzi věřitelů
b) na výzvu insolvenčního soudu povinen uhradit náklady, které vznikly v
souvislosti se svoláním schůze věřitelů
c) na žádost věřitele povinen uhradit náklady, které věřiteli vznikly s účastí na
schůzi věřitelů
d) na žádost insolvenčního správce povinen uhradit náklady, které
insolvenčnímu správci vznikly účastí na schůzi věřitelů
e) žádná odpověď není správná
350. Zajištění věřitelé v průběhu konkursu
a) udílejí pokyny ke správě předmětu zajištění
b) udílejí pokyny ke zpeněžení předmětu zajištění
c) se vždy uspokojí jen z výtěžku zpeněžení majetku, který sloužil k zajištění
jejich pohledávky
d) obdrží výtěžek zpeněžení majetku sloužícího k zajištění jejich pohledávky
až po vyjádření souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
351. O zpeněžování v konkursu ve formě veřejné dražby platí
a) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou pouze po
předchozím souhlasu insolvenčního soudu
b) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou pouze po
předchozím souhlasu věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů
c) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek touto formou poté, co
věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů schválí smlouvu o provedení dražby,
kterou uzavřel insolvenční správce s dražebníkem
d) insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek, který je předmětem
zajištění, touto formou na základě pokynů zajištěného věřitele
e) žádná odpověď není správná
352. Insolvenční soud může zprostit insolvenčního správce funkce
a) z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností
insolvenčního správce
b) z důvodů, že neplní řádně své povinnosti
c) z důvodů, že nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí
d) z důvodů, že závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem
nebo soudem
e) žádná odpověď není správná
353. Do majetkové podstaty nepatří
a) majetek ve společném jmění dlužníka a jeho manžela
b) majetek ve vlastnictví třetích osob, kterým jsou zajištěny závazky dlužníka
c) majetek podléhající režimu zvláštních předpisů
d) majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí včetně věcí sloužících
k podnikání dlužníka
e) žádná odpověď není správná
354. Ustanovení insolvenčního zákona nelze použít na
a) banku, které byla udělena licence pro výkon činnosti na území členského
státu Evropské unie
b) banku, které byla udělena licence pro výkon činnosti Ministerstvem financí
c) banku, které byla udělena licence pro výkon činnosti Bankovní asociací ČR
d) jakoukoli banku
e) žádná odpověď není správná
355. Ustanovení insolvenčního zákona nelze použít na
a) banku, které byla udělena licence pro výkon činnosti na území jakéhokoli
státu
b) banku, které byla udělena licence pro výkon činnosti Českou národní
bankou
c) banku, které byla udělena licence pro výkon činnosti Bankovní asociací ČR
d) jakoukoli banku
e) žádná odpověď není správná
356. Rozhodnutím o způsobu řešení úpadku je
a) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
b) rozhodnutí o návrhu na moratorium
c) zamítnutí insolvenčního návrhu
d) rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení
e) žádná odpověď není správná
357. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se pro
insolvenční řízení a incidenční spory použije
a) pouze přiměřeně
b) přiměřeně a subsidiárně
c) obdobně a subsidiárně
d) pouze obdobně
e) žádná odpověď není správná
358. V rámci dohlédací činnosti může insolvenční soud
a) požádat insolvenčního správce a věřitelský výbor o sdělení informací
týkajících se insolvenčního řízení
b) ukládat povinnosti všem fyzickým a právnickým osobám
c) rozhodnout pouze na návrh účastníků insolvenčního řízení
d) nahlížet do účtů insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
359. V případě, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podává osoba k tomuto zmocněná
procesní plnou mocí
a) musí být procesní plná moc opatřena vlastnoručním podpisem navrhovatele
b) musí být procesní plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem
navrhovatele
c) musí být procesní plná moc opatřena vlastnoručním popisem navrhovatele i
osoby zmocněné k podání návrhu
d) musí být procesní plná moc opatřena úředně ověřeným popisem
navrhovatele i osoby zmocněné k podání návrhu
e) žádná odpověď není správná
360. Žádost o vyškrtnutí ze seznamu dlužníků může dlužník podat
a) kdykoli v průběhu insolvenčního řízení
b) skončí-li insolvenční řízení zamítnutím insolvenčního návrhu pro nesplnění
zákonem stanovených předpokladů pro vydání rozhodnutí o úpadku
c) po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o splnění oddlužení
d) kdykoli po skončení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
361. Žádost o vyškrtnutí ze seznamu dlužníků může dlužník podat
a) po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno
insolvenční řízení, jinak zůstane dlužník v seznamu nadále uveden
b) skončí-li insolvenční řízení zamítnutím insolvenčního návrhu pro nesplnění
zákonem stanovených předpokladů pro vydání rozhodnutí o úpadku
c) po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o splnění oddlužení
d) kdykoli po skončení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
362. Přihláška pohledávky
a) se vždy podává na formuláři
b) se vždy podává v českém jazyce
c) může být podána v úředním jazyce státu, ve kterém má své obvyklé místo
pobytu, bydliště nebo sídlo věřitel
d) se vždy opatřuje úředně ověřeným podpisem věřitele nebo jeho zástupce
e) žádná odpověď není správná
363. Ustanovení insolvenčním správcem lze odmítnout
a) ze závažných zdravotních důvodů
b) z důvodu vytíženosti v jiných insolvenčních řízeních
c) z důvodu závažných osobních problémů
d) z důvodu podjatosti dlužníka
e) žádná odpověď není správná
364. Ustanovení insolvenčním správcem lze odmítnout
a) z důvodu nedostatečné kvalifikovanosti
b) z důvodu vytíženosti v jiných insolvenčních řízeních
c) z důvodu závažných osobních problémů
d) z důvodu podjatosti insolvenčního správce v řízení
e) žádná odpověď není správná
365. Insolvenčním správcem ve věci může být ustanovena
a) pouze osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců, který vede
Ministerstvo spravedlnosti
b) jakákoli obchodní společnost, která zaměstnává zapsaného insolvenčního
správce
c) fyzická osoba nezapsaná v seznamu insolvenčních správců, který vede
Ministerstvo spravedlnosti
d) jakákoli veřejná obchodní společnost
e) žádná odpověď není správná
366. Insolvenční řízení, v němž bude úpadek řešen formou oddlužení, může zahájit
a) pouze dlužník
b) pouze věřitel
c) dlužník nebo jeho věřitel
d) dlužník nebo jakákoli třetí osoba, která ví o dlužníkově úpadku
e) žádná odpověď není správná
367. Insolvenční řízení, v němž bude úpadek řešen formou oddlužení, může zahájit
a) pouze dlužník
b) pouze věřitel
c) dlužník nebo alespoň dva jeho věřitelé
d) procesní zmocněnec dlužníka nebo věřitele
e) žádná odpověď není správná
368. Zajištění věřitelé se uspokojují
a) ze 100% výtěžku zpeněžení po odečtení nákladů na správu a zpeněžení a po
odečtení částky připadající na odměnu správce
b) ze 100% výtěžku zpeněžení po odečtení částky připadající na odměnu
správce
c) ze 70% výtěžku zpeněžení po odečtení nákladů na správu a zpeněžení a po
odečtení částky připadající na odměnu správce
d) ze 70% výtěžku zpeněžení po odečtení částky připadající na odměnu
správce
e) žádná odpověď není správná
369. Část výtěžku zpeněžení, která zbude po uspokojení zajištěného věřitele (přebytek
výtěžku zpeněžení) v oddlužení plněním splátkovým kalendářem
a) náleží zajištěnému věřiteli v plné výši
b) náleží do majetkové podstaty
c) se použije pro uspokojení nezajištěných věřitelů
d) náleží insolvenčnímu správci
e) žádná odpověď není správná
370. Část výtěžku zpeněžení, která zbude po uspokojení zajištěného věřitele (přebytek
výtěžku zpeněžení) v oddlužení plněním splátkovým kalendářem
a) náleží zajištěnému věřiteli v plné výši
b) náleží dlužníkovi, tedy do majetkové podstaty
c) nenáleží dlužníkovi
d) náleží insolvenčnímu správci
e) žádná odpověď není správná
371. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem
a) podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na podatelně insolvenčního
soudu
b) odesláním návrhu na zahájení insolvenčního řízení prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb
c) okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního
řízení, na úřední desce soudu
d) okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního
řízení, v insolvenčním rejstříku
e) žádná odpověď není správná
372. Insolvenční soud může předběžným opatřením rozhodnout o
a) omezení všech účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
b) může rozhodnout o ustanovení předběžného správce
c) povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by
dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení
d) prominutí lhůty k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
373. Předběžné opatření v insolvenčním řízení
a) nařizuje soud pouze na návrh účastníka insolvenčního řízení
b) nařizuje soud nebo insolvenční správce pouze na návrh účastníka
insolvenčního řízení
c) nařizuje soud nebo insolvenční správce
d) nařizuje soud
e) žádná odpověď není správná
374. Insolvenční soud může odmítnout insolvenční návrh
a) pro jeho zjevnou bezdůvodnost
b) neobsahuje-li všechny zákonem stanovené náležitosti
c) je-li nesrozumitelný
d) je-li neurčitý
e) žádná odpověď není správná
375. Insolvenční soud nemůže odmítnout insolvenční návrh
a) pro jeho zjevnou bezdůvodnost
b) neobsahuje-li všechny zákonem stanovené náležitosti
c) je-li nesrozumitelný
d) je-li neurčitý
e) žádná odpověď není správná
376. Jestliže byl návrh na zahájení insolvenčního řízení vzat zpět proto, že dlužník uhradil
pohledávku insolvenčního navrhovatele, platí vyvratitelná domněnka, že náhradu
nákladů insolvenčního řízení
a) hradí společně dlužník a věřitel, každý jednu polovinu
b) hradí insolvenční navrhovatel
c) hradí dlužník, který tímto zavinil zastavení insolvenčního řízení
d) se nehradí
e) žádná odpověď není správná
377. Uplatnit pohledávku přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení nemusí
a) zajištěný věřitel
b) zaměstnanec dlužníka, pokud přihlašuje pohledávku z pracovněprávního
vztahu s dlužníkem
c) Česká kancelář pojistitelů, pokud má vůči dlužníkovi pohledávku plynoucí z
plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou
odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním
pojištěním
d) Česká kancelář pojistitelů, pokud má vůči dlužníkovi pohledávku plnění za
škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá
nezjištěná osoba
e) žádná odpověď není správná
378. Uplatnit pohledávku přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení nemusí
a) zajištěný věřitel
b) zaměstnanec dlužníka, pokud přihlašuje jakoukoli pohledávku
c) Česká kancelář pojistitelů, pokud má vůči dlužníkovi pohledávku plynoucí z
plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba
bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn
pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona
d) Česká kancelář pojistitelů, pokud má vůči dlužníkovi pohledávku plnění za
škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá
nezjištěná osoba
e) žádná odpověď není správná
379. Zpeněžení majetku v majetkové podstatě, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění
v trestním řízení, lze provést
a) pouze se souhlasem insolvenčního soudu
b) pouze se souhlasem orgánu činného v trestním řízení
c) bez omezení
d) nelze provést
e) žádná odpověď není správná
380. V incidenčních sporech
a) se rozhoduje vždy rozsudkem
b) se rozhoduje vždy usnesením
c) nejsou připuštěny opravné prostředky
d) nelze schválit smír
e) žádná odpověď není správná
381. V incidenčních sporech
a) se rozhoduje rozsudkem nebo usnesením
b) se rozhoduje vždy usnesením
c) nejsou připuštěny opravné prostředky
d) nelze schválit smír
e) žádná odpověď není správná
382. V incidenčních sporech
a) se rozhoduje vždy rozsudkem
b) se rozhoduje vždy usnesením
c) nejsou připuštěny opravné prostředky
d) lze schválit smír
e) žádná odpověď není správná
383. O způsobu řešení úpadku rozhoduje insolvenční soud
a) kdykoli po zjištění úpadku
b) vždy společně s rozhodnutím o úpadku
c) do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku
d) do 1 měsíce od rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
384. Ručení osoby, která podepsala přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, za
splnění povinnosti zaplatit částku podle § 178 nebo 179 insolvenčního zákona
a) má povahu solidárního vztahu mezi věřitelem a osobou, která přihlášku
pohledávky podepsala
b) nenastává ze zákona, ale na základě smluvního vztahu
c) nevzniká osobě, která byla k podpisu přihlášky pohledávky věřitelem
zmocněna plnou mocí
d) nevzniká v případě pohledávek plynoucích z pracovně právních vztahů
e) žádná odpověď není správná
385. Pro doručování do datových schránek obecně platí, že
a) dokument musí být vždy opatřen elektronickým podpisem podatele
b) doručování je umožněno pouze orgánům veřejné moci
c) se ze zákona zřizuje každému zapsanému insolvenčnímu správci
d) se doručování tímto způsobem využívá až v případě, že není možné doručit
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
e) žádná odpověď není správná
386. Manželé
a) musí vždy s povolením oddlužení druhého manžela souhlasit
b) musí podat návrh na povolení oddlužení vždy společně
c) kterým je povoleno oddlužení, zaniká ke dni prohlášení úpadku ze zákona
společné jmění manželů
d) musí podat návrh na povolení ve stejný okamžik
e) žádná odpověď není správná
387. Manželé
a) v insolvenčním řízení navzájem ručí za své závazky
b) musí podat návrh na povolení oddlužení vždy společně
c) kterým je povoleno oddlužení, zaniká ke dni prohlášení úpadku ze zákona
společné jmění manželů
d) musí podat návrh na povolení ve stejný okamžik
e) žádná odpověď není správná
388. Společné jmění manželů
a) zaniká ke dni prohlášení úpadku bez ohledu na způsob jeho řešení
b) zaniká povolením oddlužení
c) zaniká prohlášením konkursu
d) zaniká ze zákona po zahájení insolvenčního řízení; vypořádání se provede
po rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
389. Společné jmění manželů
a) není insolvencí jakkoli zasaženo, a to bez ohledu na způsob jeho řešení
b) nezaniká povolením oddlužení
c) nezaniká prohlášením konkursu
d) zaniká ze zákona po zahájení insolvenčního řízení; vypořádání se provede
po rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
390. Do majetkové podstaty náleží
a) veškerý majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního
řízení
b) veškerý majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud
nařídil předběžné opatření
c) veškerý majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud
rozhodl o úpadku dlužníka
d) veškerý majetek ve společném jmění manželů, který manželům patřil ke dni
zahájení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
391. Do majetkové podstaty nenáleží
a) majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení
b) majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud nařídil
předběžné opatření
c) majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud rozhodl o
úpadku dlužníka
d) veškerý majetek ve společném jmění manželů, který manželům patřil ke dni
zahájení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
392. Veškeré smlouvy uzavřené mezi manželi
a) jsou vždy ze zákona po podání insolvenčního návrhu neplatné
b) zůstávají po dobu insolvenčního řízení v platnosti
c) jsou ze zákona neplatné v případě, že byly uzavřeny po podání
insolvenčního návrhu dlužníkem
d) se stávají neplatnými v případě, že byly uzavřeny po podání insolvenčního
návrhu věřitelem
e) žádná odpověď není správná
393. Smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů prohlášením konkursu
a) se stávají ze zákona neplatné
b) zůstávají v platnosti
c) se stávají neplatnými v případě, že byly uzavřeny po podání insolvenčního
návrhu dlužníkem
d) se stávají neplatnými v případě, že byly uzavřeny po podání insolvenčního
návrhu věřitelem
e) žádná odpověď není správná
394. Smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů prohlášením konkursu
a) se stávají ze zákona neplatné
b) zůstávají v platnosti
c) se stávají neplatnými v případě, že byly uzavřeny po podání insolvenčního
návrhu věřitelem
d) se stávají neplatnými v případě, že byly uzavřeny poté, co nastaly účinky
insolvenčního řízení v případě, že byl insolvenční návrh podán věřitelem
e) žádná odpověď není správná
395. Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek může popírat
a) dlužník pouze v případě, že je úpadek řešen konkursem
b) dlužník
c) insolvenční soud
d) jakýkoli věřitel
e) žádná odpověď není správná
396. Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek může popírat
a) dlužník pouze v případě, že je úpadek řešen konkursem
b) insolvenční soud
c) jakýkoli věřitel
d) přihlášený věřitel
e) žádná odpověď není správná
397. Věřitel může popřít přihlášenou pohledávku jiného věřitele pouze pokud
a) dosahuje jeho pohledávka alespoň poloviny výše všech přihlášených
pohledávek
b) do insolvenčního řízení řádně přihlásil svou pohledávku
c) má vůči insolvenčnímu dlužníkovi splatnou pohledávku
d) uplatnil svou pohledávku u obecných soudů
e) žádná odpověď není správná
398. Věřitel může popřít přihlášenou pohledávku jiného věřitele pouze pokud
a) dosahuje jeho pohledávka alespoň poloviny výše všech přihlášených
pohledávek
b) popření učiní na předepsaném formuláři
c) má vůči insolvenčnímu dlužníkovi splatnou pohledávku
d) uplatnil svou pohledávku u obecných soudů
e) žádná odpověď není správná
399. Ve sporu o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek
a) nevzniká právo na náhradu nákladů žádnému účastníkovi insolvenčního
řízení
b) vzniká právo na náhradu nákladů řízení pouze proti insolvenčnímu správci
c) je přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, povinen složit jistotu na
náklady řízení incidenčního sporu ve výši 15 000,- Kč
d) rozhoduje vždy senát složený předsedy a dvou přísedících
e) žádná odpověď není správná
400. Ve sporu o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek
a) nevzniká právo na náhradu nákladů žádnému účastníkovi insolvenčního
řízení
b) vzniká právo na náhradu nákladů řízení pouze proti insolvenčnímu správci
c) je přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, povinen složit jistotu na
náklady řízení incidenčního sporu ve výši 10 000,- Kč
d) rozhoduje vždy senát složený předsedy a dvou přísedících
e) žádná odpověď není správná
401. Ve sporu o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek
a) nevzniká právo na náhradu nákladů žádnému účastníkovi insolvenčního
řízení
b) vzniká právo na náhradu nákladů řízení pouze proti insolvenčnímu správci
c) je přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, povinen složit jistotu na
náklady řízení incidenčního sporu ve výši 15 000,- Kč
d) se přiznaná náhrada nákladů vůči dlužníku považuje za přihlášenou
pohledávku
e) žádná odpověď není správná
402. Pro pohledávku popřenou dlužníkem platí, že
a) její popření má stejné účinky, jako popření pohledávky insolvenčním
správcem
b) popření pohledávky nemá vliv na její zjištění
c) upravený seznam přihlášených pohledávek je i v rozsahu popření
exekučním titulem
d) se k ní přihlíží, pouze pokud má veškeré náležitosti určené zákonem
e) žádná odpověď není správná
403. Pro pohledávku popřenou dlužníkem platí, že
a) její popření má vždy stejné účinky, jako popření pohledávky insolvenčním
správcem
b) popření pohledávky způsobuje to, že pohledávka není zjištěna
c) v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek není
exekučním titulem
d) se k ní přihlíží, pouze pokud má veškeré náležitosti určené zákonem
e) žádná odpověď není správná
404. Do majetkové podstaty nepatří
a) obvyklé vybavení domácnosti
b) hotové peníze ve výši 10.000,- Kč, které dlužník použije pro uspokojování
potřeb své rodiny
c) nároky na vrácení daní
d) předměty průmyslového vlastnictví
e) žádná odpověď není správná
405. Členové věřitelského výboru jsou voleni
a) hlasy všech věřitelů počítaných dohromady podle principu "jeden věřitel, jeden
hlas"
b) jen hlasy zajištěných věřitelů
c) jen hlasy nezajištěných věřitelů
d) podle zásady, že členy navržené nezajištěnými věřiteli volí nezajištění věřitelé a
členy navržené zajištěnými věřiteli volí zajištění věřitelé
e) žádná odpověď není správná
406. Jestliže by výpovědí nájemní smlouvy sjednané na určitou dobu, v níž je dlužník
pronajímatelem
a) byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím
utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, muže nájemce do 15 dnů od doručení
výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude
zajištěno, že nájemce koupí předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty
za cenu obvyklou, vyhoví insolvenční soud takovému návrhu vždy
b) byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím
utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, muže nájemce do 15 dnů od doručení
výpovědi přihlásit pohledávku na náhradu své újmy
c) byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím
utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, muže nájemce do 10 dnů od doručení
výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude
zajištěno, že nájemce koupí předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty
za cenu obvyklou, vyhoví insolvenční soud takovému návrhu vždy
d) byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím
utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, muže nájemce do 15 dnů od doručení
výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude
zajištěno, že nájemce koupí předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty
za cenu určenou znaleckým posudkem, který zadal insolvenční soud, vyhoví
insolvenční soud takovému návrhu vždy
e) žádná odpověď není správná
407. Svůj hlas pro některý ze způsobů oddlužení vyjádřený prostřednictvím hlasovacího
lístku
a) není věřitel oprávněn změnit
b) je věřitel oprávněn změnit pouze hlasováním na schůzi věřitelů
c) je zajištěný věřitel oprávněn změnit zasláním nového hlasovacího lístku, který
bude insolvenčnímu soudu doručen nejpozději den před konáním schůze
věřitelů, která má rozhodovat o způsobu oddlužení dlužníka
d) je zajištěný věřitel s prvním pořadím oprávněn změnit buď hlasováním na
schůzi věřitelů, nebo zasláním nového hlasovacího lístku, který bude
insolvenčnímu soudu doručen nejpozději den před konáním schůze věřitelů,
která má rozhodovat o způsobu oddlužení dlužníka
e) žádná odpověď není správná
408. Bude-li insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení podán dlužníkem současně,
prohlásí insolvenční soud na majetek dlužníka konkurs pokud
a) zamítne insolvenční návrh
b) nebude k návrhu na povolení oddlužení přihlížet
c) odmítne pouze návrh na povolení oddlužení
d) odmítne insolvenční návrh
e) žádná odpověď není správná
409. Došlo-li v důsledku prohlášení konkursu k zániku společného jmění dlužníka a jeho
manžela, pak platí
a) správce je oprávněn uzavřít s manželem dlužníka dohodu o vypořádání SJM; k
účinnosti dohody postačí souhlas věřitelského výboru
b) správce je oprávněn uzavřít s manželem dlužníka dohodu o vypořádání SJM; k
účinnosti dohody je třeba souhlas insolvenčního soudu
c) správce je oprávněn uzavřít s manželem dlužníka dohodu o vypořádání SJM; k
platnosti dohody je třeba souhlas insolvenčního soudu
d) insolvenční soud může dohodu o vypořádání SJM schválit, i když s ní
nevyslovil souhlas věřitelský výbor
e) žádná odpověď není správná
410. Při prodeji majetku v konkursu osobě dlužníkovi blízké platí, že
a) prodá-li insolvenční správce majetek osobě dlužníkovi blízké bez souhlasu
insolvenčního soudu, je smlouva neúčinná
b) insolvenční soud může v odůvodněných případech udělit souhlas k tomuto
prodeji, pokud s tím vysloví souhlas věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů
c) insolvenční soud může v odůvodněných případech udělit souhlas k tomuto
prodeji, před vydáním rozhodnutí si opatří stanovisko věřitelského výboru nebo
zástupce věřitelů
d) insolvenční soud může v odůvodněných případech udělit souhlas k tomuto
prodeji, stanovisko ani souhlas věřitelského orgánu k tomu není insolvenční
soud povinen žádat
e) žádná odpověď není správná
411. Dlužník je insolvenčním navrhovatelem. Návrh na povolení moratoria může podat
a) nejpozději společně s insolvenčním návrhem
b) do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu
c) nejpozději 15 dnů před konáním první schůze věřitelů
d) dlužník vůbec návrh na povolení moratoria v tomto případě podat nemůže
e) žádná odpověď není správná
412. Pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a hlasování věřitelů o
přijetí reorganizačního plánu
a) se věřitelé dlužníka při reorganizaci rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé
skupině byli maximálně dva věřitelé se zásadně shodným právním postavením
a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů do
jednotlivých skupin obsahuje reorganizační plán, v němž se vždy uvede, podle
jakých kritérií k rozdělení věřitelů došlo
b) se věřitelé dlužníka při reorganizaci rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé
skupině byli maximálně tři věřitelé se zásadně shodným právním postavením a
se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů do jednotlivých
skupin obsahuje reorganizační plán, v němž se vždy uvede, podle jakých
kritérií k rozdělení věřitelů došlo
c) se věřitelé dlužníka při reorganizaci rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé
skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně
shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin
obsahuje návrh na povolení reorganizace podaný dlužníkem, v němž se vždy
uvede, podle jakých kritérií k rozdělení věřitelů došlo,
d) se věřitelé dlužníka při reorganizaci rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé
skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně
shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin
obsahuje reorganizační plán, v němž se vždy uvede, podle jakých kritérií k
rozdělení věřitelů došlo
e) žádná odpověď není správná
413. Pokud je pohledávka vyloučena z uspokojení v insolvenčním řízení platí, že
a) věřitel není oprávněn ji do insolvenčního řízení přihlásit; pokud ji přihlásí,
insolvenční správce ji při přezkumném jednání co do důvodu popře
b) věřitel není oprávněn ji do insolvenčního řízení přihlásit; pokud ji přihlásí,
insolvenční správce ji nezařadí do seznamu přihlášených pohledávek a nebude
předmětem přezkumu
c) věřitel je oprávněn ji do insolvenčního řízení přihlásit; pokud ji přihlásí,
insolvenční správce ji zařadí do seznamu přihlášených pohledávek a
přezkoumá ji
d) věřitel je oprávněn ji do insolvenčního řízení přihlásit; pokud ji přihlásí,
insolvenční správce ji nezařadí do seznamu přihlášených pohledávek a nebude
předmětem přezkumu
e) žádná odpověď není správná
414. Při reorganizaci se za věřitele dlužníka považují
a) společníci a členové dlužníka; za pohledávku těchto osob se považuje právo
vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu. To neplatí, je-li
dlužník v úpadku pro předlužení
b) bývalí zaměstnanci dlužníka
c) rozhodující odběratelé dlužníka
d) společníci a členové dlužníka; za pohledávku těchto osob se považuje právo
vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu. To neplatí, je-li
dlužník v úpadku pro platební neschopnost
e) žádná odpověď není správná
415. K insolvenčnímu návrhu bude soud přihlížet, byl-li podán
a) elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu
b) faxem
c) písemně bez úředně ověřených podpisů
d) písemně s úředně ověřeným podpisem osoby, která návrh podala
e) žádná odpověď není správná
416. Insolvenční správce hlavního řízení může své pravomoci vykonávat
a) i na území jiného členského státu, kde je dlužníkův majetek a nebylo-li
zahájeno vedlejší řízení
b) výlučně na území státu, kde byl jmenován
c) na území jiného členského státu, jen souhlasí-li s tím daný národní insolvenční
soud
d) na území kteréhokoli členského státu EU, a to bez ohledu na to, zda v daném
státě bylo zahájeno vedlejší řízení
e) žádná odpověď není správná
417. Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl
a) může požádat do 30 dnů od jejího konání ministerstvo, aby mu umožnilo její
opakování, opakování se umožní nejdříve za 3 měsíce
b) může požádat do 3 měsíců od jejího konání ministerstvo, aby mu umožnilo její
opakování, opakování se umožní nejdříve za 6 měsíců
c) může požádat do 30 dnů od jejího konání ministerstvo, aby mu umožnilo její
opakování, opakování se umožní nejdříve za 6 měsíců
d) může požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování, opakování se
umožní nejdříve za 6 měsíců
e) žádná odpověď není správná
418. Nepatrný konkurs
a) lze zrušit a přejít na běžný konkurs
b) nelze zrušit a přejít na normální konkurs
c) nelze prohlásit, pokud s tím nesouhlasí věřitelé
d) nelze zrušit
e) žádná odpověď není správná
419. Sankce uložená dlužníkovi před zahájením insolvenčního řízení za porušení povinnosti
při ochraně životního prostředí může být v insolvenčním řízení uspokojována
a) jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
b) jako nezajištěná přihlašovaná pohledávka
c) podle pravidel pro uspokojování podřízených pohledávek
d) je vyloučena z uspokojení v insolvenčním řízení
e) žádná odpověď není správná
420. Insolvenční soud může zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku v případě,
kdy mimo jiné
a) dlužník je obchodní společností nebo družstvem zrušenými z rozhodnutí soudu
b) dlužník je zrušenou právnickou osobou
c) dlužník je zrušenou obchodní společností
d) dlužník je obchodní společností zrušenou rozhodnutím soudu
e) žádná odpověď není správná
421. O schválení oddlužení rozhoduje:
a) soud
b) schůze věřitelů většinou hlasů přítomných věřitelů
c) schůze věřitelů většinou hlasů přihlášených věřitelů
d) věřitelský výbor
e) žádná odpověď není správná
422. Zjistí-li insolvenční správce v době po povolení před schválením oddlužení
skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
a) nikomu je nesdělí
b) sdělí je insolvenčnímu soudu po podání návrhu na osvobození od placení
pohledávek
c) upozorní na ně před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení
d) sdělí je výlučně státnímu zástupci
e) žádná odpověď není správná
423. Úpadek dlužníka může být v tuzemsku v rámci vedlejšího úpadkového řízení v souladu
s nařízením 1346/2000/ES řešen
a) pouze konkursem
b) konkursem, oddlužením nebo reorganizací
c) konkursem nebo reorganizací
d) způsobem, který určí správce podstaty ustanovený v hlavním úpadkové řízení
e) žádná odpověď není správná
424. Splatnost závazků a pohledávek rozhodnutím o povolení reorganizace
a) není dotčena
b) se vrací do původních termínů
c) je odložena
d) se vrací do původních termínů, ledaže je výrokem soudu odložena
e) žádná odpověď není správná
425. Návrh na povolení oddlužení může vzít dlužník účinně zpět
a) nejpozději do rozhodnutí o povolení oddlužení
b) nejpozději do schválení oddlužení
c) nejpozději do právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení
d) kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
426. Moratorium může navrhnout
a) věřitel, který je insolvenčním navrhovatelem
b) dlužník, který je právnickou osobou
c) dlužník, který je podnikatelem
d) finanční úřad
e) žádná odpověď není správná
427. Navrhne-li insolvenční správce insolvenčnímu soudu svolání schůze věřitelů
a) musí navrhnout také otázky, které mají být na schůzi věřitelů projednány
b) nesmí navrhnout otázky, které mají být na schůzi věřitelů projednány; o
předmětu schůze věřitelů rozhodne insolvenční soud
c) může navrhnout předmět schůze věřitelů; není to však podmínkou
d) musí navrhnout také otázky, které mají být na schůzi věřitelů projednány;
navržené otázky musí insolvenční správce předem projednat s věřitelským
výborem
e) žádná odpověď není správná
428. Pokud věřitel podá svou přihlášku opožděně
a) k přihlášce se nepřihlíží, soud ani správce neučiní nic
b) správce vyrozumí o opožděnosti přihlášky věřitele dopisem
c) soud rozhodne o odmítnutí přihlášky
d) věřitel vůbec nebyl účastníkem insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
429. Nelze-li odměnu správce uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady
insolvenčního řízení
a) hradí neuhrazenou část odměny stát do výše 10 000 Kč
b) hradí neuhrazenou část odměny stát do výše 50 000 Kč
c) hradí neuhrazenou část odměny insolvenční navrhovatel
d) nárok insolvenčního správce na neuhrazenou část odměny zaniká dnem, kdy
pominou účinky zahájení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
430. V průběhu oddlužení splátkovým kalendářem vyjde najevo, že po schválení oddlužení
dlužník zakoupil a využil zahraniční zájezd s úhradou ceny 12 měsíčními splátkami,
přičemž již 3 splátky cestovní kanceláři nezaplatil
a) tato skutečnost nemá na oddlužení vliv
b) tato skutečnost povede k prodloužení doby trvání splátkové kalendáře
c) tato skutečnost povede k zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu
na dlužníka
d) tato skutečnost povede k zrušení schváleného oddlužení a zastavení
insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
431. Věřitel, který je členem věřitelského výboru, 95 % část své pohledávky postoupil
jinému věřiteli A a 5 %část jinému věřiteli B, přičemž bylo rozhodnuto o vstupu těchto
věřitelů do řízení dle § 18 insolvenčního zákona. Pokud jde o členství ve věřitelském
výboru
a) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli nezanikla,
b) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, místo něj se stal
členem věřitel A,
c) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, místo něj se stal
členem věřitel B,
d) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, na jeho místo
nastupuje náhradník
e) žádná odpověď není správná
432. Pokud není insolvenční návrh, který je podán elektronicky, opatřen zaručeným
elektronickým podpisem:
a) insolvenční soud jej odmítne
b) insolvenční soud jej zamítne
c) insolvenční soud k němu nebude přihlížet
d) insolvenční soud řízení o něm zastaví
e) žádná odpověď není správná
433. Který majetek dlužníka náleží do majetkové podstaty pro účely insolvenčního řízení
a) majetek třetích osob, který slouží k zajištění pohledávek věřitelů dlužníka
b) snubní prsten
c) hotovost na pokladně
d) nevyčerpaná účelová dotace z rozpočtu kraje
e) žádná odpověď není správná
434. Který z těchto údajů insolvenčního správce - fyzické osoby nesmí být zapsán do
insolvenčního rejstříku
a) datum narození
b) rodné číslo
c) bydliště, pokud není zároveň sídlem
d) sídlo
e) žádná odpověď není správná
435. V případě, kdy je rozhodnutí doručováno zvláštním způsobem platí, že
a) zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku není dokladem o doručení, je-li
adresátovi zároveň doručováno zvláštním způsobem
b) zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení v
případě, kdy je adresátovi zároveň doručováno zvláštním způsobem a
písemnost se nepodařilo takto doručit; lhůta pro podání opravného prostředku
začíná běžet dnem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku
c) zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i v
případě, že je adresátovi zároveň doručováno zvláštním způsobem; lhůta pro
podání opravného prostředku začíná běžet dnem zveřejnění rozhodnutí v
insolvenčním rejstříku
d) zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i v
případě, že je adresátovi zároveň doručováno zvláštním způsobem; lhůta pro
podání opravného prostředku začíná běžet dnem doručení písemnosti zvláštním
způsobem
e) žádná odpověď není správná
436. Pro odměnu insolvenčního správce při konkursu platí
a) odměna insolvenčního správce včetně jeho hotových výdajů činí nejméně
45.000,- Kč, a to včetně DPH
b) odměna insolvenčního správce činí nejméně 45.000,- Kč, a to včetně DPH
c) odměna insolvenčního správce včetně jeho hotových výdajů činí nejméně
45.000,- Kč; pokud je insolvenční správce plátcem DPH, navyšuje se tato
částka o tuto daň
d) odměna insolvenčního správce činí nejméně 45.000,- Kč; pokud je insolvenční
správce plátcem DPH, navyšuje se tato částka o tuto daň
e) žádná odpověď není správná
437. Pro okamžik soupisu majetku do majetkové podstaty platí
a) věc je sepsána ke dni, kdy správce soupis podstaty dokončil
b) věc je sepsána ke dni, kdy správce předložil soupis insolvenčnímu soudu
c) věc je sepsána ke dni, kdy byl soupis podstaty zveřejněn v insolvenčním
rejstříku
d) věc je sepsána ke dni uvedeném v soupisu jako den sepsání
e) žádná odpověď není správná
438. Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu
a) též na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které
všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas a
na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly
b) též na návrh věřitelského orgánu, jestliže k tomuto návrhu připojil listinu, na
které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu
souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly
c) též na návrh insolvenčního správce, jestliže insolvenční správce k tomuto
návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili
se zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu
osob, které ji podepsaly
d) též na návrh státního zastupitelství, je-li to ve veřejném zájmu
e) žádná odpověď není správná
439. Rozhodnutí o odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového
insolvenčního správce bylo vydáno 1.8., dne 3.8 bylo v 9:25 zveřejněno v
insolvenčním rejstříku a v 9:31 bylo vyvěšeno na úřední desce soudu. Zvláštním
způsobem bylo původnímu správci doručeno 5.8 a novému správci 6.8. Kterým
okamžikem přestal původní správce vykonávat funkci
a) 3.8. v 9:25
b) 3.8. v 9.31
c) 5.8. okamžikem doručení původnímu správci
d) 6.8. okamžikem doručení novému správci
e) žádná odpověď není správná
440. Nebude-li uhrazena insolvenčním navrhovatelem záloha na náklady insolvenčního
řízení
a) insolvenční soud může insolvenční řízení zastavit
b) insolvenční soud musí insolvenční řízení zastavit
c) insolvenční soud může insolvenční návrh odmítnout
d) insolvenční soud musí přistoupit k jejímu vymáhání
e) žádná odpověď není správná
441. Přihlášku pohledávky lze podávat
a) až do dne právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
b) do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku
c) do dne konání první schůze věřitelů
d) až do dne právní moci rozhodnutí úpadku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
442. Nepatrný konkurs
a) je zákonem používaný pojem pro případ, kde se do insolvenčního řízení
přihlásí nejvýše 10 věřitelů
b) je zákonem používaný pojem pro případ, kdy výnos zpeněžení nepostačuje na
úhradu nákladů konkursu
c) je procesním zjednodušením konkursu
d) je zvláštní odchylkou od reorganizace při malém obratu dlužníka
e) žádná odpověď není správná
443. Na schůzi věřitelů je rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce z funkce přijato
pokud pro něj hlasovala
a) nadpoloviční většina přítomných věřitelů počítaná podle výše pohledávky
b) nadpoloviční většina přihlášených věřitelů počítaná podle principu "jeden
věřitel, jeden hlas"
c) nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání
schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek
d) většina přítomných zajištěných věřitelů a většina přihlášených nezajištěných
věřitelů
e) žádná odpověď není správná
444. V České republice probíhá insolvenční řízení dlužníka. Správce zjistí, že věc ve
vlastnictví dlužníka (např. auto) se nachází ve Španělsku. Tuto věc správce
a) zásadně do České republiky přemístit nemůže
b) může přemístit do České republiky za podmínek stanovených Nařízením Rady
(ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
c) může přemístit do České republiky jen se souhlasem českého insolvenčního
soudu
d) může přemístit do České republiky jen se souhlasem příslušného generálního
ředitelství Evropské komise
e) žádná odpověď není správná
445. Nařízení Rady č. 1346/2000 se
a) nevztahuje na oddlužení
b) nevztahuje na reorganizaci
c) vztahuje na všechny způsoby řešení úpadku upravené insolvenčním zákonem
d) nevztahuje na konkurs
e) žádná odpověď není správná
446. K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit
a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým
v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve
předložil
b) pouze prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se
seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil
c) seznam majetku a seznam závazků dle stavu k okamžiku zahájení
insolvenčního řízení
d) seznam majetku a seznam závazků; o změnách, ke kterým v mezidobí došlo
v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, nemusí
dlužník insolvenční soud informovat
e) žádná odpověď není správná
447. Mezi "kolektivní úpadkové řízení" řadí nařízení 1346/2000/ES o úpadkovém řízení
a) insolvenční řízení
b) konkurs, oddlužení a reorganizaci
c) pouze konkurs
d) pouze oddlužení a reorganizaci
e) žádná odpověď není správná
448. Uspokojení pohledávek z pojištění má v případě, kdy je dlužníkem tuzemská
pojišťovna, při rozvrhu přednost před
a) jakýmikoli jinými nároky vůči dlužníku
b) hotovými výdaji a odměnou insolvenčního správce
c) hotovými výdaji a odměnou insolvenčního správce a likvidátora
d) jakýmikoli jinými nároky vůči dlužníku, s výjimkou hotových výdajů a
odměny, insolvenčního správce a náhrady nutných výdajů a odměny likvidátora
za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
449. Prohlášení o úplnosti a správnost soupisu
a) musí dlužník učinit vždy
b) musí dlužník učinit pouze na výzvu insolvenčního soudu
c) musí dlužník učinit, pokud jej o to požádá insolvenční správce
d) zákon tuto povinnost dlužníkovi neukládá
e) žádná odpověď není správná
450. O přijetí způsobu oddlužení mohou
a) věřitelé nemohou hlasovat mimo schůzi věřitelů, s výjimkou případu, kdy měli
možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem
odpovídají informacím, které musí být obsaženy v návrhu na povolení
oddlužení a v jeho přílohách
b) zajištění i nezajištění věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před
podáním návrhu na povolení oddlužení nebo i před podáním insolvenčního
návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem
a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy v návrhu na
povolení oddlužení a v jeho přílohách
c) zajištění věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na
povolení oddlužení nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli
možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem
odpovídají informacím, které musí být obsaženy v návrhu na povolení
oddlužení a v jeho přílohách
d) věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na
povolení oddlužení nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli
možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem
odpovídají informacím, které musí být obsaženy v návrhu na povolení
oddlužení a v jeho přílohách
e) žádná odpověď není správná
451. Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, rozhodnutím o povolení reorganizace
a) se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a
místo valné hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti
insolvenční soud
b) se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a
místo valné hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti
insolvenční správce
c) se ukončuje činnost valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné
hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční
správce
d) se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a
místo valné hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti
schůze věřitelů
e) žádná odpověď není správná
452. Má-li dlužník za to, že určitá věc do majetkové podstaty nepatří
a) je oprávněn podat proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na
vyloučení věci z majetkové podstaty
b) je oprávněn podat proti insolvenčnímu správci u obecného soudu žalobu na
vydání věci
c) je oprávněn uplatnit u insolvenčního správce vynětí majetku z majetkové
podstaty
d) je oprávněn podat proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu návrh na
vynětí věci z majetkové podstaty
e) žádná odpověď není správná
453. Doručování soudních písemností insolvenčnímu správci
a) se děje vždy poštou na adresu sídla insolvenčního správce zapsanou v seznamu
insolvenčních správců
b) písemnosti se doručují do datové schránky insolvenčního správce, pokud o to
insolvenční správce požádá; v ostatních případech poštou do jeho sídla
c) písemnosti se doručují do datové schránky insolvenčního správce; není-li to
možné, pak poštou na adresu do sídla insolvenčního správce
d) písemnosti se doručují na elektronickou adresu uvedenou insolvenčním
správcem; není-li uvedena, pak poštou na adresu sídla insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
454. Věřitel vykonávající funkci zástupce věřitelů postoupil celou svou pohledávku novému
věřiteli, o jehož vstupu do řízení podle § 18 insolvenčního zákona bylo rozhodnuto.
Vedle zástupce věřitelů byl na první schůzi zvolen i náhradník. Pokud jde o funkci
zástupce věřitelů:
a) nadále ji bude vykonávat původní věřitel
b) tato funkce přešla na nabyvatele pohledávky
c) tuto funkci bude vykonávat náhradník původního věřitele
d) soud musí svolat schůzi věřitelů, která zvolí nového zástupce věřitelů
e) žádná odpověď není správná
455. U dlužníka - fyzické osoby bylo rozhodnuto o úpadku. 2 roky před tímto rozhodnutím
dlužník coby lyžař způsobil osobě A škodu na zdraví 10 000 Kč a věcnou škodu 5 000
Kč, kteréžto pohledávky dosud neuhradil. Pokud chce osoba A být uspokojena v
insolvenčním řízení
a) musí přihlásit pohledávku 15 000 Kč jako nezajištěnou pohledávku
b) musí uplatnit pohledávku 10 000 Kč u správce a pohledávku 5000 Kč musí
přihlásit
c) musí u správce uplatnit pohledávku 15 000 Kč coby pohledávku postavenou na
roveň pohledávce za podstatou
d) nemůže dělat nic, protože tyto pohledávky jsou vyloučeny z uspokojení
e) žádná odpověď není správná
456. V případě, kdy insolvenční návrh neobsahuje všechny náležitosti nebo je
nesrozumitelný či neurčitý
a) insolvenční soud vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu, k odstranění vad
stanoví lhůtu a po jejím marném uplynutí insolvenční návrh odmítne
b) insolvenční soud vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu, k odstranění vad
stanoví lhůtu, která nemůže být delší než 7 dnů, a po jejím marném uplynutí
insolvenční návrh odmítne
c) insolvenční soud vadný insolvenční návrh bez dalšího odmítne; lhůtu k vydání
tohoto rozhodnutí zákon nestanoví
d) insolvenční soud vadný insolvenční návrh odmítne, jestliže pro tyto nedostatky
nelze pokračovat v řízení, a to nejpozději do 7 dnů poté, co byl podán
e) žádná odpověď není správná
457. Věřitel dne 1.4.2008 (úterý) podal insolvenční návrh, který byl dlužníkovi doručen
8.4.2008. Návrh na povolení oddlužení musel dlužník podat
a) dne 1.4.2008
b) nejpozději dne 2.5.2008
c) nejpozději dne 9.5.2008
d) nejpozději na první schůzi věřitelů
e) žádná odpověď není správná
458. Pokud jeho výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy, předložení
konečné zprávy nebrání
a) neukončený spor o vyloučení majetku z majetkové podstaty
b) neukončený spor o určení pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky
c) neukončený spor o odpůrčí žalobě
d) neukončený spor o vymáhání pohledávek dlužníka
e) žádná odpověď není správná
459. Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem (mimo zemí EU) se řídí
a) Rezolucí Valného shromáždění OSN o mezinárodním úpadku
b) insolvenčním zákonem
c) nařízením Rady EU č. 1346/2000
d) zákonem o konkursu a vyrovnání
e) žádná odpověď není správná
460. Insolvenční správce je veřejnou obchodní společností vykonávaje svou činnost
prostřednictvím dvou ohlášených společníků. Minimální limit pojistného plnění z
pojištění odpovědnosti insolvenčního správce činí
a) 10 000 000 Kč
b) 5 000 000 Kč
c) 2 000 000 Kč
d) 0 Kč, správce nemusí být pojištěn
e) žádná odpověď není správná
461. Pro dispoziční oprávnění v průběhu insolvenčního řízení platí
a) od schválení oddlužení splátkovým kalendářem je osobou s dispozičními
oprávněními insolvenční správce
b) od rozhodnutí, že konkurs je nepatrný, je osobou s dispozičními oprávněními
dlužník
c) od rozhodnutí o úpadku dlužníka do rozhodnutí o způsobu řešení tohoto úpadku
je osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce
d) od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku je osobou
s dispozičními oprávněními dlužník
e) žádná odpověď není správná
462. Úpadek dlužníka je řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, účinky
schválení oddlužení trvají 60 měsíců. Hotové výdaje (bez DPH) správci
a) nebudou vůbec hrazeny
b) budou správci hrazeny v prokázané výši
c) budou správci hrazeny v prokázané výši, nejvýše však ve výši 9 000 Kč
d) budou správci hrazeny paušální částkou 9 000 Kč
e) žádná odpověď není správná
463. Úpadek byl řešen oddlužením splátkovým kalendářem. Přihlášení věřitelé byli
uspokojeni co do 45 % a dlužník byl osvobozen od placení zbytku pohledávek. Na
pohledávku věřitele, který se do insolvenčního řízení nepřihlásil, ač se přihlásit měl, se
osvobození
a) automaticky vztahuje
b) zásadně nevztahuje
c) vztahuje jen, jen pokud o tom zvláštním rozhodnutím rozhodne insolvenční
soud
d) nevztahuje, protože míra uspokojení věřitelů nedosáhla 50%
e) žádná odpověď není správná
464. Prohlášením konkursu
a) zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela
b) nezaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela, ledaže insolvenční soud
rozhodne jinak
c) zaniká pracovní poměr dlužníka
d) zaniká podílové spoluvlastnictví u věcí, u nichž je dlužník jedním ze
spoluvlastníků
e) žádná odpověď není správná
465. Přihlášku pohledávky lze podávat
a) nejpozději do vydání rozhodnutí o úpadku
b) nejdříve po právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
c) od zahájení insolvenčního řízení
d) nejdříve po právní moci rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
466. Předběžný správce
a) bude po vydání rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci insolvenčního správce,
pokud to navrhne dlužník a odsouhlasí věřitelský výbor
b) bude po vydání rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci insolvenčního správce,
pokud insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku nestanoví jinak
c) nemůže být po vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka vykonávat funkci
insolvenčního správce
d) bude po vydání rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci insolvenčního správce,
pokud to před vydáním tohoto rozhodnutí navrhne některý z přihlášených
insolvenčních věřitelů
e) žádná odpověď není správná
467. Majetek, u kterého je důvod se domnívat, že byl dlužníkem převeden na základě
neúčinného právního úkonu
a) zapíše insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty a o tomto soupisu
vyrozumí osobu, na kterou byl majetek převeden
b) nebude insolvenční správce zapisovat do soupisu majetkové podstaty a podá
odpůrčí žalobu
c) zapíše insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty a podá odpůrčí
žalobu
d) zapíše majetek do soupisu majetkové podstaty a vyzve osobu, na kterou byl
majetek dlužníkem převeden, k podání odpůrčí žaloby
e) žádná odpověď není správná
468. Pro pohledávky na roveň postavené pohledávkám za majetkovou podstatou obecně
platí, že
a) vznikat mohou až od zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria
před zahájením insolvenčního řízení
b) vznikat mohou až po vydání rozhodnutí o úpadku
c) uplatňují se neformálním způsobem u insolvenčního správce; pokud
insolvenční správce zpochybňuje jejich pravost nebo výši, rozhodne o jejich
uspokojení v rámci výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud
d) uplatňují se neformálním způsobem u insolvenčního správce; pokud
insolvenční správce zpochybňuje jejich pravost nebo výši, nezbude věřiteli než
domáhat se jejich uspokojení žalobou u obecného soudu
e) žádná odpověď není správná
469. Odpůrčí žalobu je oprávněn podat
a) výlučně insolvenční správce
b) dlužník nebo insolvenční správce
c) insolvenční správce a přihlášený věřitel
d) dlužník
e) žádná odpověď není správná
470. Úpadek dlužníka je řešen oddlužením. Insolvenční správce bude ustanoven
a) ve vyhlášce oznamující zahájení insolvenčního řízení
b) v rozhodnutí o úpadku
c) v usnesení o schválení oddlužení
d) insolvenční správce vůbec ustanoven nebude
e) žádná odpověď není správná
471. Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady
a) insolvenční soud vyzve věřitele, aby přihlášku opravil nebo jí doplnil; po
marném uplynutí lhůty vadnou přihlášku odmítne
b) insolvenční správce vyzve věřitele, aby přihlášku opravil nebo jí doplnil; po
marném uplynutí lhůty sdělí věřiteli, že se v insolvenčním řízení k přihlášce
nepřihlíží
c) insolvenční správce vyzve věřitele, aby přihlášku opravil nebo jí doplnil; po
marném uplynutí lhůty předloží přihlášku insolvenčnímu soudu, který sdělí
věřiteli, že se k vadné přihlášce dále v insolvenčním řízení nepřihlíží
d) insolvenční správce vyzve věřitele, aby přihlášku opravil nebo jí doplnil; po
marném uplynutí lhůty předloží přihlášku insolvenčnímu soudu, který rozhodne
o tom, že se vadná přihláška odmítá
e) žádná odpověď není správná
472. Jsou-li převodní příkazy vloženy do platebního systému uvedeného v seznamu České
národní banky v okamžiku rozhodnutí o úpadku a byly-li provedeny v den rozhodnutí
o úpadku
a) jsou vždy platné a právně vymahatelné vůči třetím osobám
b) jsou platné a právně vymahatelné vůči třetím osobám na základě usnesení
insolvenčního soudu, který potvrdí, že rozhodné skutečnosti nastaly
c) jsou platné a právně vymahatelné vůči třetím osobám, prokáže-li provozovatel
systému, že mu rozhodnutí o úpadku nebylo známo v době neodvolatelnosti
příkazu
d) nejsou platné a právně vymahatelné
e) žádná odpověď není správná
473. Svůj hlas pro některý ze způsobů oddlužení vyjádřený prostřednictvím hlasovacího
lístku
a) není věřitel oprávněn změnit
b) je věřitel oprávněn změnit pouze hlasováním na schůzi věřitelů
c) je věřitel oprávněn změnit zasláním nového hlasovacího lístku, který bude
insolvenčnímu soudu doručen nejpozději den před konáním schůze věřitelů,
která má rozhodovat o způsobu oddlužení dlužníka
d) je věřitel oprávněn změnit buď hlasováním na schůzi věřitelů, nebo zasláním
nového hlasovacího lístku, který bude insolvenčnímu soudu doručen nejpozději
den před konáním schůze věřitelů, která má rozhodovat o způsobu oddlužení
dlužníka
e) žádná odpověď není správná
474. Dne 1.7. bylo rozhodnuto o úpadku, lhůta k podávání přihlášek byla stanovena na 30
dnů, na 1.9. bylo svoláno přezkumné jednání s navazující schůzí věřitelů. Správce musí
soudu předložit seznam přihlášených pohledávek
a) 1.8.
b) 1.9.
c) 28.8.
d) 16.8
e) žádná odpověď není správná
475. Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení bez dalšího odmítne
a) nebude-li podán k tomu oprávněnou osobou
b) nebude-li podán na předepsaném formuláři
c) nebude-li obsahovat všechny předepsané náležitosti, bude nesrozumitelný nebo
neurčitý
d) nebudou-li k němu připojeny předepsané přílohy
e) žádná odpověď není správná
476. Schůze věřitelů rozhoduje o hlasovacím právu věřitele
a) jehož přihlášená pohledávka nebyla dosud přezkoumána
b) jehož přihlášená pohledávka byla částečně popřena
c) jehož přihlášená pohledávka je vázána na rozvazovací podmínku
d) jehož přihlášená pohledávka byla insolvenčním soudem odmítnuta, ale
rozhodnutí insolvenčního soudu dosud není pravomocné
e) žádná odpověď není správná
477. Insolvenční soud rozhodne o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení
a) bude-li přihláška podána opožděně
b) nebudou-li vady přihlášky odstraněny ve lhůtě k tomu stanovené insolvenčním
správcem
c) jestliže bude pohledávka věřitele v průběhu insolvenčního řízení uspokojena
osobou odlišnou od dlužníka a věřitel nevezme přihlášku zpět
d) jestliže nositel popřené nevykonatelné pohledávky včas nepodá žalobu o její
určení
e) žádná odpověď není správná
478. Předběžným opatřením insolvenční soud
a) může uložit dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení, aby
plnění svých závazků poskytovali k rukám předběžného správce
b) nemůže uložit dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení,
aby plnění svých závazků poskytovali k rukám předběžného správce
c) musí uložit dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení, aby
plnění svých závazků poskytovali k rukám předběžného správce, pokud
předběžného správce v tomto rozhodnutí nebo již dříve ustanovil
d) uloží dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení, aby plnění
svých závazků poskytovali k rukám předběžného správce, pokud to navrhne
některý z přihlášených věřitelů
e) žádná odpověď není správná
479. Přezkumné jednání se konalo před schválením oddlužení splátkovým kalendářem. Při
přezkumném jednání insolvenční správce pohledávku uznal, popřel ji však co do
důvodu a výše dlužník. Nositel popřené nevykonatelné pohledávky nebyl na
přezkumném jednání přítomen. Za popsané situace platí
a) věřitel musí podat žalobu na určení pohledávky do 30 dnů od konání
přezkumného jednání
b) věřitel musí podat žalobu na určení pohledávky do 30 dnů od konání
přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od
doručení vyrozumění o popření pohledávky zaslaného věřiteli insolvenčním
správcem
c) věřitel musí podat žalobu na určení pohledávky do 30 dnů od zveřejnění
rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku
d) věřitel musí podat žalobu na určení pohledávky do 30 dnů od zveřejnění
rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, tato lhůta neskončí
dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky
zaslaného věřiteli insolvenčním správcem
e) žádná odpověď není správná
480. Hrozící úpadek je definován jako
a) současné předlužení, jež povede k budoucí platební neschopnosti
b) současná platební neschopnosti, jež povede k budoucímu předlužení
c) předpoklad budoucího předlužení
d) předpoklad budoucí platební neschopnosti
e) žádná odpověď není správná
481. Exekuci postihující majetek ve vlastnictví dlužníka nelze provést počínaje od
okamžiku
a) podání insolvenčního návrhu
b) zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku
c) zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku
d) zveřejnění usnesení o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku
e) žádná odpověď není správná
482. K přihlášce pohledávky věřitel přiložil kopii smlouvy. Tuto kopii správce skartuje
a) ve lhůtě určené insolvenčním soudem v rozhodnutí, kterým se insolvenční
řízení končí
b) po zjištění pohledávky
c) po uplynutí 5 měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení
skončeno, ledaže bylo podáno dovolání či žaloba pro zmatečnost
d) po uplynutí 12 měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení
skončeno, ledaže bylo podáno dovolání či žaloba pro zmatečnost
e) žádná odpověď není správná
483. Žaloba na vyloučení musí být podána
a) do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu majetkové podstaty
b) do 60 dnů ode dne vyrozumění o soupisu majetkové podstaty
c) kdykoliv v promlčecí době
d) do 30 dnů ode dne zveřejnění soupisu majetkové podstaty v insolvenčním
rejstříku
e) žádná odpověď není správná
484. Prohlášením konkursu se
a) přerušují všechna soudní řízení
b) staví promlčecí doba
c) přerušuje promlčecí doba
d) nepřerušuje dědické řízení
e) žádná odpověď není správná
485. Úpadek je řešen konkursem. Námitky proti konečné zprávě je možno podat
a) jen v konkursu, který není nepatrný
b) do 30 dnů od vyvěšení konečné zprávy na úřední desce insolvenčního soudu
c) do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku
d) nejpozději 15 před projednáním konečné zprávy
e) žádná odpověď není správná
486. Přihláškou se uplatňují
a) i pohledávky nesplatné či podmíněné
b) budoucí pohledávky dlužníkových ručitelů či spoludlužníků pro případ, že tito
budou nuceni v průběhu insolvenčního řízení plnit na místo dlužníka již
přihlášenému insolvenčnímu věřiteli
c) pohledávky společníků vyplývající z jejich účasti ve společnosti
d) pohledávky z titulu vzájemného plnění v případě neúčinného právního úkonu
e) žádná odpověď není správná
487. Dlužník dne 29. 12. 2007 sepíše návrh na konkurs, dne 31. 12. 2007 jej předá poště k
přepravě, pošta doručí návrh soudu 2. 1. 2008
a) návrh bude soudem projednán podle zákona o konkursu a vyrovnání
b) návrh bude soudem projednán podle insolvenčního zákona
c) soud navrhovatele vyzve k volbě, zda má být návrh projednán podle zákona o
konkursu a vyrovnání nebo podle insolvenčního zákona
d) návrh bude projednáván podle zákona o konkursu a vyrovnání, ale dlužník
může navrhnout konverzi do režimu insolvenčního zákona
e) žádná odpověď není správná
488. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
a) se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v
konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení do
majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu
insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení
b) se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v
konkursu a v reorganizaci. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu
oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v
průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení
c) se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištěné části majetkové
podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení
do majetkové podstaty náleží i majetek, který dlužník nabyl v průběhu
insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení
d) se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v
konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení do
majetkové podstaty náleží i majetek, který dlužník nabyl v průběhu
insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení
e) žádná odpověď není správná
489. Pokud chce věřitel se sídlem v členském státě EU účinně uplatnit námitku proti
oznámení insolvenčního správce o výši jeho pohledávky vyplývající z účetnictví
úpadce
a) musí tuto námitku podat v českém jazyce
b) nemusí tuto námitku podat v českém jazyce
c) musí tak učinit nejpozději do 2 měsíců od doručení tohoto oznámení
d) musí tak učinit nejpozději do 2 měsíců od zveřejnění výtahu z rozhodnutí o
prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku
e) žádná odpověď není správná
490. Proti rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs se může odvolat:
a) dlužník
b) insolvenční správce pouze pokud má souhlas věřitelského výboru
c) kterýkoliv věřitel, jehož pohledávka byla řádně zjištěna
d) není odvolání
e) žádná odpověď není správná
491. Mezi účinky zpeněžení majetkové podstaty nepatří
a) zánik všech zástavních práv váznoucích na zpeněžovaném majetku b)
zánik všech věcných břemen váznoucích na zpeněžovaném majetku c)
zánik práva bydlení dlužníka a jeho rodiny ve zpeněžené nemovitosti d)
zánik účinků nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce
e) žádná odpověď není správná
492. Byla podána vylučovací žaloba, soud prvního stupně ji zamítl, o odvolání žalobce
odvolací soud dosud nerozhodl. Zamítnutí žaloby soudem prvního stupně
a) nemá na možnost zpeněžení věci, která je předmětem vylučovací žaloby, vliv
b) umožňuje věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zpeněžit a rozdělit bez
omezení výtěžek zpeněžení
c) umožňuje věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zpeněžit; výtěžek
zpeněžení však může být použit k uspokojení věřitelů až po pravomocném
skončení řízení
d) umožňuje věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zpeněžit; výtěžek
zpeněžení může být vyplacen zajištěným věřitelům, nezajištěným až po
pravomocném skončení řízení
e) žádná odpověď není správná
493. Pracovněprávní nároky dlužníkových zaměstnanců, které vznikly více jak 3 roky před
rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku dlužníka se považují za
a) pohledávky za majetkovou podstatou
b) pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
c) pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení
d) pohledávky, které je v insolvenčním řízení nutné uplatnit přihláškou
pohledávky
e) žádná odpověď není správná
494. Moratorium může být vyhlášeno v případě úpadku
a) dlužníka, který je podnikající fyzickou osobou
b) dlužníka, který je právnickou osobou
c) dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci
d) v případě úpadku jakéhokoli subjektu s výjimkou všech finančních institucí
uvedených v Části druhé, Hlava IV. insolvenčního zákona
e) žádná odpověď není správná
495. Mimořádné splátky při oddlužení splátkovým kalendářem
a) se vůbec neprovádí
b) provádí dlužník jednou za půl roku
c) provádí správce jednou ročně
d) provádí dlužník, kdykoliv získá mimořádný příjem
e) žádná odpověď není správná
496. Úpadek je řešen konkursem Paušalizovat výdaje na telekomunikační poplatky částkou
200 Kč měsíčně
a) není přípustné
b) je přípustné se souhlasem soudu
c) je přípustné se souhlasem schůze věřitelů
d) je přípustné na základě dohody správce a věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
497. Dlužníkem je fyzická osoba, úpadek je řešen oddlužením. O způsobu oddlužení může
hlasovat věřitel, který
a) je otcem dlužníka
b) má nezajištěnou pohledávku z úvěru
c) je zajištěným věřitelem, a to v rozsahu, ve kterém zajištěná pohledávka
převyšuje hodnotu zajištění stanovenou znaleckým posudkem
d) má nezajištěnou pohledávku ve výši 5000 Kč
e) žádná odpověď není správná
498. Částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení
a) jim insolvenční správce proplatí na svůj náklad zpravidla ve svém sídle. Částky
nepřesahující 5000 Kč může složit do úschovy u soudu a věřitele o tom
písemně vyrozumět. Obdobně postupuje, jestliže nedojde k proplacení částek
určených pro jednotlivé věřitele do 60 dnů od rozvrhového usnesení pro
překážku na jejich straně. O splnění rozvrhového usnesení podá insolvenční
správce insolvenčnímu soudu zprávu
b) jim insolvenční správce proplatí na náklad insolvenčního soudu zpravidla ve
svém sídle. Částky nepřesahující 5000 Kč může složit do úschovy u soudu a
věřitele o tom písemně vyrozumět. Obdobně postupuje, jestliže nedojde k
proplacení částek určených pro jednotlivé věřitele do 30 dnů od rozvrhového
usnesení pro překážku na jejich straně. O splnění rozvrhového usnesení podá
insolvenční správce dlužníkovi zprávu
c) jim insolvenční správce proplatí na jejich náklad zpravidla ve svém sídle.
Částky nepřesahující 5000 Kč může složit do úschovy u soudu a věřitele o tom
písemně vyrozumět. Obdobně postupuje, jestliže nedojde k proplacení částek
určených pro jednotlivé věřitele do 30 dnů od rozvrhového usnesení pro
překážku na jejich straně. O splnění rozvrhového usnesení podá insolvenční
správce věřitelskému orgánu a dlužníkovi písemnou zprávu
d) jim insolvenční správce proplatí na jejich náklad zpravidla ve svém sídle.
Částky nepřesahující 500 Kč může složit do úschovy u soudu a věřitele o tom
písemně vyrozumět. Obdobně postupuje, jestliže nedojde k proplacení částek
určených pro jednotlivé věřitele do 30 dnů od rozvrhového usnesení pro
překážku na jejich straně. O splnění rozvrhového usnesení podá insolvenční
správce insolvenčnímu soudu zprávu
e) žádná odpověď není správná
499. Řízení zahájená nejpozději 31. 12. 2007 budou dokončena
a) podle zákona o konkursu a vyrovnání a dalších dosavadních předpisů,
b) podle zákona o konkursu a vyrovnání, pouze probíhající vyrovnání budou
dokončena podle ustanovení o reorganizaci,
c) podle insolvenčního zákona,
d) podle insolvenčního zákona, navrhne-li to věřitelský výbor a schválí to
rozhodnutím soud
e) žádná odpověď není správná
500. V případě částečného popření nezajištěné pohledávky z důvodu nesprávné výše
použité úrokové sazby se jedná o popření
a) pravosti a výše
b) pravosti
c) výše
d) výše a pořadí
e) žádná odpověď není správná
501. V době trvání moratoria
a) lze prohlásit úpadek
b) může dlužník upřednostňovat kteréhokoliv ze svých věřitelů
c) může dlužník upřednostňovat věřitele, jejichž pohledávky bezprostředně
souvisí s provozem podniku
d) nemůže dlužník upřednostnit žádného věřitele
e) žádná odpověď není správná
502. Oddlužení plněním splátkového kalendáře je založeno na principu, podle kterého
a) dlužník bude splácet tak dlouho, dokud pohledávky nezajištěných věřitelů zcela
neuhradí
b) dlužník bude splácet tak dlouho, dokud pohledávky nezajištěných věřitelů
neuhradí ve výši 30 %
c) dlužník bude splácet 5 let, ledaže by pohledávky nezajištěných věřitelů zcela
uspokojil dříve
d) dlužník bude splácet po dobu stanovenou úvahou soudu
e) žádná odpověď není správná
503. Český insolvenční správce zjistí, že dlužníkovo auto se nachází v Německu. Správce
může vozidlo přemístit do ČR
a) se souhlasem českého soudu
b) se souhlasem německého insolvenčního soudu
c) bez jakéhokoli souhlasu za podmínky, že v Německu neprobíhá jiné úpadkové
řízení týkající se téhož dlužníka,
d) správce vozidlo přemístit nemůže
e) žádná odpověď není správná
504. Incidenční spory zpravidla rozhoduje
a) obecný soud dlužníka
b) stejný insolvenční soudce, který vyřizuje dané insolvenční řízení
c) jiný soudce insolvenčního soudu než soudce, který vyřizuje dané insolvenční
řízení
d) arbitrážní soud
e) žádná odpověď není správná
505. Insolvenční soud oddlužení
a) zamítne, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které
by jinak odůvodňovaly odmítnutí návrhu na povolení oddlužení
b) nepotvrdí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti,
které by jinak odůvodňovaly odmítnutí návrhu na povolení oddlužení
c) schválí, i když v průběhu insolvenčního řízení, po povolení oddlužení, vyšly
najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení
oddlužení
d) neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti,
které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
e) žádná odpověď není správná
506. Z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce
a) může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, Ministerstva
spravedlnosti ČR nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat
insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení správce; o
podaném návrhu rozhodne neprodleně
b) může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského
orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce.
Učiní tak zpravidla po slyšení správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně
c) může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, Ministerstva
spravedlnosti ČR nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat
insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení správce; o
podaném návrhu rozhodne nejpozději do konce následujícího pracovního dne;
nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal
rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl
d) může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského
orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce.
Učiní tak zpravidla po slyšení správce; o podaném návrhu rozhodne nejpozději
do konce následujícího pracovního dne; nestane-li se tak, má se po uplynutí
této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl
e) žádná odpověď není správná
507. Osoba, jejíž reorganizační plán byl zamítnut
a) jej nemůže podat znovu
b) jej může podat znovu, ve lhůtě 15 dnů od jeho zamítnutí
c) jej může podat znovu, ve lhůtě 7 dnů od jeho zamítnutí
d) jej může podat znovu, jen neuplynula-li jí dosud lhůta k jeho předložení
e) žádná odpověď není správná
508. Nepeněžitá pohledávka věřitele dlužníka
a) se považuje za pohledávku podřízenou
b) musí být v přihlášce pohledávky vždy vyčíslena v penězích
c) nemůže být v insolvenčním řízení uspokojena,
d) musí být oceněna znalcem
e) žádná odpověď není správná
509. Jednací řád pro insolvenční řízení a náležitosti některých podání v insolvenčním řízení
upravuje
a) vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 311/2007 Sb.
b) vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 312/2007 Sb.
c) vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 313/2007 Sb.
d) vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 314/2007 Sb.
e) žádná odpověď není správná
510. Věřitel nesmí
a) nikdy hlasovat ve vlastní věcí
b) nikdy hlasovat ve věci věřitele, s kterým jedná ve shodě
c) nikdy hlasovat ve věci věřitele, který je mu osobou blízkou
d) hlasovat ve vlastní věci, ledaže jde o volbu věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
511. Insolvenční správce jedná v průběhu insolvenčního řízení
a) svým jménem na svůj účet
b) jako zástupce dlužníka na účet dlužníka
c) svým jménem na účet dlužníka
d) svým jménem na účet dlužníka, a to v případech, kdy na insolvenčního správce
přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou
e) žádná odpověď není správná
512. Rozhodnutí o úpadku a rozhodnutí způsobu řešení úpadku
a) soud spojí, vyžaduje-li to většina věřitelů
b) soud spojí v zákonem stanovených případech
c) soud spojí jen se souhlasem dlužníka
d) nelze spojit
e) žádná odpověď není správná
513. Pro odměnu insolvenčního správce při konkursu ve kterém nebyly zpeněžovány věci
sloužící k zajištění, platí
a) základnou pro výpočet odměny je výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi
věřitele zahrnuté do rozvrhu
b) základnou pro výpočet odměny je výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi
věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení
pohledávek za podstatou a pohledávek na roveň jim postavených
c) základnou pro výpočet odměny je výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi
věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení
pohledávek za podstatou
d) základnou pro výpočet odměny je výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi
věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení
pohledávek na roveň postavených pohledávkám za podstatou
e) žádná odpověď není správná
514. Podnik
a) není součástí majetkové podstaty
b) je součástí majetkové podstaty
c) musí být prodán bezvýjimečně jednou smlouvou
d) musí být prodán bezvýjimečně ve veřejné dražbě
e) žádná odpověď není správná
515. Zprávu o hospodářské situaci dlužníka sestaví insolvenční správce
a) ke dni prohlášení konkursu
b) na každou schůzi věřitelů v průběhu konkursu
c) tak, aby ji insolvenční soud mohl alespoň 15 dnů před konáním schůze věřitelů
zveřejnit v insolvenčním rejstříku
d) pouze na základě sestaveného seznamu majetku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
516. V majetkové podstatě dlužníka je sepsána budova, která zajišťuje závazek dlužníka
vůči věřiteli - bance. Budova není využívána, lze očekávat, že bude cílem útoků
zlodějů. Banka udělí správci pokyn zajistit ostrahu budovy strážní službou
a) tento pokyn není správce závazný, správce se rozhodne podle svého úsudku
b) tento pokyn je bezvýjimečně pro správce závazný
c) tento pokyn je pro správce závazný; pokud by správce považoval pokyn za
nesměřující k řádné správě, může požádat o přezkoumání pokynu soud
d) náklady ostrahy budou hrazeny ze zbývající majetkové podstaty
e) žádná odpověď není správná
517. Dlužník vždy sestaví mezitímní účetní závěrku
a) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace
b) ke dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace
c) ke dni následujícím po dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace
d) ke dni odvolání insolvenčního správce
e) žádná odpověď není správná
518. Insolvenční správce banky nebo spořitelního a úvěrního družstva při výkonu svých
pravomocí na území členských států EU dodržuje:
a) pouze právní předpisy ČR
b) právní předpisy daného státu
c) právní řád ČR nebo právní řád daného státu, podle toho, který z nich lépe
zabrání změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů
d) právní řád daného státu pouze při prodeji majetku a při poskytování informací
zaměstnancům
e) žádná odpověď není správná
519. Pro soupis majetkové podstaty platí
a) jakmile je věc do soupisu pojata, může s ní disponovat pouze insolvenční
správce
b) za správu majetku sepsaného do majetkové podstaty odpovídá insolvenční
správce
c) soupis je listinou opravňující v konkursu insolvenčního správce ze zpeněžení
d) soupis provádí osoba s dispozičními oprávněními k sepisovanému majetku
e) žádná odpověď není správná
520. Seznam majetku dlužníka
a) sestavuje soud na základě jím zjištěných skutečností
b) předkládá dlužník současně s insolvenčním návrhem, popř. na základě
rozhodnutí insolvenčního soudu
c) sestavuje insolvenční správce nebo předběžný správce a věřitelské orgány
d) není veřejně přístupný
e) žádná odpověď není správná
521. Účinky zahájení hlavního insolvenčního řízení nastávají
a) automaticky na území všech členských států Rady Evropy
b) automaticky na území členských států EU s výjimkou Dánska
c) automaticky na celém území Evropy
d) na území těch evropských států, u nichž tak rozhodl insolvenční soud
e) žádná odpověď není správná
522. V průběhu plnění schváleného reorganizačního plánu výkon rozhodnutí a exekuci
a) nelze provést, a to až do skončení insolvenčního řízení
b) lze provést pouze k vymožení pohledávek za podstatou a pohledávek jim na
roveň postavených
c) lze bez dalšího provést k vymožení pohledávky stanovené reorganizačním
plánem
d) lze provést k vymožení pohledávky stanovené reorganizačním plánem; byla-li
pohledávka popřena, lze výkon rozhodnutí provést až po zjištění pohledávky
e) žádná odpověď není správná
523. Osoba, která podala návrh na povolení reorganizace,
a) jej může vzít zpět do doby, než insolvenční soud reorganizaci povolí nebo o
podaném návrhu jinak rozhodne
b) jej může vzít zpět pouze ze souhlasem insolvenčního správce
c) jej nemůže vzít zpět
d) jej může vzít zpět do doby, než insolvenční soud reorganizaci schválí
reorganizační plán nebo o podaném návrhu jinak rozhodne
e) žádná odpověď není správná
524. Dojde-li v průběhu insolvenčního řízení k přechodu nebo převodu pohledávky
z původního věřitele na jejího nabyvatele, pak
a) původní věřitel podá návrh na změnu v osobě věřitele a k návrhu připojí
souhlas nabyvatele se vstupem do řízení; podpisy musí být úředně ověřeny
b) původní věřitel podá návrh na změnu v osobě věřitele, k návrhu připojí souhlas
nabyvatele se vstupem do řízení a listinu, z níž plyne převod nebo přechod
pohledávky; podpisy na všech listinách musí být úředně ověřeny
c) původní věřitel podá návrh na změnu v osobě věřitele, k návrhu připojí souhlas
nabyvatele se vstupem do řízení a převod nebo přechod pohledávky doloží
veřejnou listinou; listiny musí být předloženy v originále
d) původní věřitel podá návrh na změnu v osobě věřitele, k návrhu připojí souhlas
nabyvatele se vstupem do řízení, převod nebo přechod pohledávky doloží
veřejnou listinou nebo listinou s ověřenými podpisy osob, které ji podepsaly;
pokud nejsou listiny předloženy v originále, je nutno předložit jejich ověřený
opis
e) žádná odpověď není správná
525. Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání
a) jen ti z věřitelů, kteří nehlasovali pro přijetí reorganizačního plánu
b) jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu
c) dlužník
d) insolvenční správce
e) žádná odpověď není správná
526. Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení reorganizace je
a) povolení reorganizace navržené dlužníkem neschválila schůze věřitelů
b) jde o opakovaný návrh podaný stejnou osobou
c) ohledně statutárního orgánu dlužníka nebo člena kolektivního statutárního
orgánu probíhalo v posledních 5 letech insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící
úpadek
d) podání návrhu na povolení reorganizace po uplynutí předepsané lhůty
e) žádná odpověď není správná
527. Rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin je vždy obsaženo
a) v reorganizačním plánu
b) ve zprávě o reorganizačním plánu
c) v rozhodnutí soudu o povolení reorganizace
d) v usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku
e) žádná odpověď není správná
528. Mezi zákonné znaky definující úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti patří
a) mnohost věřitelů
b) nepeněžité závazky po lhůtě splatnosti více jak 30 dnů
c) souhrn závazků převyšující hodnotu majetku dlužníka
d) neschopnost dlužníka v budoucnu hradit podstatnou část svých závazků
e) žádná odpověď není správná
529. Předseda insolvenčního soudu určil pro insolvenční řízení osobu správce, tuto osobu
ustanovil insolvenční soud insolvenčním správcem v usnesení o úpadku. Má-li věřitel
za to, že správce není nepodjatý, může podat odvolání
a) proti opatření, kterým předseda insolvenčního soudu určil osobu správce
b) proti rozhodnutí, kterým byl insolvenční správce ustanoven
c) jen se souhlasem státního zastupitelství
d) odvolání vůbec podat nemůže
e) žádná odpověď není správná
530. Věřitelský výbor
a) může využívat služeb právních, ekonomických a jiných specializovaných
odborníků; náklady, které tím vzniknou, nesou členové věřitelského výboru
vždy ze svého
b) může využívat služeb právních, ekonomických a jiných specializovaných
odborníků pouze po předchozím souhlasu insolvenčního soudu; náklady, které
tím vzniknou, jsou pohledávkou za majetkovou podstatou
c) může využívat služeb právních, ekonomických a jiných specializovaných
odborníků; náklady, které tím vzniknou lze hradit z majetkové podstaty pouze
se souhlasem insolvenčního soudu
d) nemůže využívat služeb právních, ekonomických a jiných specializovaných
odborníků
e) žádná odpověď není správná
531. Pohledávky státu - úřadu práce jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám
za podstatou
a) pokud jde pouze o pohledávky z titulu náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům
dlužníka
b) pokud jde pouze o pohledávky z titulu náhrady pracovněprávních nároků
vyplacených zaměstnancům dlužníka
c) pokud jde o pohledávky z titulu náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům
dlužníka a za prostředky odvedené podle předpisů o daních a o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění
d) jde-li o jakékoliv pohledávky úřadu práce vůči dlužníkovi
e) žádná odpověď není správná
532. Po dobu trvání moratoria
a) insolvenční řízení pokračuje. Soud může vydat rozhodnutí o úpadku, nemůže
však vydat rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
b) insolvenční řízení pokračuje. Soud může vydat rozhodnutí o úpadku a
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku se souhlasem dlužníka
c) účinky zahájeného insolvenčního řízení zůstávají zachovány. Soud však
nemůže vydat rozhodnutí o úpadku
d) insolvenční řízení pokračuje. Soud může vydat rozhodnutí o úpadku a
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
e) žádná odpověď není správná
533. Zpeněžovat v konkursu veřejnou dražbou může správce
a) po schválení smlouvy o provedení dražby věřitelským výborem
b) bez dalších omezení
c) se souhlasem soudu
d) vůbec nemůže
e) žádná odpověď není správná
534. Je-li rozpor mezi hlasováním věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na
schůzi věřitelů
a) hlasování na schůzi věřitelů je neplatné a je nutné jej zopakovat
b) považuje se za rozhodné hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů
c) hlasování mimo schůzi věřitelů je neplatné a je nutné jej zopakovat
d) považuje se za rozhodné hlasování věřitele na schůzi věřitelů
e) žádná odpověď není správná
535. Pohledávky vedoucích zaměstnanců dlužníka, jejichž pracovní poměr se zakládá
volbou nebo jmenováním
a) se od zahájení insolvenčního řízení uspokojují pouze do výše, kterou určí
insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu
b) se po rozhodnutí o úpadku uspokojují pouze do výše, kterou určí insolvenční
správce se souhlasem insolvenčního soudu
c) se po prohlášení konkursu uspokojují pouze do výše, kterou určí insolvenční
správce se souhlasem insolvenčního soudu
d) se po povolení reorganizace uspokojují pouze do výše, kterou určí insolvenční
správce se souhlasem insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
536. Má-li insolvenční správce datovou schránku, pro doručování soudní písemnosti
insolvenčnímu správci platí:
a) písemnost bude vždy doručována do datové schránky
b) písemnost bude doručována do datové schránky, ledaže správce požádal o
doručování na jinou elektronickou adresu
c) písemnost bude doručována do datové schránky, ledaže správce požádal o
doručování poštou
d) písemnost bude vždy doručována poštou, datové schránky se v insolvenčním
řízení nepoužívají
e) žádná odpověď není správná
537. Zajištěným věřitelem není věřitel
a) jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem
b) jehož pohledávka je zajištěna výhradou vlastnického práva
c) jehož pohledávka je zajištěna právem obdobným právu zástavnímu a
sjednaným podle zahraniční právní úpravy
d) jehož pohledávka je zajištěna převodem práva
e) žádná odpověď není správná
538. Proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce:
a) lze v odvolání namítat, že správce není nepodjatý
b) lze v odvolání namítat, že správce není pro dané insolvenční řízení vhodný
c) lze v odvolání namítat, že správce je vytížen činností v jiných insolvenčních
řízeních
d) není odvolání přípustné
e) žádná odpověď není správná
539. O vstupu nabyvatele na místo věřitele přihlášené pohledávky rozhodne
a) insolvenční soud i bez návrhu, pokud v průběhu řízení zjistí, že nastala
skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené
pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky
b) kterýkoli soud na návrh věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho
pohledávky, pokud v průběhu nastala skutečnost, se kterou právní předpisy
spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na
nabyvatele pohledávky
c) insolvenční soud na návrh věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho
pohledávky, pokud v průběhu nastala skutečnost, se kterou právní předpisy
spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na
nabyvatele pohledávky
d) i bez návrhu nebo na návrh věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho
pohledávky insolvenční soud, pokud v průběhu nastala skutečnost, se kterou
právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z
původního věřitele na nabyvatele pohledávky
e) žádná odpověď není správná
540. Pokud insolvenční správce uzavře smlouvu na dodávku elektrické energie do sídla
dlužníka
a) nese objektivní odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli
elektrické energie vznikne tím, že jeho pohledávka nemohla být uspokojena
b) nenese odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli elektrické
energie vznikne tím, že jeho pohledávka nemohla být uspokojena
c) nese odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli elektrické energie
vznikne tím, že jeho pohledávka nemohla být uspokojena; ze strany
insolvenčního správce musí jít o zaviněné jednání
d) nese objektivní odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli
elektrické energie vznikne tím, že jeho pohledávka nemohla být uspokojena, a
to až do výše odměny, která mu bude v řízení přiznána
e) žádná odpověď není správná
541. Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou pohledávkami
postavenými na roveň pohledávkám za podstatou
a) pouze pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení
b) pouze pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku
c) pouze pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení; jde-li o mzdové
(platové) nároky, odměnu za pracovní pohotovost a odměny z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, pokud vznikly za poslední 3 roky zahájením
insolvenčního řízení nebo po něm
d) bez ohledu na dobu jejich vzniku
e) žádná odpověď není správná
542. Věřitel může podat návrh na povolení reorganizace do
a) 10 dnů od rozhodnutí o úpadku
b) 10 dnů od výzvy insolvenčního soudu
c) 10 dnů před první schůzí věřitelů
d) 10 dnů od zahájení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
543. Pohledávky za podstatou
a) vznikají bezvýjimečně po rozhodnutí o úpadku
b) může správce hradit jen se souhlasem insolvenčního soudu
c) je nutno přihlásit do insolvenčního řízení
d) uspokojují se kdykoliv po rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
544. Pokud návrh na povolení oddlužení neobsahuje všechny zákonem stanovené přílohy
a) insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne
b) insolvenční soud vyzve osobu, která návrh podala, k doplnění příloh ve lhůtě
15 dnů
c) insolvenční soud vyzve osobu, která návrh podala, k doplnění příloh ve lhůtě,
jež nesmí být delší než 7 dnů
d) insolvenční soud vyzve osobu, která návrh podala k doplnění příloh, ale pouze
tehdy pokud sám návrh na povolení oddlužení není nesrozumitelný nebo
neurčitý
e) žádná odpověď není správná
545. Věřitel, který je členem věřitelského výboru, 95% část své pohledávky postoupil
jinému věřiteli, přičemž bylo rozhodnuto o vstupu tohoto věřitele do řízení dle § 18
insolvenčního zákona. Pokud jde o členství ve věřitelském výboru
a) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli nezanikla
b) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla a místo něj se stal
členem nabyvatel části jeho pohledávky
c) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, na jeho místo
nastupuje náhradník
d) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, schůze věřitelů
zvolí nového člena věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
546. Návrh na změnu účastníka insolvenčního řízení z titulu postoupení přihlášené
pohledávky musí
a) podat nabyvatel pohledávky
b) podat původní věřitel
c) obsahovat úředně ověřené podpisy osob, které návrh podepsaly
d) být učiněn pouze písemnou formou
e) žádná odpověď není správná
547. Dlužník je společností s ručením omezeným. Pohledávka bývalého společníka
dlužníka z vypořádacího podílu může být v insolvenčním řízení uspokojena
a) jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
b) jako nezajištěná přihlašovaná pohledávka
c) podle pravidel pro uspokojování podřízených pohledávek
d) nemůže být v insolvenčním řízení vůbec uspokojena
e) žádná odpověď není správná
548. Do insolvenčního řízení jsou přihlášeni věřitelé s pohledávkami v celkové výši 70 mil.
Kč, schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku se zúčastní věřitelé s pohledávkami
v celkové výši 50 mil. Kč, z toho věřitelé se zajištěnou pohledávkou ve výši 30 mil.
Kč. Při jakém výsledku hlasování by došlo k přijetí
usnesení o způsobu řešení úpadku?
a) pro usnesení: zajištění věřitelé ve výši 15 mil. Kč a nezajištění ve výši
10 mil.Kč
b) pro usnesení: zajištění věřitelé ve výši 10 mil. Kč a nezajištění ve výši
10 mil.Kč
c) pro usnesení: zajištění věřitele ve výši 20 mil. Kč a nezajištění ve výši
20 mil.Kč
d) pro usnesení: zajištění i nezajištění věřitelé celkem 35 mil. Kč
e) žádná odpověď není správná
549. Pohledávky vedoucích zaměstnanců dlužníka, jejich pracovní poměr se zakládá volbou
nebo jmenováním, které vznikly
a) po rozhodnutí o úpadku, lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do
výše, kterou určí insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru
b) po rozhodnutí o úpadku, lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do
výše, kterou určí insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu
c) po prohlášení konkursu, lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do
výše, kterou určí insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu
d) po povolení reorganizace, lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze
do výše, kterou určí insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
550. Správce, který vykonává funkci před rozhodnutím o úpadku, se nazývá
a) zvláštní
b) předběžný
c) oddělený
d) zastupující
e) žádná odpověď není správná
551. Bylo povoleno oddlužení. Den, na který byla svolána schůze věřitelů projednávající
způsob oddlužení, spadá do doby karantény nařízené dlužníkovi, dlužník se z této
schůze věřitelů omluví. Tato okolnost
a) nastoluje domněnku zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení
b) nebrání projednání způsobu oddlužení a schválení oddlužení
c) povede k neschválení oddlužení
d) povede vždy k odročení schůze věřitelů
e) žádná odpověď není správná
552. Dlužník i v průběhu insolvenčního řízení vykonává svou podnikatelskou výrobní
činnost maje 32 zaměstnanců. Pokud jde o činnost věřitelského výboru
a) zaměstnanci nemají právo se jeho jednání účastnit
b) zaměstnanci zvolí jednoho zaměstnance, který se stane dalším plnoprávným
členem věřitelského výboru
c) představitel odborové organizace působící u dlužníka je ze zákona členem
věřitelského výboru
d) může se jednání věřitelského výboru účastnit zástupce odborové organizace
působící u dlužníka s hlasem poradním
e) žádná odpověď není správná
553. Insolvenční soud odvolá insolvenčního správce z funkce
a) z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního
správce
b) z důvodů, že neplní řádně své povinnosti
c) z důvodů, že nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí
d) z důvodů, že závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo
soudem
e) žádná odpověď není správná
554. Odvolání proti rozhodnutí o povolení reorganizace
a) může podat věřitelský výbor
b) může podat pouze insolvenční správce
c) je nepřípustné
d) může podat kterýkoli věřitel
e) žádná odpověď není správná
555. Občan ČR bydlící v ČR se rozhodne založit s.r.o., jejímž bude jediným společníkem i
jednatelem, z daňových důvodů v Holandsku, kde bude registrované sídlo společnosti,
fakticky ale tato společnost bude podnikat v ČR - bude zde mít kancelář, zaměstnance,
sklady, smluvní vztahy s dodavateli, odběrateli, bankami. Pokud by šlo o úpadkové
řízení této společnosti, příslušný by byl
a) Evropský insolvenční soud sídlící ve Vídni
b) holandský soud, protože společnost má registrované sídlo v Holandsku
c) český soud, protože hlavní ekonomické zájmy společnosti jsou zjevně
soustředěny v ČR
d) holandský nebo český soud, záleželo by, který soud by zahájil řízení jako první
e) žádná odpověď není správná
556. Proti rozhodnutí, kterým insolvenční soud schvaluje zvolený způsob oddlužení, může
podat odvolání
a) kterýkoliv nezajištěný věřitel, který hlasoval o způsobu oddlužení dlužníka
b) vždy dlužník, dále nezajištěný věřitel, který hlasoval proti zvolenému způsobu
oddlužení
c) vždy dlužník, dále nezajištěný věřitel, jehož námitkám týkajícím se skutečností,
které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení,
insolvenční soud nevyhověl
d) zajištěný věřitel, jehož námitkám týkajícím se skutečností, které by jinak
odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, insolvenční soud
nevyhověl
e) žádná odpověď není správná
557. Schůze věřitelů rozhoduje o způsobu řešení úpadku dlužníka
a) vždy, pokud je u dlužníka přípustné současně oddlužení a konkurs
b) nikdy
c) vždy
d) vždy, pokud je dlužník podnikatelem
e) žádná odpověď není správná
558. O odvolání insolvenčního správce z funkce jsou věřitelé oprávněni hlasovat
a) výlučně na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání
b) na první schůzi věřitelů, která následuje po rozhodnutí o úpadku dlužníka
c) výlučně na první schůzi věřitelů, která následuje po přezkumném jednání,
pokud se na ní sešla nadpoloviční většina všech přihlášených věřitelů
d) na první schůzi věřitelů, která následuje po ustanovení insolvenčního správce
do funkce
e) žádná odpověď není správná
559. Úkolem odděleného správce je
a) přezkoumat pohledávky zajištěných věřitelů
b) vykonávat funkci správce po dobu, kdy ji po přechodnou dobu nemůže
vykonávat insolvenční správce
c) řešit odbornou specializovanou problematiku
d) vykonávat funkci do rozhodnutí o úpadku
e) žádná odpověď není správná
560. Dlužník je v úpadku ve formě předlužení, pokud má více věřitelů s pohledávkou po
splatnosti po dobu 30 dní a současně
a) účetní hodnota cizích zdrojů dlužníka je vyšší než účetní netto hodnota majetku
b) splatné závazky dlužníka jsou vyšší než hodnota jeho majetku
c) účetní hodnota netto aktiv dlužníka převyšuje účetní hodnotu pasiv
d) nedodal seznamy majetku, závazků a zaměstnanců
e) žádná odpověď není správná
561. Insolvenční návrh bude insolvenčním soudem odmítnut
a) pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení
b) pro nedostatek majetku dlužníka – fyzické osoby
c) pokud navrhovatel neosvědčí, že je dlužník v úpadku
d) pokud navrhovatel neosvědčí aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu
e) žádná odpověď není správná
562. V průběhu konkursu nesmí za žádných okolností nabývat majetek z majetkové
podstaty
a) členové věřitelského výboru
b) osoby blízké dlužníkovi
c) dlužník
d) vedoucí zaměstnanci dlužníka, jejichž pracovní poměr vznikl volbou
e) žádná odpověď není správná
563. Záloha na náklady insolvenčního řízení
a) může být uložena zaplatit pouze insolvenčnímu navrhovateli, který je
podnikatelem
b) může být uložena zaplatit ve výši do 50 000 Kč
c) může být uložena zaplatit opakovaně
d) představuje pro složitele pohledávku 1. třídy
e) žádná odpověď není správná
564. Pokud přihláška pohledávky trpí vadami, které lze odstranit
a) vyzve insolvenční správce věřitele k odstranění vad, k tomu mu musí
poskytnout lhůtu minimálně 7 dnů
b) vyzve insolvenční soud věřitele k odstranění vad, k tomu mu musí poskytnout
lhůtu alespoň 15 dnů
c) vyzve insolvenční správce věřitele k odstranění vad, k tomu mu musí
poskytnout lhůtu alespoň 20 dnů
d) předloží insolvenční správce přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu
k odmítnutí
e) žádná odpověď není správná
565. Úpadek je řešen konkursem. Dlužníkův podnik je zpeněžen jednou smlouvou. Na
nabyvatele přechází
a) veškeré závazky dlužníka
b) veškeré závazky dlužníka související s podnikem
c) veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů včetně již
vzniklých pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců
d) zásadně vůbec žádné závazky či povinnosti nepřecházejí
e) žádná odpověď není správná
566. Reorganizační plán vždy obsahuje
a) rozdělení věřitelů do skupin
b) určení způsobu reorganizace
c) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz podniku dlužníka
d) údaj o tom, jaké závazky vůči věřitelům budce mít dlužník po skončení
reorganizace
e) žádná odpověď není správná
567. Pořádkovou pokutu insolvenčnímu správci soud
a) může uložit nejvýše třikrát v průběhu jednoho insolvenčního řízení
b) může v jednotlivém případě uložit do výše 100 000 Kč
c) může uložit do úhrnné výše 500 000 Kč
d) může uložit do úhrnné výše odpovídající částce 10 000 €
e) žádná odpověď není správná
568. Seznam přihlášených pohledávek obsahuje
a) den, kdy byla přihláška doručena insolvenčnímu soudu
b) vyjádření dlužníka k přihlášené pohledávce
c) stanovisko správce k přihlášené pohledávce
d) pokud správce přihlášenou pohledávku popírá, důvod popření
e) žádná odpověď není správná
569. Moratorium zanikne:
a) uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno
b) rozhodnutím soudu o zrušení moratoria
c) rozhodnutím soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu
d) rozhodnutím soudu o zastavení insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
570. Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takovýto návrh nevznáší
b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
c) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
d) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
e) žádná odpověď není správná
571. O přijetí reorganizačního plánu
a) věřitelé vůbec nehlasují
b) hlasují všichni věřitelé společně podle výše pohledávek
c) hlasují zvlášť v jedné společné skupině věřitelé zajištění a zvlášť věřitelé
nezajištění
d) hlasují zásadně jen nezajištění věřitelé
e) žádná odpověď není správná
572. Nerozhodne-li schůze věřitelů jinak, v nepatrném konkursu se postupuje podle
insolvenčního zákona, mimo jiné také s těmito odchylkami
a) místo věřitelského výboru mohou věřitelé ustanovit zástupce věřitelů,
b) k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů není potřeba
schválení insolvenčním soudem ani souhlasu věřitelského orgánu
c) k vyloučení nedobytných pohledávek a věcí, práv nebo jiných majetkových
hodnot, které není možné prodat, není nutný souhlas insolvenčního soudu ani
věřitelského orgánu
d) o včasných námitkách proti konečné zprávě a vyúčtování lze rozhodnout i bez
nařízení jednání
e) žádná odpověď není správná
573. Pro účely zjištění úpadku dlužníka provádí insolvenční soud ty důkazy
a) které navrhne věřitel, který je insolvenčním navrhovatelem
b) které navrhne dlužník
c) které směřují k osvědčení nebo vyvrácení tvrzení o úpadku dlužníka, a to i
pokud nejsou účastníky insolvenčního řízení navrženy
d) které navrhne přihlášený věřitel, pokud směřují k osvědčení nebo vyvrácení
tvrzení o úpadku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
574. Úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Dlužníkovi vznikne nový
závazek. Tato skutečnost není důvodem ke zrušení schváleného oddlužení, pokud
a) jde o závazek nepeněžitý
b) jde o závazek nesplatný
c) závazek vznikl v důsledku nezaviněného jednání dlužníka
d) jde o závazek 7 dnů po splatnosti
e) žádná odpověď není správná
575. Je-li rozhodnuto o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, insolvenční
správce
a) zpeněží majetek podléhající oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
b) v závěru zpeněžení předloží konečnou zprávu
c) po schválení konečné zprávy předloží návrh na rozvrh
d) existovalo-li, vypořádá společné jmění manželů dlužníka a jeho manžela
e) žádná odpověď není správná
576. Insolvenční soud rozhodne samostatným způsobem o řešení úpadku
a) jestliže věřitel spojí s insolvenčním návrhem také reorganizační plán přijatý
alespoň polovinou zajištěných a polovinou nezajištěných věřitelů, vždy
počítáno podle výše pohledávek
b) jestliže dlužník spojí s insolvenčním návrhem také návrh na povolení oddlužení
c) jestliže dlužník - fyzická osoba, která není podnikatelem - nespojí s
insolvenčním návrhem také návrh na povolení oddlužení
d) vždy
e) žádná odpověď není správná
577. Spis správce založený pro přihlášku pohledávky obsahuje
a) přílohy přihlášky
b) podání doplňující přihlášku
c) rozhodnutí o přihlášce
d) doklady o doručení
e) žádná odpověď není správná
578. Návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem
a) nemusí schválit schůze věřitelů; učiní tak pouze po negativní zprávě
insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka
b) musí schválit alespoň desetina přihlášených věřitelů; učiní tak po zprávě
insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka
c) musí schválit schůze věřitelů; učiní tak po přezkumném jednání
d) musí schválit věřitelský výbor
e) žádná odpověď není správná
579. Smlouvy mezi manželi, které byly uzavřeny po podání insolvenčního návrhu
dlužníkem, a jde-li o insolvenční návrh věřitele poté, co nastaly účinky spojené se
zahájením insolvenčního řízení, se stávají prohlášením konkursu neplatnými, jde-li o
a) smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů
b) smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění manželů, jestliže se na jejich
základě stal součástí společného jmění manželů majetek do té doby náležející
jen dlužníku
c) smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění manželů, jestliže se na jejich
základě staly součástí společného jmění manželů závazky náležející do té doby
jen manželu dlužníka
d) dohody o vypořádání společného jmění manželů včetně soudem schváleného
smíru
e) žádná odpověď není správná
580. Částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky znamená
a) konec účasti věřitele v insolvenčním řízení
b) konec účasti věřitele ve věřitelském výboru
c) důvod pro odmítnutí části přihlášené pohledávky insolvenčním soudem,
d) důvod pro popření zpětvzaté části přihlášené pohledávky na přezkumném
jednání
e) žádná odpověď není správná
581. Byl-li insolvenční správce jmenován likvidátorem obchodní společnosti při jejím
zrušení soudem a zjistil-li, že daná společnost nemá vůbec žádný majetek, k
insolvenčnímu návrhu přiloží
a) seznam majetku, byť negativní
b) seznam závazků
c) seznam zaměstnanců
d) zprávu o prověření možnosti uplatnit v insolvenčním řízená neplatnost nebo
neúčinnost úkonů dlužníka v insolvenčním řízení
e) žádná odpověď není správná
582. Obtížně ocenitelný majetek musí být v soupisu oceněn
a) vždy insolvenčním správcem
b) vždy znalcem,
c) neoceňuje se
d) oceňují se pouze tehdy, požádá-li o to věřitelský výbor
e) žádná odpověď není správná
583. Insolvenčního zákona nelze nikdy použít pro řešení úpadku
a) církve
b) politického hnutí
c) společenství vlastníků bytových jednotek
d) Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR
e) žádná odpověď není správná
584. Neúčinnosti se nelze dovolávat
a) u dlužníka právnické osoby
b) u dlužníka fyzické osoby
c) u dlužníka, který je zdravotní pojišťovnou
d) u dlužníka, který si to ve smlouvě, která by byla přezkoumávána, sjedná
e) žádná odpověď není správná
585. K přihlášce pohledávky věřitel přiložil originál smlouvy. Tento originál správce
skartuje
a) ve lhůtě určené insolvenčním soudem v rozhodnutí, kterým se insolvenční
řízení končí
b) po zjištění pohledávky
c) po uplynutí 5 měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení
skončeno
d) po uplynutí 12 měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení
skončeno, ledaže bylo podáno dovolání či žaloba pro zmatečnost
e) žádná odpověď není správná
586. Úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Správce popřel jednu z
přihlášených pohledávek. Po dobu trvání incidenčního sporu
a) je tento věřitel uspokojován splátkami stejně jako věřitelé se zjištěnými
pohledávkami
b) tato pohledávka není ve splátkách vůbec zohledněna
c) plní dlužník na tuto pohledávku do úschovy insolvenčního soudu
d) si dlužník splátky ponechává splátky na tuto pohledávku připadající u sebe
e) žádná odpověď není správná
587. Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti insolvenčního správce,
který je fyzickou osobou, činí
a) 0 Kč, správce nemusí být pojištěn
b) 2 000 000 Kč
c) 10 000 000 Kč
d) 5 000 000 Kč
e) žádná odpověď není správná
588. Úpadek dlužníka je řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, účinky
schválení oddlužení trvají 60 měsíců. Insolvenční správce zpeněžil věc dlužníka
zajišťující coby zástava pohledávku zajištěného věřitele, zajištěnému věřiteli bylo
vydáno 100 000 Kč. Výše odměny insolvenčního správce (bez DPH) bude činit
a) 65 000 Kč
b) 48 000 Kč
c) 45 000 Kč
d) 10 000 Kč
e) žádná odpověď není správná
589. Ocenění položek v soupisu majetkové podstaty provádí
a) vždy znalec ustanovený insolvenčním soudem
b) vždy výlučně insolvenční správce
c) vždy dlužník
d) vždy znalec zvolený na schůzi věřitelů
e) žádná odpověď není správná
590. V České republice probíhá insolvenční řízení dlužníka. Do tohoto insolvenčního řízení
může přihlásit svou pohledávku
a) německý správce daně
b) rakouská zdravotní pojišťovna
c) polský orgán sociálního zabezpečení
d) slovenský celní úřad
e) žádná odpověď není správná
591. Nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho
zpeněžení došlo dražbou, nesmí, a to ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu
a) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního
řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku
nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost
b) společníci dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová
c) akcionáři dlužníka, který je akciovou společnosti, pokud jim patří akcie
odpovídající více než desetině základního kapitálu
d) prokuristé dlužníka
e) žádná odpověď není správná
592. Usnesením o prohlášení konkursu se přerušují, je-li jejich účastníkem dlužník
a) daňové řízení
b) exekuce
c) řízení o výživné nezletilého dítěte
d) řízení ve věci obchodního rejstříku
e) žádná odpověď není správná
593. V průběhu reorganizace přirůstají k přihlášené pohledávce úroky ve výši sazby
dohodnuté před tím, než se dlužník dostal do prodlení
a) pouze zajištěnému věřiteli, jehož pohledávka již byla zjištěna, a to i pokud je v
prodlení s úhradou části odměny a hotových výdajů znalce, který zpracovával
znalecký posudek za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka
b) zajištěnému i nezajištěnému věřiteli, jehož pohledávka již byla zjištěna
c) zajištěnému věřiteli, a to k celé jeho zjištěné pohledávce bez ohledu na hodnotu
zajištění
d) úroky po rozhodnutí o úpadku přirůstat nikdy nemohou
e) žádná odpověď není správná
594. Proti rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení, může
podat odvolání
a) kterýkoliv nezajištěný věřitel
b) nezajištěný věřitel, jehož pohledávka nebyla v průběhu oddlužení uspokojena
alespoň ve výši 30%
c) nezajištěný věřitel, který má informace o tom, že oddlužení bylo dlužníkem
dosaženo podvodným způsobem
d) nezajištěný věřitel, který hlasoval proti zvolenému způsobu oddlužení
e) žádná odpověď není správná
595. Od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení oddlužení v insolvenčním rejstříku je
započtení
a) bezvýjimečně nepřípustné
b) nepřípustné, ledaže insolvenční soud předběžným opatřením určil jinak
c) přípustné tehdy a jen tehdy, jestliže zákonné podmínky daného započtení byly
splněny až po podání návrhu na povolení oddlužení
d) bezvýjimečně přípustné
e) žádná odpověď není správná
596. Osvobození od placení pohledávek v případě, že dlužník řádně a včas splnil všechny
povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, se týká
a) neuspokojených částí zajištěných pohledávek dlužníka, pokud byl předmět
zajištění v rámci oddlužení zpeněžen
b) neuspokojených částí nezajištěných pohledávek zahrnutých do oddlužení
c) pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky v insolvenčním řízení nepřihlásili, ač
tak učinit měli
d) pohledávek, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo
e) žádná odpověď není správná
597. Reorganizace není přípustná, je-li dlužníkem
a) právnická osoba v likvidaci
b) obchodník s cennými papíry
c) osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního
předpisu
d) nepodnikatelský subjekt
e) žádná odpověď není správná
598. Námitku, týkající se toho, že zde jsou skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na
povolení oddlužení, je možné podat
a) nejpozději 10 dnů po konání schůze věřitelů, která rozhodla o způsobu
oddlužení dlužníka
b) nejpozději do rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým insolvenční soud schválí
zvolený způsob oddlužení
c) pouze na schůzi věřitelů, která rozhodovala o způsobu řešení úpadku dlužníka
d) nejpozději den před konáním schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu
oddlužení dlužníka
e) žádná odpověď není správná
599. Pro institut úvěrového financování platí
a) jeho účelem je udržet provoz podniku dlužníka
b) zahrnuje možnost uzavření smluv o úvěru
c) zahrnuje možnost uzavření smluv na dodávky energií a surovin
d) závazek ze smluv úvěrového financování může být zajištěn nově zřízeným
zástavním právem
e) žádná odpověď není správná
600. Úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, dlužník nepožádal o
stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. Z pravidelného měsíčního
příjmu dlužníkovi bude zůstávat k osobní spotřebě
a) částka odpovídající minimální mzdě
b) částka stanovená volnou úvahou insolvenčního soudu
c) částka odpovídající nepostižitelné částce při výkonu rozhodnutí k vymožení
nepřednostní pohledávky
d) částka stanovená v jednacím řádu pro insolvenční řízení
e) žádná odpověď není správná
601. Insolvenční zákon ukládá insolvenčnímu správci předkládat zprávu o své činnosti
soudu
a) nejméně jednou ročně
b) nejméně jednou za půl roku
c) jednou měsíčně
d) ve lhůtách stanovených rozhodnutím věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
602. Zvláštní pravidla insolvenčního zákona pro úpadek finančních institucí se vztahují na
úpadek
a) bank
b) spořitelních a úvěrních družstev
c) pojišťoven
d) zajišťoven
e) žádná odpověď není správná
603. Reorganizaci lze provést
a) vydáním akcií nově založenou právnickou osobou
b) prodejem celé majetkové podstaty
c) fúzí
d) vydáním akcií dlužníkem
e) žádná odpověď není správná
604. Úpadek je řešen konkursem. Odměna odvozená od zpeněžení majetku se zvyšuje
a) o 500 Kč za každého přihlášeného věřitele
b) o 750 Kč za každého přihlášeného věřitele
c) o 1000 Kč za každého přihlášeného věřitele
d) o 1500 Kč za každého přihlášeného věřitele
e) žádná odpověď není správná
605. Insolvenční soud povolí částečný rozvrh, jestliže, mimo jiné
a) jej umožňuje stav výtěžku zpeněžení majetkové podstaty
b) jím nejsou dotčena práva zajištěných věřitelů
c) jím nemůže být ohrožen rozvrh po konečné zprávě
d) je navrhované uspokojení pohledávek, zahrnutých do částečného rozvrhu,
nepochybné
e) žádná odpověď není správná
606. Za neúčinné lze v insolvenčním řízení považovat
a) právní úkony dlužníka bez přiměřeného protiplnění
b) zvýhodňující právní úkony dlužníka
c) úmyslně zkracující právní úkony dlužníka
d) jakékoliv úkony dlužníka, které zkracují možnost uspokojení věřitelů dlužníka
e) žádná odpověď není správná
607. U přezkumu správce popře vykonatelnou pohledávku věřitele. V tomto případě
a) žalobu na určení podává věřitel
b) žaloba se podává do 15 dnů od přezkumného jednání
c) lhůta k podání žaloby je zachována podáním zásilky obsahující žalobu na poště
d) důvod popření není omezen
e) žádná odpověď není správná
608. Přezkumné jednání se vždy musí konat nejpozději
a) do dvou měsíců po rozhodnutí o úpadku dlužníka
b) do dvou měsíců po konci lhůty pro podávání přihlášek pohledávek
c) do dvou měsíců po první schůzi věřitelů, která se konala po rozhodnutí o
úpadku dlužníka
d) do dvou měsíců po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
609. Ve výzvě k odstranění vad přihlášky pohledávky musí insolvenční správce uvést
a) poučení o důsledcích neodstranění vad přihlášky pohledávky ve stanovené
lhůtě
b) délku lhůty pro odstranění vad přihlášky pohledávky
c) poučení o tom, jak má věřitel opravu přihlášky provést
d) přesné označení přihlášky pohledávky, která trpí vadami
e) žádná odpověď není správná
610. Zpeněžením majetku zapsaného v majetkové podstatě dlužníka
a) zanikají zástavní práva
b) zanikají zadržovací práva
c) zanikají věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle
insolvenčního zákona neúčinná
d) zanikají účinky nařízené exekuce
e) žádná odpověď není správná
611. Je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře
a) musí dlužník zpeněžit hodnoty nabyté v celém průběhu insolvenčního řízení
darem a dědictvím a peněžní prostředky použít na mimořádnou splátku nad
rámec splátkového kalendáře
b) zpeněží insolvenční správce hodnoty, které dlužník nabyl po dobu trvání účinků
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dědictvím a darem
c) hodnoty nabyté darem a dědictvím se nezpeněžují
d) musí dlužník zpeněžit hodnoty nabyté po dobu trvání schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře darem a dědictvím a peněžní prostředky použít
na mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře, jen pokud mu to
uloží věřitelský výbor
e) žádná odpověď není správná
612. Věřitelé jsou oprávněni uplatnit svou pohledávku přihláškou nejdříve od
a) okamžiku zveřejnění výzvy k podávání přihlášek pohledávek v insolvenčním
rejstříku
b) ode dne doručení insolvenčního návrhu věcně nepříslušnému soudu
c) od zahájení insolvenčního řízení
d) ode dne, kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka
e) žádná odpověď není správná
613. Výkon rozhodnutí postihující majetek ve vlastnictví dlužníka nelze provést
a) od okamžiku podání insolvenčního návrhu
b) od okamžiku zveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku
c) od okamžiku vyvěšení vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení na
úřední desce insolvenčního soudu
d) od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku
e) žádná odpověď není správná
614. Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne pokud
a) návrh na povolení oddlužení dlužníka podal dlužník, protože návrh na povolení
oddlužení může podat jen věřitel
b) návrh na povolení oddlužení podal dlužník - nepodnikatel , protože návrh na
povolení oddlužení může podat jen podnikatel
c) je zřejmé, že bude zajištěným věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno méně
než 30% jejich pohledávek
d) je zřejmé, že bude nezajištěným věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno
méně než 35% jejich pohledávek
e) žádná odpověď není správná
615. Insolvenční správce zapsaný jen do obecné části seznamu insolvenčních správců není
oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce u dlužníka, který je
a) penzijním fondem
b) investiční společností
c) investičním fondem
d) obchodníkem s cennými papíry
e) žádná odpověď není správná
616. Reorganizace jako způsob řešení úpadku může být využita
a) pouze u dlužníka, který je právnickou osobou
b) u tuzemské pojišťovny poté, co ji bylo odejmuto povolení
c) u zahraniční banky podnikající na území České republiky na základě jednotné
licence
d) pouze u dlužníka, který je obchodní společností
e) žádná odpověď není správná
617. Insolvenční soud návrh na povolení reorganizace zamítne pokud
a) to navrhuje insolvenční správce
b) jej navrhovatel vezme zpět
c) se jej nepodařilo doručit dlužníkovi
d) to navrhuje společně insolvenční správce a dlužník
e) žádná odpověď není správná
618. Dlužník vezme svůj návrh na povolení oddlužení zpět v době po schválení oddlužení.
Soud
a) insolvenční řízení zastaví
b) vezme zpětvzetí na vědomí
c) rozhodne o zrušení úpadku
d) rozhodne o prohlášení konkursu
e) žádná odpověď není správná
619. Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, povinnosti
a) které zákon ukládá dlužníku, osobám jednajícím za dlužníka a dalším osobám v
souvislosti s prohlášením konkursu, musí být splněny do 30 dnů od prohlášení
konkursu; tuto lhůtu může insolvenční soud přiměřeně prodloužit jen z důvodů
hodných zvláštního zřetele
b) které zákon ukládá právnímu zástupci dlužníka v souvislosti s prohlášením
konkursu, musí být splněny do 15 dnů od prohlášení konkursu; tuto lhůtu může
insolvenční správce přiměřeně prodloužit jen z důvodů hodných zvláštního
zřetele
c) které zákon ukládá dlužníku, osobám jednajícím za dlužníka a dalším osobám v
souvislosti s rozhodnutím o úpadku dlužníka, musí být splněny do 15 dnů od
prohlášení konkursu; tuto lhůtu může insolvenční soud přiměřeně prodloužit
jen z důvodů hodných zvláštního zřetele
d) které zákon ukládá dlužníku, osobám jednajícím za dlužníka a dalším osobám v
souvislosti s rozhodnutím o úpadku dlužníka, musí být splněny do 30 dnů od
prohlášení konkursu; tuto lhůtu může insolvenční soud přiměřeně prodloužit
jen z důvodů hodných zvláštního zřetele
e) žádná odpověď není správná
620. Majetek třetích osob, kterým byl zajištěn dlužníkův dluh
a) náleží bezvýjimečně do majetkové podstaty
b) náleží do majetkové podstaty nebo alespoň jeho náhrada v penězích
c) správce sepíše při splnění podmínek ust. § 27 odst. 5 insolvenčního zákona
d) musí být vydán insolvenčnímu správci
e) žádná odpověď není správná
621. V případě, že insolvenční soud nerozhodne o návrhu na změnu účastníka
insolvenčního řízení, do konce následujícího pracovního dne, kdy byl návrh
insolvenčnímu soudu doručen, má se za to, že
a) insolvenční soud návrh zamítnul
b) insolvenční soud návrh odmítnul
c) insolvenční soud k návrhu nepřihlížel
d) insolvenční soud řízení o návrhu zastavil
e) žádná odpověď není správná
622. Kdy je možno zamítnout insolvenční návrh týkající se dlužníka, který je společností s
ručením omezeným, pro nedostatek majetku?
a) podá-li návrh jednatel
b) podá-li návrh likvidátor ustanovený společností
c) podá-li návrh likvidátor jmenovaný soudem z řad společníků společnosti
d) nikdy
e) žádná odpověď není správná
623. Za finanční prostředky získané zpeněžením majetku dlužníka se považují
a) finanční prostředky, které má dlužník v hotovosti na pokladně
b) finanční prostředky, které byly ve prospěch majetkové podstaty dobrovolně
plněny na pohledávky dlužníka
c) finanční prostředky získané zpeněžením pohledávek dlužníka
d) finanční prostředky získané z bankovních kont dlužníka
e) žádná odpověď není správná
624. Reorganizaci lze provést
a) restrukturalizací pohledávek věřitelů
b) prodejem dlužníkova podniku
c) fúzí dlužníka - právnické osoby s jinou osobou
d) vydáním akcií
e) žádná odpověď není správná
625. Soupis majetkové podstaty obsahuje
a) ocenění sepisovaného majetku nebo údaj, že od ocenění bylo upuštěno
b) údaje o osobě, která provedla ocenění sepisovaného majetku
c) den zapsání položky sepisovaného majetku
d) pořadové číslo položky sepisovaného majetku
e) žádná odpověď není správná
626. Dne 1.6. 2008 bylo zahájeno insolvenční řízení, dne 5.6.2008 bylo rozhodnuto o
úpadku a dne 20.6. 2008 o prohlášení konkursu. Dne 1.8.2008 se konala první schůze
věřitelů, dne 21.8. 2008 nabyla rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu právní
moci. Ke zpeněžování lze přikročit
a) 1.6.2008
b) 5.6.2008
c) 20.6.2008
d) 1.8.2008
e) žádná odpověď není správná
627. Pro úpadek obchodníka s cennými papíry, který není bankou, se použijí
a) analogicky ustanovení insolvenčního zákona o úpadku bank a spořitelních a
úvěrních družstev
b) ustanovení insolvenčního zákona o úpadku bank a spořitelních a úvěrních
družstev, ale pouze v případě, kdy podniká v České republice prostřednictvím
pobočky na základě jednotné licence
c) pouze ustanovení insolvenčního zákona týkající se reorganizace, protože řešení
konkurzem není přípustné
d) jiné právní předpisy, protože úpadek obchodníka s cennými papíry, který není
bankou, nespadá do působnosti insolvenčního zákona
e) žádná odpověď není správná
628. Soud na schůzi věřitelů zrušil usnesení schůze věřitelů. Odvolání proti takovémuto
rozhodnutí
a) není přípustné
b) může podat každý účastník řízení
c) může podat státní zástupce
d) může podat insolvenční správce
e) žádná odpověď není správná
629. Dlužník musí insolvenčnímu správci, pro účely zjištění rozsahu majetkové podstaty,
umožnit přístup
a) na všechna místa, kde má umístěn svůj majetek
b) do svého bytu
c) do svého podniku
d) do pronajatých místností
e) žádná odpověď není správná
630. V incidenčním sporu
a) nemusí být insolvenční správce vždy účastníkem
b) musí být insolvenční správce minimálně v pozici vedlejšího účastníka
c) může insolvenční správce jako jediný požádat o vstup do řízení v pozici
vedlejšího účastníka
d) může insolvenční správce vystupovat pouze v pozici žalobce nebo vedlejšího
účastníka
e) žádná odpověď není správná
631. Reorganizace je přípustná
a) je-li dlužníkem obchodník s cennými papíry, která má 20 zaměstnanců a obrat
za poslední účetní období 120 mil. Kč
b) je-li dlužníkem banka
c) je-li dlužníkem obchodní společnost v likvidaci
d) je-li dlužník podnikatel, který má méně než 100 zaměstnanců a obrat za
poslední účetní období menší než 100 mil. Kč, pokud předložil insolvenčnímu
soudu současně s insolvenčním návrhem také návrh na povolení reorganizace
schválený alespoň polovinou všech zajištěných a polovinou všech
nezajištěných věřitelů
e) žádná odpověď není správná
632. Pro úpadek pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných
událostí, jejichž činnost je upravena zvláštním právním předpisem, se použijí
a) jen obecná úprava obsažená v insolvenčním zákoně
b) jiné právní předpisy, protože úpadek pojišťovacího zprostředkovatele a
samostatného likvidátora pojistných událostí nespadá do působnosti
insolvenčního zákona
c) analogicky ustanovení insolvenčního zákona o úpadku pojišťoven a zajišťoven,
ale jen poté, co jim byla odebrána licence či povolení
d) jiné právní předpisy upravující, že pojišťovací zprostředkovatel ani samostatný
likvidátor pojistných událostí se nemohou ocitnout v úpadku
e) žádná odpověď není správná
633. Pro hlasování o přijetí reorganizačního plánu platí
a) není vyloučeno hlasovat po povolení reorganizace mimo již svolanou schůzi
pomocí hlasovacího lístku
b) není vyloučeno hlasovat mimo schůzi věřitelů i před podáním návrhu na
povolení reorganizace pomocí hlasovacího lístku
c) není vyloučeno hlasovat mimo schůzi věřitelů po podání návrhu na povolení
reorganizace pomocí hlasovacího lístku
d) není vyloučeno hlasovat i před zahájením insolvenčního řízení pomocí
hlasovacího lístku
e) žádná odpověď není správná
634. Osvobození dlužníka od placení pohledávek se vztahuje i na
a) zástavního dlužníka
b) spoludlužníka dlužníka
c) ručitele dlužníka
d) manžela dlužníka
e) žádná odpověď není správná
635. Úpadek dlužníka je řešen konkursem. Nezajištěným věřitelům bude vyplaceno 100 000
Kč, dlužník neměl závazky ani z pohledávek postavených na roveň pohledávkám za
podstatou, ani ze zajištěných pohledávek. Funkci insolvenčního správce postupně
vykonávali dva správci. Pokud jde o jejich odměnu (bez DPH)
a) odměna každého správce bude činit 45 000 Kč
b) odměna každého správce bude automaticky činit 22 500 Kč
c) částka 45 000 Kč se mezi správce rozdělí výlučně podle poměru dob, po kterou
jednotliví správci vykonávali funkci správce
d) částka 15 000 Kč se mezi správce rozdělí s přihlédnutím k délce, rozsahu a
náročnosti činnosti jednotlivých správců
e) žádná odpověď není správná
636. Uplatněním pohledávky v insolvenčním řízení
a) zaniká právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po manželovi
dlužníka, který za pohledávku odpovídá společně s dlužníkem
b) zaniká právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po ručiteli
c) zaniká právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky na majetku třetích
osob, který slouží k zajištění přihlášené pohledávky
d) zaniká právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky na majetku třetích
osob s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, který slouží k
zajištění přihlášené pohledávky
e) žádná odpověď není správná
637. Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný
anebo neurčitý, insolvenční soud
a) vždy odmítne
b) nebude k němu přihlížet
c) vždy zamítne
d) vyzve navrhovatele k odstranění vad ve lhůtě 7 dnů
e) žádná odpověď není správná
638. Je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře
a) musí dlužník zpeněžit hodnoty nabyté v celém průběhu insolvenčního řízení
darem a dědictvím a peněžní prostředky použít na mimořádnou splátku nad
rámec splátkového kalendáře
b) zpeněží insolvenční správce hodnoty, které dlužník nabyl po dobu trvání účinků
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dědictvím a darem
c) hodnoty nabyté darem a dědictvím se nezpeněžují
d) musí dlužník zpeněžit hodnoty nabyté po dobu trvání schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře darem a dědictvím a peněžní prostředky použít
na mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře, jen pokud mu to
uloží věřitelský výbor
e) žádná odpověď není správná
639. Mimořádným příjmem dlužníka při oddlužení splátkovým kalendářem je
a) výtěžek zpeněžení daru
b) výhra v loterii
c) autorská odměna
d) výtěžek zpeněžení zděděného majetku
e) žádná odpověď není správná
640. Zveřejněním rozhodnutí o povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku
a) se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona
nebo rozhodnutím insolvenčního soudu, pokud soud nestanoví jinak
b) počíná běžet lhůta pro předložení reorganizačního plánu
c) se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka,
nestanoví-li zákon jinak
d) splatnost pohledávek a závazků se vždy vrací do původních termínů
e) žádná odpověď není správná
641. Insolvenční soud je oprávněn zrušit usnesení schůze věřitelů
a) o odvolání insolvenčního správce
b) o způsobu řešení úpadku
c) o způsobu oddlužení
d) o hlasovacím právu věřitele, jehož pohledávka byla popřena
e) žádná odpověď není správná
642. Proti rozhodnutí o ustanovení předběžného správce
a) je odvolání přípustné, ale lze namítat pouze to, že předběžný insolvenční
správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce
b) není odvolání přípustné
c) se může odvolat pouze dlužník
d) jsou přípustné námitky
e) žádná odpověď není správná
643. Věřitel podal insolvenční návrh a dříve, než bylo rozhodnuto o úpadku, vzal svůj návrh
zpět. Soud insolvenční řízení zastavil. Věřitel pro tutéž pohledávku nový insolvenční
návrh
a) podat nemůže
b) může podat bez omezení
c) může podat jen půjde-li o pohledávku vykonatelnou
d) může podat po 3 měsících od právní moci usnesení o zastavení předchozího
insolvenčního řízení
e) žádná odpověď není správná
644. Povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení může insolvenční soud uložit
a) pouze dlužníkovi, který je insolvenční navrhovatel
b) pouze věřiteli dlužníka, který je insolvenční navrhovatel
c) jakémukoliv insolvenčnímu navrhovateli
d) věřiteli, který uplatnil svou pohledávku přihláškou
e) žádná odpověď není správná
645. Věřitel požaduje po správci úhradu cestovních výloh spojených s jeho účastí na schůzi
věřitelů
a) správce požadovanou částku uhradí jako pohledávku postavenou na roveň
pohledávce za podstatou
b) správce pohledávku uhradí, pokud tak rozhodne insolvenční soud
c) správce zahrne pohledávku do návrhu na rozvrh mezi nezajištěné pohledávky
d) správce poučí věřitele, aby podal incidenční žalobu
e) žádná odpověď není správná
646. Reorganizační plán musí obsahovat, mimo další údaje
a) určení způsobu reorganizace
b) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a
za jakých podmínek
c) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu
nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění,
včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit
d) údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení
reorganizace
e) žádná odpověď není správná
647. Který z těchto údajů dlužníka - fyzické osoby nesmí být zapsán do insolvenčního
rejstříku
a) datum narození
b) rodné číslo
c) bydliště
d) identifikační číslo
e) žádná odpověď není správná
648. Vyhlášení moratoria může navrhnout
a) každý dlužník
b) dlužník, který není podnikatelem
c) výlučně dlužník, který je právnickou osobou
d) výlučně dlužník, který má nejméně 100 zaměstnanců
e) žádná odpověď není správná
649. Odpůrčí žalobou podle insolvenčního zákona lze odporovat právním úkonům dlužníka,
které dlužník učinil
a) v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o úmyslně
zkracující právní úkon
b) v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o právní úkon
ve prospěch osoby dlužníku blízké
c) v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o právní úkon
ve prospěch osoby tvořící s dlužníkem koncern
d) v době 1 rok před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o právní úkon ve
prospěch jiné než blízké či s dlužníkem koncern tvořící osoby
e) žádná odpověď není správná
650. Dlužník-fyzická osoba neuhradil svému dítěti výživné, stanovené soudním rozsudkem
ve výši 1000 Kč měsíčně, za 6 let předcházejících rozhodnutí o úpadku
a) částku 72 000 Kč je nutno přihlásit, výživné za dobu od rozhodnutí o úpadku
bude pohledávkou postavenou na roveň pohledávce za podstatou
b) částku 36 000 Kč (za 6. až 4. rok před rozhodnutím o úpadku) je nutno
přihlásit, zbývající část pohledávky je pohledávkou postavenou na roveň
pohledávce za podstatou
c) celá dlužná pohledávka 72 000 Kč je pohledávkou 1. třídy
d) částka 36 000 Kč (za 6. až 4. rok před rozhodnutím o úpadku) je vyloučena z
uspokojení, zbývající část pohledávky je pohledávkou postavenou na roveň
pohledávce za podstatou
e) žádná odpověď není správná
651. Věřitelé v insolvenčním řízení
a) mohou vždy činit úkony k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční
řízení
b) jsou vždy povinni zdržet se jakýchkoli jednání směřující k uspokojení jejich
pohledávek mimo insolvenční řízení
c) mohou činit úkony k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení
jak uznají za vhodné
d) jsou povinni zdržet se jednání směřující k uspokojení jejich pohledávek
mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon
e) žádná odpověď není správná
652. Insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby
a) bylo dosaženo rychlého uspokojení věřitelů
b) žádný z účastníků nebyl nedovoleně zvýhodněn
c) bylo dosaženo hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů
d) žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen,
e) žádná odpověď není správná
653. Pro insolvenční řízení se použijí
a) vždy ustanovení občanského soudního řádu
b) přiměřeně ustanovení správního řádu
c) přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí
d) přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, není-li takový postup
v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení
e) žádná odpověď není správná
654. Pro incidenční spory se
a) ustanovení občanského soudního řádu nepoužijí
b) přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční
zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých
spočívá insolvenční řízení
c) přiměřeně použijí ustanovení správního řádu
d) vždy použijí ustanovení občanského soudního řádu
e) žádná odpověď není správná
655. Insolvenční soud je oprávněn
a) vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu
b) nahlížet do účtů insolvenčního správce
c) konat potřebná šetření
d) dávat insolvenčnímu správci pokyny
e) uložit insolvenčnímu správci, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko
věřitelského výboru
656. Insolvenční soud není oprávněn
a) vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu
b) nahlížet do účtů insolvenčního správce
c) konat potřebná šetření
d) uložit insolvenčnímu správci, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko
věřitelského výboru
e) žádná odpověď není správná
657. Při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud
a) rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení
b) povoluje vstup do řízení a záměnu účastníka řízení
c) činí opatření potřebná k zajištění účelu insolvenčního řízení
d) ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení
e) žádná odpověď není správná
658. Insolvenčního správce může jeho funkce zprostit
a) insolvenční soud jen na návrh věřitelského orgánu
b) insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka
c) insolvenční soud i bez návrhu
d) insolvenční soud nebo Ministerstvo spravedlnosti na návrh věřitelského
orgánu nebo dlužníka, anebo i bez tohoto návrhu.
e) žádná odpověď není správná
659. Zrušit povolení insolvenčnímu správci může
a) pouze insolvenční soud, pokud insolvenčnímu správci byla udělena sankce
podle insolvenčního zákona
b) pouze insolvenční soud, pokud insolvenčnímu správci byla udělena sankce
podle zákona o insolvenčních správcích
c) Ministerstvo spravedlnosti nebo insolvenční soud, pokud insolvenčnímu
správci byla udělena sankce podle insolvenčního zákona
d) Ministerstvo spravedlnosti, pokud insolvenčnímu správci byla v
předchozích 5 letech uložena insolvenčním soudem jedna pořádková
pokuta
e) žádná odpověď není správná
660. Předběžné opatření
a) může nařídit insolvenční soud pouze na návrh
b) může nařídit insolvenční soud, pokud je nutné zabránit v době po vydání
rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch
věřitelů
c) není možné nařídit, pokud je ustanoven předběžný správce
d) nařídí insolvenční soud, který tak rozhodne, že dlužník může nakládat
s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem insolvenčního
soudu.
e) žádná odpověď není správná
661. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým insolvenční soud udělil souhlas se
započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, doručí
a) předběžný správce do vlastních rukou dlužníkovi a osobě, která takový
návrh podala
b) insolvenční soud do vlastních rukou pouze dlužníkovi
c) insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu správci,
osobě, která takový návrh podala, a věřiteli dotčené pohledávky
d) insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi a osobě, která takový
návrh podala
e) žádná odpověď není správná
662. Insolvenční soud předběžným opatřením neudělil souhlas se započtením vzájemných
pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria. Toto rozhodnutí se
a) doručí zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a osobě, která takový návrh
podala
b) doručí zvlášť pouze dlužníku
c) nedoručuje
d) doručí zvlášť dlužníku a předběžnému správci
e) žádná odpověď není správná
663. Proti nařízenému předběžného opatření, kterým insolvenční soud dlužníkovi uložil,
aby nenakládal s určitými věcmi náležejícími do majetkové podstaty, se může odvolat
a) dlužník a osoba, která návrh podala
b) pouze dlužník
c) předběžný správce, dlužník a osoba, která návrh podala
d) předběžný správce a dlužník.
e) žádná odpověď není správná
664. Předběžné opatření, kterým insolvenční soud dlužníkovi uložil, aby nenakládal
s určitými věcmi náležejícími do majetkové podstaty, zanikne
a) uplynutím doby, po kterou mělo trvat
b) vydáním rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro
zjevnou bezdůvodnost, neurčí-li insolvenční soud v takovém rozhodnutí,
že předběžné opatření zanikne až právní mocí rozhodnutí
c) zrušením rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu bez dalšího
d) vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou
důvody, pro které bylo nařízeno
e) žádná odpověď není správná
665. Insolvenční soud
a) nařizuje jednání jen tehdy, stanoví-li to zákon, nebo o to některý
z účastníků požádá
b) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá
c) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon předpokládá
d) rozhoduje v prvním stupni samosoudcem
e) žádná odpověď není správná
666. Nakládáním s majetkovou podstatou není výkon
a) práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých do majetkové
podstaty
b) členských práv a povinností člena družstva
c) průmyslových práv
d) dalších práv a povinností, jestliže se týkají majetkové podstaty
e) žádná odpověď není správná
667. Správou majetkové podstaty se rozumí činnost, která směřuje k tomu, aby
a) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým
určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti
b) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně
očekávat se zřetelem ke stavu majetkové podstaty
c) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a
neúčinných právních úkonů
d) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně
očekávat se zřetelem k obvyklým obchodním příležitostem
e) žádná odpověď není správná
668. Insolvenční správce zachová mlčenlivost
a) pouze o skutečnostech, o kterých insolvenční zákon stanoví povinnost
mlčenlivosti
b) o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své funkce a pro které
zvláštní právní předpis stanoví tuto povinnost
c) dokud jej této mlčenlivosti nezprostí insolvenční soud nebo ten, v jehož
zájmu ji má
d) také po skončení výkonu své funkce
e) žádná odpověď není správná
669. Insolvenční správce jedná
a) jménem dlužníka na účet dlužníka
b) jménem dlužníka na svůj účet
c) svým jménem na svůj účet
d) svým jménem na účet insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
670. Jednáním insolvenčního správce, pokud na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou
podstatou, se rozumí zejména
a) právní úkony, které se týkají majetku náležejícího do majetkové podstaty
b) výkon členských práv a povinností člena družstva
c) plnění evidenčních povinností
d) právní úkony učiněné v incidenčních sporech
e) žádná odpověď není správná
671. Zaměstnanci dlužníka, který je insolvenčním navrhovatelem
a) nemůže insolvenční soud uložit, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na
náklady insolvenčního řízení
b) lze uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí
nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak, a pokud pohledávka
zaměstnance spočívá pouze v pracovněprávních nárocích
c) nelze uložit úhradu soudního poplatku, pokud se jedná o zaměstnance
dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích
d) nelze uložit úhradu soudního poplatku
e) žádná odpověď není správná
672. Zaměstnanci dlužníka, který je insolvenčním navrhovatelem
a) nemůže insolvenční soud uložit, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na
náklady insolvenčního řízení
b) nelze uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení, pokud pohledávka
zaměstnance spočívá pouze v pracovněprávních nárocích
c) nelze uložit úhradu soudního poplatku, pokud se jedná o zaměstnance
dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích
d) nelze uložit úhradu soudního poplatku
e) žádná odpověď není správná
673. Právo na vyplacení vypořádacího podílu ve společnosti dlužníka
a) je pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti a
v insolvenčním řízení se k takové pohledávce nepřihlíží
b) je pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti, která
se v insolvenčním řízení uplatňuje přihláškou
c) není pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti
d) není pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti,
pouze se oznamuje insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci
e) žádná odpověď není správná
674. Právo na vyplacení vypořádacího podílu ve společnosti dlužníka
a) je pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti a
v insolvenčním řízení se k takové pohledávce nepřihlíží
b) je pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti, která
se v insolvenčním řízení uplatňuje přihláškou
c) není pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti
d) je pohledávkou společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti, která
se v insolvenčním řízení neuplatňuje, pouze se oznamuje insolvenčnímu
správci, který vede jejich evidenci
e) žádná odpověď není správná
675. Pohledávka člena dlužníka vyplývající z jeho účasti v družstvu
a) se v insolvenčním řízení neuplatňuje, ani se neoznamuje insolvenčnímu
správci
b) není pohledávkou v insolvenčním řízení
c) se v insolvenčním řízení uplatňuje přihláškou
d) se v insolvenčním řízení neuplatňuje, pouze se oznamuje insolvenčnímu
správci, který vede jejich evidenci
e) žádná odpověď není správná
676. Insolvenční návrh
a) se podává pouze na formuláři
b) se vždy doručuje dlužníku
c) se vždy podává ve třech vyhotoveních
d) musí obsahovat rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka,
nebo jeho hrozící úpadek, a musí v něm být označeny důkazy, kterých se
insolvenční navrhovatel dovolává; listinné důkazy a přílohy nemusí být
připojeny, neboť nejsou součástí insolvenčního návrhu
e) žádná odpověď není správná
677. Přihláška pohledávky
a) se podává pouze na formuláři
b) se vždy podává ve třech vyhotoveních
c) musí obsahovat pohledávku vyčíslenou v penězích, ledaže jde o
pohledávku nepeněžitou
d) musí být podána u insolvenčního soudu, jinak se k ní nepřihlíží
e) žádná odpověď není správná
678. O tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních
splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře
f) věřitelé nemohou hlasovat mimo schůzi věřitelů, s výjimkou případu, kdy
měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem
odpovídají informacím, které musí být obsaženy v návrhu na povolení
oddlužení a v jeho přílohách
g) zajištění i nezajištění věřitelé mohou hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i
před podáním návrhu na povolení oddlužení nebo i před podáním
insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi,
které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být
obsaženy v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách
h) zajištění věřitelé mohou hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před
podáním návrhu na povolení oddlužení nebo i před podáním insolvenčního
návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým
obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy v
návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách
i) mohou nezajištění věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před
podáním návrhu na povolení oddlužení nebo i před podáním insolvenčního
návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým
obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy v
návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách
j) žádná odpověď není správná
679. Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud bez dalšího odmítne
a) pokud jej podal dlužník ve lhůtě 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu
b) pokud jej podal věřitel
c) pokud je podán opožděně
d) pokud je podán osobou, která k jeho podání není oprávněna
e) žádná odpověď není správná
680. Insolvenční soud rozhodnutím ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení, protože
pohledávka přihlášeného věřitele zanikla a věřitel nevzal přihlášku bez zbytečného
odkladu zpět. Takové rozhodnutí insolvenčního soudu
a) se doručuje pouze vyhláškou
b) musí být odůvodněno
c) musí být odůvodněno, insolvenční soud však v odůvodnění nemusí uvádět
důvod zániku pohledávky
d) může věřitel napadnout opravnými prostředky
e) žádná odpověď není správná
681. Dlužník v průběhu provádění reorganizačního plánu neplné své podstatné povinnosti
stanovené reorganizačním plánem. Insolvenční soud proto rozhodl o přeměně
reorganizace v konkurs. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
a) může podat pouze dlužník a navrhovatel reorganizace
b) může podat pouze insolvenční správce
c) není přípustné
d) může podat pouze dlužník, navrhovatel reorganizace a insolvenční správce
e) žádná odpověď není správná
682. Insolvenční soud spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku
a) vždy
b) pouze na návrh věřitelského výboru
c) jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem podá návrh na povolení
oddlužení
d) v zákonem stanovených případech
e) žádná odpověď není správná
683. Insolvenční soud spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku
a) vždy
b) pouze na návrh věřitelského výboru
c) jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem podá návrh na povolení
oddlužení a věřitelé s tímto vyslovili souhlas
d) jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem předloží reorganizační
plán a věřitelský výbor s tímto plánem vyslovil souhlas
e) žádná odpověď není správná
684. Dlužníku bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pohledávku, jež
má být uspokojena podle splátkového kalendáře, insolvenční správce popřel. Částku
připadající na její uspokojení podle splátkového kalendáře
a) vyplatí insolvenční správce věřiteli nejpozději den následující po dni
rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění této pohledávky
b) hradí dlužník k rukám insolvenčního správce v určených lhůtách
c) vyplatí insolvenční správce věřiteli neprodleně po obdržení platby dlužníka
d) hradí dlužník v určených lhůtách do úschovy insolvenčního soudu
e) žádná odpověď není správná
685. Insolvenční soud v incidenčním sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho
manžela vždy rozhoduje
a) usnesením
b) rozsudkem
c) schválením smíru
d) rozhodnutím ve věci samé
e) žádná odpověď není správná
686. Věcná břemena zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně nevýhodných
podmínek poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
a) se stávají neúčinnými vyhlášením moratoria
b) se stávají absolutně neplatnými
c) se stávají neúčinnými prohlášením konkursu
d) se stávají relativně neplatnými
e) žádná odpověď není správná
687. Insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejňuje
a) rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení
b) rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v incidenčních sporech
c) veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného
insolvenčním soudem ohledně dlužníka, nestanoví-li insolvenční zákon
jinak
d) veškerá podání věřitelů, která se netýkají dlužníka
e) žádná odpověď není správná
688. Okamžik zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku
a) nemusí být uveden
b) musí být uveden pouze v případě podání insolvenčního návrhu
c) musí být uveden pouze v případě podání insolvenčního návrhu, vydání
rozhodnutí o úpadku a vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
d) musí být uveden vždy
e) žádná odpověď není správná
689. Rozhodnutím příslušného soudu ve Francii byl do funkce ustanoven insolvenční
správce. Tento insolvenční správce se bude na území České republiky prokazovat
a) úředně ověřenou kopií rozhodnutí o svém ustanovení a vždy úředně
ověřeným překladem této kopie do českého jazyka
b) úředně ověřenou kopií rozhodnutí o svém ustanovení a prostým
překladem této kopie do českého jazyka
c) úředně ověřenou kopií rozhodnutí o svém ustanovení a na požádání také
úředně ověřeným překladem této kopie do českého jazyka
d) prostou kopií rozhodnutí o svém ustanovení a prostým překladem této
kopie do českého jazyka
e) žádná odpověď není správná
690. Pohledávkou nedotčenou reorganizačním plánem není
a) pohledávka, jejíž výši reorganizační plán nemění
b) pohledávka, jejíž splatnost reorganizační plán nemění
c) pohledávka, o které věřitel písemně uznal, že není reorganizačním plánem
dotčena
d) pohledávka, jejíž práva s ní spojená reorganizační plán nemění
e) žádná odpověď není správná
691. Ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem movitých věcí a nemovitostí je příslušný
a) insolvenční soud na návrh insolvenčního správce
b) insolvenční soud na návrh dlužníka
c) insolvenční soud na návrh věřitele
d) insolvenční soud bez návrhu
e) žádná odpověď není správná
692. Insolvenční správce zpeněžil část dlužníkova podniku jedinou smlouvou. Dlužník má 5
zaměstnanců
a) na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z
pracovněprávních vztahů
b) na nabyvatele přecházejí veškeré závazky dlužníka
c) na nabyvatele nepřecházejí žádné závazky dlužníka
d) na nabyvatele nepřecházejí pracovněprávní pohledávky dlužníkových
zaměstnanců vzniklých do účinnosti smlouvy; ostatní práva a povinnosti
vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova
podniku na nabyvatele přecházejí
e) žádná odpověď není správná
693. Dlužníkův byt, který k bydlení používal syn dlužníka se svou rodinou, byl zpeněžen.
Dlužník je povinen
a) předmětný byt vyklidit
b) dát byt do původního stavu
c) požádat nabyvatele o uklizení bytu
d) opustit byt, je však povinen zanechat v něm veškeré vybavení
e) žádná odpověď není správná
694. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele po rozhodnutí o úpadku
a) je vždy přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto úkonu byly splněny
před rozhodnutím o úpadku
b) je vždy přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto úkonu byly splněny
před rozhodnutím o úpadku, nestanoví-li insolvenční zákon jinak
c) je přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto úkonu byly splněny před
rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, nestanoví-li insolvenční správce
jinak
d) je přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto úkonu byly splněny před
rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, nestanoví-li insolvenční zákon
jinak
e) žádná odpověď není správná
695. Právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení odporovat
a) věřitel; žaloba se podává proti insolvenčnímu správci
b) věřitel, skupina věřitelů a insolvenční správce; žaloba se podává proti
dlužníkovi
c) skupina věřitelů nebo alespoň jeden zajištěný věřitel; žaloba se podává
proti insolvenčnímu správci
d) insolvenční správce; žaloba se podává proti dlužníkovi
e) žádná odpověď není správná
696. Úpadek dlužníka je řešen konkursem. Insolvenční správce zpeněžil dlužníkův majetek
veřejnou dražbou. Pohledávka zajištěného věřitele
a) se zvyšuje o úroky ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku obvyklou úrokovou sazbou
b) se zvyšuje o úroky v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou před
tím, než se dlužník dostal do prodlení
c) se zvyšuje o úroky ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku, které jsou splatné měsíčně, jakmile znalec ocení hodnotu
zajištění
d) se zvyšuje o úroky v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku obvyklou úrokovou sazbou
e) žádná odpověď není správná
697. Insolvenční správce může z majetkové podstaty
a) kdykoli vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty,
které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů; učiní tak zcela nezávisle na
vůli věřitelů
b) kdykoli vyjmout neprodejné věci a nedobytné pohledávky; učiní tak podle
pokynů zajištěného věřitele
c) kdykoli vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty,
které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů; učiní tak podle pokynů
zajištěného věřitele
d) kdykoli vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty,
které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů, učiní tak po souhlasu
věřitelského výboru a insolvenčního soudu, který může být dán dodatečně
e) žádná odpověď není správná
698. Má se za to, že dlužník zavinil v oddlužení vznik peněžitého závazku po dobu delší než
30 dní po lhůtě splatnosti, jestliže
a) byl k jeho vymožení nařízen výkon rozhodnutí
b) byla k jeho vymožení nařízena exekuce
c) byl k jeho vymožení vyzván insolvenční správce
d) byl k jeho dlužník vymožení vyzván
e) žádná odpověď není správná
699. Dlužníkův úpadek je řešen konkursem. Dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního
správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než
činí jeho dědický podíl. Takový právní úkon je
a) neúčinný
b) neplatný
c) platný, ale neúčinný vůči insolvenčnímu správci
d) účinný a platný
e) žádná odpověď není správná
700. Právnímu úkonu, kterým dlužník prominul svému dlužníku splnění dluhu lze
odporovat
a) pokud byl učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního
řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby tvořící s dlužníkem
koncern
b) pokud byl učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního
řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby tvořící s dlužníkem
koncern
c) pokud byl učiněn v době jednoho roku před zahájením řízení o
incidenčním sporu ve prospěch jiné osoby než osoby dlužníku blízké nebo
osoby tvořící s dlužníkem koncern
d) pokud byl učiněn v posledních 2 letech před zahájením insolvenčního
řízení ve prospěch jiné osoby než osoby dlužníku blízké nebo osoby
tvořící s dlužníkem koncern
e) žádná odpověď není správná
Download

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních