18.
18
8 prosince
prros
p
2014
201
014 č
číslo
íslo
ís
slo
lo 44
4 ročník 44
44
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
www.okd.cz
w wo
ww
ok
kd.
d.cz
Bezpečnostní
tní hheslo mě
měsíce:
ěsíce: „SKORONEHODA”
KORONEH
HO A” – 3N N
Naštěstí
aš ě nedošlo
ed lo k neštěstí
k eště
Hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2015
Ekmark: Nejvíc mě trápí výsledky v bezpečnosti
Ženy a muži v OKD patří jak v případě horníků, tak
povrchových pracovišť nebo administrativy k těm
nejlepším, s nimiž jsem měl čest ve své kariéře
pracovat – kdekoliv na světě, říká výkonný ředitel OKD
STONAVA – Do vedení společnosti
OKD přišel Dale Ekmark před rokem v mimořádně náročném období. Firma již půl roku procházela komplexní transformací, aby
se vyrovnala se situací na světových trzích s uhlím, jehož ceny se
výrazně snížily. Podle všech odhadů ceny výrazněji neporostou ani
v příštím roce. Proto je nutné s novým nastavením podnikání OKD
v diametrálně jiných podmínkách
než například před třemi lety pokračovat, aby firma přežila a mohla udržitelně fungovat i nadále.
Ekmark nezastírá, že rok 2015
bude pro OKD klíčový a všichni ve firmě musí vyvinout veškeré
úsilí a snahu, aby byl proces transformace úspěšný. Oceňuje práci všech zaměstnanců v roce 2014
a jasně říká, že největším zklamáním jsou pro něj v letošním roce
výsledky v bezpečnosti.
Ve vedení OKD působíte rok.
V předvánočním období již můžeme hodnotit. Jaký byl pro
OKD rok 2014?
Mimořádně náročný ve všech oblastech našeho fungování. Ale
musím začít tím, co mě trápí nejvíc, a to je bezpečnost. Řídím se
mottem, že nejcennějším, co vychází z dolu na povrch, je horník. Ne tisíce tun toho třeba nejkvalitnějšího uhlí. A letos zemřelo při práci pro OKD osm lidí. To
je naprosto nepřijatelný výsledek
a my musíme udělat všechno pro
to, aby se situace v roce 2015 neopakovala. Cílem musí zůstat nula
smrtelných úrazů.
Samozřejmě, práce stovky metrů pod zemí je mimořádně náročná a úrazy z hornictví nezmizí ani v budoucnu. Ale myslím, že
bychom všichni měli udělat, co je
v našich silách, abychom rizikovým situacím předcházeli a počet
úrazů výrazně klesl. I proto zavádíme od roku 2015 program hlášení skoronehod.
Někteří zaměstnanci mi na setkáních říkají, že lidé jsou pod vel-
Podle Ekmarka čeká firmu mimořádně náročný rok 2015, protože situace
na trhu se příliš nezlepší.
kým tlakem a potom více chybují. Stěžují si, že je jejich nadřízení nesmyslně trestají za formální
neznalosti například bezpečnostních hesel a podobně. Ale to není
naším cílem. Tím je stav, kdy budou všichni lidé v OKD cítit odpovědnost za své zdraví a zdraví
svých kamarádů.
Zastavili jsme se u bezpečnosti. Co rok 2014 a provozní
výsledky?
Je nutné poděkovat všem lidem
v OKD za jejich úsilí při provozní transformaci firmy. Uznání se
nám dostalo z mnoha stran, ať jde
o některé české politiky, ale například také média v Polsku si všíma-
jí, jak OKD se situací na trzích bojuje. Proti tomu polští těžaři přešlapují na místě, čekají na růst cen
a různé formy pomoci ze strany
státu nebo státních firem.
Podařilo se nám snížit náklady na vytěženou tunu na zhruba
65–68 eur za tunu. To je skvělý výsledek. Bohužel vzhledem k tomu,
že ceny uhlí zůstávají stále velmi
nízko, to nestačí. Ceny umíme řídit jen v malé míře. Zaměřit se
proto musíme na snižování nákladů, další úspory, a na to, abychom
dosáhli našich cílů v těžbě i ražbách s důrazem na bezpečnost.
Co se týče těžby. Náš plán, který byl velmi ambiciózní, jsme mírně snížili z 9–9,3 na 8,5–9 milionů tun. Především v září nás trápily geologické problémy, ale ty
se v našich podmínkách nezmění a musíme se s tím vypořádat.
Výpadek bude i v ražbách. Na ty se
musíme zaměřit, abychom si připravili uhelné bloky pro dobývání
v dalších letech.
A plány pro příští rok?
Objem těžby se sníží pod 8 milionů tun, podle plánu bychom měli
vyrazit také méně důlních chodeb.
Bude pokračovat testovací provoz metody chodba-pilíř v Závodě
Důl ČSM. Chceme se také podívat
na možnost těžby z oblasti bývalého dolu Morcinek s využitím in-
frastruktury ČSM. Ale zde jsme
na začátku a jednání nebudou jednoduchá. Především proto, že jde
o území druhého státu.
Jistě víte, že od 1. ledna se sloučí závody Darkov a Karviná.
Slibujeme si od toho v prvé
řadě zvýšení efektivity. Doly
na Karvinsku jsou pod zemí propojeny, je podle nás logické propojit je i organizačně. Prostě některé věci nebude třeba dělat pro
každý provoz zvlášť, ale pro oba
dohromady. Spojené provozy ponesou název Důlní závod OKD
1, samostatný zůstane ČSM jako
Důlní závod OKD 2, především
kvůli zmiňovanému Morcinku,
a Paskov jako Důlní Závod OKD
3. V budoucnosti se důlní závody 1 a 2 spojí. OKD pak budou reprezentovat dva důlní provozy,
1 a 3. V případě, že bude Paskov
v provozu.
Nadále budeme řešit budoucnost Závodu Důl Paskov. Naši dohodu se státem posuzuje Evropská
komise. Lidé na Paskově odvedli
v roce 2014 v oblasti transformace dolu velký kus práce a výrazně
snížili náklady na těžbu, ale to stále nestačí. Ceny zůstávají nadále
velmi nízké a v roce 2015 bude potřeba udělat ještě více práce. Jsem
přesvědčený, že to paskovský tým
zvládne.
Pokračování na straně 3
2
Z OKD
číslo 44 | ročník 44
Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
Anketa
Letošní rok byl velmi obtížný.
Čeká nás rok 2015 – ještě těžší
STONAVA – Jako každý rok jsme požádali ředitele našich závodů,
aby stručně zrekapitulovali právě končící rok a prozradili,
co očekávají od toho nadcházejícího. Položili jsme jim proto
následující otázky:
LISTOPAD 2014
Rubání – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub, výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
1.
ALPEX Gulak (139806)
Dziugieł
Důl Karviná
121 462
4262
604,9
84,057
3,02
KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5
2.
Rzidký (339400)
Sztula
Důl Darkov
113 868
3926
607,9
69,762
3,40
KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD
3.
Szwed (14088)
Kubánek
Důl Karviná
89 638
3039
754,1
58,544
5,46
KSW 460 NE K02; FAZOS 15/33 POz-MD
1. Jaký byl pro vás osobně i váš závod rok 2014? S jakými problémy jste
se musel potýkat, co vás nemile překvapilo ? V čem naopak rok splnil
vaše očekávání?
4.
Valchař (152451)
Staniczek
Důl Karviná
37 153
1315
393,8
26,303
2,19
KSW 475 K02; FAZOS 15/31 POz-MD
5.
POLCARBO Dąbek (364206)
Sedkowski
Důl ČSM
37 025
1481
440,0
36,862
2,22
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75
6.
ALPEX Fal (14097)
Olszewski
Důl Karviná
34 799
1619
454,2
32,281
2,66
KSW 460 NE K01; FAZOS 15/33 POz-MD
2. S jakým přáním a cílem vstupujete do roku 2015? Jaké největší výzvy
před vámi osobně i vaším závodem stojí?
7.
Turaz (11631)
Tomica
Důl Karviná
31 550
1301
621,7
25,686
3,44
SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
8.
ALPEX Kražewski (332205)
Szewczyk
Důl ČSM
30 105
1004
342,6
22,919
1,72
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
9.
Špalek (331102)
Huspeka
Důl ČSM
29 360
979
229,5
20,327
1,56
KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD
10.
POLCARBO Zubrzycki (240504)
Rosikoń
Důl Darkov
25 855
915
147,8
19,846
2,12
KGS 445/RW D01; MEOS 22/46-432
důl
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
Boleslav Kowalczyk
Závod Důl Darkov
1. Letošní rok byl
pro mne plný
změn. Větší
polovinu roku
jsem byl ještě
na ČSM, pak jsem
přes Závod Důl
Karviná zakotvil na Darkově, odkud
jsem odešel v roce 2010.
Momentálně je mojí prioritou
dosažení potřebné těžby a metráže
za rok 2014 a dokončení příprav
na spojení závodů Darkov a Karviná.
2. Cíle pro následující rok se
příliš nemění oproti stávajícím. Jde
především o to, zajistit bezpečnost
v dole. To je vždy na prvním místě.
Pak je třeba vykopat včas potřebné
tuny, vyrazit potřebné metry
a vybavit včas poruby. A to tentokrát
na spojeném závodě. A za třetí musíme docílit takových ekonomických
a provozních výsledků, které nám
umožní nebát se o naši budoucnost.
Ke všem třem úkolům musíme
přistoupit velmi zodpovědně hned
od 1. ledna 2015. Přeji nám všem,
ať se to společnými silami podaří.
Kamil Kempný
Závod Důl Karviná
1. Osobně
považuji rok 2014
za náročný, ale
úspěšný. Náročný
byl především
z hlediska
geomechanických
problémů. Úspěšný díky dobře
odvedené práci a úsilí zaměstnanců
závodu a zaměstnanců dodavatelských firem, za což bych jim rád
touto cestou poděkoval a popřál
do roku 2015 hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti. Velkou výzvou je
počet tzv. nehornických úrazů
zaviněných lidským selháním,
jejichž snížení by mělo být našim
novoročním předsevzetím
do příštího roku. Příjemným
překvapením pro mne byl naopak
kolektiv celého Závodu Důl Karviná,
který se po nepříliš vydařeném létě
semkl a dokázal nepříznivý vývoj
roku zvrátit.
2. Cílem a přáním nejen mým, ale
nás všech, by mělo v následujícím
roce být naplnění nejen výrobních,
ale především bezpečnostních ukazatelů. Největší výzvou při tom bude
stmelení nově vzniklého závodu tak,
aby se vše podařilo při současném
naplnění ekonomických cílů.
Bronislav Batorek
Závod Důl ČSM
1. Osobně jsem
do listopadu plnil
úkoly na přípravě
rozvojových
projektů v NWR
KARBONIA. Ale
raději zmíním,
jaký byl rok 2014 pro Závod Důl
ČSM. A tady je nutno říct, že
ve všech směrech těžký. V oblasti
bezpečnosti se nám nepodařilo
pracovat bez smrtelného úrazu.
A tak zlepšení ostatních ukazatelů
je pouze slabou náplastí.
Nesplníme plánované úkoly
v těžbě ani v metráži. Hlavními příčinami jsou nerealizovaný program
odrubů ve 2. kře z důvodů záparové
problematiky a opožděné stavební
připravenosti a nájezdy kapacitních
porubů 401 200 a 364 206. Že tyto
skutečnosti zásadním způsobem
negativně ovlivňují, je zřejmé.
2. Od toho, co jsem uvedl
v první odpovědi, se odvíjí moje
profesní přání pro rok 2015.
Rozsvítit kladívka na skipové věži
a zásadním způsobem zlepšit
připravenost dolu tak, aby se
stal spolehlivým zdrojem těžby,
zejména pak uhlí vhodného pro
koksování. Tou největší výzvou je
vytvoření týmu spolupracovníků,
kteří přemýšlejí a předcházejí
mimolimitním stavům v oblasti
bezpečnosti a ve výrobě. Toto je
základní předpoklad splnění úkolů
a výzev příštího roku.
Zbigniew Janowski
Závod Důl Paskov
1. Rok 2014
– plný očekávání,
zda splníme cíle
a úkoly, které
jsme si zadali, zda
zrealizujeme
všechny
zpracované projekty. Již dnes můžu
konstatovat, že se podařilo téměř
vše – výroba i ekonomika. Bohužel
nedokázali jsme zastavit špatný
vývoj úrazovosti.
Běžných provozních problémů
bylo jako obvykle spousta. Na to
jsme si již zvykli. V roce 2014 jsem
očekával zodpovědný přístup všech
zaměstnanců, a to se naplnilo.
Oceňuji i korektní spolupráci s odborovými organizacemi a orgány
státní správy.
2. Současně s poděkováním
všem zaměstnancům za poctivou
práci v roce 2014 přeji všem pevné
zdraví a bezpečnou práci na Závodě
Důl Paskov i v roce 2015. Výzvou
pro nás všechny je zdokonalit to,
čeho jsme dosáhli v roce 2014,
rozvíjet u všech zaměstnanců
bezpečnostní a pracovní návyky,
směřující k vzniku samořídicího prostředí s minimem direktiv a příkazů.
Dobrá atmosféra na pracovišti
a perfektní organizace práce zásadním způsobem eliminuje běžné
dennodenní problémy. Přál bych
si v roce 2015 a v budoucnu, aby
Závod Důl Paskov (Důlní závod 3)
byl vnímán nejen jeho zaměstnanci,
ale i širším okolím tak, že dokázal
překonat ekonomickou krizi a stává
se postupně normálně fungující
šachtou.
Václav Kabourek
Závod úpraven
1. Rok 2014 byl
velice zvláštní.
Negativně se
projevil pro nás
všechny v oblasti
závažné
úrazovosti.
Zásadním problémem nejen pro náš
závod pak bylo neplnění těžebních
záměrů a tím nezajištění požadovaných sortimentů uhlí pro naše
zákazníky.
Za velké pozitivum považuji stabilizaci našeho závodu. Od 1. dubna
k nám byla přičleněna úpravna
Paskov a tím se uzavřel celý záměr
vytvoření jednoho úpravárenského
celku.
Celému kolektivu Závodu
úpraven bych chtěl poděkovat
za odvedenou práci, dokázali jsme
udržet pod kontrolou nejdůležitější
ukazatele, a to náklady a kvalitu
sortimentů.
2. Předpokládám, že v roce
2015 se bude rozhodovat o naší
další budoucnosti, rozhodně to
nebude rok jednoduchý. Všichni
musíme hledat to nejlepší řešení
v oblasti bezpečnosti, naplňování
výroby a snižování nákladů. Naším
hlavním cílem na Závodě úpraven
bude řešení navýšení kapacit
a zefektivnění provozu úpraven
Darkov a ČSM, především z důvodu
ukončení prádla na úpravně Lazy,
při maximálním dodržení kvality
sortimentů. Blíží se Vánoce, chtěl
bych všem popřát jejich klidné
a pohodové prožití a do nového
roku 2015 vše nejlepší.
Pokračování na straně 3
Rubání – pluhy
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
pluh, výztuž
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
1.
Zeman (112406)
Balon
Důl Paskov
28 686
1072
725,3
17,008
3,72
RHH 800 P01; KG 291-5/15
2.
Majs (080203)
Hykl
Důl Paskov
12 450
530
306,7
10,797
2,89
GH 9-38 ve P04; GLINIK 06/15
vedoucí úseku
důl
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
typ zařízení
Přípravy – kombajny
měsíční
ražba (m)
čistý výlom/den
(m3/den)
Pořadí
kolektiv
m/d
1.
POL-ALPEX Zbela (332227)
Palej
Důl ČSM
250,00
8,33
230,00
45,33
MR 341X C01
2.
Uhrina (11613/A)
Wdówka
Důl Karviná
150,00
6,25
138,13
33,04
MR 340X-Ex SANDVIK K01
3.
ALPEX Koszałka (240523)
Kuligowski
Důl Darkov
145,00
5,18
129,98
32,23
AM-50/132 D07
4.
ALPEX Skubik (467541/1)
Kiełbasa
Důl Darkov
145,00
5,80
132,59
32,22
MR 340X-Ex SANDVIK D01
5.
ALPEX Pasik (401331)
Bajaczyk
Důl ČSM
142,00
4,73
136,97
24,96
MR 340X-Ex SANDVIK C02
6.
Vráblík (339422/, 339421)
Poloček
Důl Darkov
140,00
6,09
138,17
34,23
AM-50 D09
7.
Špernoga (40820)
Klepáč
Důl Darkov
140,00
6,36
159,73
35,35
AM-50 D08
8.
Duda (332229/1, 332269/3, 332269/2)
Jurygáček
Důl ČSM
137,00
6,23
103,83
43,77
MR 340X-Ex SANDVIK C05
9.
ALPEX Figura (467521/1)
Zguda
Důl Darkov
132,00
5,28
134,35
29,73
dh R75 D02
10.
POL-ALPEX Slubowski (371242)
Kolacz
Důl ČSM
119,00
4,41
92,48
26,62
AM-75 C01
Přípravy – klasické technologie
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
m/d
1.
Řepišťák (0743799/1)
Pavelek
Důl Paskov
138,00
3,17
19,67
2.
Plaček (0775343/2)
Gajdzica
Důl Paskov
115,00
5,41
107,69
31,55
VVH-1R P09, D 1131 HAUSHERR,NOELL P21
3.
Illek (61105)
Pastucha
Důl Karviná
91,00
4,79
107,76
26,61
VVH-1B K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL K02
4.
Hantschel (0845259)
Gajdzica
Důl Paskov
77,00
3,76
75,12
22,59
DH-DT1 (BTRL 1) P05, DH-L 1200 (K 312 LS) P12
5.
POLCARBO Ochman (44630)
Kirchner
Důl ČSM
76,00
2,62
64,73
15,73
BTRL 1 C01, DH-L 1200 (K 312 LS) C01
typ zařízení
27,28
Trhací práce, Ruční nakládání
LEDEN – LISTOPAD 2014
Rubání – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
1.
ALPEX Gulak
Dziugieł
Důl Karviná
1 082 395
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
3752
542,7
75,265
2,81
KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD
2.
ALPEX Czaja
Witek
Důl Darkov
525 955
2104
286,1
46,082
2,09
KSW 500 S C01; FAZOS 17/37 POz-MD
3.
POLCARBO Dąbek
Sedkowski
Důl ČSM
481 980
2053
377,6
46,123
1,92
KSW 460 NE K02; FAZOS 15/33 POz-MD
4.
ALPEX Fal
Olszewski
Důl Karviná
451 738
1758
416,4
35,855
2,49
KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5
5.
Szwed
Kubánek
Důl Karviná
406 809
1828
630,7
36,580
3,93
SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
6.
Koval
Miarka
Důl ČSM
404 024
1611
364,0
31,834
2,51
KSW 460 NE K01; FAZOS 15/33 POz-MD
7.
Badura
Hrubý
Důl Darkov
401 463
1804
491,5
45,882
2,38
KGS 445/RW D02; FAZOS 17/37 POz-MD
8.
Rzidký
Sztula
Důl Darkov
396 345
1603
300,7
29,143
2,09
KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD
9.
ALPEX Kražewski
Szewczyk
Důl ČSM
348 387
1450
500,5
34,753
2,70
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
10.
Strenczek
Pochopeň
Důl ČSM
311 984
1495
555,2
29,143
2,90
SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
pluh, výztuž
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba
(t)
1.
Zeman
Balon
Důl Paskov
192 436
748
491,6
12,507
2,58
RHH 800 P01; KG 291-5/15
2.
Majs
Hykl
Důl Paskov
173 877
605
306,8
9,938
2,30
GH 9-38 ve P04; GLINIK 06/15
Přípravy – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční
ražba (m)
m/d
čistý výlom/den
(m3/den)
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
1.
ALPEX Skubik
Kiełbasa
Důl Darkov
1694,00
7,33
165,94
41,71
2.
POL-ALPEX Slubowski
Kolacz
Důl ČSM
1473,00
5,55
127,96
33,92
3.
ALPEX Tatarczyk
Zguda
Důl Darkov
1416,00
6,16
147,67
38,30
4.
ALPEX Marcol
Kiełbasa
Důl Darkov
1392,00
5,33
111,40
33,20
5.
ALPEX Figura
Zguda
Důl Darkov
1373,00
5,87
144,26
34,76
6.
Uhrina
Wdówka
Důl Karviná
1246,00
5,17
120,43
27,68
7.
ALPEX Pasik
Bajaczyk
Důl ČSM
1243,00
5,09
118,74
29,15
8.
POL-ALPEX Wierzbiński
Bajaczyk
Důl ČSM
1157,00
4,70
89,89
36,06
9.
ALPEX Koszałka
Kuligowski
Důl Darkov
1100,00
5,29
142,16
33,00
10.
Gallik
Pastucha
Důl Karviná
1079,00
5,71
132,96
32,14
typ zařízení
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
m/d
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
1.
Plaček
Gajdzica
Důl Paskov
898,00
4,20
85,82
25,69
2.
Novák
Poloček
Důl Darkov
842,00
3,68
90,25
19,54
3.
Cypra
Dobrovolný
Důl Paskov
813,00
4,00
87,92
24,54
4.
Tománek
Pavelek
Důl Paskov
780,00
3,69
80,59
20,77
5.
Škorík
Dobrovolný
Důl Paskov
714,00
3,53
74,22
22,09
POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
typ zařízení
Z OKD
18. prosince 2014 | www.ihornik.cz
Ekmark: Nejvíc mě trápí
výsledky v bezpečnosti
Anketa
Letošní rok byl velmi obtížný.
Čeká nás rok 2015 – ještě těžší
Dokončení ze strany 2
V České republice jste více než
rok. Jaký je rozdíl mezi lidmi
v jiných částech světa, kde jste
působil, a v našem regionu?
Lidé tady v regionu jsou velmi
pracovití, to vidím pokaždé, když
sfárám do dolu, ale i u svých kolegů ve správě firmy. Je úžasné,
jakou váhu přikládají lidé v kraji dodržování tradic. Předvánoční
období mi to opět potvrdilo.
Sounáležitost mezi horníky je
velká.
FOTO: René Pajurek
Dokončení ze strany 1
Jak to v současnosti vypadá
s rozšířením těžby Závodu Důl
Karviná?
Budeme pokračovat v procesu EIA ohledně plánovaného
rozšiřování těžby Závodu Důl
Karviná, i když se objevily některé podle nás nešťastné a nežádoucí komplikace ze strany jedné zahraniční firmy v průmyslové zóně. Vzhledem k tomu, že
v první polovině roku potřebujeme ve firmě udržet hotovost, nezamýšlíme během tohoto období obnovovat výkupy. Nicméně,
měli jsme připraveno pokračování výkupů pro druhou polovinu roku 2015. K tomu ale nedojde, dokud nebudou komplikace
a překážky, které se proti těžbě
OKD pod Starým Městem objevily, odstraněny. Z našeho původního záměru jsme již vypustili více než 20 milionů tun uhlí
také proto, abychom neohrozili
průmyslovou zónu. Když to přepočtu na peníze, jde vlastně o 55
miliard korun, kterými fakticky
částečně dotujeme budoucí výnosy firem v průmyslové zóně.
Budeme pozorně a transparentně spolupracovat s veřejným sektorem v souladu s právním rámcem, abychom uchránili tisíce
přímých i nepřímých pracovních
míst závislých na tomto projektu.
Výkonný ředitel OKD Dale Ekmark na pracovišti Závodu Důl ČSM, kde se testuje dobývací metoda chodba-pilíř.
Na druhou stranu v porovnání s Američany jste o trochu větší
pesimisté a zdá se mi, že jste příliš
skromní, když mluvíte o svém regionu a České republice. Přitom
ve městech je vidět úžasná staletá historie a příroda je tady také
nádherná, ať jde třeba o Beskydy,
nebo Jeseníky.
Musím říct, že když jsem dával
Horníku před rokem první rozhovor, dotkli jsme se otázky, zda
nebudu mít problém v čele OKD,
protože jsem Američan a Češi nemají rádi, když je řídí někdo odjinud. Musím říct, že tato obava se
v práci, ale ani v normálním životě
nenaplnila. Když jsem například
v obchodě nebo restauraci a ně-
čemu nerozumím, lidi se mi snaží pomoci. V práci jsem také žádný problém nezaznamenal a vidím, že se mi kolegové tam, kde si
nejsem kvůli jazykové bariéře jistý, snaží všechny věci trpělivě vysvětlit a pomoci mi.
Říkám to opakovaně a řeknu to
znovu. Ženy a muži v OKD patří
jak v případě horníků, tak povrchových pracovišť nebo administrativy k těm nejlepším, s nimiž
jsem měl čest ve své kariéře pracovat – kdekoliv na světě.
Jak budete trávit Vánoce?
Budu se svou rodinou na naší
farmě v Minnesotě. Bude velmi
chladno a mnoho sněhu, ale mám
3
hodně dřeva, které potřebuji dořezat a uložit. Takže se zahřeju.
A chci v teple také zůstat.
Na závěr bych chtěl popřát
za sebe i svou rodinu všem zaměstnancům OKD, nejenom
kmenovým pracovníkům, ale i zaměstnancům dodavatelských organizací krásné vánoční svátky
a hodně zdraví a úspěchů v roce
2015.
Úspěšný rok 2014 byl výsledkem týmové práce. Budeme potřebovat stejný přístup a vizi jednotného OKD, nejen abychom
zvládli rok 2015, ale také proto,
abychom si vytvořili předpoklady
pro naši další budoucnost.
Marek Síbrt
Libor Poloch
Závod servisních služeb
1. V průběhu
roku jsme se
museli vypořádat
se zvýšenými
požadavky
důlních závodů,
a to zejména
v oblasti opravárenství.
Zintenzivnili jsme opravy
na zařízeních pořízených v rámci
POP 2010 jak v razicí, tak
dobývací technice. V průběhu roku
bylo naloženo a posláno do dolu
více než 120 000 kontejnerů
a jiných přepravních jednotek
s materiálem.
Hlavním negativem byla jednoznačně bezpečnost, kde jsme
v roce 2014 zaregistrovali sedm
úrazů. Nepříjemnými skutečnostmi, se kterými jsme se museli
bohužel vypořádat okamžitými
výpověďmi, byly případy užívání
alkoholu, drog a také krádeže.
Jsem rád, že kolektiv zaměstnanců SC se ještě více stmelil
a podařilo se vytvořit a rozběhnout nová pracoviště, která
umožní operativnější a levnější
opravy a údržbu zařízení – jako
například vytvoření nové opravny
stojek IHV na lokalitě Chlebovice
a dokončení centralizace elektro
oprav razicí a dobývací techniky
na lokalitě Darkov. Zároveň mne
velmi těší i skutečnost, že naši lidé
o své práci přemýšlejí a snaží se ji
neustále zlepšovat, o čemž svědčí
množství podaných CI nápadů
v letošním roce.
2. Úkolem našeho závodu je
co nejkvalitněji, nejbezpečněji
a nejrychleji reagovat na požadavky důlních závodů tak, aby byl
zajištěn co nejlepší a nejrychlejší
servis, čímž můžeme pomoci ovlivnit plnění těžby a metráže. V této
oblasti se nic nezmění ani v roce
2015. Zlepšení vidím hlavně v oblasti bezpečnosti a předcházení
dalším negativním jevům.
Děkuji všem spolupracovníkům
za poctivou práci v celém letošním
roce a přeji vám i vašim blízkým
příjemné prožití Vánoc a do nového roku vše nejlepší, ale hlavně
pevné zdraví.
Zdař Bůh!
Josef Kasper
HBZS
1. Letošní rok
patří z hlediska
činnosti
báňských
záchranářů
k nejnáročnějším
za poslední roky.
Zcela jistě budeme mít největší
počet výjezdů v celé historii. Jen
pro informaci, k 11. prosinci se
jednalo o číslo 368, kdy byl
požadován výjezd záchranářů
z HBZS v Ostravě. Z toho 81krát
vyjel celý důlní výjezd, který
v osmnácti případech řešil těžkou
mimořádnou situaci na některém
z našich dolů. Naši lékaři a báňští
záchranáři ošetřili více než 300
zaměstnanců, kteří potřebovali
pomoc, a byly zachráněny značné
materiální hodnoty. Přál bych
každému z vás zažít ten pocit
absolutní ochoty a sebeobětování,
když se řeší úraz v dole a je třeba
pomoci. A já věřím, že právě tento
pocit všech zaměstnanců OKD
pomůže překonat vše těžké, co nás
čeká v blízké budoucnosti.
2. V hornictví pracuji od roku
1982 a celou dobu platilo železné
pravidlo, že následující rok bude
těžší než ten stávající. A to pro rok
2015 bude platit určitě ještě víc.
Moje přání a cíle do nového roku
jsou prakticky stejné jako každý
předchozí rok. Přál bych si hlavně
zdraví, a to nejen sobě, ale i vám
všem, a k tomu i to nezbytné štěstíčko. Profesně pak, abychom my,
báňští záchranáři, zvládli úspěšně
všechny mimořádné situace, které
v příštím roce zcela jistě přijdou.
Ať můžu říct, až se vrátíme všichni
na základnu: „Dobrá práce, páni
záchranáři, děkuji, Zdař Bůh!“
Paskovská porada se zhodnocením roku a střeleckým kláním
Po pracovních záležitostech
či školení o vitamínech
došlo rovněž na vzduchovky
i projekční laserovou střelnici
OSTRAVICE – Za letošní vykopané tuny
i vyražené metry se netřeba stydět,
v bezpečnosti je naopak stále co dohánět
a na splnění náročných úkolů pro příští
rok je nutné se už nyní chystat. To jsou
ve velmi zhuštěné formě závěry „roční“
porady, na které se vedení Závodu Důl
Paskov sešlo na Ostravici s hlavními
předáky, vedoucími úseků a provozů kmenových i dodavatelských z firem Alpex,
Carbokov a TKBČ.
Před cestou do hotelu Odra měli
účastníci porady, až na čelbové, obvyklý
fárací režim. Hlavní předáci přípravářů
se totiž podívali na štreku 084 5259,
Pan Horníček dole v dole
kde osádky Jiřího Hantschela chystají
těžní třídu budoucího porubu. „Přímo
na Ostravici jsme pak probrali výsledky
roku 2014 s tím, že je před námi celý
prosinec, tím pádem není rozhodnuto
a musíme se snažit až do posledního
dne. Náměstek pro bezpečnost Zdeněk
Koval rozebral stav v této oblasti na naší
šachtě i celém revíru společnosti OKD
včetně seznámení s mimořádnými událostmi. Zdeněk Hrůzek, vedoucí odboru
přípravy výroby, přiblížil harmonogram
a důlně-technický plán pro Paskov
na budoucí rok,“ informoval vedoucí
výroby Marek Červenka. Bezpečnosti
i schopnosti podávat patřičné výkony při
práci v dole se pak dotýkala i přednáška
na téma Vitamíny při vysoké fyzické zátěži.
Lektorka ze zdravotní pojišťovny RBP
popisovala nejdůležitější vitamíny, stravu,
ve které se nacházejí, a také jejich působení na organismus havířů.
„Připravili jsme soutěž ve střelbě ze
vzduchovky. Zvítězil čelbový hlavní předák
Ondrej Škorík. Dále střelbu na elektronické střelnici, kde si počínal nejlépe vedoucí provozu příprav Rostislav Gajdzica,“
řekla referentka Milena Malinská k relaxačnímu programu. Při teambuildingu
došlo i na poker, vyhrál Emil Borecký ze
strojního úseku.
Radek Lukša
Jsou tato setkání přínosná, mají smysl?
ƒ Jiří Drábek, vedoucí úseku T3: Určitě mají
své opodstatnění, protože jsou o něčem
jiném, než bývají sezení na šachtě nad
minerálkou. Tyhle akce mají jiný náběh.
Neprobírají se jenom výrobní věci, výrobní
záměry a dlouhodobé cíle. Máme na nich
blíže k vedení, bývají takové otevřenější.
Super je i to, že spojují práci s relaxací
a zábavou!
ƒ Martin Dobrovolný, vedoucí úseku P1:
Tvrdím, že ano, vždyť se dozvídáme více
informací přímo od vedení závodu a probíráme i daleko více věcí, než stihneme během úsekových porad. A také se s kolegy
ze šachty pobavíme a zrelaxujeme, což se
pak projevuje na vzájemných pracovních
vztazích. Na této poradě zaznělo: Paskov
jede dál!
ƒ Martin Cypra, hlavní předák příprav:
Setkání vyššího vedení šachty s předáky,
vedoucími úseků a provozů beru za užitečné. Dozvíme se tam vize do budoucna.
Vysvětlí se spousta věcí, v uvolněné atmosféře zazní, co se jindy jen tak neřekne.
Shodli jsme se, že je na Paskově třeba
táhnout za jeden provaz a mít na současnou situaci pozitivní náhled.
ƒ Emil Borecký, hlavní předák strojního
úseku: Porady přínosné stoprocentně
jsou. Jednak se dozvíme z očí do očí, co
nás čeká a nemine, a taky tu máme blíže
k vedení šachty. Zbytečné nebylo ani
to školení z Revírní bratrské pokladny.
A všechno pak dovršila nabídka sportovního odreagování, dostali jsme možnost
využít bazénu, welnessu nebo masáží.
4
Z OKD
číslo 44 | ročník 44
Sloučením závodů Darkov a Karviná
vznikne od 1. ledna 2015 Důlní závod 1
STONAVA – Nízké ceny uhlí a z toho
plynoucí nepříznivá ekonomická
situace OKD vede těžební společnost k řadě racionalizačních opatření, která procházejí celou firmou, včetně organizačních změn.
Jednou z nich je sloučení závodů Darkov a Karviná k 1. lednu
2015. Na toto téma jsme hovořili
s Boleslavem Kowalczykem, který se stane ředitelem spojených
závodů pod novým názvem Důlní
závod 1.
Kdy bylo rozhodnuto o spojení závodů Darkov a Karviná a co
tomu předcházelo?
O slučování uvedených dolů se
v OKD s ohledem na vývoj cen
uhlí uvažuje už dva roky. Stále
jsme doufali, že se situace zlepší, ale bohužel k tomu nedošlo.
Nicméně celý letošní rok jsme usilovali o výrazné snížení výrobních nákladů. Když už jsme v tomto směru vyčerpali téměř veškeré možnosti, ve druhém kvartálu roku jsme začali uplatňovat
nové strategické rozhodnutí, které nám pomůže překlenout nepříznivou situaci. Výkonný ředitel OKD Dale Ekmark ustanovil
tým, jenž měl za úkol tento projekt připravit.
Kdo se na projektu podílel a jak
jeho přípravy probíhaly?
Při sestavování odborné skupiny vedení OKD vycházelo z přesvědčení, že ji mají tvořit lidé, kteří naše důlní prostory a provoz
dobře znají. Členem skupiny jsem
byl já, dále technický ředitel OKD
Václav Kopta, ekonomicko-personální ředitel OKD Jan Jurášek,
ředitel Závodu úpraven Václav
Kabourek a skupinu doplňovali
dle potřeby další lidé, především
z technického útvaru OKD.
Nejdříve jsme pracovali na úvaze spojit všechny tři důlní závody na Karvinsku, tedy Karvinou,
Darkov a ČSM, v jeden celek.
zapotřebí. S tím ale počítáme až
ve druhé polovině roku.
Když však naše skupina rozklíčovala jednotlivé parametry, dospěla k závěru, že prozatím to není
možné. Snad později, v roce 2016
či 2017. Při podrobné analýze podmínek se ukázalo, že na sloučení je
vhodný závod Darkov, kde uhelné
zásoby ubývají – je vykopána lokalita Gabriela, téměř také 9. květen
a zůstává pouze 9. kra na ústředním závodě Darkov a 5. kra.
ČSM zůstává prozatím samostatnou jednotkou také s ohledem na možnost budoucí těžby
v oblasti bývalého dolu Morcinek
na polské straně. Ale v tomto projektu jsme na začátku a stojí před
námi mnoho nejen legislativních
překážek, protože předpokládáme, že bychom těžili uhlí na území jednoho státu s využitím naší
infrastruktury.
Doly na Karvinsku jsou navíc
pod zemí spojeny, takže nám přišlo logické, že je spojíme i na povrchu v organizační struktuře.
Důvodem je pochopitelně především zvýšení efektivity v období, kdy černouhelné společnosti po celém světě bojují o přežití.
To není jen problém náš, stačí se
podívat pár kilometrů přes hranici do Polska. V USA i Číně se
v současnosti ročně zavírají stovky dolů především kvůli nedostatečné efektivitě a vysokým nákladům. To my nechceme, především s ohledem na region, dopustit. Navíc, jak víte, závody ČSA
a Darkov jsou už téměř dva roky
spojeny tříkilometrovým překopem, kterým mezi oběma závody
může putovat uhlí, materiál i lidé.
Bude muset podnik s těmito lidmi měnit pracovní smlouvy?
V souvislosti se spojením našich
důlních závodů k tomuto opatření
jistě bude nutné u mnoha zaměstnanců přikročit. Je jen málo těch,
kteří mají smlouvu uzavřenou pro
celou karvinskou část OKD. Ale
to by neměl být větší problém, spíš
situace se zlepší, ale zatím to tak
nevypadá. Při současné stagnaci cen uhlí musíme udělat maximum pro to, aby cena, kterou zaplatíme za vyprodukování jedné tuny uhlí, byla nižší než cena,
za kterou ji prodáme. Stručně řečeno, abychom byli v plusu. To se
nám i přesto, že již rok a půl firma prochází komplexní transformací a udělali jsme velký kus práce, zatím nedaří. Nikdo nemůže
2022 či 2023, anebo navíc vstoupíme do dalších ploch, které tady
na Karvinsku jsou – Staré Město,
Kozinec a ostravské sloje. Uhlí
tam je dost, jde o to, dostat se
k němu s co nejnižšími náklady.
Ale kromě technických a ekonomických věcí jde vždycky o to,
dosáhnout společenského konsensu s pokračováním těžby.
Například u lokality ČSA vidíme, že to není úplně jednoduché.
mnozí mysleli, že šachty tady budou
navždycky. Teď začínají chápat, že
to tak nebude, že všechno je závislé na financích. Takže jde o to zvýšit výkon, efektivitu, abychom krizi přežili s co nejmenšími ztrátami.
Ale stejně jako letos. Chceme
ke všemu přistupovat maximálně citlivě. Využít v co největší míře
přirozených odchodů, podívat se
na počet dodavatelů, ale i sociální
situaci zaměstnanců a jejich pracovní výkony.
Kolik tedy lidí bude muset v souvislosti se sloučením závodů
Karviná a Darkov z OKD odejít?
K 1. lednu odchází z OKD zhruba 300 lidí, a v souvislosti s těmito
dvěma závody to tedy bude zhruba
polovina z nich.
FOTO: Josef Lys
Kowalczyk: Nikdo
nepředpokládá, že
se činnost OKD
v dohledné době zastaví.
Každý chce udělat
všechno pro to, aby jeho
šachta fungovala dál
Co spojení dolů znamená pro zaměstnance, respektive dodavatelské firmy? S jakými efekty se
počítá?
V prvé řadě jde o ekonomické
úspory, o zvýšení produktivity.
První efekt spočívá v tom, že vybavovací a likvidační práce se budou dělat společně. V praxi to bývá
tak, že v jedné části roku se vybavuje více v jednom závodě, v druhé
části roku v tom druhém. A v těchto situacích se na daném pracovišti projevuje nedostatek lidí.
Od nového roku lze bez problémů
kolektivy vzájemně doplňovat bez
ohledu na lokality. Dalším efektem bude možnost přesouvat rubáňové či razičské kolektivy do lokalit obou závodů, kde to bude
Boleslav Kowalczyk se stane od 1. ledna ředitelem největšího závodu, který bude mít víc než pět tisíc kmenových zaměstnanců.
záležitost technicko-administrativní. Skončila doba, kdy se můžeme dívat na to, že pracujeme pro
jeden konkrétní důl. Pracujeme
pro jednu konkrétní firmu, a to je
OKD. To si musíme všichni bez
rozdílu uvědomit.
Myslíte si, že spojení dvou našich závodů bude stačit k vyrovnání se s krizovou situací roku
2015?
Aby se efekt současného opatření výrazněji projevil, vyžaduje to
nějaký čas, spíše delší než kratší. My samozřejmě můžeme doufat, že ceny uhlí půjdou nahoru,
dlouhodobě fungovat bez toho,
aby vydělával.
Je reálné zajistit prodloužení těžby v regionu za prozatím
předpokládané roky 2022-23?
Myslím si, že ano. Pravdou je však
také to, že jednotlivé šachty budou postupně uzavírány. Konec
konců k tomu dochází už řadu
let. Vzpomeňme na Barboru,
František, Duklu či Doubravu.
Prostě jde o fakt, že časem se
na šachtě všechno uhlí vykope.
My máme dvě možnosti. Buď budeme efektivně dobývat, co ještě k dispozici máme, tedy do roku
Ale já prostě nevidím v současnosti jinou variantu, která by dala
práci tisícovkám lidí především
na Karvinsku poté, kdy by skončila těžba. Jestli ji někdo vidí, rád
si ji od něj poslechnu a podpořím
ho. Myslím, že nejen já, ale i všichni politici v regionu.
Předpokládaný pokles těžby a tlak na produktivitu práce si jistě vyžaduje další postupné snižování počtu zaměstnanců. Jak se s touto otázkou hodlá
OKD vyrovnat?
To je pravda. Nemůžu tvrdit, že
u nás zůstanou stejní lidé. Zatím si
Co mohou zaměstnanci, ale také
pracovníci dodavatelských firem
udělat pro životaschopnost naší
těžební společnosti?
Když procházím provozy a ptám se
techniků nebo dělníků, jak situaci
vnímají, z jejich odpovědí cítím, že
každý z nich je v očekávání a ví, že
situace je složitá, těžká. Ale nikdo
nepředpokládá, že činnost OKD
se v dohledné době zastaví. Každý
chce udělat všechno pro to, aby
jeho šachta fungovala dál. Spousta
lidí má půjčky či jiné závazky, jsou
živiteli rodin. Každý z nás potřebuje pravidelný příjem. Jsem přesvědčen, že všichni se postaví na stranu
těch pozitivně naladěných a v práci
zaberou tak, abychom těžké období překonali. V posledních letech
společnost OKD vložila miliardy
do nové techniky, do bezpečnosti,
rozvoje logistiky a dalších oblastí.
Jde jen o to, abychom tohoto vybavení dobře využívali. Efekt se pak
musí dostavit.
Od 1. ledna jste tedy oficiálně
ředitelem spojených dolů pod
novým názvem Důlní závod 1.
Na které lokalitě budete mít
svou kancelář?
Přestože jsem původně Darkovák,
přestěhuji se na lokalitu ČSA.
Na Darkově a Karviné budou
závodní dolu – David Hájek
a Miroslav Konečný, dále pak dva
náměstci – výrobní, který bude
odpovídat za provoz rubání a centrálních pásů, a provozní, ten bude
řídit přípravy a logistiku, tedy veškerou dopravu.
Josef Lys
Anketa
Dodavatelské firmy jsou
na náročný rok 2015 připraveny
OKD, a.s.
STONAVA – Vánoce se blíží mílovými kroky a nastává čas příprav
štědrovečerního stolu. S jakou náladou a předsevzetími k němu
zasednou představitelé dodavatelských firem působících v OKD?
Položili jsme jim otázky, v nichž hodnotí právě končící rok
a popisují, s čím vstupují do toho následujícího.
Závod úpraven
se sídlem Karviná, Doly,
Stonavská 2179, PSČ 735 06
1. Jak se vaší firmě dařilo v právě končícím roce? S jakou náladou
zasednete ke štědrovečernímu stolu?
vyhlašuje výběrové řízení na akci:
Prodej sacích bagrů
VAJGAR, KAREL, SVĚT
2. S jakými předsevzetími vstupujete do nového roku 2015? Co
byste si přáli?
Šimurka Igor
jednatel TKBČ
Přihlášky do VŘ zašlete e-mailem
nejpozději do 30. 12. 2014 do 12:00 hod.
kontaktní osobě.
63/44-IV/14
Kontaktní osoba pro zaslání přihlášek:
Ing. Jiří Vyoral, tel.: 596 464 020
e-mail: [email protected]
1. V roku 2014
naša firma
pôsobila
na lokalitě ČSA,
Závod Důl
Karviná
a na Závode Důl
Paskov. Na lokalitě ČSA sme splnili
režimované úlohy, pracovali bez
úrazu a kolektív Smolára pod
vedením Rácza odviedol napriek
mnohým organizačným zmenám
objemy prác v požadovanej kvalite
a objeme.
Na Dole Paskov v druhej
polovici roku 2014 pôsobili
kolektívy Machu a Bukovského
na razení, pod vedením
Krebesa.
Nepriaznivá geologická situácia
nám sťažila podmienky a bránila
v dosiahnutí lepších výsledkov.
V priebehu druhého polroka 2014
boli nasadené aj dva pribierkové
kolektívy. Na dole Paskov sme mali
jeden úraz.
2. Bez rozdielu lokality, na ktorej naša firma pôsobí, chceme
k úlohám pristupovat zodpovedne, pracovať bezpečne a v tejto
pre baníctvo nelahkej dobe byť
nápomocnými v plnení úloh OKD.
Zdar boh!
Jan Březina
ředitel pro výrobu, VOKD
1. Pro naši
společnost byl
rok 2014 velmi
složitý. V první
řadě z hlediska
samotného
financování
provozu firmy. Zásadním způsobem
se nám podařilo snížit režijní
náklady, pracovat tak bez
finančních úvěrů a půjček. Velkým
pozitivem bylo to, že věřitelé
společnosti odsouhlasili povolení
reorganizace. To je klíčové pro
další pokračování činnosti, kterou
realizujeme. Na druhé straně se
stále potýkáme se zakázkovou
naplněností. Problémem je
nedostatečný objem zakázek,
zejména pro specializované
profese, ale i jejich pravidelné
rozložení v roce.
2. Začátkem roku 2015 předložíme našim věřitelům reorganizační plán. Ten bude základem
pro další pokračování činnosti
VOKD. Našim prvořadým úkolem
pak bude jeho plnění. Současně
bychom rádi vrátili zpět ztracenou
důvěru obchodních partnerů
a personálně stabilizovali tým.
Věříme, že za rok o tomto čase
budeme moci říct: „Povedlo se
nám to!“
Závěrem děkujeme všem
zaměstnancům firmy i zaměstnancům OKD za spolupráci
v uplynulém roce a přejeme krásné
a spokojené vánoční svátky, hodně
zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2015.
Pokračování na straně 10
Ocenění
18. prosince 2014 | www.ihornik.cz
5
Záchranářské záslužné kříže v rukou 27 mužů
Vyznamenání členům báňského záchranného sboru v obvodu působnosti HBZS Ostrava v roce 2014
OSTRAVA – V souladu s Opatřením č. 7/1997 předsedy Českého báňského úřadu, kterým se upravuje
postup pro udělování resortní medaile Záchranářský záslužný kříž, a usnesením z jednání Štábu báňské
záchranné služby České republiky udělil 4. prosince v Ostravě předseda Českého báňského úřadu Ivo
Pěgřímek vyznamenání těmto dvaceti sedmi mužům:
Bronzový
Záchranářský záslužný kříž
Petr Kučo
ZBZS Závodu Důl ČSM
záchranář od roku 1993
MUDr. Petr Kudrna
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1993
Zlatý
Záchranářský záslužný kříž
Ing. Petr Dedek
ZBZS Závodu Důl Karviná
záchranář od roku 1985
Milan Šmahaj
ZBZS Závodu Důl ČSM
záchranář od roku 1993
Robert Babušík
ZBZS Závodu Důl Karviná
záchranář od roku 1990
důlního záparu v 37. a 40. sloji
a nehod v rámci OKR
Stříbrný
Záchranářský záslužný kříž
Za přesné a vysoce odborné plnění
vydaných příkazů při úspěšném
zdolávání záparu v rubání č.140 704
Radek Garba
ZBZS Závodu Důl Paskov
záchranář od roku 1993
Za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru
a podílení se na likvidaci nehod v OKR
Martin Grym
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 2006
Za příkladný výkon pohotovostní
služby na HBZS a vysoce odborné
plnění vydaných příkazů v záchranářských zásazích při úspěšné likvidaci
důlních požárů a nehod v OKR
Za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru, úspěšnou
likvidaci a uzavření porubu č.
332 203
Nikolaj Mihalík
ZBZS Závodu Důl ČSM
záchranář od roku 1992
Za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru a úspěšnou
likvidaci záparů ve 40. sloji
Pavel Peterek
ZBZS Závodu Důl Darkov
záchranář od roku 1991
Za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru a úspěšnou
likvidaci záparů ve 40. sloji
Ing. Ladislav Békeš
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1988
Za příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava, záchranu
zdraví a lidských životů na povrchu
i v podzemí dolů OKR
Pavel Melicher
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1985
Za aktivní podíl na likvidaci
a odstraňování důlních nehod jak
na Závodě Důl Karviná lokalita ČSA,
tak i na ostatních závodech v revíru,
za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru
Ing. Josef Hájek
bývalý člen ZBZS
Závodu důl Karviná
záchranář od r. 1982 do r. 2013
Igor Šulc
ZBZS Závodu Důl Darkov
záchranář od roku 1986
Za přesné a vysoce odborné plnění
vydaných příkazů (jako hlavní
mechanik ZBZS) v záchranářských
zásazích při úspěšné likvidaci
důlního záparu v 37. a 40. sloji
a nehod v rámci OKR
Za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru,
příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava, aktivní podíl
na likvidaci a odstraňování důlních
nehod a záchraně lidských životů
MUDr. Alexander Daniš
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1994
Za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru,
především jako fotodokumentarista mimořádných událostí
na dolech OKR
MUDr. Aleš Menšík
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 2008
vedoucí lékař HBZS Ostrava
Za vysoce aktivní účast na vedení
záchranářských zásahů po důlních
otřesech v oblasti 4. dobývací kry
na Dole Doubrava
Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D.
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1990
hlavní inženýr HBZS Ostrava
Záchranářský záslužný kříž
Za přesné a vysoce odborné plnění
vydaných příkazů v záchranářských
zásazích při úspěšné likvidaci
důlního záparu v 37. a 40. sloji
a nehod v rámci OKR
Resortní medaile Záchranářský záslužný kříž se uděluje za výjimečné
zásluhy při záchraně života nebo
majetku projevené při zásahu
báňských záchranářů, při cestě k
zásahu nebo při výcviku. Může být
udělena i za zvláštní zásluhy o zvýšení odborné úrovně báňské záchranné služby nebo záchranářské
taktiky, a to při splnění podmínky
nejméně 10 let činnosti v báňské
záchranné službě. Medaile uděluje
a odevzdává předseda Českého
báňského úřadu.
Za příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava
a záchranu zdraví a lidských životů
na povrchu i v podzemí dolů OKR
Luděk Janků
ZBZS Závodu Důl ČSM
záchranář od roku 1984
Miroslav Sarka
ZBZS Závodu Důl Darkov
záchranář od roku 1986
Za příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava,
záchranu zdraví a lidských životů
na povrchu i v podzemí dolů OKR
Jan Šulej
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1995
Za odborné a vysoce profesionální
řízení záchranářských zásahů při
zdolávání závažných provozních
nehod a aktivní činnost při řízení
báňského záchranného sboru OKR
Ing. Jaroslav Provázek
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1986
hlavní mechanik HBZS Ostrava
Petr Gula
ZBZS Závodu Důl Karviná
záchranář od roku 2002
Za přesné a vysoce odborné plnění
vydaných příkazů v záchranářských
zásazích při odstraňování mimořádné události na pracovišti č.14088
Drahoslav Kubina
ZBZS Závodu Důl Paskov
záchranář od roku 1983
Za dlouholetou činnost v báňském
záchranném sboru a podílení se
na likvidaci nehod v OKR
Za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru, úspěšnou
likvidaci a uzavření porubu
č. 332 203
Za přesné a vysoce odborné plnění
vydaných příkazů v záchranářských
zásazích při úspěšné likvidaci
důlního záparu v 37. a 40. sloji
a nehod v rámci OKR
Petr Šafář
ZBZS Závodu Důl Karviná
záchranář od roku 2001
Za odborné plnění vydaných příkazů
v záchranářských zásazích při
úspěšném zdolávání záparu v rubání
č. 140 704
Stanislav Vachulka
ZBZS Závodu Důl Darkov
záchranář od roku 1997
Za přesné a vysoce odborné plnění
vydaných příkazů v záchranářských
zásazích při úspěšné likvidaci
MUDr. Radim Knopp
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1987
Za příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava,
záchranu zdraví a lidských životů
na povrchu i v podzemí dolů OKR
Za přesné a vysoce odborné plnění
vydaných příkazů v záchranářských
zásazích při úspěšné likvidaci
důlních požárů a nehod v OKR
a příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava
Vojtěch Trchalík
ZBZS Závodu Důl Paskov
záchranář od roku 1979
Za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru
a rozvoj báňské záchranné služby
na Závodě Důl Paskov
Za odborné řešení záchranářských
zásahů při zdolávání závažných
provozních nehod v OKR a zásazích
pod vodní hladinou
Karel Waclawiec
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava
záchranář od roku 1988
četař záchranář s nejvyšší
lezeckou a potápěčskou kvalifikací
Za přesné, vysoce odborné plnění
vydaných příkazů při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava
k záchraně majetku a lidských životů
a aktivní účast na likvidaci
závažných nehod v OKR
6
Za branami OKD
číslo 44 | ročník 44
FOTO: Radek Lukša
Topení pro báňské úpraváře
zajistil někdejší důlní technik
Rudolf Riezner si odnesl
ze šachty schopnost
řešit nenadálé situace
a chuť se učit – obojí mu
pomohlo při rozjezdu
podnikání
Geologové přes kůži neskáčou, do cechu vstupují tímto způsobem.
Trilobit je slavnost konaná
s přestávkami od roku 1956,
na každé zvolí jiného Rytíře
OSTRAVA – Pod logem společnosti
OKD dostávali noví adepti a adeptky
geologického cechu první z řádky životních kopanců, které je v profesní
dráze čekají, do sedacích částí těl.
Těžaři se totiž stali partnery již 55.
ročníku slavnosti Trilobit, pořádané
v pátek 5. prosince posluchači
Hornicko-geologické fakulty
na Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava.
„Trilobit není nepodobný hornickým šachťákům. Účastníci si
připomínají zábavnou formou jak
svou příslušnost ke stavu geologickému, tak léta strávená na škole.
Zveme vyučující, z nichž se jeden
stává Rytířem či Rytířkou daného
ročníku, pasujeme nováčky, hrává
nám hornická Smečka,“ uvedla studentka čtvrtého ročníku geologického inženýrství Andrea Bašová.
Ta vše absolvovala s korunou
na hlavě sedíc na trůnu. „Jmenovali
mě královnou Trilobita, což lze přirovnat k funkci Slavného vysokého
a neomylného prezidia na šachťáku.
Dostala jsem jméno Onnia Ornata,
podle trilobitího druhu, jenž se
stal symbolem 55. ročníku,“ líčila
Bašová. Motivem večera, na němž
se bavilo na 150 lidí, se staly
Hvězdné války – Star Wars.
Rytířem vyhlásili Michala Porzera
z Institutu geologického inženýrství
HGF. Poté, co obhájil svůj erb, pyšní
se titulem „Pán Teplých trubek z Líné
Lhoty s právem používat přídomku
Big Foot“. Podporu slavnosti Trilobit
společností OKD vnímají organizátoři i účastníci jako výraz zájmu těžařů
o geologické obory a VŠB-TUO jako
líheň báňských odborníků vůbec. uzi
Trilobití slavnost obsahovala, stejně
jako šachťáky zábavný program.
„Vánoce? Teď míváme
svátky volné, začínáme
po Novém roce.
Ale když jsem dělal
na šachtě, moc jsem
si jich kvůli nočním,
studiu, pracovním
sobotám či hotovostí
u závodní záchranky
neužil,“ nechal se
slyšet Riezner.
„Vyvolává to ve mně spoustu vzpomínek, byť jsem před lety
pracoval v ostravské části revíru. Samozřejmě jsem na ČSM nefáral, ale šachta je specifické prostředí, kde se musí člověk umět pohybovat i na povrchu. Což mi zů-
VITAMINIZACE 2015
VITAMINIZACE 2015 – ochranný zdravotní program
Revírní bratrské poklady, zdravotní pojišťovny
pro exponované skupiny horníků v OKD
FOTO: Radek Lukša
NOVÉ GEOLOGY VÍTAL
V CECHU KOPANEC DO…
ČSM-SEVER – První topnou sezonu zahájili na expedičním provozu úpravny uhlí na severní lokalitě Závodu Důl ČSM s novým
elektrickým kotlem, moderními
radiátory a rozvody vody z uhlíkové oceli spojenými slisováním.
Rekonstrukce se zhostila ostravská firma Riezner, pro jejíhož majitele Rudolfa Rieznera je každý příchod na šachtu návratem
do starých časů.
Rudolf Riezner při instalaci topení v novostavbě domu v Šenově.
stalo,“ vysvětloval poskytovatel
topenářského servisu (od projekce
až po dodávku, od tepelných čerpadel v zemi až po sluneční kolektory
na střechách).
„Na patře expeditu na ČSM jsme
z bezpečnostních důvodů nesvařovali. Jednotlivé trubky jsme do sebe
lisovali. Z předchozích let v havírně jsem si odnesl řadu zkušeností, včetně schopnosti řešit nečekané situace a improvizovat,“ podotkl Riezner s tím, že předloni pracoval také pro úpraváře na Závodě
Důl Darkov. Vyměňoval jim topení
na takzvaném malém odvale.
Nynější živnostník je nicméně
původně mechanik důlních stro-
jů a zařízení vyučený pro tehdejší
Důl Vítězný únor (později Odra).
Nějaký čas v Porubě mistro-
val hornickým učňům. Na šachtě v Přívoze fáral v úsecích strojním a dopravním. Jako lokomotivář chodíval pouze na noční,
aby mohl studovat strojní průmyslovku, po jejímž absolvování se stal technikem a vedoucím
směny.
„Chuť učit se novým věcem se
hodila i při rozjezdu mého současného podnikání. Topenařina
se bez dalších školení a kurzů dělat nedá, stejně jako je nutné sledovat trendy v naší oblasti a taky na ně pružně reagovat.
Neschovávám se pod nějakým
vymyšleným názvem firmy, jdu
na trh se svou kůží a pod svým
jménem,“ prohlásil Riezner
pracující mnohdy „od nevidím
do nevidím“.
Volna si – až na hotovost dvou
pracovníků pro naléhavé případy – užijí u Rieznera každopádně
o vánočních svátcích. „V havírně jsem si jich moc neužil. Střídal
jsem noční, studium, pracovní
soboty a hotovost u dobrovolných
báňských záchranářů,“ dodal živnostník, který se šachet asi hned
tak nezbaví. Na jednu – Hlubinu –
se kouká z okna provozovny.
Radek Lukša
Expedit na úpravně uhlí ČSM, kde také pracovala firma Riezner.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna, bude v roce 2015, tak
jak tomu bylo v letech 2008 až 2014,
zajišťovat pro exponované pracovní
profese důlních zaměstnanců
OKD ochranný zdravotní program
– „Vitaminizaci 2015“. U těchto
exponovaných důlních profesí došlo
v minulých letech vlivem podávání
vitamínu C ke znatelnému snížení
nemocnosti v první polovině roku,
tj. v době, kdy se šíří každoročně
na našem území sezonní chřipkové vlny.
Tento ochranný program se v roce
2015 opět vztahuje na vybrané
skupiny horníků, tj. na rubače, raziče
a lokomotiváře, kteří jsou vlastními
zaměstnanci OKD. Vitaminizace 2015
se bude také vztahovat na všechny
nižší techniky na dolech do funkcích
vedoucích úseků.
Způsob vitaminizace skupin horníků,
tj. jedna tableta denně v období ledna
až března 2015, navazuje na způsob
prevence jak z hlediska respiračních
a chřipkových onemocnění, tak
i případné karcinogenity, který byl
prováděn v létech 2008 až 2014.
Obsah vitamínu C v množství 100 mg
v jedné tabletě opět činí 167 procent
doporučené denní dávky. Přirozený
způsob příjmu vitamínu C potravinami
v zimním období bývá u zmíněné
skupiny populace ve většině případů
nedostatečný. Průzkumy stravovacích
zvyklostí u středně a těžce pracujících
ukazují, že tyto skupiny osob dávají
přednost potravinám s vyšším
obsahem energie, přičemž klesá zájem
o konzumaci ovoce a zeleniny.
Vitaminizace 2015 zajišťovaná
v OKD Revírní bratrskou pokladnou,
zdravotní pojišťovnou, na jednotlivých
důlních podnicích se týká denně
zhruba 5000 osob ve zmíněných
profesích. Výsledkem by mělo být
obdobné snížení nemocnosti v době
nástupu sezonní chřipky, tj. v lednu až
březnu 2015, tak jak tomu bylo v letech
2008 až 2014.
„VŽDY NĚCO NAVÍC!“
Za branami OKD
18. prosince 2014 | www.ihornik.cz
7
Lidé z Paskova vrtali na Islandu
Pracovníci Green Gas
DPB v zahraničí uplatnili
zkušenosti získané
v našem černouhelném
revíru
O jakou zakázku se jednalo?
V březnu tohoto roku byla naše
společnost vyzvána zadavatelem, islandskou společností
Vegagerdin, prostřednictvím firmy Metrostav, k vypracování nabídky na realizaci dvou geologicko-průzkumných vrtů pro ověření
geologických podmínek při ražbě
tunelu Norðfjarðargong v jihovýchodní části ostrova Island. Podle
zadávací dokumentace pak odborní pracovníci Divize vrtných
prací vypracovali a předali nabídku, která v konkurenci s ostatními
zvítězila. Zakázku pak zadavatel
svěřil právě nám.
Co měly vrty prokázat?
Výsledkem naší vrtné činnosti měl
být prokazatelný geologický profil
FOTO: Radek Lukša
PASKOV – S vrtaři z paskovské firmy Green Gas DPB se na
šachtách OKD můžeme často potkat. Jejich služeb naše těžební
společnost často využívá. Před
časem se skupina pěti specialistů této firmy vrátila z Islandu,
kde úspěšně realizovala zahraniční zakázku. O ní, ale také o tomto
zajímavém ostrovním státu jsme
hovořili s jedním z účastníků výpravy Tomášem Hečkem, vedoucím technologem Green Gas
DPB.
ší než 2°, což pro představu zhruba znamená, že míčem trefíte fotbalovou bránu přes celé hřiště.
Technologií navrženou pro realizaci vrtných prací byla stanovena
moderní elektrohydraulická vrtná
souprava Sandvik DE 140.
Vrt FN/1 byl projektován v délce 70 metrů, později však byla délka upravena rovněž na 150 metrů. Ostatní parametry byly shodné s vrtem FO/1.
a jeho naložení v Paskově do přepravního kontejneru. Mysleli jsme
při tom na to zásadní: co nedovezu, to nemám. Vše potřebné jsme
naložili do kontejneru již 26. dubna. Zásilka pak putovala po silnici, železnici, moři a opět po silnici
doputovala až před portál tunelu.
Pak jsme pracovali téměř v nepřetržitém režimu. Osádku tvořili dva zkušení specialisté vrtmistři
a dva pomocníci, přičemž současně jeden je specialista elektrikář
a jeden specialista karotážních
měření. Vrtání probíhalo uvnitř
tunelu, provrtávané horniny byly
Vrtná souprava Sandvik DE 130 – tunel Norðfjarðargong.
vozu v roce 2017 tvořit dopravní
spojení mezi městy Eskifjorður
a Neskaupstaður. Hlavním důvodem pro výstavbu tohoto díla je
skutečnost, že v zimních měsících
je městečko Neskaupstaður kvůli
sněhové pokrývce na dlouhé týdny zcela odříznuto od světa. Tunel
je ražen z obou stran a bude mít
po dokončení délku 7,9 kilometru.
Tomáš Hečko, vedoucí technolog
Green Gas DPB.
O jaký tunel se jedná?
Jedna z islandských zajímavostí
je, že na ostrově neexistuje železnice, takže tunel bude pochopitelně sloužit pouze silniční dopravě. Tunel bude po uvedení do pro-
Jaké parametry měly vámi prováděné vrty?
Vrt FO/1 dosahoval délky 150 metrů, úklon +45°, vrtný průměr
76 mm (NQ3), technologie jádrového vrtání s hydraulickým zatláčením vnitřní jádrovnice a overšotu (pump-in system). Dosažený
výnos jádra byl 100 %, odchylka
osy vrtu od přímého směru men-
Čtyři z pěti specialistů Green Gas DPB na Islandu.
ve formě vrtného jádra. Ten výrazně přispěl ke zkvalitnění přípravy
na probíhající ražbu tunelu. Podle
tohoto profilu jsou geologové
schopni s velkou přesností odhadnout horninové formace, ve kterých lze očekávat problémy při
ražbě. Provozní pracovníci se pak
na tyto těžkosti mohou připravit.
Jak probíhaly vlastní práce, včetně přípravy?
Přípravné
práce
zahrnovaly uzavření oboustranně výhodné zahraniční smlouvy pro práci na Islandu, včetně zajištění celních záležitostí a logistiky.
Technická příprava pak znamenala vytipování nejvhodnější technologie pro realizaci, zhotovení projektové a provozní dokumentace, kompletaci veškerého, i potencionálně potřebného materiálu
Fjord Neskaupstaðür
většinou pyroklastické vyvřeliny jako čediče nebo tufy, v menší míře horniny sedimentované,
např. pískovce.
Jak dlouho jste vlastně na ostrově ležícím mezi Velkou Británii
a Grónskem působili?
Podle kontraktu byla celá akce
z provozních důvodů rozdělena
do dvou etap. V každé etapě měl
být realizován jeden vrt z každé
strany raženého tunelu. Druhá
etapa pak byla navíc rozšířena
o další vrt, tentokrát úpadní -90°,
délky 100 metrů. Celkem jsme
tedy na Islandu odvrtali 400 metrů a strávili jsme tam 41 dnů.
Co pro vás znamenají zkušenost
z Islandu? Rýsují se vám možnosti obdobných prací v jiných
zemích?
Práce na Islandu pro nás znamenala novou vrtařskou zkušenost
především s ohledem na práci
v naprosto odlišném horninovém
prostředí, než na jaké jsme zvyklí například z OKD. Úspěšně jsme
si vyzkoušeli práci v jiných podmínkách, s jinými vrtnými nástroji. O kvalitě naší činnosti svědčí i skutečnost, že zástupci firmy
Metrostav vyjádřili přání pokračovat ve spolupráci jednak v rámci již realizovaného tunelu, ale
i na dalších projektech na Islandu
nebo mimo něj.
Jaký je Island? Co vás na této
zemi nejvíce zaujalo?
Mohu říci, že i přes značné odlišnosti od ČR a střední Evropy
vůbec je Island nádherná země.
Ostrov představuje zcela jiný
přírodní biotop, než jaký známe
od nás. Například tam nemůžete
jít do lesa na houby, protože řídké lesní porosty byly v minulosti osadníky vykáceny. Na druhou
stránku jsem nikde jinde neviděl
tolik jedlých hub mimo les jako
na Islandu. Během našeho pobytu jsme měli možnost vidět vodopády, gejzíry, přírodní termální „koupaliště“, sírou provoněné
geotermální pole. Cestovali jsme
přes bezpočet nádherných fjordů, které vznikly pohybem ledovců, vytvářejících dnešní podobu
Islandu. Měli jsme možnost vidět
jeden z největších ledovců na světě, Vatnajökull. Viděli jsme dokonce i dnes naštěstí spící sopku
Eyjafjallajökull, která potrápila
v roce 2010 celou Evropu. Stejně
jako příroda, i život na Islandu
má svá specifika. Je na první pohled mnohem tvrdší než u nás.
Na Islandu je nižší míra slunečního svitu, vyšší počet vlhkých dnů,
vysoké průměrné srážky a průměrná rychlost větru. V době naší
mise, v období vrcholícího letního slunovratu, zas slunce téměř nezacházelo, plná viditelnost po půlnoci byla normální.
Naopak nyní, v zimním období,
je slunce viditelné méně než čtyři hodiny denně. Jak již bylo řečeno, život na Islandu je tvrdý a jistě není pro každého. Pro srovnání, Island je rozlohou zhruba
o 30 procent větší než ČR, ale žije
na něm pouze 310 000 obyvatel,
což je asi 30krát méně než u nás.
Josef Lys
Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a štěstí
v roce 2015
Společnost Minova Bohemia s.r.o.
děkuje všem svým obchodním
partnerům za spolupráci
v uplynulém roce 2014.
V nadcházejícím roce 2015 přeje
všem pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů jak v osobním tak
i pracovním životě.
64/44-VII/14
přeje Green Gas DPB, a.s.
65/44-VII/14
PF 2015
Pracovníci společnosti
Minova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 10,
Ostrava-Radvanice
Z OKD
číslo 44 | ročník 44
Dobré nápady a štěstěna
obohatí letošní Vánoce
Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků v kruhu
rodinném. V novém roce 2015
pevné zdraví, hodně osobních
a pracovních úspěchů
Losování Continuous
Improvement 2014
přineslo mnohým radost,
ale také motivovalo
k přemýšlení o tom, co
vylepšit na pracovištích
všem zaměstnancům OKD přeje
firma THIELE GmbH & Co. KG
OKD – V minulém týdnu se na závodech OKD po dva dny losovalo –
ve středu 10. prosince na Podniku
a Závodu úpraven, ve středu
11. prosince pak na Paskově,
Darkově, Karviné a také
na Závodě servisních služeb.
Všude tam byla do osudí vložena pořadová čísla, pod kterými se
skrývala jména autorů podaných
nápadů v rámci motivačního programu Continuous Improvement
2014. Losování, které organizovali manažeři projektu CI, přihlíželi členové vedení OKD a jednotlivých závodů, ale také zástupci
zlepšovatelů. Objektivita tak byla
zaručena veřejnou kontrolou.
FOTO: Josef Lys
8
O ceny v rámci programu Continuous Improvement 2014 se začalo losovat na Podniku OKD.
tího kola této napínavé procedury
zaznělo jméno jednoho z přihlížejících – Miroslav Hlaváček.
„Je to milé překvapení zvláště teď před Vánoci. Mám velkou radost,” byla jeho první slova po gratulaci od členů poroty.
A jak naloží předák údržby úpravny na lokalitě Lazy s poukazem
v hodnotě 10 000 Kč na nákup
elektrozboží ve firmě Datart? „Co
konkrétního si v prodejně vyberu,
ještě nevím. Poradíme se s manželkou. Máme pět vnoučat, takže uvažovat můžeme i tímto směrem. Určitě si něco pěkného a užitečného brzy vybereme,” natěšeně sděloval autor „bronzového”
nápadu registrovaného pod názvem Úprava těžkokapalinových
cyklonů pro úsporu magnetitu.
Je třeba dodat, že výherce, který
na úpravně Lazy pracuje od roku
1979, měl v osudí tři žhavá želízka
– tři čísla za tři podané zlepšováky
v rámci CI 2014. Vyplatilo se.
66/44-VIII/14
Radost okamžitě po losování
O co se losovalo na důlních závodech
Hlavní cena – poukázka na nákup
zájezdu v CK ČEDOK v hodnotě
50 000 Kč
1. cena – poukázka na nákup
zájezdu v CK ČEDOK v hodnotě
30 000 Kč
2. cena – poukázka na nákup
elektrotechniky DATART v hodnotě
20 000 Kč
3. cena – poukázka na nákup
elektrotechniky DATART v hodnotě
15 000 Kč
4. cena – poukázka na nákup
elektrotechniky DATART v hodnotě
10 000 Kč
5. cena – poukázka na nákup
elektrotechniky DATART v hodnotě
5 000 Kč
ZÁVOD ÚPRAVEN – Košík s promíchanými čísly zvedl nad hlavu ředitel
Závodu úpraven Václav Kabourek,
takže Lenka Kekláková si musela čtyřikrát stoupnout na špičky,
aby levou rukou postupně vytáhla
čtyři lístky, čtyři výherce z losování o ceny v rámci motivačního programu Continuous Improvement
2014. Jeho účastníci měli šance
značně veliké. V osudí bylo totiž
jen 46 čísel, tolik bylo v období od
1. 12. 2013 do 30. 11. 2014
na Závodě úpraven přijato inovací.
Čísla navíc patřila pouze 27 lidem –
někteří totiž podali nápadů více.
Poradí se s manželkou
O co se losovalo na Podniku, Závodě
úpravny a Závodě servisních služeb
Hlavní cena – poukázka na nákup
zájezdu v CK ČEDOK v hodnotě
50 000 Kč
1. cena – poukázka na nákup
elektrotechniky DATART v hodnotě
15 000 Kč
2. cena – poukázka na nákup
elektrotechniky DATART v hodnotě
10 000 Kč
3. cena – poukázka na nákup
elektrotechniky DATART v hodnotě
5 000 Kč
Losující ruka se ukázala spravedlivou. Z košíku vylovila po jednom zlepšovateli z každé úpravny Závodu (Darkov, ČSM, Lazy
a Paskov). A navíc, v průběhu tře-
Josef Lys
PS: Zpravodajství z losování na ostatních
závodech přineseme v příštím vydání
Horníka.
Vylosovaní zlepšovatelé Závodu úpraven (zleva): Jan Studenský, René Chrobok
(spoluautor), Miroslav Hlaváček, Martin Sebera a Ladislav Sojka.
Beseda s ředitelem před předáním cen
ZÁVOD ÚPRAVEN – Hned o dva dny
později, v pátek 12. prosince v šest
hodin ráno, se vylosovaní sešli s ředitelem Závodu úpraven, aby z jeho
rukou převzali ceny. Přítomen byl také
technologický náměstek Jiří Vyoral,
který na Závodě úpravny program CI
koordinuje.
Než k slavnostnímu aktu došlo, ředitel s úspěšnými zlepšovateli besedoval o významu programu trvalého
zlepšování, provozních záležitostech
na jednotlivých úpravnách, možnostech dalšího vylepšení technologií
v provozech či dosažení úspor. Poté
všem poděkoval za účast v programu
CI, za jejich nápady a rozdal vylosovaným poukázky.
O zájezd se podělí
Vylosovaní
Závod Důl Karviná
Hlavní cena – Daniel Římanek
1. místo – Petr Stec
2. místo – Jiří Nohel
3. místo – Radek Taussig
4. místo – Roman Stacha
5. místo – Oldřich Pyszko
Závod Důl ČSM
Hlavní cena – Martin Suchánek
1. místo – Martin Nierychel
2. místo – Lubomír Sarčák
3. místo – Martin Gärtner
4. místo – Pavol Szudár
5. místo – Andrzej Kolbusz
Závod Důl Paskov
Hlavní cena – Miloš Micza
1. místo – Martin Hašo
2. místo – Libor Mazal
3. místo – Ivan Šimek
4. místo – Pavel Jarošík
5. místo – Pavel Kolčař
Podnik
Hlavní cena – Stanisław Kołek
1. místo – Roman Mynarz
2. místo – Miroslav Skyba
3. místo – Jaroslav Glatz
Závod úpraven
Hlavní cena – Jan Studenský
1. místo – Martin Sebera
2. místo – Miroslav Hlaváček
3. místo – Ladislav Sojka
Závod servisních služeb
Hlavní cena – Stanislav Fajgl
1. místo – Ivo Kubiš
2. místo – Stanislav Mendroch
3. místo – Miroslav Novák
Darkov předal vánoční dárek Barborce
Krásný předvánoční dárek ze
Závodu Důl Darkov převzala zástupkyně Spolku svatá Barbora a členka
jeho výboru Marta Szamaránská 16.
prosince v rámci bezpečnostního
aktu šachty. Vzhledem k tomu, že
letos byly kvůli listopadové tragédii
na Závodě Důl Karviná zrušeny
šachťáky všech závodů rozhodli se
na Darkově pomoci spolku, který
se stará o hornické sirotky, jinak.
Zaměstnanci šachty mezi sebou
vybrali 158 505 korun, k tomu se
přidalo dalších 80 tisíc, které spolek
symbolicky přebral na letošním
BarboRadování, celková částka
238 505 korun směřující do vzdělávání a rozvoje talentu a volnočasových aktivit dětí tak téměř atakovala
čtvrt milionu.
„Jsme v Barborce jedna velká
rodina. A vy do naší rodiny patříte
také. Neumím vyjádřit slovy, jak moc
si vaší pomoci vážíme. Mnohokrát
vám děkuji,“ neskrývala dojetí
Szamaránská, která si z pódia
kromě šeku odnášela pytel plný
vybraných bankovek a mincí.
ms
Na Závodě úpraven losovala Lenka Kekláková z košíku, který držel ředitel
Václav Kabourek.
Pořídí si fotoaparát
Martin Sebera, směnový mistr
z úpravny Paskov, má o zboží
z Datartu za 15 000 Kč konkrétnější
představu. „Už delší dobu doma
hovoříme o fotoaparátu, kompaktu.
No a za zbytek si pořídíme ještě něco
dalšího,” svěřil se s tím, že v osudí
měl dvě či tři čísla. „V provozu je stále
co zlepšovat. Teď nám za nápady
ještě platí, navíc tady toto losování
a poukaz. Program CI je pro mě prostě motivující,” podotkl Sebera.
Koupí si nový mobil
Čtvrtý v pořadí Ladislav Sojka, hlavní
předák kolektivu hrubé části úpravny
Darkov, si odnesl 4. cenu – poukaz
na zboží z Datartu za 5000 Kč. „Letos
jsem podal tři zlepšováky. Dříve jsme
za drobná vylepšení na pracovištích
odměnu nedostávali. Se zavedením
programu Continuous Improvement
se to změnilo. Pro mě se stal impulzem,” přiznává. A co si v Datartu
pořídí? „V tom mám jasno. Bude to
mobilní telefon,” odpovídá jednoznačně.
Josef Lys
Renovace v režii SC šetří desítky milionů
KARVINÁ – V desítkách tisíc se
pohybují počty kusů nejrůznějšího v dole potřebného materiálu, jenž letos procházel a pořád
prochází povrchovými renovačními dílnami Závodu servisních
služeb (SC) zřízenými na lokalitách ČSA a Darkov. A desítky
milionů korun tím ušetří OKD,
když nemusí pořizovat všechno
nové.
„Znovupoužití důlního materiálu je jednou z cest, jak snižovat náklady na vykopanou tunu
uhlí. Při přebírání a renovacích
především TH šroubů, třmenů,
rozpínek, podpěr, válečků a prvků závěsných drážek dosáhly
naše provozy dobrých výsledků.
Za jedenáct měsíců letošního
roku renovačními dílnami prošlo 258 tisíc částí uvedeného materiálu. Pokud bychom netřídili
a nerenovovali, přišel by nákup
těchto materiálů naši společnost
v roce 2014 doposud na 56,5 milionů korun,“ oznámil mana-
roku na novém materiálu zhruba 18,2 milionu korun. „Vytřídili
a zrenovovali zde
na pětasedmdesát tisíc kusů maTolik různých dílů
teriálu,“ přiblížil
prošlo od ledna do
Wojnar.
listopadu 2014 vš
Výsledky přiemi
tom sledují v jedrenovačními
notném elektrodílnami SC.
nickém
systému
a počty opravených
součástí evidují v programu SAP. Materiáloví hospodáři
na jednotlivých šachtách tak získávají přehled o druhu a množství tříděného a renovovaného
materiálu nejen na tomto pracovišti SC.
„Poděkování patří všem v renovačních dílnách nejen za odvedenou práci, ale rovněž za aktivní přístup. Ten totiž letos přinesl nejednu inovaci v rámci trvalého zlepšování,“ zakončil
Wojnar.
uzi
Předák renovační dílny na ČSA Jan Dydňanský (vlevo) s kolegy v jejich „království“.
žer provozu služeb SC Roman
Wojnar.
Konkrétně například jen v „renovačce“ na lokalitě ČSA s předákem Janem Dydňanským a jeho
FOTO: Radek Lukša
Závod Důl Darkov
Hlavní cena – Karel Mitrenga
1. místo – Roman Šemora
2. místo – Jindřich Wisla
3. místo – Josef Javořík
4. místo – Pavel Gluč
5. místo – Petr Třaskalík
Poukázku nejatraktivnější, v ceně
50 000 Kč k nákupu zájezdu u cestovní kanceláře, získal Jan Studenský,
nicméně podělí se o ni se spoluautorem nápadu René Chrobokem, oba
z úpravny ČSM. První dělá v elektro
údržbě, druhý na vysokém napětí
a počítačové síti. „O cenu se rozdělíme spravedlivě – půl napůl,” ujišťovali.
„Já upřednostňuji hory, turistiku,”
svěřil se Studenský. „A já zase moře,
teplo,” přidal se Chrobok. „Ale ještě to
v klidu probereme. O Vánocích na to
bude času dost,” shodli se kolegové
úpraváři.
kolegy Josefem Hanlem
a Davidem Poslem
uspořili
OKD
za uplynulé měsíce letošního
258 000
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
18. prosince 2014 číslo 44 ročník 44
Trianon dal práci
dalším hendikepovaným
Návštěvníci mohou toto krásné dílo obdivovat až do 6. ledna.
Materiálový hospodář na ČSA
se pyšní krásným betlémem
Výstava má rovněž charitativní
podtext. Jakýkoliv finanční
dar poputuje na pomoc lidem
s roztroušenou sklerózou
FOTO: Adam Januszek
Radost ze spolupráce
s OKD a NOKD
Své zaměstnance chválí i předseda Trianonu Viliam Šuňal.
„Všichni jsou velmi šikovní.
Chlapi si v pohodě dokážou sestavit i počítač. Jsme tady přes 10
let a fungujeme. A je to především
díky velkým firmám jako OKD či
Třinecké železárny,“ prohlásil.
V Trianonu momentálně pracuje 27 lidí a z toho tři jsou býva-
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
Do neziskové organizace Trianon směřují z OKD k dalšímu zpracování tuny
vysloužilého elektrozařízení.
se to někdy v budoucnu podaří,“
lí zaměstnanci OKD – Miroslav
přeje si Dana Vojnarová.
Piják, Jan Tenora a nově také
Jaroslav Lukeš. Podle místoElektroodpad jako byznys
předsedkyně Dany Vojnarové je
spolupráce s OKD i Nadací OKD
Nabízí se rovněž otázka, jaké je dalbezvadná. „OKD patří k jednoší využití elektroodpadu „Nejprve
mu ze dvou našich největších
ho naši zaměstnanci musí důkladdodavatelů. Máme radost z této
ně rozebrat na určité komponenty
spolupráce hlavně kvůli zaa následně separovat na stejné souměstnancům, kterým nepotřebčástky. Například měď musí být čisný a vysloužilý materiál a jeho
tá a nesmí mezi ní být nic jiného.
následná demontáž pro recykNásledně materiál prodáme dallaci dává práci. To je důleším zpracovatelským firmám.
žité, protože v dnešZa tu dob
dobu, co jsme v poní době je všeobecvědomí
ecvědom firem, máme
ně velký problém
vytvořenou
síť
m
vyt
sehnat zaměstkontaktů a pevko
nání,“ uvedla
ných
vztahů.
n
a připomněO takový odla spoluprápad je velký záu
d
a
p
ci se Závodem
jem,“ přiznala
d
o
o
Tolik elektr
u
n
o
Důl Darkov,
Vojnarová.
n
a
ri
T
v
ostali
včetně lokaPředseda
prozatím d Darkova
z
lity 9. květen.
Šuňal na závěr
Š
k likvidaci
Těžaři
spolekk
poděkoval
společpod
a 9. května
Trianon velmi sonosti OKD za spolidně zásobují elektrolupráci v tomto roce.
ektrotechnickým a elektrickým
„Mám upřímnou radost, že
materiálem.
mnoho zaměstnanců OKD změni„Díky NOKD se pak před třemi
lo názor na odpady, které teď pečlety podařilo zlepšit sociální zázelivě ukládají na hromadu pro naše
mí, změn se dočkala i fasáda celé
zdravotně postižené zaměstnance.
budovy. Přáli bychom si také vyZa to jim patří můj upřímný dík.
bavit dílnu novými technologiemi
Přeji všem krásné prožití vánočpro ještě lepší a efektivnější využiních svátků a pevné zdraví do roku
tí elektroodpadu. Uvidíme, snad
2015,“ dodal.
Adam Januszek
12 tun
Přispět může každý
KARVINÁ − O velmi dobré manuální
Materiálový hospodář provozu přízručnosti Radka Taussiga se mohou
prav lokality ČSA aktivně podporuje
od druhé adventní soboty přesvědčit
nestátní neziskovou organizaci
na vlastní oči návštěvníci
Roska Ostrava, která veškerou
nově otevřené restaurace
činnost věnuje lidem s rozFryštátská chalupa.
troušenou sklerózou.
Právě tam totiž vysta„Při výrobě betlému
vuje své dílo – krásný
mě napadlo vyrobit
třicetikilový betlém,
na boku kasičku,
Takové ro
který vytvořil zhruba
kam by lidé mohli
z
m
ě
ry
má
betlém, k te
za měsíc a půl
dobrovolně přispět
rý v y tvoři
ly
šikovné ru
ve svém volném čase.
právě této organizaci.
ce Rad
Taussiga. ka
„Zalíbení v modelaNeočekávám žádnou
řině je patnáct let starou
vysokou částku, ale
záležitostí. Nejdříve mě
každá koruna jistě pomůže,“
zaujaly figurky v měřítku 1:32, potom
uvědomuje si Radek Taussig.
jsem se zaměřil více na tváře a začal
Ohlasy na své dílo zatím po tak
dělat bysty v měřítku 1:9. Proto jsme
krátkém čase nemá, ale rozhodně
se už dávno s majitelem restaurace
jej budou před ukončením výstavy,
Mariánem Filipkem domlouvali na vykteré plánuje na 6. ledna, zajímat.
stavení betlému, pokud se mi podaří
Podle jedné ze servírek této nové
zhotovit takový, který se bude líbit,“
nekuřácké restaurace se většina
vysvětlil na začátku Taussig s tím, že
návštěvníků na chvíli zastaví a podíse jedná o jeho první takové dílo.
vá se. „Je to hezká práce a vypadá
Figurky nejprve koupil, poté opravil
to opravdu úžasně. Myslím, že to
a přemaloval olejovými barvami.
má a v dalších dnech i bude mít
K samotné realizaci pak potřeboval
úspěch,“ dodala. „Jsem přesvědbarevné peří (papouščí), keramickou
čený, že jsme zvolili vhodné místo.
hlínu a mnoho dalších nezbytností.
Tady v hezkém prostředí úplně nové
Při pohledu na takovou krásu si každý
a interiérově krásné restaurace,
člověk musí říct, že jde doslova o mrakam chodí rodiny s dětmi. Právě pro
venčí práci. To potvrzuje sám Radek
ně je betlém vystaven především,“
Taussig, který dbal na každý detail.
dodal závěrem Taussig.
„Nejhorší na výrobě bylo to, když
Adam Januszek
jsem něco udělal, pak přikoupil
třeba LED osvětlení a musel jsem
vše předělat,“ usmál se a pokračoval. „Zpočátku jsem měl jasnou
představu, jak bych chtěl, aby to
vypadalo. Ale postupem času samozřejmě přicházíte na různé vychytávky, které to vylepší, anebo prostě
nemáte na výběr. Dokonce i v dnešní
době není možné všechno sehnat
Nejen detaily figurek byly doslova
podle vašich představ,“ posteskl si
mravenčí práce.
120 x 8
centimetr0ů
V novém prostoru chráněné dílny pracují ženy, které mají na starost rozebírání drobných elektrosoučástek.
to mravenčí práce. Chlapi by na to
neměli nervy,“ řekla Vojnarová.
Nový prostor však bude využíván
i pro výuku žáků ZŠ a SŠ pod taktovkou VŠB-TU Ostrava.
a jmenoval například modré plátno,
které v původním plánu nahradilo
kvalitní fototapetu noční oblohy.
FOTO: archiv Romana Taussiga
ČESKÝ TĚŠÍN − Již 12 tun elektroodpadu dodaly šachty na Karvinsku
českotěšínské neziskovce. Právě
na tento materiál se spolek orientuje ve větší míře než například
na plasty.
Od října tak mohlo dojít k zahájení druhé směny, s čímž souviselo i přijetí nových zaměstnanců. Práci dostalo celkem sedm nových lidí.
V praxi to znamená, že zaměstnanci jsou rozděleni na dvě skupiny s tím, že jedna chodí na ranní a druhá na odpolední směnu.
„Prozatím si to všichni pochvalují.
Dokonce mezi sebou soutěží, která směna bude lepší. Je to pro ně
motivující. Dalším faktem je skutečnost, že máme trochu stísněné
prostory, takže teď mají na práci
víc místa a nepřekážejí si,“ usmála se místopředsedkyně Trianonu
Dana Vojnarová s tím, že do konce roku probíhá zkušební provoz
a od ledna by se s největší pravděpodobností mělo v tomto fungujícím duchu pokračovat.
Navíc se podařilo zrekonstruovat prostory, které byly v dezolátním stavu. Došlo tak ke zvětšení
chráněné dílny, čímž se zlepší logistika pracovního procesu. V novém prostoru pracují od 1. prosince ženy se zdravotním postižením, jejichž činností je rozebírání
drobných elektrosoučástek. „Je
FOTO: Adam Januszek
Chráněná dílna v Českém
Těšíně momentálně
zaměstnává i tři bývalé
pracovníky společnosti OKD
Vanoce su tu!
„Tuš se nam to male jezulatko narodi
přesně za tydiň. Skoňča konečně ty hruzy
z nakupovanim darkuv, to blbnuti bab
z hadrami po kvartyře, sekyrovani nas,
až tež cosik robime, bo na Vanoce přeci
musí byť všecko v gryntlichu,“ pravil včera Na Upadnici Poldek. A Antek mu hned
přizvukoval: „Ja temu teš něrozumim!
Či mame přes cely rok doma burdel, že
se na každe svatki musí uklizať?! Už se
těšim, až to budě za nami a zas budě rok
klid.“ Něsuhlasil sem z nimi. „Ja mam
pravě tu připravu na Vanoce nejrači.
Mi všecek tyn zhon, to nakupovani,
vymyšlani darkuv a hlavně ty koledy
ve vyzdobenych obchodach a městach
připominaju mladi. Naša maminka
dycki tyden před svatkami nakupila latki
a všelijake ty serepetičky a každu noc šila
a tvořila. A my se každy Štědry den rano
zbudili do noveho byta. Potahy, tepichy,
zaclony a dečki na stolkach a šifonerach
byly dycki nove. Tatinek pokažde brblali,
že su to zbytečně vyhozene peníze, ale
hrdo se po vyštyfirovanym, vybiglovanym
a voňavym kvartyře rozhližali, a pod fusami maminku chvalili. Miloval sem stať
ve frontě u zeleniny na jabka, pomeranče,
banany či mandarinky. A když se zadařilo,
byly aji fiky a datle. Kolik razy sem za den
stačil obletěť aji tři štyry obchody, aby
všeckeho bylo dosť, bo obvykle, však
se pamatujetě, teho prodavali enem
po kile. Raz, to mi bylo tak osum roku,
sem stal ve frontě na ovoce, na ostravske
Stodolni. To je ta znama a po celym světě
proslavena ulica, jak su tam včil ty bary
a hospody. Vtedy tam byl řeznik, zelenina, obchod s nabytkem, potraviny a vinarna
U sudu. Inač
smrad, špina
a v noci
hroziva ťma
a plno Romuv
(kdysi to byli
Cikani). A že tam
vtedy byla mala
fronta, pravil sem
se, že to otočim ešče
raz, abysem němusel
letěť kajsik do města. A to
sem neměl, bo to přeci enem
trvalo hodně dluho. Chtělo se
mi strašně na malu. Ale niž sem zalez
do křakuv u koleji a porozpinal
buntek, pochcal sem se. I když
zme vtedy bydleli dosť blizko,
v mokrych trenkach, jegrovkach a galatach se mi v mraze
něšlo zrovna nejlepši. Ale byl
sem spokojeny, bo sem měl
v siťovce po dvě kila
jablek, pomeranči
a mandarinek.
Doma se všeci
z ovoca tak
radovali, že se
ani něvšimli, jak
sem se rychlo
převlik do suchich těplakuv,“
zaspominal sem za huronskeho smicha
kamošu. „A ešče cosik. Rosnički praviju,
že svatki budu ze sta procent na blatě.
A spominatě, kdy byl naposledy snih
na Štědry den? Ni?! Tuš vam to povim
– v roku 2010!“ dodal sem. „Svatki
a počasi zme probrali, tak je čas aji
na Silvestra, ni?! To v tyn poslední den
roku buši ve tři rano ožraly chlop na dveře
svojiho bytu. Otevře mu nasrana roba:
,Včil se chodi dom, ty ožralo?!‘ Chlop
na to: ,Ti jebe? Sem se, kurva, přišel pro
kytaru!‘ Fajne, ni?!“ podotknul Erďa.
Tuš Zdař Buh a bo přišti Hornik vyjdě až
po Novym roku, tuš vam kromě veselych svatkuv a bohateho ježiška přeju aji hodně zdravi a štěsti do teho roku 2015. Budeme to všeci
potřebovať! Vaš Lojzek
10
Z OKD / Region
číslo 44 | ročník 44
Staré orlovské náměstí
v perníkovém provedení
Anketa
Karel Rašík
jednatel a ředitel
firmy THK – ČECHPOL
1. Hodnocení
naší firmy v roce
2014 je velmi
rozporuplné. Daří
se beze zbytku
plnit požadované
úkoly, daří se
stabilně kvalitativně vylepšovat
kvalifikaci a kvalitu kolektivů.
Bohužel 14. listopadu zahynuli při
nevyzpytatelném otřesu tři
pracovníci naší společnosti, kteří
patřili k těm nejlepším, které
firma měla a má. V ten moment
člověk prohrál bitvu s přírodou
o získání nerostného bohatství,
nesmíme však v tomto směru
prohrát válku.
2. Do roku 2015 vstupujeme se
silným předsevzetím jako do roků
předchozích, tzn. být velmi dobrým a kvalitním spolupracovníkem
OKD, pokračovat v překračování
výkonových a kvalitativních
parametrů a hlavně nadále zkvalitňovat cíle v oblasti bezpečně
prováděné práce, abychom v této
oblasti byli prokazatelně ještě
lepší, než v letech 2007–2014,
do onoho tragického 14. listopadu
letošního roku.
Martin Pribola
majitel a jednatel
společnosti, CZ Bastav
1. Specializací
naší firmy je
vybavování
a likvidace
porubů, což je
práce spojená
zejména se
speciální dopravou a prací
s břemeny nadměrných hmotností
a rozměrů. Při této náročné práci
jsme v uplynulém roce nezaznamenali žádný vážnější pracovní
úraz, což je z hlediska hodnocení
tohoto období pro nás velmi
důležité ve spojení s udržením
stabilního kolektivu zaměstnanců
a splnění všech nasmlouvaných
akcí pro OKD.
2. V novém roce 2015 chceme
docílit přinejmenším stejných,
nebo i lepších výsledků v oblasti
bezpečnosti práce a dodržování
bezpečnostních předpisů jako
v tom předchozím, chceme také
splnit všechny požadavky objednatele našich prací a dosáhnout
spokojenosti našich zaměstnanců.
Chtěl bych poděkovat všem
zaměstnancům naší společnosti
CZ Bastav, zaměstnancům OKD
i jiných firem, kteří se podíleli
na našich výsledcích, za dobrou spolupráci a popřát hodně
zdraví, štěstí a zdaru v hornické
práci jak našim, tak všem ostatním pracujícím v revíru v roce
2015.
Andrzej Bulawa
jednatel Polcarbo
1. Z pohledu
výroby hodnotíme v naší
společnosti rok
2014 jako
úspěšný.
Disponujeme
dvěma rubáňovými kolektivy.
Kolektiv hlavního předáka
Zubrzyckého působí na Darkově.
Z provozovaných porubů ve složitých důlně-geologických
podmínkách by měl vytěžit 300 kt.
Očekáváme, že se v závěru roku
opět posune v lize těžařů OKD
do 10. místa. Letos třikrát
překonal limitní výkon v těžbě.
Kolektiv hlavního předáka
Dąmbka na ČSM dosáhne těžby
na hranici 600 kt a měl by se
udržet v lize OKD na 3. místě,
dosáhl na čtyři limitní výkony. Oba
rubáňové kolektivy prokázaly, že
jsou schopny provozovat i moderní
technologie POP 2010 s dobrými
výrobními parametry.
Na ČSM razí naše dva kolektivy,
a to kolektiv Ochmana a Lebského.
V průběhu roku provozovaly ražby
především na klasických technologiích. Kolektiv Lebského potvrdil,
že umí razit i na kombajnové čelbě.
Za zmínku stojí výkon kolektivu
Ochmana, který v říjnu na překopní ražbě č. 44 630 v profilu
SP 16 dosáhl měsíčního postupu
100 metrů. Předpokládáme,
že celkem vyrazíme více než
1580 metrů.
Při hodnocení roku 2014 musíme bohužel sebekriticky přiznat
špatné výsledky našich kolektivů
v úrazovosti a bezpečnosti pracovišť. Světlou výjimkou je razicí
kolektiv Ochmana. Ten od ledna
do 10. prosince neměl žádný
registrovaný úraz a potvrdil, že lze
spojit kvalitní výrobní výsledky
s dobrou bezpečností práce a pořádkem na pracovišti. O to více
nás mrzí jeden smrtelný úraz pana
Brzozy v kolektivu Dąmbka. Touto
cestou znovu pozůstalé manželce
a celé jeho rodině vyslovujeme
hlubokou spoluúčast a upřímnou
soustrast.
2. Do nového roku 2015
vstupujeme optimisticky, přestože si uvědomujeme vážnost
a složitost ekonomické situace,
ve které se společnost OKD
nachází. Společně, v součinnosti
s vedením OKD musíme hledat
a prosazovat nové, efektivnější
přístupy ve všech oblastech
bezpečnosti práce a výroby.
Pro naplnění očekávaných cílů
a produktivity práce musíme
mnohdy změnit filozofii našeho
dosavadního myšlení. Nikdo jiný,
jen my sami budeme rozhodovat o svém vlastním osudu
a budoucnosti OKD. Nesmíme
tolerovat a přehlížet porušování
pracovní kázně podřízených zaměstnanců, musíme pokračovat
v nulové toleranci porušování
bezpečnosti, maximálně se soustředit na hospodaření materiálem a přístup ke svěřeným strojům a zařízením. Musíme zvýšit
důraz na efektivnější využívání
technologií dobývání a ražení.
To předpokládá i zlepšit řízení
a organizaci práce, vyžadování
osobní odpovědnosti za konkrétní plnění zadaného úkolu
každého jednoho z nás. Jsem
přesvědčen, že to společným
úsilím dokážeme.
Do nového roku 2015 nám všem
přeji pevné zdraví, hornické štěstí,
hodně bezpečných tun i metrů
a naplnění osobních cílů.
Model orlovského Starého náměstí je k vidění až do 20. ledna 2015.
ORLOVÁ – Dva měsíce stavěly hlavní autorky Bára Herdová, Jarmila
Starková a Kateřina Gallusová
model Starého náměstí v Orlové
z medového perníku. Výsledek
na ploše asi třiceti metrů čtverečních je nyní k vidění v malé části galerie v městském kulturním
domě v rámci projektu Advent
2014, který podpořila Nadace
OKD.
„K ruce jsme měly také celý
tým pomocníků, hlavně na pečení perníku a k samotné instalaci. Ta zabrala týden,“ vysvětlovala Herdová, která je
kulturní a propagační vedoucí
v DKMO. Nápad vytvořit starou
Orlovou ve sladkém provedení inspirovala podobná perníková tvorba. Z tohoto materiálu totiž bývají jak betlémy, tak
makety budov.
„Navíc je bohužel tato část našeho města pro orlovské obyvatele čím dál méně zajímavá a také
nepříliš hojně navštěvovaná. Proč
ji tedy opět nezviditelnit a nezavzpomínat na časy, kdy stála
na Starém náměstí spousta zajímavých domů, jezdila zde lokálka a vůbec to tady žilo,“ uvedla
Herdová s tím, že model nechali
i decentně nasvítit.
„Přijďte se podívat, vždyť je
v tom kus historie a pamětníků je
mezi námi stále dost. Perníkové
náměstí vystavujeme do 20. ledna. K vidění je během otevíracích hodin DKMO,“ poznamenala Herdová. A osud městečka?
Buďto ho čeká vydražení pro dobročinné účely, anebo rozdávání lidem, kteří mají k jednotlivým budovám osobní vztah.
uzi
Na 200 plechů s perníkem
se spotřebovalo
ƒ 70 kilogramů mouky
ƒ 40 kilogramů cukru
ƒ 260 vajec
ƒ 10 kilogramů medu
ƒ 50 kostek cukru
Perníkové městečko postavili v projektu podpořeném Nadací OKD.
KATIM s.r.o.
733 01 Karviná-Hranice, Slovenská 26/501
Tel.: +420 596 363 284, Fax: +420 596 363 553
Vedení společnosti děkuje všem svým
obchodním partnerům za spolupráci
v uplynulém roce 2014.
Přeje příjemné prožití Vánoc se svými
blízkými. V novém roce 2015 hlavně
pevné zdraví, mnoho úspěchů
v osobním i profesním životě.
PF 2015
67/44-X/14
68/44-X/14
Dokončení ze strany 4
FOTO: Josef Lys
Dodavatelské firmy jsou
na náročný rok 2015 připraveny
Region / Vánoce
18. prosince 2014 | www.ihornik.cz
Hornické jesličky
radost pohledět
KARVINÁ
Pro zdraví
Poslední den v roce můžete začít
Silvestrovským během na deset
kilometrů. Prezentace jeho již 31.
ročníku proběhne od 8.30 na městském stadionu v Ráji, start v 10 hodin
tamtéž. Pořadatelé z TJ Jäkl Karviná
připravili také závody pro děti ročníků
1999 až 2003, samozřejmě na kratší
trati, v přilehlém lesoparku.
Někdejší darkovská velínářka s figurkami vyřezávanými z uhlí.
Koncert
V kostele svaté Hedviky se koná
19. prosince od 16:00 adventní
koncert. Přijďte si poslechnout
vánoční písně a tradiční koledy
v podání Dívčího vokálního setetu
a Mužského komorního sboru
ZUŠ Bedřicha Smetany Karviná
(pěvecký sbor Permoník Karviná).
práce. Ten vyšel v roce 1937 v nedělní příloze novin České slovo
ORLOVÁ
Koncert
V evangelickém kostele vystoupí
18. prosince od 17:30 se svým
programem žáci ZUŠ J. R. Míši.
Kino
Ve filmovém klubu
Římskokatolické farnosti v OrlovéMěstě se bude 19. prosince
od 18:00 promítat film o Štědrém
večeru roku 1914 uprostřed probíhající první světové války.
OSTRAVA
Běhání
V předsvátečním a svátečním
čase si můžete i zaběhat. V neděli
21. prosince proběhne v Bělském
lese šest kilometrů Vánočního
krosu se startem žáků v 10 a dospělých v 10.30. Ve středu 24.
se pak závodí na čtyři kilometry
v rámci Štědrodenního běhu
v Holešovicích se startem v 10
hodin od restaurace U Malurů.
V pátek 26. se koná tradiční
Štěpánský běh sídlištěm Poruba
se startem v 10 hodin na stadionu SAP (dříve VOKD) v délce
třinácti a půl kilometrů. A ve středu 31. se koná Silvestrovský
běh na devět a půl kilometru
v Hrabové, s prezentací od 9
hodin na hřišti TJ Sokol.
uzi
A kdyby snad někdo neznalý
pojal úmysl dozvědět se, jak slaví Vánoce na šachtách, zasvěcený komentář může podat Mária
Kociolková. „S manželem jsme
dělali na Darkově. Já velínářku
a muž údržbáře jámy. Jeden syn je
bývalý důlní elektrikář, další báňský záchranář. Vnuk Kuba pracuje
na ČSM stále,“ řekla uvaděčka výstavy betlémů.
Hornický koutek na výstavě betlémů.
Radek Lukša
FOTO: Radek Lukša
od Jana Vincenece z Havířova,
betlém z uhlí Francizska Piechy
z Dębnicke Jeszonky v Polsku či
Příbramský betlém Jana Čáky
z roku 1970.
„Kolekci jsem doplnila dalšími artefakty vážícími se k hornické profesi. A to včetně reprodukce obrazu Ostravská Madona
od akademického malíře Jana
Obšila,“ vysvětlovala autorka
s tím, že pozorným návštěvníkům
neunikne těžní věž na Betlému
DOUBRAVA
„Betlémy nikdy
nepočítám! Záleží
na tom, kolik jich
je? Každý ať si najde
ten svůj,“ prohlásila
autorka výstavy.
FOTO: Radek Lukša
HAVÍŘOV – Počtrnácté letos připravila Marta Halfarová v domovském městě výstavu betlémů, přičemž celý zvláštní koutek vyhradila v síni KD Radost těm s hornickou tematikou. Zdůrazňuje
tím historickou i současnou spojitost Havířova s těžbou uhlí a upozorňuje, že zde chystají 19. setkání
hornických měst a obcí ČR.
„Havíře najdete u spousty jesliček. Vždyť kutající chlapi jsou
i v nejznámějším Třebechovickém
betlémě. Z tohoto unikátního díla,
na němž pracovali tvůrci Josef
Probošt a Josef Kapucián po čtyřicet let, máme v Radosti pouze
fotky. Třítunový betlém o rozměrech sedm krát tři krát dva metry bychom sem nedostali,“ uvedla Halfarová.
Expozice ovšem obsahuje též
dřevěný betlém s hornickou kapelou Pavla Mervarta z Havířova,
Kutnohorský
betlém
Jitky
Jelínkové, dřevořezbu havířských
sudiček Jaroslava Pawlase z Horní
Suché, Kladenský hornický betlém Františka Műllera, Šroubkový
a matičkový betlém ze Žofie
Tipy Horníka
a spolu s takzvanými reklamními betlémy patří do sbírky Marie
Halfarové. Ta ji laické veřejnosti
jen tak nepředvádí!
„Kolik je v Radosti betlémů?
Nevím, nepočítám je a nikdy jsem
to nedělala. Co je komu platné,
jestli je jich tam stovka nebo dvě?
Výstava má takovou koncepci,
že si tam určitě každý člověk najde betlém blízký jeho srdci,“ poznamenala autorka spolupracující i s hornickým důchodcem
Jaroslavem Slavíkem. Ten dodal
figurky havířů.
Betlémářka Marie
Halfarová představila
i část své sbírky, kterou
jinak běžně neukazuje
11
Při šveflech proběhly i názorné ukázky, u této dalo SVNP raději v sále zhasnout.
HUTNICKÁ ZÁBAVA PO HAVÍŘSKU
Reklamní betlém z roku 1937 z Českého slova s dolem v rohu.
Kladenský hornický betlém je novějšího data – z loňského roku.
.SʼniQtSʼntMHPQpKRSURçLWt
YiQRĀQtFKVYiWNś
SHYQpKR]GUDYtDPQRKD~VSėFKś
SRFHOìQRYìURN
OSTRAVA – Skok přes kůži zachovávají v havířském duchu i hutníci
z Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava jako památku
na sdílení společné fakulty s horníky
v minulosti. Ten letošní připadl
na první pátek v prosinci, a byť Zdař
Bůh! i karmíny zněly poněkud unyleji, zábava probíhala – pro představu
– jako na šachťáku.
Smích od táhlic pak zněl podstatně hlasitěji, když smrdutí fuxové
a fuxice přednášeli své švefly. V jednom se zaobírali i tématem zatápění
h… (rozuměj exkrementy), při dalším
nechalo SVNP pro jistotu v sále
zhasnout světla, aby ukázka s fuxicí
Lucií někoho náhodou nepohoršila.
Skok přes kůži v podání hutníků
z „báňské“ se nazýval odpich.
uzi
Děkujeme všem za projevenou důvěru
v uplynulém roce 2014.
SʼnLSRMXMHSRGėNRYiQt]D9DåL
GśYėUXDQDGDOåtVSROXSUiFLVHWėåt
NROHNWLYDNFLRYpVSROHĀQRVWL
70/44-XI/14
69/44-XI/14
O nadcházejících vánočních svátcích přejeme všem
pracovníkům akciové společnosti OKD pohodu v rodinném
kruhu a do nového roku 2015 mnoho zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.
Havířům přejeme po celý příští rok neutuchající přízeň
jejich patronky sv. Barbory.
Těšíme se na další spolupráci.
12
Panorama
Jak budou trávit Vá
horníků ze Spolku s
Seriál – 10. díl
Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům
Jak správně reklamovat?
KARVINÁ – V souvislosti s blížícím
se vánočním obdobím, kdy si podle
tradice navzájem činíme radost
méně či více nákladnými dárky, se
v tomto díle seriálu o finanční gramotnosti budeme věnovat způsobu
reklamace zakoupeného zboží.
Často děláme zásadní chyby už
při koupi jakéhokoliv produktu.
Velký význam pro nás mohou mít
např. sdělení ohledně prvotního zapojení přístroje, který si
kupujeme, a jeho další odborné
obsluhy. Pokud jde například
o jakoukoliv nákladnější techniku,
nenechme se odbýt personálem
obchodu a hlasme se o svá práva.
Ten je povinen sdělit nám veškeré
informace, které nás ochrání před
problémy s možným poškozením
výrobku jenom proto, že ho hned
zpočátku začneme nevhodně
používat. Někdy nás odradí
čekání, ale věřte, že obětovaný
čas se vám určitě vrátí doma, až
se budete snažit prvně přístroj
použít. Právě některé dárky pod
vánočním stromkem jsou nejvíce
v ohrožení. Kdo by čekal na nějaké
vysvětlování, když jsme se tolik
těšili!
E-shop, nebo
kamenný obchod?
Proti nákupům ve specializovaných prodejnách s odborným
poradenstvím jsme u nákupu v e-shopech v nevýhodě.
Pozitivem zboží pořízeného přes
internet je skutečnost, že jejich
prostřednictvím zakoupený a nepoužitý výrobek můžeme vrátit
bez udání důvodů proti vrácení
kupní ceny do čtrnácti dnů. Při
nákupech přes internet musíme
vystačit pouze s návodem. Dalším
řešením je odběr zboží přímo
ve výdejně e-shopu, kde je rovněž
k dispozici proškolený personál,
což ovšem nemusí být blízko
našeho bydliště. Velkou chybou
je, pokud nevěnujeme patřičnou
pozornost archivaci záručních
listů a dokladů o koupi. Je nemožné reklamovat vadný výrobek
bez dokladu o koupi či záručního
listu. Samozřejmě s nákladnějším
druhem zboží je obezřetnost
na místě. Také je dobré si připomenout, že pokud jsme zakoupili
značkový výrobek v kamenném
obchodě, potom můžeme zpravidla reklamovat tento produkt
i v prodejně totožné značky, která
je nám nejblíže. Pokud se nám
přihodí, že se nás personál při
reklamaci snaží odbýt, potom si
nechme zavolat vedoucího pobočky a daný problém řešme s ním.
Někdy nám nezbude než se bránit
právní cestou.
KARVINÁ – Vánoční svátky prožívají rodiny různě. Zvlášť specifické jsou tam, kde chybí hlava rodiny – u manželek a dětí ze Spolku
svatá Barbora. V tomto období se
nabízí otázka: Jak prožijete letošní Vánoce?
Monika Němcová,
předsedkyně SSB
Nový občanský zákoník
Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník a ten
říká také toto. Pokud jste zakoupili
zboží ještě v roce 2013 a dříve
a budete je reklamovat, pak reklamace proběhne podle podmínek
platících do konce roku 2013.
Jestliže však budete reklamovat
zboží zakoupené od 1. ledna
2014, potom reklamace proběhne
dle nového občanského zákoníku
a doporučuje se pro daný případ
dohledat informace. Pokud se
bude jednat o zboží ve vyšších
cenových relacích, potom lze
doporučit i právní poradenství.
Zapomínáme, že se dají reklamovat i služby.
Pokud nenastanou nějaké pracovní
povinnosti, tak se budu věnovat rodině.
Syn je dlouhodobě mimo republiku,
ale na Vánoce přijede domů – takže se
na něj moc těším.
prarodiče odešli brzy. Ale život jde dál
a Vánoce s dětmi jsou taky hodně fajn.
Teď, kdy dcera studuje v Praze, jsme si
vytvořili novou tradici. Se synem
Jardou se sbalíme a jedeme za Katkou
do Prahy. Na Štědrý den ráno Jarda
zdobí stromeček – obvykle přírodní, ale
letos asi budeme mít poprvé umělý. Já
udělám kapří polévku a dodělám salát,
Kačenka obalí kapra. Odpoledne
půjdeme na nějaký hezký film
do multikina, kde jsme povětšinou
Silvia Zahatlanová
členka SSB
Lze reklamovat přepravu?
V tomto čase jsou to například
služby nabízející přepravu různých
balíků, dárků apod. Na jedné straně
můžeme ušetřit už jenom tím, že si
jednotlivé nabídky přepravců porovnáme a také si nezapomeňme zjistit, jak byla druhá strana s doručením naší zásilky spokojena. Jestliže
je důvod k nespokojenosti, pak by
měly obě strany tuto skutečnost,
odesílatel na základě dokladu a adresát na základě reklamace zásilky,
na místě reklamovat. Pochopitelně
u všech typů reklamací platí heslo:
čím dříve, tím lépe. Po Štědrém dnu
si můžeme být jistí větší ochotou
a shovívavostí personálu obchodů
a obchodních center při výměně
dárků nevhodných či těch, které
jsme dostali dvakrát. Je dobré
takový dárek nerozbalovat a snažit
se ho co nejdříve vyměnit.
Bohužel, na Vánoce
už podruhé vyrazíme
zapálit svíčku
na hřbitov. Už jsme
se přes to nějakým
způsobem přenesli,
ale asi to stejně
na nás dopadne. Jinak budeme vánoční
svátky trávit v rodinném kruhu, jelikož
jsme zastánci tradičních českých
Vánoc bez nějakých drahých dárků. Pro
nás toto období znamená především
semknutí celé rodiny.
Pomáháme hornickým si
Andrea Ivanová
členka SSB
Monika Němcová: Spolek svatá
Barbora má finanční rezervu na příštích 20 let!
Na vánoční svátky
se těším každý rok
stejně. Nic
převratného
neplánuji, proto je
strávím doma
v rodinném kruhu.
Určitě si také vzpomenu na tátu, který
tady už mezi námi není.
Spolek svatá Barbora
Alena Kunčíková
členka SSB
Vánoce jsem
po několik let
neměla moc ráda,
chyběli mi kolem
stromečku všichni
moji blízcí. Manžel
i všichni čtyři
Mgr. Hana Grzegorzová
Předsedkyně Barborky Monika Němcová s darovanými finančními šeky, které hornický
KARVINÁ – O účinnosti a prospěšnosti Barborky netřeba mluvit, její
předsedkyně Monika Němcová
v rozhovoru prozrazuje některá fakta
o spolku, dříve Občanském sdružení
svatá Barbora, který vznikl 24. června 2004.
Znáte přibližnou částku, kterou
jste pozůstalým rodinám za dobu
existence vyplatili?
Ano, je to přes 22 milionů korun.
A podstatnou část dostala Barborka
darem. Sluší se tedy všem malým
i velkým dárcům co nejsrdečněji
poděkovat. Momentálně podporujeme osmdesát dětí včetně potomků
zemřelých polských horníků, kteří
pracovali v OKD.
na ozdravné pobyty, bere děti
na společné dovolené a výlety.
Tento ojedinělý projekt funguje
už 10 let. Jak moc je důležitý?
Strašně moc. Pro samotné horníky
je o to důležitější, že o existenci
takového spolku vědí. A kdyby
se jim nedej bože něco stalo, tak
budou vědět, že o jejich děti bude
postaráno, než se postaví na vlastní
nohy.
Na co všechno dětem přispíváte?
Především na vzdělávání a kroužky.
Barborka platí školné, přispívá
na pomůcky, ubytování vysokoškoláků, kteří bydlí mimo domov.
Za menší děti zase platí poplatky
v mateřských školách, poplatky
za kroužky, školy v přírodě nebo
lyžařské kurzy. Přispívá také
Společnost OKD nyní prochází krizovým obdobím. Dotýká se
to i Spolku svatá Barbora? Jak je
na tom s financemi?
Ano, krize v hornictví se dotýká i nás.
Příspěvků a darů už není tolik jako
v minulosti. Ale naštěstí jsme si
vytvořili finanční rezervu, abychom
zajistili základní nároky na příštích
Krojovaní slavili v Polsku Rekordní zásilka od dětí s přáníčky adresovaným
V Orlové skončila Vánoční
výstava se soutěží
O nejpěknějšího anděla,
čerta nebo Mikuláše,
proběhl Vánoční jarmark
a vylétly balonky
s přáním k Ježíškovi
FOTO: Štefan Rigo
KARVINÁ – Opět po roce došlo na pozvání polské strany pod vedením
předsedy polského sdružení Mariusze
Szczerby do blízkých Kaczyc u příležitosti oslav svátku svaté Barbory.
Po vřelém přijetí v krásném kostele si
děti z tamní základní školy pro českou
návštěvu připravily krátké vystoupení
v hornickém duchu.
„Bylo to krásné. Akce byla
perfektní a všichni věříme, že tyto
hezké chvíle se budou i nadále mezi
krojovanými horníky prohlubovat
a navážeme ještě užší vztahy.
Všichni si z tohoto setkání odnášíme
velké zážitky,“ prohlásil předseda
KKH Barbora Jan Kavka s tím, že
tento rok se oslav zúčastnila i svatá
Barbora Jaroslava Kavková, která
navštívila děti ze základní i mateřské
školy.
K blížícím se vánočním svátkům
popřál předseda KKH Barbora hlavně
pevné zdraví i Boží požehnání a všem
horníkům to, aby nad nimi svatá
Barborka držela ochrannou ruku
a ve zdraví se vraceli po každé šichtě
zpět domů ke svým rodinám.
aja
Co by to bylo za oslavu svátku sv. Barbory bez patronky horníků.
ORLOVÁ – V pátek 12. prosince bylo
hned od rána uvnitř orlovského kulturního domu i před ním velmi rušno. Nejenže se uskutečnil Vánoční
jarmark, na kterém si návštěvníci
mohli zakoupit a obdivovat spoustu
krásných rukodělných prací (košíčky, přáníčka, háčkované výrobky,
keramiku, korálky, vánoční ozdoby
apod.), ale rovněž vrcholila soutěž
o nejpěknější posly nebe a pekla.
V dětské kategorii zvítězil keramický Mikuláš z výtvarného studia
paní Chrástecké z Domu dětí a mládeže Orlová a v dospělé zase Anděl,
kterého vyrobili obyvatelé Domu
seniorů Pohoda.
„Každým rokem přijde poslední
den nejvíc lidí, opět se to letos potvrdilo. Jsme za to moc rádi,“ pověděla ředitelka orlovského domu
kultury Izabela Kapiasová. Výstava
byla jako každoročně zakončena
Vánočním jarmarkem, během kterého bylo pro návštěvníky připraveno vystoupení DNS Olšinka a CM
Olšina, pro děti Andělské soutěže a Andělská dílna, kde si všichni
mohli vyrobit různé dekorace, a samozřejmě nechybělo ani bohaté ob-
662
FOTO: archiv DKMO
Českou delegaci v Kaczycích
zastupovali členové KKH Barbora
a Stonava
ily
ků vypust
Tolik balon
ovi.
šk
ží
Je
vé
o
z Orl
letos děti
tak
Překonaly
rd.
o
k
re
ý
sk
loň
Rekord padl! Orlová se už potřetí přidala k celorepublikové akci Vypouštění
ypouštění balon
balonků s přáním k Ježíškovi.
Ani o kulturní vystoupení
vy
nebyla před orlov
„Děkujeme všem
vystavovatelům
i návštěvníkům. Sluší
se také poděkovat
Nadaci OKD, která
nám pomáhá mnoho
akcí úspěšně
realizovat,“ řekla
Izabela Kapiasová.
Panorama
skoro sami. Ale den nám tím hezky
uteče a přiblíží se večer, kdy povečeříme a jdeme ke stromečku rozbalit
dárky. Později zamíříme na půlnoční
mši. Letos 19. a 25. prosince budu
zpívat v kostele Rybovu Českou mši
vánoční v rámci projektu, který
sdružuje zpívající a hrající poloprofesionály, jako jsem já. Je nás tam letos
175 dobrovolníků! Děti půjdou na můj
koncert jako diváci – hodně mi fandí.
Na druhý svátek vánoční vyrazíme
do Jeseníků, kde se sejdeme s mými
dvěma bratry a jejich rodinami.“
aja
Marcel Puvák: Půlnoční mše
je už bohužel takřka folklor
DOUBRAVA – Duchovní římskokatolické
farnosti
Doubrava
a Dětmarovice v ní prožije své vůbec první Vánoce. V rozhovoru prozrazuje například to, že nevyrůstal
ve věřící rodině, kdy zažil svou první půlnoční, ale i to, jak dlouho připravoval vánoční kázání. Ke mši
svaté, při které lidé uctili patronku
horníků sv. Barboru, říká: „Je dobře, že svatá Barbora má pro horníky takovou hodnotu. Bylo vidět, že
všichni přišli do kostela upřímně
a rádi. Dokonce si dovolím tvrdit, že
pro některé to bylo upřímnější než
o Vánocích,“ myslí si Marcel Puvák.
Pane faráři, co pro vás osobně
znamenají Vánoce?
Je to svátek zrození, doslova
zhmotnění Boží lásky, která mě
v nevinném dítěti objímá a čeká,
jak se zachovám. Dívat se zblízka na Jezulátko v jeslích mě nutí
alespoň ve skrytosti k odpovědi
na otázku – a kde jsem se svou láskou k Bohu já?
ým sirotkům velmi pomáhají.
rotkům
Tanec a smích také patří ke Spolku svatá Barbora.
20 let. Je to tak, že dnes máme
zajištěné finance pro děti, které jsou
nyní ve školkách.
Nemáte pocit, že se křesťanský
význam Vánoc pomalu vytrácí
a stávají se spíše jen velkým občanským svátkem a obrovským
ziskem pro obchodníky?
Ano, z věcí, které se na Vánoce nabalují, si z roku na rok častěji musíme
vybírat ty, které k nim skutečně patří. Právě konzum nám totiž podsouvá
deformovaný obraz toho, co vlastně
Vánoce jsou. A vyznat se v tom je čím
dál těžší. Letos tak máme další šanci zamyslet se nad velkým Božím darem. A sice nad tím, že vše, co máme,
je od Ježíška, od Boha.
Může se tedy stát, že například
oželíte i tolik oblíbené hromadné
dovolené?
Společné dovolené budou nadstandardem, který si budeme moci
dovolit jen při významných příjmech
od dárců. V momentální situaci
pečlivé vážíme, co je pro děti prioritní
– a to je studium. Doslova obracíme
každou korunu dvakrát.
Co byste popřála Spolku svatá
Barbora do dalšího období?
Hlavně to, aby se už nerozrůstal.
Opravdu, kdybychom nemuseli žádné
dítě přijímat, tak to by bylo skvělé!
Adam Januszek
Barborka se stará o více než 80 dětí od předškoláků až po vysokoškoláky.
mi Ježíškovi
Jak jste je vnímal jako dítě?
Protože jsem nevyrůstal ve věřící
rodině, do kostela jsem začal chodívat kolem 12 let. Paradoxně tenkrát ještě zimy byly opravdu spojeny se sněhem, s upřímnou radostí mezi lidmi a nebyly tolik prosáknuty konzumem a sobectvím. Proto
bych si moc přál, kdyby alespoň takové Vánoce byly i teď. Alespoň
pro ty, kteří nevidí jejich duchovní
význam.
Kdy jste zažil svou první
půlnoční mši?
To bylo někdy kolem roku 1989.
Pamatuji si obrovské množství lidí,
Vánoční mše v hornických obcích a městech
KARVINÁ
Farní kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná – Fryštát
ƒ 24. 12. 2014 22:00 – Půlnoční mše svatá
ƒ 25. 12. 2014 8:00 a 11:00 – slavnost Narození Páně – mše svatá
v češtině
ƒ 25. 12. 2014 6:30 a 9:30 – slavnost Narození Páně – mše svatá
v polštině
Farní kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná - Doly
ƒ 24. 12. 2014 16:00 – Půlnoční mše svatá
Dětmarovice – Kostel sv. Maří Magdalény
ƒ 24. 12. 2014 24:00 – Půlnoční mše svatá se zpěvem koled
(14-15:30 a 23:00 otevření kostela a možnost prohlídky betléma)
ƒ 25. 12. 2014 10:00 – Hod Boží vánoční – mše svatá za účasti farního
pěveckého sboru (9:00 – otevření kostela a možnost prohlídky Betléma)
Doubrava – kostel sv. Hedviky
ƒ 24. 12. 2014 16:00 – štědrovečerní mše svatá se zpěvem koled
ƒ 25. 12. 2014 8:15 – Hod Boží vánoční – mše svatá
Albrechtice u Českého Těšína – Farní kostel sv. Petra a Pavla
ƒ 24. 12. 2014 24:00 – Půlnoční mše svatá
čerstvení. Odpoledne pak vystoupila divadelní agentura Křesadlo
s představením Vánoce se skřítky.
Vyvrcholením celého dne bylo
vypouštění balonku s přáním
Ježíškovi. Do této celorepublikové
akce se Orlová zapojila i letos a toužila překonat loňský rekord. „To se
nám nakonec podařilo. Vypustili
jsme celkem 662 balonků,“ oznámila radostně Kapiasová a připomněla, že Vánoční trhy končí v pátek
19. prosince. Ten den budou spojeny se zabijačkou.
Adam Januszek
Stonava – Kostel sv. Maří Magdalény
ƒ 24. 12. 2014 21:00 – Půlnoční mše svatá
Orlová – Kostel narození P. Marie
ƒ 24. 12. 2014 24:00 – Půlnoční mše svatá
FRÝDEK-MÍSTEK
Bazilika navštívení P. Marie, Frýdek
ƒ 24. 12. 2014 24:00 – Půlnoční mše svatá
Kostel sv. Jana a Pavla, Místek
ƒ 24. 12. 2014 24:00 – Půlnoční mše svatá
OSTRAVA
Katedrála Božského Spasitele, Moravská Ostrava
ƒ 24. 12. 2014 24:00 – Půlnoční mše svatá
Kostel P. Marie Královny, Mariánské Hory
ƒ 24. 12. 2014 22:00 – Půlnoční mše svatá
6/44-XIII/14
vským kulturním domem nouze.
FOTO: Adam Januszek
ánoce rodiny
svatá Barbora
13
Duchovní správce farností Doubrava a Dětmarovice P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák
se u věřících těší velké oblibě.
nebylo se ani kam postavit, a bohužel nechyběli ani ti, kteří snad záměrně přišli dělat nepořádek a rušit druhé.
Prozraďte, prosím, jak tráví farář Vánoce? Jak to máte se štědrovečerní večeří a třeba s dárky?
Obdarováváte rád?
Farář je pochopitelně ve službě,
možná ještě víc než kdy jindy. Než
se na Štědrý den vydám do kostela, tak u nějaké rodiny prožiji večeři. Dárky rozdávám tak průběžně po celou dobu vánoční, protože
lidi, pro které něco mám, potkávám
postupně.
Kolik času zabere příprava vánočních kázání?
Kázání chystám stejně jako každé
jiné. Dokonce letos ho nebudu chystat vůbec, protože ze šuplíku vytáhnu to loňské, neboť v Doubravě
a Dětmarovicích jsem farářem teprve od letošního září. Předpokládám
tedy, že nikdo z místních ho určitě
loni neslyšel.
Chodí před Vánocemi a o svátcích
do kostela více lidí?
Půlnoční mše je už takřka folklor,
takže kostely jsou všude plné. Ale
všechny ostatní dny vánoční doby
zůstávají opět těm, kteří chodí pravidelně. Je to neklamný důkaz toho, že
lidem vůbec nejde o víru ani o Boha,
ale o folklor. A to je špatně. Bůh ani
kostel nejsou nástroje folkloru.
Procestoval jste hodně zemí. Byl
jste v některé i přes vánoční svátky? Můžete trochu porovnat jejich atmosféru s tou v ČR?
Těch zemí jsem opravdu procestoval snad čtyřicet, ale na Vánoce
jsem byl buď na Slovensku, odkud pocházím, anebo zde v Česku.
I když je pravda, že jsem sedm let
studoval v Itálii a zůstával tam
i na Vánoce. Na rozdíl od nás má
Itálie své zvyklosti, svá vánoční jídla, ale hlavně – Vánoce jsou tam
opravdu 25. prosince, tedy v den
Božího narození.
Na závěr se ještě musím vrátit
ke mši u příležitosti svátku svaté
Barbory, která proběhla v doubravském kostele sv. Hedviky
4. prosince. Jaký dojem na vás
udělala atmosféra?
Bylo pro mě velikým a příjemným
překvapením, že svatou Barboru
přišlo do Doubravy pozdravit tolik
horníků s rodinami. Dá-li Bůh, příští rok se sejdeme zase.
Adam Januszek
Zábava
číslo 44 | ročník 44
VTIPY
Čeká vás velmi bohatý
a úrodný rok. Máte své
zásady a podle těch se řídíte
a žijete. V otázkách lásky
a partnerských vztahů to
bude jako na houpačce.
Partnera často odradíte stálým hledáním chyb a velkou
náladovostí.
Rozmnožovat hmotné statky
bude vaší prioritou. Pozor si
dejte, aby to nebylo na úkor
partnerských či přátelských
vztahů. V práci se budete
cítit nejlépe, když budete
pracovat samostatně. Máte
šanci stát se i uznávaným
specialistou.
Učme se anglicky s Horníkem!
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
Proč se nevěsty vdávají v bílém?
Je to standardní barva spotřebičů
pro domácnost.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
Rok 2015 bude pro vás
ve všech směrech velmi
příznivý. Najdete nový smysl
života. V práci a v budování
kariéry se vám bude dařit.
Dokážete se velmi silně
zamilovat, ale ve většině
případu budete stálí a věrní
svému protějšku.
Své závazky splníte vynaložením větší aktivity, což
v žádném případě nebude
problém. Vaše zásoby
energie a temperamentu
budou v příštím roce přímo
nevyčerpatelné. V pracovní
sféře vás čekají úspěchy. Čeká vás láska
na první pohled.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
Přítelkyně se ptá přítele: „Pepo,
proč máš tak velikánské oči?”
Přítel: „Protože když jsem byl malý,
tak jsem hodně, ale hodně plakal.”
Přítelkyně: „Škoda, že jsi raději víc
nečůral!”
Cíle, které jste si vytkli, by se
měly během roku naplňovat.
Skvělé organizační schopnosti vás ani v tomto roce
neopustí. V práci by nemělo
dojít k radikálním změnám.
Pokud dostanete chuť
na letmou známost, raději si
to odpusťte.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
V roce 2015 budete přitahovat stejně smýšlející osoby
jak v práci, tak soukromém životě. Prohloubíte
rovněž své vnitřní obzory.
V partnerských vztazích
budete od partnera vyžadovat vroucné projevy lásky
a věrnosti.
LEV 23. 7. – 23. 8.
Horoskop předpovídá pro
příští rok změny v osobním i pracovním životě.
Obzvláště v první polovině
roku se připravte na nejistotu. V lásce budete
víc než kdy jindy toužit
po chvílích strávených v blízkosti toho
pravého.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
Trpělivost a opatrnost,
hlavní povahové vlastnosti,
vám přinesou v roce 2015
největší užitek.
V lásce budete mít spíše
dlouhodobé svazky než
letmé známosti. Můžete
se také těšit na zlepšení finanční situace. Věřte
především vlastnímu
instinktu.
Šetrnost a rozvaha posledních měsíců při finančních
transakcích přinese v roce
2015 pozitivní výsledky.
V práci se budete muset
zamyslet, co a čeho byste
chtěli dosáhnout. Jednejte
podle své intuice. Šance
na posun na lepší
post je veliká.
Své finance si budete muset
po celý rok víceméně hlídat.
Je třeba vzít rozum do hrsti
a uvážlivě nakládat s veškerými finančními transakcemi. Zaskočí Vás nebývalá pozornost opačného pohlaví.
Hlídejte si zdraví, mohlo by
vás potrápit.
RYBY 21. 2. – 20. 3.
Budete mít ideální předpoklady k tomu, abyste se
v novém roce vrhli s chutí
do díla. Čeká vás několik
zásadních setkání. Pokud
toužíte po harmonickém
svazku s partnerem,
musíte být v lásce méně
vznětliví. Celý rok
2015 je pro vás
výzvou.
RAK 22. 6. – 22. 7.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
Horoskop na rok 2015
V novém roce můžete očekávat příjemné rozmnožení
nastřádaných financí. Pro
život jste sice skvělí partneři,
ale budete muset krotit svůj
konzervatismus. V lásce
zažijete menší nedorozumění a nezadaným rok nového
partnera nepřinese.
V porodnici se ptají rodičky:
„Přejete si, aby byl otec u porodu?”
„Raději ne, mohl by se tam potkat
s manželem.”
„Moje žena mi utekla s mým nejlepším přítelem!”
„Ale Franta nikdy nebyl tvůj nejlepší přítel.”
„Ale teď je!”
„Tati, proč ses oženil s maminkou?”
„Vidíš,” obratí se muž k ženě, „ani to
dítě to nedokáže pochopit!”
Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku:
„Co je to podvod?”
„Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.”
„Jak to?” zareaguje profesor.
„Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneužije
nevědomosti něčí, aby jej poškodil,
dopustí se podvodu.”
„Miláčku, proč jsi celá nahá?”
„To jsou přece šaty lásky, drahý!”
„Hm, no, mohla sis je alespoň
trochu přežehlit!”
Situace: Oni leží příjemně unaveni
v posteli.
On: „Co kdybych přišel zítra k vám
a přede všemi tě požádal o ruku?”
Ona: „No, já nevím, manžel by asi
zuřil a děti by se smály.”
Opalují se dva kluci na břehu
rybníka a vtom jde okolo nádherná
ženská k nakousnutí. Jeden z těch
mládenců povídá:
„Ty vole, ta kdyby se topila, klidně
bych pro ni skočil.“
Za chvíli jde ta ženská plavat
a za srdcervoucího křiku zmizí
pod hladinou. Mladík neváhá ani
vteřinu, skáče do vody a potápí se
pod hladinu. Za chvíli se skutečně
vynoří s ženskou postavou v náručí.
Donese ji na břeh, položí na záda,
masíruje hrudník, pak přistoupí
k dýchání z úst do úst, na což se tak
těšil. Po chvíli se otočí na kámoše
a povídá:
„Ty vole, tý ženský nějak smrdí
z huby.“
A druhý na to: „Se nediv, debile,
tamta měla bikiny a tahle má
brusle.”
71/44-XIV/14
14
Zábava / Vánoce
18. prosince 2014 | www.ihornik.cz
ETA? To zná horník
z Česka i Španělska!
Vánoce: křesťanský základ,
ale i lidové tradice a zvyky
FOTO: Radek Lukša
Křesťané si připomínají
narození Ježíše Krista před více
než 2 tisíci lety, Vánoce s sebou
ale přinášejí také řadu tradic,
zvyků a lidových obyčejů,
často mnohem dávnějších. Ty
se mohou v různých oblastech
výrazně lišit. Podívejme se tedy
jak na křesťanský původ svátků,
tak na jeho moderní podobu
i některé lidové zvyklosti.
Vánoce
R. V. Martin, A. C. Alcarria (zleva) a H. G. Mier s Frenkym při svém šveflu.
OSTRAVA – O tom, že hornický humor kvete i ve španělských podmínkách, kde nedobývají uhlí
zrovna paskovské kvality a potýkají se se sociálními bouřemi i terorismem, přesvědčovali tři studenti z Iberijského poloostrova.
Na jednom z šachťákových večerů
spolu s posluchačem úpravárenského oboru VŠB-TUO Zdeňkem
Polanským alias Frenkym připravili speciální švefl pamatující
na zostřenou mezinárodní politickou situaci či svérázný pohled
na trvalé zlepšování.
„ETA! Tuto zkratku zná český i španělský havíř moc dobře.
U vás mu přístroje ETA pomáhají s vařením či domácími pracemi
a u nás musíme před lidmi z ETA
hlídat výbušniny na šachtách.
Máme totiž teroristickou skupinu
Euskadi Ta Askatasuna, což zna-
Spolu s Velikonocemi a Letnicemi
patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25.
prosince (Boží hod Vánoční,
Narození Páně) do 6. ledna
(slavnost Křtu Páně). První
oslava narození Krista 25.
prosince je potvrzena v Římě
v roce 336 n.l. V církvi se slaví od 7. století. Církve (jak evangelická, tak katolická) zakazovaly některé vánoční zvyky a obyčeje. Ve 20. století se z nich stává
svátek, který slaví jak věřící, tak
nevěřící lidé. Stesky nad jeho komercializací a dětinskými zvyky
zaznívají již v 18. století.
V řadě zemí včetně Česka začíná oslava Vánoc již na Štědrý den
24. prosince.
Vánocům předchází čtyřtýdenní adventní období. Čtyři adventní neděle bývají označovány jako
železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Podle křesťanských církví není
Štědrý den ještě součástí Vánoc,
ale posledním dnem adventu, kterým vrcholí přípravy na Vánoce.
Původně byl dnem přísného půstu. Odtud pochází řada zvyklostí,
jako je například zlaté prasátko,
které má pomoci překonat půst
především dětem.
Na rozdíl od Římskokatolické
církve slaví východní křesťané
(pravoslavní) Vánoce až od 6. ledna z důvodů stále používaného ju-
mená Baskicko a svoboda, a ta každoročně využívá stovky kilogramů trhavin ukradených z dolů,“
popisovali budoucí báňští inženýři navštěvující Universidad de
Cantabria a Escuela Universitaria
Politécnica de Belmez. O hornictví v tuzemsku, kde jsou na výměnném pobytu, ještě nemají
Albert Páez Alcarria, Humberto
Gonzales Mier a Rafael Villar
Martin příliš poznatků. Nemluvě
o osobních. „Ale prozradíme,
jak je to s uhlím ze Španělska
a spory mezi Velkou Británií
a Francií. U nás na severu totiž máme doly těžící uhlí s velkým obsahem síry. Prodáváme
ho Angličanům a oni ho spalují.
Větry odnáší zplodiny vyvolávající kyselé deště přímo na hlavy
Francouzů,“ uvedli.
uzi
Nákres španělského zlepšováku při automobilové dopravě uhlí ke klientům.
liánského kalendáře. Například
v komunistickém Sovětském
svazu byly Vánoce v roce 1918
zakázány.
Název pochází z německého
Weihnachten – svaté noci.
Advent
Začátek liturgického roku, období čtyř neděl před Vánoci. Jde
o radostné očekávání příchodu Spasitele a duchovní přípravu na Vánoce. Původně šlo o postní dobu, kdy byla zakázána veškerá zábava (tanec, zpěv).
Jde o dobu zklidnění, kdy původně skončily venkovní zemědělské
práce.
Symbolem je adventní věnec se
čtyřmi svícemi. Tradice pochází
podle jedné z teorií z židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích Chanuka (osmidenní Svátek
světel). Původně byly tři svíčky
fialové (modré) jako symbol pokání, ztišení, očekávání. Advent
končí západem slunce na Štědrý
večer.
Vánoční stromek
Tradice jeho zdobení pochází
z německých zemí, první zpráva se objevuje o roce 1570, pravidelně se objevuje od 18. století.
První stromeček v Česku byl postaven a ozdoben až v roce 1812
ředitelem a režisérem pražského Stavovského divadla, který byl
původem z Bavorska.
Dříve byl církvemi kritizován
jako převzatá pohanská tradice pocházející z oslav zimního slunovratu a uctívání stálezelených stromů.
Vánoční kapr
Zvyk se v českých zemích uchytil v 19. století. Dostal se k nám
z Rakouska. Původně šlo ale
o zvyk bohatých měšťanů, protože na vesnici se ryby lidem v tomto období nedostávaly. Na vesnici začal proto pronikat na vánoční stůl až ve 20. století. Smažený
kapr získal ale oblibu až po druhé světové válce, původně se podával na modro nebo na černo.
Ryba byla tradičním symbolem křesťanství, ale také postním
jídlem, proto se při klášterech
od středověku zakládaly rybníky.
Nejstarší zmínka o kaprovi
pojídaném na Vánoce pochází
z roku 1253, kde ho jedl vlámský mnich na dvoře mongolského chána, jehož manželka byla
křesťanka.
Noël, nizozemský Sinterklaas
či německý Weihnachtsmann).
Ve střední Evropě rozdává dárky Ježíšek, v Rusku Děda Mráz,
ale například ve Švédsku skřítek
Jultomten, v Norsku jiný skřítek
Julenissen.
Vánoční koledy
V Římě byly vytvářeny již od 10.
století. Typy Betlémů se značně liší dle oblastí. V některých
oblastech jsou preferovány živé
Betlémy (například Sicílie). První
komerčně vyráběné dekorace se
objevily v Německu v roce 1860.
Koledy byly písně zpívané dětmi během velkých křesťanských
svátků při obcházení jednotlivých
domů, kdy si děti koledovaly o výslužku. Postupně se slovo koleda
začalo používat pro písně s vánoční tematikou.
Tradice křesťanských vánočních koled sahá až do 13. století, podle legendy je autorem první koledy svatý František z Assisi,
který žil na přelomu 12. a 13. století. Původně se zpívaly pouze
o Vánocích, nyní se zpívají v průběhu celého adventu.
S tradiční vánoční koledou je
spojen například svátek svatého
Štěpána a Tří králů. Slovo je rozšířeno ve všech slovanských jazycích. Například pro Poláky jde
o každoroční sbírku, kdy kněží obcházejí farnost, aby si vykoledovali na živobytí. Pro pohanské Slovany, kteří slovo převzali
z latinského calendae (první den
v měsíci) šlo o slavnosti spojené se
zimním slunovratem.
Rozdávání dárků
Tři králové
Jeden z hlavních atributů moderních Vánoc. Pravděpodobně pochází z předávání dárků při římských oslavách na konci prosince.
Tradice je také spojována s postavou Svatého Mikuláše. Podle jiných zdrojů jde o památku toho, že
tři králové z Východu přinesli novorozenému Ježíškovi ke kolébce
jako dary zlato, kadidlo a myrhu.
Postavy, které dávají dárky,
jsou v mnoha zemích spojeny právě se Svatým Mikulášem (anglický Santa Claus, francouzský Père
Mudrcové z Východu, postavy z Matoušova evangelia, kteří
navštívili Ježíše v Betlémě krátce po jeho narození a přinesli mu
dary. Upřesnění, že byli, že to byli
králové a že se jmenovali Kašpar,
Melichar a Baltazar přinesla až
pozdější tradice. V Novém zákoně
se tyto údaje nevyskytují.
Svátkem Tří králů 6. ledna
fakticky vrcholí a končí vánoční
doba. Pro křesťany jde o svátek
Zjevení Páně, kdy se Kristus dal
rozpoznat lidu jako král všech. ms
Betlém
CI na iberijský způsob
Dopravu uhlí k zákazníkům
do elektráren zabezpečují
i nákladní auta a jejich náklad prochází kontrolou sondami měřícími
jakost přivážené suroviny. Inovace
spočívá v nakládání ¾ obsahu
korby odspodu méně kvalitním
uhlím označeným F (false) a zbývající ¼ vrstvou kvalitního uhlí T
(true). Celkový obsah v m³ korby je
C (cubic capacity). Vzorek F může
být i uhlí s vysokým množstvím
popelovin, nejlépe bez úpravy.
Zkoušky prokázaly, že lze použít
materiál z odvalů OKD či uhlí ze
Španělska. Vzorek T by mělo tvořit
kvalitní uhlí s nízkým množstvím
popela a síry, nejlépe z Paskova.
Při poměru ¾ F a ¼ T znamená C
ve výsledku až 75 % úspory!
Deilmann-Haniel Mining Systems
Vám přeje krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku 2015
72/44-XV/14
Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH | organizační složka | Důlní 1455/5a | 735 35 Horní Suchá | Česká republika
73/44-XV/14
15
16
Zábava
číslo 44 | ročník 44
Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Křížovka o knihu
VTIPY
Lady Gloriana se nemůže dočkat, až se její manžel
rytíř Kenbrook vrátí z válečného tažení. Místo jeho
vášnivého objetí, o kterém snila, ji však zaskočí mrazivé překvapení. Kdo je krásná Francouzska, kterou
s sebou přivedl?
Ptá se pan Novák kolegy: „Už jsi své ženě řekl, že jsi mě
pozval v neděli na oběd?“ – „Samozřejmě. Od…
(viz 1. díl tajenky), že mám tak… (viz 2. díl tajenky).“
Pomůcka: Aar,
EVU, Rome.
Pokrm Židů
na poušti
Soupis
pozemků
Na ono místo
Náboženské
skupiny
Lichokopytníci
Omáčka
(nářečně)
Setina libry
Dobrý nápoj
Ostrov
v Karibiku
Číslovka
Podnik pro
Žena
zásobování Pádová otázka
Podnik v Praze (v moravském elektřinou
(angl.
nářečí)
zkrat.)
Kabrňák
(přenes.)
Od počátku
(z latiny)
Odvážlivec
(zastarale)
Metrická stopa
(literárně)
2. DÍL TAJENKY
„Manželka už ztratila trpělivost
s pitím svého manžela a rozhodla
se, že ho postraší a vytrestá.
Převlékla se za Lucifera, a když
se v noci připotácel opilý domů,
tak na něj zpoza rohu vyskočila
Tatínek se ptá svého osmiletého
synka:
„Co bys letos chtěl pod stromeček
od Ježíška?”
„Menstruační tampóny.”
„Víš ty vůbec, co to je?”
„Nevím, ale v televizi jsem slyšel, že
se s tím dá dobře hrát tenis, plavat,
jezdit na kole i skákat padákem.”
„Představ si,” povídá Pepík Frantovi,
„ta moje se mnou pořád nemluví.”
„A proč?”
„Ále, před měsícem jí říkám, tak
co bys chtěla k těm svým narozeninám? A ona, že prý něco, co do tří
vteřin udělá stovku. No a já jí koupil
osobní digitální váhu.”
Jméno
Medřické
Umělý člověk
z hlíny
Milenci
Fintit se
(v nářečí)
Vidiny
Části horních
končetin
Seveřan
Součást
kondenzátoru
Výměšky kůže
Vyhrnovat
Svatební
květina
Sídlo
v Oregonu
Řeka
v Německu
Průvodce
Mohameda
Německý
souhlas
Doplniti
tekutinu
Písmeno řecké
abecedy
Bradavka
Rysy
Zkratka pro
nanometr
Slovenský
zbojník
Kalaba
Zkratka
sovětské kom.
strany
Šňupavý tabák
Horko
(nářečně)
Velikán
Rostlina
zběhovec
Kód státu New
York
1. DÍL TAJENKY
Živočich
(zoolog.)
Moravské
město
Narcis
Rosoly
Tajenka křížovky č. 43: „...že ji nečeká nic dobrého.” Výherce křížovky č. 43. Barbora Sonnkova z Ostravy
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
Dívka hovoří k otci:
„Tati, jeden chlapec ve škole mi
řekl něco, čemu jsem tak docela
nerozuměla. Říkal, že mám
pěkné čelní sklo, překrásný kufr,
super karosérii a moje nárazníky
jsou bezchybné.”
Otec na to: „Vyřiď mu, že jsi
ještě v záruce a jestli se opováží
zvednout kapotu, aby zkontroloval hladinu oleje, tak mu urvu
výfuk!”
RODINNÝ ROZHOVOR
Dcera: „Tati, jsem lesba.”
Táta: „To je v pohodě.
Druhá dcera: „Tati, já jsem taky lesba.”
Táta: Kruci, to v týhle rodině nikdo
nemá rád pinďoury?!
Syn: „Já jo!”
Všem svým obchodním
partnerĤm dČkujeme
za spolupráci.
ZamČstnancĤm OKD
pĜejeme pĜíjemné prožití
vánoþních svátkĤ a mnoho
úspČchĤ v novém roce
2015.
PĜipojujeme podČkování
za Vaší dĤvČru
a tČšíme se
na další úspČšnou
spolupráci.
„Pane doktore, každou noc se
mi zdá hrozný sen. Jdu po ulici
a vidím svou tchyni, jak vede
na provázku krokodýla. A ještě
teď se třesu strachy, když vidím
ty žluté oči, zelenkavou kůži
s puchýři a ohromná zubiska, co
mě chtějí roztrhat!”
Doktor zvolá: „To je strašné, vždyť
i já bych se vyděsil!”
„Ale to ještě nic není, pane doktore,
teď vám popíšu toho krokodýla!”
„Pane doktore, večer nemůžu
usnout. Musím pořád myslet na tisíc
věcí.”
„Tak tedy vypijte před spaním sklenku kyselého mléka.”
„Pak budu klidně spát?”
„To sice ne, ale budete myslet jen
na jednu věc.”
„Modlíte se doma před jídlem?” ptá
se policista kolegy.
„Ne, proč? Moje žena vaří výborně!”
6SROHþQRVW/05VUR
YêUREFH%U]GQêFKYR]tNĤ
D+\GUDXOLFNêFKVWRMHN
GČNXMH]DGRVDYDGQtVSROXSUiFL
DSĜHMHYãHPSUDFRYQtNĤP2.'DV
SĜtMHPQpSURåLWtYiQRþQtFKVYiWNĤ
YHVHOpXNRQþHQtOHWRãQtKRURNX
DPQRKR~VSČFKĤãWČVWtDKODYQČ]GUDYt
YQRYpPURFH
75/44-XVII/14
Sousede, měl byste si zatahovat
závěsy, když se milujete se svou
ženou! Včera jste byli krásně vidět,
jak...
No vidíte, a takto vznikají drby. Já
jsem včera vůbec nebyl doma!!
a zavřeštěla. Manžel si ji prohlédl a s klidem gentlemana
odpověděl: „Mě nevyděsíš, frajere, 15 let jsem ženatej s tvojí
ségrou!”
76/44-XVII/14
Stojí taka fajna robka na Sykoraku,
čučí do Ostravice, na sobě minisukňu, že ji z ni tanga lezu tajak vetřelec
z břucha.
Dojde za ňu taky chachar, zvedne
tu sukňu, vrazi jí ho tam tajak zbijak
do uhla na čelbě, ona sa zlekně a ječi
jak pominuta: „Co robiš? Co robiš!?”
A on v klidu: „Svařeča
ve Vitkovicach. Čemu se ptaš?”
Region
18. prosince 2014 | www.ihornik.cz
17
Černý humor jim není cizí
Mikulášský turnaj v tělocvičně ZŠ Prameny se neobešel bez čertů.
NA TATAMI SE „PRALI“
HORNÍCI I JEJICH DĚTI
KARVINÁ – Srdcovkoví judisté
z Moravskoslezského klubu Judo
Karviná první prosincovou sobotu už
po pětadvacáté pořádali oblíbený
Mikulášský turnaj. Letos poprvé
nejenom pro děti, jichž jako obvykle
závodily na dvě stovky, ale i pro veterány. Mikuláše s čerty přivedl sám
jeho předseda, bývalý pracovník
příprav ze šachty Mír Petr Rabas.
„Děcka předvedla, co se naučila mimo jiné i na srdcovkovém
soustředění v Jeseníkách. Úroveň
hodnotím tradičně výtečně, skoro
v každé kategorii jsme měli zástupce nejhůře na třetím místě. Medaile
získali například i Adam a Eliška
Bielczykovi, děti důlního elektrikáře
na hlavním darkovském závodě
Romana Bielczyka, “ řekl Rabas
k turnaji s účastí Čechů, Poláků
a Slováků.
Třetí místa vybojovali také
potomci horníka úseku Rubání 3
na ČSM, Klára a René Vlašicovi.
„Frantovi Vlašicovi se splnil další
sen, má konečně zlato v turnaji
veteránů Masters. V tom se zdatně
pral ve věku třiašedesáti let ostatně
i hornický důchodce, vysloužilý
darkovský vrtař Bronislav Szuscik,“
konstatoval předseda klubu.
uzi
ORLOVÁ – Jisté pochybnosti jímaly Láďu Angeloviče, má-li před
orlovským publikem během moderování večera se skupinou
The Tap Tap zavtipkovat na adresu havířů. Nicméně, dovolil si
to… a lidé v kulturním domě zareagovali stejně vřele a pohodově
jako na samotné vystoupení dvacetihlavého souboru tvořeného
hendikepovanými studenty a absolventy Jedličkova ústavu a školy v Praze.
„Horníci jsou přece taky kulturní lidé, ne? Pokud vyfárají a umyjou se, mohou jít do divadla na operu!“ opakoval později moderátor Láďa Prodanou
nevěstu v podání The Tap Tap
s tím, že jako obvykle začal na pódiu improvizovat. Na návštěvníky koncertu v Orlové, a ani dříve
v Karviné, si žádný extra recept
nechystal. Vsadil na to, že si havíři, stejně jako hendikepovaní dokážou dělat legraci sami ze sebe.
„Otázkou bylo, jak tuhle srandu vezmou ti, kterých se to týká.
Odpovědí byl smích a právě to,
myslím, nás spojilo. Ukázalo se,
že obyvatelé hornického kraje velmi dobře rozumí černému humoru,“ uvedl moderátor. The Tap
FOTO: Josef Lys
FOTO: MSK Judo Karviná
The Tap Tap vystupovali
v našem regionu dvakrát
díky partnerství s NOKD
Jedním z členů kapely The Tap Tap je klavírista Petr Hudec. Jeho táta kope uhlí na Darkově.
Moderátor vsadil
na to, že si horníci
dokážou stejně jako
hendikepovaní dělat
legraci sami ze sebe.
je. A tím se stal v Orlové i Karviné
Tap nakonec ve středu 10. prosinnevidomý klavírista Petr Hudec
ce na druhém koncertě v regio(16), jehož táta kope uhlí v parnu připraveném díky partnerství
tě hlavního předáka Zbyňka
s těžařskou nadací bavili zaplněRzidkého na Závodě Důl Darkov.
ný sál půldruhé hodiny.
„Ukazujeme, že Jedličkův ústav
„Že nás publikum nechce pustit z pódia, to je běžnáá věc.
a škola v Praze je vzdělávací systém pro
Naopak míň obvykyklávac
lidi se speciállé je to, že obyvatelid
ními
potřebami
lé Orlové a předn
www.s
z celé republiky,“
tím Karviné byli
birkaju
s.cz
podotkl Ornest.
ochotni přispět
Na tom
The Tap Tap
na něco v Praze.
to web
us
na vzn
ik unik e dá přispět
načerno
– jak kaNa našem sbírkoátn
vacího
systém ího vzdělápela svou letošvém účtu pro vyp
u v Jed
lič
ústavu
ní šňůru nazvala –
budování vzdělán
v Praze kově
.
zanechali v kulturvacího centra Studeoo
zan
domě v Orlové až
v Jedličkově ústavu přiním d
bývají peníze. Boří too mýty
mýty,
do Vánoc menší připomínku. A to kolekci kreslených vtipů
že lidé nepomáhají Pražákům,
o hendikepovaných vytvořenou
protože ti se přece mají dobčeskými kreslíři z časopisu Sorry.
ře,“ upozornil kapelník Šimon
„Je velmi důležité brát i vážné věci
Ornest.
s nadhledem. Přijďte se na výstaThe Tap Tap i proto na akcích
vu podívat,“ vzkázali členové kav různých regionech představují
pely The Tap Tap.
coby speciálního hosta právě člena pocházejícího z daného kraRadek Lukša
Výstava kreslených vtipů o hendikepovaných je k vidění v orlovském kulturním
domě do Vánoc.
SRDCOVKOVÍ KRASOBRUSLAŘI
POŘÁDAJÍ PŘEDVÁNOČNÍ AKCI
Společnost Eurest přeje všem zaměstnancům OKD a.s.
a celé hornické veřejnosti krásné a šťastné Vánoce, plné pohody,
spokojenosti a prožité se svými nejbližšími. V novém roce 2015 hodně
zdraví, osobní spokojenost a mnoho pracovních úspěchů.
Sváteční atmosféru si obohaťte staročeskou pochoutkou.
„Muzika“
Je to staročeská pochoutka, jedla se jako dezert s krajíčkem vánočky ne jen na Štědrý den,
ale i po celou zimu, protože suroviny na ni byly dostupné pro všechny vrstvy obyvatelstva.
Suroviny
400 g směsi sušeného ovoce (jablka, švestky
a hrušky), 50 g cukru, kousek dobře omyté citrónové kůry, menší svitek celé skořice, 4-5 hřebíčků, 60 g rozinek, 100-200 g směsi lískových
a vlašských ořechů a mandlí, strouhaný perník,
citrónová šťáva.
„Za podporu od těžařské
nadace jsme moc
vděčni! Každá koruna je
dobrá a sportování není
levné – když vezmete
cesty, jídlo, ubytování
a trenéry,“ řekl
předseda oddílu
David Rucki.
Postup přípravy receptu
Opláchnuté ovoce zalijeme studenou vodou tak,
aby ovoce bylo potopené a necháme bobtnat asi
3 hodiny (můžeme i přes noc). Pak přidáme cukr,
vložíme koření a kůru a zvolna uvaříme do měkka
a do husta. Před koncem varu přidáme propláchnuté rozinky a posekaná jádra ořechů. Chvilku
povaříme a dochutíme citrónovou šťávou. Po vychlazení vyjmeme koření a podáváme. Někde se
muzika zahušťovala perníkem.
FOTO: TJ Slavoj Český Těšín
ČESKÝ TĚŠÍN – V čele s mistrem
ČR v kategorii mladších žáků
Romanem Musilem se na zimním
stadionu v Českém Těšíně od 13
do 15 hodin představí v úterý
23. prosince oddíl TJ Slavoj, jehož
krasobruslaři sbírali úspěchy pod
hlavičkou Srdcovky. Led plný zábavy nabídne exhibici dětí i bruslení veřejnosti.
Nella Kopećová na letošním mistrovství ČR.
„Kluků je v krasobruslení obecně málo. Pár jich je v přípravce, a pak máme kromě Romana
jen Richarda Horáka, jehož otec
Petr je vedoucím oddělení přípravy výroby na Darkově. Ríša je junior a letos měl také program
Eurest přeje
dobrou chuť!
na Mistrovství ČR,“ uvedl báňský
záchranář Artur Kopeć. Ten pro
malé krasobruslaře vedené trenéry
Michalem Matlochem a Lukášem
Rakowskim vyřídil i minigrant
Nadace OKD – v pořadí už druhý.
Prvním patronem se stal předloni technik úseku větrání a bezpečnosti z Darkova Milan Kučera,
jehož dcera Markéta reprezentovala TJ Slavoj Český Těšín do letošního jara. „Dětí je v oddíle přes
dvacet. Od přípravky přes žákovské kategorie až po juniory,“ pokračoval Kopeć s tím, že jedenáctiletá dcera Nella si taktéž nevedla
špatně. Havířovskou růži vyhrála,
na Velké ceně Prahy byla druhá a
na MČR v Mladé Boleslavi čtvrtá.
„Všechno tohle ale obnáší spoustu času – tréninky má Nella šestkrát týdně. V úterky a čtvrtky například od šesti ráno do půl osmé.
Třicet minut protahování, pak hodina na ledě. Odpoledne to samé
plus půlhodinka cvičení po bruslení. A k tomu gymnastika, posilování, balet i atletika. Pak exhibice a závody, těch je za sezonu osm
až deset po republice. Kdo do toho
kolotoče nahlédne, docela se diví,“
poznamenal Kopeć.
Radek Lukša
74/44-XVI/14
Hornická kariéra od roku 1988
Artur Kopeć, patron srdcovkového
projektu.
Dělat na směny na ZBZS Závodu
Důl ČSM docela vyhovuje Arturu
Kopećovi, jelikož tak lépe stíhá vozit
dceru na tréninky krasobruslení.
Záchranářem u stálého sboru je
pátým rokem, stejnou dobu předtím dělal dobrovolného. Vyučený
důlní zámečník začínal na šachtě
Gottwald (František) v úseku likvidací porubů a výklizu, vyzkoušel, jak
to chodí i na čelbách. Pokračoval
na Duklu, kde pracoval v rubáňovém úseku, stejně jako poté před
nástupem k ZBZS na ČSM.
Inzerce
číslo 43 | ročník 44
13/44-XVIII/14
18
Inzerce zdarma
pro zaměstnance OKD
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 44
Dne 27.
12. 2014 si
připomeneme
8. výročí úmrtí
pana Štěpána
Furendy
z Karviné, který
tragicky zahynul
na již bývalém
dole Doubrava. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Eva a dcery
Renata a Adriana.
PRODEJ
Prodám zděnou garáž ve velice
dobrém stavu v Karviné 6. Levně.
Inf. na tel.: 608 802 653.
Zájemci o inzerci prosím
kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:
tel.: 732 829 149
e-mail: [email protected]
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní
(ISTR)
Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
915
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce
(DSP)
309
OSTRAVA - PORUBA
cestovní kancelář
NÁKUPNÍ STŘEDISKO
naproti Domu sester
ZAHÁJEN PRODEJ LÉTO 2015
Naše společnost děkuje
všem obchodním partnerům
SLEVA FIRST MOMENT do 31. 1. 2015
až -20%, DÍTĚ ZDARMA!
za spolupráci v roce 2014
NEBO 2 DĚTI každé platba jen 1.500 Kč !
a přeje příjemné prožití
NAVÍC VĚRNOSTNÍ SLEVA 3% a 10% záloha do 31. 1. 2015
vánočních svátků,
LUXUSNÍM AUTOKAREM – 7 nocí
mnoho štěstí a zdraví
CHORVATSKO – Crikvenica, Selce, Krk, Kraljevica
• s námi za NEUVĚŘITELNĚ LEVNÉ CENY, již včetně dopravy!
v roce 2015.
ŘECKO – Chalkidiki (Polichrono)
• SLUNCE, PRŮZRAČNÉ MOŘE, ŠIROKÁ PLÁŽ - RÁJ NA ZEMI!
ITÁLIE – Cesenatico (kemp)
• ABSOLUTNĚ NEJLEVNĚJŠÍ DOVOLENÁ S PLNOU PENZÍ U MOŘE!
LETECKY z OSTRAVY – 7 a 10/11 nocí
TURECKO
• VYNIKAJÍCÍ KLIENTSKÝ SERVIS!
• ODLET V BRZKÝCH RANNÍCH HODINÁCH!
VOLEJTE: 727 890 150, mail: [email protected]
Kompletní nabídka na www.jokratour.cz
78/44-XVIII/14
Dne 24. 12.
2014 vzpomeneme nedožité
58. narozeniny
pana Františka
Skovajsy z Dolu
Hlubina. Dne
10. 1. 2015
vzpomeneme
12. výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Vlasta, dcera Andrea s rodinou
a syn Jan.
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz.
Výběrová řízení/Horník speciál.
8/44-XVIII/14
„Odešel jsi
bez slůvka
rozloučení tak
náhle, že těžko
k uvěření. Tvůj
život byl práce,
Tvůj odchod je
náš velký žal.“
Dne 29. 12.
2014 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí pana Lubomíra Zamarského
z Karviné-Ráje. S láskou vzpomínají
manželka, syn, dcera s manželem
a vnoučata.
21/44-XVIII/14
VZPOMÍNÁME
6SROHNNURMRYDQìFKKRUQtNśSʼnLREFL6WRQDYD
9iPGėNXMH]DSRPRFDVSROXSUiFL
YOHWRåQtPURFHNG\MVPHRVODYLOLYìURĀt]DORçHQt
3ʼnHMHPH9iPL9DåLPEOt]NìPSʼntMHPQpSURçLWtYiQRĀQtFKVYiWNś
DYåHMHQWRQHMOHSåtKRGQė]GUDYtSRKRG\
59/HBC2014/14
77/44-XVIII/14
RVREQtFKLSUDFRYQtFK~VSėFKśYURFH
Górnik
18 grudzńia 2014 numer 44 rocznik 11
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: „PRAWIE WYPADEK” – 3 N - Na szczęście nie było nieszczęścia
Górnicy przodkowi, na
których można polegać
Górnicy z brygady
głównego przodowego
Damiana Szkota i
kierownika odcinka
Janusza Zgudy wywalczyli
w tym roku trzeci wynik
limitowy w ramach
Zakładu Kopalni Darków
To wykwalifikowani
i niezawodni górnicy
„To dobrze przygotowani do fachu, zdyscyplinowani i niezawodni pracownicy,” ocenia ich pracę Zenon Maćkowiak, kierownik operacyjny firmy zewnętrznej
Alpex. „Dodatkowo sami sobie
przygotowali wyrobisko, zainstalowali technologie. Przecznicę
wykonali w czystym kamieniu z
wybudowaniem krzyża, po prostu
elegancka praca,” dodaje.
Również kierownik odcinka zadowolony jest ze swoich współpracowników. „Wszyscy wykonują uczciwą pracę, z najwyższą
dbałością. Oddają wysokiej jakości dzieło, wykonują normy w
więcej niż stu procentach i - co
jest najważniejsze – udaje im się
pracować bez wypadków,” podkreśla Zguda.
Bezpieczeństwo
na pierwszym miejscu
„To prawda. Na bezpieczeństwo
kładziemy największy nacisk,”
Damian Szkot (60)
18 lat pracował na polskich kopalniach, z czego 15 lat jako ratownik
górniczy. Do spółki OKD przyszedł
w roku 1995 i podjął pracę na
przodku, rok później przeszedł do
oddziału robót przygotowawczych,
gdzie pracował na stanowisku
kombajnisty. W roku 2001 objął
stanowisko głównego przodowego
brygady chodnikowej. Ma trzech
dorosłych synów i córkę. Do pracy
w Zakładzie Kopalni Darków dojeżdża z Bialska Białej, gdzie mieszka.
Ludzie zespołu
główny przodowy: Damian Szkot
kierownik odcinka: Janusz
Zguda
przodowi zmianowi: Grzegorz
Widuch, Tomasz Targosz,
Stanisław Potyrak, Stanisław
Nocula
mechanik odcinka: Daniel
Dastig
FOTO: Josef Lys
DARKÓW – Zaledwie 22 dni listopadowych wystarczyło im do wykonania postępu 63 metrów w drążeniu chodnika 240 561 w profilu
K-19. Ustaloną normę dla wyniku
limitowego pokonali o 19 metrów
wypełniając zadanie w 143,2 procentach. To trzeci wynik limitowy
liczącej trzydziestu członków załogi Alpex 5 głównego przodowego Damiana Szkota i kierownika
odcinka Janusza Zgudy.
nia zachowam dla siebie,” mruga
do nas i jednocześnie ucina ciekawskich dowcipnisiów. „Pragnę
jednak życzyć spółce OKD wielu
sukcesów gospodarczych w roku
następnym, aby dobrze się wiodło
wszystkim kolegom-górnikom
nie tylko w pracy, ale także prywatnie, w życiu osobistym,” przesyła życzenia doświadczony górnik.
Josef Lys
Nad mapą kopalni pochylają się (od prawej) Damian Szkot, Zenon Maćkowiak
i Janusz Zguda.
potwierdza słowa kierownika
główny przodowy. „Poza poszanowaniem dla przepisów, absolwowaniem szkoleń w ramach bhp
i dziesięciominutówek przed każdą zmianą dbamy na porządek i
pilnujemy się nawzajem, pomagamy sobie. W ten sposób chronimy się przed wypadkami,” tak
wyjaśnia osiągane przez nich dobre wyniki Szkot. Jednocześnie
zwraca uwagę na zasługi osób,
które stwarzają warunki dla ich
bezkolizyjnej pracy. „Pragnę pochwalić wszystkich za wzorową
współpracę, również kolegów z
odcinka technicznego i konserwacji, przede wszystkim ślusarza Bogusława Kalembę. Dzięki
tym kolegom i ich dobrze zorganizowanej pracy cała technologia funkcjonuje bez poważniejszych awarii, w trakcie drążenia
nie wstrzymują nas przestoje, pod
ręką mamy niezbędne wyposażenie, po prostu możemy się skupić
na swej pracy.”
Krótki ekskurs historyczny
W powierzonych im zadaniach brygada dowodzona przez
Damiana Szkota sprawdza się do-
skonale. Sam główny przodowy
przepracował na kopalniach 38 lat
– 18 na polskich, 20 lat w ramach
OKD. Jako jeden z najbardziej doświadczonych i najbardziej niezawodnych speców wraz ze swoim zespołem od kwietnia 2011
do 12 grudnia 2012 brał udział
w drążeniu unikatowego przekopu między kopalniami Darków i
Karwina o długości ponad trzy kilometry. Jego parametry zapierają
STONAWA – Milowymi
krokami zbliżają się
święta i najwyższy czas
poczynić przygotowania
do wieczerzy wigilijnej.
W jakim nastroju i z
jakimi postanowieniami
usiądzie do niego –
zapytaliśmy jednego
z przedstawicieli firmy
zewnętrznej działającej w OKD –
Stanisława Cichonia, prezydenta
WPBK – BIS.
Jak wiodło się firmie w dobiegającym końca roku? W jakim nastroju zasiądzie pan do wieczerzy wigilijnej?
Rok 2014 był rokiem, w którym
przejąłem pałeczkę prezesa od
poprzednika, mojego przyjaciela
i długoletniego współpracownika
Jozefa Woznicy, który odszedł na
wieczną szychtę. W mijającym roku
borykaliśmy się z wieloma problemami, tak samo jak cała gospodarka, ale mimo to na wymagającym
czeskim rynku zwiększyliśmy pod
koniec roku zatrudnienie. Przez 14
lat naszej działalności wykonujemy
zlecenia w sposób zadowalający
spółkę OKD. Stawiamy na bezpieczeństwo pracy i poświęcamy wiele
uwagi nieustannemu poprawianiu
wskaźników BHP. Niestety, muszę
wspomnieć tragiczny
w skutkach wypadek
naszego kolegi Grzegorza
Mącznika, który zginął
w marcu w podziemiach
kopalni ČSA. Cześć jego
pamięci.
Z jakimi postanowieniami wchodzi pan do nowego roku 2015? Jakie są pana
życzenia?
Oczywiście wchodzimy do nowego
roku pełni optymizmu z wielkimi planami. Uważam, że wszyscy musimy
stawić czoło wyzwaniom, które przed
nami kładzie gospodarka światowa.
Wspieramy dążenia OKD, aby utrzymać się na tak trudnym rynku węgla
kamiennego. Nasze cele są jasne chcemy dalej współpracować z OKD i
wykonywać zlecone prace bezpiecznie, solidnie i wydajnie. Chciałbym
zapewnić naszych partnerów, że na
firmę WPBK – BIS CZ mogą zawsze
liczyć i polegać.
Korzystając z okazji, chciałbym
złożyć najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę
dla wszystkich pracowników i ich
bliskich.
Jubilaci w grudniu
W grudniu obchodzą swe zacne jubileusze podani poniżej pracownicy firm zewnętrznych:
ALPEX, s. r. o.
Bukowski Jacek
Frątczak Krzysztof
Garus Waldemar
Janasek Dariusz
Kocur Henryk
Morciniec Mirosław
Rekordowe osiągnięcia
górników przodowych Damiana
Szkota w trakcie przekopu między kopalniami Darków i Karwina
sierpień 2011
80 metrów
wrzesień 2011
88 metrów
styczeń 2012
95 metrów
listopad 2012
80 metrów
dech w piersiach. Szerokość minimalna to 6,7 metrów a wysokość
4,5 metrów, z tym że w miejscach
maksymalnego profilu to odpowiednio 8,7 i 5,5 metrów. Przekop
został wykonany metodami standardowymi za pomocą wiercenia, pracy z materiałem wybuchowym i podziemnymi kompleksami wydobywczymi.
Brygady, które pracowały w
kierunku od Darkowa, wykonały wtedy razem 1.580 metrów, o
129 metrów więcej w porównaniu
z kolegami z Karwiny. Absolutny
rekord nosi datę ze stycznia 2012
roku – górnicy wykonali 95 metrów chodnika osiągając średni dzienny postęp 3,33 metra.
Rekord należy do zespołu Szkota.
Największy miesięczny postęp
odnotowano od strony kopalni Karwina w maju i listopadzie
2012 – w każdym z miesięcy wykonano zgodnie 74 metrów.
Wszystkiego dobrego
w nowym roku
79/44-XIX/14
„To już historia,” uśmiecha się
Szkot. „Należy myśleć o współczesności oraz tych latach, co
przed nami. Teraz musimy w
szczęściu i zdrowiu dokończyć
zadania bieżącego roku. A czego życzę sobie od nadchodzącego
nowego roku?” powtarza zadane pytanie, a jego figlarny wyraz
twarzy wywoła śmiech obecnych
kolegów. „Moje prywatne życzeHorník-Górnik ƒ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys ƒ E-mail: [email protected] ƒ Tel.: +420 596 262 801 ƒ Komórka: +420 605 279 864
Z optymizmem patrzę w nowy rok
Rajwa Marek
Wasilewski Kazimierz
THK-ČECHPOL, s. r. o.
Gunár Dušan
POLCARBO, s. r. o.
Staciwa Grzegorz
Respondek Eugeniusz
Musiał Sławomir
Kadra kierownicza
firm składa wszystkim
Zacnym Jubilatom życzenia przede wszystkim
zdrowia, szczęścia,
pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym.
Do życzeń dołącza się
także redakcja naszego
tygodnika.
jk
20
Górnik
číslo 44 | ročník 44
Współpraca czesko-słowacko-polska BarbórkoRadowanie zakończyło
zaowocowała fedrowaniem
jubileuszowy dziesiąty rok
Górnicy Grzegorza Dąbka
w chwili obecnej osiągają
rekordowe wydobycie w
Zakładzie Kopalni ČSM –
pomimo tego, że rozpoczęli
prace wydobywcze
dopiero w pierwszym
tygodniu listopada
Parametry wyrobiska 364 206
ƒ przeciętna grubość pokładu
209 centymetrów
ƒ długość pokładu 128,9
metrów
ƒ 113 sztuk obudowy zmechanizowanej BUC 13/31
ƒ kombajn Eickhoff SL 300
ƒ ścianowy przenośnik zgrzebłowy PF 6/1042
ƒ przenośnik zbiorczy PF
4/1132
ƒ kompleks ścianowy PZF 11
FOTO: Radek Lukša
SSB przekazano czeki
na łączną kwotę
460 590 KCZ + 40 EURO
w ramach imprezy
kulturalno-towarzyskiej
Kierownik odcinka Krzysztof Sędkowski (z lewej) i główny przodowy Grzegorz
Dąbek z Polcarbo.
przykład dyrektor wykonawczy
OKD Dale Ekmark, dyrektor ds
ekonomicznych i personalnych
Jan Jurášek, obecny był i dyrektor Fundacji OKD i wielki donator Stowarzyszenia Martin Olša.
Wszyscy oni przekazali dzieciom
symboliczne czeki. Piękne kwoty uzbierali pracownicy Zakładu
KARWINA − Tradycyjne zakończeKopalni Darków, którzy przenie sezonu przez Stowarzyszenie
kazali 80.000 koron. Z zakłaświęta Barbara miało miejsce
du Kopalni Karwina przekazaw pierwszą sobotę grudnia w
no kwotę jeszcze o 50 tysięcy koKarwinie, konkretnie w tutejron wyższą. W tyle nie pozostali
szym Domu Kultury Przyjaźń.
ani pracownicy Zakładu Kopalni
Przybyło ponad 200 osób, aby raČSM, którzy uzbierali 65.000
zem wspominać ubiegły rok, w
koron. Pracownicy Zakładu
trakcie którego przeżyli wspólnie
Usług Serwisowych przekazawiele pięknych chwil.
li Barbórce 30.000 koron, iden„Barbórka ma za sobą pierwtycznie co Zakład Przeróbki
szą dekadę i to bardzo ważWęgla. Jednak największą
ne. W chwili obecnej
kwotę przekazał Zakład
mamy
osiemdzieKopalni Pasków, gdzie
siąt osieroconych
nie tylko w ramach
dzieci, których
Šachťáku 2014 uzbieojciec nie wrócił z pracy w górTo kwota, którą rano 125.590 koron +
40 euro. Czeki opienictwie, z czego
przekazali
wające na te kwoty
27 to dzieci pol-
Tradycyjny ostrawski Landek
wymienili na Karwinę. Powód
jest prosty – w Ostrawie nie wydobywa się już węgla i większość
kopalni ulokowanych jest w
Zagłębiu Karwińskim. „Jednak
najważniejszym powodem był
fakt, iż większość dzieci i rodziców ma bliżej do Karwiny, również pod względem dojazdu,“
zdradza Monika Němcowa.
Między prawie że dwustu obecnymi były matki, które zrzeszone są w Barbórce od początku,
ale były i nowe twarze. Na przykład Silvia Zahatlanowa z synem Jakubem Golasowskim są
członkami Stowarzyszenia dopiero rok. „Jestem zachwycona
atmosferą. Pozostajemy w kontakcie przede wszystkim z Martą
Szamaránską, która bardzo się
o nas troszczy. To taka nasza
druga mama. Nie tylko jej pragniemy z całego serca podziękować,“ powiedziała Zahatlanowa.
Inaczej rzecz się ma z dziś
dwudziestodwuletnią Andreą
wręczono na podium przedstawicielom Stowarzyszenia, dzieciom
i matkom.
Ivanową, która jest członkiem
Stowarzyszenia od chwili jego
założenia. Ojca straciła podczas
zawalenia się skał na Kopalni
Łazy. Miała wtedy 11 lat, ale nawet po tylu latach jest to dla niej
bolesny temat. „Myślę o ojcu w
trakcie całego roku, ale naturalnie w okresie świąt Bożego
Narodzenia wspominam go bardziej intensywnie,“ przyznała.
Całe przedpołudnie wypełnione było rozmowami, biesiadą, wspólnym śpiewem, dzieci ucieszyło przedstawienie teatralne czy wystąpienie perkusistów z grupy Camara, która
wykorzystuje w swej twórczości
rytmy narodu Mandeng z Afryki
Północnej. Na końcu nie zabrakło świętej Barbary, patronki
górników, ani Mikołaja z diabłem
i aniołem, którzy przekazali dzieciom podarunki. Konferansjerką
zajmowała się przez cały czas
Izabela Kapias, dyrektor Domu
Kultury Orłowa.
460 590
W trakcie przenoszenia obudoBastavu CZ dowodzonych przez
wy zmechanizowanej nie dało
Miroslava Pavana i górników z
się poskładać pasów transportobrygady ścianowej Dąbka.
wych ani innych urządzeń maszyDokończenie
likwidanowych czy elektrycznych, poniecji wyrobiska 391 004 i przyjważ trasa transportowa była ukieście Słowaków z Bastavu oraz
runkowana w kierunku
Polaków z Polcarbo, któwlotu wyrobiska,“ podrzy wsparli etatowych
kreśla Fliega. Jego
górników z oddziału
zdaniem korzyści
zbrojenia, również
należy szukać w
zasadniczo odmieTo wartość osiągana
stwierdzeniu uchyniło sytuację. „Do
bień w trakcie różpołowy paździerw chwili obecnej
nych czynności zanika mieliśmy boprzez zespół
istniałych podczas
wiem problem z
Polcarbo.
przeprowadzki techniedostateczną obnologii lub uzbrajania –
sadą personalną na
i wyciągnięcia z nich wniozmianach,“ opisuje Fliega
sków na przyszłość!
dodając, że „gorące chwile“ zgoZespoły Dąbka otworzyły wytowała im zarówno samotna przerobisko 364 206 w pierwszym
prowadzka obudowy BUC 13/31
tygodniu listopada. „W trakcie
na dole, jak i transport technolotrudnego przejścia z przecinki do
gii na powierzchnię. Przegląd wypokładu, gdzie natrafili na wznios
eksploatowanego wyrobiska posięgający nawet półtora metra
kazał, że do naprawy muszą zona skałę, sprawdzili się osiągając
stać oddane praktycznie wszystnajlepsze oceny,“ uzupełnia kiekie części parku maszynowego
rownik produkcji Marian Bőhm.
– a łączenie czynności naprawGórnicy z Polcarbo w chwili obecczej i montażowej okazało się
nej osiągają o wiele lepsze wyniki
niemożliwe.
w porównaniu z pozostałymi bryCiężko było także w trakcie ingadami ścianowymi – Arkadiusza
stalacji technologii w nowym
Strenczka (331 315), Krzysztofa
miejscu pracy. „Sekcje przetransKrażewskiego (332 205) i
portowane z powierzchni monRostislava Špalka (331 102).
towaliśmy dopiero po zainstalowaniu 91 przeniesionych sztuk.
Radek Lukša
darczyńcy.
2200 ton
FOTO: Adam JAnuszek
STONAWA – Postęp frontu eksploatacyjnego ponad cztery metry
dziennie. To wynik, jaki osiągnęli
w południowym ruchu górniczym
Zakładu Kopalni ČSM w ścianie
364 206 górnicy dowodzeni przez
głównego przodowego Grzegorza
Dąbka z odcinka Polcarbo, któremu szefuje Krzysztof Sędkowski.
Fedrowanie jest możliwe dzięki świetnie wykonanej przeprowadzce sekcji (vide Górnik
41/2014) z wyrobiska 391 004 na
Północy wraz z ponownym zbrojeniem, które udało się dokończyć
w 49 dni!
„Czesko-słowacko-polsko brygada w trakcie przygotowania
wyrobiska 364 206 ponownie
pokazała, że potrafi wziąć się do
pracy i zlikwidować manko, które powstało w stosunku do harmonogramu zaplanowanej pracy.
Z sukcesem powtórzyła współpracę z roku ubiegłego w trakcie
przygotowań do otwarcia wyrobiska 401 309,“ technik zmianowy
z odcinka uzbrojenia oraz likwidacji Roman Fliega tak komentuje starania górników z odcinka zbrojenia i likwidacji dowodzonych przez głównego przodowego Petra Dančíka z odcinka
Jána Mračny, dalej pracowników
Stowarzyszenia święta Barbara
skie. Wszystkich aktywnie wspieramy. Naszym największym życzeniem jest to, aby nie było
nas więcej,“ stwierdziła prezes
Stowarzyszenia święta Barbara
Monika Němcowa dziękując jednocześnie wszystkim członkom
zarządu, których za ostatnich10
lat było naprawdę wielu, jak również wielkim i małym darczyńcom
za wsparcie. Zdaniem Němcowej
Stowarzyszenie święta Barbara
w największym stopniu wspiera
finansowo kształcących się studentów, to jedna trzecia z wszystkich osiemdziesięciu dziecięcych
członków. „Największe kwoty
przekazujemy na kształcenie oraz
aktywność wolnoczasową dzieci,“ wyjaśnia Němcová.
SSB jest unikatowe
„Pracowałem w górnictwie w
wielu krajach świata. Jednak
Stowarzyszenie święta Barbara
jest unikatowe na skalę światową. Możemy być dumni z tego, że
los rodzin, który żywiciel zginął
w tracie pracy w górnictwie, nie
jest nam obojętny i otaczamy ich
opieką. Również dzięki Barbórce
dzieci mogą studiować i przygotować się dobrze do wejścia w dorosłe samodzielne życie, na co
na przykład nie byłoby ich stać
bez wsparcia Stowarzyszenia.
Staramy się im w ten sposób przynajmniej ułatwić trudną sytuację,
w której rodziny znalazły się po
śmierci ojca lub męża,“ powiedział Ekmark.
Dary od poszczególnych
zakładów
W Przyjaźni nie zabrakło także przedstawicieli władz spółki OKD, która jest organem założycielskim i największym donatorem Barbórki. Przybyli na
'ėNXMHPHYHGHQt2.'DVYHGHQt'ROX.DUYLQiLRVWDWQtP
REFKRGQtPSDUWQHUśP]DVSROXSUiFLYURFH
Po raz pierwszy w Karwinie
Organizatorzy po raz pierwszy zmienili miejsce spotkania.
Adam Januszek
Duża rodzina, która wspiera się nawzajem!
Pracownik resortu kultury
oraz kronikarz Zdeňka
Bínová nieodłącznie należy
do Stowarzyszenia święta
Barbara.
80/44-XX/14
9HGHQt7+.ÿ(&+32/VUR
KARWINA – Pani Zdeňka działa w
Stowarzyszeniu święta Barbara od
jego powołania do życia. Ten rok
powinien być jej ostatnim, ponieważ
syn Dan skończył uczelnię i uzyskał
tytułu inżyniera. Pracownik kultury
i kronikarz Zdeňka Bínová pragnie
kontynuować swą pracę, jeśli tylko
będzie to możliwe. Wolontariat
na rzecz Barbórki jest dla niej
wszystkim.
„Nie jestem pewna, jak ustosunkuje się do tego zarząd, ja
osobiście chciałabym kontynuować
swą pracę. To dla mnie zaszczyt,“
przyznaje Zdeňka Bínová podczas
BarbórkoRadowania, które miało
miejsce 6 grudnia w karwińskim
Domu Kultury Przyjaźń. Podkreśla,
że w roku 2004, gdy założono
Stowarzyszenie Obywatelskie
święta Barbara, jej życie odmieniło
się. „Do tamtej pory było mi trudno.
Barbórka bardzo mi pomogła, po
prostu znalazłam nowy cel w życiu,“
FOTO: Adam Januszek
9åHP]DPėVWQDQFśPÀUP\]DPėVWQDQFśP2.'DVDMHMLFK
URGLQiPSʼnHMHPHSʼntMHPQpDNOLGQpSURçLWtYiQRĀQtFKVYiWNś
'RURNXSʼnHMHPHYåHPSHYQp]GUDYtRVREQtLSUDFRYQt
~VSėFK\DKRUQLFNpåWėVWt
Zdeňka Bínová z kroniką, w której
odnotowano piękne chwile spędzone
razem w Stowarzyszeniu święta
Barbara.
twierdzi Bínová. Męża straciła podczas tragedii, jaka miała miejsce
na kopalni na jesieni 1987 roku.
Wspólnymi mianownikiem
tej wielkiej barbórkowej rodziny
jest zdaniem pani Bínowej los.
„Moment tragedii, w wyniku
której nasi mężowie stracili życie,
nas połączył. Przez dziesięć lat,
które upłynęły, połączyły nas,
i nasze dzieci, więzy przyjaźni.
Odwiedzamy się nawet poza zaplanowanymi imprezami, dzwonimy do
siebie. Wszyscy się dobrze znają,
rozmawiają razem, nawet na portalach społecznościowych. Nowe
mamy starają się także od razu
włączyć do naszych aktywności,
nie czyni im to trudności“ opisuje
Bínová.
Jej zdaniem bardzo ważna jest
świadomość, jaką ma mężczyzna,
głowa rodziny, że jeśli cokolwiek
przytrafi mu się w trakcie pracy pod
ziemią i nie wróci między swoich,
to Barbórka zatroszczy się o jego
rodzinę. „Wiem, że niektórzy górnicy
regularnie co miesiąc wpłacają na
rzecz Barbórki choćby sto koron.
Nawet taka drobna kwota może
pomóc,“ dodała Bínová.
aja
Nadace
OKD
18. prosince 2014 číslo 44 ročník 44
www.nadaceokd.cz
FOTO: Nadace OKD
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Tým těžařské nadace u vánočního stromečku. Zleva stojí Martin Olša a Nikola Vavrous, zleva sedí Zuzana Macháčková, Karolína Drozdová a Michaela Kühtreiberová.
Nadační tým hodnotí končící
rok a vyhlíží ten nový
Kompletní tým NOKD
hovořil o neziskovkách,
ale i obyčejných lidech
s chutí pomáhat jiným
OSTRAVA – Ačkoliv je působení
těžařské nadace orientováno především do míst, kde společnost
OKD dobývá uhlí a provozuje aktivity s ním spojené, nedá se říci, že
by její význam pro společnost klesal. Naopak – vždyť v programech
Pro zdraví, Pro budoucnost, Pro
radost, Pro Evropu a fondech podpořila letos 67 projektů, plus další
čtyři v Sídliště žije a 69 v Srdcovce!
Požádali jsme její tým, aby se závěrem roku pohovořil o minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
Jak hodnotíte uplynulých dvanáct měsíců?
Martin Olša, ředitel Nadace OKD:
Naším cílem je, aby Nadace OKD
patřila stále k hlavním podporovatelům moravskoslezského regionu, a to s důrazem na své kořeny. Čili na společnost OKD, o jejíž jméno se opírá. Končí sedmý
rok našeho působení a za tu dobu
si nadace získala respekt nejen
v regionu, ale v rámci celé repub-
liky. A to je zásluha celého týmu!
Letošní rok bohužel pokračoval
ve znamení úspornosti a efektivnosti na všech frontách, což se nevyhnulo ani naší nadaci. Díky rezervám z předchozích let nicméně pokračujeme v podpoře neziskových organizací. Peněz je sice
méně, přesto jsem rád, že můžeme nadále přispívat a pomáhat
dobré věci. Nadace OKD si uvědomuje odpovědnost za kraj, kde
naše dárcovské firmy působí.
Kde je pomoc Nadace OKD
nejzřetelnější?
Karolína Drozdová, zástupkyně
ředitele Nadace OKD:
Je to v uvádění spousty hezkých
a potřebných projektů do života.
Stali jsme se největším podporovatelem v sociální oblasti, ale nezapomínáme ani na další. Babičky
a dědečkové mají pohodlné postele, hendikepovaní našli práci a děti si můžou hrát na nových
hřištích. Kolem neziskových organizací se pohybují velmi nadšení lidé, bez nich by to opravdu nešlo. Potřebný, zajímavý, výjimečný
a jedinečný je svým způsobem každý z projektů. Letos jsme pomohli postavit dvě hřiště pro moderní a netradiční, náročný a krásný
sport dnešní doby – workout, který můžou provozovat jak kluci, tak
i holky. Výjimečný je i kulturní program v Karviné, který zabezpečovala organizace Iniciativa Dokořán
s desítkami dobrovolníků, a vytváří tak zajímavé prostředí pro mladé. Když se však ohlédnu nazpět,
Nadace OKD byla, je a bude vždy
něčím výjimečná. Například program pro zlepšení veřejných prostranství byl natolik úspěšný, že
naše projekty zařadila do vysílání Česká televize. Skvělý byl nadační bezBAR, který dával práci lidem na invalidních vozíčcích.
K mému nejmilejšímu patří projekt Základní školy ve Staré Bělé,
kde nakoupili barvy a namalovali
na chodbách i venku skákací panáky pro děti. Děti se zabaví, protáhnou a nestojí frontu v bufetu, nýbrž před panákem. Kuriózní je mimochodem to, že celý projekt stál
1100 Kč, slovy jedenáct set korun!
Jaká je zpětná vazba od veřejnosti, obcí a neziskovek?
Zuzana Macháčková, projektová
a administrativní koordinátorka:
Neziskovky i obce jsou rády, že
neustále fungujeme a přispíváme
jim. I když finanční zdroje mírně
vyschly, pořád jsme tady a máme
chuť pracovat. Srdcovkoví patroni dokážou dělat kouzla i s menšími částkami, jsou za podporu moc
vděční. To dokazuje také fakt, že
jsme neustále zváni na akce, dostáváme pěkné fotky a občas se
i osobně setkáme při odevzdávání různých dokumentů. Srdcaři
na naši novou výzvu opravdu už
netrpělivě čekali, jelikož nám
od samého počátku vyhlášení
v nadaci neustále zvoní telefon
a aktivní zaměstnanci konzultují
své nápady. Myslím, že neziskovky, naši partneři i veřejnost vnímají Nadaci OKD pořád pozitivně, jelikož svou práci děláme srdcem.
Jsme přece všichni na jedné lodi.
Co má Nadace OKD v plánu
v roce 2015?
Nikola Vavrous, projektový
manažer:
V roce 2015 bude Nadace OKD
zase o něco blíže lidem v regionu, znovu podpoříme projekty z měst a obcí hornického kraje.
Nezapomínáme ani na aktivní zaměstnance našich dárců, a tak je
připravena opět Srdcovka. Patroni
mohou žádosti podávat až do
16. ledna 2015. Zachovali jsme jednoduchost tohoto programu a ještě o něco málo vylepšili celý systém.
máhat dětem, které při důlním neštěstí přišly o svého tatínka.
Nová šichta, jaký je nyní stav tohoto programu?
Nemalé změny se dotknou samotných, doposud klíčových nadačních
programů Pro radost, Pro zdraví
a Pro budoucnost – jejich sloučením
vznikne jeden s názvem Pro region,
ve kterém se zaměříme na oblasti,
které budou přínosné pro co nejvíce
obyvatel tohoto kraje. Další náš program Pro Evropu, velmi ojedinělý
v České republice, také bude v roce
2015 klíčový pro mnohé neziskové organizace. Předpokládáme velký zájem. Důvodem jeho oblíbenosti je to, že Evropská unie opět uvolnila pořádný balík peněz a umožní
uskutečnit velké a užitečné projekty. Myslíme i na to, že jsme hornická
nadace a neobracíme se zády k hornickým tradicím, ba naopak. Příští
rok se hodláme aktivně věnovat
a podporovat spolky vytvářející hornické hodnoty v regionu – například
kluby hornických seniorů, kroužky
krojovaných horníků. A důležitou
součástí a samozřejmostí je pomoc
Spolku svatá Barbora. Díky nadaci, zaměstnancům a členům spolku
společně pomáháme a budeme po-
Michaela Kühtreiberová, projektová manažerka:
Nadaci OKD není lhostejné, co
se děje s naším největším dárcem, společností OKD. Chápeme
závažnost celé situace a chceme
být nápomocni a užiteční. Letos
jsme vypluli s vlajkovou lodi s názvem S nadací za prací, což je součást programu Nová šichta. Spolu
s OKD poskytneme pomoc pro
všechny zaměstnance, kteří v budoucnu firmu opustí. Program
Nová šichta, respektive část S nadací za prací, funguje velmi dobře. Pracujeme s desítkami klientů.
Některé teprve čeká první kontakt.
Většina již má napsaný životopis
a další již chodí na pracovní pohovory nebo čekají zprávy od potenciálních zaměstnavatelů. Přibývá
i firem, které mají o naše lidi zájem
a spolupráce s nimi je plodná. Nyní
hledáme a kontaktujeme nové zaměstnavatele a nabíráme další
klienty. Pro příští rok chystáme školení či nové poradenské centrum.
Vše děláme s plným nasazením, rozvahou i srdcem.
Radek Lukša
22
Nadace OKD
číslo 44 | ročník 44
Nadace OKD musí vnímat, co se v regionu děje
Rok 2014 byl pro
zřizovatelskou
společnost OKD velmi
těžký. Co znamenal
pro chod Nadace OKD?
STONAVA – Kromě toho, že vede
komunikaci a vnější vztahy OKD
a mateřské společnosti New
World Resources, působí Petr
Jonák také jako předseda správní rady Nadace OKD. Nepopírá,
že náročné období, kterým těžaři procházejí, musí nutně dopadnout také na fungování Nadace
OKD. Tým personálně zeštíhlel, je nutné pracovat efektivněji
a řadu věcí, které se dříve objednávaly externě, musí zvládnout nadační zaměstnanci sami. Změnila
se také struktura grantových programů a rozjel se projekt S nadací za prací jako součást programu
Nová šichta.
Jaký byl pro Nadaci OKD rok
2014?
I pro nadaci to byl rok velmi obtížný. Náš hlavní dárce, společnost
OKD, prochází složitým obdobím
a my se musíme vypořádat s tím,
že štědré dary minulých let jsou již
minulostí. Model z dobrých časů,
kdy nadace rozdělovala 30 až 60
milionů korun ročně, byl neudržitelný. Museli jsme se podívat, jaké
jsou naše priority, a zároveň snížit
náklady na chod samotné nadace.
Ty byly vždycky nízké, ale logicky
odpovídaly tomu, že nadace administrovala stovky projektů ročně.
Takže hlavním cílem byly
úspory?
Takto bych to neformuloval. Jedna
věc je, že jsme museli snížit abso-
lutní objem rozdělovaných prostředků a náklady na správu – nadace letos rozdělila zhruba 13 milionů korun a náklady na její chod
se snížily na polovinu. Mnohem
důležitější ale bylo celkově otočit
kormidlem. Veškeré prostředky
šly nově do Moravskoslezského
kraje, a především do hornických
měst a obcí. Navíc jsme zahájili intenzivní práce na programu
S Nadací za prací, který by měl
jako součást programu Nová šichta pomoci zaměstnancům odcházejícím z OKD najít uplatnění v jiných firmách. Nadace podle mého
názoru musí vnímat, co se v regionu děje. To se pak musí odrážet v jejích aktivitách a působení.
týdnech podepisují výstupní papíry, kde také dostanou informace o programu S nadací za prací.
Takže teprve uvidíme, kolik lidí
bude chtít pomoci.
kat. Ale je nutné si uvědomit, že
300 lidí bylo z OKD propuštěno
ke konci letošního roku. V těchto
mách v regionu. Objevili se první lidé, kteří zvažují, že se postaví
na vlastní nohy a začnou podni-
V dobrých časech jsme
byli odpovědní a vytvořili
si finanční polštář.
Díky tomu můžeme
pokračovat i v době
krize černouhelného
průmyslu.
Neděláme si iluze, že pomůžeme najít zaměstnání všem. První
nutnou podmínkou je, že bude
dotyčný skutečně chtít, nebudeme nikoho nutit.
Jak je projekt zatím úspěšný?
Nadace OKD se bude
soustředit na podporu
neziskovek v hornických
obcích a tam, kde
působí její další dárci.
Doba hojnosti skončila
a každou korunu
je třeba vydat co
nejefektivněji.
Co jsou tedy priority nadace pro
příští rok?
Dosavadní pilíře Pro zdraví, Pro
radost a Pro budoucnost jsme
sloučili do jednoho pilíře s názvem Pro region. Ten se již navíc nebude vztahovat na celý
Moravskoslezský kraj, ale pouze na obce, které mají vazbu
na podnikání našich dárců. Tedy
primárně na hornické obce, ale
i třeba na Ostravu nebo na obec
Paskov. I nadále bude pokračovat úspěšná Srdcovka pro aktivní
zaměstnance našich dárců a program Pro Evropu. Klíčovým cílem je také zabezpečit finanční prostředky pro dlouhodobou budoucnost Spolku svatá Barbora, abychom
všem hornickým sirotkům a jejich maminkám
dokázali
pomáhat i v budouc-
Jsme na začátku, ale již nyní
mám z programu velmi dobrý
pocit. Nová členka našeho týmu
Michaela Kühtreiberová do něj
dává maximum a lidé poznají, když někdo něco dělá opravdu
s plným nasazením. Zatím máme
první desítky zájemců,
kteří chtějí pomoci s hledáním uplatnění v jiných fir-
nu. Ať bude OKD v jakékoliv kondici. Vlastní pilíř rovněž chceme
zavést pro zachování hornických
tradic v regionu.
Společnost OKD dál bojuje s nízkými cenami uhlí a s nízkým stavem hotovosti. Jak moc by případné problémy ovlivnily chod
nadace?
Naštěstí máme z dobrých let naspořeno poměrně dost prostředků. V tomto byla firma moudrá
a v dobách vysokých cen uhlí a odpovídajících zisků dávala do nadace skutečně hodně peněz, 1 %
z hrubého zisku. Celé hospodaření nadace se nyní snažíme nastavit tak, aby i bez případných dalších darů mohla v regionu působit
ještě deset let.
Myšlenek na nové příjmy jste se
tedy již vzdali?
Vůbec ne. Jednak nám stále přispívají další dárci, jako je GreenGas,
AWT nebo RPG Byty, byť se jedná
o částky v řádu statisíců. Zároveň
přemýšlíme o nových zdrojích,
například o fondech Evropské
unie. A u OKD bych také rozhodně neházel flintu do žita – za poslední dva roky udělali lidé ve firmě velké množství práce, aby firmu přizpůsobili současné tvrdé
situaci na trhu.
Třeba se ceny uhlí zvýší a společnost začne opět vydělávat. Ale
souhlasím s vámi, že i na příkladu nadace je dobré vidět, jak důležité je hornictví pro tento region. Pokud nebude hornictví, nebude časem ani tato nadace a desítky neziskových organizací,
měst a obcí v regionu budou mít
zase o možnost méně, kde hledat
peníze na své obecně prospěšné
projekty.
Marek Síbrt
Stonavskou Barborku ovládly dívky, kluci mezi vítězi nejsou
Úroveň interpretační soutěže, která probíhá také díky podpoře těžařské nadace,
podle mínění odborníků i veřejnosti stále roste – a to umělecky i organizátorsky
Záznam vystoupení
vysílají v neděli 21. 12.
od 20 hodin v hlavním
čase na TV Noe, další
pořad ze soutěže
uvede během svátků
Regionální TV.
Nejen agenta Kolditse, pohybujícího se v oblasti sborového zpívání, pak zarazila absence hochů
mezi držiteli cen. „Horníci by řekli, samé baby. Jedním z témat, které jsme s finským partnerem probírali, bylo zlepšení situace v pří-
FOTO: Adam Januszek
„Největším letošním překvapením se staly vokálně instrumentální soubory – svou kvalitou, ale také počtem proti jiným
létům. Přihlásilo se jich osm, přičemž čtvrtá a poslední Barborka
Dívčí vokální kvarteto ve složení Dominika Škrabalová, Natálie Koudelová,
Daniela Kučerová a Hana Gajdaczová získalo hlavní cenu v kategorii AMT.
stupu chlapců k hudbě i zpěvu. Vždyť těch se na Stonavské
Barborce letos objevila asi jen šestina z celkového počtu účastníků,“ poznamenal Melnar.
Ansámblů soutěžilo šestapadesát včetně polských a slovenských, což dokládá oblibu
Stonavské Barborky, podporované pravidelně Nadací OKD.
„Podle mínění odborníků i laiků je
její úroveň znovu o stupínek výše
jak po umělecké, tak organizační
FOTO: Adam Januszek
a ansámblovém zpěvu. A tři ze
čtyř hlavních cen, pojmenovaných po hornické patronce, získali
zástupci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany z KarvinéMizerova.
81/44-XXII/14
STONAVA, KARVINÁ – Za účasti
agenta, hledače talentů Mihkela
Kolditse z Finska, letos předváděli své umění účastníci osmého ročníku interpretační soutěže
Stonavská Barborka v komorním
patří tercetu z Hudební akademie
múzických umění v Praze ve složení Eva Kývalová, Jana Zeráková
a Bára Handzušová,“ sdělil Josef
Melnar, ředitel soutěže probíhající ve třetím prosincovém týdnu.
Hlavním dějištěm se tradičně
stal dům PZKO ve Stonavě, nicméně ti nejlepší vystoupili rovněž
v karvinském zámku ve Fryštátě.
„Vítězové ve zcela zaplněné obřadní síni prokázali, že si své ceny
zasluhují,“ konstatoval Melnar
s tím, že pomyslná třešnička
na dortu přišla v podobě nedělního Slavnostního koncertu, kde zazpívali ocenění a pětice nejšikovnějších nejmladších sborů.
Koncertní vystoupení laureátů Interpretační soutěže Stonavská Barborka 2014
sledovala zcela zaplněná obřadní síň zámku ve Fryštátě.
stránce. Partnerství s těžařskou
nadací pro nás znamená možnost
celou akci připravovat na odpovídající úrovni,“ doplnil Melnar.
Radek Lukša
Držitelé letošních hlavních cen
ƒ kvarteto Eliška Maňásková,
Johana Juríková, Hana
Paciorková a Alena Drozdíková
– Stonavská Barborka v kategorii ZUŠ
ƒ kvarteto Dominika
Škrabalová, Natálie
Koudelová, Daniela Kučerová
a Hana Gajdaczová –
Stonavská Barborka v kategorii AMT
ƒ sexteto Natálie Bordácsová,
Dominika Škrabalová, Natálie
Koudelová, Daniela Kučerová,
Zuzana Widnicová a Hana
Gajdaczová – Stonavská
Barborka v kategorii SUŠ a VUŠ
vokální
ƒ terceto Eva Kývalová, Jana
Zeráková a Bára Handzušová
– Stonavská Barborka
v kategorii SUŠ a VUŠ
vokálně-instrumentální
Sport
18. prosince 2014 | www.ihornik.cz
Fantastický rok
Inky Indrákové
VÁNOČNÍ ANKETA
KARVINÁ − Před sklonkem roku jsme vyzpovídali trenéry a hráče karvinských klubů, které významně
podporuje společnost OKD, a položili jim dvě jednoduché otázky:
1. Jak a kde budete trávit
letošní vánoční svátky?
2. Co si přejete do roku 2015
po osobní i sportovní
stránce?
Judistický oddíl TJ
Baník Karviná může být
na svou sportovkyni
a trenérku v jedné osobě
náležitě pyšný
Nejlepší veteránská
judistka v Česku
Inna Indráková na poslední velké
akci v tomto roce, MČR veteránů
(masters) v pražských Vršovicích,
Ve finále na MČR podlehla své kamarádce Marcele Štelcové.
Jaroslav Hudeček
trenér HCB OKD
1. Na Štědrý den
budeme jako vždy
doma v Karviné.
Chci si užít
vnučky a být
s rodinou
pohromadě.
Potom pojedeme tradičně
na Valašsko, odkud pochází moje
manželka. Budeme tam
i na Silvestra. Tento den je úžasný
v tom, že celá dědina vyrazí
dopoledne do hor, kde se na jedné
chatě potkáme, poklábosíme
a koštujeme domácí výrobky
a slivovičku.
2. Všem lidem přeji hlavně zdraví
a sobě přeji stabilizování vztahu
k A mužstvu, doufám, že se to už
konečně podaří, jelikož stále figuruji na pozici asistenta. Po sportovní stránce bych chtěl s týmem
na vyšší příčky a vrátit karvinské
házené slávu z let minulých.
FOTO: archiv Inny Indrákové
KARVINÁ – Dvě zlata z mistrovství Evropy, stříbro ze světového šampionátu a nespočet medailí z ostatních soutěží. Doslova sezonu snů má za sebou sedmačtyřicetiletá karvinská judistka.
K tomu všemu se ještě musí přičíst trenérské úspěchy, neboť Inna
Indráková v oddíle rovněž připravuje budoucí naděje tohoto sportu. Ten v Česku nabývá na atraktivitě díky Lukáši Krpálkovi, který se letos stal evropským i světovým šampionem ve své váhové
kategorii.
„Na co jsem letos sáhla, to dopadlo fantasticky. Kéž by se mi
něco podobného ještě podařilo
někdy zopakovat. Opravdu jsem
na pomyslném vrcholu,“ usmívá se sympatická judistka, kterou
dokonce během října přijal primátor města a poblahopřál jí k úspěchům, kterých dosáhla.
Aktivní judistka i trenérka, to je Inka Indráková.
brala stříbro. Zároveň tam byla
vyhlášena nejúspěšnější judistkou mezi veterány v celé republice. „Je to mimořádný úspěch.
Inka si toto ocenění určitě zaslouží,“ uvedl předseda oddílu
Karel Štefánik. Když se řekne veteránské mistrovství, mnoho lidí
si představí závodníky vyššího
věku, ale rozhodně tomu tak není.
„V judu jsou za veterány považováni všichni, kteří dosáhli třiceti let,“ vysvětlil ředitel soutěže
Jaroslav Banszel s tím, že dorazili i zahraniční účastnící a tím pádem byla kvalita startovního pole
ještě vyšší.
ta odcestovalo dalších šest kolegů
a hned tři brali bronz – předseda
Karel Štefánik, Martin Suchánek,
jenž je mechanikem na severní lokalitě ČSM ve Stonavě,
a Petr Kurek. A další program?
Rozlučková akce s dětmi z oddílu a pak zasloužené volno. „Bude
potřeba načerpat novou energii
a celkově si trochu odpočinout.
Ale v lednu už zase začneme hezky od začátku,“ doplnila na závěr
Inna Indráková.
Lubomír Veřmiřovský
levá spojka HCB OKD
1. Předpokládám, že doma
s rodinou. Určitě
prožijeme hezké
a klasické české
Vánoce. Strašně
se na to těším,
jelikož jsem přes rok hodně
rozlítaný, tak aspoň tyto svátky si
chci pořádně užít.
Adam Januszek
Porazila ji kamarádka
Kam za sportem
Také v Praze si Indráková brousila
zuby na zlatou medaili, ale nakonec ji porazila tréninková partnerka. Byl to s Marcelou Štelcovou
doslova sesterský boj. „Známe se
strašně dlouho, o to je to na tatami vždycky těžší. Jednou porazí
ona mě, pak zase já ji. Tentokrát
byla úspěšnější Marcela,“ vzala Inka Indráková svou porážku
sportovně. V Praze však klub TJ
Baník Karviná nereprezentovala
sama. Spolu s ní do hlavního měs-
Ostrava – fotbal
Tradiční setkání fotbalových
osobností dvou nejslavnějších
ostravských klubů, v jehož rámci se
uskuteční exhibiční zápas Vítkovice
– Baník Ostrava, je naplánován
na 27. prosince od 11 hodin
na umělé trávě v areálu Městského
stadionu ve Vítkovicích. Slavnostní
výkop obstarají trenér národního
týmu Pavel Vrba a primátor Ostravy
Tyto nejnovější trofeje má Indráková
ve své sbírce.
Společnost INCO engineering s.r.o. – výrobce těžních
strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných
dolech, děkuje za dosavadní spolupráci a přeje
zaměstnancům OKD, a.s. příjemné prožití vánočních
svátků, veselé ukončení letošního roku, mnoho
osobních a pracovních úspěchů a hlavně všem
pevné zdraví v novém roce 2015.
2. Bude to znít jako klišé, ale samozřejmě hlavně zdraví. Bez toho
to v životě prostě nejde. A po sportovní stránce to, co jsem si vysnil
před sezonou – získat double.
Takže vyhrát ligu i pohár.
Jakub Lefan
brankář HCB OKD
1. Vánoce budu
trávit v Karviné
s přítelkyní a její
rodinou.
Po Novém roce
pojedu domů
do Zlína. Dřív se
tam bohužel nedostanu, protože
od 27. do 30. prosince máme
tréninky. Štědrovečerní menu je
u nás klasické – bramborový salát
a kapr. Já však budu mít řízek,
protože ryby vůbec nejím.
2. V osobním životě si přeji
určitě zdraví. Před nedávnem
jsem měl zlomenou nohu a takřka
pět měsíců s tím nešlo nic dělat.
Po sportovní stránce chci, aby
náš tým zasáhl do boje o medaile.
Myslím si, že by to byl hezký dárek
k 60. výročí založení.
Jozef Weber
trenér MFK OKD
1. Budu doma
ve Vyškově
s rodinou
a strávíme je
tradičně. Období
mezi svátky pak
využiji k návštěvě
svých nejbližších na Slovensku.
2. Každý říká zdraví, ale ono to je
opravdu to nedůležitější. Po sportovní stránce to bude to, abychom
hráli pěkný fotbal jako ke konci
podzimu a drželi se čela tabulky.
Tomáš Macura. Fanoušci se mohou
těšit na takové plejery jako Bolf,
Galásek, Kula, Orel, Daněk, Vrťo,
Vlk a další.
Havířov – hokej
AZ Havířov čeká do konce kalendářního roku už pouze jediný
domácí duel – proti Litoměřicím.
Ten se uskuteční 27. prosince
od 17 hodin. A první domácí duel
Pavel Eismann
kapitán MFK OKD
1. Vánoční svátky
prožijeme doma
v Chrudimi
v rodinném kruhu
s dětmi. Dcera
má dvě, synovi je
devět roků. Těsně
po svátcích máme v plánu se
všichni společně vydat na pět dnů
do Luhačovic.
2. Hlavně zdraví, to je samozřejmě nedůležitější. A po sportovní
stránce, aby jaro bylo ještě úspěšnější než podzim.
Jan Trousil
střední obránce MFK OKD
1. Po půl roce
pendlování mezi
Brnem a Karvinou
se moc těším
na vánoční
atmosféru
s rodinou u nás
doma. Dosyta si užiju svých tří dětí
i manželky. Těsně po svátcích
27. prosince asi vyrazíme k mým
rodičům do Kutné Hory a následně
do Prahy k rodičům manželky.
Na Silvestra už zase budeme
zpátky v Brně, kde jsme domluveni
se sousedy z okolních baráků, kteří
mají stejně staré děti jako my. Moc
se na všechno těším.
2. Do následujícího roku si přeji,
abychom měli s týmem podobné,
možná ještě lepší výsledky, a byli
v tabulce co nejvýš. To pak bude
znamenat, že lidé, kteří nám
fandí a sledují naše výkony, budou
spokojení. A samozřejmě by to také
chtělo hlavně to zdraví, zdraví nás
všech.
aja
roku 2015 přijde na řadu hned 7.
ledna od 18 hodin proti Havlíčkovu
Brodu.
Havířov – volejbal
Příznivci volejbalu si jistě nenechají
ujít v rámci 11. kola extraligy mužů
regionální derby SKV Havířov – VK
Ostrava. Zápas v Městské sportovní hale začne v sobotu 20. prosince
v 17 hodin.
aja
Děkujeme svým obchodním partnerům
za spolupráci v uplynulém roce
a do nadcházejícího roku 2015
přejeme všem mnoho štěstí, zdraví,
řadu pracovních úspěchů
a spokojenost v osobním životě.
82/44-XXIII/14
Vedení společnosti
83/44-XXIII/14
23
24
Sport
číslo 44 | ročník 44
Prezident HCB OKD: V příštím roce uspořádáme
velkou slávu k 60. výročí založení klubu
Máme v plánu pozvat bývalé mistry z let 1968 a 1972. Záležet bude
hodně na jejich aktuálním
čtvrtek
zdravotním stavu. Tuto slá18. 12.
vu spojenou s benefičním
zápasem bychom chtěDomácí utkání
li uspořádat koncem květs Lovosicemi. Začín
na. Pozveme samozřejá
se v 17.30 hod.
mě i hráče, kteří Karvinou
prošli v její úplně nejúspěšnější éře kolem roku 2000.
Myslím, že to bude krásná akce
pro samotné hráče, ale i fanoušky. Ještě bych chtěl upozornit,
že 9. ledna od 19 hodin proběhne v Romském kulturním a společenském centru házenkářský ples
pro členy klubu a rodiče. Máme
v úmyslu pozvat i zástupce společnosti OKD jakožto našeho nejvýznamnějšího partnera.
KARVINÁ − Bývalý výborný hráč
a srdcař karvinské házené šéfuje klubu už přes dva roky a chtěl
by ho společně se svými kolegy
opět pozvednout do výšin, ve kterých se pohyboval v začátcích nového milénia. O spolupráci s generálním partnerem, společností
OKD, říká: „Bez pomoci tak silného partnera si házenou v Karviné
nikdo neumí představit, ani já.
OKD patří jí velký dík,“ prohlásil
Roman Farář.
ta užijeme. Tímto bych chtěl všem
lidem a příznivcům karvinské házené popřát krásné Vánoce, pevné zdraví a úspěšný vstup do roku
2015, v němž si všichni společně
připomeneme velké a významné
jubileum házenkářského Baníku.
Adam Januszek
FOTO: HCB OKD Karviná
Roman Farář se ohlíží
za uplynulým rokem
a zdůrazňuje, že cílem
pro letošní sezonu je
účast v play off
Prezident HCB OKD Karviná Roman Farář chce s týmem do play-off.
rvát. Před sebou máme poslední
duel s Lovosicemi, které hostíme
na domácí palubovce.
Jak moc tým oslabily letní odchody Marka Vanča a Radka
Sliwky do Německa?
Samozřejmě dost, je to citelné
oslabení. Marek byl lídrem kabiny, kapitánem na svém místě. On dokázal mančaft nabudit
a zvednout v kritických chvílích.
V současné době bych to očekával
od Radima Chudoby nebo Libora
Hanische, kteří jsou místní a prostředí dobře znají. Nejstarší je sice
Luboš Veřmiřovský, ale nepochází odsud a hlavně se vrátil po delší
době. To samé Kuba Lefan.
Zatímco Vanča se vám nahradit zatím nepodařilo, Sliwku
se vší parádou zastoupil Radim
Chudoba, který zaujal jeho post
pravé spojky a je nejlepším
střelcem celé extraligy.
Radim je dynamičtější a kreativnější než Radek Sliwka a určitě mu spojkový post prospěl.
Navíc si ho všímají reprezentační kouči a pojede s dalšími dvěma našimi hráči (pivoti Libor
Hanisch a Jan Užek – pozn. autora) na turnaj do Polska krátce před koncem roku. Myslím
si, že v této době mít v kádru
reprezentačního áčka tři reprezentanty je velmi dobrá vizitka. Navíc v lednu proběhne
v Kataru mistrovství světa a nikde není psáno, že by tam někdo
z nich nemohl odcestovat.
V příštím roce čeká klub velká událost, a to sice šedesáté
výročí jeho vzniku. Můžete už
nyní prozradit, jak budou oslavy
probíhat?
Když jste nakousl společnost
OKD, tak se musím zeptat
na vzájemnou spolupráci. Jaká
tedy je?
Výborná. Opravdu by to bez její
pomoci nešlo. Samozřejmě víme,
že OKD má určité problémy a není
na tom tak dobře, jak tomu bývávalo v minulosti. Každopádně
tato firma se v karvinské házené
angažuje už strašně dlouho, možná od jejího založení. Vždyť v jednu dobu jsme patřili pod hornické učiliště dolu 1. máj. Společnost
OKD pro nás vždy byla stěžejním
partnerem a za spolupráci jsme
moc rádi.
Vedení společnosti děkuje všem
svým zaměstnancům a obchodním
partnerům za spolupráci v letošním
roce.
Přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2015
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v pracovním i osobním životě.
PF 2015
ZDAŘ BŮH
Pojďme ještě k aktuálnímu tématu, kterým jsou blížící se vánoční svátky. Jak probíhají
u Farářů?
Klasicky české Vánoce se salátem, kaprem a pohádkami. Letos
to však bude krásnější v tom, že
konečně budeme ve svém baráčku v Petrovicích u Karviné
a oslavíme v něm s rodinou první Vánoce. Konečně se od poloviny roku zastavíme a odpočineme
si. Bylo to náročné období, neměli jsme žádnou dovolenou. Takže
teď si těch pár dnů opravdu dosy-
84/44-XXIV/14
Převážná část hráčů studuje,
takže nějaké pracovní povinnosti či únava z klasické práce by
na nich neměla být poznat, ne?
Je to přesně tak. Ale když jsem
měl s klukama pohovor na toto
téma, tak mi nikdo nic neřekl.
Zdá se mi, že tomu nedávají maximum, co by mohli. Snad se to
zlepší. Cílem je play off, které nám
v minulosti vždycky šlo. Jenže to
se do něj musíme nejprve dostat.
Pak už se může stát cokoliv – však
to všichni známe z hokeje. Určitě
neskládáme zbraně a budeme se
FOTO: HCB OKD Karviná
Fanoušci si v příštím roce užijí velké oslavy k 60. výročí založení klubu.
Jsme téměř na konci roku a můžeme bilancovat. Jaký byl z pohledu prezidenta HCB OKD
Karviná?
První půlrok byl smutný, jelikož
jsme se podruhé v řadě nedostali
k bojům o titul. Tentokrát nám už
nechyběl ani bodík, ale měli jsme
pouze horší skóre. Zavinili jsme si
to sami, protože jsme hloupě poztráceli body s týmy ze dna tabulky. Takže velké zklamání, to nepopírám. Když se přeneseme do tohoto půlroku, kdy začala nová sezona, tak začátek byl fantastický, měl jsem opravdu radost, jaký
tým se podařilo sestavit. Ale postupem času se nám vytratil týmový duch. V mužstvu mi schází
lídr nebo vítězný typ, jakým byli
v minulosti Tomáš Heinz či Marek
Vančo. Kluci si na palubovce nevěří, mají to v hlavě. Bohužel, když
myslíte na spoustu jiných věcí, tak
je to těžké.
JADRAN 2015
Nový katalog je tady!
Úspěšně reprezentovaly český ženský hokej
Výsledky Karviné v semifinálové skupině v Nižním Novgorodu
Nižní Novgorod – Karviná 3:0
Vídeň – Karviná 2:1 sn
Karviná – Poprad 6:2
V Rusku se karvinská děvčata velkých a silných soupeřek nezalekla.
Štoudek a měl pravdu. Hokejistky
SK nastřílely slovenskému týmu
šest gólů. Ale zpět na samotný
úvod turnaje.
V prvním měření sil jeho tým
narazil na domácí celek, který
vyhrál po velkém boji 3:0. Na to,
že Nižní Novgorod nastoupil
s šesti svými reprezentantkami a dalšími třemi z Finska, tak
kvalitní defenziva Karviné dělala ruskému celku problémy.
„I přes porážku to bylo naše
nejlepší utkání v celém turnaji
a troufám si tvrdit, že i za hodně
dlouhou dobu celkově,“ chválil
Josef Štoudek.
O den později pak byl na řadě
duel s Vídní, která si na karvinských děvčatech smlsla v říjnové
základní skupině. V Rusku to však
bylo o něčem jiném. Po šedesáti
minutách byl stav vyrovnaný a favorizovaný rakouský tým nakonec vyhrál až po nájezdech. „Ty už
jsou vždy loterie. Porážka strašně
mrzí, protože především ve druhé třetině jsme byli na ledě jasně
lepším týmem,“ hlásil hrdě trenér
Štoudek s tím, že pokud by jeho
svěřenkyně vyhrály, tak by řádně
zamotaly postupovou matematiku, která zněla jasně – první tým
postoupí přímo a druhý musí čekat na výsledky z ostatních dvou
skupin, které se hrály zároveň
ve Švédsku a Švýcarsku.
To už se však karvinských
děvčat netýkalo, i když k senzaci
daleko rozhodně nebylo. „Určitě
nám pomohly hráčky Slavie, jejichž služeb jsme mohli využít.
Na druhou stranu mrzela absence nemocné střelkyně Vanišové.
Rozhodně jsme neudělali ostudu.
Naopak, důstojně jsme reprezentovali český ženský hokej,“ těšilo
Josefa Štoudka.
Do závěrečného finálového turnaje (20.–22. února 2015) nakonec postoupily týmy, které své
semifinálové skupiny hostily.
Tedy Nižní Novgorod, Linköping
a Lugano. Tyto tři celky ještě doplnilo finské Espoo jakožto nejlepší
celek na druhém místě.
Adam Januszek
Chorvatsko
Černá Hora
Slovinsko
Albánie
Itálie
85/HBC2014/14
KARVINÁ – Jen s pozitivními dojmy a dobrou náladou se
z Women Chamions Cupu v ruském Nižním Novgorodu vrátily svěřenkyně Josefa Štoudka.
V těžké skupině statečně vzdorovaly domácímu týmu (největšímu
aspirantovi na titul) a rakouské
Vídni. V závěrečném zápase, který už nic neřešil, pak karvinské
hokejistky zdolaly federálního rivala z Popradu.
„Je pravda, že už o nic nešlo, ale
nechtěli jsme se s turnajem loučit bez výhry. Už jsem avizoval, že
si na Poprad si věříme,“ podotkl
FOTO: Archiv SK Karviná ženy
S karvinskými ženami
už musí Evropa počítat!
Konečné sedmé místo
v Lize mistryň budí
respekt
www.ckvt.cz
800 567 567
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: [email protected];
šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149,
e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK
ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Fénix content mark
eting první ročník
Vítěz
Download

Hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2015