0 1 - 0 2 / 11
MOTORPAL BULLETIN - PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS
Úsek kvality prochází zásadními změnami
Od začátku února, kdy dosavadní vicepresidentku pro kvalitu Romanu Pšenkovou nahradil Karel Jiravský, došlo i k dalším změnám na tomto úseku. Kvalita byla posílena nejen
personálně, ale zejména má před sebou nové úkoly.
„Úsek kvality disponoval už nyní velmi kvalitním týmem. Svědčí o tom
výsledky, kterých Motorpal dosahuje při certifikačních řízeních a při auditech. Věřím, že se nám vysoký potenciál pracovníků úseku podaří ještě
lépe využít při plnění cílů, které máme
před sebou,“ říká nový viceprezident
pro kvalitu Karel Jiravský.
Především by se Motorpal měl stát
procesně řízeným podnikem. Kvalita
by tak neměla být sledována po odděleních, ale po celých procesech. „Podnik by měl přejít na striktní procesní řízení a procesní přístup by se měl promítnout do všeho, co děláme. Podnik
by měl být popsán na základě procesů, které v něm probíhají, a to napříč
jednotlivými organizačními složkami,“
míní Karel Jiravský.
Obecně Kvalita zodpovídá za vytvoření a chod systému, který zajistí dodržování standardizovaných postupů ve všech procesech v podniku, porovnávání procesů se standardy, jejich vyhodnocování, přijímání opatření a trvalé vylepšování procesů. Standardem se pak musejí stávat nejlep-
ší prakticky ověřené postupy, vytvářené a zdokonalované za účasti pracovníků. K jednotlivým procesům pak musejí být přiřazeny cíle a měřitelné parametry, podle kterých můžeme procesy vyhodnocovat a řídit. K cílům a
mální rentabilitě všech našich aktivit.
V současné době, přesto, že v podniku máme zpracovanou mapu procesů, každý proces má svého majitele, své vstupy, činnosti, výstupy a měřitelné parametry, podnik se tak stále
Nová struktura úseku Kvality:
• oddělení Kvality výroby (ředitel ing. Jiří Mrázek)
• oddělení Zákaznické kvality (vedoucí Martin Vejslík)
• oddělení Systém kvality a dokumentace (vedoucí ing. Josef Bína)
• oddělení Motorpal Production System (vedoucí ing. Michal Medonos - nové vytvořené oddělení slučuje stávající oddělení MPS a SIX SIGMA)
• oddělení jsou doplněna oddělením Metrologie (vedoucí Zdeněk Severa)
a Měrovou laboratoří (vedoucí Pavel Tesař)
parametrům musí být vytvořen a nastaven motivační systém. Požadavky
na schopnosti jednotlivých pracovníků v podniku by měly být vytvářeny na
základě požadavků jednotlivých procesů. Pak by se měl změnit i systém
chování jednotlivých organizačních
složek, jednotlivých pracovníků, ale i
průběh porad a reportingů v podniku,
neboť ty by pak měly být navázány na
strategické cíle podniku a cíle jednotlivých procesů. Porady by pak neměly
být pouze prezentací činností jednotlivých oddělení, ale spíše hodnocením
měřitelných parametrů jednotlivých
procesů s ohledem na cíl, který má
být dosažen. Celkovým cílem by vždy
mělo být splnit požadavky zákazníků,
ne však za každou cenu, ale při opti-
chová jako tradičně řízená organizace, kde cíle a úkoly jsou přiřazeny jednotlivým organizačním útvarům. Tyto
útvary se však v podstatě zajímají jenom o své vlastní problémy, ale nejsou nuceny se na podnik dívat jako
celek.
Úsek Kvality má nyní na klíčových pozicích špičkové, výkonné, zkušené a
spolehlivé pracovníky. Proto si myslím, že můžeme dosáhnout brzy značného zlepšení v řízení i v tvorbě zisku.
Klíčovými mechanismy jsou:
• systematický přístup
• standardizace procesů
• trvalé zlepšování
• projektové řízení
• řízení z pohledu finančních přínosů – podpora tvorby zisku!
Zaměstnanci si váží zejména týmové spolupráce
Tradiční ankety spokojenosti zaZměny ve spokojenosti zaměstnanců od roku 2004
městnanců se zúčastnila více než
70%
polovina z 1 545 zaměstnanců společnosti. Je známo, že loňský rok
provázely problémy spojené s krizí 60%
trhů, na něž Motorpal dodává, a tyto
problémy se dotkly i zaměstnanců. 50%
Dotazníkové šetření probíhalo v
druhé polovině loňského prosin- 40%
ce (přesněji od 12. do 31. prosinNÁVRATNOST
ce). Drobné zlepšení oproti před- 30%
CELKOVÁ SPOKOJENOST
chozím rokům zaznamenal sociální
NÁVRATNOST - TREND
CELKOVÁ SPOKOJENOST - TREND
program, vztahy na pracovišti a systém odměňování. Naopak zhorše- 20%
2004
2005
2006
2008
2009
2010
ní zaznamenali u možností osobního rozvoje, náplně práce a pracov• nadřízený umí jednat s podřízenými a kolegy,
ního prostředí. Absolutně nejlépe hodnocenou oblastí jsou • dělám, co mě baví.
vztahy na pracovišti, s nimiž je spokojeno téměř 70 pro- Podle výsledků ankety se zlepšilo rovněž včasné a úplné
cent zaměstnanců. V rámci jednotlivých otázek, pak při- informování o změnách týkajících se pracovních činností
bližně stejné procento účastníků ankety odpovídalo sou- a náplně. Naopak propadl způsob a kvalita stravování, s
hlasně na tato tvrzení:
nímž zaměstnanci byly v 17 procentech případů spokojeni
• nesu odpovědnost odpovídající mé kvalifikaci a zařaze- méně. Mzda a motivace prostřednictvím odměňování patní,
řily také mezi hůře hodnocené otázky. Věříme, že situace
• vím proč tu, kterou práci dělám a jak se tím podílím na společnosti dovolí, aby v této oblasti došlo k většímu posunaplnění strategie společnosti,
nu a že se to v příštím roce odrazí i ve výsledcích ankety.
• na pracovišti se chováme jako tým,
1
MOTORPAL BULLETIN - PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
Kolektivní vyjednávání
Předsedové jednotlivých základních organizací OS KOVO podepsali 17. prosince loňského roku
společně se statutárními zástupci společnosti Motorpal Kolektivní
smlouvu a Mzdový předpis na rok
2011.
Průběh celého kolektivního vyjednávání odpovídal ekonomické situaci Motorpalu. Hlavním cílem obou
stran bylo zachování zaměstnanosti a v rámci možných finančních
zdrojů zachovat maximum výhod
poskytovaných zaměstnancům.
Výsledkem je dohoda o zachování mzdových podmínek a pravidel
platných v předchozím roce 2010,
zachování příspěvku na závodní stravování, zachování pracovní
doby v délce 7,5 hodiny a zachování odměny za odpracované roky
při odchodu do důchodu. Bohužel
veškeré poskytované výhody zachovány nebyly a nová Kolektivní smlouva na rok 2011 snížila zaměstnanců nárok na dovolenou o 1
týden na pouze zákonem stanovený rozsah 4 týdnů. Zaměstnavatel
toto opatření považuje za přechodné a zavázal se, že v případě kladného hospodářského výsledku a
předpokladu jeho trvání bude iniciovat jednání o prodloužení výměry
dovolené znovu na 5 týdnů.
Změny ve mzdové účtárně
V souvislosti se změnou dodavatele služeb v oblasti zpracování mezd
se mění i konzultační hodiny ve
mzdové kanceláři v Jihlavě. Nově
tedy budou v úterý od 7:00 do 11:30
a ve čtvrtek od 11:30 do 14:30. Případné změny budou předem oznámeny. Nejpozději každý 25. kalendářní den bude na dveřích mzdové účtárny a na nástěnce u závodní jídelny zveřejněn přesný rozsah
konzultačních dnů a hodin na následující měsíc.
Telefonní číslo do mzdové účtárny v Jihlavě je 567132230. Vaše dotazy a požadavky můžete zasílat
také předem na e-mailovou adresu
[email protected] Na dotazy Vám
bude odpovězeno přímo (uvádějte na sebe rovněž telefonický kontakt), požadovaná písemná potvrzení pro Vás budou připravena na
nejbližší konzultační hodiny. Mimojihlavským zaměstnancům budou
potvrzení zasílána přímo na jednotlivé lokality.
2
Program zlepšování zaostává za očekáváním
Od prvního září 2010 probíhá v Motorpalu program Každý zaměstnanec zlepšovatelem. Jeho cílem je,
aby jednotliví zaměstnanci hledali
a realizovali drobná zlepšení v rámci své vlastní práce. Cíl byl stanoven
velmi ambiciózně na 500 drobných
zlepšení.
Co se nám tedy za čtyři měsíce do
konce loňského roku povedlo a co
nepovedlo? Bohužel hned na úvod
článku je nutné konstatovat, že stanovaná hranice 500 drobných zlepšení splněna zdaleka nebyla. Celkem
bylo v rámci vyhlášeného programu
zaevidováno jen 27 zlepšovacích návrhů. Byť píši jen, je toto číslo několikanásobně vyšší než v předchozích letech. Pokud porovnáme počty zlepšovacích návrhů za poslední tři roky (včetně zlepšovacích návrhů podaných dle organizační směrnice Trvalé zlepšování), jsou výsledky následující:
2008 - 11
2009 - 13
2010 - 30
Ale zpět k výsledkům roku 2010. Z
27 podaných zlepšovacích návrhů
v rámci programu Každý zaměstnanec zlepšovatelem bylo těch drobných, na které byl program zaměřen, jen 16. Zbývajících 11 zlepšovacích návrhů bylo významného charakteru. Jejich vyhodnocení je složitější, měly by se řídit výše uvedenou
směrnicí s přesně daným postupem
jejich vyhodnocení a realizace. Další zajímavou skutečností je to, že realizace většiny podaných drobných
zlepšení se opět netýká přímo jednotlivých zlepšovatelů, ale dalších
osob.
Znamená to, že se nám zcela nepovedlo podnítit zaměstnance k tomu,
aby se hlavně zamysleli nad konkrétními činnostmi, které sami vykonávají a hledali drobná zlepšení přímo ve své práci. Na druhou stranu
rozhodně není špatně, že se rozhlížíme kolem sebe a všímáme si příležitostí okolo nás. Možná tyto výsledky také znamenají, že řadu zlepšení
ve své práci provádíme automaticky,
aniž bychom na to upozorňovali a
tato zlepšení někam zaznamenávali.
Pokud je tomu tak, je to škoda. Z našich drobných zlepšení si nemohou
vzít příklad ostatní zaměstnanci, při
auditech našich zákazníků je obtížné
prezentovat naše výsledky v oblasti
trvalého zlepšování, apod.
K evidenci těchto zlepšení byla vytvořena aplikace v prostředí Lotus
Notes. Její fungování není ještě úplně ideální, ale na základě zkušeností z loňského roku momentálně dochází k její úpravě. Zároveň se právě
aktualizuje směrnice Trvalé zlepšování. Výsledkem těchto aktualizací
a úprav bude jasně daný postup pro
zlepšovatele a realizátory zlepšování. Postup pro jednoznačné určení osob odpovědných za schválení
zlepšení a jejich realizaci. Výše uvedená databáze bude sloužit pro evidenci všech zlepšovacích návrhů,
a podle druhu zlepšovacího návrhu
(Drobné zlepšení x Ostatní zlepšení)
se s zaevidovaným návrhem bude
dále pracovat.
Závěrem bych rád poděkoval všem
zaměstnancům, kteří se do zlepšování zapojili a zváště jmenoval ty,
kteří byli nejúspěšnější. Nejaktivnějším zlepšovatelem se se šesti podanými návrhy na zlepšení stal Jan
Smejkal, jen těsně za ním se čtyřmi
návrhy zůstal Vladimír Vácha. Nejaktivnější organizační jednotkou se
stala 38303 - TPV, konstrukce Servis, se třemi zlepšovacími návrhy
od dvou zaměstnanců. Měla být vyhodnocena i tři nejlepší zrealizovaná
drobná zlepšení. Bohužel jsme ale
do stanoveného termínu neobdrželi od příslušných odpovědných osob
vyhodnocení jednotlivých zlepšení.
Důvodem je pravděpodobně fakt, že
řada zlepšení vůbec nebyla zrealizována. To není dobré zjištění a cílem
pro rok 2011 je průběžně důsledně
jednotlivé návrhy sledovat, hodnotit
a v případě schválení realizovat. Zde
se pravděpodobně projevuje fakt, že
někdo jiný návrh předkládá a někdo
jiný jej má realizovat.
Mezi drobnými zlepšovateli proběhlo také losování, z něhož vzešli tito
zaměstnanci: Libor Čech, Miloslav
Cmunt a František Šulista. Nejaktivnější zlepšovatel získává finanční
odměnu. Nejaktivnější organizační
jednotka získává finanční příspěvek
na týmové společenské setkání a vylosovaní zlepšovatelé obdrží zajímavé reklamní předměty. Speciální odměnou bude pro 4 nejaktivnější zlepšovatele (tj. zlepšovatele s více než
jedním zlepšovacím návrhem) večeře s generálním ředitelem, vicepresidentem pro výrobu a vicepresidentem pro kvalitu.
Pavel Nový
MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS
AUDITY V MOTORPALU
ZE SPOLEČNOSTI
Audit Bosch Homburg na 99 procent
Ve dnech 25. a 26. ledna proběhl v Motorpalu Jemnice audit našeho významného
zákazníka firmy Bosch. Cílem jejich procesního auditu bylo prověřit připravenost
celého procesu výroby zvedáků pro sériovou výrobu.
Auditu se zúčastnil hlavní auditor zákazníka (p. Klement), dva odborníci zákazníka
z oblasti nákupu a technologie a vedoucí celého projektu z firmy Bosch (paní Nedobová). Zákazník prověřil celý proces od příjmu materiálu až po expedici hotového dílce. Zvláštní důraz byl z jeho strany kladen na způsoby výroby a měření a na
technologickou dokumentaci.
Auditoři byli nadmíru spokojeni, velice oceňovali promyšlenost a precizní technologickou přípravu dané výroby a také způsoby předvedených kontrolních měření.
Celkové hodnocení auditu bylo 99 procent, což je pro nás vynikající vizitka a jsme
jako dodavatel zařazeni do nejvyšší kategorie.
Lokalita Jemnice byla na audit výborně připravena, ale i přesto chci vyzdvihnout
za excelentní přípravu a vynikající prezentaci své práce vedoucího TPV v Jemnici
pana Jiřího Vojtěcha.
Tento audit nám všem ukázal, že když chceme, jsme schopni zvládnout náročné
požadavky zákazníka nejen po technologické stránce, ale i po té dokumentační.
Zákazník Liebherr byl rovněž spokojen
Další zákaznický audit, tentokrát společnosti Liebherr, proběhl 9. a 10. února letošního roku na výrobě trysek v Jihlavě. Audit probíhal na matici a tělesu trysky. Zákazník opět prováděl procesní audit a také se nejvíce zaměřil na technologii výroby a způsoby měření.
Při samotném auditu mírně vázla prezentace ze strany výroby a technologie. Naštěstí je velice dobře zastoupil vedoucí kontroly kvality pan Kolařík, který se tohoto
úkolu zhostil velice dobře a ke spokojenosti zákazníka zodpověděl všechny vznesené dotazy. Samotný audit dopadl na výbornou, dosáhli jsme nádherných 98 procent. Přesto nás tento výsledek nesmí ukolébat, neboť sami víme, kde máme rezervy a potenciál ke zlepšení.
Za přípravu na zákaznické audity patří všem, kteří se podíleli na dosažených výsledcích auditů, poděkování.
Tradiční ples byl i letos
V pátek 4. března proběhl tradiční ples Motorpalu, již jedenáctý v
řadě. Stejně jako v minulých letech
na něm nechyběla živá hudba, taneční vystoupení, a možná... nebo
spíš určitě přišel i kouzelník.
Moderátorem večera byla známá
osobnost z jihlavského rádia Milan
Řezníček. Živou hudbou se nás pokoušela roztančit oblíbená jihlavská
kapela Uniband. Pokud bychom
nevěděli, jak se na parketu chovat, pak jsme se mohli nechat inspirovat tančními skupinami Chrisstar a RnR klub Elvis. Ty předly, jak
se správně tančí latinsko - americké
tance a rokenrol.
Dvakrát během večera ukázal svoje
umění i Ondřej Sládek,
kouzelník,
který se se
svým vystoupením
stal
mistrem republiky. Nejdříve předvedl triky na jevišti a potom
i přímo mezi
námi. Věříme, že jste si i vy užili dost zábavy.
Projekt klubu personalistů přispěje ke vzdělávání našich zaměstnanců
Klub personalistů kraje Vysočina vyhlásil projekt pod názvem
„Rozvoj klíčových
kompetencí zaměstnanců členských podniků sdružení
KPKV“. Je zaměřený na vzdělávání v oblastech: personalistika, řízení a rozvoj lidských zdrojů, manažerské
dovednosti (soft skills i hard skills) pro manažery a mistry, koučink, marketingové dovednosti, obchodní dovednosti pro dlouhodobý prodej, finance, andragogika pro interní lektory, legislativa - právo, PC dovednosti, Lean (zavádění štíhlé výroby), komunikace a další
osobní kompetence.
Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených školení pod vedením externích lektorů vzdělávacích organizací. Realizace školení bude probíhat ve
školících místnostech zapůjčených společností a v pronajatých prostorách v Jihlavě. Občanské sdružení Klub
personalistů kraje Vysočina má momentálně 27 členů,
z čehož je zapojeno do zmíněného projektu osm. Celkový rozpočet projektu je 15 milionů korun.
Cílem projektu je zlepšit strategické kompetence, znalosti a dovednosti klíčových pracovníků zapojených
podniků, zlepšit jejich motivaci, adaptaci, konkurence-
schopnost a stabilizaci. Měla by se
zvýšit i pružnost jejich reakcí na změny vnějšího prostředí s dopadem na výši a kvalitu vykonávané práce, zefektivnit procesy především v oblasti řízení a rozvoje
lidských zdrojů a ve výrobě včetně zavedení metody
Lean (štíhlé výroby) s cílem zrychlení výroby a zlepšení schopností reakce podniku na požadavky zákazníků.
Motorpalu projekt přinese vzdělávací aktivity v hodnotě
téměř šesti milionů korun. „Během následujících dvou
a půl let by tedy v rámci projektu mělo v naší společnosti proběhnout 184 školících dnů pro celkem 1 753
účastníků. Kursy budou převážně zaměřeny na oblast
Lean (štíhlé výroby),“ říká personální ředitel Motorpalu a zároveň předseda Klubu personalistů kraje Vysočina Pavel Nový. Kromě samotných kursů budou prostředky z projektu použity také na vybavení vzdělávací
místnosti v Batelově a Jemnici novým nábytkem a multimediální technikou.
3
MOTORPAL BULLETIN - PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
NAPSALI O NÁS
Gratulujeme
lednovým,
únorovým
a
březnovým jubilantům!
Šedesátiny oslaví: středisko č.
ZEJDA Jiří
33200
LAZÁREK Josef
9129A
LIŠKA František
93000
ŠVANDA Pavel
93160
NOVOTNÝ Jiří
94130
ŽÁK Ludvík
17930
SVOBODA Zdeněk
38310
ŽATEČKA Zbyněk
90311
ŠMIKMÁTOR Jiří
17930
DOČEKAL Miroslav
28710
DOHNAL Josef
95120
Padesátiny bude mít:
MEDONOS Milan
10000
ŠILLEROVÁ Jitka
9129A
KLUCHOVÁ Jana
92000
BALOUN Jiří
92220
PROVÁZEK Miloslav
92220
TŮMA František
94130
KAPOUNOVÁ Marie
9414B
ŠULISTOVÁ Jaroslava
90330
DOLEŽAL Jaroslav
9219A
ŠTORA František
9221A
NEVRKLA Josef
93110
NEŠPOROVÁ Marie
93120
JEŽEK Milan
93160
POSPÍCHALOVÁ Jana
9414B
Čtyřicetiny zapije:
ŠAROUN Karel
ČECHOVÁ Marie
KAPOUNOVÁ Romana
SZWACHULOVÁ Monika
ŠTUMFOLOVÁ Marcela
ZEMÍN Marek
KOVÁŘ Josef
KYPA Jaroslav
LISÁ Marie
PITOUR Miloš
DOHNAL Karel
HLOŽEK Radek
KETTNEROVÁ Pavla
KOMÍNKOVÁ Jitka
38310
9414B
9414B
9414B
17930
38303
90842
9219B
92240
93160
90520
93120
9414B
95150
Čtvrtstoletí oslaví:
BOHÁČ Robin
VLACH Jan
HAMRŠMÍDOVÁ Lenka
NEKULA Jakub
9220A
9414B
9220A
93170
Všem srdečně blahopřejeme
a přejeme mnoho zdraví,
úspěchů a štěstí v osobním i
pracovním životě!
4
MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS
Monika Slováková slavila úspěch na
mistrovství světa v páce
Naše zaměstnankyně Monika Slováková, o které jsme již psali loňské Trysce (č. 0304/2010) se probojovala v páce na XXXII. World Armwrestling Chamionships (mistrovství
světa). Konalo se v americkém městě Mesquite, které leží ve státě Nevada. Mistrovství se
zúčastnilo 1 600 závodníků ze 33 zemí. Do její kategorie (do 80 kilogramů) se kvalifikovalo
15 závodnic. Monika Sedláková obsadila v závodě na levou ruku osmé místo a na pravou
ruku dokonce páté místo. Tryska jí upřímně gratuluje!
SOUTĚŽ
Společnost Motorpal oslaví na podzim letošního roku 65 výročí. O jaké výročí se bude
jednat?
a) výročí založení společnosti PAL České Budějovice, ze které se později
jihlavský závod oddělil
b) výročí založení PAL Jihlava, který se později přejmeoval
c) vznik společnosti Motorpal se sídlem v Jihlavě
Své odpovědi vhoďte nejpozději do 31. března 2011 do sběrných schránek v jídelnách
nebo vrátnicích, případně zasílejte na e-mailovou adresu: [email protected] Nezapomeňte uvést vaše jméno a číslo střediska. Tři vylosovaní výherci získají věcné ceny, které si
mohou vyzvednout na sekretariátu generálního ředitele u paní Šárky Vackové (2364) po
předložení průkazky.
Výherci z minulého čísla jsou Irena Štěpánová (středisko 91290), Růžena Lysáková
(středisko 9129) a Radek Mutl (středisko 81 310).
Redakční rada:
RNDr. Milan Medonos, Ing. Antonín Policar, Ing. Petr Vykoukal,
Ing. Pavel Nový, Jaromír Prášil,
Ing. Jan Nováček
Vydává:
4JAN Public Relations, s.r.o.
Varšavská 40/345, 120 00 Praha 2
tel.: 222 513 997, fax: 222 242 408
e-mail: [email protected]
Tisk: INAPA tiskárna, s.r.o.
Novinová sazba povolena
MK ev. č. E 12084 ze dne 23. 5. 2001
Download

Úsek kvality prochází zásadními změnami