ZPRAVODAJ
BŘEZEN • 2015
ŽIVOTA 90
Ročník XIV. • Cena 10 Kč • Vydává Život 90 • www.zivot90.cz • www.facebook.com/zivot90
Nadace České spořitelny
udělila Janu Lormanovi
Cenu Floccus
Nadace České spořitelny udělila 30.
ledna 2015 na slavnostním galavečeru Cenu Floccus jednotlivcům a organizacím, které se zaměřují na pomoc
lidem vyloučeným ze společnosti.
Vítězi se stali Petr Jeřábek z Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské,
Jan Lorman ze Života 90 a Martina
Richterová Těminová ze Sananimu.
Mezi organizacemi si na první příčku
Jak může konkrétní přátelství, tan- sáhlo Sdružení Neratov, Hospicová
dem dvou seniorů, také vypadat?
péče sv. Zdislavy, spolek Fokus PraPaní Jana (67) se rozhodla pro dob- ha, občanská společnost Modré dverovolnické návštěvy již před osmi ře a brněnská Liga lidských práv.
lety. Naskytla se jí nabídka docházet
k osamělému seniorovi, panu Janovi
(90)., který na tom byl velmi špatně
se svou pohyblivostí. Pravidelně za
ním docházela jedenkrát a někdy
i vícekrát týdně. Hodně si spolu povídali o umění a společnosti, Jana
mu časem začala také předčítat jeho
tolik oblíbené knihy, jelikož se Janovi velmi rapidně zhoršil zrak a již si
nemohl dopřát ten luxus číst si knihy
Cvičením proti bolesti
sám. Paní Jana dochází na dobrokonečně na DVD!
volnické návštěvy dodnes. Mezi JaOblíbený videoseriál vhodný
nou a Janem vznikl krásný přátelský k procvičování celého těla konečvztah a navzájem se vnímají jako po- ně vydáváme na DVD. Budete-li
třební. Dle slov paní Jany si neumí už mít o seriál zájem, napište nám
týden bez „přátelské návštěvy“ ani své kontaktní údaje na email pr@
představit.
zivot90.cz. Budeme vás informovat, až budou DVD k vyzvednutí.
Pokračování na straně 6.
Přátelé, přidejte se k nám.
Život 90 se rozhodl reagovat na
skutečnost, že stále přibývá seniorů, kteří žijí osamoceně bez kontaktu s vnějším prostředím a často
již také bojují se zhoršeným zdravotním stavem.
Díky podpoře nadace Erinnerung
Verantwortung Zukunft (EVZ) proto
vznikl program, který motivuje seniory – dobrovolníky k tomu, aby část
svého volného času pravidelně věnovali starším osamělým seniorům, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav již
společnost nemohou sami aktivně
vyhledávat, ale přesto nechtějí být
stále jen sami. Tito osamělí senioři
často patří k přeživším obětem II. světové války. Traumatické zážitky a tragické události z jejich dětství si s sebou nesli po celý život a vzpomínky,
zhoršený zdravotní stav a složitá
sociální situace jim i ve stáří výrazně
komplikují životní situaci.
KRČKOVA HUDEBNÍ ŠKOLA
Zahajujeme cyklus výchovných koncertů hudební školy, která je vhodná
pro žáky 1. – 8. tříd. Školu povede Jaroslav Krček se členy souboru Musica Bohemica.
Program: společný zpěv, předvádění neobvyklých hudebních nástrojů atd.
Cena 1 výchovného koncertu (1 hodina) je 70 Kč.
Více informací na www.divadlouvalsu.cz
Přihlášky můžete zasílat na kontakt: [email protected] , nebo tel.: 222 333 512.
B Ř E Z E N 2015
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
AKADEMIE SENIORŮ
KULTURNÍ PROGRAMY A PŘEDNÁŠKY V BŘEZNU
Vstupné na každý pořad 20,- Kč, není-li uvedeno jinak.
■ Čtvrtek 5. března FILATELISTÉ
16.30–19.00
Téma: PhDr. Jan Galuška – Poštovní historie – neoddělitelná součást
historie země • 1. patro, sál Dřevák
■ Pondělí 9. března 16.00–17.30,
Přednáška JUDr. Zlaty Kohoutové a Viktora Hatiny z LOVI, z. s.
Téma: Bydlení v nájmu, družstevním a vlastním bytě aneb jak právo chrání nájemce vůči majitelům
domů • 1. patro, sál Dřevák • vstup
ZDARMA A DROBNÉ OBČERSTVENÍ
■ Středa 11. března POVÍDÁNÍ
O PRAZE 14.00–15.30
Téma: Církevní řády II., Mnišské a
rytířské řády, křížovníci a řeholní kanovníci. Jejich historie, zaměření, sídla a působení v Praze.
Přednáší Alena Štěpánová. • 1. patro,
Učebna č. 2 ■ Čtvrtek 12. března ZDRAVOTNÍ
SAMOOBSLUHA 15.00–16.30
Téma: Léčba hladem – na motivy
knihy MUDr. Partykové. • Přednáší
Lída Vladyková. • 1. patro, sál Dřevák
■ Čtvrtek 12. března PROŽITKOVÁ DÍLNA 16.45–18.45
Uvolňovací techniky, práce s tělem, dechem, hlasem, myslí, slovem... Vede Jaroslava Richterová •
kontakt: [email protected] • 1.patro,
sál Dřevák
1. patro, sál Dřevák, vstup ZDARMA
A DROBNÉ OBČERSTVENÍ
■ Čtvrtek 26. března PROŽITKOVÁ DÍLNA Od 16.00 hod
Veřejná prezentace Prožitkové
dílny „Všichni jsme herci na scéně
života“, vystoupení účastníků. • 1.
patro, sál Dřevák, vstup ZDARMA!
■ Středa 18. března 16.00–17.30, Prosíme zájemce o účast, aby se
Přednáška Valerie Salajkové
zapsali na arch v kanceláři CDS
Téma: O správné výživě a zdravém v přízemí, nebo na e-mailu jarkari@
životním stylu + případné změ- seznam.cz (kvůli uspořádání místnosření rizikových tuků. • 1. patro, sál ti). Děkujeme.
Dřevák, vstup ZDARMA
■ Každé pondělí Klub KONTAKT
■ Čtvrtek 19. března KULTURNÍ
– 13.30–15.00
KLUB 15.00–16.30
vede paní Julie Městková • 1. patro,
Stopy hrabat Kouniců v českých Učebna č. 2, vstup zdarma
dějinách. • Přednáší Jana Himmlová.
■ Každé úterý SENIORKY –
• 1. patro, sál Dřevák
15.30–17.30
■ Pondělí 23. března 16.00–
Zkouška pěveckého sboru • 1. patro,
17.30, Přednáška JUDr. Zlaty
sál Dřevák
Kohoutové a Viktora Hatiny
■ Každý pátek KLUB 80 –
z LOVI, z.s.
14.00–16.00
Téma: Zorientujte se v dědickém
právu, (aneb kdo dědí, vydědě- přednáší Jana Dudková nebo Jarmila
ní, jak napsat závěť, co s dluhy, Stojanová • 1. patro, místnost Reminová dědická smlouva a jiné) • niscence, vstup zdarma
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY V BŘEZNU 2015
S JIŘÍM ŠLECHTOU
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanivíce informací: 220 802 267 • vstupné: ce Florenc trasy B metra.
člen Života 90 – 10 Kč, ostatní – 20 Kč ■ 21. března – Židovské pece –
Nákladové nádraží Žižkov – Pa■ 1. března – Lysolaje – Rezerrukářka
vace Housle – Šárecké údolí –
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti staniKostel sv. Matěje
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti sta- ce Želivského trasy A metra.
nice Dejvická trasy A metra.
■ 7. března – Historie usedlostí:
Doupková, Santoška, Březinka,
Nikolajka, Mrázovka
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Anděl trasy B metra.
■ 8. března – Dominikánský dvůr
a historie Braníka
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Karlovo náměstí – trasy metra B
■ 14. března – Královskou cestou
ze Staroměstského náměstí na
Křížovnické nám. Karlovou ulicí
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Můstek trasy B metra.
■ 15. března – Národní památník
na Vítkově
STRANA 2
KONČENÍ MINULÉ VYCHÁZKY
Sraz ve 14:00 hod. na Malostranském
náměstí u bývalé Malostranské kavárny.
S JAROSLAVOU JANOUŠKOVOU
■ Středa 18. března PO DEJVICKÝCH USEDLOSTECH
■ 22. března – Historie Hodkovivycházku začneme u Proboštskéček – vila Martina Friče – Lhotka ho dvora a budeme pokračovat koSraz ve 14:00 hod na nástupišti stani- lem usedlosti Hadovka, kolem kaple
ce Karlovo náměstí trasy B metra.
Nejsv. Trojice až ke zrekonstruované
Hanspaulce. Pak se projdeme k used■ 28. března – Osada Olšany
lostem Karlovka, Hercovka, Vlčov– Atrium – Židovský hřbitov
ka, Mydlářka a vycházku zakončíme
– Žižkovská televizní věž – vyu usedlosti Kotlářka. Seznámíme se
hlídka
s osudy staveb a jejími obyvateli. • Sraz
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stani- ve 14 hod. na stanici tramvaje č. 20, 26
ce Flora trasy A metra.
„Hadovka“ na Evropské tř. v Dejvicích.
■ 29. března – Zámeček a mlýn
■ Středa 25. března HOLEŠOVICE
Maltézských rytířů v Motole
V PROMĚNÁCH ČASU
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stani- procházka dolními Holešovicemi se
ce Anděl trasy B metra.
staronovými objekty, např. továrna
na vodoměry, La Fabrika, HolešovicSE STANISLAVOU BŮCHOVOU
ký přístav, Holešovický pivovar a další. • Sraz ve 14 hod. při vchodu do sta■ Neděle 22. března ZA MALTÉZSKÝMI RYTÍŘI A NA KAMPU. DO- nice metra C Vltavská.
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
B Ř E Z E N 2015
PŘEHLED NOVÝCH KURZŮ
POMOC SENIORŮM OHROŽENÝM
DOMÁCÍM NÁSILÍM A TÝRÁNÍM
A KURZŮ S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ
Angličtina
Francouzština
Italština
Němčina
Pilates
CO JE TO TÝRÁNÍ A DOMÁCÍ NÁSILÍ
Týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování,
ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí.
Vnuk od babičky pravidelně vyžaduje
podstatnou část starobního důchodu
pro své potřeby. Paní nezbývají peníze
na léky.
Ošetřovatelka v domově pro seniory
se chová neuctivě k jednomu z klientů.
Tyká mu a do koupelny ho vozí chodbou
téměř nahého, zdůvodňuje to tím,
že pán již nevnímá dění kolem sebe.
Pro více informací a přihlášení se hlaste osobně
v kanceláři Centra denních služeb
(v přízemí za recepcí)
Seniorka darovala po smrti manžela dům synovi a jeho rodině. Snacha
na paní slovně útočí, zakazuje jí pohyb po zahradě a vyhání ji do domova
pro seniory.
nebo
JAK POMOCI OHROŽENÝM SENIORŮM
telefonicky či e-mailem
u vedoucí Anety Zápotocké
(222 333 574, [email protected])
V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu.
Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte.
Obraťte se na policii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem
okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry
nebo
Senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.
Zuzany Grófové
(222 333 536, [email protected])
Leták vznikl v rámci projektu „Podpora seniorů ohrožených
a postižených domácím násilím a týráním“ podpořeným Nadací
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
ŽIVOT 90 je part
partnerem mezinárodního projektu UISEL – Informace pro život seniorů jsou všudypřítomné.
Cílem projektu UISEL je podpořit v nezávislosti a individuálním růstu seniory,
a to cestou používání mobilních zařízení. Ta jim umožní skoro nekonečný přístup
k informacím a komunikaci.
Ke zkvalitnění výuky seniorů v používání tabletů využil projekt UISEL různé sociologické studie, odborné
principy vzdělávání a praktické zkušenosti expertů
na vzdělávání dospělých. Obecné závěry byly poté
zapracovány do pedagogického modelu, který vytyčuje strukturu výcvikových kurzů. Ty musejí brát
v úvahu možnosti přístupu a účasti na kurzech ICT,
stejně jako specifika starších studentů a zkušenosti
z praxe.
Výsledkem jsou dva hlavní závěry:
1. UISEL navrhuje kombinaci učení ve třídě a tzv.
e-učení. Ve třídě jde o překonání obav z nových technologií a o podporu sociální interakce mezi studenty.
E-učení by mělo sloužit k opakování a procvičování
získaných znalostí vlastním úsilím a podle svých vlastních preferencí. Podpora rčení „učit se učit“ je hlavní,
vyučující nejsou až tak učiteli jako spíše moderátory,
motivátory procesu.
Výstavy paní Richterové v přízemí
(ve spolupráci s MUDr. Ripovou a paní Čejkovou)
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
a VELIKONOCE (od druhé půlky března)
2. UISEL je kombinací základní struktury a obsahových modulů. Tímto se snaží být dostatečně konkrétní a nabídnout učitelům i žákům jasnou strukturu
výuky, ale musí být také dostatečně flexibilní v ponechání místa pro vlastní kreativitu účastníků. Základní
rámec vždy tvoří jeden základní modul a několik modulů tematických – e-interakce, e-informace, e-zábava, e-zdraví, e-bankovnictví – které mohou být zvoleny buď učitelem nebo podle zájmu žáky. Každý modul je v trvání 16ti hodin studia a procvičování, z toho
8 hodin ve třídě a 8 hodin samostudia nebo e-učení.
Ve dnech 2.–3. 2. 2015 se uskutečnilo v Bojnicích, SK
setkání partnerů projektu, které stanovilo zahájení výcviku tzv. školitelů projektu. Výcvik proběhne v termínu
mezi 16. březnem a 15. květnem 2015 v prostorách spolku Život 90. Předpokládáme vyškolení 5 lektorů- školitelů, kteří se následně budou věnovat vlastnímu výcviku
seniorů v používání tabletů ve svých organizacích.
Na další výstavu u nás v přízemí Života 90 sháníme k zapůjčení věci s velikonoční
tématikou (staré velikonoční pohlednice, výzdobu atd.).
Případné předměty, prosím, noste do přízemí do kanceláře Centra denních služeb
k vedoucí Anetě Zápotocké nebo Zuzaně Grófové. Budeme rády za jakoukoli
maličkost, o kterou se s námi podělíte.
STRANA 3
B Ř E Z E N 2015
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
DIVADLO U VALŠŮ
PROGRAM BŘEZEN 2015 – 11. DIVADELNÍ SEZÓNA
Čt 5. 3.
16:00
Po 9. 3.
16:00
St 11. 3.
16:00
Čt 12. 3.
16:00
Út 17. 3.
16:00
Po 23. 3.
16:00
Čt 26. 3.
16:00
Po 30. 3.
16:00
Út 31. 3.
16:00
Slzy smíchu Stanislava Zindulky
Humorné vyprávění o prknech, která znamenají svět
Legendy opery / Josef Kuchinka
Vzpomínkové setkání
Alexander Shonert / houslový a klavírní koncert
Antonín Dvořák a Petr Iljič Čajkovskij
Jak se hladí duše / František Novotný
Komponovaný pořad
Sudička Lachesis / Marek Soból
Příběh neobyčejného života
Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / Jiří Just
Komedie na manželské téma
Benefice / Gustav Oplustil
Pořadem provází Jan Lorman
Mraky nad Barrandovem / Stanislav Motl
Sláva a prokletí prvorepublikových filmových hvězd
Hodný pan doktor / Neil Simon
komedie na motivy povídek A. P. Čechova
Pro skupiny 10 a více osob máme
připraveny zajímavé slevy.
Karoliny Světlé 18, Praha 1
www.divadlouvalsu.cz
Pokladna a rezervace: 222 333 555.
Pokladna je otevřena v pracovních
dnech 8:00–15:30 a hodinu před
představením.
Nabízíme dárkové poukazy v hodnotě 150 Kč na představení dle vlastního
výběru.
Pronájem a hromadné objednávky:
e-mail: [email protected], tel.
222333512 / mob.: 731108534. Více informací najdete na:
www.divadlouvalsu.cz.
ZMĚNA PROGRAMU V YHRAZENA!
SLZY SMÍCHU STANISLAVA
ZINDULKY
Čt 5. 3. / 16:00 • 180 Kč / 130 Kč pro
členy Ž90
členem orchestru Národního divadla. Studoval hru na varhany a dirigování na Pražské konzervatoři, kde
v roce 1946 ukončil studia (dirigování u Zdeňka Chalabaly a varhaní
oddělení). Pracoval jako operní sbormistr, působil jako dirigent Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Později začal spolupracovat
s Národním divadlem v Praze, kde
působil více než třicet. Pořadem provází Radmila Hrdinová
JAK SE HLADÍ DUŠE /
FRANTIŠEK NOVOTNÝ
Čt 12. 3. / 16:00 • 180 Kč / 130 Kč pro
členy Ž90
Zveme vás na další zajímavé setkání
s básníkem Františkem Novotným,
o kterém Luděk Munzar tvrdí, že to je
Seifert 21. století. Připomene zajímavá setkání před rozhlasovým mikrofonem a jako vždy představí i velice
zajímavého hosta.
SUDIČKA LACHESIS /
MAREK SOBÓL
Příběh neobyčejného života
Út 17. 3. / 16:00 • 180 Kč / 130 Kč pro
členy Ž90
foto: archiv
Humorná celoživotní procházka
na prknech, která
znamenají
svět,
ale nejen o nich.
Poutavé a veselé
vyprávění o tom,
proč a jak jsem se
foto: archiv
k divadlu dostal, ALEXANDER SHONERT / KONCERT
o tajemném a žertovném zákulisí, Antonín Dvořák a Petr Iljič Čajkovskij
o kostrbatých začátcích i o tom, koho St 11. 3. / 16:00 • 150 Kč / 100 Kč pro
jsem na své divadelní pouti potkal, členy Ž90
co všechno se mi přitom přihodilo
Houslový vira hlavně o tom, co jsou to slzy smíchu
tuóz Alexander
a jak často tekly proudem.
Shonert, laureát prestižních
LEGENDY OPERY / JOSEF KUCHINKA
mezinárodVzpomínkové setkání
ních ocenění,
Po 9. 3. / 16:00 • 150 Kč / 100 Kč pro
je
muzikant
členy Ž90
s mimořádným
talentem, žiJosef Kuchinka
vou povahou
(21. října 1925 –
a neobyčejnou
12. ledna 2015)
schopností
byl český diriimproviz ace.
gent. Narodil se
v Praze a hudbě Od roku 1999 žije a pracuje v Praze.
se začal věnoval Vystupuje po celé Evropě, a to jak
po vzoru svého sólově, tak i se symfonickými a kofoto: archiv
otce, který byl morními orchestry coby hostující só-
lista. V roce 2005 s velkým úspěchem
debutoval v USA. Kromě koncertní
činnosti se Alexander Shonert také
úspěšně věnuje pedagogické práci.
Vypracoval vlastní metodiku výuky,
která vychází z nejlepších tradic ruské houslové školy. Klavírní doprovod:
Natália Shonert
STRANA 4
foto: archiv
Bezejmenná hrdinka hry přirovnávaná k jedné z antických
osudových
bohyň Lachesis, se
po 2. světové válce
ocitá v Paříži. Vede
zde malou kavárnu
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
B Ř E Z E N 2015
a je připravena vyprávět nám nejen
zajímavé historky, které slyšela od
svých hostů, ale i ty nejskrytější taje
ze svého velmi dramatického osudu.
Osoby a obsazení: Lachesis: Nina
Divíšková, Martina Krátká / Lucia
Schubertová, režie: Jiří Fréhar.
slavné éry Barrandova – Lídy Baarové,
Adiny Mandlové, Svatopluka Beneše,
Raoula Schránila, Nataši Gollové, Karla
Hašlera, Zdeny Sulanové a dalších herců, režisérů, spisovatelů, novinářů. V pořadu bude promítán film Mraky nad
Barrandovem (35 min.).
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ ANEB
HOSPODYNĚ NA ZABITÍ / JIŘÍ JUST
Komedie na manželské téma
HODNÝ PAN DOKTOR /
NEIL SIMON
Komedie na motivy povídek A. P. Čechova
Út 31.3. / 16:00 • 180 Kč / pro členy
Ž90 130 Kč
foto: archiv
je synonymem pro televizní zábavu
Po 23. 3. / 16:00 • 180 Kč / pro členy vůbec. Zásadní je jeho spolupráce s reŽ90 130 Kč
žisérem Zdeňkem Podskalským, se kterým vytvořil nerozlučnou dvojici. Spolu
napsali scénáře k proslulým příběhům
o Alfonsi Karáskovi, příběhy, ve kterých
propojili hrané scénky a písně. Stvořili
tak nový žánr hudební televizní komedie, která je dodnes originální nejen
u nás v Čechách. K divadelní tvorbě se
váže jeho práce pro Karlínské divadlo.
Pořadem provází Jan Lorman.
foto: archiv
MRAKY NAD BARRANDOVEM /
foto: archiv
Marketingová ředitelka Diana vydě- STANISLAV MOTL
lává, umělec na volné noze Hugo má Sláva a prokletí prvorepublikových Hvězda Broadwaye, slavný divadeldomácnost sám na krku. A neklape to. filmových hvězd
ní autor Neil Simon, si objevně poNa záchranu domácnosti je povolána
hrál s povídkami Antona Pavloviče
Po 30. 3. / 16:00 • 180 Kč / 130 Kč
Vilemína Gruntorádová z agentury
Čechova. Z nepřeberného množství
Manželské štěstí. Pro každou situaci pro členy Ž90
povídek mistra žánru vybral několik
Poznali, jak atraktivních. Děj spojuje vypravěč,
má v rukávu „dobrou“ radu – až je to
chutná sláva, který nám jednu po druhé předstana zabití. Hrají: Iva Hüttnerová, Michabyli obdivo- vuje. Třicet postav, třicet životních
ela Dolinová a David Suchařípa, režie:
vaní a hýčka- příběhů…, jako zašlé fotografie se
Ondřej Kepka, scéna: Nikola Tempír,
hudební spolupráce: Miki Jelínek.
ní. Mohli mít vynořují, aby nás zaujaly, rozesmály,
skoro vše, co rozplakaly. Stejně jako my řeší autor,
BENEFICE / GUSTAV OPLUSTIL
si přáli, pení- ukrytý do postavy vypravěče, věčnou
Čt 26.3. / 16:00 • 150 Kč / 100 Kč pro
ze, populari- otázku: Lze žít jinak, lépe? Hrají: Jan
členy Ž90
tu. A pak při- Čenský, Miloš Mejzlík nebo Libor
šel pád a za- Hruška, Jarmila Švehlová, Daniel
Gustav Oplustil (* 2. srpna 1926 Hranice) foto: archiv
tracení. Davy, Bambas nebo Filip Tomsa, Lenka
je mistr televizní zábavy, český televizní
a rozhlasový scenárista, dramaturg, re- které je předtím vynášely téměř až do Zahradnická nebo Malvína Pachložisér a příležitostný herec malých rolí. nebes, byly najednou plné nenávisti. vá. Úprava a režie: Jan Novák, scéna:
Jeho jméno je spojeno nejen s řadou Autentické vzpomínky a otevřená, vět- Michal Hess, kostýmy: Ludmila Pavskvělých kabaretů, povídek, mikroko- šinou dosud nepublikovaná svědectví lousková, hudební spolupráce: Petr
medií, veseloher, scének a seriálů, ale o známých i méně známých aktérech Malásek. Přeložil: Ivo T. Havlů
Nebuďte na péči sami!
Staráte se o někoho blízkého a jste z péče vyčerpaní? Chcete
své zkušenosti sdílet s lidmi, kteří procházejí podobným obdobím? Potřebujete si popovídat s těmi, kteří rozumí náročnosti
péče o osobu blízkou? Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle:
222 333 500 nebo na emailu: [email protected]
V případě většího množství zájemců bychom otevřeli svépomocnou skupinu pro pečující, kterou by provázela sociální pracovnice.
STRANA 5
B Ř E Z E N 2015
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
SLUŽBY ŽIVOTA 90
INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
DALŠÍ SLUŽBY objednání na tel. 800 157 157
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
ZAVŘENO
pondělí
pátek
9:00–12:00
Jen pro objednané:
Právní poradenství
na objednání.
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
Jen pro objednané:
Sociální poradna pro
pečující osoby
ZAVŘENO
Linka důvěry a pomoci + objednání do poraden
Senior telefon: 800 157 157
24 hodin denně, 7 dní v týdnu Z DAR M A
9:00–15:30 Sociální poradna
13:30–15:00 Klub Kontakt pro osamělé
seniory
úterý
9:00–12:00 Sociální poradna zaměřená
na domácí násilí a týrání,
špatné zacházení
středa
13:00–16:00 Právní poradenství na
objednání
čtvrtek
9:00–15:30 Psychologická a mezigenerační
poradna v náročných životních situacích
13:00–16:00 Sociální poradna pro pečující
osoby
pátek
9:00–12:00 Právní poradenství na objednání
radenského centra nebo na vyžádání Volat budu já, tel. 732 941 693. Jsem
odpovědi zašleme poštou na zpá- členka Ž90, kam chodím do divadla.
Zveřejněte svůj inzerát ve Zpravodaji
Při vzájemném poznání jsou setkání
teční adresu.
Života 90 nebo na nástěnce Informožná i u mne. Bydlím na konečné
On hledá ji
mačního a poradenského centra.
metra C – Jižní Město. Jsem ZezulOsobně v Informačním a poraden- Hledám kamarádku ke společnému ková, 63 let. Zn. 4/15 (ze dne 9. 2.
ském centru;
setkávání na povídání a vzpomíná- 2015)
Poštou na adresu: Život 90, Infor- ní. Je mi 86 let a žiji delší dobu sám. Hledám upřímnou, hodnou kamamační a poradenské centrum, Karo- Jsem v rámci věku zdráv, pohybuji se rádku, která má ještě chuť cestovat,
liny Světlé 18, 110 00, Praha 1
s chodítkem. Jsem pozitivní, otevře- chodit na procházky a navštěvovat
ný, upřímný. Rád vyprávím, ale do- různé kulturní podniky. Jsem osaměElektronicky na adresu:
káži i poslouchat. Věk ani jiné potíže lá, 65ti letá seniorka, VŠ. Zn. Hezký
[email protected]
Telefonicky na čísle 222 333 500 nerozhodují. Chci dobrou povahu podzim života. Tel.: 732 485 070. Zn.
v provozní době Informačního a po- a porozumění. Tel.: 779 990 125 Zn. 5/15 (ze dne 9. 2. 2015)
1/15 (ze dne 19. 1. 2015)
radenského centra
Starší paní nebo pána ráda pozná
Uzávěrka inzerátů do tištěného Zpra- Přátelství
67/160 nekuřačka, drobnější postavy.
vodaje je vždy do 10. dne v předcháHledám přítelkyni 75-80 let ke spo- Procházky, možno i po památkách
zejícím měsíci. Mezi slovy je třeba
lečným procházkám, výletům a zá- Prahy, občas pěkná výstava, posezedělat mezeru. V odpovědi na inzerát
ní u kávy. Tel.: 773 626 167. Zn. Prauveďte na prvním řádku: Osobní in- jezdům. Praha 4. Tel.: 602 814 830. ha. Zn. 6/15 (ze dne 9. 2. 2015)
zerce a značku inzerátu a potom ad- Zn.: 2/15 (ze dne 27. 1. 2015)
resu sdružení.
Hledám známé se zájmem o přírodu, Různé
Odpovědi na inzerát je možno vy- zvířata, knihy i vše možné ostatní. Hledám odborníka – směr vysílačky
zvednout dvěma způsoby: osobně Špatně chodím s berlí, mám kočku. – slaboproud. Zn.: 3/15 (ze dne 27.
v provozní době Informačního a po- Jsem sama, odkázaná na telefon. 1. 2015)
OSOBNÍ INZERCE
Pokračování ze strany 1:
zajímavé vzdělávání a možnost zapojit
Dobrovolnický program přátelských se do dalších aktivit spolku.
návštěv probíhá prostřednictvím Služba je pro seniory samozřejmě
osobních návštěv dobrovolníků u osa- zcela bezplatná.
mělých seniorů v jejich přirozeném Případní zájemci o výkon dobroprostředí minimálně jednou týdně. volnictví nebo zájemci o návštěvy
Kromě návštěv dobrovolníků jsou pro dobrovolníka naleznou další inforseniory pořádány několikrát za rok mace na webových stránkách www.
společenské akce s kulturním progra- zivot90.cz nebo mohou kontaktovat
mem. Dobrovolníkům nabízí ŽIVOT přímo koordinátorku programu tele90 kromě podpory koordinátorky, su- fonicky 222 333 514 či e-mailem na
pervizí a psychologické podpory, také [email protected] .
STRANA 6
Zpravodaj Života 90, měsíčník, ročník XIV, vychází
10 čísel ročně, kromě července a srpna. • vydává: Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1; www.zivot90.cz •
vedoucí vydání: Ing. Bohdana Bílková, manažerka
sekce PR, e-mail: [email protected], mobil: 604 760 093 • předplatné: Hynek Bečvář, e-mail:
[email protected], tel.: 222 333 591 • distribuci zajišťuje: společnost ADLEX, s. r. o. • osobní inzerce: tel.: 222 333 500, e-mail: [email protected]
• prodej: recepce Život 90, tel.: 222 333 555 • registrace: MKČR E 13935 • uzávěrka textů: 12. 2. 2015 •
cena: 10 Kč za číslo, 150 Kč za roční předplatné.
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
B Ř E Z E N 2015
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOTA 90
Výjimečná služba, která umožňuje žít déle doma – pro občany Zličína bez pořizovacích poplatků!
Žít doma i ve vysokém věku, bez
obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc – to
umožňuje seniorům a zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc
v případě pádu, nevolnosti nebo
jiné krizové situace. Umožňuje tak
žít soběstačný život s jistotou, že
v případě potřeby přijde pomoc.
Městská část Praha – Zličín navíc
svým obyvatelům zaplatí stanice
tísňové péče. Zájemci o službu budou tak zařízení získají bezplatně
a za poskytování služby zaplatí
jen paušál 400 Kč měsíčně.
Tísňová péče Života 90 je komplexní
sociální služba. Nejde jen o samotné hlídání a přijímání poplachových
zpráv pomocí tlačítka. Součástí koncového zařízení je také čidlo pohybu,
které v případě, že uživatel nestihne
tlačítko použít, vyšle signál, a pomoc
přijde.
Jak tísňová péče funguje?
V případě krizové situace, kdy se
uživateli udělá nevolno, upadne
a nemůže vstát, je týrán, okraden
nebo potřebuje jinou pomoc, stačí
jen zmáčknout tlačítko, které u sebe
nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče. Operátorky
zjistí, co se stalo, a podle situace zorganizují potřebnou pomoc – zavolají
rodině, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů.
tomu, že pravidelně sledují a aktualizují informace a stav uživatele, jsou
pak schopny ještě rychleji a efektivněji zorganizovat pomoc, kdykoli ji
uživatelé potřebují.
Pomoc při ochraně majetku
Čidlo pohybu může mít i opačnou
funkci – v době své nepřítomnosti
v bytě ho uživatelé mohou použít
i jako zabezpečovací systém. Uživatel
operátorkám nahlásí, že byt opouští,
Čidlo pohybu v domově uživatele a čidlo pohybu přepne na hlídací režim. Pokud do „zakódovaného“ bytu
– jistota pomoci
Domácí verze tísňové péče je chytré někdo vstoupí, operátorky zjistí, kde
a v čím bytě k tomu došlo.
zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje neChcete se dozvědět víc? Máte
činnost a nepohyb v bytě. Stane-li se, o službu zájem?
že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době Kontaktujte nás v pracovní dny
samo spustí alarm a volá dispečink mezi 8:00 a 16:00 na telefonu
tísňové péče. Služba tak dokáže za- 222 333 546, 601 559 580 nebo
chránit život a vylučuje riziko, že uži- 601 559 584, pište nám na email
vatel leží na zemi svého bytu zraněn [email protected] nebo
navštivte webové stránky:
a bez pomoci i několik dní.
www.tisnovapece.cz
Pravidelná volání
Další velmi oceňovanou výhodou
POZOR!
a jedinečností služby tísňové péče
Života 90 je pravidelné volání – ope- Nyní je možné stacionární zařízení
rátorky dispečinku jednou týdně Tísňové péče díky dotacím pořídit
za aktivační částku 1 500 Kč.
všechny uživatele obvolávají. Díky
GRATULUJEME
GRATULUJEME NAŠIM BŘIŠNÍM TANEČNICÍM
Gratulujeme našim břišním tanečnicím pod vedením paní
Renaty Brožové za vítězství v soutěži Orientální princezny
tančí uskutečněné v Praze dne 24. 1. 2015, kde naše obdivuhodné tanečnice získaly
1. místo v kategorii dospělí II.
Samostatně pak gratulujeme paní Blance Buchtové
za 1. místo v kategorii Sólo.
STRANA 7
PROG R AM – Ž IVOT 90 – B Ř E Z E N 2015
Datum
ne
1. 3.
po
čt
2. 3.
5. 3.
pá
so
6. 3.
7. 3.
ne
8. 3.
po
9. 3.
st
čt
11. 3.
12. 3.
pá
so
13. 3.
14. 3.
ne
15. 3.
po
út
16. 3.
17. 3.
st
18. 3.
čt
19. 3.
pá
so
20. 3.
21. 3.
ne
22. 3.
po
23. 3.
st
25. 3.
čt
26. 3.
pá
so
27. 3.
28. 3.
ne
29. 3.
po
30. 3.
út
31. 3.
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
Akce
Kde a kdy
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Lysolaje – Rezervace Housle – Šárecké údolí – Kostel sv.
Matěje / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Slzy smíchu Stanislava Zindulky / Humorné vyprávění o prknech, která znamenají svět /
vstupné 180 Kč / pro členy Ž90 130 Kč
FILATELISTÉ / Téma: PhDr. Jan Galuška – Poštovní historie – neoddělitelná součást
historie země / vstupné 20 Kč
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Historie usedlostí : Doupková, Santoška, Březinka, Nikolajka,
Mrázovka / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
HELIGONKY / koncert Heligonek s p. Jíchou a p. Taublerem / vstupné 20 Kč
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Dominikánský dvůr a historie Braníka / vstupné člen Ž90 10
Kč, ostatní 20 Kč
Bydlení v nájmu, družstevním a vlastním bytě / přednáška JUDr. Zlaty Kohoutové
a Viktora Hatiny za LOVI, z.s. / vstup zdarma
Legendy opery / Josef Kuchinka / Vzpomínkové setkání / provází Radmila Hrdinová /
vstupné 150 Kč / 100 Kč pro členy Ž90
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Povídání o Praze / Téma: Církevní řády II., Mnišské a rytířské řády, křížovníci a řeholní
kanovníci. / přednáší Alena Štěpánová / vstupné 20 Kč
Alexander Shonert / houslový a klavírní koncert / Antonín Dvořák a Petr Iljič Čajkovskij /
vstupné 150 Kč / 100 Kč pro členy Ž90
Jak se hladí duše / František Novotný / komponovaný pořad / vstupné 180 Kč / 130 Kč
pro členy Ž90
ZDRAVOTNÍ SAMOOBSLUHA / Téma: Léčba hladem – na motivy knihy MUDr. Partykové. /
Přednáší: Ludmila Vladyková / vstupné 20 Kč
PROŽITKOVÁ DÍLNA / Uvolňovací techniky, práce s tělem, dechem, hlasem, myslí,
slovem... / Vede: Jaroslava Richterová / vstupné 20 Kč
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Královskou cestou ze Staroměstského náměstí na
Křížovnické náměstí Karlovou ulicí / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Národní památník na Vítkově / vstupné člen Ž90 10 Kč,
ostatní 20 Kč
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Sudička Lachesis / Marek Soból / Příběh neobyčejného života / vstupné 180 Kč / pro
členy Ž90 130 Kč
Vycházka s Jaroslavou Janouškovou: PO DEJVICKÝCH USEDLOSTECH – Proboštský dvůr,
Hadovka, Hanspaulka, Karlovka, Hercovka, Vlčovka, Mydlářka, Kotlářka / vstup zdarma
O správné výživě a zdravém životním stylu + případné změření rizikových tuků. /
Přednáška Valerie Salajkové / vstup ZDARMA
Kulturní klub / Stopy hrabat Kouniců v českých dějinách /přednáší: Jana Himmlová /
vstupné 20 Kč
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Židovské pece – Nákladové nádraží Žižkov – Parukářka /
vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Historie Hodkoviček – vila Martina Friče – Lhotka / vstupné
člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Vycházka se Stanislavou Bůchovou: ZA MALTÉZSKÝMI RYTÍŘI A NA KAMPU / vstup zdarma
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti stanice Dejvická trasy A metra.
Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / Jiří Just / komedie na manželské téma /
vstupné 180 Kč / pro členy Ž90 130 Kč
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Zorientujte se v dědickém právu / přednáška JUDr. Zlaty Kohoutové a Viktora Hatiny za
LOVI, z.s. / vstup zdarma
Vycházka s Jaroslavou Janouškovou: Holešovice v proměnách času – La Fabrika,
Holešovický přístav, Holešovický pivovar a další / vstup zdarma
PROŽITKOVÁ DÍLNA / Veřejná prezentace Prožitkové dílny „Všichni jsme herci na scéně
života“ / vystoupení účastníků / vstup ZDARMA
Benefice / Gustav Oplustil / pořadem provází Jan Lorman / vstupné 150 Kč / 100 Kč pro
členy Ž90
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Osada Olšany – Atrium – Židovský hřbitov – Žižkovská
televizní věž – vyhlídka / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Zámeček a mlýn Maltézských rytířů v Motole / vstupné člen
Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Mraky nad Barrandovem / Stanislav Motl / Sláva a prokletí prvorepublikových
filmových hvězd / vstupné 180 Kč / 130 Kč pro členy Ž90
Hodný pan doktor / Neil Simon / Komedie na motivy povídek A. P. Čechova /
vstupné 180 Kč / 130 Kč pro členy Ž90
Život 90, učebna č. 2, 13.30–15.00 hod.
Divadlo U Valšů, 16:00
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16:30 hod.
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence, 14.00–16.00 hod.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Anděl trasy B metra.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 14:00
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Karlovo náměstí –
trasy metra B.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16.00–17.30 hod.
Divadlo U Valšů, 16:00
Život 90, učebna č. 2, 13.30–15.00 hod.
Život 90, 1. patro, učebna č. 2., 14:00–15:30
Divadlo U Valšů, 16:00
Divadlo U Valšů, 16:00
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 15:00–16:30
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16:45–18:45
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence, 14.00–16.00 hod.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Můstek trasy B metra.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Florenc trasy B metra.
Život 90, učebna č. 2, 13.30–15.00 hod.
Divadlo U Valšů, 16:00
Sraz ve 14 hod. na stanici tramvaje č. 20, 26 „Hadovka“ na
Evropské tř. v Dejvicích.
Život 90, 1. patro, sál Dřevák, 16:00
Život 90, 1. patro, sál Dřevák, 15:00–16:30
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence, 14.00–16.00 hod.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Želivského trasy A
metra.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Karlovo náměstí trasy
B metra.
Sraz ve 14:00 hod. na Malostranském náměstí u bývalé
Malostranské kavárny.
Divadlo U Valšů, 16:00
Život 90, učebna č. 2, 13.30 – 15.00 hod.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16.00–17.30 hod.
Sraz ve 14 hod. při vchodu do stanice metra C Vltavská.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16:00
Divadlo U Valšů, 16:00
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence, 14.00–16.00 hod.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Flora trasy A metra.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Anděl trasy B metra.
Divadlo U Valšů, 16:00
Divadlo U Valšů, 16:00
Download

Březen 2015