ZPRAVODAJ
ÚNOR • 2015
ŽIVOTA 90
Ročník XIV. • Cena 10 Kč • Vydává Život 90 • www.zivot90.cz • www.facebook.com/zivot90
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
S radostí se s vámi potkáváme u únorového vydání Zpravodaje Života 90. Najdete v něm aktuální programy Divadla U Valšů, centra denních
služeb i Akademie seniorů.
Na fotostraně s námi můžete zavzpomínat na
prosincovou Vánoční projížďku Prahou, která
se k naší radosti moc povedla. Do centra Prahy
s námi ve 23 autobusech vyrazilo 515 seniorů
v doprovodu padesáti dobrovolníků z firem
RWE, Annonce, GE Capital a svazu Junáků.
Nově také otevíráme kurz pilates a hledáme
dobrovolníky – na výuku jazyků i pro jinou pomoc. Máte-li chuť s námi trávit svůj volný čas,
připojte se, budeme moc rádi.
Přejeme vám krásný měsíc únor, plný rozličných aktivit a setkání s přáteli.
ŽIVOT 90 je part
partnerem mezinárodního projektu UISEL – Informace pro život seniorů jsou všudypřítomné.
Cílem projektu UISEL je podpořit v nezávislosti a individuálním růstu seniory,
a to cestou používání mobilních zařízení. Ta jim umožní skoro nekonečný přístup
k informacím a komunikaci.
Ke zkvalitnění výuky seniorů v používání tabletů vy- rencí. Podpora rčení „učit se učit“ je hlavní, vyučující
užil projekt UISEL různé sociologické studie, odborné nejsou až tak učiteli jako spíše moderátory, motivátory
principy vzdělávání a praktické zkušenosti expertů na procesu.
vzdělávání dospělých. Obecné závěry byly poté zapra- 2. UISEL je kombinací základní struktury a obsahových
covány do pedagogického modelu, který vytyčuje modulů. Tímto se snaží být dostatečně konkrétní a nastrukturu výcvikových kurzů. Ty musejí brát v úvahu bídnout učitelům i žákům jasnou strukturu výuky, ale
možnosti přístupu a účasti na kurzech ICT, stejně jako musí být také dostatečně flexibilní v ponechání místa
specifika starších studentů a zkušenosti z praxe.
pro vlastní kreativitu účastníků. Základní rámec vždy
tvoří jeden základní modul a několik modulů temaVýsledkem jsou dva hlavní závěry:
1. UISEL navrhuje kombinaci učení ve třídě a tzv. e-uče- tických – e-interakce, e-informace, e-zábava, e-zdraví,
ní. Ve třídě jde o překonání obav z nových technologií e-bankovnictví – které mohou být zvoleny buď učitea o podporu sociální interakce mezi studenty. E-učení lem nebo podle zájmu žáky. Každý modul je v trvání
by mělo sloužit k opakování a procvičování získaných 16ti hodin studia a procvičování, z toho 8 hodin ve tříznalostí vlastním úsilím a podle svých vlastních prefe- dě a 8 hodin samostudia nebo e-učení.
KRČKOVA HUDEBNÍ ŠKOLA
Zahajujeme cyklus výchovných koncertů hudební školy, která je vhodná
pro žáky 1. – 8. tříd. Školu povede Jaroslav Krček se členy souboru Musica Bohemica.
Program: společný zpěv, předvádění neobvyklých hudebních nástrojů atd.
Cena 1 výchovného koncertu (1 hodina) je 70 Kč.
Přihlášky můžete zasílat na kontakt: [email protected] , nebo tel.: 222 333 512.
Ú N O R 2015
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
AKADEMIE SENIORŮ
KULTURNÍ PROGRAMY A PŘEDNÁŠKY V ÚNORU
Vstupné na každý pořad 20,- Kč, není-li uvedeno jinak.
■ Pondělí 2. února 16.00–17.30,
Přednáška JUDr. Zlaty Kohoutové a Viktora Hatiny za LOVI, z.s.
Téma: Chování účastníků na prodejních akcích a rizika podomního prodeje, právní důsledky takto uzavřených smluv a možnosti jejich ukončení, zejména odstoupení • 1. patro,
sál Dřevák • vstup zdarma a malé
občerstvení zajištěno
■ Středa 4. února 16.00–17.00,
Přednáška Telekomunikačního
úřadu
Téma: Nástrahy při uzavírání smluv
s telekomunikačními operátory – co
dělat při nesouhlasu s vyúčtováním,
při reklamaci; kdy je možné se obrátit na Český telekomunikační úřad. •
1. patro, sál Dřevák • vstup zdarma!
■ Čtvrtek 5. února FILATELISTÉ
16.30–19.00
Téma: Jiří Petržík – Vlastní známky • 1.
patro, sál Dřevák
■ Neděle 8. února HELIGONKY
14.00–16.00
Poslech heligonek pro veřejnost s p. ro, sál Dřevák
Jíchou a p. Taublerem • 1. patro, sál
■ Středa 25. února 16.00–17.30,
Dřevák
Přednáška o kráse
■ Středa 11. února POVÍDÁNÍ
Vede Zuzana Hainallová – kosmeticO PRAZE 14:00–15:30
ká poradkyně a vizážistka • 1. Patro,
Téma přednášky: Církevní řády II., sál Dřevák, vstup zdarma
Mnišské a rytířské řády, křižovníci
a řeholní kanovníci. Jejich historie, ■ Čtvrtek 26. února Prožitková
dílna 16.45–18.4
zaměření, sídla a působení v Praze.
Uvolňovací
techniky, práce s tělem,
Přednáší Alena Štěpánová. • 1. patro,
dechem,
hlasem,
myslí, slovem... •
Učebna č. 2
Vede Jaroslava Richterová, kontakt:
■ Čtvrtek 12. února
[email protected] • 1. patro, sál DřeZdravotní samoobsluha
vák
15.00–16.30
■ Každé pondělí Klub KONTAKT
Téma: Poradí vám dědek bylinkář.
– 13.30–15.00
Přednáší Lída Vladyková • 1. patro,
vede paní Julie Městková • 1. patro,
místnost Dřevák
Učebna č. 2, vstup zdarma
Prožitková dílna 16.45–18.45
Uvolňovací techniky, práce s tělem, ■ Každé úterý SENIORKY –
15.30–17.30
dechem, hlasem, myslí, slovem... •
Vede Jaroslava Richterová, kontakt: Zkouška pěveckého sboru • 1. patro,
[email protected] • 1. patro, sál Dře- sál Dřevák
vák
■ Každý pátek KLUB 80 – 14.00–
16.00
■ Čtvrtek 19. února KULTURNÍ
KLUB 15.00–16:30
přednáší Jana Dudková nebo Jarmila
Dějiny české šlechtické rodiny CHOT- Stojanová • 1. patro, místnost RemiKŮ. Přednáší Jana Himmlová. • 1. pat- niscence, vstup zdarma
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY V ÚNORU 2015
S JIŘÍM ŠLECHTOU
více informací: 220 802 267 • vstupné:
člen Života 90 – 10 Kč, ostatní – 20 Kč
lác – prohlídka výstavy, Klášter
po bývalých přemyslovských
hradbách kolem domů vlašdominikánů, Palác pánů z Kunských stavitelů na Jánský vrštátu a na Poděbradech
šek, dřívější vesnici Obora.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stani■ 7. února – Zahradní město Oře- ce Staroměstská - trasy metra A
Za historií i architekturou. Sraz ve 14
chovka – Po stopách V. Havla,
hod. opět na Malostranském náměsV. Klause, O. Španiela, V. Bene- ■ 21.února – Historie Bertramky tí u bývalé Malostranské kavárny.
– po stopách K. Gotta – Histoše, E. Filly, V. Špály, J. Suchého,
rie Malvazinky
S JAROSLAVOU JANOUŠKOVOU
B. Kafky atd.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stani- Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stani- ■ Středa 18. února Zámecký
ce Anděl – trasy metra B
ce Hradčanská – trasy metra A
areál Ctěnice – s expozicemi
a zajímavou výstavou „Cukráři
■ 22. února – Od Národního di■ 8. února – Betlémská kaple –
a cukrárny“
vadla
přes
Novotného
lávku
na
Mistr Jan Hus, Náprstkovo muPalachovo náměstí
(Výstava o historii cukrářského řezeum – Vojta Náprstek
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stani- mesla, která seznamuje s výrobou
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti staničokolády, marcipánu, perníku, cukru
ce Národní třída – trasy metra B
ce Staroměstská – trasy metra A
či zmrzliny. Cukrářské řemeslo dopl■ 28. února – Zámek v Suchdole ňuje přehled nejstarších pražských
■ 14. února – Od Prašné brány
a Mikoláš Aleš
cukráren). Za příznivého počasí je
Královskou cestou na StaroSraz
ve
14:00
hod
na
nástupišti
Dejmožná procházka 2 km do Vinoře
městské náměstí
vická – trasy metra A
s výkladem historie – kostelu a zámSraz ve 14:00 hod na nástupišti staniku. Sraz v 10.05 hod. v horním vesce Náměstí Republiky – trasy metra B SE STANISLAVOU BŮCHOVOU
tibulu stanice metra B – Palmovka,
odj. autobusu č. 302 v 10.18 hod.
■ 15. února – Clam-Gallasův pa■ Neděle 15. února – Vycházka
STRANA 2
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
POMOC SENIORŮM OHROŽENÝM
DOMÁCÍM NÁSILÍM A TÝRÁNÍM
CO JE TO TÝRÁNÍ A DOMÁCÍ NÁSILÍ
Týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování,
ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí.
Vnuk od babičky pravidelně vyžaduje
podstatnou část starobního důchodu
pro své potřeby. Paní nezbývají peníze
na léky.
Ošetřovatelka v domově pro seniory
se chová neuctivě k jednomu z klientů.
Tyká mu a do koupelny ho vozí chodbou
téměř nahého, zdůvodňuje to tím,
že pán již nevnímá dění kolem sebe.
Seniorka darovala po smrti manžela dům synovi a jeho rodině. Snacha
na paní slovně útočí, zakazuje jí pohyb po zahradě a vyhání ji do domova
pro seniory.
JAK POMOCI OHROŽENÝM SENIORŮM
Ú N O R 2015
ZAČÍNÁ 2. POLOLETÍ
NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA NA TĚCHTO KURZECH:
Hatha jóga
pondělí 14:15 - 15:45
Cvičení pro zdraví
středa 9:00 - 10:30
nebo 10:45 - 12:15
Šití
čtvrtek 14:15 - 15:45
Arteterapie
pondělí 13:30 - 15:00
Němčina mírně
pokročilí
úterý 14:15 - 15:45
V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu.
Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte.
Obraťte se na policii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem
okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry
PC začátečníci
pondělí 10:45 - 12:15
nebo
středa 10:45 - 12:15
Praktický internet
úterý 9:00 - 10:00
Angličtina pokročilí
čtvrtek 9:30 - 11:00
Senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.
Leták vznikl v rámci projektu „Podpora seniorů ohrožených
a postižených domácím násilím a týráním“ podpořeným Nadací
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
Hledáme!
Hledáme dobrovolníka s řidičským oprávněním,
který by byl ochoten 2x měsíčně odvézt a doprovodit
klienta našeho zařízení z Prahy 1 do Gerontologického
centra v Praze 8. Klientovi, který se s obtížemi pohybuje o francouzských holích, bychom touto cestou chtěli
umožnit setkání s manželkou, která je umístěna v jiném zařízení. Podrobnosti budou upřesněny při osobním pohovoru. Zájemce prosíme, aby se hlásili paní
Aleně Špakové, na tel.: 222 333 514 nebo na emailu:
[email protected]
Únorová výstava
paní Ireny Richterové
Tomáš Garrigue Masaryk – předměty ze sbírky MUDr. Lídy Ripové a Mgr. Ireny Richterové
Od února otevíráme nový kurz!
PILATES s paní Marií Holou
vždy v pátek od 10.00 do 11.00 hod.
Pro více informací a přihlašování se obracejte na kancelář Centra denních služeb v přízemí za recepcí vlevo
u vedoucí Anety Zápotocké (tel. 222 333 574, e-mail
[email protected]) nebo u Zuzany Grófové
(tel. 222 333 536, e-mail [email protected])
Hledáme dobrovolníky
lektory jazyků
V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat kancelář Centra denních služeb v přízemí za recepcí vlevo
u vedoucí Anety Zápotocké (tel. 222 333 574, e-mail
[email protected]) nebo u Zuzany Grófové
(tel. 222 333 536, e-mail [email protected])
OZNÁM E NÍ
Výbor spolku ŽIVOT 90 oznamuje, že v souladu se stanovami se v polovině února roku 2015 uskuteční řádná
valná hromada spolku.
Návratka:
Seznam delegátů valné hromady dnes již téměř jedenáctitisícového spolku bude proveden na základě návratek této výzvy, které dojdou do 30. ledna 2015 na
adresu: ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1.
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mám zájem aktivně se zúčastnit valné hromady
ŽIVOTa 90.
Číslo legitimace ŽIVOT 90: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracuji jako dobrovolník : ANO/NE
STRANA 3
Ú N O R 2015
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
DIVADLO U VALŠŮ
Pokladna a rezervace: 222 333 555. Pokladna je otevřena
v pracovních dnech 8:00–15:30 a hodinu před představením.
PROGRAM ÚNOR 2015 – 11. DIVADELNÍ SEZÓNA
Út 10. 2.
16:00
St 11. 2.
16:00
Po 16. 2.
16:00
Út 17. 2.
16:00
Čt 19. 2.
16:00
Po 23. 2.
16:00
Pá 27. 2.
15:00
Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / Jiří Just
Komedie na manželské téma
Lásky Václava Větvičky
pořadem provází Jan Lorman
Legendy opery / Karel Petr
pořadem provází Radmila Hrdinová
Hvězdou z vlastní vůle / Jiřina Jirásková
vzpomínkové setkání
Jak pohladit duši / František Novotný
setkání s hudbou a vzácným hostem
Mam´zelle Nitouche / Florimond Hervé
opereta-vaudeville
Hodný pan doktor / Neil Simon
komedie na motivy povídek A.P.Čechova
ZMĚNA PROGRAMU V YHRAZENA!
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ ANEB
HOSPODYNĚ NA ZABITÍ / JIŘÍ JUST
Komedie na manželské téma
Út 10. 2. / 16:00 • 180 Kč / pro členy
Ž90 130 Kč
Marketingová ředitelka Diana vydělává, umělec na volné noze Hugo má
domácnost sám na krku. A neklape to.
Na záchranu domácnosti je povolána Vilemína Gruntorádová z agentury
Manželské štěstí. Pro každou situaci má
v rukávu „dobrou“ radu – až je to na
zabití. Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa, režie:
Ondřej Kepka, scéna: Nikola Tempír,
hudební spolupráce: Miki Jelínek.
LÁSKY VÁCLAVA VĚTVIČKY
St 11. 2. / 16:00 • 180 Kč / 130 Kč pro
členy Ž90
Václav Větvička (* 13. ledna 1938 Praha)
je český botanik a popularizátor vědy,
vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jeho životní
rozhled i výčet aktivit však sahá daleko
za hranice tohoto oboru. Za popularizaci vědy dostal od Akademie věd ČR
Medaili Vojtěcha Náprstka. Bývalý ředitel Botanické zahrady, nyní zámecký
zahradník ve Štiříně, je fenoménem ve
svém oboru a má velké zásluhy ve zpopularizování botaniky a zahradnictví.
Součástí pořadu bude autogramiáda
jeho vydaných knih, které bude možno
zakoupit. Pořadem provází Jan Lorman.
LEGENDY OPERY – KAREL PETR
Po 16. 2. / 16:00 • 150,- Kč /
STRANA 4
100 Kč pro členy Ž90
Basista Karel Petr po absolutoriu
Pražské konzervatoře a Hudební Fakulty AMU působil jako sólista opery
v Ústí nad Labem, Olomouci a v Plzni. V roce 1973 se stal sólistou opery
Národního divadla v Praze a v roce
1992 sólistou Státní opery Praha.
Řadu let souběžně působil v Komické opeře v Berlíně a v Gelsenkirchenu. Svůj profundní bas mimořádné
síly a zvučnosti uplatnil v řadě rolí
českého i světového repertoáru
(Vodník, Osmin, Daland, Jindřich
Ptáčník, Pogner a řada dalších). Jako
pedagog působil na Pražské konzervatoři. Vedle Německa zpíval v řadě
zemí Evropy a v Japonsku. Průvodní
slovo: Radmila Hrdinová.
HVĚZDOU Z VLASTNÍ VŮLE /
JIŘINA JIRÁSKOVÁ
Vzpomínkové setkání s herci a autorkou knihy.
Út 17. 2. / 16:00 • vstupné 100 Kč
Pro všechny, které zajímá herecká
tvorba i osobní život Jiřiny Jiráskové, vznikla tato seriózní a unikátní
monografie. Nejenom četba z knihy
Hvězdou z vlastní vůle, ale i působivá
videa a dosud nezveřejněné fotografie budou součástí tohoto setkání. Na
skvělou herečku, která by se v tento
den dožila 84 let, přijdou zavzpomínat Miriam Kantorková, Gabriela Vránová, Renáta Novotná a další hosté.
Knihu si bude možné zakoupit. Pořadem provází Jan Lorman.
JAK POHLADIT DUŠI
Čt 19. 2. / 16:00 • 180 Kč / 130 pro
členy Ž90
Básník František Novotný, o kterém
Luděk Munzar tvrdí, že to je Seifert 21.
století, připomene zajímavá setkání
s hudbou před rozhlasovým mikrofonem a představí nám vzácného hosta.
MAM´ZELLE NITOUCHE /
FLORIMOND HERVÉ
Po 23. 2. / 16:00 • 150 Kč / 130 pro
členy Ž90
Tato opereta-vaudeville je nesmírně
vtipnou, divadelně rozkošatělou konfrontací tří rozdílných, světů: kláštera,
divadla a kasáren. Právo psát operetu
o skladateli operet měl autor Florimond Hervé víc než kdokoli jiný, neboť
to byl právě on, kdo komponoval vůbec první operety ještě před Offenbachem a kdo také otevřel první operetní
divadlo. V hlavní roli Célestina – Florimonda: Otakar Brousek ml. Dále hrají:
H. Czivišová, J. Wohanka, Z. Hruška / B.
Kotiš, M. Bednářová, J. Unterműller / F.
Sychra. Režie: O. Brousek ml.
HODNÝ PAN DOKTOR /
NEIL SIMON
Komedie na motivy povídek A. P. Čechova
Pá 27. 2. / 15:00 / • 180 Kč / pro členy Ž90 130 Kč
Hvězda Broadwaye, slavný divadelní autor Neil Simon, si objevně pohrál s povídkami Antona Pavloviče
Čechova. Z nepřeberného množství
povídek mistra žánru vybral několik
atraktivních. Děj spojuje vypravěč,
který nám jednu po druhé představuje. Třicet postav, třicet životních
příběhů…, jako zašlé fotografie se
vynořují, aby nás zaujaly, rozesmály,
rozplakaly. Stejně jako my řeší autor,
ukrytý do postavy vypravěče, věčnou otázku: Lze žít jinak, lépe? Hrají: Jan Čenský, Miloš Mejzlík nebo
Libor Hruška, Jarmila Švehlová,
Daniel Bambas nebo Filip Tomsa,
Lenka Zahradnická nebo Malvína
Pachlová. Úprava a režie: Jan Novák, scéna: Michal Hess, kostýmy:
Ludmila Pavlousková, hudební
spolupráce: Petr Malásek. Přeložil:
Ivo T. Havlů
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
Ú N O R 2015
SLUŽBY ŽIVOTA 90
INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
DALŠÍ SLUŽBY objednání na tel. 800 157 157
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
ZAVŘENO
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
ZAVŘENO
Linka důvěry a pomoci + objednání do poraden
Senior telefon: 800 157 157
24 hodin denně, 7 dní v týdnu Z DAR M A
OSOBNÍ INZERCE
Zveřejněte svůj inzerát ve Zpravodaji
Života 90 nebo na nástěnce Informačního a poradenského centra.
Osobně v Informačním a poradenském centru;
Poštou na adresu: Život 90, Informační a poradenské centrum, Karoliny Světlé 18, 110 00, Praha 1
Elektronicky na adresu:
[email protected]
PORADENSTVÍ
Odpovídá vedoucí služby
Dana Kroupová.
úterý
čtvrtek
pátek
9:00–15:30 Sociální poradna
13:30–15:00 Klub Kontakt pro osamělé
seniory
9:00–12:00 Sociální poradna zaměřená na
domácí násilí a týrání, špatné zacházení
9:00–15:30 Psychologická a mezigenerační
poradna v náročných životních situacích
13:00–16:00 Sociální poradna pro pečující
osoby
9:00–12:00 Právní poradenství na objednání
Telefonicky na čísle 222 333 500
v provozní době Informačního a poradenského centra
Uzávěrka inzerátů do tištěného Zpravodaje je vždy do 10. dne v předcházejícím měsíci. Mezi slovy je třeba
dělat mezeru. V odpovědi na inzerát
uveďte na prvním řádku: Osobní inzerce a značku inzerátu a potom adresu sdružení.
Odpovědi na inzerát je možno vyzvednout dvěma způsoby: osobně
v provozní době Informačního a poradenského centra nebo na vyžádání
odpovědi zašleme poštou na zpáteční adresu.
generační poradenství nabízí klientům zejména psychologickou podporu. V sociální poradně zaměřené na
mezigenerační a partnerské soužití se mohou klienti poradit ohledně postupu v konfliktních rodinných
vztazích, ale i v případě domácího
násilí a týrání. V neposlední řadě poskytujeme i sociální poradnu pro
pečující osoby, kterou většinou vyhledávají děti seniorů, které pečují
o své rodiče či klienti, kteří se starají
o svého partnera. Mohou se informovat o dávkách a dalších možnostech,
jak si péči usnadnit, ale rovněž načerpat podporu v náročné životní situaci.
přes bezplatnou krizovou linku Senior telefon na čísle 800 157 157. Pokud si klient není jistý, jakou poradnu
zvolit, kolegyně s klientem o situaci
pohovoří a na základě rozhovoru doporučí vhodné poradenství. Možné
je také objednat se v Informačním
a poradenském centru po–st od
9:00–16:00.
V jakých oblastech Život90 poskytuje poradenství?
Klientům poskytujeme několik druhů
poradenství. V Informačním a poradenském centru může klient získat informace o aktivitách Života 90,
volnočasových aktivitách, sociálních
dávkách, podat osobní inzerát aj.
Dále nabízíme právní poradenství
v oblasti občanského, rodinného,
trestního a správního práva. Nabízíme rovněž sociální poradenství, kde
pomáháme při orientaci v sociálních Jak se mohu do poradny objedslužbách, informujeme o sociálních nat?
dávkách aj. Psychologické a mezi- Naši klienti se nejčastěji objednávají
TÍSŇOVÁ PÉČE S TLAČÍTKEM NEDOVOLÍ,
ABYSTE ZŮSTALI LEŽET BEZ POMOCI.
NONSTOP POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH:
Pád Nevolnost Přepadení Slabost Strach ze samoty
Služba je tu pro seniory, kteří žijí sami, i pro ty, kteří jsou
aktivní a chodí ven. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí,
se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem, který zajistí pomoc.
Pro více informací nás kontaktujte na tel: 222 333 546, 601 559 580/584
(od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin),
nonstop na tel: 222 333 539 - 543, pište na: [email protected]
Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy.
On hledá ji
Už opadalo listí a Vánoce jsou na
dohled, zůstal jsem sám, a proto hledám společnici - pohodovou vdovu
kolem 70 let pro trvalé přátelství
a spolupráci do příštích let. Vdovec.
Tel.: 775 956 566. Zn. 37/14 (ze dne
3. 12. 2014)
Kolik sezení v poradně stojí?
Poradenství poskytujeme ze zákona
bezplatně.
Mohu poradnu kontaktovat,
i když nejsem člen Života 90?
Ano, můžete. Členství není podmínkou pro využívání poradenských služeb.
Zpravodaj Života 90, měsíčník, ročník XIV,
vychází 10 čísel ročně, kromě července a srpna. • vydává: Život 90, Karoliny Světlé 18,
Praha 1; www.zivot90.cz • vedoucí vydání:
Ing. Bohdana Bílková, manažerka sekce PR,
e-mail: [email protected], mobil:
604 760 093 • předplatné: Hynek Bečvář, e-mail:
[email protected], tel.: 222 333 591 •
distribuci zajišťuje: společnost ADLEX, s. r. o.
• osobní inzerce: tel.: 222 333 500, e-mail:
[email protected] • prodej: recepce Život 90,
tel.: 222 333 555 • registrace: MKČR E 13935 • uzávěrka textů: 8. 1. 2015 • cena: 10 Kč za číslo, 150 Kč
za roční předplatné.
STRANA 5
Ú N O R 2015
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
NEBUĎTE NA PÉČI SAMI!
Mám silný pocit frustrace.
Maminka, o kterou se starám, nic neocení, všechno
je málo a nic není dobře.
Řekla mi, že je povinnost
dětí se o rodiče postarat.
Nemůžeme být míčkem, kterým rodič pinká, jak se mu
zlíbí. Dobrý pečující není ten,
který udělá všechno, co rodič
chce. Pečující má právo myslet rovněž na své vlastní potřeby, mít volný čas. Jde o to
hledat kompromisy a nastavit hranice. Poradit se o vhodném způsobu komunikace se svým rodičem se můžete
v naší poradně pro pečující osoby. V rámci poradenství,
které je zdarma, můžeme celou situaci probrat více do
hloubky. Objednejte se, prosím, na telefonu 800 157 157.
Společně se pokusíme najít způsob, jak situaci zlepšit.
Mám obavu o maminčino bezpečí. Vařila si na plynovém sporáku rýži a usnula. Jen náhodou se jí nic
nestalo. Nechce ale za žádnou cenu opustit svůj byt
a stěhovat se k nám.
V bytě, kde senior bydlí, je třeba myslet na jeho bezpečí. Pomocí různých opatření jde tuto bezpečnost zvýšit,
např. nahrazení spotřebičů, které fungují na plyn, nastavení průtoku vody v bateriích tak, aby netekla příliš horká voda, umístění madel v koupelně a na toaletě, použitím protiskluzových podložek apod.
V noci potřebuju načerpat energii. Tatínek, o kterého pečuji a který má demenci, trpí nespavostí. V noci
hrozně hlučí, volá, bouchá věcmi. Nenechá mě spát
a já jsem na konci svých sil.
Povzbuzujte tatínka přes den ve fyzické aktivitě. Vhodné
je také nechat tatínka vyšetřit lékařem, který by mu mohl
předepsat léky proti nespavosti. V situaci, kdy by tato
opatření nepomohla, je možné si péči o tatínka ulehčit
prostřednictvím osobní asistence, která funguje 24 hodin denně. Asistent může pomoci s osobní hygienou,
uložit vašeho tatínka ke spánku, nebo ho v noci pohlídat
a být u něho. Podívejte se na www.zitdeledoma.cz.
Maminka už na všechno nestačí. Nechce ale s ničím pomoci, už vůbec ne od pečovatelek nebo dalších sociálních služeb. Potřebovala by např. pomoc s úklidem,
ten ale podle ní můžu udělat i já. Nemám ale na to sílu,
chodím do práce a starám se o vlastní domácnost.
Stanovte si priority. Pokud je maminka spokojená a její
životní styl ji nijak neohrožuje, nechte ho, jak je. Pokud
myslíte, že by maminka potřebovala pomoc sociálních
služeb, poraďte se s jejím praktickým lékařem. Ten bude
vědět, jaká konkrétní dostupná pomoc je ve vašem
okolí. Tu pak můžete mamince nabídnout. Jděte cestou
kompromisu. Dávejte na výběr alternativy, které jsou ve
vaší režii, ale netlačte maminku do jedné konkrétní věci.
Zkuste se taky zbavit pocitu viny z toho, že nestíháte
dělat všechno, co si vaše maminka představuje. Sdílejte
strasti péče s blízkými, třeba se sourozenci. Rádi s vámi
také promluvíme na lince Senior telefon 800 157 157.
STRANA 6
V létě jsem si po dlouhé době zařídila dovolenou.
K mámě, o kterou se starám, chodila pečovatelka.
Stejně jsem si to neužila. Zdá se mi, že všechno jde
mimo mě a ta velká starost, ta hlavní linka péče, tam
pořád běží. Je to to, na co pořád myslím, ať jdu ven,
za kulturou, kamkoli.
Je velmi dobře, že myslíte na svůj vlastní volný čas a dopřejete si dovolenou. Chápu, že obavy, které při tom zažíváte jsou zatěžující. Doporučuji Vám obrátit se na naši
bezplatnou psychologickou poradnu, kde můžete s psycholožkou o celé situaci pohovořit a společně najít vhodné techniky, které by Vám pomohly snížit úzkostnost
a obavy. Objednejte se na 800 157 157.
Jak nejlépe pečovat?
■ Myslete na sebe, najděte různé možnosti pomoci, požádejte o pomoc rodinu, využijte sociálních služeb.
■ Myslete na svoje potřeby, neodbývejte se, dbejte na
zdravou životosprávu.
■ Stanovte si reálné cíle.
■ Pečujete-li o člověka s demencí, učte se radovat
z drobných úspěchů. Svou péčí můžete přispět
k zpomalení průběhu tohoto progresivního onemocnění, snažte se zaměřit vždy jen na jednu věc.
■ Pečujete-li o umírajícího člena rodiny v domácím
prostředí (pokud to situace dovolí), můžete často
zažívat zoufalství a pocity viny, že pro něj neděláme
dost. Vězte, že tím, že jste dotyčnému umožnili být
na konci života se svými blízkými, jste pro něj učinili
velmi mnoho.
■ Neváhejte vyhledat odbornou pomoc. To, co zažíváte, znají tisíce pečujících. Vždy se je na koho se
obrátit.
■ Navštivte stránky www.zitdeledoma.cz a vyplňte
jednoduchý dotazník. Zjistíte, jaké soc. služby jsou
pro vás vhodné a jsou ve vašem okolí dostupné.
Potřebovala jsem doma zdravotnickou konzultaci
mojí 93leté maminky. Její obvodní lékař mi ale řekl,
že to není jeho povinnost a že musí přijít jen v ohrožení života. Je to pravda?
Podle zákona je každý zdravotnický pracovník povinen
vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě,
s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti. Mezi povinnosti praktického
lékaře je také zajišťování návštěvní služby. To vyplývá
z § 18 zákona o péči o zdraví lidu a § 20 odst. 3 zákona
o veřejném zdravotním pojištění. Pokud tedy nastane
potřeba zajištění návštěvní služby, je lékař povinen tuto
službu poskytnout. Ordinační hodiny si praktický lékař
stanovuje sám. To se týká nejen jeho ordinace, ale i případných návštěv pacientů v domácí péči.
Máte další dotazy? Chcete s námi konzultovat vaši
konkrétní situaci? Objednejte se do bezplatné sociální poradny Života 90 na telefonu 800 157 157.
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
Ú N O R 2015
FOTOSTRANA
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ PROJÍŽĎKOU 2014
Děkuji vám, že tyto prohlídky Prahy pro postižené seniory pořádáte.
Marie Oppeltová
Vánoční projížďka byla super, děkuji organizátorům,
paní průvodkyni a přeji vám všem krásné a požehnané Vánoce.
Jana Broulíková
Krásně připravený program, fundovaná průvodkyně,
super, moc děkuji!
Jiří Broulík
Vánoční projížďka byla úžasná, moc děkuji za příjemné odpoledne.
Soňa Veselá
STRANA 7
PROG R AM – Ž IVOT 90 – Ú N O R 2015
Datum
po
2. 2.
st
4. 2.
čt
pá
5. 2.
6. 2.
so
7. 2.
ne
8. 2.
po
út
9. 2.
10. 2.
st
11. 2.
čt
12. 2.
pá
13. 2.
so
14. 2.
ne
15. 2.
po
16. 2.
út
st
17. 2.
18. 2.
čt
19. 2.
pá
20. 2.
so
21. 2.
ne
22. 2.
po
23. 2.
st
25. 2.
čt
26. 2.
pá
27. 2.
so
28. 2.
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
Akce
Kde a kdy
Chování účastníků na prodejních akcích a rizika podomního prodeje / Přednáška
JUDr. Zlaty Kohoutové a Viktora Hatiny za LOVI, z.s. / vstup zdarma
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Nástrahy při uzavírání smluv s telekomunikačními operátory / Co dělat při
nesouhlasu s vyúčtováním, při reklamaci? / přednáška Českého telekomunikačního
úřadu / vstup zdarma
FILATELISTÉ / téma: Jiří Petržík – Vlastní známky / vstupné 20 Kč
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák,
16.00–17.30 hod.
Život 90, učebna č. 2, 13.30–15.00 hod.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16.00 hod.
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Zahradní město Ořechovka – Po stopách V. Havla,
V. Klause, O. Španiela, V. Beneše, atd./ vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
HELIGONKY / koncert Heligonek s p. Jíchou a p. Taublerem / vstupné 20 Kč
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Betlémská kaple – Mistr Jan Hus, Náprstkovo muzeum –
Vojta Náprstek / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / Jiří Just / komedie na manželské téma /
vstupné 180 Kč / pro členy Ž90 130 Kč
Lásky Václava Větvičky / pořadem provází Jan Lorman / vstupné 180 Kč / 130 Kč pro
členy Ž90
Povídání o Praze / Církevní řády II., Mnišské a rytířské řády, křižovníci a řeholní
kanovníci. / přednáší Alena Štěpánová / vstupné 20 Kč
ZDRAVOTNÍ SAMOOBSLUHA / Téma: Poradí vám dědek bylinkář / Přednáší: Ludmila
Vladyková / vstupné 20 Kč
PROŽITKOVÁ DÍLNA / Uvolňovací techniky, práce s tělem, dechem, hlasem, myslí,
slovem... / Vede: Jaroslava Richterová / vstupné 20 Kč
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16:30 hod.
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence,
14.00–16.00 hod.
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Hradčanská
– trasy metra A
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 14:00
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice
Staroměstská – trasy metra A
Život 90, učebna č. 2, 13.30–15.00 hod.
Divadlo U Valšů, 16:00
Divadlo U Valšů, 16:00
Život 90, 1. patro, učebna č. 2., 14:00–15:30
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 15:00–16:30
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16:45–18:45
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence,
14.00–16.00 hod.
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Od Prašné brány Královskou cestou na Staroměstské
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Náměstí
náměstí / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Republiky – trasy metra B
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Clam-Gallasův palác, Klášter dominikánů, Palác pánů
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice
z Kunštátu a na Poděbradech / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Staroměstská – trasy metra A
Výcházka se Stanislavou Bůchovou: Vycházka po bývalých přemyslovských hradbách Sraz ve 14 hod. u bývalé Malostranské kavárny na
kolem domů vlašských stavitelů na Jánský vršek / vstup zdarma
Malostranském nám.
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Život 90, učebna č. 2, 13.30–15.00 hod.
Legendy opery / Karel Petr / provází Radmila Hrdinová / vstupné 150,- Kč / 100 Kč pro Divadlo U Valšů, 16:00
členy Ž90
Jiřina Jirásková: Hvězdou z vlastní vůle / vzpomínkové setkání / vstupné 100 Kč
Divadlo U Valšů, 16:00
Vycházka s Jaroslavou Janouškovou: Zámecký areál Ctěnice – s výstavou „Cukráři
Sraz v 10.05 hod. v horním vestibulu stanice metra
a cukrárny“ / Za příznivého počasí je možná procházka 2 km do Vinoře s výkladem
B – Palmovka, odj. autobusu č. 302 v 10.18 hod.
historie – kostelu a zámku / vstup zdarma
František Novotný: Jak pohladit duši / vstupné 180 Kč / pro členy Ž90 130 Kč
Divadlo U Valšů, 16:00
Kulturní klub / Dějiny české šlechtické rodiny CHOTKŮ /přednáší: Jana Himmlová /
Život 90, 1. patro, sál Dřevák, 15:00–16:30
vstupné 20 Kč
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence,
14.00–16.00 hod.
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Historie Bertramky – po stopách K. Gotta, Historie
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Anděl –
Malvazinky / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
trasy metra B
Vycházka s Jiřím Šlechtou: Od Národního divadla přes Novotného lávku na Palachovo Sraz ve 14:00 hod na nástupišti stanice Národní
náměstí / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
třída – trasy metra B
Klub KONTAKT / vede Julie Městková / vstup zdarma
Život 90, učebna č. 2, 13.30–15.00 hod.
Mam´zelle Nitouche / Florimond Hervé / vstupné 180 Kč / 130 Kč pro členy Ž90
Divadlo U Valšů, 16:00
PŘEDNÁŠKA O KRÁSE / vede Zuzana Hainallová – kosmetická poradkyně a vizážistka / Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16:00
vstup zdarma
PROŽITKOVÁ DÍLNA / Uvolňovací techniky, práce s tělem, dechem, hlasem, myslí,
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák, 16:45–18:45
slovem... / Vede: Jaroslava Richterová / vstupné 20 Kč
KLUB 80 / přednáší Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová / vstup zdarma
Život 90, 1. patro, místnost Reminiscence,
14.00–16.00 hod.
Hodný pan doktor / Neil Simon / Komedie na motivy povídek A. P. Čechova / vstupné Divadlo U Valšů, 15:00
180 Kč / 130 Kč pro členy Ž90
Vycházka s Jiřím Šlechtou: – Zámek v Suchdole a Mikoláš Aleš / vstupné člen Ž90
Sraz ve 14:00 hod na nástupišti Dejvická – trasy
10 Kč, ostatní 20 Kč
metra A
Download

Únor 2015 - Život 90