VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o.
Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle
Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o.,
Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2011/2012
V souladu s § 10 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
předkládáme zpracovanou výroční zprávu.
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.
Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení MŠMT k 31.8.2012.
Vyšší odborná škola herecká s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4-Michle, ze dne
31.01.2007, č.j.: 30 057/2006-21, zápis do rejstříku škol a školských zařízení ze dne
06.02.2007. Nové rozhodnutí o udělení akreditace ze dne 27.05.2010 pod č.j.:
29 913/2009-23 s platností od 01.09.2010.
RED IZO: 600 020 177
IČO: 25 605 593
telefon: 241 482 422
IZO: 048 062 570
fax: 241 480 239
e-mail: [email protected]
webové stránky: www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz
Zřizovatel
PhDr. Věra Kmochová, Na Jezerce 1637/41, 140 00 Praha 4
2.
Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
Ředitel VOŠH:
PhDr. Věra Kmochová telefon: 241 482 422
Statutární zástupce ředitele:
PhDr. Věra Kmochová telefon: 241 482 422
3.
e-mail: [email protected],
[email protected]
e-mail: [email protected],
[email protected]
Webové stránky školy (současná adresa).
www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz
4.
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová
kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
2
Vyšší odborná škola herecká s. r. o.
Cílová kapacita 108 studentů
5.
Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje
a jsou zařazeny ve školském rejstříku
škola
VOŠH
VOŠH
VOŠH
VOŠH
6.
kód
název oboru / vzdělávacího programu
82-47-N/01
82-47-N/03
Herectví a moderování
Herectví s loutkou
Dramatické umění a moderování
Loutkářské umění
82-47-N/005
82-47-N/006
cílová
kapacita
oboru /
programu
108
24
78
24
poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)
dobíhající
dobíhající
Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku
2011/2012:
a.
nové obory / programy
82-47-N/01
82-47-N/03
b.
Herectví a moderování
Herectví s loutkou
dobíhající obory / programy
82-47-N/005 Dramatické umění a moderování
82-47-N/006 Loutkářské umění
7.
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
 Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 (MČ Praha 4)
 Letohradská 44, 170 00 Praha 7 (MČ Praha 7)
b) jiná
 Pod Terebkou 15/1139, 140 00 Praha 4 (MČ Praha 4)
 Nahrávací studio Tónika, Branická 15/111, 147 00 Praha 4 (fyzická
osoba Pavel Musil)
 Sokolovna Žižkov II, Na Balkáně, 130 00 Praha 3 (TJ Sokol)
 Studio ČRo, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (Český Rozhlas)
 Dabingové studio - DW agentura, Komunardů 36, 170 00 Praha 7
(pedagog dabingu zajišťuje využívání těchto studií zdarma)
 Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4
8.
Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
VOŠH je škola se speciálním zaměřením na výuku herectví a loutkoherectví. Od této
skutečnosti se odvíjí materiálně-technické vybavení školy, které klade velké nároky na
individuální výuku a praxi studentů, a tím i na prostory pro výuku. Výuka herectví je
zakončena opakovaným zveřejňováním před divákem, což předpokládá divadelní scénu
s pravidelným divadelním provozem. Od září roku 2000 Vyšší odborná škola herecká
získala do pronájmu malou divadelní kukátkovou scénu v Letohradské 44 v Praze 7.
3
V srpnu 2009 jsme podepsali novou nájemní smlouvu na další 3 roky s výrazným
navýšením nájemného a novou povinností platit služby (do srpna 2009 jsme výměnou za
neplacení služeb z vlastního rozpočtu uváděli víkendové pohádky, které školu ročně stály
a dodnes stojí téměř půl milionu Kč). V roce 2012 byla podepsána další nájemní smlouva
na 3 roky. Bohužel nám placení služeb bylo ještě navýšeno.
Pidivadlo je určeno jak dětskému, tak dospělému divákovi. Sál má kapacitu 78 míst.
Budoucí herci zde mají kromě jeviště a hlediště k dispozici malou hereckou šatnu, fundus
dekorací, divadelních kostýmů a rekvizit. Pidivadlo je tak simulovaným divadelním
provozem, s jakým absolventi přijdou do styku ve své budoucí praxi. Stejně jako
v profesionálním divadle se o chod divadla stará produkční pracovník, který zároveň
odpovídá za plán představení, technické zabezpečení a pravidelný provoz divadla a jeho
bezpečnost. VOŠ herecká uspořádala konkurz na dalšího pracovníka technického
provozu, resp. osvětlení a zvučení. Konkurz proběhl v červnu 2012. Byl vybrán plně
odborně způsobilý Karel Zedník, tento pracovník byl vzhledem ke svému věku do 26 let
vybrán z projektu ESF PERSONAPRAGUE na podporu mladých absolventů do 26 let.
Škola tak dává možnost odborníkům do 26 let předvést své praktické znalosti.
Provoz Pidivadla představuje proces nastudování inscenací i jejich reprízování, což
předpokládá úzké sepětí se školou. Vychází z potřeb vzdělávacího programu, který
naplňuje ve smyslu jevištní praxe - zejména v závěrečné fázi studia.
Pravidelná výuka probíhala ve školním roce 2011/2012 především v budovách školy
v sídle školy Hadovitá 1023/7 v Praze 4. Probíhala též v Letohradské 44, Praha 7
v Pidivadle.
Budovy školy ve školním roce 2011/2012 (v dlouhodobém pronájmu):
1. VOŠH - Hadovitá 1023/7, Praha 4 (pavilon č. 1, č. 2 a technický pavilon bývalé
mateřské školy, pronájem celého objektu od listopadu 2006)
Vyšší odborná škola herecká má k dispozici pro výuku: 2 velké sály k výuce pohybových
disciplín, 2 malé sály k výuce herecké výchovy, 3 učebny k výuce hlasové výchovy, IT
učebnu s možností přednáškové činnosti, učebnu k výuce teoretických předmětů,
ekologickou loutkářskou dílnu, technické zázemí pedagogů, šatny a zázemí studentů,
studovnu, kabinet pohybové výchovy a skladovací prostory (divadelní fundus a sklad
pomůcek a nářadí kabinetu pohybové výchovy), 2 kanceláře, knihovnu, archiv, sociální
zařízení v dostatečné kapacitě dle posouzení MUDr. Uriové (hygienička hl. m. Prahy pro
školská zařízení). Součástí areálu je zahrada o rozloze 4 000 m2, která slouží také občas
k výuce.

učebna hudební a pěvecké výchovy
je vybavena pianem a zvukovou technikou umožňující nahrávání a zesílenou reprodukci
zpěvu při výuce. Učebna je využívána podle studijního plánu vždy dvěma studenty a
pedagogem (individuální výuka). Učebna je vybavena odpovídající podlahovou krytinou a
podhledy a odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti práce.

učebny pohybové výchovy a jevištního pohybu – jsou celkem 2,
4
jedná se o prostorné sály o ploše cca 100 m2. Učebny jsou vybaveny odpovídající
podlahovou krytinou, disponují vybavením pro uměleckou pohybovou výchovu. V obou
jsou nainstalována velkoplošná zrcadla a baletní tyče. Učebny umožňují kolektivní práci
15 studentů. Podle požadavků pedagogů pohybové výchovy a jevištního pohybu jsou
využívány další podlahové krytiny – baletizol, žíněnky, koberec apod. Obě učebny jsou
vybaveny potřebnou zvukovou technikou.

učebny pro hereckou výchovu – jsou celkem 2,
jde o menší sály o výměře vždy cca 55 m2, volný prostor je doplněn potřebnými
rekvizitami v uzavíratelných kabinetech. Umožňují skupinovou výuku cca 10 ti
studentům. Učebny jsou odhlučněny pomocí textilních výkrytů a závěsů, odpovídajícími
podlahovými krytinami, polstrovanými stropy a dveřmi. Učebny odpovídají požadavkům
hygieny a bezpečnosti práce, technická úroveň odpovídá požadavkům výuky herectví.

učebna pro hlasovou výchovu
jde o menší prostor s provedenými příslušnými zvukovými izolacemi, který umožňuje
plnohodnotnou práci pedagogovi se dvěma studenty (individuální výuka) v souladu se
vzdělávacím programem VOŠH. Učebna je nová a odpovídá požadavkům hygieny a
bezpečnosti práce.

univerzální učebna
má plochu cca 50 m2, je vybavena stoly a židlemi jako běžná učebna, navíc je ve výbavě
piano a možnost využití reprodukční techniky (CD přehrávač, VHS a TV). Slouží pro
výuku po skupinách jak pro teoretické předměty, tak pro některé méně náročné disciplíny
(např. hlasovou výchovu), kapacita je 30 studentů.
 učebna informačních technologií
maximální kapacita je 30 studentů, přímá (současná) práce s počítačem je umožněna 6 až
12 studentům. Učebna je vybavena elevací podlahy. Výměra přesahuje 50 m2. Pedagog
disponuje řídicím počítačem s přístupem na internet, dále se zvukovými zařízeními,
možností nahrávání na média a přehrávání z nosičů (VHS a DVD) buď do studentských
PC, nebo promítáním dataprojektorem.
Učebna se využívá zejména pro tyto předměty: Ortoepie (Jevištní logopedie), Dějiny
divadla, Estetika, Autorský seminář a stylistika, Rétorika a Moderování, Práce
s mikrofonem, Současná divadelní praxe, Psychologie a Cizí jazyk. Kapacita umožňuje
konání přednášek i pro celý ročník (až 3 studijní skupiny). Učebna je nová a odpovídá
požadavkům hygieny a bezpečnosti práce.
Vybavení učebny informačních technologií: 7 x PC, dataprojektor, video, DVD, střižna,
video a audio technika potřebná k výuce a pořizování pracovních i archivních záznamů.
Počítače jsou připojeny k internetu a dávají tak možnost přístupu k informacím.
V srpnu 2010 byl malý sál v pavilonu č. 2 přepracován na audiovizuální učebnu.
 technické zhodnocení audiovizuální učebny (divadelního ateliéru)
5
z důvodu velké vytíženosti Pidivadla - stálé scény VOŠH, také na přání pedagogů, studentů
a vedení VOŠH vznikl v měsících červenci a srpnu v roce 2010 v prostorách školy
v Hadovité ulici divadelní ateliér (audiovizuální učebna).
Místnost o velikosti 60 m2, kde byl herecký ateliér vytvořen, bylo nutno, vzhledem
k nepříliš dobré akustice, alespoň částečně odhlučnit. Zvuková izolace byla vytvořena
pomocí sametu rozvěšeného po obvodu ateliéru. Samet plní současně funkci zatemnění. Na
podlahu byl položen zátěžový koberec, strop byl obložen polystyrenovými deskami. Po
těchto opravách se akustické vlastnosti prostoru výrazně zlepšily, ateliér tak může
nabídnout širokou škálu možností využití.
Ateliér je vybaven dvěma bočními světly, dvěma kontra světly, stropním reflektorem a
třemi mobilními světly na stativech. Pro potřeby zkoušení bez osvětlovače byla nad
jevištěm instalována pracovní světla, pro případ konání představení dále světlo zajišťující
stmívaný sál. Světla jsou ovládána kompaktní mobilní stmívací jednotkou s jednoduchým
paměťovým pultem. Zařízení je schopno ovládat 12 okruhů do maximální zátěže 6 A.
Během dvouletého provozu divadelního ateliéru se ukázalo, že technické vybavení, hlavně
tedy po zvukové stránce, je nadbytečně nadstandardní a pro klauzurní a jiná vystoupení je
ateliér nadvybaven. Naopak na technickou vybavenost v Pidivadle vzrostly nároky. Proto
jsme se během školního roku 2011/2012 rozhodli některé zvukové komponenty
přestěhovat do Pidivadla. Jako například analogový mixážní pult Yamaha, který je schopný
pracovat se zdroji signálu s mikrofonní, linkovou i nástrojovou úrovní. Dále pak dva
sběrné mikrofony, které Pidivadlo využije hlavně při muzikálových inscenacích, společně s
jedním mikrofonem tzv. „handka“ (ruční mikrofon). Protože během výuky není neustále
přítomen školený technik, byl z ateliéru taktéž převezen CD přehrávač, který zvládá stříhat
a jinak formátovat skladby v datovém formátu mp3.
Nadále je však po technické stránce herecký ateliér schopný zajistit zázemí pro divadelní
zkoušení, konání koncertů a klauzurních představení.
Všechny učebny odpovídají požadavkům hygieny a bezpečnosti práce. Vyšší odborná škola
pravidelně využívá externích služeb pracovníka Výzbrojny požární ochrany.
2. Pidivadlo - stálá scéna Vyšší odborné školy herecké - Letohradská 44, Praha 7
divadelní sál se zázemím (foyer, šatny, kancelář a skladovací prostory pro divadelní
fundus).
Školní divadelní scéna slouží předmětu jevištní praxe, tj. zejména k finalizaci
nastudovaných inscenací a jejich veřejnému předvádění. Pidivadlo, stálá scéna Vyšší
odborné školy herecké, se nachází v Letohradské ulici číslo 44 v Praze 7 (jde o dislokované
pracoviště VOŠH). Hlavním účelem této scény, kde posluchači získávají odbornou praxi,
je co nejlépe simulovat prostředí profesionálního divadla. Posluchači dramatického a
loutkářského oboru se zde setkávají s jedním z nejdůležitějších faktorů, a tím je divák. Při
naplnění sálu může v hledišti usednout až 78 diváků, kteří sledují představení na
vyvýšeném jevišti s rozměry š. 4,95 m/v. x 3,70 m/h. x 4,20 m, kde probíhá zveřejnění
vždy jedné herecké skupiny (cca 10 studentů) v rámci absolventského představení.
6
Jedním z cílů je, aby se posluchači seznámili a naučili se zacházet s moderními
technologiemi, které se používají v profesionálních divadlech – zvuková a světelná kabina,
reflektory, odposlechy, mikrofony a bezdrátové mikroporty, atd.
Světelný park divadla se skládá z těchto komponent:
o 12x reflektor zn. FHR 500, FormaecoPc
o 2x bodový reflektor s ryskou - využívaný i k praktické výuce černého divadla
o stroboskop
o ledkové reflektory
o halogenová světla
o luminiscenční zářivka
Jednotlivé části světelného parku jsou ovládány světelným pultem (zn. NovaLighting),
který komunikuje s příslušným PC softwarem za účelem automatického načítání světelných
nálad jednotlivých inscenací, což vždy zaručuje splnění výchozích požadavků a představ
realizačního týmu inscenací (režisér, dramaturg, výtvarník, choreograf, hudební skladatel
atd.).
Zvuková technika se skládá z těchto komponent:
o 2x odposlechový reproduktor zn. Dexon
o 2x Yamaha Reprobox
o 1x zesilovač zn. Yamaha
o 2x přehrávač MD Sony
o 1x přehrávač CD Technics
o 1x digitální přehrávač CD Sony s možností střihu a formátování mp3 zvukových stop
o zvukový pult zn. Yamaha
o 6x hlavový bezdrátový mikrofon s vysílací a přijímací stanicí (mikroport) zn.
Sennheiser
o 2x mikrofon zn. Shure a Hama
o propojovací kabely
o 1x kytarové a basové Combo typ R 221
Ke zlepšení technické úrovně Pidivadla byl do divadla přesunut CD přehrávač
z audiovizuální učebny, zde nahradil stávající, který po technické stránce již
nesplňoval nároky pro kvalitní úroveň divadelních představení. Každý rok se
setkáváme s rostoucími nároky inscenačních týmů na technické vybavení zvukového i
světelného parku v Pidivadle. Během divadelní sezony 2011/2012 byly přikoupeny
z důvodu inscenování dvou muzikálů (Lysistrata a We are the Talents!) další dva
hlavové bezdrátové mikrofony. Inscenační týmy začaly často využívat nového,
nadstandardně výkonného dataprojektoru, který dává našim inscenacím (Lysistrata,
Dnes večer: Lola Blau, Vyučování dony Margaridy…) nové, multimediální rozhraní.
V případě inscenace Vyučování dony Margaridy byl také do projektu zapojen
kameraman České televize, který nám zapůjčil mobilní mikrokameru, která v reálném
čase snímá dění na jevišti a díky bezdrátovému signálu skrze projektor vysílá obraz na
plátno.
Světelný park a zvuková technika je obsluhována z kabiny, která se nachází v zadní části
sálu nad hledištěm. Studenti mají možnost prostřednictvím profesionálních odborníků se
lépe a uceleněji seznámit s touto složitou technikou, bez které se jevištní praxe neobejde.
7
V současné době Pidivadlo zaměstnává dva externí a jednoho interního
osvětlovače/zvukaře. O celkový chod divadla se starají tři pracovníci, tedy vedoucí divadla,
který mimo jiné nahrazuje funkci dramaturga VOŠH a zajišťuje přesné propojení jevištní
praxe s výukou ostatních předmětů, dále administrativně-organizační a technicko–
organizační pracovník.
Zázemí divadla tvoří šatna herců, která byla v červenci 2012 na základě evaluace
pedagogů a studentů zrekonstruována a zvětšena dle potřeb umělců, hygienických
předpisů a požadavků bezpečnosti práce, dále se zlepšily hygienické podmínky studentů
vytvořením dvou samostatných toalet. Kancelář vedení divadla, skladovací prostory pro
kulisy, loutky, kostýmy a rekvizity. Divákům je k dispozici foyer, kde si mohou v pokladně
rezervovat či zakoupit lístky na jednotlivé reprízy inscenací. Studenti tak získají informace
o reflexi divácké veřejnosti na svá absolventská představení.
Specifické publikum – dětský divák, vyžaduje také speciální estetické prostředí
v prostorách, kde se pohybuje, a součástí tohoto prostředí jsou také toalety. Vzhledem k
tomu se vedení Vyšší odborné školy spolu s vedením Pidivadla rozhodlo tento prostor
renovovat, v červenci 2012 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce v ceně cca 130 000 Kč.
Předpokládáme, že takto kultivované prostředí bude mít vliv i na estetické vnímání
studentů.
Studenti mají možnost se seznámit s tím, jak probíhá prodej a rezervace vstupenek přes
rezervační systém Coloseum 3000, který odpovídá prodeji vstupenek v profesionálním
divadle. Součástí divadla je také kavárna (která je přístupná jak divákům, hercům, tak i
veřejnosti). V souvislosti se zákazem užívání návykových látek vydalo vedení VOŠH
úplný zákaz kouření v kavárně a přilehlých prostorách sloužících k výuce studentů.
VOŠH využívá prostor Pidivadla také k slavnostnímu předávání absolventských diplomů a
vysvědčení. Probíhá zde rovněž zahájení školního roku, které je uvedením studentů 1.
ročníku na jeviště k prezentaci míry talentu na počátku studia. Na přelomu května a
června 2012 zde byl také poprvé realizován projekt s názvem PidiFEST. Jsou v něm
prezentovány derniéry 3. ročníku VOŠH i nové absolventské premiéry 2. ročníku. Projekt
je koncipován tak, aby zahrnoval oslavu Mezinárodního dne dětí, protože VOŠH má v této
oblasti co nabídnout. 1. června 2012 jsme v prostorách Pidivadla zdarma zahráli 5
pohádek. V rámci festivalu se konaly i výtvarné soutěže, jejichž dětští vítězové získali
hodnotné ceny. Za větší přínos této akce však pokládáme setkání studentů 2. ročníku, kteří
PidiFEST organizovali, s malými návštěvníky Pidivadla a jejich rodiči. Studenti se dětem
věnovali celý den, vyrobili s nimi krásné zvířecí masky a také výroba korálkových náramků
byla milým dárkem studentů dětem Prahy 7.
PidiFEST byl dalším důkazem toho, že jeviště Pidivadla slouží k prezentaci výsledků
tříletého studia v absolventských inscenacích, kde pedagogové, mladší spolužáci
absolventů i veřejnost mají možnost hodnotit míru profesionality budoucích herců.
Pidivadlo je důležitou, a tudíž nedílnou součástí výukového procesu Vyšší odborné školy
herecké. Školní scéna odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti práce,
k pravidelným kontrolám a odstraňování závad využívá externích služeb pracovníka
Výzbrojny požární ochrany.
8
Krátkodobé pronájmy pro výuku specifických předmětů:
Sál na výuku akrobacie v TJ Sokol Žižkov II, studio pro práci s mikrofonem v ČRo a
studio Tónika (tím VOŠH nepřímo podporuje nevidomé).

Studio ČRo a nahrávací studio Tónika
Praktická část výuky předmětu Práce s mikrofonem probíhá v rozhlasovém studiu (ČRo) a
ve studiu Tónika, kde mají studenti možnost vyzkoušet si práci v reálném profesionálním
prostředí. Zde se jedná o 2 x 2 hodiny výuky týdně ve 3. ročníku.

Tělocvična, hřiště, sál pro výuku akrobacie
Vyšší odborná škola herecká má k dispozici v sídle školy dva velké sály používané pro
pohybovou výchovu studentů (od listopadu 2006). Pro hodiny akrobacie pronajímá
tělocvičnu TJ Sokol Žižkov II., Na Balkáně 21 v Praze 3. Využívá též zahrady, která plně
vyhovuje účelům výuky, zejména při přípravě sekvencí pouličního divadla a při výuce
žonglování a chůze na chůdách.

Sál pro hereckou výchovu ve Sue Ryder
Tento sál byl ve školním roce 2011/2012 pronajímán pouze krátkodobě, po dobu 1
školního roku. V minulosti bývaly tyto prostory využívány také pro hudební a pěveckou
přípravu. V současnosti disponuje VOŠH dostatečným zázemím v sídle školy, takže
z hlediska zhodnocení užívání tohoto prostoru je tento prostor využíván zcela mimořádně.
Všechny dlouhodobě pronajímané učebny v sídle školy byly upraveny pro potřeby,
které vyžaduje charakter výuky (odhlučnění, úprava podlahových krytin atd.) a
vybaveny potřebnou technikou a zařízením (hudební nástroje, sportovní náčiní,
videotechnika, audiotechnika). Renovace a doplňování technického vybavení učeben
probíhá průběžně a v součinnosti s potřebami výuky. Tyto výdaje však evidentně zvyšují
kvalitu výuky jednotlivých předmětů, prestiž a image školy. Zejména stálá scéna Vyšší
odborné školy herecké - Pidivadlo, Letohradská 44 v Praze 7 velmi příznivě ovlivnila
praktickou část výuky a prezentovala školu na veřejnosti. Ve školním roce 2011/2012
navštívilo školní scénu 7 848 diváků.
9.
Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
Podle Školského zákona ve školním roce 2011/2012 byli nově zvoleni členové Školské
rady z řad studentů. Školská rada je nejen poradním orgánem při řešení pedagogických a
kázeňských problémů, ale je zároveň dozorčím orgánem, který přichází s návrhy k řešení a
předcházení problémům, které se pravidelně opakují nebo které vyplývají z nových
nařízení a vyhlášek spojených s řízením školy.
Školská rada pravidelně hodnotí pedagogickou i uměleckou činnost školy, zejména podává
náměty k evaluaci VOŠH a s tím spojené nové akreditaci, kterou vedení školy vypracovalo.
Školská rada se podílela i na přípravě Výroční zprávy. Školská rada projednala obsah
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření a vydala souhlasné vyjádření s jejím zněním.
9
Školská rada byla nově doplněna dne 5. října 2012.
Členové rady
Za zřizovatele:
PhDr. Věra Kmochová
Bc. Iva Vomelová, DiS.
Bc. Eva Koubová
Karel Pokorný, DiS.
Za pedagogy:
Ivana Štréblová
Libuše Králová
Květoslava Plachetková
Za studenty:
Patrik Šimůnek
Jan Komberec
Jakub Kropáček
Lucie Lichnerová
Veronika Bártová
10
II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle
potřeby je v tabulkách přidejte
b.
interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
1
2
1,6
55
18,5
57
pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem
interní učitelé
fyzické osoby celkem
1
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané
počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
a.
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
1.
20
kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího
výkazu)
škola
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
57
0
celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
100
0
Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání
a) Kabinet Herectví a Jevištní praxe
Bergman Aleš, Doc. PhD., vedoucí kabinetu
absolvent JAMU (Teorie divadelní tvorby) , Filozofické fakulty (Divadelní a filmová
věda), dlouholetý pedagog JAMU Brno, vedoucí 2.DB (skupina činoherního herectví a
moderování)
b) Kabinet hlasové výchovy
Hrachovinová Marta
absolventka Divadelní fakulty AMU, obor herectví a postgraduální studium AMU
v oboru umělecké výchovy – herecká tvorba, specializace umělecký přednes
11
c) Kabinet hudební a pěvecké přípravy
Ivana Štréblová
absolventka státní konzervatoře v Praze, obor zpěv, na VOŠH vyučuje od roku 1994
d) Kabinet teoretických předmětů – Dějiny divadla, Současná divadelní praxe, Interpretační
seminář, Estetika, Psychologie, Rétorika, Ortoepie
Mgr. Paterová Jana
absolventka divadelní vědy FF UK, členka komise pro výběr cen Thálie
na VOŠH vyučuje od roku 2001
e) Kabinet cizích jazyků: Anglický jazyk a Německý jazyk
PaedDr. Přibylová Jiřina
absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, vyučující na VOŠH od roku 1997
f) Kabinet moderování
Koller Jaroslav
absolvent VOŠH, pedagog VOŠH od roku 2010
g) Kabinet pohybových disciplín Pantomima, Lidové tance, Akrobacie, Šerm, Moderní
tance, Jevištní pohyb, Historické tance, Muzikálové tance
Mgr. Králová Libuše
absolventka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor choreografie,
a Státní taneční konzervatoře v Praze – absolutorium v oboru tanec klasický,
historický, lidový, novodobý, charakterní tance cizích národů.
na VOŠH vyučuje od roku 2010, je členkou školské rady VOŠH
Oborové kabinety řídí kolegium vedoucích kabinetů, v jehož čele jsou Doc. PhD. Aleš
Bergman a Mgr. Jana Paterová.
Kompetenční úroveň pedagogických pracovníků je dána požadavky zákona o
pedagogických pracovnících, požadavky vzdělávacího programu (výstupní odborné
kompetence, které pedagog vyžaduje po svých studentech, musí mít sám – jedná se
zejména o odborné předměty) a osobní složkou obsahující doklady o jeho zkušenosti a
kvalifikaci (umělecké kurikulum a jeho odborná kvalifikace). Škola vychází ze zákona o
pedagogických pracovnících, dále z platného vzdělávacího programu VOŠH a z popisu
pracovní pozice pedagoga, která je součástí ISO 9001:2009. V roce 2012 započalo vedení
školy se zpracováním vlastního osobního Plánu rozvoje, který je pravidelně vyhodnocován
v pohovoru pedagoga se zřizovatelkou a ředitelkou Vyšší odborné školy, která dbá na
soulad se strategickými cíli a záměry školy. Plán rozvoje je možno rozšířit o náhled v rámci
inovace metodických listů. V souvislosti s plánem rozvoje jsou pedagogové pravidelně
hodnoceni jednou ročně na základě výsledků své práce (uměleckého a tvůrčího přínosu pro
chod školy), dále na základě zpětné vazby – průběžně – tato zpětná vazba je prováděna
rozhovory se studenty školy; dále na základě dotazníků spokojenosti studentů s jejich
12
výukou, na základě zpětné vazby z jednání rady školy a zejména návštěvností (tj.
úspěšností) inscenace v Pidivadle. Zřetel je brán i na evidenční list a dramaturgický záměr
pedagoga při výběru absolventské inscenace. Vzhledem k absolventské inscenaci, která
prezentuje výsledky vzdělávacího programu, je umělecký záměr, obsazení studentů, režijní
provedení, jedinečnost inscenace, pedagogickým cílem, jehož kvalita je posuzována
vedením školy. Do trvalého zlepšování školy a jí poskytovaných vzdělávacích služeb, jsou
zaměstnanci zapojováni prostřednictvím diskuse na pedagogických poradách, na základě
osobního Plánu rozvoje pedagoga a prostřednictvím finanční motivace. Objektivním
důkazem hodnocení umělecké úrovně jednotlivých inscenací je výše odměn, kterou
navrhuje ředitelka školy po premiéře nebo v průběhu školního roku, vzhledem
k mimořádnému uměleckému přínosu díla. Klíčovými procesy pro posuzování práce
pedagogického pracovníka je klasifikační řád, organizační řád, pracovní řád, školní řád,
zejména však vzdělávací program a metodické listy pedagoga. Prostor pro oboustrannou
komunikaci mezi vedením školy a pedagogem jsou nejen pedagogické a klasifikační
porady, ale také individuální konzultace ředitelky školy s pedagogy a jednání v rámci rady
školy. Z objektivních důkazů vzájemné komunikace připomeňme zápisy z klasifikačních a
pedagogických porad, zápisy z jednání Školské rady a konkrétní rozbor absolventské
inscenace po premiéře s ředitelkou školy. Spokojenost pedagogů s výukou na VOŠH je
obsahem výsledků z šetření dotazníkovou metodou. Existuje také Akční plán zlepšování
umělecké kvality VOŠH, který vychází z požadavků studentů, pedagogů i
nepedagogických pracovníků VOŠH. Systém odměňování pedagogů je závislý na
výkonech, zkušenostech a kvalifikaci pedagogů školy, který vychází z pracovních smluv a
představuje také finanční motivaci k lepším výkonům. Výši odměn pedagogů stanovuje
ředitelka školy a děje se tak v souladu se strategií vlastníka školy. Všichni pedagogové mají
aprobaci k výuce na umělecké škole. Pokud nemají pedagogické, magisterské či vyšší
odborné vzdělání v odpovídajícím oboru, splňují podmínku dlouhodobé umělecké praxe
v oboru. Podmínkou aprobovanosti výuky je i dopis ředitelky VOŠH o uznání kvalifikace
z hlediska dlouholeté umělecké praxe pedagoga. Další vzdělávání pedagogů Vyšší odborné
školy herecké souvisí s odborným zaměřením předmětů, které vyučují. Většina vyučujících
jsou externí pracovníci, odborníci ve svém oboru - herci, loutkoherci, dramaturgové,
režiséři, scénografové, řezbáři, novináři, moderátoři aj. Mnozí pedagogové působí i na
jiných školách, především vysokých. Kromě dosaženého vzdělání je pro naši školu
samozřejmým kritériem i praxe dosažená jednotlivými pedagogy ve vyučovaném oboru.
Z tohoto hlediska jsou pedagogové na naší škole vybíráni velice pečlivě. Vzdělání i
zkušenosti si jednotliví vyučující intenzivně doplňují také v mimoškolní práci. Většina
z nich spolupracuje se školou externě, takže neztrácejí kontakt s praxí a ve svých oborech
(moderování, herectví, loutkoherectví, režie, choreografie, scénografie, vodění loutek,
řezbářství atd.) patří k předním specialistům.
Pedagogové jsou pravidelně hodnoceni jednou ročně na základě výsledků své práce
(uměleckého a tvůrčího přínosu pro chod školy). Dále se hodnotí na základě zpětné vazby
prováděné ředitelkou školy průběžně. Tato zpětná vazba je prováděna na základě
rozhovorů se studenty školy, na základě dotazníků spokojenosti s výukou, na základě
zpětné vazby z hodnocení Školské rady, i jejich průběžného pedagogického výkonu během
školního roku. Kvalita pedagogického procesu je hodnocena také úspěšností
absolventských inscenací v Pidivadle (počet návštěvníků). Pedagogové jsou zapojování do
trvalého zlepšování školy a jejich poskytovaných vzdělávacích služeb prostřednictvím
diskuse na pedagogických radách a na základě plánu rozvoje pedagogů. Pedagog a jeho
umělecká práce je také hodnocena bezprostředně po premiéře absolventského představení.
13
Zde je pro pedagogy herectví také zdrojem motivace i finanční odměna. Další podporou
pedagogické práce je i možnost pedagogů se umělecky podílet na zpracování absolventské
inscenace, vybrat zajímavý titul, nechat se inspirovat a diskutovat s mladými studenty
herectví.
Škola prostřednictvím dotazníků provedla hodnocení zpětné vazby ve VOŠH. Tyto
dotazníky jasně ukázaly, že ve škole nedochází k žádným projevům šikany, ani
významným neshodám mezi studenty vzájemně, ani mezi studenty a pedagogy.
V rámci hodnocení pedagoga studenty se hodnotila zejména:
 srozumitelnost a zajímavost výuky
 odborná připravenost pedagoga
 objektivita při hodnocení studentů
 osobní kontakt a pomoc studentů při řešení problému
 prostor pro odbornou diskusi
 tvůrčí přístup k výuce
 originalita uměleckého výrazu
 celkový dojem
Díky výsledkům dotazníků je možné zlepšit kreativitu přístupu v hodnocení studenta a jeho
možností samostatně rozhodovat (v rámci analýzy a sebeanalýzy vytvořené odborníky pro
VOŠH dle požadavků Školské rady).
Požadavek zavedení standardů ISO se naplňuje postupným zdokonalováním Karet procesů.
Jedná se o velmi náročný proces vyžadující podrobnou analýzu předmětů společně
s pedagogy.
c.další vzdělávání pedagogických pracovníků
semináře
kurzy
doplňkové
pedagogické studium
školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)
d.
počet
zaměření
-
-
počet
účastníků
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vzdělávací instituce
-
jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)
3
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
z toho
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
3
0
0
14
C. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
počty osob
a.
fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané
24
b.
12,85
další vzdělávání nepedagogických pracovníků
semináře
počet
zaměření
počet
účastníků
vzdělávací instituce
1
ISO 9001:2009
5
QES
Komunikace ve
skupině v rámci porad
vedení
5
VOŠH
4
SOK
kurzy
1
jiné (uvést jaké)
1
NCK START Plus
V rámci dobrého klimatu školy se konal v průběhu března 2012 seminář k certifikátu ISO
9001:2009. Výsledky služeb ukázaly na některé drobné nedostatky, které v průběhu
následujícího období budou odstraněny. Řešily se zde problémy z minulých let, které
nebyly doposud uspokojivě řešeny. Ani v letošním roce se nezdají studentům a pedagogům
služby Pidivadla dostatečné, předně z hlediska propagace absolventských představení.
Zejména ve večerních hodinách je návštěvnost diváků velmi malá. Studenti si stěžují, že
pro nenaplněné hlediště se hraje špatně, neboť nevzniká dostatečná komunikace
s publikem. Tím nedochází v plné míře k naplňování vzdělávacího programu, zejména
v jeho části zveřejnění herecké práce. V průběhu roku 2011/12 byla učiněna řada pokusů ze
strany vedení školy a studijního oddělení o naplnění hlediště, byli přizváni pedagogové
českého jazyka a výchovní poradci středních škol, avšak trvalejší spolupráci se ani po
tomto setkání nepodařilo navázat. Tento seminář výrazně přispěl k vyjasnění představ
některých zaměstnanců o jejich práci, a to nejen v Pidivadle. Vedoucímu Pidivadla, který
považoval motivaci k prezentování školních představení za nedostatečnou z hlediska jeho
funkce (uvedl doslova, že zde nemá divákům co nabídnout), byla doporučena změna
zaměstnání. Na základě vytýkacího dopisu o dva měsíce později, vzhledem k tomu, že
tento pracovník nenaplnil představy vedení, pedagogů ani studentů a ani se o to výrazně
nesnažil, byl s ním ukončen pracovní poměr.
Na semináři ISO 9001:2009 jsme dále řešili motivaci zaměstnanců, ale i studentů, hledali
jsme společně další inovace na základě autoevaluačního posouzení.
Co se týče dalšího vzdělávání nepedagogických pracovníků, proběhl v září 2011 seminář
k hodnocení VOŠH. Výsledky hodnocení projednala Řídící rada pro Národní cenu kvality
ČR, která rozhodla, že naše škola získává v programu Start plus významné ocenění
„Úspěšná firma“. Získat toto ocenění vychází ze strategického záměru školu, jehož cílem je
plnit požadavky a očekávání studentů a pedagogů, ale také našeho zřizovatele MŠMT.
Prostředkem k dosažení tohoto strategického cíle je tým odborně a umělecky zdatných
pedagogů – profesionálů, kteří o naše studenty trvale pečují, předávají jim potřebné
15
vědomosti, dovednosti a morální postoje. Vedení školy přijalo ve školním roce 2011/2012
tyto strategické cíle, s nimiž na pedagogické konferenci seznámilo pedagogy:







Dosahovat nejvyšší úrovně poskytované služby s ohledem na individuální
očekávání každého studenta.
Dosahovat pozitivních výsledků u studentů vysokou úrovní poskytované služby.
Obnovovat certifikát systému řízení kvality a udržovat dobré jméno a image školy.
Poskytovat služby v souladu s příslušnými normami.
Fungovat ve shodě s požadavky občanské společnosti a s etickými zásadami
hereckého povolání.
Nabízet kvalitní služby prostřednictvím zveřejnění absolventských inscenací.
Zapojovat se do programu mezinárodní spolupráce škol v rámci EU a uměleckých
projektů zemí Visegrádské čtyřky (zahraniční spolupráce s polským divadlem Teatr
Mumerus a jeho mezinárodním projektem Mýty střední Evropy: Příběhy počátků).
16
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)
1.
Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.
denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
počet
tříd / skupin
počet
žáků / studentů
VOŠH
10
99
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za
každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání: 3
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 2
- vyloučeni ze školy: 1
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0
z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 0
- přestoupili na jinou školu: 0
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0
b.
vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
počet
tříd / skupin
počet
žáků / studentů
nemá
-
-
VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání
2.
Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího
výkazu)
a.
b.
denní vzdělávání
škola
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
průměrný počet
žáků / studentů na učitele
VOŠH
9,9
1,7
,
škola
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
průměrný počet
žáků / studentů na učitele
VOŠH
-
-
vzdělávání při zaměstnání
VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání
17
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský
CELKEM
VOŠH
počet
žáků/studentů
celkem
z toho nově
přijatí
5
2
8
2
5
8
8
1
9
7
9
3
2
69
3
1
3
1
0
2
1
1
2
3
4
1
0
22
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a.
denní vzdělávání
škola
z celkového
počtu
žáků/studentů:
4.
škola
kraj
3.
Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího
výkazu)
VOŠH
prospělo s vyznamenáním k 30.6.
29
neprospělo
1
opakovalo ročník
0
počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů
59
62 %
průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta
108
z toho neomluvených
0,7
18
počet studentů, kteří konali zkoušku
32
-
1
-
0
-
prospěl s vyznamenáním
13
-
prospěl
16
-
3
-
z toho konali zkoušku opakovaně
počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli
připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
počet studentů, kteří
byli hodnoceni :
neprospěl
Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/2013
a.
SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ
82-47-N/01
82-47-N/03
přijímací řízení pro školní rok 2012/2013
(denní vzdělávání)
6.
vzdělávání
při zaměstnání
absolutoria
denní
vzdělávání
Výsledky absolutorií pro školní rok 2011/2012
škola
5.
Herectví a moderování
Herectví s loutkou
počet přihlášek celkem
36
počet kol přijímacího řízení celkem
4
počet přijatých celkem
29
z toho v 1. kole
7
z toho ve 2. kole
9
z toho v dalších kolech
13
z toho na odvolání
0
počet nepřijatých celkem
7
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
obor: Herectví a moderování
6
obor: Herectví s loutkou
10
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro
šk.rok 2012/2013
19
-
7.
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Ve školním roce 2011/2012 na Vyšší odborné škole herecké studovalo 5 studentek ze
Slovenské republiky a jeden student z Německa. Nikdo z těchto studentů nemá se
studiem problém. Ze strany pedagogů VOŠH je věnována studentům nadstandardní péče,
zejména z hlediska jazykových dovedností (hlasová výchova a ortoepie - pravidla správné
české výslovnosti).
V jedné z absolventských inscenací školního roku 2011/2012 je inscenace Dámský krejčí,
pedagogové hlavního oboru a režie nabídli slovenské studentce možnost zahrát roli
v rodném jazyce, slovenštině. Využili i některé prvky slovenského folkloru a mladá
herečka budí u diváků zasloužený ohlas.
Naše škola sleduje především hereckou výchovu, a i když se snaží odstranit jazykový
hendikep cizinců, dbá především o to, aby studenti neztratili k oboru vztah.
8.
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Ve školním roce 2011/2012 nebyli ve škole studenti, kteří by vyžadovali integraci nebo
speciální výchovu.
9.
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Předpokladem přijetí na VOŠH je talentová zkouška. Se studenty se pracuje převážně
individuálně a skupinově na základě jejich specifických talentových předpokladů.
Zabezpečujeme i jejich uplatnění v praxi tím, že u výrazných talentů umožňuje škola
individuální studium v případě konkrétních pracovních nabídek z divadel, televize, filmu,
dabingu atp. Škola tím sleduje jejich následné uplatnění v praxi.
Pedagogové prvního ročníku pracují s prověřováním talentu každého studenta. V tomto
duchu jsou také nastaveny Karty procesů. Po prvním zkouškovém období vyhodnocují
pedagogové talentové schopnosti na pedagogické radě a vyjadřují se ke každému
studentovi jednotlivě. Pro prověření talentu v prvním ročníku se zveřejní práce na
hereckých etudách pomocí tzv. klauzurních představení. Znamená to, že také ostatní
studenti a pedagogové mohou posoudit pokrok, který student během prvního
zkouškového období udělá. Práce s talentem je postavena na velké míře zodpovědnosti zejména hereckých pedagogů, kteří po roce studia musejí rozhodnout, zda je student
dostatečně talentovaný, anebo v případě, že talent nebyl prověřen v tak vysoké míře, jak
se předpokládalo u talentových zkoušek, mu nabídnout odchod ze školy. V druhém
ročníku kromě práce s talentem nastává první zveřejnění herecké práce – uvádí se první
absolventská inscenace. Studenti prezentují v Pidivadle svůj talent před cizím
hodnotitelem - divákem. Tím se blíží proces práce s talentem ke svému završení. Ve
třetím ročníku již pravidelně zveřejňuje talentovaný student výsledky své herecké práce
na školní scéně a studenti se svými pedagogy pracují na další absolventské inscenaci.
V průměru je student takto konfrontován s divákem asi 40x za rok v rámci předmětu
Jevištní praxe. Kromě režiséra a diváků hodnotí jeho práci na jevišti také pedagogové
Hlasové výchovy, Jevištní řeči, Hudební a pěvecké přípravy, Jevištního pohybu, a tyto
jejich postřehy jsou zaznamenány každý večer v Protokolu o představení v Pidivadle. Tím
je zdokumentován proces na inscenaci, která je nedílnou součástí hereckého vzdělávání
na naší škole. Důležité je, že tak narůstá počet hodnotitelů, kteří představují nezávislou
20
obec diváků, bez níž herecká práce nemá význam. K doplnění talentu využívá škola také
pohádková představení. Každý student má možnost pracovat pod odborným vedením
režiséra, choreografa, hlasového pedagoga apod. v pohádce pro děti, a seznámit se tak s
dalším typem diváka – dětským divákem. Hrát pro dětského diváka je pro studenty
výzvou, a proto rádi a zodpovědně pracují na rozvoji a kultivaci svého talentu a hrají
víkendové pohádky pro děti a jejich rodiče v Pidivadle.
VOŠH poprvé v historii Pidivadla využila tyto prostory pro pořádání PidiFESTu, na němž
se 550 diváků stalo hodnotiteli práce našich studentů (viz příloha č. 8,9)
10. Ověřování výsledků vzdělávání
Vyšší odborná škola herecká není poskytovatelem maturitního vzdělávání, a proto
nevyužívá ověřování výsledků vzdělávání programů SCIO ani Maturity nanečisto.
11. Školní vzdělávací programy
VOŠH nemá ŠVP
12. Vzdělávací programy VOŠ
Ve školním roce 2011/2012 druhým rokem probíhala výuka podle nových vzdělávacích
akreditovaných programů:
1) nové obory / programy
82-47-N/01
82-47-N/03
Herectví a moderování
Herectví s loutkou
2) dobíhající obory / programy
82-47-N/005 Dramatické umění a moderování
82-47-N/006 Loutkářské umění
Reakreditace vzdělávacího programu
Školní rok úspěšně prověřil začlenění nových předmětů, jako je Jevištní řeč, Základy
pedagogiky, Základy produkce a Teorie divadla. Jevištní řeč byla úspěšně aplikována
do absolventských inscenací 2. ročníku. Jedná se o kolektivní výuku, v rámci které se
studenti od druhého ročníku - tedy od doby, kdy začínají zkoušet první absolventské
inscenace, měli učit partnerské souhře. Pedagogové hlasové výchovy tak nyní mají více
času pracovat se skupinou na textech, které jsou připravovány pro Pidivadlo. Předmět
Základy pedagogiky v kombinaci s povinně volitelným předmětem Tvořivá dramatika
by měl pomoci absolventům k lepšímu uplatnění na trhu práce. Nejvýznamnějším
přínosem v rámci inovace vzdělávacího programu je předmět Základy produkce, který
reaguje na skutečnost, že mnoho absolventů VOŠH si po ukončení studia zakládá vlastní
agentury, občanská sdružení nebo v podobných institucích začíná pracovat. I jim by měl
předmět přinést lepší orientaci v produkční práci.
Pedagog Základů produkce navrhl vedení školy, aby uvolnilo určitou finanční částku pro
interní grant, který výraznou měrou přispěl zejména při produkci PidiFESTu. Studenti
21
druhého ročníku se zapojili do tohoto nového významného projektu, byli garanty dobrých
výsledků a další úspěšné prezentace VOŠH na veřejnosti. Významná byla také prezentace
VOŠH v souvislosti se Dnem dětí, během něhož se zdarma hrálo 5 pohádek. V rámci
festivalu se konaly i výtvarné a jiné soutěže, jejichž dětští vítězové získali hodnotné ceny.
Nejvíce byli touto akcí motivováni sami studenti, kteří byli hostiteli ostatních kolegů
nejen z VOŠH, ale i z DAMU a jiných škol a divadel. Teorie divadla, kterou na naší
škole přednáší Doc. Aleš Bergman, se v jeho podání stala oblíbeným předmětem, ačkoli
teoretické předměty nepatří na prakticky založené škole k nejoblíbenějším, jeho náplň je
zaměřena převážně na hereckou problematiku. Znalost hereckých směrů a technik i po
teoretické stránce tak doplňuje hereckou výuku. Stanovení evropských standardů
v hodnocení pro VOŠH
V roce 2011/2012 pokračovala spolupráce s poradenskou firmou, která pomáhala škole
k získání certifikátu ISO 9001:2009. Pro potřeby certifikátu škola vypracovala materiál
(Karty procesů), který mapuje pedagogické procesy ve výuce praktických i teoretických
předmětů na VOŠH. Karty procesů se dělí na proces 1.1 prověřování talentu (dovedností),
1.2 práce s talentem (dovednostmi), 1.3 proces zveřejnění (představení v Pidivadle).
V roce 2011/2012 se pokračovalo v tvorbě Karet procesů, z nichž některé nejsou dosud
dokončeny, zejména karty procesů na obor Herectví s loutkou je třeba dopracovat.
Významnou vizí v rámci inovace vzdělávacího programu je vypracovat modulový a
kreditový systém do roku 2014, který využije všech výsledků karet procesů již ověřených
v posledním školním roce v praxi.
Role garanta předmětu při vytváření Karet procesů
Na vytváření Karet procesů pro jednotlivé předměty spolupracují odborní pedagogové
pod vedením garanta předmětu, kterým je ve většině případů vedoucí předmětového
kabinetu. Garant předmětu dohlíží na sestavení přesných hodnotových kritérií pro
posouzení míry talentu nebo dovedností, které jsou základem pro klasifikaci studenta.
V roce 2011/2012 byl za garanta předmětu HLO (Herectví s loutkou) jmenován Doc.
Karel Vostárek, který dohlížel na sestavení přesných hodnotových kritérií pro posouzení
míry talentu, práce s talentem a jeho zveřejnění.
Karty procesů přesně stanovují cíle výuky v rámci daného procesu a předmětu, stanovují
vstupní předpoklady do procesu a formulují výstupy z procesu včetně výstupních
odborných kompetencí studenta. Další částí Karet procesů je vymezení a popis obsahu
činností v rámci daného procesu a předmětu a jejich návaznost na mezipředmětové
vztahy a jiné pedagogické procesy, včetně vedení dokumentace. Základem Karet procesů
je stanovení metrik pedagogických procesů včetně jejich popisu, cílových hodnot, měřítek
hodnocení a četnosti zjišťování a ověřování metrik.
Karty procesů tvoří pevný základ pro zavedení kreditního a modulového systému na
VOŠH. Jasně stanovená kritéria pro hodnocení, popis metrik a pedagogických procesů,
včetně konkrétního obsahu výuky, popisu činností, cílových hodnot a výstupních
kompetencí, splňují požadavky modulového systému a slouží průhlednosti výuky
v rámci propustnosti vzdělávání ve spolupráci s českými nebo zahraničními
univerzitami nebo jinými vzdělávacími institucemi. Z toho popisu je vidět, že
vytvoření modulového systému je jen otázkou dokončení Karet procesů. Vzdělávací
22
program v modulové podobě by měl být dokončen a předložen ke schválení pedagogické
radě VOŠH a odborníkům z vysoké školy stejného zaměření (DAMU, JAMU) do roku
2014.
Stanovení standardů hodnocení studentů je nutné jako základní prvek pro vyjádření
náročnosti předmětu, která vede k určení maximální zátěže na studenta, nezbytné
k dosažení očekávaných výstupů z procesu a cílových hodnot výuky. Na základě
stanovených kritérií, požadavků pro klasifikaci a cílových hodnot vzdělávacího procesu
bude možné vyjádřit základní jednotku Evropského kreditního systému (ECTS kredit),
kterou tvoří míra náročnosti předmětu a studijní zátěž na průměrného studenta.
Bude zohledňovat nově vznikající Registr uměleckých výkonů (navazuje na projekt
Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí
umělecké činnosti). Ačkoli připomíná úderností některých termínů terminologii 50. let,
v rámci současného zařazení prvků, které by měly být jednoznačně zařaditelné pouze
jednou, bude pravděpodobně nutná ještě dlouhá cesta k vytvoření Registru uměleckých
výkonů, který by měl být dobrým vědeckým základem k vytvoření standardů
jednotlivých uměleckých profesí (čerpáno z publikace „Registr uměleckých výkonů“,
nakladatelství AMU, 2010, ISBN 978-80-7331-175-9).
Také v souvislosti s uplatněním studentů v zahraničí, VOŠH nadále využívá Europass
(soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují
tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce). Správnost těchto Europassů
byla konzultována s Národním ústavem odborného vzdělávání (konkrétně s pracovnicí,
která se zabývá odborným poradenstvím v oblasti vydávání Europassů).
V rámci evaluace školy byla respektována zásadní výzva pro školní rok 2011/2012, aby
přes demografický pokles studentů v hl. m. Praze a celé ČR získala tolik talentovaných
studentů, ze kterých budou umělecky aktivní a úspěšní absolventi školy a současně
profilovala svůj vzdělávací program v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT tak,
aby škola v rámci terciárního vzdělávání zůstala samostatnou institucí zabezpečující
kvalitní přípravu na budoucí povolání herce, moderátora a loutkoherce.
Proces zlepšování a inovačních aktivit je dán tím, že škola se zabývá vzděláváním
v uměleckém tedy tvůrčím oboru, jež nelze realizovat bez inovačního potenciálu vedení,
pedagogů a studentů školy. Pedagogové jsou aktivně zapojováni do procesu zlepšování
a inovace na základě předkládání metodických listů dále dle hodnocení vlastní práce na
pedagogických konferencích (cca 3x ve školním roce). Pravidelně na základě přípravy a
uvádění absolventských inscenací, které jsou součástí vzdělávacího programu školy
(četnost hodnocení až 250 – 300x za rok). Vedení školy je na těchto akcích účastno a
iniciuje je.
Inovace v moderování
Praktické klauzury v předmětu Moderování, které byly v minulém školním roce
2010/2011 zařazeny do procesu zveřejnění v Pidivadle, tedy moderátorské večery, na
které si studenti tohoto předmětu zvali některé slavné osobnosti z oboru (připravovali
pedagogové Jaroslav Koller a Jitka Sedláčková), se setkaly s velkým ohlasem, proto se
v nich nadále pokračuje a již tvoří tradici na scéně Pidivadla. Diskuse probíhá formou
23
otázek a odpovědí, a své schopnosti moderovat tak studenti prověřují přímo před
publikem. Večery tvoří součást závěrečného hodnocení studentů v předmětu Moderování.
Zpovědnice pod vedením Jaroslava Kollera
Ve Zpovědnici na základě pozvání studentů 3. ročníku vystoupily výrazné osobnosti
české divadelní a filmové scény, například režisér Jan Hřebejk, režisér Jakub Kohák
(držitel ceny Anděl 1999), spisovatelka a novinářka Bára Nesvadbová, herec Josef
Hervert, herec Vojtěch Kotek, herec Martin Stránský a zpěvák Dalibor Janda.
Červený koberec pod vedením Jitky Sedláčkové
přivedl do Pidivadla významné hosty; herce Aleše Cibulku (známého moderátora a také
absolventa VOŠH z roku 1998). Aleš Cibulka zde opět ukázal svou moderátorskou
pohotovost, bystrost a inteligenci, ale i vtip a otevřenost, s jakou se dívá na svět; herečku,
moderátorku a absolventku VOŠH z roku 1997 Terezu Kostkovou a herce Matouše
Rumla
Další inovace praktického vyučování
Pohádky v mateřské škole
Praktická výuka uměleckého přednesu umožňuje zdokonalení slovního projevu, rozvoj
představivosti a fantazie, zvládnutí přímého kontaktu s publikem. Na profilu studenta se
umělecký přednes podílí možností osvojit si další specifickou uměleckou disciplínu, která
s využitím totožného materiálu (slovo, hlas, tělo) zachází jinak, než je tomu v herectví.
Záměrem je, aby absolvent byl vybaven schopností poradit si s textovou předlohou
různých žánrů od výběru textu, sestavení scénáře, jejího nastudování až po konečné
vystoupení. Slovní projev herecký i přednašečský se stává výrazně bohatším, hlubším a
především vědomým. Význam uměleckého přednesu je nesporný u nastudování
veršovaného dramatu při nárocích na práci s jevištním veršem.
Ve školním roce 2011/2012 byl opět klasifikovaný zápočet uměleckého přednesu v 1.
ročníku (interpretace prozaického textu s akcentem na kontakt s dětským divákem a
zvládnutí uměleckého celku s využitím bohatých výrazových prostředků) podmíněn
vyprávěním pohádek v mateřských školách. VOŠH spolupracuje s MŠ Táborská,
Ohradní, Masná, Boleslavova a Mendíků. Děti se na naše studenty každoročně těší, často
zpracují pohádky jako kresby či výkresy. Pro studenty VOŠH je tato zkušenost velikým
přínosem pro poznání a pochopení dětského publika. Mnoho našich absolventů našlo
uplatnění v oblasti dramatické tvorby pro děti.
Všechny tyto nové aktivity jsou významné pro možnosti vyšší uplatnitelnosti našich
absolventů na trhu práce, jelikož takto získané dovednosti směřují k vysoké umělecké
kvalitě budoucích herců a loutkoherců. Na základě analýzy jsou rozhodnutím vedení
neustále vyvíjeny a upravovány vzdělávací programy zejména v oblasti vytváření
nových inscenací (skutečné produkty organizace, tak aby naplnily očekávání diváků a
doplnily hodnocení školy o významný prvek, který v počtu více než 7848 ročně hodnotí
kvalitu našich absolventských představení).
24
Spolupráce s Památníkem národního písemnictví
Rovněž studenti pokračovali, na základě úspěšně rozvinuté spolupráce v loňském
školním roce, ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Na Den dětí, 1. června,
se na Strahově opět konal festival Děti, čtěte!, pod záštitou paní Livie Klausové. Po
loňském úspěchu vybraní studenti 1. ročníku v rámci festivalu přednesli své interpretace
pohádek, tentokrát klasických od Boženy Němcové a K. J. Erbena až po ty moderní, které
navazují na tradici české pohádky.
13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak škola motivuje žáky
k výuce cizích jazyků.
Na VOŠH se studenti vzdělávají ve dvou cizích jazycích – anglickém a německém,
jazyce. Vyšší odborná škola herecká výrazně podporuje jazykové vzdělávání, a to
zejména sledováním vysoké odbornosti všech tří pedagogů jazykové přípravy (všechny
tři pedagožky mají vysokoškolské vzdělání univerzitního směru v příslušném jazyce), ale
i pedagogické vzdělání. Také finančně se snaží vedení školy ohodnotit kvalifikaci u
všech tří pedagogů a kvalitní přípravu na cizí jazyk ve škole. V rámci podpory
jazykového vzdělávání zakoupilo vedení VOŠH řadu nových učebnic a slovníků na
základě doporučení pedagogů obou cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že VOŠH uděluje
studentům absolutorium také v cizím jazyce, snaží se vedení školy tyto předměty sledovat
a konzultovat úroveň cizího jazyka, jak s pedagogy, tak se studenty. Vyšší odborná škola
herecká sleduje kromě jazykové vybavenosti pedagogů (univerzitní vzdělání v daném
jazyce) také jejich odborné vzdělání vycházející z oboru. To znamená, že pedagožka
anglického jazyka má kromě diplomu absolventa FFUK v oboru Anglický jazyk také
ukončené vzdělání v oboru Divadelní věda. Celý tento proces vylepšování a motivace
studentů k předmětu, který je zejména v rámci začleňování ČR do EU velmi významný,
je dlouhodobě sledován a vyhodnocován vedením školy. Můžeme říci, že výsledky lze
hodnotit jak v dotaznících studentů, tak v konečném absolutoriu našeho tříletého studia.
25
IV.
Údaje o žácích, výsledcích a vzdělávání
(Jazyková škola a domov mládeže)
Není předmětem vzdělávání na VOŠH
V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.
Prezentace VOŠH na veřejnosti
Pidivadlo - stálá scéna Vyšší odborné školy herecké
VOŠH prezentuje výsledky své práce již dvanáctým rokem na své vlastní stálé divadelní
scéně Pidivadlo (Letohradská 44, Praha 7). V červnu 2012 získala škola nájemní
smlouvu na provozování Pidivadla pro další tři roky. Dlouholeté zkušenosti nás utvrzují
v tom, že stálá divadelní scéna je pro školu našeho typu nezbytností. Existencí stálé scény
se významně rozšířila možnost prezentace a nabídky talentů divadelním i filmovým
režisérům, ředitelům a uměleckým šéfům profesionálních scén. Na konec školního roku
připravuje škola tzv. derniérový týden, který je určen nejen pro pedagogy a spolužáky v
rámci výukového procesu, ale i pro ředitele divadel a agentur (v rámci lepšího uplatnění
na trhu práce).
Přínos vlastního hracího prostoru pro koncentraci pedagogické práce je důležitým
aspektem existence Pidivadla. Výsledky práce pedagogů herectví a režie jsou tak k
dispozici k posouzení pedagogům ostatních předmětů (tzv. technických a pomocných
disciplín) na jednom místě. Možnost posouzení a srovnávání mají i studenti jakožto
diváci, kteří hodnotí práci svých vrstevníků a učí se z jejich úspěchů i nedostatků. Jsou to
především studenti prvního a druhého ročníku, pro které je zveřejnění výsledků starších
kolegů nenahraditelnou formou současné divadelní praxe. Výsledky praktické i teoretické
výuky se v jednotlivých divadelních produkcích na stálé scéně propojují a jsou názorným
završením studijního procesu. Zveřejnění jako závěrečná fáze edukace budoucích
herců a loutkoherců přináší studentům VOŠH možnost bohaté zkušenosti
v simulovaném divadelním prostředí, které je ve skutečnosti opravdovým
repertoárovým divadlem. Studenti získají nejen zkušenost hrát před různorodým
publikem (od dětského diváka až k diváku dospělému), ale navíc zažijí běžný divadelní
provoz se všemi jeho složitostmi. Významná je i možnost reprízovat nazkoušené
inscenace až po dobu dvou let, kdy mohou svůj výkon korigovat, prohlubovat a
rozvíjet a poznatky z této umělecké činnosti zpracovat v absolventské - diplomní
práci.
Ve snaze sladit chod divadla s chodem školy, přesně určit a domluvit podmínky
inscenování a alespoň v rámci omezených možností připravit plán jednotlivých
divadelních sezon, využívá VOŠH ve školním roce systému Evidenčních listů
inscenace, ve kterých je zaznamenána věcná stránka připravované inscenace,
26
pedagogický záměr a zároveň i rozpočet nákladů na vytvoření inscenace. Dramaturgie
jednotlivých titulů je v kompetenci pedagogů hlavních oborů obou vzdělávacích
programů. Dalším evaluačním materiálem, který VOŠH využívá, jsou Protokoly o
představení, ve kterých tým pedagogů Jevištní praxe (režie, choreografie, hlasová
příprava, zpěv apod.) hodnotí kvalitu absolventské inscenace ten který večer.
PidiFEST
V tomto roce poprvé prezentovala škola své výsledky v rámci nového festivalu, který
jsme nazvali PidiFEST. Název festivalu vymysleli a jeho přípravu realizovali studenti
2. ročníku v čele s pedagogem předmětu Základy produkce. Předmět Základy
produkce se vyučoval podle nového vzdělávacího programu na naší škole poprvé. Vedení
školy přistoupilo na návrh vedoucího pedagoga předmětu Základy produkce finančně
podpořit tato zveřejnění částkou 20 000 Kč na projekt pro studenty. Studenti na základě
tohoto projektu akci zorganizovali. PidiFEST se konal od pondělí 28. května do soboty
2. června 2012 (záměrně jsme vybrali tento termín, protože Pidivadlo část své produkce
směřuje k dětem a 1. června je Mezinárodní den dětí). Cílem festivalu je představit
během jednoho týdne aktuální práci studentů VOŠH jak uvnitř školy, tak i vně – laické i
odborné společnosti. Jádro přehlídky tvoří prezentace inscenací 2. a 3. ročníku studentů, a
to jak jejich školních prací, tak jejich mimoškolních divadelních aktivit. Festival také
zahrnuje řadu doprovodných akcí: pouliční divadlo na zahájení festivalu (zde studenti,
coby klauni, rozdávali pozvánky a program PidiFESTu kolemjdoucím), večerní hudební
produkce (koncerty našich absolventů i stávajících studentů v prostorách Pidicafe, které
se těšily mimořádnému zájmu zejména ze strany studentů). Významné bylo i symbolické
předávání Pidivadla následujícímu ročníku studentů VOŠH. Na konci festivalu
proběhlo předání Zlaté bulvy, což je rituální předání divadelní scény studentům 2.
ročníku, k výrobě tohoto artefaktu byly přizvány na pomoc umělecké školy z okolí
Pidivadla. Zajímavým nápadem bylo předání kufru s poselstvím, jsou v něm zamčeny
vize, které budou zveřejněny na PidiFESTu 2013. Cílem této akce pro studenty VOŠH je
na začátku jejich profesní dráhy získat první diváky i pozornost jejich budoucích režisérů
a ředitelů divadel. Zároveň je velmi důležité mít možnost srovnat výsledky vlastní tvůrčí
práce s prací svých kolegů z jiných ročníků. Přesně k tomuto účelu sloužila
koncentrovaná přehlídka studentského divadla, která vytvořila základní kámen k tradici
prezentovat své výsledky na veřejnosti. Důležité je, že přehlídku zhlédlo přes 500
diváků, takže posloužila také jako vizitka tvůrčího procesu, který se na VOŠH
realizuje jak pro budoucí uchazeče, tak pro širší veřejnost. Profil festivalu byl
koncipován tak, aby představil obě tváře Pidivadla – jak absolventské inscenace, tak i
tvorbu pro děti. Každý den měl svého moderátora z řad studentů 2. a 3. ročníku.
Významné je i to, že kromě studentů VOŠH předvedli své produkce i absolventi,
kteří jsou kupříkladu herci v profesionálních divadlech (Vojtěch Záveský, divadlo
Příbram).
Iniciativa realizovat tento projekt vznikla v hodinách Základy produkce. Všichni studenti
2. ročníku se podíleli na dramaturgii celé akce a spolupracovali i na dalších praktických
stránkách realizace akce (propagace, organizační zajištění doprovodného programu,
festivalových partnerství). (Příloha č. 8,9)
27
Divadelní sezona 2011/2012 v Pidivadle
Ve školním roce 2011/2012 bylo pro uvádění v Pidivadle nastudováno 14 nových
inscenací. Na repertoáru Pidivadla se udrželo 10 inscenací z předešlé sezony. V průběhu
sezony uvedla školní scéna 24 titulů určených dospělému divákovi i dětem. Těší nás,
že i nadále pokračovala spolupráce s výraznými režijními osobnostmi. Na produkci
Pidivadla se ve školním roce 2011/2012 podílelo 13 režisérů, z nichž někteří patří ve
svém oboru k umělecké špičce (Jiří Fréhar, Pavel Khek, Doc. Karel Kříž, Zuzana
Páleníková, Rita Jasinská, Ivana Wojtylová-Mikulčíková, Doc. Karel Vostárek, Hana
Zezulová, Marka Míková, Tereza Karpiánus, Doc. Aleš Bergman, Lucie Málková, Perla
Kotmelová a další).
Další dramaturgickou linií produkce naší školní scény byla tradičně představení pro děti
předškolního a školního věku a rodinná představení o víkendech. V projektu, na
základě kterého škola znovu obhájila existenci stálé scény Pidivadla, jsme se zavázali k
pravidelné produkci inscenací pro děti, přestože jsme od školního roku 2009/2010
omezili dopolední představení pro školní mládež na minimum v zájmu pravidelné výuky.
V rámci této linie bylo v sezoně 2011/2012 reprízováno 7 pohádek pro děti (hrány byly
především o víkendech ve volném čase studentů). Mezi mimořádná představení pro
děti tak patřila loutková představení – v režii Hany Zezulové „Malá čarodějnice“,
„Strašidýlka“ Perly Kotmelové, „Šípková Růženka“ Marky Míkové či „Kocourek
Modroočko“ Terezy Karpiánus, „Hraní o Červené Karkulce“ Pavla Poláka (Perly
Kotmelové), „O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém a taky Kašpárkovi“ Hany
Zezulové a „Hra o pejskovi a kočičce“ Doc. Karla Vostárka. Dětská představení patří
k nejnavštěvovanějším. Studenti mají možnost adaptovat se i na dětské publikum a
zároveň se potěšit skutečností, že na takových představeních je hlediště zcela zaplněné.
Výjimečné monodrama, výjimečný herecký výkon, výjimečná režie
Vyšší odborná škola herecká ve školním roce 2011/2012 vybrala další monodrama, které
je složité na hereckou i pohybovou složku. Titul pro věčné učitele a studenty s názvem
Vyučování dony Margaridy je obecně považován za nejvýznamnější herecký výkon na
jevišti Pidivadla. Jaromíra Mílová předvedla donu Margaridu v režii Karla Kříže, jako
mimořádně silný prototyp věčného věznitele a dozorce nad lidským životem. Její
oprávněné tvrzení, že „všichni chtějí být Donou Margaridou“, je jen malým
opodstatněním toho, že lidstvo je ve svých omylech a chybách nepoučitelné, příliš
sebestředné a jen málo ochotné naslouchat. I pod rákoskou Dony Margaridy se rodí noví
diktátoři. Přínosem je také to, že studenti mají možnost na své domovské scéně vidět
hereckého pedagoga. Pozoruhodný je tento titul také proto, že doba vzniku je příliš
vzdálená od současnosti a zařazená do jiného prostředí, Jižní Ameriky. Aktuálnost, která
na diváka promlouvá, je dána tím, že hra řeší nadčasové problémy, autoritářství, aroganci
mocných, zdůrazňování jejich významnosti a neochoty naslouchat druhým. Demagogie
moci v celé své patologické umíněnosti provází diváka po dobu celého představení.
Cena ředitelky školy
Ve školním roce 2011/2012 získali posluchači VOŠH již podruhé „Cenu ředitelky
školy“ (viz statut výběru). Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce získal cenu
ředitelky školy pedagog režisér Pavel Khek, nabídl zpracování mimořádného projektu
28
nad rámec vzdělávacího programu. Osobitý projekt, s názvem We are the Talents!,
napsala pro Pavla Kheka a jeho skupinu Helena Eliášová. Tuto hru můžeme označit jako
parodii na krásu, slávu a úspěch talentových soutěží - a to vše hned teď, pokud vyhrajete.
Podstatou talentové soutěže je to, že předstírá, že plní sny. Předstírá, že je možné, aby se
váš život splnil ve chvíli, kdy se stanete vítězem. Vítězem bez přičinění, vítězem přes
noc. Tato hra nabízí možnost podívat se na to, co se odehrává v zákulisí takové soutěže.
Kromě toho měli studenti možnost předvést svůj pěvecký talent. Navíc se toto téma
studentů herecké školy bezprostředně dotýká. Jejich cesta k úspěchu, k herecké roli,
bude vždy součástí takové „talentové soutěže“ v podobě castingů na různé televizní
seriály, ale samozřejmě i na seriózní role v divadlech a někdy také ve filmech.
Spolupráce našich absolventů se školou
Vzhledem k tomu, že připravujeme také moderátory, je zajímavé vědět, co vše může
výběr na místo moderátora obnášet. Řada našich absolventů-moderátorů nám takový
vhled do světa šoubyznysu ráda předvedla v moderátorském večeru Červený koberec
(kupříkladu Tereza Kostková nebo Aleš Cibulka).
V tomto školním roce docházelo více než kdy předtím k propojení významných
absolventů se školou. Ať již to byly známé moderátorské večery Červený koberec nebo
také záštita prvního ročníku PidiFESTu, kterou představoval Aleš Cibulka.
V souvislosti s PidiFESTem s námi navázal kontakt i Lukáš Hejlík, Vlaďka Něrgešová,
Miroslav Šimůnek a Petr Vágner. Pedagogové, s kterými se v průběhu roku běžně
nesetkáváme, jelikož pracují na odloučených pracovištích (ČRo, režisér Karel Weinlich),
se také účastnili absolventských představení v rámci PidiFESTu.
Ve školním roce 2011/2012 byly nastudovány tyto inscenace:
Rodinná záležitost – autor: R. Cooney, režie: Z. Páleníková- premiéra 30.9.2011
Kocourek Modroočko – autor: J. Kolář, P. Prchal, M. Eben, režie: T. Karpianus –
premiéra 2.10.2011
Tulení žena- autor: S. Glover, David Drozd, režie: L. Málková - premiéra 27.10.2011
Rozmarný duch- autor: N. Coward, režie: Z. Páleníková, premiéra 12.12.2011
O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém a taky Kašpárkovi – autor: K. J. Erben/K.
Makonj, režie: H. Zezulová – premiéra 17.12.2011
Hraní o Červené karkulce – autor: P. Polák, režie: P. Kotmelová - premiéra 7.1.2012
Vyučování dony Margaridy – autor: R. Athayde, režie: K. Kříž - premiéra 23.1.2012
Lysistrata – autor: Aristofanes/R. Jasinská, režie: R.Jasinská - premiéra 24.2.2012
Hra o pejskovi a kočičce – autor: J. Čapek, režie: K. Vostárek - premiéra 10.3.2012
Šípková Růženka - úprava a režie: M. Míková - premiéra 7.4.2012
We are the Talents! – H. Eliášová, režie: P. Khek – premiéra 27.4.2012
Věřte, nevěřte – kolektivní práce studentů 1.DB, režie: J. Fréhar – premiéra 11.5.2012
Sestup Orfeův – autor: T. Williams, režie: A. Bergman – premiéra 18.5.2012
Dámský krejčí – autor: G.Feudeau, režie: I. Mikulčíková - premiéra 22. 6. 2012
(anotace, foto viz příloha č.4 a č.5)
Celkově bylo v sezoně 2011/2012 na stálé scéně Vyšší odborné školy herecké uvedeno 24
samostatných titulů, odehrálo se 258 představení plně pokrytých produkcí školy, které
zhlédlo 7 848 diváků
29
Nutné opravy v Pidivadle = spokojený klient
Vzhledem k požadavkům pedagogů i studentů, kteří měli problém s prostory v Pidivadle,
zejména s hereckými šatnami a toaletami, rozhodlo vedení školy spolu s vedením
Pidivadla, že v průběhu prázdnin 2011/2012 tyto prostory opraví a zvětší. Ředitelka školy
uvolnila částku na opravu toalet, i vzhledem k tomu, že prostory v Pidivadle má ve správě
Městská část Prahy 7 a škola za tyto prostory platí stanovený nájem. Herecké šatny byly
prodlouženy o zhruba 8 m2 a také mají studenti nyní vlastní toalety. Vzhledem k tomu, že
podstatnou část diváků tvoří děti s rodiči, bylo nutné upravit zejména toalety pro
veřejnost, které slouží i dětem. Do 15.8.2012 byly provedeny veškeré opravy, včetně
oprav malého skladu na divadelní fundus. Škola si ponechala prostory pro ukládání kulis
a kostýmů v Praze 4. Personálně zajišťuje škola permanentní provoz divadla (včetně
víkendů a večerní produkce). Financování divadelní produkce bylo pokryto z rozpočtu
VOŠH. Celkové výdaje na vznik inscenací a jejich provoz činily v roce 2011/2012
částku 2 046 000 Kč. Městská část Prahy 7 na provoz Pidivadla nepřispívá. O
prodloužení nájmu Pidivadla jsme zažádali na konci roku 2011, na konci školního roku
2011/2012 nám byla prodloužena smlouva na další tříletý cyklus. Pidivadlo si za dvanáct
let svého trvání skutečně získalo svého diváka, návštěvnost některých představení pro
dospělé diváky však po 7 - 10 reprízách klesá obvykle pod finančně únosnou mez, zvláště
při poměrně nízkém vstupném, které se snažíme zachovat. Představení pro děti jsou
naopak vždy vyprodána.
Ačkoli sladění pravidelné výuky s provozem školního divadla není a nemůže být
jednoduché a souvisí s ním mnoho komplikací, v konečném důsledku přineslo, a
doufejme, že i nadále bude přinášet, výrazné zkvalitnění výuky, ale i zveřejnění výsledků
pro diváky.
2.
Výchovné a kariérní poradenství
Na škole působí školní psycholog, který je poradcem studentů v oblasti psychologie.
Tento poradce vypovídá o problémech studentů a pomáhá je řešit pedagogické
konferenci, buď aktuálně dle naléhavé potřeby, nebo při pravidelných konferencích
jednou za zimní a letní období.
3.
Prevence sociálně patologických jevů
Vzhledem k profesi jednatele MUDr. Vladimíra Kmocha se specializací na drogové
závislosti pořádá vedení školy pravidelně několikrát do roka přednášku a seminář k této
tématice. V souvislosti s tím pořádá MUDr. Vladimír Kmoch také přednášku na téma
škodlivosti kouření (tato problematika je sledována v ISO 9001:2009). Díky tomu má
škola dostatek propagačního materiálu, který si mohou studenti přečíst, prohlédnout ve
studovně školy či na příslušných nástěnkách. Sekundárně mohou řešit studenti své
problémy v ambulanci klinického pracoviště u Apolináře.
30
4.
Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologickou a enviromentální výchovu pěstujeme v součinnosti s výchovou
k udržitelnému rozvoji (viz bod 6). Na škole funguje ekologická dílna, kde studenti
loutkářského umění vytvářejí ekologické loutky a pracují s ekologickým odpadovým
materiálem. V roce 2011/2012 byly pořízeny nové odpadkové koše na tříděný odpad.
5.
Multikulturní výchova
V roce 2011/2012 byly součástí VP předměty – Orientální loutkové divadlo, Dějiny
divadla, Estetika divadla a filmu, Historické tance, Lidové tance, v jejichž rámci se
studenti setkávají s více či méně vzdálenými kulturami. Studenti jsou také v průběhu
výuky předmětu Psychologie a Základy pedagogiky vedeni k tomu, že začlenění jiných
kulturních etnik na území ČR je dlouhodobým procesem a je třeba mu napomáhat i
v rámci dramaturgického výběru titulů ve školním divadle. V rámci výuky předmětů
Psychologie a Základy pedagogiky byl studentům vysílán dokumentární film Babies,
který porovnává vývoj a výchovu dítěte v prvním roce života v závislosti na pěti různých
kulturních prostředích, z kterých jednotlivé děti pocházejí. Pedagožka zpěvu Ivana
Štréblová každoročně pořádá některou z humanitárních akcí, kde hlavními aktéry jsou
naši studenti. Také studentka 3. ročníku Lilian Sarah Fischerová má za sebou řadu
akcí, kterými dokazuje svůj zájem o sociálně znevýhodněné skupiny (nadační večery
pro Klokánek apod.)
Vyšší odborná škola herecká vystoupila na V. ročníku Svatojánské pouti na Karlově
náměstí dne 19. května 2012 s žánrem commedia dell´arte. Představení se hrálo v
Jezuitské zahradě. Akci moderovalo 6 studentů 1. ročníku, které vyučuje hlasovou
výchovu Jana Radojčičová. Nad poutí převzala záštitu Městská část Praha 2 a finančně ji
podpořilo i Ministerstvo kultury České republiky. Tento multikulturní festival je
vnímán jako setkání lidí bez rozdílu věku, inteligence, ras či náboženství.
Svatojánská pouť se konala na Karlově náměstí, kde nás spojuje duchovní most mezi sv.
Ignácem (kostel jezuitů) a sv. Janem Nepomuckým (kostel na Skalce), patronem pouti.
6.
Výchova k udržitelnému rozvoji
Zásadní význam hraje výběr dramaturgických titulů Pidivadla, kde se snažíme vybírat
tituly, které otevírají témata související s přírodou, využitím přírodních materiálů a trvale
udržitelným rozvojem. Ve školním roce 2011/2012 šlo o pohádku Malá čarodějnice
(Otfrieda Preusslera), jejíž loutky jsou vyrobeny výhradně ekologicky tak, aby byla vidět
krása dřevěného materiálu, z ekologického hlediska patří k tomu nejlepšímu, co lze
v Pidivadle vidět v tvorbě pro děti. Tato inscenace má tedy význam jak z hlediska
obsahového (jakou cenu má trvalé přátelství), tak z hlediska znakového a výtvarného.
Nový projekt, pohádka Šípková Růženka, kterou režijně zpracovala Marka Míková, má
význam pro dětského diváka zejména kvůli originálním, esteticky zpracovaným
dřevěným loutkám, jejichž autorkou je Anna Krčálová, řemeslně je vytvořil Václav Krčál.
V roce 2011/2012 se těší stále největšímu zájmu Kocourek Modroočko, který velmi
sofistikovaným způsobem vede děti k tomu, jak si pomáhat, jak vytvářet svět, který bude
také patřit ostatním.
31
Dalším představením, které se zabývá výchovou k udržitelnému rozvoji, patří Láska či
logika aneb čtyřikrát Cami (Pierre Henry Cami). Zde se divák prostřednictvím příběhu
dostává až do Palestiny a učí se dobývat svět, a zároveň v sobě hledá toleranci vůči
ostatním národům a zamýšlí se nad jejich místem na zemi.
Úspěšnou pohádkovou férií jsou Strašidýlka, rozpohybovaná pohádka s řadou krásných
písniček, která děti upozorní, že i strašidýlka se mohou bát stejně jako děti. Pohádka by
měla naučit děti překonat strach.
Aktuální témata lidské etiky (která je podstatou udržitelného rozvoje) se objevují ve
všech současných titulech. Významný je zejména titul Tulení žena od skotské
dramatičky Sue Glover, který nepatří mezi nejuváděnější tituly na českých jevištích.
Důvodem, proč režisér Pavel Khek a Pavel Petřík tento titul vybrali, je silný příběh
opředený legendou ze severních pobřeží. Je to příběh o muži, před nímž z moře vystoupí
dívka, která mu změní život, porodí dceru a znovu do moře odejde. Krásný příběh dvou
bytostí je narušen pošetilostí lidské povahy, jeden je lovcem a druhý(á) jeho obětí (i obraz
vzbouření se proti genderovým stereotypům - submisivita „ženy“, nadvláda muže).
Detailní studie lidského nitra a jednání nás přesvědčuje o tom, že člověk dokáže zničit
jakoukoli iluzi o čistém, nijak nekomplikovaném tulením světě. Příroda, kterou
výtvarnice inscenace evokuje v divákovi pocit nekonečných dálek, je nakonec tím, kdo
zpřetrhá vazby tulení ženy a člověka. Šumění moře a křik ptáků, místy podpořený
tajemnou hudbou Daniela Čánského, evokuje pocit oceánu a nekonečné mlhy všude
kolem nás. Nehostinné pobřeží ukrývá své tajemství v životě tuleňů. Člověk mohl do
tohoto tajuplného světa vstoupit, jen pokud ho nebude zároveň ničit. To barbarské však
v člověku zvítězilo.
Také v pohádce Hraní o Červené Karkulce je nádherná krajina jednou z kulis, neboť
studenti při procházce v lese naleznou malovanou skříň, ve které jsou schované loutky a
kulisy, které vybízejí ke hraní. Vlk, představitel zla, je nakonec přelstěn obětavostí
hodného myslivce. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje má tato pohádka význam pro
vítězství v archetypálním boji dobra a zla. Dobro musí zvítězit.
Vyučování dony Margaridy „není pouhým portrétem učitelky, diktátorského monstra,
používajícího k výuce jen dril, je to velká metafora či alegorie, zobrazující formy vládnutí
nad lidmi bez ctění individuality, jedinečnosti, jinakosti. Pocit moci nad lidmi je živen
vlastním pocitem výjimečnosti, kterou dává člověku třeba funkce, otevírající neomezené
možnosti opojné manipulace, ponižování, destrukce… Proto se hra stala mementem pro
všechny projevy totalitních režimů, vlád bez sebereflexe, bez empatie k druhým a nutí
k zamyšlení o nás samých v současném komplikovaném a nečitelném světě. Lidsky hra
klade řadu otázek za a nad textem, nechává proniknout neviditelný vnitřní svár pramenící
ze skrytých příčin daného stavu“ (část citace z programu představení Vyučování dony
Margaridy)
I z hlediska boje proti genderovým stereotypům zde zmiňujeme novou hru podle
Aristofana Lysistrata. Klíčovými tématy, kterými byl Aristofanes inspirován v době
Peloponéských válek, jsou mír a ukončení války. Děj je postaven na dvou plánech – první
se snaží donutit muže k uzavření míru a druhý poukazuje na možnost, že je obec vedena
špatnými představiteli – muži, a proto je třeba nahradit je ženami a jejich hodnotami.
32
Hru o Pejskovi a Kočičce zmiňujeme z hlediska trvale udržitelného rozvoje kvůli
dramaturgickému výběru Josefa Čapka, jako velkého humanisty, jehož filozofie a celkový
přístup k životu můžeme hodnotit právě jako touhu po trvale udržitelném rozvoji.
Významně hodnotíme zařazení části pohádky v pohádce „O špinavé košilce“ se sociálním
podtextem.
Sestup Orfeův je naléhavým titulem, který upozorňuje na to, že nejen osud určuje běh
lidského života, ale i lidská vina ovlivňuje osudy ostatních. Pro studenty druhého ročníku
přepracovala tuto hru Eva Prchalová v tom smyslu, že vycházel z hereckých možností
této skupiny. Williamsův text nabízí bohatou studii charakterů postav, je plný barvitých
dramatických situací a některým studentům nabídl bohatý prostor pro hereckou kreativitu.
Zajímavé je, že pedagogové se snažili o variace na téma a vyřadili ze závěrečné scény
požár.
7.
Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet
účastníků.
Lyžařský kurz ve Špindlerově mlýně proběhl 26.2.–3.3.2012. Kurzu se zúčastnili studenti
1. ročníku pod vedením lyžařského instruktora Jana Macka.
Pedagogové herectví často pořádají workshopy v najatých prostorách mimo Prahu. Jedná
se o akce, které jsou vedením školy podporovány a doporučeny. Tato činnost je žádoucí
z hlediska rozvoje kreativity a tvořivého myšlení studentů v přírodním prostředí.
Festival Setkání-Stretnutie studentů herectví ve Zlíně
V roce 2012 bylo během festivalu nabídnuto studentům VOŠH, aby „v prvním
festivalovém večeru mohli sobě navzájem prezentovat způsoby a metody práce, aby se
vzájemně potkali, prorostli, inspirovali a dostali příležitost naplnit jeden ze základních
elementů divadla – dialog.“ V roce 2012 se akce zúčastnilo 7 uměleckých škol, z toho 3
české a 4 slovenské. Jejich zástupci předvedli různé přístupy k výuce herectví. Tentokrát
byl reprezentací pražské VOŠH pověřen 1. ročník, skupina B ukázkou klauzurní práce
nazvanou Věřte – nevěřte. Vyjma prezentace škol byl tento ročník rozšířen o tvůrčí dílny,
tzv. workshopy. Pedagogové jednotlivých škol si během jednoho týdne vyměňovali
studenty zúčastněných škol a pracovali s nimi na zvoleném tématu. Všichni zúčastnění
studenti tak prošli rozdílnou metodikou práce. V závěrečném setkání pak pedagogové a
studenti zhodnotili celou akci neoficiálně nazvanou Školy sobě.
Stává se už téměř tradicí, že se Vyšší odborná škola herecká účastní se svými pohádkami
festivalu Setkání-Stretnutie ve Zlíně. Podoba festivalu je již řadu let dána vyhraněnou
dramaturgickou koncepcí, které dominuje orientace na konfrontaci a podporu původní
dramatické a inscenační tvorby, především v Česku a na Slovensku. Festival je ve
středoevropském kontextu ojedinělý dramaturgickou orientací na divadelní novinky,
původní hry, adaptace, nové překlady v českých a slovenských premiérách. Festival má
charakter nesoutěžní, inspirativní a iniciační. Návštěvníci festivalu mají možnost
posoudit, jakými tématy či formálními tendencemi se ubírají ta divadla, která nechtějí
33
sázet na jistotu osvědčených titulů, ale vydávají se cestou neprobádanou, cestou
objevitelskou.
8.
Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést
počet a zaměření a počty žáků.
Ve školním roce 2011/2012 probíhal kurz dabingu, který je dle úrovně rozdělen na
začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Vyučující kurzu jsou profesionálové v oboru
Eva Miláčková (Mash, Kdo vraždí nejlepší evropské kuchaře, Vinnetou, Star Trek…) a
Gustav Bubník (např. 12 opic, Rain Man, Vanilkové nebe, Top Gun, Dva a půl chlapa a
další). Rozsah kurzu je 3 měsíce v zimním a v letním období. Kurz probíhal každé
pondělí a každou středu a trval dvě hodiny (120 minut). Kapacita jedné úrovně kurzu byla
10 studentů (tzn. kurz navštěvovalo 30 studentů).
Studentka 2. ročníku Tereza Braumová ve školním roce 2011/2012 realizovala model
Improligy (zápas týmů v improvizaci), tato zájmová činnost probíhala vždy ve středu
v rozsahu dvou hodin a pravidelně se scházelo 10 studentů. Vzhledem k úspěchu bude
projekt pokračovat i ve školním roce 2012/2013.
Svatojánská pouť 19.5.2012 Karlovo náměstí
Vyšší odborná škola herecká vystoupila na V. ročníku Svatojánské poutě na Karlově
náměstí dne 19. května 2012 s představením Commedia dell´arte. Představení se hrálo v
Jezuitské kapli, která je přestavěna na malý společenský sál. Tuto akci moderovali
studenti prvního ročníku, kteří jsou studenty Jany Radojčičové, autorky scénáře celé této
akce, ale také pedagožky Hlasové výchovy na VOŠH. Nad poutí převzala záštitu Městská
část Praha 2 a finančně ji podpořilo i Ministerstvo kultury České republiky. Svatojánská
pouť se konala na Karlově náměstí.
9.
Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na
celostátní a mezinárodní úrovni)
Cena Thálie 2010
Nejvýznamnější cenu v tomto roce získal absolvent VOŠH v letech 1996 – 1999
Ladislav Špiner. Na udílení této prestižní ceny se podílí Kolegium cen Thálie, které
jmenuje Prezídium Herecké asociace. V soutěžním období pro udílení cen Thálie v roce
2010 sledovaly oborové poroty interpretační výkony v inscenacích, které na českých
jevištích během tohoto roku vznikly. Na základě doporučení činoherní poroty bylo
rozhodnuto o Laureátovi Ceny Thálie pro mladého činoherce za mimořádné dosavadní
výkony. Podmínkou bylo, že tento umělec nepřesáhl věk 33 let. Ladislav Špiner hraje
divadlo již 14 let. Už během studia hostoval v Národním divadle ve hře Sen noci
Svatojánské a v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Po absolvování VOŠH v roce 1999
nastoupil do prvního angažmá ve Slezském divadle v Opavě. Dostal zde řadu velkých
hereckých příležitostí a nyní je jednou z opor souboru ve Východočeském divadle
v Pardubicích. Je hercem všestranného talentu, proto dokáže být přesvědčivým
Ibsenovým Peerem Gyntem nebo Shafferovým Amadeem, stejně jako Billym v muzikálu
34
Chicago. Ještě doktorem Falkem v adaptaci Straussova Netopýra, Jepichodovem ve
Višňovém sadu i Mužem z kraje La Mancha. Nejvýznamnější oceněnou rolí byl
Amadeus. Také v roce 2011 byl Ladislav Špiner znovu navržen k ocenění prestižní
Cenou Thálie, což je zcela ojedinělý úspěch v historii cen Thálie. Tato druhá
nominace byla navržena za roli Hendrika Höfgena v představení Mefisto v režii Petra
Kracika ve Východočeském divadle v Pardubicích. Nominace se však neproměnila na
cenu. I tak pokládáme rok 2011 za velmi úspěšný z hlediska ocenění herecké
profesionality našeho absolventa.
50. Poděbradské dny poezie a studenti VOŠH
Poděbradské dny poezie, jediný česko-slovenský festival přednesu poezie a prózy,
završily v roce 2012 svůj 50. ročník v areálu poděbradského zámku od 18. do 22. dubna.
Studenti VOŠH se tradičně festivalu zúčastnili v recitační soutěži i jako účinkující v
doprovodných programech. Do jednoho z pořadů českých a slovenských hereckých škol z
cyklu Vizitky se úspěšně zapojila studentka III. ročníku oboru Dramatické umění a
moderování Jana Trojanová, která již má titul Laureátky PDP z roku 2010 a je i
držitelkou prestižní Ceny Karla Högera z roku 2009. Tradičně přivezli studenti VOŠH na
festival pohádky pro děti. Studenti oboru Loutkářské umění Zuzana Fricová, David
Garcy, Lucia Schubertová, Veronika Sovová a Lukáš Tvrzník předvedli loutkovou
pohádku podle K. J. Erbena autora Karla Makonje v režii Hany Zezulové. Nejen dětští
diváci ocenili krásnou scénu, loutky, ale především nasazení loutkoherců. Bouřlivé reakce
četného publika (na každém ze dvou představení bylo 220 diváků) byly pro studenty tou
nejlepší odměnou. Do 2. kategorii recitační soutěže nastoupily studentky 2. ročníku
DUM Veronika Bártová a Julie Houfková. Přestože nedosáhly na žádnou z udílených
cen, odnášejí si životní i uměleckou zkušenost, která rozvíjí jejich vztah k uměleckému
slovu, literatuře, duchovním tradicím.
7. mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha
Nadstavbou hodin uměleckého přednesu ve spolupráci se Společností Zdeňka Fibicha je
nastudování melodramů a účast na náročné tříkolové interpretační soutěži, jediné svého
druhu na světě, která se tradičně koná pod záštitou České komise pro UNESCO. Ve
dnech 28.-30. října 2011 se v Galerii HAMU konalo české kolo 7. ročníku této soutěže –
a bylo pro VOŠH velmi úspěšné. Soutěže se zúčastnily studentky III. ročníku DUM Jana
Trojanová, Taťána Krchovová, Magdaléna Hniličková a Michaela Jadrná i čerstvá
absolventka Anna Kukuczková, která se stala spolu s klavíristkou Silvií Náhlou (HAMU)
držitelkou I. ceny soutěže. O II. cenu se podělila Jana Trojanová spolu s klavíristkou
Marií Erlebachovou, studentkou HAMU, s dvojicí z Pražské konzervatoře a
Konzervatoře J. Ježka. Všechny studentky se staly finalistkami soutěže, a tudíž jsou
nominovány do mezinárodního kola soutěže, které se uskuteční 26.-28. října 1012.
Magdaléna Hniličková (spolu s klavíristou Michalem Workem z Konzervatoře J. Ježka)
a Jana Trojanová se svou pianistkou získaly i Cenu za iniciování a provedení nového
melodramu. Taťána Krchovová se svou pianistkou Jarmilou Kubátovou získaly
Cenu za nejlepší provedení melodramu 1. kola soutěže - povinného Fibichova a
Erbenova Vodníka, a Jana Trojanová si se svou pianistkou odnesla i Cenu za
nejlepší provedení melodramu 2. kola soutěže.
35
10. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Název zahraničního
subjektu
Stát
Charakter kontaktu
Teatr Mumerus
Polsko (polsko-československo-maďarský
projekt)
Dohoda o budoucí spolupráci na
projektech Visegrádské čtyřky
Vyšší odborná škola herecká je po 18 letech činnosti již dostatečně známou institucí
v systému českého uměleckého školství. Škola se už v minulosti otevřela i zahraničním
partnerům a navázala kontakty s obdobnými vzdělávacími institucemi ve světě (např.
Park Lane College v anglickém Leedsu, Wroclaw Divadlo Mumerus).
Během srpna 2012 se uskutečnil mezinárodní česko-slovensko-maďarsko-polský
projekt Myths of Middle Europa: The Stories of Beginnings (Mýty Střední Evropy:
Příběhy počátků), který inicioval a vedl režisér Divadla Mumerus z Krakova Wiesław
Hołdys. Mýty Střední Evropy: Příběhy počátků jsou společným projektem tří nestátních
organizací: Sdružení Divadla Mumerus (Krakov, Polsko), Vyšší odborné školy herecké
(Praha, Česká republika), Divadla Kontra (Spišská Nová Ves, Slovensko) a herečky
Esztelly Levko (Maďarsko), který byl v roce 2012 završen společným představením v
Krakově; bude možná (vzhledem k výši finanční podpory) pokračovat i v budoucnu.
Cílem projektu je uskutečnění řady uměleckých dílen, které vrcholí v představeních
inspirovaných mýty a legendami regionů střední Evropy, předváděných pod širým
nebem. To vše za účelem odhalování společných kořenů a témat našich společných i
rozdílných příběhů, legend a pohádek. Celý projekt je koncipován tak, aby bylo možno
právě v tradičních látkách různých národů střední Evropy vidět jako v zrcadle odraz naší
současnosti. Prostřednictvím uskutečněné umělecké dílny a jejího výsledku – společného
představení – jsme se dokázali navrátit k základním významům mýtů, pohádek a legend,
které spojují kulturu našeho středoevropského regionu. V těchto příbězích jsme našli
mnoho společných archetypů. Inspirací pro hledání uměleckého ztvárnění byly texty
sbírané na základě ústního podání předků v Polsku, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
na Slovensku i v Maďarsku, pracovali jsme i s pohádkami a příběhy zaznamenanými
Karlem Jaromírem Erbenem, Boženou Němcovou, Kazimierzem Wójcickým a
Bolesławem Leśmianem. Příběhy byly realizovány v národních jazycích, aby bylo
zřejmé, kde se naše jazyky stýkají a kde si nerozumíme.
Příspěvek do společné mezinárodní umělecké dílny připravili MgA. Marta Hrachovinová
a MgA. Karel Vostárek. Příprava na mezinárodní workshop spočívala v nastudování
pohádky Boženy Němcové O koze formou voicebandu a poté její převedení do podoby
stylizovaného divadla masek. Příprava probíhala v červnu a v srpnu 2012. Završením
projektu byla série několikadenních uměleckých dílen s profesionálními herci a studenty
Divadla Mumerus z Krakova, studenty Vyšší odborné školy herecké z Prahy, herci
Divadla Kontra ze Slovenska a s maďarskou herečkou Esztellou Levko, které se konaly
od 27. srpna do 2. září v Krakově. Výsledkem bylo společné představení Příběhů
počátků pod širým nebem v režii Wiesława Hołdyse (Polsko) a Karla Vostárka za
asistence Marty Hrachovinové (Česká republika) dne 2. září v 17.00 ve Ville Decius v
Krakově. Do společného představení byly zařazeny obě varianty provedení pohádky O
koze; studenti VOŠH se úspěšně zapojili i do nastudování dalších etud. Realizace
36
výsledného představení byla velmi zdařilá; největší význam však mělo setkání našich
studentů a čerstvých absolventů s mladými umělci z jiných zemí a možnost spolutvořit,
poznávat, inspirovat se a být inspirátory ostatním. V rámci projektu uvedli Zuzana
Fricová a David Garcy spolu s Janou Macíčkovou představení Hra o Pejskovi a Kočičce
(podle Josefa Čapka) v Teatru Zaležny v samém centru Krakova. Obě představení se
setkala s velikým ohlasem početného publika (více než 200 diváků).
11. Spolupráce právnické osoby s partnery
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.
VOŠH pravidelně zve písemně i ústně ředitele pražských i mimopražských divadel na
absolventská představení do Pidivadla. Ředitelé se rovněž dozvídají informace o našich
absolventech v každoročním školním Bulletinu a na internetových stránkách VOŠH a
Pidivadla.
Pro některé studenty je připravován pravidelně individuální plán, zejména ve 3. ročnících,
kdy je pravděpodobné, že se z hostování v divadle vyvine stálý pracovní poměr.
V případě filmové produkce VOŠH postupuje obdobně a vychází studentům vstříc, neboť
je pravděpodobné, že student, který je známou tváří z obrazovky (seriálu, filmu apod
získá snadněji uplatnění ve svém oboru. V roce 2011/2012 byla studentka 2. ročníku
Adéla Koutná obsazena do významné role v inscenaci režiséra Jana Kačera
v divadle Kalich v inscenaci s názvem Moje hra aneb Andělská komedie, Vyšší
odborná škola herecká vypracovala individuální plán tak, aby studentka neměla se
vzděláváním problémy. Také studentkám 2. ročníku (Eliška Dohnalová, Lucie
Šmejkalová, Jiřina Vlková) bylo umožněno snížení povinné účasti na výuce, vzhledem
k jejich účinkování v inscenaci Trójanky ve Východočeském divadle v Pardubicích
(tuto možnost však nakonec nevyužily). Philipp Kraiczy měl také sestaven individuální
plán vzhledem k jeho účinkování v zahraniční inscenaci (Rakousko ve spolupráci s
Lucemburskem) s názvem Das Leben hält bis zuletzt Überraschungen bereit (G.
Helminger) uváděné v divadle Salon5 (Vídeň) a v Grand Théâtre Luxembourg
(Lucemburk).
Vedoucí Pidivadla Karel Pokorný je pravidelným informátorem vedení divadel o
premiérách. Je rovněž odpovědný za prezentaci premiér v odborném tisku. Bývalý
vedoucí Pidivadla Ladislav Dvořák pracuje nyní jako manažer seriálu Ordinace v Růžové
zahradě a pravidelně dává příležitost nejen našim absolventům, ale i našim studentům na
tomto seriálu spolupracovat.
Lepší uplatnění na trhu práce přináší i spolupráce s dabingem. Ve školním roce
2011/2012 našim studentům přinesla lepší uplatnění spolupráce s Evou Miláčkovou a
Gustavem Bubníkem - pedagogy dabingu. Zejména Gustav Bubník umožnil našim
studentům zúčastnit se některých projektů, které byly dokonce odvysílány Českou
televizí. Eva Miláčková na základě své dlouholeté zkušenosti s dětským divákem učí
studenty dabovat zejména pohádky a představení pro děti. V nahrávacím dabingovém
studiu (DW agentura) umožnil Gustav Bubník pro studenty nahrát ukázky své práce, které
mohou využít ve svém uměleckém kurikulu. Dabing patří na VOŠH k těm
předmětům, které jsou silně motivační. V rámci ocenění dobrých výsledků bylo
dvanáct nejlepších studentů školy (Kornélie Ševčíková, Tereza Braumová, Michaela
Jadrná, Julie Houfková, Vít Levinský, Lucia Schubertová, Přemysl Bílek/Adam Vacula,
37
Hana Chlebcová, Anna Kukuczková, Eva Hronková, Martin Čarný, Michal Žižka)
vybráno do kurzu dabingu pod vedením uvedených pedagogů s tím, že studenti měli tento
kurz zdarma. Další zájemci o dabing z řad studentů si tento kurz museli zaplatit, škola
poskytla prostory.
Studenti také docházejí na výuku práce s mikrofonem do Českého rozhlasu a studia
Tónika (studio pro nevidomé). VOŠH nepřímou formou pronájmu podporuje
činnost tohoto studia.
Co se týče profesních organizací, významná je také Herecká asociace, která ocenila
prostřednictvím Kolegia cen Thálie v roce 2010 našeho absolventa Ladislava Špinera
Cenou Thálie pro mladého činoherce do 33 let a v roce 2011 byl opět nominován
Hereckou asociací na Cenu Thálie, tu však v tomto roce již nedostal.
Významná je také spolupráce VOŠH s Asociací vyšších odborných škol, kde ředitelka
PhDr. Věra Kmochová již jedenáct let pracuje jako členka výboru. Tento fakt má velký
význam při sebehodnocení naší organizace.
Našimi obchodními partnery z hlediska absolventských inscenací našich studentů jsou
také partnerská organizace Dilia, OSA a Aura-pont. Na díla chráněná autorským
zákonem jsou pravidelně uzavírány smlouvy šest měsíců před premiérou.
12. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
V roce 2012 (únor – červen) probíhaly každou sobotu v prostorách VOŠH také herecké
kurzy pro veřejnost, které vedla Ivana Mikulčíková. Ke spolupráci si jednorázově
přizvala odborníky na režii docenta Korčáka, na zpěv Ivanu Štréblovou a na jevištní
pohyb Milana Mikulčíka. Zájemci o tento kurz byli většinou z řad zájemců o studium na
DAMU, na JAMU nebo na Vyšší odborné škole herecké. Počet frekventantů kurzu byl
omezený, aby mohl být zajištěn velmi individuální přístup.
13. Další aktivity, prezentace
V souvislosti s uměleckým kurikulem pedagogů a zvýšením prestiže naší školní divadelní
scény připravil v roce 2011/2012 režisér Karel Kříž s pedagožkou prvního ročníku
Jaromírou Mílovou (herečka Národního divadla) uměleckou prezentaci v Pidivadle
s názvem Vyučování dony Margaridy. Hra je mimořádná jak dramaturgickým výběrem,
tak režijním pojetím a zcela mimořádným hereckým výkonem Jaromíry Mílové.
Prezentací Vyšší odborné školy herecké je veškerý program divadelního a školního roku
2011/2012, ve kterém bylo uvedeno 13 premiér absolventských představení (a
Vyučování Dony Margaridy), z toho 5 premiér pohádek pro děti (Pejsek a kočička,
Šípková Růženka, Dlouhý, široký a Bystrozraký, Červená Karkulka, Kocourek
Modroočko). Bližší údaje „prezentace na veřejnosti“ (viz příloha č.4 a č.5). Je-li škola
vyzvána Městskou částí Prahy 4, Prahy 7 či Prahy 1, nebo nějakou jinou obecně
prospěšnou organizací a může-li přispět ke kulturnímu životu Prahy nebo jiných obcí ČR,
ráda vyhoví.
38
14. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
V době školních prázdnin jsou školní prostory využívány k opravám a adaptacím
stávajícího zařízení, k zvyšování technické úrovně některých prostor (viz rekonstrukce
stávajících prostor v Pidivadle). V tomto školním roce byl nově vymalován pavilon číslo
jedna a technický pavilon v budově školy.
39
VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce
2011/2012
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Poslední kontrola ČŠI konaná v prosinci 2001 proběhla na Vyšší odborné škole herecké
pod vedením PaedDr. Vladimíra Tenčla (č.j.: 010 47/02-5117, signatura 0a4mv324).
V roce 2010/2011 inspekční činnost ČŠI neproběhla. Průběh a výsledky vzdělávání byly
sledovány v Hlavním oboru - Herecké výchově, dále v Hudební a pěvecké přípravě,
v bloku předmětů souvisejících s moderováním Hlasová výchova, Práce s mikrofonem,
Moderování) a v bloku předmětů zaměřených na práci s literárním textem (Interpretační
seminář, Autorský seminář a stylistika, Umělecký přednes). Současně s evaluací podmínek
vzdělávání byla zhlédnuta dvě studentská divadelní představení ve školním divadle.
Inspekce konstatovala, že ve všech případech je výuka realizována podle učebních plánů a
je na velmi vysoké úrovni odborné i pedagogické.
Dílčí hodnocení úrovně a kvality výuky jednotlivých oborů:
Hlavní obor - herecká příprava
- vynikající
Hudební a pěvecká příprava
- vynikající
Blok předmětů zaměřený na práci s literárním textem - velmi dobrá
Blok předmětů moderování
- vynikající
Průběh a výsledky vzdělávání ve sledované oblasti
- vynikající
Hodnocení podmínek vzdělávání
- vynikající
Činnost Pidivadla - stálé scény VOŠH
- má mimořádnou úroveň
Hodnocení efektivnosti využívání prostředků přidělených ze státního rozpočtu:
Ekonomické údaje o hospodaření školy mají potřebnou vypovídací schopnost a
korespondují s údaji v účetní evidenci školy. Využívání dotace ze státního rozpočtu bylo ve
sledovaném období účelné a hospodárné. Použití dotace na hrazení položek všech výdajů
bylo v souladu s platnou legislativou.
Závěr inspekční zprávy:
Škola má přesně definovány výchovné a vzdělávací cíle v oblasti přípravy budoucích herců
a moderátorů, své poslání naplňuje příkladným způsobem.
Výuka probíhá v souladu se schválenými učebními dokumenty. Mimořádný význam má
složení učitelského sboru, jedná se převážně o známé osobnosti s profesionálními
zkušenostmi, všichni vyučující se prokazují požadovanou odborností i pedagogickými
schopnostmi. Tyto individuality přinášejí do výuky řadu specifik v oblasti forem a metod
práce, komplexně jejich působení slouží k formování a zdokonalování profesního i
osobnostního profilu absolventů. Studenti jsou záměrně a cíleně vedeni k využívání
nabytých poznatků a dovedností v praktické umělecké činnosti. Vysokou úroveň má
interakce mezi pedagogy a žáky, oboustranný entuziasmus a snaha o precizování všech
40
podob uměleckého projevu jsou nejlepší vizitkou školy.
Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledované oblasti vynikající.
Plánování a organizování podmínek vzdělávání je systematické, operativní, vychází
z analýzy vývoje jak školy, tak i současné situace v oborech herectví a moderování.
Hierarchie a kompetenční struktura poradních orgánů je plně funkční, reaguje na nutnost
pružného propojení vedení školy s řadou externích pracovníků a na systém individuálního
přístupu k žákům po stránce vzdělávací i společenské. Výrazně pozitivní roli sehrává v této
oblasti studijní oddělení. Hlavní motivací pro práci pedagogů je jejich úzké sepětí se
školou a pocit odpovědnosti za její výsledky prezentované pravidelně na veřejnosti.
Z inspekčních zjištění vyplývá vysoká efektivita kontrolních mechanismů.
Mimořádný význam pro existenci školy a její neustálý posun v oblasti pedagogické i
umělecké má ředitelka školy, která svou osobností a blízkým vztahem k divadlu vytvořila
ojedinělý typ vyšší odborné školy.
Podmínky vzdělávání ve sledované oblasti jsou vynikající.
Ve srovnání s minulou inspekční zprávou byl nejen udržen vysoký standard, ale došlo
k dalšímu pozitivnímu vývoji ve všech oblastech činnosti školy.
Kontrola ČŠI (č.j.: 01-1907/05-5195, signatura qa2c2101) z 19. a 20. října 2005
k dodržování právních předpisů prováděná ve smyslu ustanovení paragrafu 174 odst. 2
písm.d) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), podle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění
pozdějších předpisů došla k závěru, že ve sledovaných oblastech kontroly nebylo zjištěno
porušení uvedených právních předpisů. Kontrolní zjištění se opíralo o 55 dokladů.
2.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2011/2012
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Každoroční kontrolou hospodaření školy je povinný audit prováděný nezávislou firmou
Primaska audit a.s. (osvědčení č. 209 ze dne 4.4.2012). Zpráva byla předána na MHPM,
odbor školství dne 16.05.2012.
Ve školním roce 2011/2012 také proběhla kontrola VZP (Všeobecné zdravotní
pojišťovny). Dne 2.4.2012 za období 4.11.2009 až 20.3.2012.
Dne 3. ledna 2012 byla jako každý rok provedena kontrola všech hasicích přístrojů ve
škole.
Bylo provedeno také školení zaměstnanců a BOZP. Zaměstnanci byli proškoleni o požární
ochraně v září 2011. Proběhla odborná příprava členů preventivní požární hlídky. Kontrola
BOZP byla provedena Ing. Miroslavem Ambrůžkem a nebyly shledány žádné závady
v proškolení zaměstnanců ani v dokumentaci BOZP.
Každoročně provádí kontroly a proškolení bezpečnosti práce a kontrolu hasicích přístrojů
41
Mgr. Miroslav Ambrůžek z Hasičské výzbrojny, Ohradní, Praha 4. Dne 1.1.2011 byla
vydána Směrnice pracovních úrazů a nemocí z povolání, která je nadále platná.
Od roku 2009 Vyšší odborná škola herecká zařadila do svého evaluačního programu
sledování systému kvality ISO 9001:2001. Auditoři zhodnotili dosavadní činnost na
systému řízení kvality na VOŠH a dokumentaci k tomuto systému kladně a zejména kladně
zhodnotili Karty procesů. Celá dokumentace byla dobře připravená. Auditoři navrhli
drobné změny v dokumentaci, z nichž se některé doplní v průběhu roku. Tento systém nám
pomáhá v nastavení parametrů pro kontrolu na řadě úseků VOŠH, v pedagogické
dokumentaci, ve sledování výsledků a nastavení pedagogického procesu (Karty procesů),
hospodářské činnosti VOŠH a dalších činností. V roce 2011/2012 škola pokračovala ve
svém evaluačním programu systému kvality. Auditoři v listopadu zhodnotili dosavadní
činnost kvality VOŠH. V průběhu roku 2011/2012 byly doplněny některé drobné změny
v dokumentaci. I ve školním roce 2011/2012 nám tento systém pomáhá v nastavení
parametrů pro kontrolu na řadě úseků VOŠH.
42
VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011
1. Příjmy (výnosy)
státní dotace
školné
skripta, popl. za zkoušky
jiné příjmy
10 728 000,00 Kč
3 830 000,00 Kč
80 963,00 Kč
608 171 ,54 Kč
příjmy (výnosy) celkem
15 247 134,54 Kč
2. Výdaje (náklady)
a) investice
dlouhodobý hmotný majetek
0,00 Kč
investice celkem
0,00 Kč
b) mzdové náklady
mzdy pedagogů
mzdy pracovníků
ostatní osobní náklady
zdravotní a sociální pojištění
862 617,00 Kč
2 504 216,00 Kč
3 916 430,00 Kč
2 087 618,00 Kč
mzdové náklady celkem
9 370 881,00 Kč
c) provozní náklady
výdaje na učební a divadelní materiál
spotřeba materiálu
nájemné
telefony, poštovné
energie, voda, plyn
služby
ostatní
266 941,00 Kč
653 745,30 Kč
1 230 355,00 Kč
148 382,32 Kč
616 764,15 Kč
2 389 634,36 Kč
317 335,30 Kč
provozní náklady celkem
5 623 157,43Kč
výdaje (náklady) celkem
14 994 038,43 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji
253 096,11 Kč
43
Přehled příjmů a výdajů školy - šk. rok 2011/2012 - k 31.8.2012
1. Příjmy (výnosy)
státní dotace
školné
skripta, popl. za zkoušky
jiné příjmy
10 939 000,00 Kč
3 830 500,00 Kč
59 640,00 Kč
701 757,48 Kč
příjmy (výnosy) celkem
15 530 897,48 Kč
2. Výdaje (náklady)
a) investice
dlouhodobý hmotný majetek
0,00 Kč
investice celkem
0,00 Kč
b) mzdové náklady
mzdy pedagogů
mzdy pracovníků
ostatní osobní náklady
zdravotní a soc. pojištění
936 848,00 Kč
2 712 143,00 Kč
4 029 289,00 Kč
2 248 943,00 Kč
mzdové náklady celkem
9 927 223,00 Kč
c) provozní náklady
výdaje na učební a div. materiál
spotřeba materiálu
nájemné
telefony, poštovné
energie, voda, plyn
služby
ostatní
278 706,00 Kč
731 682,72 Kč
1 566 568,80 Kč
162 294,30 Kč
416 463,34 Kč
2 470 136,64 Kč
416 222,49 Kč
provozní náklady celkem
6 042 074,29 Kč
výdaje (náklady) celkem
15 969 297,29 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji
(výnosy a náklady)
-438 399,81 Kč
44
Údaje o vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole a školskému
zařízení ve školním roce 2011/2012
ř.
Ukazatel
v Kč
1.
Poskytnutá dotace
10 939 000
2.
Použitá dotace, v tom:
10 939 000
3.
Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
4.
v tom: a) platy
2 901 174
5.
b) OON
3 723 329
6 624 503
6.
Odvody na zákonné pojistné
1 890 257
7.
Ostatní neinvestiční výdaje celkem, z toho:
2 424 240
8.
učebnice a učební pomůcky
9.
nákup vody, paliv, energie
10.
služby pošt
11.
služby telekomunikací
12.
DVPP
0
13.
programové vybavení
0
14.
nájemné*
15.
opravy a udržování
27 720
16.
cestovné
42 461
17.
výdaje spojené s rehabilitací (u spec.škol a zařízení)
18.
ostatní, jiné
19.
4 064
164 876
0
82 656
1 276 644
0
825 819
Rozdíl ř. 1-2
0
*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1. 1997
45
Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve
školním roce 2011/2012
(tabulka č. 1)
ř.
Ukazatel
v Kč
1
Poskytnutá dotace
10 939 000
2
Použitá dotace, v tom:
10 939 000
3
Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
6 624 503
4
v tom: a) platy
2 901 174
5
b) OON
3 723 329
6
Odvody na zákonné pojistné
1 890 257
7
Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom:
2 424 240
8
učebnice a učební pomůcky
9
nákup vody, paliv, energie
10
služby pošt
11
služby telekomunikací
12
ochranné pomůcky
0
13
DVPP
0
14
programové vybavení
0
15
nájemné*
16
opravy a udržování
27 720
17
cestovné
42 461
18
prádlo
0
19
výdaje spojené s rehabilitací (u spec.škol a zařízení)
0
20
ostatní jiné
21
4 064
164 876
0
82 656
1 276 644
825 819
Rozdíl ř. 1-2
0
*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci
uzavřené po 1.1.1997
46
Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2011/2012 (tabulka č.2)
Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:
Ukazatel
Řádek
Použitá dotace
Jednotka
číslo
Čerpání dotace celkem
1
10 939 000
Kč
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)
2
6 624 503
Kč
v tom: na pedagogické pracovníky
2a
3 626 140
Kč
2b
2 998 363
Kč
ONIV
3
2 424 240
Kč
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby
3a
4 064
Kč
na nepedagogické pracovníky
Použitá dotace na jednotku výkonu
Přepočtený počet jednotek výkonu
4
98
osoba
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ř.1/ř.4
ř.2/ř.4
113 948 Kč/osoba
67 597 Kč/osoba
ONIV na jednotku výkonu
ř.3/ř.4
24 737 Kč/osoba
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu
ř.3a/ř.4
41 Kč/osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance*)
Přepočtený počet zaměstnanců
5
32,92
osoba
v tom: pedagogičtí pracovníci
5a
20,10
osoba
5b
12,85
osoba
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
ř.2/ř.5
201 047 Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
ř.2a/ř.5a
180 405 Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka
ř.2b/ř.5b
233 336 Kč/osoba
Vysvětlivky:
Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko
Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky
podle skutečného stavu ve sledovaném školním roce
*) Právnická osoba uvede výši použité dotace na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů.
47
Komentář
Rozbor hospodaření s dotací ze SR v kalendářním roce 2011
Vyšší odborná škola herecká pracuje při zabezpečování vzdělávacího procesu v obvyklé
struktuře příjmů a výdajů.
Audit ze dne 4.4.2012, kterým bylo zhodnoceno auditorem Primaska Audit a.s. ověření
Výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok končící
31.12.2011, konstatuje výrok bez výhrad k hospodaření se státní dotací. Auditor získal
v rámci rozsahu ověření jistotu, že Výkaz zisku a ztráty věrně zobrazuje náklady, výnosy a
výsledek hospodaření, a že byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití
zisku ověřovaného účetního období, respektive zisku vytvořeného v dřívějších obdobích, kdy
již Vyšší odborná škola herecká podepsala smlouvu na zvýšené dotace dle zákona č. 306/1999
Sb.
Statutární orgán Vyšší odborné školy herecké odpovídá za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nebytný pro sestavení Výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka v roce 2011
uplatnila vhodné účetní metody a prováděla takové účetní odhady, které byly přiměřené dané
situaci. Použití zisku za období 2011 je v souladu s rozhodnutím valné hromady a splňuje
podmínky pro použití zisku v soukromé škole. Výše dosaženého zisku k 31.12.2011 činí
253 096,11 Kč.
Příjmy (výnosy):
V kalendářním roce 2011 činí standardně podstatnou část příjmů dotace ze státního rozpočtu
v částce 10 728 000 (70,36 %) a dále školné placené studenty 3 830 000 Kč (25,12 %).
Ostatní příjmy dosahují 689 135 Kč (4,52 %) - z toho 80 963 Kč činí za skripta a poplatky
za zkoušky a jiné příjmy v částce 608 172 Kč. Podstatnou položkou v nich jsou příjmy ze
vstupného na školní divadelní představení, dále operativní poplatky placené studenty při
organizaci studia, nebo jinými osobami za drobné služby poskytované školou (kompenzace za
účast VOŠH na veřejných akcích či umožnění realizovat jednotlivé představení ve školním
divadle apod.). Celkové příjmy (výnosy) činí 15 247 135 Kč (100%).
Dotace ze SR:
V kalendářním roce 2011 byla Vyšší odborné škole herecké přiznána dotace v celkové částce
10 728 000 Kč.
Na straně výdajů se jedná o tři hlavní okruhy. Jsou to především mzdy pedagogů 862 617 Kč
(9,21 %) a mzdy pracovníků 2 504 216 Kč (26,73 %), ostatní osobní náklady v částce
3 916 430 Kč (41,80 %), včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění 2 087 618 Kč
(22,23 %) – jde především o pedagogy, kteří pracují buď v pracovním poměru, nebo na
Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), výjimečně na Dohodu o provedení práce (DPP – 1-2
hodiny týdně). Významné jsou též mzdy administrativních a provozních zaměstnanců školy,
neboť vedle běžných agend škola zabezpečuje provoz školní divadelní scény, která je
integrální součástí vzdělávacího procesu budoucích herců. Náklady v této kategorii narostly
vzhledem k tomu, že byl zvýšen počet pracovníků Pidivadla (Daniel Sommer jako vedoucí,
Karel Pokorný jako administrativní pracovník). V rámci restrukturalizace úseku vedení VOŠH
byla navýšena část mzdových nákladů, zejména v souvislosti s odstupným pro některé
48
pracovníky. Původně zamýšlená koncepce, která vycházela z opakovaného modelu
zástupkyně ředitelky školy, nenaplnila důvody, ve kterých šlo zejména o posílení školy
v oblasti managementu. Rozhodnutí ředitelky školy a stávající systém řízení byl rozmělňován
do té míry, že nebylo možné jej akceptovat dál. V této oblasti je třeba zajistit takovou
pedagogickou osobnost, která bude mít kromě manažerských dispozic také vysoké odborné
kompetence v oboru divadelní věda, divadelní teorie, režie apod.
Dalším významným okruhem nákladů jsou provozní náklady, kde největší položkou je
nájemné za užívání nebytových prostor 1 230 355 Kč (21,88%) a služby 2 389 634 Kč
(42,50%). Výdaje na učební pomůcky a divadelní materiál činí 266 941 Kč (4,75%),
spotřeba materiálu 653 745 Kč (11,63%), telefony a poštovné 148 382 Kč (2,64%), tato
částka se ve srovnání s minulým rokem nenavýšila. Za vodu, paliva a energii Vyšší odborná
škola herecká v kalendářním roce 2011 zaplatila 616 764 Kč (10,97%). Škola pracuje
v pronajatých prostorách a po předchozích racionalizačních opatřeních je to především areál
Hadovitá 1023/7, kde má škola sídlo, učebny i organizační zázemí, dále školní scéna
Letohradská 44 a menší sklad divadelního fundusu. Krátkodobé pronájmy jsou omezeny na
nezbytnou míru - je to tělocvična pro předmět Akrobacie a speciální prostory pro výuku Práce
s mikrofonem. Výdaje nehrazené z dotace byly profinancovány ze školného a ostatních
zdrojů. Ostatní náklady představovaly částku 317 335 Kč (5,64%). Celkové provozní
náklady činí 5 623 157 Kč (100 %).
Z hlediska příjmů se snížila ve srovnávaném období částka za skripta a poplatky za zkoušky.
Vyšší je celková částka ze státní dotace proto, že o studium na VOŠH je stále rostoucí zájem,
i přes klesající demografickou křivku. VOŠH patří mezi ty školy, které nemají problém
s počtem talentovaných uchazečů v oboru Herectví a moderování. Jinak je tomu v oboru
Herectví s loutkou. Všichni uchazeči jsou přijati pouze na základě úspěšných talentových
zkoušek.
Rostoucí zájem o činoherní herectví a moderování lze vysledovat zejména v posledních
čtyřech letech. Srovnání počtu uchazečů a zejména přijatých studentů má výrazně vzestupnou
křivku v posledním kalendářním roce 2011. Tím se kromě státní dotace zvýšily příjmy ze
školného, přestože školné samotné se nenavýšilo, vzhledem k sledovanému trendu vedení
VOŠH (nenavyšovat školné v kalendářních letech 2006-2012). Zvýšily se zejména mzdové
náklady a též provozní náklady. Ze školného byla zaplacena produkce některých pohádek
v Pidivadle, jejíž nárůst se projevuje v ostatních službách.
Rozbor hospodaření s dotací ve školním roce 2011/2012
Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací – tabulka podle přílohy č.1 (viz výše)
Provozní náklady ve srovnání s předchozím účetním rokem jsou přibližně stejné. V roce
2011/2012 z hlediska provozních nákladů výrazně vzrostla celková cena služeb (materiálně
technické vybavení tanečních sálů – zrcadlová stěna, výměna oken v učebnách MS1 a VS1).
Spotřeba energie, vody, plynu zůstala téměř stejná, avšak 100% navýšení se odvíjí od
navýšené ceny ze strany společnosti 4-Energetická, a.s. (o 360 000 Kč ročně). Téměř
trojnásobně se zvýšily výdaje na učební pomůcky a divadelní materiál. Mezi učební pomůcky
pěvecké a hudební přípravy patří zakoupené klavíry, dále nové technické vybavení
v prostorách Pidivadla (nový osvětlovací pult, mikroporty, mikrofony, komba).
49
Poskytnutá dotace v roce 2011/2012 činí 10 939 000 Kč. Tato dotace se poskytuje na 98
studentů (přepočtený počet jednotek výkonu). Přímé náklady na vzdělávání na jednotku
výkonu činí 113 948 Kč, z toho mzdové náklady na jednotku výkonu činí 67 597 Kč. ONIV
na jednotku výkonu činí 24 737 Kč. Z uvedených ukazatelů vyplývá, že ve srovnání se
školním rokem 2010/2011 se použitá dotace na jednotku výkonu nezvýšila. Vysoké náklady
na vzdělávání na jednotku výkonu jsou dány typem vzdělávání, kde individuální výuka, popř.
výuka skupinová tvoří 70 % vzdělávacího programu.
Největší část neinvestičních výdajů tvoří mzdové prostředky hrazené z dotace, přičemž platy
představují 2 901 174 Kč a OON 3 723 329 Kč. Odvody na zákonné pojistné tvoří 1 890 257
Kč. V oblasti mzdových prostředků sledujeme mírný nárůst platů a OON daných indexem
valorizace uvedené oblasti.
Vzrůstající mzdové náklady potvrzují stoupající počet výukových hodin nepovinných
předmětů (dabing, step) pro studenty. Nepovinné předměty využívá VOŠH jako motivační
zdroj pro studenty herectví, neboť zdarma je dostávají ti studenti, kteří mají nejlepší výsledky
ve studiu. Dále zisk využila VOŠH k udělení a výplatě stipendií nejlepším studentům.
V kalendářním roce 2011 také mezi příjmy VOŠH nebyly dotace na nenárokové složky platů
pedagogů a dotace na odměny nepedagogických pracovníků. Také v roce 2012 byla udělena
„Cena ředitelky školy“, která je podle statutu výběru darována studentovi nebo studentce,
kteří měli nejen nejlepší studijní výsledky spolu s prokazatelným talentem, ale jde také o
výsledky, které jsou z oblasti etické. Jakési nepsané desatero, které student dodržoval během
studia, vypovídá o jeho vztahu k oboru, který má etický kodex v základu profese. Cena může
být za výjimečné výkony udělena i pedagogovi školy. Cena je dotována částkou do 100 000
Kč a je udělena na základě konzultací s hereckými pedagogy. Právě pedagog Pavel Khek byl
v letošním roce oceněn a vytvořil se svým ročníkem inscenaci We are the Talents!.
Ostatní neinvestiční výdaje spojené s poskytnutou dotací se navýšily zejména v oblasti
nájemného a to především proto, že pronajímatelé převedli některé části služeb na dalšího
subdodavatele (kupř. smlouvu uzavřenou VOŠH s Pražskou plynárenskou nahradila
rozhodnutím MČ Prahy 4 smlouva se 4-Energetickou, a.s.). Nájemné ve školním roce
2011/2012 činilo 1 276 644 Kč.
Významný vliv na čerpání finančních prostředků ve školním roce 2011/2012 mají
zvyšující se náklady našeho odborného dislokovaného pracoviště – Pidivadla. Výdaje
v naší stálé scéně celkem činí 2 046 000 Kč. Nejvyšší cena vstupného je 110 Kč, nejnižší cena
vstupného je 30 Kč. Narostl počet zaměstnanců vzhledem k dobrému zabezpečení
technického provozu – zvučení a svícení absolventských inscenací. Vzhledem k připomínkám
Školské rady muselo vedení uspořádat konkurz na výběr nového technického pracovníka,
který je zaměstnán na plný úvazek. VOŠH také zkvalitnila produkci pro dětského diváka
řadou pohádek, jejichž zejména výtvarná složka je velmi nákladná (Šípková Růženka, Pejsek
a Kočička). Za zvýšením výdajů v Pidivadle stojí i nový způsob propagace a zveřejnění kumulovaný do týdenní akce – PidiFEST. Vzhledem k tomu, že vedení školy se rozhodlo
přivést do Pidivadla co největší počet diváků, včetně rodičů s dětmi, byly vstupenky na tuto
akci zdarma. Škola tak investovala do této akce zhruba 80 000 Kč (návštěvnost 500 diváků a
30 000 Kč na propagaci). Součástí PidiFESTu byla inscenace We are the Talents!, která
vznikla na základě Ceny ředitelky školy (oceněným byl režisér Pavel Khek), která měla
významný vliv na výši čerpání finančních prostředků. Z hlediska zájmu diváků i studentů naší
školy však byla výjimečná. Z hlediska oprav v Pidivadle bylo na doporučení Školské rady
50
přihlédnuto k nutnosti zvětšit zázemí pro herce, vytvořit pro ně vlastní toalety a zároveň
opravit stávající toalety pro diváky. Náklady oprav v Pidivadle včetně vytvoření nového
jeviště navýšily čerpání dotací o 200 000 Kč.
K významným opravám přikročila VOŠH na základě doporučení Školské rady také v sídle
VOŠH, Hadovitá 7. Ve velkém sále byla nainstalována zrcadla a madla pro taneční průpravu
našich studentů (služby ve výši 70 000 Kč). Z hlediska lepší hygieny v areálu školy byla
opravena dvě okna v malém a velkém sále v pavilonu 1. Všechny výdaje odpovídají
rozpočtovým ukazatelům, neodchylují se od skutečného čerpání finančních prostředků.
Z rozboru je také patrné, že klesající příjmy oproti minulému roku se týkají pouze vstupného
v Pidivadle 322 000 Kč (ve srovnání s loňským rokem 557 079Kč) – roční vstupné na dětská
představení i představení pro dospělé. Tento klesající příjem je způsobem tím, že vedení
Pidivadla hraje mimo prostory Pidivadla (ze kterých nezískává žádné finanční prostředky pro
VOŠH, kupř. akce MČ Prahy 7, kde bylo přítomno 700 dalších diváků, přinesla zisk pouze
Praze 7 a odvedla zisk z Pidivadla (akce se konala přímo na Výstavišti v Praze 7
Holešovicích)). Také pokus zařadit do Pidivadla představení, která hrají profesionální herci
(pedagogové), se zatím ve zvýšených tržbách výrazně neprojevil. Přesto v tomto duchu bude
VOŠH dále pokračovat, protože kromě tržního zhodnocení sleduje i kvalitu pedagogického
procesu a sem tato představení nesporně patří.
Ukazatele nákladovosti – tabulka podle přílohy číslo 2 (viz výše)
Přepočtený počet jednotek výkonu je 98 osob. Přímé náklady na vzdělávání na jednotku
výkonu činí 113 948 Kč na osobu. Vzrostly mzdové náklady na jednotku výkonu, které činí
67 597 Kč. Oproti tomu se snížily ostatní osobní náklady na jednotku výkonu, kde jde
zejména o autorské honoráře a smlouvy o dílo ve vazbě na VP, tím nám narostla výše odvodů
na zákonné pojistné. Změny však nejsou natolik významné, abychom prováděli další
podrobnou analýzu.
Průměrná výše mzdových prostředků na úhradu výdajů vyplývajících z pracovněprávních
vztahů odpovídá srovnání s předchozím rokem. Přepočtený počet zaměstnanců (32,95 osob)
znamená navýšení o 6 zaměstnanců v tomto školním roce. V rozložení navýšení je
stejnoměrné pro pedagogické pracovníky (2 osoby), tak pro nepedagogické pracovníky, kde je
nárůst o 2 zaměstnance vyšší (celkem 4 osoby). Tato skutečnost vyplývá z navýšení, a
zdokonalení provozu v Pidivadle (personální změny ve vedení Pidivadla). Také v sídle školy,
přímo v týmu ředitelky školy, došlo k personálním změnám, z hlediska navýšení počtu osob
však zcela nevýznamným. V průměru tak došlo k mírnému snížení mzdových prostředků na
zaměstnance (na osobu, na pedagogického pracovníka, i na nepedagogického pracovníka).
Vedení školy se snažilo tuto skutečnost zohlednit diferencovanými odměnami za jednotlivé
projekty v rámci produkce Pidivadla (vysoký počet premiér). Také ostatní pedagogové 1. a 2.
ročníku, kteří se nepodíleli na vzniku absolventských inscenací získali odměny za přínos
v pedagogické práci na základě klauzurních předvedení (zveřejnění) v průběhu jednotlivých
období š.r. 2011/2012.
Závěr k rozboru hospodaření
Další částka ze zisku byla v roce 2011/2012 věnována pohádkám pro děti v Pidivadle.
Představení Šípková Růženka a představení Pejsek a Kočička byla přijata s nadšením. Obě
51
inscenace patří k velmi úspěšným představením, na které vedení VOŠH uvolnilo částku
200 000 Kč (režie, loutky, výprava).
Z hlediska výdajů se VOŠH chová důsledně jako vyšší odborná škola, tj. zaměřuje se ve
zvýšené míře na praktickou část vzdělávacího procesu. Již ve vzdělávacím programu je
největší prostor dán praktické výchově – zejména jevištní praxi (kam patří tvorba
absolventských inscenací) a dále pohybové, hudební a pěvecké a hlasové výchově. Tyto
předměty jsou obsahově náročné a z praktického hlediska pak jsou náročné na organizaci a
využívané prostory. Pro jevištní praxi využívá VOŠH divadelní scénu, kde jsou financována
absolventská představení ze státní dotace, pohádky naopak jsou financovány ze školného. Pro
provoz školní scény je vypracován dramaturgický plán, který z hlediska inscenační praxe
důsledně kopíruje vzdělávací program a počet hodin jevištní praxe. V rámci vznikající nové
absolventské inscenace je v první řadě založen Evidenční list inscenace a v něm uvedeny
veškeré finanční náklady. Včetně režie, jevištního pohybu, hlasové výchovy, hudební a
pěvecké přípravy, výpravy atd. Příprava inscenace je časově náročná, avšak nesmí překročit
limit hodin, který určuje vzdělávací program VOŠH. V rámci rozpočtové kázně je striktně
dodržován počet hodin, který je dán vzdělávacím programem. Ve výjimečných případech lze
o malou částku navýšit rozpočet na inscenaci na základě nepředvídaných skutečností (nemoc
studenta, zvýšené náklady na výpravu, atp.), avšak vše se děje po konzultaci s vedením školy.
Z diváckého ohlasu a počtu diváků, kteří představení navštěvují, můžeme konstatovat, že
práce školní scény je nejen pedagogicky významná, ale i navenek je zajímavým
kulturním počinem.
Při každoroční analýze nezbývá než konstatovat, že vzdělávání v oblasti herectví je a bude
náročné na počet a odbornou skladbu pedagogů. Výuka musí probíhat v relativně malých
studijních skupinách a v některých disciplínách též individuálně. Charakter výuky se vedle
osobních nákladů promítá též do nákladů dalších, v případě užití dotace jsou to zejména
nájmy nebytových prostor.
VOŠH průběžně dodržuje rozpočtovou kázeň a účelovost použití dotace ze státního
rozpočtu. V dlouhodobých konkrétních opatřeních to především znamená, že jsou plně
respektovány MŠMT ČR schválené dobíhající vzdělávací studijní obory a nové vzdělávací
programy (osnovy) a samozřejmě též smluvní závazky vůči studentům. Kvalita vzdělávacího
procesu podléhá průběžně vnitřní kontrole, významné jsou též klasifikační konference i
občasné porady přímo se studenty. Studenti mají nárok na účast v nastudování a reprízování
dvou absolventských inscenací, přičemž vedení dbá na to, aby jednotlivé reprízy probíhaly
alespoň 2x měsíčně. Vedle toho studenti mohou vystupovat v převážně dětských
představeních o víkendech, nebo se zúčastňovat zájezdů. Zejména studentům 3. ročníku se
vychází vstříc při jejich vlastní herecké iniciativě.
Při obvyklé skladbě studijních skupin bylo v rámci školního roku 2011/2012 nastudováno 13
nových inscenací a odehráno 20 až 25 představení měsíčně na domovské divadelní scéně
v Letohradské ulici 44. Finanční náročnost jednotlivých inscenací je velmi rozdílná a potřeba
různorodosti v titulech i jejich dramatického tvaru často způsobuje významné výkyvy
v celkových nákladech na plnění dramaturgického plánu. Velmi snadno se pak může stát, že
škola ukončí školní rok jednou s přebytkem (celkových zdrojů), jindy s významnější ztrátou.
Tento pohyb v nákladech je průběžně sledován a v maximální možné míře korigován –
zpravidla ke konci kalendářního roku (účetní závěrka, daňové přiznání atd.) a pravidelně též
měsíční výsledovkou.
52
Důraz na jevištní praxi se neprojevuje jen v údajích o nákladech a příjmech, ale zejména
v kvalitě vzdělávacího procesu a finálně i v zájmu o absolventy školy, z nichž mnozí získávají
významná angažmá. V průběhu školního roku to znamená rozsáhlou práci pro publikum, kdy
počet představení je na úrovni profesionálních divadel. Velký důraz je kladen na dětského
diváka. Koresponduje to s rámcovou dohodou s pronajímatelem prostor divadla - s MČ Praha
7. Ve školním roce 2011/2012 bylo z 24 hraných inscenací několik určeno pro dětské diváky,
pro starší školní děti byly vhodné prakticky všechny. Naši studenti ve školním roce 2011/2012
realizovali 258 představení pro 7 848 diváků. Co do frekvence, byla dětských představení
více než polovina. Sobotní a nedělní dětská představení, která nejsou pro studenty povinná,
znamenají pro studenty přivýdělek, jelikož jsou honorovaná. Tato představení jsou téměř vždy
vyprodána, přičemž škola pro děti dlouhodobě uplatňuje snížené vstupné. 1. června 2012
VOŠH v rámci PidiFESTu nabídla 5 pohádek dětem a jejich rodičům zcela zdarma. Škola se
také podílela na veřejných akcích, a to jak vlastních, nebo pořádaných orgány hl. m. Prahy,
resp. MČ Praha 2 (např. Svatojánská pouť). Tyto akce jsou pro VOŠH zcela nevýdělečné,
neboť se při nich nevybírá vstupné, ale je v nich zohledněna ochota naší školy ke spolupráci
s městskými částmi Prahy 2 a Prahy 7.
Z hlediska zájmu uchazečů, tj. budoucích studentů, je vedení školy přesvědčeno, že velký
zájem o studium vyplývá z dobrého jména školy. Webové stránky školy upozorňují na některé
známé absolventy VOŠH, kteří se uplatňují v masmédiích (TV ČR, nebo v divadlech).
53
VIII.
Další informace
Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání
Ve srovnání s předchozím školním rokem je uplatnění absolventů přibližně stejně různorodé,
od trvalých angažmá v divadlech přes moderátorská a hlasatelská místa, až po herce „na volné
noze“.
Zajímavé je zjištění, že absolventi ihned po ukončení studia, pokud nemají uplatnění
v profesi, čerpají sociální prostředky z Úřadu práce. Tento stav trvá zpravidla velmi krátce, je
pro ně spíše nouzovým řešením. Jejich průprava na VOŠH je stimuluje k vytrvalosti v hledání
příležitostí k uplatnění v profesi (castingy, konkurzy, inzeráty), takže většinou do roka se na
trhu práce úspěšně etablují. Absolventi postupně nacházejí uplatnění v divadlech, v hereckých
a divadelních agenturách, u státních i soukromých rozhlasových stanic, v televizi (celoplošné,
kabelové i v regionálním vysílání), věnují se dabingu nebo pracují jako produkční u filmu
nebo v jiných komunikačních médiích.
Na webových stránkách Vyšší odborné školy herecké (www.vosherecka.cz) jsou uvedeny
bližší informace o našich absolventech.
Zájem o absolventy školy z dlouhodobého hlediska
Nejvyšší profesní ocenění Cena Thálie
(kromě Ladislava Špinera bylo v užší nominaci na tuto cenu jmenováno několik dalších
absolventů VOŠH – Pavel Oubram a Věra Hollá - divadlo v Českých Budějovicích.)
Nejvýznamnější událostí školního roku 2010 je získání Ceny Thálie pro mladé činoherce do
33 let od Herecké asociace pro absolventa VOŠH Ladislava Špinera (absolvent VOŠH v roce
1999). Cena Thálie je mimořádně významné profesní ocenění, které je objektivním
důkazem toho, že VOŠH poskytuje kvalitní vzdělání v oboru Herectví a moderování.
V roce 2011 byl Ladislav Špiner opět nominován na cenu Thálie, kterou však nezískal. Druhé
jmenování Ladislava Špinera je i v historii Cen Thálie zcela ojedinělé. VOŠH se tak
stává pedagogicko-uměleckým sítem, které je schopné zachytit studenty, kteří nebyli
přijati na DAMU z důvodu velkého převisu uchazečů. Přesto jsou to talentovaní mladí lidé
se zájmem o hereckou profesi, kteří dokáží svým dlouholetým hraním na oblasti obohatit
kulturní život určitého regionu.
Školu již opustilo za 18 let existence školy bezmála 380 absolventů. Více než padesát
absolventů VOŠH se uplatnilo jako profesionální herci v oblastních divadlech i v Praze. Za
konkrétní výsledky vzdělávání moderátorů a hlasatelů považujeme skutečnost, že za
posledních osm let více než třicet absolventů získalo trvalý pracovní poměr nebo
dlouhodobější pracovní smlouvu jako moderátoři a hlasatelé v Českém rozhlase, v České
televizi a v privátních rozhlasových a televizních stanicích (viz příloha č.). Mnozí absolventi
posledních let (2009-2012) dále studují (nejčastěji HAMU - nonverbální herectví), FF UK divadelní věda nebo Ježkova konzervatoř).
Z dlouhodobé perspektivy je o naše absolventy v oblasti moderování viditelný a
54
prokazatelný zájem – např. Tereza Kostková je v současnosti nejen velmi žádanou
moderátorkou, ale výrazně se uplatňuje ve své herecké profesi, i Petr Vágner patří v současné
době mezi nejznámější moderátory v rádiu Frekvence 1, stejně tak jako Aleš Cibulka, který
stále zůstává známou moderátorskou tváří veřejnoprávní i soukromé televize.
Hojně jsou naši absolventi zastoupeni v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Více jich je také
například v divadlech a divadelních souborech: Malé Vinohradské divadlo, Divadlo Puls
(vzniklo počátkem divadelní sezony 2011/2012 zformováním původní Divadelní společnosti
Kulich), Divadlo Elf, Divadlo GRUNT, Divadlo Popojedem, Divadelní soubor Cylindr.
Mnozí naši absolventi se uplatňují jako herci i v televizní a filmové tvorbě. Petr Semerád
působí jako host v mnoha divadlech a souborech (Divadlo Na Vinohradech, A studio Rubín,
Divadelní studio Továrna, Divadlo F. X. Šaldy, Divadlo Radka Brzobohatého), také hrál
monodrama v pražském klubu Cross, na kterém spolupracoval s režisérkou Lucií Málkovou
(režie absolventské inscenace studentů VOŠH Tulení žena). V režii Lucie Málkové je také hra
YOU HAPPY ME HAPPY uváděná v Meet Factory (premiéra 8.10.2012), kde hraje
absolventka VOŠH Ludmila Němečková (v minulosti např. A studio Rubín). Anna Stropnická
spolupracuje s Městským divadlem v Mladé Boleslavi, ve 3D filmu V Peřině hrála roli Bětky.
Členkou uměleckého souboru Divadla pod Palmovkou je od září 2012 ( role: Evelýna, P.
Kohout: August August, august, Kateřina Horovitzová, A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou). Miroslav Šimůnek vytvořil hlavní mužskou roli ve dvou filmových
pohádkách a dalších filmech (Z pekla štěstí I. a II, Početí mého mladšího bratra, Počátek
světa a další). Nově také účinkuje v televizním seriálu Cesty domů. Výraznou roli - Josefa
pěstouna - vytvořil v televizní inscenaci Jiřího Krejčíka na motivy Apokryfů K. Čapka Tichá
noc, v této inscenaci hrála i naše další absolventka Rozina Mlýnková. Hlavní role v televizní
inscenaci Slečna Julie režiséra Jiřího Krejčíka vytvořili absolventi VOŠH Žaneta Filipková a
Miroslav Šimůnek. Režisér Jiří Krejčík v červenci 2012 připravuje revival iscenace Penzion
pro svobodné pány, v němž by student 3. ročníku Patrik Šimůnek měl hrát významnou roli.
Kamerové zkoušky proběhly ve VOŠH. Aleš Říha účinkoval v pokračování televizního
seriálu Nemocnice na kraji města. Na základě této spolupráce se stal členem Divadelní
společnosti Josefa Dvořáka. Jakub Šlégr, Anna Kulovaná a Josef Mejstřík se uplatnili
v seriálu Dobrá čtvrť, další studenti a absolventi (Petra Kulíková-Špindlerová, Laďka
Něrgešová, Hana Baroňová, Jana Durčáková, Petra Mošovská, Lucie Tallerová, Ladislav
Dvořák, Michaela Hráská, Petr Vágner, Eliška Huberová, Zita Patíková, Karel Pokorný,
Barbora Mottlová (angažmá Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Anna Stropnická, Lenka Vacvalová,
Martin Cikán aj.) získali role v současných seriálech Rodinná pouta, Letiště, Ordinace
v Růžové zahradě, Ulice, Ošklivka Katka, Vyprávěj, Gympl aj. Absolvent VOŠH Lukáš
Hejlík získal hlavní roli v seriálu Ošklivka Katka. Daleko více si však vážíme jeho velkých
divadelních rolí, kterých se zhostil v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a později
jako člen souboru Městského divadla v Brně, kde působí dodnes. L. Hejlík se intenzivně
věnuje Listování, což je pořad, ve kterém představuje nové knihy, které se po představení
opravdu prodávají. Lidé se dál zajímají o autora, o nakladatelství. Publikum se stává
čtenářem. Uvádí také literaturu pro děti. Jeho cyklus Scénické čtení, ve kterém každý měsíc
předvádí novou knihu v originálním hodinovém pořadu, patří k nejoblíbenějším v uvedené
oblasti vůbec. S kolegy herci (Pavlem Oubramem a Věrou Hollou), kteří jsou také absolventy
VOŠH, přináší nový pohled na knihy a zprostředkovává zájemcům scénicky literární jazyk.
Absolvent Ondřej Pšenička hrál v seriálu Poste restarte v režii Karla Smyczka hlavní roli.
Absolvent VOŠH Jindřich Nováček, nyní také absolvent herectví na DAMU, hrál větší roli ve
dvoudílné inscenaci ČT Kobova garáž. V epizodních, vedlejších, ale i hlavních rolích filmů,
televizních filmů a inscenací bylo možné vidět mnoho absolventů naší školy (Jana Hálová, Jiří
55
Klika, Jakub Tomoszek, Naďa Míková, Klára Hanušová, Vilma Frantová, Jan Helešic, Lukáš
Typlt, Aleš Říha, Ivo Theimer a další). Nejvýrazněji se na poli televizní tvorby uplatnili naši
absolventi Tomáš Masopust (hlavní role v inscenaci Romeo, Julie a tma a v adaptaci
Čechovových povídek) a Radek Zima (Vodáci, kde se potkal s naší absolventkou T.
Kostkovou, dále účinkoval v Nemocnici na kraji města, Milá máti, drahá dcero, Sjezd
abiturientů atd.). Všichni tři se také významně uplatňují v divadelní tvorbě v kontextu
pražských divadel. Naši studenti Martina Rýcová, Bogdan Cieślar a Tomáš Kout se významně
podíleli pod vedením pedagožky moderování Soni Dvořákové na vytvoření audiovizuální
kolekce učebnic češtiny pro cizince. Anna Kukuczková se při studiu nonverbálního herectví
výrazně podílí na různých projektech HAMU.
Důležitou informací z hlediska profesního uplatnění absolventů je i fakt, že naši absolventi ve
svých oborech odborně rostou a jsou schopni zastávat i vedoucí funkce (kupř. Aleš Cibulka
kromě funkce moderátora ČT zastával i odpovědnou funkci vedoucího odpoledního vysílání v
Českém rozhlase a současně vydává knihy o hercích minulého století, také vydal zajímavou
publikaci o českém jazyce). Další absolventka Eva Škodová zastává funkci vedoucí produkce
pořadů pro mládež na TV Prima. Mnoho absolventů VOŠH je v trvalém angažmá v oblastních
divadlech, kde ztvárňují hlavní role. Absolvent VOŠH Pavel Oubram byl v roce 2006 a
v roce 2010 nominován na cenu Thálie (role Kašpara Hausera v českobudějovickém divadle
- premiéra v roce 2005). Lukáš Hejlík na sebe upozornil v Městském divadle Brno (zároveň
hostuje v opavském divadle). Spolu s Pavlem Oubramem a Věrou Hollou organizují a
umělecky naplňují scénická čtení v projektu nazvaném Listování v literární kavárně
Obratník v Praze, ale i po celé republice. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že v České
republice není divadla, kterým by neprošli či zde nejsou absolventi VOŠH.
Více než 70 % našich absolventů profesně zůstává u herectví, moderování, nebo pracují v
oborech blízkých zaměření této školy (produkce, loutkoherectví, dabing, výuka herectví na
dramaticko-literárních oborech ZUŠ i v ZŠ). Absolvent VOŠH Marek Epstein se velmi
úspěšně prosadil jako scenárista (např. scénář k filmu Václav), nyní již vyučuje na Filmové
akademii v Písku a Vysoké škole Josefa Škvoreckého. Řada absolventů se účastní
nejrůznějších jednorázových projektů – muzikálových (Elin Špidlová – muzikál Golem
v Divadle Kalich, Dita Hořínková – hlavní role Rady v muzikálu Cikáni jdou do nebe
v divadle v Divadle J. K. Tyla v Plzni, Líza v My Fair Lady v mosteckém divadle apod.),
pohybových a experimentálních (Robert Nižník). Často vstupují do produkce agentur, které
produkují pohádky pro děti (Divadlo Minaret a Gong - Helena Vondrušková, Zuzana Pokorná
a další). Petr Mikeska po absolvování VOŠH vystudoval režii na DAMU a nyní patří
k nejúspěšnějším našim absolventům v oblasti herectví a režie na české kulturní scéně
(divadlo Mladá Boleslav a jeho nová inscenace Miláček a další).
V roce 2011/2012 byl velký zájem uchazečů zejména o studium Herectví a moderování. Obor
Herectví s loutkou na VOŠH v roce 2011/2012 se neotvíral, tento obor nebyl obsazen. Lze
říci, že byli přijati studenti s dobrými předpoklady k rozvíjení talentu. Někteří studenti mají za
sebou několikaleté působení v dramatických odděleních základních uměleckých škol nebo
jiné působení v amatérských divadelních souborech. Zkrátka jejich zájem o studium těchto
oborů není nahodilý. To, že si vybrali ke studiu právě naši školu, svědčí o dobré pověsti
z hlediska vyššího odborného vzdělávání, které se škola těší.
56
Závěrem:
Evaluace VOŠH 2011/2012
Politika kvality VOŠH pro období 2011/2012 podle souboru norem ISO 9001:2009
Hlavním strategickým cílem řízení kvality bylo:
 Dosáhnout a udržovat kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb.
 Poskytovat zákazníkům – studentům a partnerům záruky, že poskytované služby jsou
na stanovené úrovni kvality.
 Trvalým zlepšováním kvality obhajovat parametry našich služeb a vyvíjet nové.
Specifické cíle (podle priority) na školní rok 2011/2012:
 Důraz na efektivní řízení a vedení školy
1. Reorganizační změny a kontrola dokumentace podle § 28 školského zákona
v platném znění
2. Změna Organizačního řádu
3. Jmenování nové představitelky managementu pro jakost
 Zlepšování komunikace se studenty
1. Pořízení nového výkonnějšího serveru (předpoklad pro zřízení internetové
komunikace se studenty, sdílené dokumenty pro SIS) – významná investice
2. Zlepšování kvality dodavatelských firem – nová externí spolupráce s IT firmou
3. Nový Etický řád pedagoga VOŠH
 Investice do vybavení školy a zkvalitňování administrace
1. Nová bezpečnostní kamera
2. Vytvoření seznamu SW licencí
3. Zkvalitňování práce s mikroporty v rámci muzikálových inscenací v Pidivadle
4. Spolupráce s agenturou Persona Grata na jejím projektu PERSONAPRAGUE
ve prospěch aktivní politiky zaměstnanosti absolventů. V Pidivadle tím bude
také zkvalitněna technická stránka provozu, která byla v průběhu roku
obnovena (světelný pult, zvukový pult, mikroporty, projektor)
5. Rekonstrukce toalet v Pidivadle
6. Vybudování nového pódia v Pidivadle a zvětšení hereckých šaten a zvýšení
jejich komfortu v Pidivadle
 Zlepšování kvality výuky a její propagace
1. Motivování studentů VOŠH – spolupráce na Pidifestu
2. Předání školní scény nižším ročníkům
3. Dotazníkové šetření pomocí divácké sítě v Pidivadle na Pidifestu (500
respondentů) – výběr nejlepší inscenace, nejlepší herecký výkon v kategorii
ženy, muži
4. Pidivadlo – VOŠH uvolnila 10 000 Kč na dárky v rámci pořádaného dětského
dne, kde bylo odehráno 5 dětských představení zdarma
5. Zapojení pedagogů jako herců, kteří účinkují ve 2 inscenacích ve večerních
představeních v Pidivadle
57
6. Zahraniční spolupráce s polskými kolegy – Mýty Střední Evropy: Příběhy
počátků (polsko-česko-slovensko-maďarský projekt)
Význam komunikace pro řízení školy
Důležitým materiálem pro posouzení řízení školy jsou výsledovky VOŠH za rok 2011/2012,
včetně klíčových výsledků VOŠH, analýzy rizik (protokoly o neshodách), pokusu o
screening konkurence, systém řízení lidských zdrojů, metodiky pro pedagogy HLO a JEP a
dále podrobná dokumentace výsledků týkající se absolventů (třídní výkazy), pedagogů
(umělecké kurikulum), představení a mimoškolní aktivity školy - to vše bylo podrobněji
posouzeno výše ve Výroční zprávě.
Z hlediska odpovědnosti managementu je třeba zdůraznit, že požadavky normy ISO
9001:2001 jsou plněny. Firemní strategie vychází z Politiky kvality a je zaměřena na plnění
požadavků zákazníků – studentů školy a dalších zainteresovaných stran, včetně plnění
legislativy. Politika a strategie vedení je tedy zaměřena na neustálé zlepšování školy,
zvyšování umělecké hodnoty absolventských představení studentů na scéně Pidivadla,
snižování nákladů, metodické vedení při plánování představení a především na orientaci na
zvýšení povědomí o škole a její kvalitě. Odpovědnost managementu vzhledem
k zákazníkům dokládá ředitelka školy čerpáním opakovaně zvýšené dotace ze strany
MHMP pro školu, zlepšujícími se výsledky školy, zejména v ekonomických ukazatelích.
Škola je dlouhodobě v zisku, přes vyšší náklady na zkvalitnění umělecké produkce včetně
většího množství vícenákladových pohádek (O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém a taky
Kašpárkovi, Šípková Růženka atd.). Zisk vedení VOŠH pravidelně reinvestuje do vzdělávání,
tedy zpět do VP.
Členové vedení školy, zejména ředitelka školy, svým jednáním plně reprezentují firemní
hodnoty profesionality a etického jednání vůči studentům školy. Členové vedení školy
splňují kvalifikační předpoklady pro své funkční pozice podle platného Organizačního řádu,
který byl upraven a řeší okamžitě a operativně problémy studentů a pracovníků školy, při
svém rozhodování jsou objektivní a udržují korektní vztahy se studenty školy, vždy
s ohledem na umělecký charakter školy. Vedení školy v periodických intervalech využívá
výsledků evaluačních studií prováděných třetí (nezávislou) stranou – zpětné vazby ke
zkvalitňování svých manažerských dovedností a způsobů řízení společnosti.
V rámci zaměření na zákazníka se škola orientuje na získávání talentovaných studentů a
v samotném procesu na individuální práci se studenty v rámci přípravy na jejich budoucí
povolání. Zaměření na zákazníka je doloženo úzkou spoluprácí ředitelky školy s celou
řadou umělců, autorů a pedagogů, kteří jsou zároveň výkonnými umělci a vkládají svůj
přínos do rozvoje hereckého talentu studentů, kteří jej prezentují na scéně Pidivadla, jež
je místem pro jevištní praxi.
Požadavky normy jsou plněny, protože nastavená politika kvality školy jejímu vedení včetně
zaměstnanců vyhovuje. V roce 2011/12 byla zaměřena na snížení nákladů za účelem
vyrovnaného hospodaření s rozpočtem školy prostřednictvím metodických úprav pro
pedagogy vyučující HLO a JEP včetně doporučení k využívání stávajícího fundusu školy.
Z hlediska dramaturgického plánu sledovalo vedení školy také využívání zvýhodněných
titulů, byť to byly často autorské texty nebo texty psané přímo studentům „na tělo“.
Dalším cílem požadavků auditu bylo zvýšení aktivit publicity školy a Pidivadla
58
prostřednictvím inovace webových stránek školy a oslovování zájemců o studium
prostřednictvím webu a provedením analýzy uplatnění absolventů školy.
Dalším cílem bylo účastnit se Národní ceny kvality pro rok 2011. Dne 10.11.2011 bylo
uděleno Vyšší odborné škole herecké Radou kvality České republiky označení Úspěšná
firma.
Cíle roku 2011/12 vznikly na základě rozhodnutí ředitelky školy a vyplynuly z porad vedení
školy v souladu s jeho strategickým záměrem a ekonomickou situací školy. Proškolení všech
pracovníků v rámci naplňování ISO 9001:2009 probíhá průběžně na pedagogických poradách,
často i individuálně v rámci potřeby metodicky naplánovat jednotlivé inscenace. Cíle roku
2011/2012 byli podrobně rozpracovány v Politice kvality (PK) pro rok 2011/2012.
Součástí těchto cílů bylo realizovat opatření, která by vedla k naplnění cílů PK.
Individuální přístup k personální práci a okamžité řešení neshod
V rámci naplňování normy ISO se povinnosti a pravomoci všech zúčastněných (pedagogů a
vedení školy) odvíjejí od pracovních smluv, zákoníku práce, funkčního schématu,
Organizačního řádu a od popisu uvedeného v Kartách procesů, při neshodách je důraz
kladen na rychlou a efektivní komunikaci, drobné neshody se řeší ihned na místě bez
písemného záznamu, klíčová rozhodnutí jsou vždy předmětem písemného záznamu a řeší se
na poradě, ze které představitelka pro jakost pořizuje záznam. Neshody na úrovni vedení –
pedagog (zaměstnanec) jsou řešeny prioritně podle pracovního zákona formou pohovoru nebo
vytýkacího dopisu. Ve školním roce 2012 byla řešena jediná neshoda mezi vedením a
pedagogem, která vedla k zpřesnění Etického řádu pedagoga VOŠH. Důraz na komunikaci
mezi pedagogy, studenty a vedením školy je významným ukazatelem demokratického přístupu
v řízení celé školy. Cílová komunikace s cílovými zákazníky-studenty je garantována v rámci
Školské rady, kde zástupci studentů školy vyjadřují svá očekávání a připomínky (viz příloha
Zasedání školské rady VOŠH k Výroční zprávě Vyšší odborné školy herecké, s.r.o. za rok
2011/2012 ze dne 5.10.2012). Vedení školy respektuje jako interního zákazníka také
pedagoga školy, snaží se tedy rychle řešit stížnosti ze strany pedagogů, které řeší ředitelka a
zřizovatelka školy vždy osobně, i když nápravná a preventivní opatření jsou přijata tak, aby
k podobným neshodám již nedocházelo, některé neshody jsou nepředvídatelné a vyplývají ze
samotného pedagogického procesu. V tomto školním roce 2011/2012 byly řešeny stížnosti ze
strany pedagogů zejména stran technického a hereckého zázemí v Pidivadle, včetně
požadavků na nové toalety. V červenci 2012 se podařilo zrekonstruovat prostory v Pidivadle
do té míry, že jsou v současné době považovány pedagogy za dostačující. Z hlediska neshod
pedagogů a studentů (2 výrazné neshody) byla provedena opatření ředitelkou školy
s přihlédnutím k požadavkům studentů, tyto požadavky nijak nenarušily vzdělávací program,
ale naopak svou adresností a návrhem řešení jsou důkazem určitého demokratického
prostředí, kde je otevřenost cíleně pěstována.
Při zvyšování umělecké úrovně školy jsou autorská díla pedagogů a studentů chráněna
autorským zákonem a jsou součástí portfolia studenta resp. školy, která je archivuje v souladu
s legislativními předpisy. Většina těchto produktů byla ve školním roce 2011/2012 veřejně
prezentována na webových stránkách školy.
59
Péče o lidské zdroje
Významným evaluačním kritériem VOŠH je péče o lidské zdroje, která probíhá v souladu
s požadavky normy a zejména s požadavky na to, aby pedagogičtí pracovníci byli plně
kvalifikováni, byli umělecky výkonní a aby jejich výkony byly v souladu s očekáváním
vedení, ale také zákazníků školy (studentů), a aby byly v souladu s etikou herecké práce.
Vedení VOŠH motivovalo zaměstnance za účelem zabezpečování systému řízení kvality také
možností zvolit si titul absolventské inscenace, a vytvořit takový umělecký počin v rámci
zveřejnění herecké práce, aby byl srovnatelný s kontextem ostatních uměleckých škol nebo
je i autorsky předčil (například We are the Talents! - Eliášová, Khek, Petřík).
Styl řízení vedení školy je založen na týmové práci s talentem, s cílem jeho kvalitního
zveřejnění. VOŠH je malou školou (do 100 studentů), jejíž řízení nevyžaduje zřízení
personálního oddělení. Tím, že personální agendu vede výhradně ředitelka školy, je
garantován soulad mezi strategií řízení lidských zdrojů a vývojem strategie společnosti,
který se v této oblasti primárně opírá o dodržování zákona o pedagogických pracovnících,
ačkoli ředitelka používá i výjimku udělenou MŠMT týkající se nahrazení vysokoškolského
vzdělání uměleckou praxí, nebo uměleckým vzděláním na konzervatoři nebo umělecké VOŠ.
Systém řízení lidských zdrojů (je součástí řízení dokumentace školy) se jako jednotlivý
dokument rozpadá do jednotlivých plánů rozvoje pedagogického pracovníka, který řeší
potřeby individuálního rozvoje a vzdělávání jednotlivého zaměstnance. Tento systém se
započal zavádět ve školním roce 2011/2012 a není zatím plnohodnotně zaveden. Zejména co
se týče uměleckého kurikula pedagogů VOŠH - je velmi rozdílné, s různou mírou umělecké
kvality a také požadavků uměleckého trhu (možnost uměleckého růstu na základě velkých rolí
v divadle, velkých filmových a televizních rolí atp.). Každý zaměstnanec a pedagogický
pracovník školy má zpracovaný vlastní Plán rozvoje, který je pravidelně vyhodnocován
v rámci pohovoru s ředitelkou a zřizovatelkou školy. Pedagogové jsou pravidelně hodnoceni
jedenkrát ročně na základě výsledků své práce (uměleckého a tvůrčího přínosu pro chod
školy), dále na základě zpětné vazby prováděné ředitelkou školy, která zvažuje také
návštěvnost, tj. úspěšnost inscenace v Pidivadle. Zpětná vazba je prováděná rovněž na základě
rozhovorů se studenty školy, na základě dotazníku spokojenosti studentů s jejich výukou.
Významné jsou i hospitace vedení školy, podkladovým materiálem jsou dále protokoly o
představení, zápisy z pedagogických konferencí a dotazníková šetření o úspěšnosti inscenací
(500 respondentů na PidiFESTu 2012). Pro hodnocení pedagogů ředitelkou školy jsou
důležité evidenční listy absolventské inscenace, v nichž se hodnotí umělecký záměr a
pedagogický cíl, tedy jakási vize k absolventským rolím jednotlivých studentů i celkové
poslání inscenace.
Informační technologie
Důležitou součástí komunikace ve školním roce 2011/2012 jsou informační technologie. Je
prováděn pravidelný servis výpočetní techniky. Na základě komunikace s externí firmou, se
kterou byla započata spolupráce v roce 2012, je pravidelně konzultována možnost inovací a
zlepšení komunikačního systému. V rámci ISO již druhým rokem studijní oddělení usiluje o
zavedení studentského informačního systému (SIS).
Některé ze strategických záměrů školy, včetně zlepšování managementu kvality, spolupráce se
zahraničními partnery, komunikační strategie s klíčovými zákazníky atd., jsou nedílnou
součástí webových stránek školy. Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci jsou pravidelně
60
seznamováni s Politikou kvality školy na poradách a při seznámení s dokumentací systému
managementu kvality. S tímto je každoročně seznamována i Školská rada.
Propagační strategie ve školním roce 2011/2012
Poprvé v květnu a červnu 2012 jsme upozornili festivalem, který iniciovali sami studenti 2.
ročníku. Osvědčil se nový předmět Základy produkce, v němž vznikl projekt s názvem
PidFEST 2012. Studenti prezentovali celkem 14 představení, která byla ukázkou
studentské práce v rámci zveřejnění ve 2. a 3. ročníku. Zhruba polovina z nich měla
zároveň svoji derniéru. Významným dnem festivalu byl pátek 1.6.2012 – Mezinárodní den
dětí. Malí diváci a jejich rodiče měli možnost vidět celkem 4 pohádky, které hrají na jevišti
Pidivadla studenti VOŠH. Zábavný program pro děti doplnily klaunské férie v Letenských
sadech a program kouzelníka. Děti nejvíce ocenily doprovodný program, v němž si s pomocí
studentů si vytvořily sami zvířecí masky a korálkové náramky. Součástí PidiFESTu byla
anketa o nejlepší představení, v níž na pět set diváků hodnotilo uměleckou kvalitu
předvedených představení. Zvítězila inscenace Bláha a Vrchlická (M. Stieber), která vznikla
v rámci Ceny ředitelky školy, v níž byla oceněna Anna Kukuczková.
V červnu 2012 bylo v rámci strategie propagace Pidivadla a Vyšší odborné školy herecké
uspořádáno setkání s pedagogy a výchovnými poradci vytipovaných středních škol.
Předmětem setkání bylo zakomponování připomínek hostů do dramaturgického plánu
Pidivadla (tzv. vhodné dramaturgické tituly, které akceptují ŠVP).
Mezi další propagační aktivity patří Den otevřených dveří. Během tohoto dne jsou zájemci o
studium seznámeni se vzdělávacím programem VOŠH, s historií školy a uměleckým
kurikulem pedagogů, kteří budou studenty 1. ročníku vyučovat. Kromě prostor sídla školy
jsou přizváni do Pidivadla, kde mohou nejlépe posoudit výsledky tříletého odborného studia.
Další propagace činnosti a vzdělávacího programu probíhá prostřednictvím Facebooku. Ve
školním roce 2011/2012 pokládáme za nejvýznamnější informace ty, které přivedly do
Pidivadla nové diváky (Červený koberec a Zpovědnice) v rámci zcela nových pořadů, kdy
hostem večera byla známá osobnost a mohli jsme tudíž nabídnout i našim absolventům hezký
večer v Pidivadle. Přátelé školy se prostřednictvím Facebooku dozvídají o mimořádných
událostech (včetně ocenění) VOŠH.
Mezi ověřené strategie prezentace patří informovat zájemce o studium i diváky v Pidivadle
pomocí propagačních materiálů v tištěné podobě (Kulturní přehled, časopisy, fotografie,
brožury, letáky, programy, plakáty, nástěnky, samolepky atd.)
Ve školním roce 2011 škola vydala Bulletin 2011, který rozsáhlým způsobem dokumentoval
činnost VOŠH nejen z hlediska pedagogického vedení (M. Hrachovinová, P. Khek, T.
Fischerová), ale i z hlediska dramaturgické produkce v Pidivadle. Zajímavé byly i
volnočasové a zahraniční aktivity našich studentů. Ve školním roce 2012 nebyl zatím Bulletin
vydán.
Mezi významné propagační aktivity patří pouliční divadlo, jehož fenomén zkoumají studenti
VOŠH každý rok. V květnu 2012 bylo pouliční divadlo zahajovacím aktem PidiFESTu – 10
klaunů rozdávalo mezi produkcí program festivalu.
61
Segmenty trhu a aktuální informace o vývoji na relevantních trzích.
Škola definuje svou strategii na základě analýzy segmentu poskytovaných vzdělávacích služeb
v daném oboru, v oblasti vyššího odborného školství, která vychází z dlouholetých
manažerských a odborných zkušeností ředitelky školy, odborných znalostí pedagogických
pracovníků, již po profesionální a umělecké stránce garantují úroveň výuky.
Střednědobá strategie školy vychází z očekávání zákazníků ve smyslu profesního uplatnění na
trhu práce a v tomto smyslu jsou také neustále vyvíjeny a upravovány Vzdělávací programy.
Pokud nelze vzdělávací program okamžitě upravit, vedení školy operativně zařazuje
požadované kurzy do nepovinných předmětů VOŠH (kurz dabingu, kurz šansonu, kurz
nového cirkusu atp.).
Politika kvality a koncepce rozvoje školy je formulována na základě priorit, které vycházejí
z evaluační studie. Podstatu tvoří výsledky očekávání a požadavku uchazečů a studentů školy.
Strategie VOŠH vychází rovněž z minulých výročních zpráv a analýz zpráv auditorů, dále
z umělecké úrovně inscenací v Pidivadle, dále výkonových výsledků studentů z programu
Bakaláři a z výstupů k přezkoumání managementu.
Hodnocení úspěšnosti absolventů na trhu práce je významným ukazatelem výkonosti. Od
vzniku školy mapujeme všechny absolventy a jejich úspěšnost na trhu práce (viz např. příloha
č. 11) Klíčovým ukazatelem výkonosti pro toto měřítko vnímání jsou Ceny Thálie, v nichž
existuje objektivní srovnání. Mezi výrazné ukazatele výkonosti ve školním roce 2011/2012
patřil počet absolventských inscenací v Pidivadle.
V trendech ukazatelů výkonosti se zaměřujeme na studijní výsledky. Ve školním roce
2011/2012 u závěrečných zkoušek prospělo třináct studentů s vyznamenáním z celkového
počtu 32 absolventů. Z hlediska celkového studijního průměru a nejnižšího počtu absencí byli
finanční odměnou ohodnoceni tři studenti 2. ročníku a dalším nejlepším studentům bylo
umožněno navštěvovat kurz dabingu zdarma. Od nového školního roku 2012/2013 budou dle
Stipendijního řádu ze dne 22.2.2012 oceněni tři studenti finančně a pět dalších nejlépe
hodnocených dostane ocenění v podobě kurzu.
Důležitým kritériem jsou výsledky, kterých organizace dosahuje v uspokojování potřeb a
očekávání svého okolí na místní, státní i mezinárodní úrovni. Tato měřítka se týkají vnímání
organizace společností získaná například z veřejných průzkumů, článků v tisku a dalších
reflexí společnosti.
Mezi nejvýznamnější mimoškolní produkci ve školním roce 2011/2012 patří pohádky. Jejich
vzrůstající počet ve školním roce 2011/2012 dokládá motivaci studentů zúčastňovat se
mimoškolních akcí v rámci kontaktu s dětským divákem v procesu zveřejňování. Srovnáme-li
tento trend s elitní vysokou školou, nemáme oporu v relevantních výsledcích. Vzhledem
k tomu, že vedení VOŠH tyto aktivity shledává jako společensky prospěšné a významné,
uvolňuje ročně velké finanční prostředky na jejich realizaci. Jistě by se tato produkce dala
pořídit s nižšími náklady, avšak sledovaným kritériem je vysoká estetická hodnota
představení. S tím souvisí i výběr režisérů a výtvarníků pohádek. Vedení školy se zatím
nepodařilo přesvědčit MČ Prahy 7 k významnější spolupráci z hlediska propagace pohádek
(ani večerních představení) v místním HOBULETu.
62
Ve školním roce 2011/2012 výrazně vzrostla propagace i z hlediska srovnání s obdobnými
vyššími odbornými školami. Tento trend má jednoznačně vzrůstající charakter, který souvisí
s podmínkou zveřejnění v určité fázi jevištní praxe. Vnímání kvality školy také zvyšujeme
prostřednictvím zavedení certifikovaného systému řízení, jehož pozitivní přínos se začal
projevovat zejména v posledním školním roce. Škola vynakládá na proces zveřejnění nemalé
vlastní finanční prostředky, pohádky jsou kupříkladu bez grantových podpor, neboť svou
společenskou odpovědnost chápe škola ve smyslu vlastní podpory studentům a divákům,
v procesu zveřejnění pro obohacení pražského divadelního života.
Mezi významné ukazatele kvality patří Karty procesů, VOŠH je jediná herecká škola v ČR,
která Karty procesů rozpracovává a nemá v oblasti kurikula možnosti komparace. Ve školním
roce 2011/12 byly rozpracovány další Karty procesu Herectví s loutkou.
Co vede studenty ke studiu herectví na VOŠH?
Především vlastní odpovědnost k práci s talentem. Studenti jsou si vědomi toho, že na VOŠH
se začíná formovat jejich vztah k profesi, která je zároveň posláním. Nejde tedy o známku
jako takovou, ale o sebehodnotící vztah ke škole, která je soukromá – „Platíme si ji, ale
současně chceme získat prostřednictvím pedagoga herectví co nejvíce dovedností, rozvíjet
vlastní kreativitu včetně schopnosti zveřejnění před divákem“. Studenti chtějí studovat tento
obor i přesto, že demografická křivka v roce 2011/2012 patřila k nejnižším v českém školství.
Naším cílem je také to, aby se co nejvíce studentů snažilo během tří let studia herectví
přemýšlet o významu této profese pro společnost, a ne žít na její úkor v rámci vlastní
sebestřednosti. To, že mladý herec většinou svou profesi miluje, jeho práci tak činí i jeho
„koníčkem“. Ačkoliv to zní jako fráze, divadelní cena Thálie, kterou v loňském roce získal
náš absolvent Ladislav Špiner, je toho živým důkazem. Že byl v roce 2011 na ni opět
nominován, je vynikající vizitkou naší instituce.
VIZE
Krátkodobou prioritou s ohledem na současný pokles počtu potenciálních uchazečů na
jiných školách je zvyšování hodnoty dobrého jména školy, zkvalitnění její práce, zejména
v podobě uměleckých výsledků, snížení nákladů na chod školy a motivace stávajících
studentů i potencionálních uchazečů o studium. I ve školním roce 2011/2012 byly tyto
krátkodobé cíle průběžně sledovány a vyhodnocovány zejména na poradách vedení a
pedagogických konferencích.
Mezi střednědobé úkoly patří vytvoření nových vzdělávacích programů a zavedení
modulového systému a kreditového ohodnocení, jako výsledku vyhodnocení Karet
procesů všech předmětů současného vzdělávacího programu.
V dlouhodobých prioritách VOŠH se jedná o dobré a korektní společenské uplatnění
v rámci Prahy 4, Prahy 7, dále o spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, s MŠMT a
Asociací vyšších odborných škol. V červnu 2012 byla garantována stabilizace vyššího
odborného vzdělávání na MŠMT ČR, což je příslibem lepšího postavení pro vyšší odborné
školy v terciární sféře.
63
Dlouhodobou prioritou školy je spolupracovat s odborníky na systém řízení kvality.
Z hlediska vážného zájmu o zkvalitňování a zlepšování systému řízení je účast v soutěži
Národní ceny kvality ČR a ocenění titulem Úspěšná firma přiděleným Radou kvality
České republiky, s možností užívání do roku 2014 dalším důkazem, že škola je otevřený,
živý a tvořivý systém.
64
Přílohy :
Seznam příloh :
1) Zasedání školské rady VOŠH k Výroční zprávě Vyšší odborné školy herecké, s.r.o. za rok
2011 ze dne 5.10.2012
2) Výpis z obchodního rejstříku a školského rejstříku
3) Učební plány oborů vzdělávání (dobíhající a reakreditovaný učební plán)
4) Repertoár Pidivadla v divadelní sezóně v roce 2011/2012 – Pohádky
5) Repertoár Pidivadla v divadelní sezóně v roce 2011/2012 – Večerní představení
6) CERTIFIKÁT shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009
7) Certifikát NÁRODNÍ CENY KVALITY ÚSPĚŠNÁ FIRMA Vyšší odborná škola
herecká, s.r.o.
8) PIDIFEST - program
9) PIDIFEST – DĚTSKÝ DEN - program
10) Reflexe z tisku na mimoškolní aktivity studentů a pedagogů VOŠH (Patrik Šimůnek,
Galla Macků)
11) Úspěšní absolventi VOŠH
12) Reflexe z tisku na aktivity absolventů VOŠH
13) Poděkování VOŠH
65
Zasedání školské rady VOŠH k Výroční zprávě Vyšší odborné školy
herecké, s.r.o. za rok 2011 ze dne 5.10.2012
Přítomni za školskou radu: PhDr. Věra Kmochová, Bc. Eva Koubová, Bc. Iva Vomelová,
DiS., Karel Pokorný, DiS., Jan Komberec, Jakub Kropáček, Patrik Šimůnek, Lucie
Lichnerová, Veronika Bártová, Ivana Štréblová, Květa Plachetková
Dne 5. října se Školská rada VOŠH vyjádřila k Výroční zprávě VOŠH za školní rok
2011/2012:
Školská rada VOŠH kladně hodnotí:
 Školská rada kladně hodnotí opravy v Pidivadle, které byly provedeny během července
a srpna 2012. Byl oddělen herecký prostor od divácké části. Zvětšila se herecká šatna,
herci mají nově také vlastní toalety. Dále byly opraveny toalety pro diváky. Zkvalitnil
se povrch podia. Byly natřeny dveře a lavice v prostorech Pidivadla.
 Školská rada byla seznámena s projektem PERSONAPRAGUE, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním
rozpočtem České republiky. Tento projekt podporuje zaměstnanost absolventů do 26
let na území hlavního města Prahy. V rámci PERSONAPRAGUE byl přijat do
Pidivadla jako osvětlovač-zvukař, pracovník technického provozu nový zaměstnanec
Karel Zedník. Vzhledem k tomu, že bylo nutno posílit tým Pidivadla, aby byly
zkvalitněny služby diváků a propagace, byla přijata také Perla Kotmelová (dlouholetý
pedagog loutkoherectví na VOŠH).

Školská rada kladně hodnotí udílení prospěchových stipendií. Studenti získávají
stipendium na základě bodových výsledků z prospěchu a docházky do hodin
teoretických a praktických předmětů. Stipendium je udělováno vždy na konci školního
roku dle součtu bodů za zimní i letní semestr v částce 3000 Kč, 2000 Kč a 1800 Kč.
Studenti, kteří se umístili na 4. – 5. místě v hodnocení, měli možnost zdarma
navštěvovat kurz dabingu. Školská rada kladně zhodnotila, že bylo dodrženo vedením
udílení stipendií jako motivačního prvku studia na VOŠH.

V roce 2010/2011 doporučila školská rada, aby byl dán režiséru Pavlu Khekovi ve
školním roce 2011/2012 větší prostor pro uvádění jeho dramaturgicky i režijně
zajímavých představení. Proto vedení školy rozhodlo, že k tomuto kroku přihlédne při
výběru ceny ředitelky školy. Cena ředitelky školy je nenárokové motivační ohodnocení
pro studenty, kteří v průběhu vzdělávání na VOŠH prokazují vynikající studijní
výsledky a talent, nebo ocenění pro pedagogy za výjimečný přínos v dramaturgii a režii
Pidivadla. Tato cena je udělována max. jednou ročně. Cenu v tomto roce získal
herecký pedagog třetího ročníku režisér Pavel Khek. Který se svými studenty na
základě ocenění nastudoval hru We are the Talents!, která je ceněna nejen Školskou
radou, ale i laickou veřejností. Školská rada shledává důležité to, že i na základě Ceny
ředitelky mohou být ještě v průběhu roku zváni divadelní ředitelé a umělečtí šéfové,
což znamená možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Kromě toho tato inscenace je
obohacením repertoáru Pidivadla.
66

Školská rada shledala hospodaření školy bez vad a schválila návrhy na úsporná
opatření. Školská rada byla seznámena s hospodařením školy ve školním roce
2011/2012, a to nejen s příjmy a výdaji z dotací, ale i ze školného.

Školská rada také pozitivně zhodnotila oživení předmětu Moderování prezentací
v Pidivadle s názvem Červený koberec a Zpovědnice. Studenti pokládají možnost
prezentace v předmětu moderování za účinné uvedení teoretických znalostí do praxe,
navíc si musí mnoho informací přečíst a seznámit publikum s hostem večera.

Školská rada ocenila projekt 2. ročníku vytvořený v hodinách Základy produkce pod
vedením pedagoga Jakuba Matějky PidiFEST. Ocenila ho jak z hlediska propagace
Pidivadla a školy, tak i vzhledem k významu pro studenty samotné („rituální“ předání
divadla nižším ročníkům atp.). Zahajovací ročník motivoval studenty k dalšímu
zkvalitňování projektu a propojení aktivit našich studentů s podobnými aktivitami
studentů DAMU.

Školská rada doporučuje pokračovat se spolupráci s Evou Miláčkovou a Gustavem
Bubníkem v rámci kurzu dabingu.
 Zatímco v loňském roce nemohlo vedení vyhovět studentům ve využívání studovny,
bez přerušení výukou, v letošním školním roce studijní oddělení zohlednilo tento
požadavek.
 Kladně zhodnotila, že bylo v plné míře dodrženo motivování studentů i pedagogů,
zejména zveřejňování klauzur pro další praktické předměty (zpěv, moderování,
pohyb). Tento princip vedl ke snížení absencí studentů a k lepší možnosti je
klasifikovat.
Školská rada VOŠH záporně hodnotí:

Školská rada záporně hodnotí, že vedení školy dostatečně nevyhodnotilo docházku
(nedocházku) některých studentů, a nevyvodilo z toho patřičné závěry. Cítí, že toto
chování poškozuje dobré jméno školy (Stehlík, Kraiczy, Rykr, Wronková). Pokládají
za špatný příklad pro ostatní studenty, když není student vyloučen, tak jak je uvedeno
ve smlouvě.
 Vzhledem k opakovaným připomínkám na rozdíly v talentu mezi studenty
v jednotlivých hereckých skupinách, přistoupila ředitelka školy k zavedení hodnocení
studenta pedagogem hlavního oboru - herectví dané skupiny. Pedagog má právo a
povinnost zhodnotit práci každého studenta a rozhodnout, zda má student ve studiu
pokračovat. Pedagog hodnotí studenta po prvním zveřejnění před diváky – klauzurách.
Rozhodnutí pedagoga bude revidováno pedagogickou radou.
 Školská rada otevřela problém úklidu, který se řešil se Školskou radou v únoru 2011.
Ředitelka zajistila zvýšenou kontrolu výukových prostor, ale zároveň požádala
Školskou radu, aby apelovala na studenty stran přezouvání.
 Studenti žádají nápravu po vedení školy vzhledem k zneužívání návykových látek
(cigaret) některými studenty. Bylo zjištěno, že někteří studenti kouřili opakovaně na
67
balkonu pavilonu 1. V případě, že bude určen viník, bude ze studia vyloučen.
Ředitelka školy zabezpečila operativně přednášku „O škodlivosti kouření“.
 Školská rada záporně hodnotí špatnou koordinaci při sestavování „fermanů“ pro
zkoušky a představení v Pidivadle. Bylo doporučeno, aby obě strany lépe
komunikovaly. Vedoucí Pidivadla požaduje včasné a písemné předání podkladů od
studentů.
Školská rada VOŠH doporučuje:

Důsledněji dbát na docházku a studenty s vyšší absencí vyloučit ze studia, nebo jim
nabídnout opakování ročníku. Školská rada pociťuje potřebu precedentního trestu, neboť
vysoká absence některých studentů ovlivňuje výuku i u ostatních studentů. Rovněž pro
zápočty požaduje školská rada jasná a pevná pravidla a jejich důsledné dodržování.

Školská rada doporučuje, aby vedení školy zohlednilo a dbalo na dodržování etického
kodexu studenta VOŠH. Znovu byl uveden precedentní případ Lukáše Tvrzníka.

Školská rada doporučuje i nadále hledat partnerskou VŠ, kde by mohli absolventi VOŠH
složit bakalářské zkoušky s uznáním většiny předmětů z VOŠH.

Školská rada doporučila vedení školy hledat další partnery jak v oblasti škol, tak
případných zaměstnavatelů.
68
69
70
71
72
UČEBNÍ PLÁN VOŠH
Kód a název oboru vzdělávání:
Vzdělávací program:
82 – 47 – N/01 Dramatické umění
Herectví a moderování
vyšší odborné vzdělávání – tříleté, denní
Počet vyučovacích týdnů
Názvy a kategorie
Vyučovacích předmětů
16 / 16
16 / 16
1. ročník
zimní
období
letní
období
16 / 14
2. ročník
zimní
období
3. ročník
letní
období
zimní
období
letní
období
Hodiny
celkem
Povinné vyučovací předměty
Cizí jazyk*
Hl. obor – Herecká výchova
Jevištní praxe
Umělecký přednes
Hlasová výchova I.*
Hlasová výchova II.* – Ortoepie
Hlasová výchova III.* – Jevištní řeč
Hudební a pěvecká příprava
Pohybová výchova
Jevištní pohyb
Moderování I.* – Autorský seminář
a stylistika
Moderování II*. – Rétorika
Moderování III.*
Práce s mikrofonem
Psychologie
Základy pedagogiky
Základy produkce
Dějiny divadla*
Kapitoly z estetiky divadla a filmu
Teorie divadla
Diplomový seminář
2
8
2
1
2
1
5
2
2
8
2
1
2
1
5
2
2
5
6
2
1
2
1
4
2
2
5
6
2
1
2
1
4
2
2
5
9
1
2
1
3
2
2
5
9
1
2
1
3
2
188
566
462
128
94
64
124
94
378
188
1
1
2
2
-
-
96
1
2
2
2
-
1
2
2
2
-
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
3
2
2
-
3
2
2
-
64
90
60
64
64
32
188
64
64
64
2
2
2
2
2
2
-
-
-
-
64
64
64
33
33
35
35
34
34
Povinně volitelný předmět
Interpretační seminář
Současná divadelní praxe
Tvořivá dramatika
Týdenní hodiny
celkem
Schválilo MŠMT dne 9.3.2010 pod čj. 28 100/2009-23 pro Vyšší odbornou školu hereckou s.r.o.,
Praha 4, Michelská 6/23.
Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. – III.), dějiny divadla, hlasová výchova
(hlasová výchova I. – III
73
UČEBNÍ PLÁN VOŠH
Kód a název oboru vzdělávání:
Vzdělávací program:
82 – 47 – N/03 Dramatické umění
Herectví s loutkou
vyšší odborné vzdělávání – denní forma v délce tří let
Počet vyučovacích týdnů
Názvy a kategorie
vyučovacích předmětů
16 / 16
16 / 16
1. ročník
zimní
období
16 / 14
2. ročník
letní
období
zimní
období
3. ročník
letní
období
zimní
období
letní
období
Hodiny
celkem
Povinné vyučovací předměty
Cizí jazyk*
Herectví s loutkou – hl. obor
Jevištní praxe
Herecká výchova
Vztah k předmětu
Divadlo masek
Loutkové div. jednoho herce
Párové loutkové divadlo
Černé divadlo
Hlasová výchova I.*
Hlasová výchova II. - Jazyk,
ortoepie a stylistika *
Hlasová výchova III. -Jevištní
řeč *
Pohybová výchova
Jevištní pohyb
Hudební a pěvecká příprava
Práce s mikrofonem
Kapitoly z estetiky divadla a
filmu
Dějiny divadla I. *
Dějiny divadla II. - Dějiny
světového lout. divadla*
Dějiny divadla III. - Dějiny
českého loutkového divadla*
Pedagogika a psychologie I.
Psychologie *
Pedagogika a psychologie II. Základy pedagogiky *
Technologická propedeutika
Scénografická propedeutika
Dramaturgická propedeutika
Režijní propedeutika
Současná divadelní praxe
Diplomový seminář
2
6
2
2
2
1
2
6
2
2
2
1
2
6
6
2
2
2
1
2
6
6
2
2
2
1
2
6
8
1
2
1
2
6
8
1
2
1
188
564
432
158
64
64
60
64
64
94
2
2
-
-
-
-
64
-
-
1
1
1
1
62
4
2
1
-
4
2
1
-
3
2
1
-
3
2
1
-
2
2
1
2
2
2
1
2
284
188
94
60
2
2
-
-
-
-
64
2
2
2
2
2
2
188
2
2
-
-
-
-
64
-
-
1
1
-
-
32
1
1
1
1
-
-
64
-
-
-
-
2
2
60
2
-
2
-
2
-
2
-
2
1
2
1
32
32
32
32
60
30
74
Povinně volitelný předmět
Tvořivá gramatika
2
2
-
-
-
-
Interpretační seminář
2
2
-
-
-
-
64
Týdenní hodiny
35
35
34
34
35
35
3258
celkem
Schválilo MŠMT dne 27.5.2010 pod čj. 29 913/2009-23 pro Vyšší odbornou školu hereckou s.r.o.,
Praha 4, Michelská 6/23.
* – předměty jsou součástí absolutoria: cizí jazyk, hlasová výchova (hlasová
výchova I. - III., dějiny divadla (dějiny divadla I. - III.) a pedagogika a
psychologie (pedagogika a psychologie I. - II.)
Poznámky k učebnímu plánu včetně konkretizovaných podmínek pro postup do vyššího ročníku,
přehled využití týdnů v jednotlivých obdobích s vyznačením činností
Poznámky:

Individuální výuka: hlasová výchova I., hudební a pěvecká příprava

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným
vzdělávacím programem pro příslušný ročník. V případě, že nelze studenta hodnotit ze
závažných důvodů, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení studenta
ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období.

Učební plán zohledňuje nutnost domácí přípravy a domácího tréninku v těch předmětech,
které toto specifikum umožňují. Domácí příprava a trénink probíhá mimo vyučování na základě
pokynů pedagoga.
75
UČEBNÍ PLÁN VOŠH
Schválilo MŠMT dne 25.6.2002 pod čj. 21 976/2002-23 pro Vyšší odbornou školu hereckou s.r.o.,
Praha 4, Michelská 6/23
Kód a název studijního oboru: 82 – 47 – N / 005 Dramatické umění a moderování
Zaměření: Dramatické umění a moderování
Vyšší odborné studium – tříleté, denní
Počet vyučovacích týdnů
Názvy a kategorie
Vyučovacích předmětů
16
16
16
1. ročník
2. ročník
3. ročník
zimní obd. letní obd.
zimní obd. letní obd.
zimní obd. letní obd.
Počet
hodin
Celkem
Povinné vyučovací předměty
Cizí jazyk
2
2
2
2
2
2
6
Hl. obor – herecká výchova
8
8
5
5
5
5
18
Hlasová výchova
1
1
1
1
1
1
3
Pohybová výchova
5
5
4
4
3
3
12
Umělecký přednes
2
2
2
2
-
-
4
Hudební a pěvecká příprava
1
1
1
1
1
1
3
Rétorika
-
-
2
2
-
-
2
Práce s mikrofonem
-
-
-
-
2
2
2
Jevištní praxe
-
-
6
6
9
9
15
Moderování
-
-
-
-
3
3
3
Jevištní pohyb
2
2
2
2
2
2
6
Dějiny divadla
2
2
2
2
2
2
6
Estetika
2
2
1
1
-
-
3
Psychologie
1
1
1
1
-
-
2
Ortoepie
2
2
-
-
-
-
2
Interpretační seminář
2
2
2
2
-
-
4
Autorský seminář a stylistika
1
1
2
2
-
-
3
Současná divadelní praxe
Diplomový seminář
2
-
2
-
-
-
2
2
2
2
Celkem
33
33
33
33
32
32
98
76
UČEBNÍ PLÁN VOŠH
Kód a název studijního oboru: 82 – 47 – N / 006 Loutkářské umění
Zaměření: Herectví s loutkou
Vyšší odborné studium – tříleté, denní
Počet vyučovacích týdnů
16
16
Názvy a kategorie
Vyučovacích předmětů
1. ročník
2. ročník
16
3. ročník
zimní obd. letní obd. zimní obd. letní obd. zimní obd. letní obd.
Počet
hodin
Celkem
Povinné vyučovací předměty
Cizí jazyk
Herectví s loutkou – hl. obor
Herecká výchova
Vztah k předmětu
Divadlo masek
Loutkové div. jednoho herce
Párové loutkové divadlo
Černé divadlo
Orientální loutkové divadlo
Hlasová výchova
Pohybová výchova
Jevištní pohyb
Hudební a pěvecká příprava
Práce s mikrofonem
Jevištní praxe
Specifika loutkového divadla
Estetika
Dějiny divadla
Dějiny svět. loutkového div.
Dějiny českého loutkového d.
Psychologie
Jazyk, ortoepie a stylistika
Technologická propedeutika
Scénografická propedeutika
Dramaturgická propedeutika
Režijní propedeutika
Současná divadelní praxe
Diplomový seminář
Celkem
2
6
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
4
2
35
2
6
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
4
2
35
2
6
2
2
2
1
2
2
1
6
1
2
2
1
2
34
2
6
2
2
2
1
2
2
1
6
1
2
2
1
2
34
2
6
2
2
1
2
2
1
2
9
2
2
2
35
2
6
2
2
1
2
2
1
2
9
2
2
2
2
37
6
18
6
2
2
2
2
2
2
3
6
6
3
2
15
2
3
6
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1
105
Schválilo MŠMT dne 25.6.2002 pod čj. 21 976/2002-23 pro Vyšší odbornou školu hereckou s.r.o., Praha 4, Michelská 6/23.
77
Pohádky na repertoáru Pidivadla v divadelní sezóně 2011/2012
HRANÍ O ČERVENÉ KARKULCE
Pavel Polák
Režie: Perla Kotmelová
Pohybová spolupráce: Lucie Albrecht
Scéna: Ivan Antoš, Rudolf Jirek
Loutky: Václav Krčál
Hudba: Vítězslav Hádl
Několik mladých lidí najde opuštěnou, odřenou skříň. K jejich překvapení v
sobě skrývá poklad - nádhernou krajinu a několik loutek. Co s nimi? Když
loutky, tak pohádka! Když pohádka, tak ta o Červené Karkulce. Ale jak ta
pohádka vlastně je? Herci střípek ke střípku sestavují příběh děvčátka, babičky,
myslivce a zlého vlka? Kdyby však v sále neseděli vše znalí diváci, asi by
pohádka nevznikla. A tak s pomocí fantazie, několika loutek, písniček a hlavně
s dětskou reakcí nakonec oslaví Karkulka s babičkou svátek. A tak ta stará,
odřená skříň našla svůj smysl.
Hrají: Tomáš J. Reš, Dan Kranich, Tereza Pachtová, Eva Pechová, Zuzana
Smutková
HRA O PEJSKOVI A KOČIČCE
Josef Čapek/ Karel Makonj, Karel Vostárek
Režie: Karel Vostárek
Loutky: Václav Krčál
Hudba: Vratislav Šrámek
Povídání o Pejskovi a Kočičce Josefa Čapka, se nám stalo předlohou pro
laskavě úsměvný vhled do soužití těchto dvou protikladných
temperamentů. Naši hrdinové prožívají na jevišti veselé i horké chvilky,
při mytí podlahy a pečení svého pověstného dortu. Nechybí ani
„vyprávění“ Kočičky o Pyšné noční košilce.
Hrají: David Garcy, Zuzana Fricová a Jana Macíčková
KOCOUREK MODROOČKO
Josef Kolář/ Petr Prchal/Marek Eben
Režie: Tereza Karpianus
Scéna: Alžběta Hanzlová
Kostýmy: Alžběta Hanzlová
Hudba: Marek Eben
Dramatizace: Petr Prchal
Pěvecká spolupráce: Galla Macků
Pohybová spolupráce: Katarína Rampáčková
Měsíc na nebi dorůstá a na střeše se schází krásné kočky,
78
rošťácká koťata, bojem ošlehaní kocouři i šviháčtí mackové. A mezi nimi modrooký rozumbrada - kocourek
Modroočko, který si o svých dobrodružstvích vede tajný deník. Přijďte do něj nahlédnout!
Hrají: Martin Čarný, Kateřina Kryčová, Tereza Kaucká, Filip Kráčmár, Karel Byczanski, Přemysl Bílek, Nikola
Rejlová a Jan Komberec
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Marka Míková
Režie: Marka Míková
Výroba loutek a scény: Václav a Marcela Krčálovi
Hudba: skupina Zuby Nehty
Korepetice: Petra Bílková
Výpravné loutkové představení na motivy klasické pohádky s živou hudbou
a mladými herci je plné humoru a také romantiky. Všichni milujeme
pohádky, protože milujeme příběhy o lásce, hrdinských činech a o vítězství
dobra nad zlem. Zlá kletba a liská zloba Růženku znovu zakleje, ale láska ji
opět probudí k životu, protože láska je silnější, než smrt.
Hrají: Ondřej Brejcha, Nela Friebová, Dagmar J. Gerová, Tomáš J.
Reš, Dan Kranich, Tereza Pachtová, Michal Šturman
STRAŠIDÝLKA
Marta Dietrich Dvorská
Režie: Perla Kotmelová
Návrh loutek: Perla Kotmelová, Eva Bláhová
Výprava: Eva Bláhová
Hudba: Pavel Bělík
Choreografie: Lucie Albrecht
Pohádku plnou strašidýlek o tom, že se i strašidýlka můžou bát a jaká dobrodružství mohou spolu zažít.
Přijďte se podívat do PiDivadla, třeba zjistíte, že nějaké to strašidlo máte doma i vy.
Hrají: Bílek Přemysl, Fricová Zuzana, Garcy David, Rjapošová Petra
MALÁ ČARODĚJNICE
Otfried Preussler/ Jan Novák/ Jan Novák
Režie: Hana Zezulová
Scéna: Renata Lhotáková
Hudba: Pavel Jurkovič
Pedagogické vedení: Karel Vostárek
Loutky: Renata Lhotáková
Pohádkový příběh o tom jak je důležité mít věrného
přítele. Jak je důležité mít někoho, kdo dokáže poradit,
ale také vynadat, když něco pokazíte - o tom je volná
79
adaptace známé pohádkové knížky „Malá čarodějnice“ od Otfrieda Preusslera.
Hrají: Fricová Zuzana, Garcy David, Macíčková Jana, Schubertová Lucia, Sovová Veronika, Tvrzník Lukáš
O DLOUHÉM, ŠIROKÉM A BYSTROZRAKÉM A TAKY
KAŠPÁRKOVI
Karel Jaromír Erben/ Karel Makonj/ Jan Novák
Režie: Hana Zezulová
Scéna a loutky: Ivan Antoš
Pedagogické vedení: Karel Vostárek
Hudba: Jan Matásek
Klasická česká pohádka, klasické pimprlové divadlo s klasickými
marionetami a klasickou postavou loutkového divadla - Kašpárkem, to vše
ve známém příběhu o třech tovaryších, jejichž podivuhodné vlastnosti
pomohou princi osvobodit princeznu z moci zlého čaroděje. A že
Kašpárkův důvtip a organizační talent taky přijdou ke slovu, tím si můžete
být jisti, stejně jako délkou Dlouhého, bystrým okem Bystrozrakého a
zavalitostí Širokého.
Hrají: Fricová Zuzana, Garcy David, Macíčková Jana, Schubertová Lucia,
Sovová Veronika, Tvrzník Lukáš
80
Večerní představení na repertoáru Pidivadla v divadelní sezóně
2011/2012
COMMEDIA FINITA
Viktorie Hradská
Režie: Renata Klečková
Kostýmy, scéna: Jaroslava Raburdová
Monodramatická hra současné autorky, překladatelky, manažerky Viktorie Hradské
je výpovědí čtyř žen (učitelky zpěvu, uklízečky, placené společnice, komorné), které
byly určitým způsobem blízké Emě Destinnové.
Hraje: Jana Trojanová
TULENÍ ŽENA
Sue Glover/ David Drozd
Režie: Lucie Málková
Pedagogické vedení: Tomáš Petřík a Pavel Khek
Pohybová spolupráce: Jindřiška Křivánková
Výprava: Anna Forstová
Hudba: Daniel Čámský
Tulení žena je poměrně komorní hrou, která zachycuje
osudy několika podivínů žijících v izolaci průmyslového
pobřeží - mimo normální společnost. Hlavní hrdinkou je dívka Rona, která při svém oblíbeném, ale nebezpečném
nočním koupání náhle vystoupila z moře přímo do rukou místního pytláka Alexe Greye.
PANIKA
Rafael Spregelburd/ Martina Černá
Režie: Zuza Páleníková
Výprava: Karel Vlček a Zuza Páleníková
Pedagogické vedení: Karel Vlček a Hana Seidlová
I mrtví mají strach, strach z toho osudného okamžiku
náhlého prozření, kdy pochopí, že jsou mrtví a že mrtvými
zůstanou navždycky. A živí se jednoduše bojí všeho.
Všeho. Bez preferencí a bez jistot
TANEC NA KONCI LÉTA
Brian Friel/ Otto Ornest
Režie: Kateřina Macháčková
Hudební spolupráce: Eduard Feuereis
Pedagogické vedení: Jitka Sedláčková a David
Vejražka
Choreografie: Eva Kodešová a Radek Zima
81
Průvodce příběhem nás zavádí do r. 1936 do malého domku v zapadlém vesnickém údolí na „smaragdovém“
ostrově, do doby, kdy byl sám malým chlapcem Michaelem, který žil se svou neprovdanou matkou Chris a jejími
sestrami, jež den co den sváděly prostý, nehrdinský a nepatetický zápas o přežití v končinách, kde chyběly
příležitosti jak pro lásku, tak i pro práci.
ROZMARNÝ DUCH
Noël Coward/ Eva Bezděková
Režie: Zuzana Páleníková
Výprava: Tereza Rumlenová
Pedagogické vedení: Jitka Sedláčková, David
Vejražka
Vulgárně erotická fraška s prvky hororu o tom, že je
lepší nechat své EX odpočívat v pokoji. "Hypnóza?
Hovno." "Nedá se nic dělat, musím do transu."
"Dotknout se tě nemohu. Možná je to prozatím lepší."
LÁSKA ČI LOGIKA ANEB ČTYŘIKRÁT CAMI
Pierre - Henri Cami/ Jiří Konůpek
Dramaturgie textu, výprava a režie: Karel Vostárek
Hudba: Jan Matásek
Pedagogické vedení: Hana Zezulová
Loutky: Karel Vostárek, Klára Š. Vostárková, Zuzana Štanclová,
manželé Krčálovi
Milé dámy také drazí páni, tklivé historie máme tu. Naslouchejte
proto našim písním co budeme pro vás hráti tu. Palestinou projdem
křížem krážem, do pralesa vstoupíme a hned. Lásku synovskou vám
tu ukážem, nehynoucí věrnost jak by smet.
DNES VEČER: LOLA BLAU
Georg Kreisler/ Luboš Šterc/ Ivo Fischer
Režie: Rita Jasinská
Výprava: Rita Jasinská
Textová spolupráce: Ivo Fischer
Klavírní doprovod, korepetice: Zdeněk Dočekal
Choreografie: Lucie Albrecht
Komorní muzikál vypráví kabaretní formou a mrazivě naivním stylem o tom
úseku 20. století, po němž už svět nemohl být stejný jako předtím.
Hrají: Kateřina Pindejová, Karel Pokorný
82
NŮŽKY NA DRŮBEŽ
Fausto Paravidino/ Kateřina Bohadlová
Režie: Pavel Khek
Výprava: Michal Syrový
Pohybová spolupráce: Radim Vizváry
Hlasová spolupráce: Miroslav Dvořák
Pedagogické vedení: Pavel Khek a Tomáš Petřík
Výroba scény: Jiří Knápek a Josef Kindl
Jedno zazvonění u dveří změní Marcovi Parodimu
celý život. Nezvaný host, Paolo Ferri, se u Marca
chová jako doma, nechá si uvařit kávu a hlavně – je to
vrah. Když u Marcových dveří zazvoní druhý nezvaný
host, Paolo Ferri ho nemilosrdně zastřelí, zatímco mu Marco připravuje v kuchyni kávu. Mrtvola na podlaze a
vrah fuč.
RODINNÁ ZÁLEŽITOST
Ray Cooney/ Břetislav Hodek
Režie, výprava: Zuzana Páleníková
Pedagogické vedení: Karel Vlček a Hana Seidlová
Tato bláznivá komedie se odehrává v londýnské nemocnici
svatého Ondřeje pár dnů před Štědrým dnem.
Těsně před důležitou přednáškou oznámí doktoru Davidu
Mortimorovi jeho bývalá milenka Jane, že s ním má (nyní již
dospělou) dceru Leslie. Davidova snaha vyhnout se přiznání k
otcovství vede k improvizovaným výmluvám a výmyslům
vytvářející stále nové a komplikovanější zápletky. Přísná ředitelka nemocnice, Davidova manželka, policejní
seržantka, nemocniční personál i zvědavý a trochu naivní kolega Hubert, mu celou situaci spíš komplikují, než
aby ji ulehčili. Jak tohle asi dopadne?
VYUČOVÁNÍ DONY MARGARIDY
Robert Athayde/ Valeria Sochorovská a Karel
Vondrášek
Režie: Karel Kříž
Hudba: Vladimír Franz
Výprava: Kristina Matre
Pohybová spolupráce: Ludmila Bílková
Monodrama pro věčné učitele a studenty. Nejslavnější
donou Margaridou, která obecenstvo považuje za
"své" žáky, byla Annie Girardotová, pro niž brazilský
autor Roberto Athayde hru napsal. V Pidivadle se
v titulní roli představí Jaromíra Mílová.
83
LYSISTRATA
Aristofanés/ Vladimír Šrámek
Režie: Rita Jasinská
Hudba: Zdeněk Dočekal
Texty písní: Robin Král
Choreografie: Lucie Albrecht
Pedagogické vedení: Kateřina Pindejová
Pěvecká spolupráce: Galla Macků
Hlasová spolupráce: Miroslav Dvořák
Scénografie: Natalie Matvijenková
Realizace kostýmů: Vlasta Plíhalová
Technická spolupráce: Přemysl Bílek
Mírně obscénní antická komedie přetavená do vášnivého muzikálu!
Jsou ženy bezbranné jen proto, že nemají zbraně ze železa?
A která válka bude pro Athénské muže obtížnější? Ta proti Spartě, nebo ta s jejich vlastními ženami?
Zkrátka a dobře:
„Starejte se, ať se vášeň řádně nasytí!
Jenom tak se vystříháte krveprolití.“
WE ARE THE TALENTS!
Helena Eliášová
Režie: Pavel Khek
Pěvecká spolupráce: Eliška Weissová
Choreografie: Libuše Králová, Svatava Milková
Pedagogické vedení: Tomáš Petřík
Klavírní doprovod: Linda Winterová
Bláznivá hudební komedie divákům odkrývá zákulisí mediálního fenoménu dnešní doby, talentových soutěží.
Šest finalistek zcela rozdílných charakterů doufá, že jim výhra v soutěži změní život, že jejich starý život vymaže
a otevře dveře do zářivé budoucnosti.
VĚŘTE, NEVĚŘTE
KOLEKTIVNÍ REŽIE a Jiří Fréhar
Pedagogické vedení: Vlasta Žehrová a Jiří Fréhar
Hudba: kapela the Hematom
Výroba rekvizit: Tomáš J. Reš
Výtvarná spolupráce: Tereza Pachtová
Loutky: R. a M. Lhotákovi
Autorské představení posluchačů druhého ročníku
pod pedagogickým vedením Vlasty Žehrové a Jiřího
Fréhara. Koláž příběhů, nad kterými divák nevěřícně
kroutí hlavou tak dlouho, až uvěří.
84
SESTUP ORFEŮV
Tenneessee Williams/Jan Grossman/Jiří Kolář/Eva Prchalová
Režie a výběr hudby: Aleš Bergman
Dramaturgie: Eva Prchalová
Pedagogické vedení: Aleš Bergman, Eva Prchalová
Scéna a kostýmy: Pavla Kamanová
Maloměstské prostředí plné pokrytectví, závisti, klepů a skrytých vášní.
Odlišnost jako zdroj konfliktů... Včera stejně jako dnes, ať už na americkém jihu
nebo českém severu.
DÁMSKÝ KREJČÍ
Georges Feydeau/ Michal Lážňovský
Režie, scéna a kostýmy: Mikuličky
Hudba: Alexander Kaška
„Dámský krejčí“ je rozverným příběhem lékaře, který s neobyčejnou invencí
skrývá četné nevěry před svou důvěřivou manželkou a podezíravou tchyní. Aby
svá milostná dobrodružství co nejvíce utajil, pronajme si pro schůzky byt bývalou krejčovskou dílnu. Okolnosti ho ale přinutí předstírat, že je dámským
krejčím.
BLÁHA A VRCHLICKÁ
Mirko Stieber
Režie: Ivana Wojtylová-Mikulčíková
Režijní supervize: Karol Suzska
Komedie Bláha a Vrchlická je příběhem muže a ženy, ke kterým
osud nebyl příliš milostivý, ale oni přesto neztrácejí naději, víru
a odvahu dát svým nelehkým životům nový smysl. „Dobrý den! Nechtěl byste mi, Bláho, udělat dítě?“ Zeptá se
slečna Vrchlická pana Bláhy pod skokanským můstkem. Ten, takovým návrhem zaskočený a uražený, nejdříve
odmítne. Ale i on, rozvedený a vážným úrazem připravený o své sny, zatouží po synovi, který by měl lepší osud
než on a dokázal to, co se jemu už nepodaří – vyhrát olympijské hry ve skoku na lyžích.
HYSTERIKON
Ingrid Lausund/ Tereza Durdilová-Synková
Režie: Pavel Khek
Scéna: Michal Syrový
„Kupovat a být koupen, prodávat a být prodán, nic nového.
Platí se penězi, kartou, šekem, jako obvykle; ale také sny, ctí,
důstojností, přesvědčením, přátelstvím, dětmi, manželstvím. To
vše a mnohé další v našem supermarketu Svět.“
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
NĚKTEŘÍ NAŠI ABSOLVENTI
Tereza Kostková (1976)
Moderátorka a herečka
Na Vyšší odborné škole herecké studovala v letech 1994-1997 pod
pedagogickým vedením Elišky Balzerové a Ivana Jiříka. Byla v angažmá v
Západočeském divadle Cheb a od roku 1999 je stálou členkou Divadla pod
Palmovkou (mj. Edith a Marléne, Ubohý vrah, Višňový sad, O myších a lidech).
Objevila se např. v televizních seriálech Pojišťovna štěstí, Četnické humoresky a
Bazén. S Markem Ebenem moderovala v České televizi taneční soutěž
StarDance a s Milanem Šteindlerem na Nově pořad Clever. Diváci ji mohou právě
vidět v seriálech Cesty domů, Obchoďák a další.
Aleš Cibulka (1977)
Moderátor
Pod pedagogickým vedením Veroniky Žilkové absolvoval VOŠH roku 1998. Od roku
1997 se objevuje na televizních obrazovkách – moderoval Snídani s Novou, Dobré
ráno s ČT, přímý přenos vyhlašování výsledků ankety TýTý (2003, 2004) a mnoho
zábavných soutěží a pořadů (Baťoh, Volejte učiteli, Legendy televizní zábavy, Pokr, O
češtině). Je autorem životopisných knih o Nataše Gollové a Zdence Sulanové,
každoročně vydává Cibulkův stolní kalendář pro pamětníky. Dvakrát byl v kategorii
Moderátor nominován na televizní cenu Elsa.
Laďka Něrgešová (1976)
Herečka a moderátorka
Pod vedením Veroniky Žilkové a Oldřicha Víznera absolvovala Vyšší odbornou školu
herectví roku 1998. Již během studia moderovala v rádiu Kiss a věnovala se dabingu.
Po absolutoriu nastoupila v Horáckém divadle v Jihlavě (např. role v Dostojevského
Idiotovi). Moderovala v rádiu City a Frekvence 1, v České televizi pořad Letadlo a v
televizi Nova první dvě série Česko hledá SuperStar. V roce 2005 se objevila v roli
Ingrid ve filmu režiséra Filipa Renče Román pro ženy. Působí v rádiu Express, objevila
se mj. v seriálu Velmi křehké vztahy. Nyní moderuje reality show Farmář hledá ženu.
Lukáš Hejlík (1980)
Herec
Vyšší odbornou školu hereckou absolvoval pod vedením Jana Hartla, Evy
Hodinové a Heleny Glancové roku 2002, pedagogicky na něm působil
Otomar Krejča. Po absolutoriu nastoupil do angažmá v Jihočeském divadle
v Českých Budějovicích, poté v Městském divadle Brno. V divadle má za
sebou více než dvacet rolí, mezi nimi například Mortimer (Marie
Stuartovna), Isidoro (Poprask na laguně), Propertium (Cikáni jdou do nebe)
nebo Griffith (Jindřich VIII.). V seriálu Ošklivka Katka ztvárnil hlavní postavu Tomáše Meduny.
101
Anna Kulovaná (1981)
Herečka
Vyšší odbornou školu hereckou absolvovala v ročníku Jitky Smutné a Jana Vlasáka roku
2005. Již během svých studií hrála se zájezdovým divadlem Rity Jasinské, s kterým
spolupracuje dodnes. V televizi se objevila v seriálu Dobrá čtvrť v režii Karla Smyczka, kde
hrála jednu z hlavních rolí, a v nekonečném seriálu Velmi křehké vztahy.
Miroslav Dvořák (1975)
Herec, moderátor a zpěvák
Na Vyšší odborné škole herecké studoval v letech 1996-1999. Byl v angažmá v
Horáckém divadle v Jihlavě a Městském divadle v Mostě, hostoval v divadle pod
Palmovkou a v Národním divadle. Kromě činoherního hraní se také věnuje
opernímu a operetnímu zpěvu. Mimo jiné koncertuje se sólistkou Hudebního
divadla Karlín Gallou Macků. V Ordinaci v růžové zahradě ztvárňuje postavu
vyděrače Rudovského. Na VOŠH vyučuje hlasovou výchovu a jevištní řeč.
Marek Epstein (1975)
Herec a scénárista
Vyšší odbornou školu hereckou absolvoval v letech 1994 - 1997 v ročníku pod
pedagogickým vedením Petra Kostky a Libuše Švormové. Po absolutoriu vystudoval
scénáristiku a dramaturgii na FAMU. Přednáší na Filmové akademii v Písku, pracuje pro
televizi, byl nominován na Českého lva za nejlepší scénář za film Václav(2007).
V současné době byl vybrán do širší nominace na Oscara film Ve stínu, na jehož scénáři spolupracoval také
Marek.
Klára Doležalová (1973)
Herečka a moderátorka
Absolventským představením jejího ročníku na Vyšší odborné škole
herecké byly Hvězdy na jitřním nebi. Po absolvování roku 1997 hostovala v
kladenském divadle, dva roky působila v divadle Semafor. Od roku 1994
moderuje s Markem Ebenem pořad České televize O poklad Anežky
České. Moderovala magazín Sama doma a Snídani s Novou, pracovala
jako programová hlasatelka v ČT. V roce 1999 se v anketě TýTý o
nejpopulárnější osobnost televizní obrazovky, umístila v kategorii hlasatel na 2. místě.
Miroslav Šimůnek (1978)
Herec
Herectví na Vyšší odborné škole herecké studoval v letech 1997 - 2000 pod
pedagogickým vedením Mileny Steimasslové, Michala Pavlíka a Libuše Švormové. Hrál
hlavní roli v pohádkách Zdeňka Trošky Z pekla štěstí I a II, objevil se mimo jiné ve filmu
Početí mého mladšího bratra, od roku 2005 účinkuje v seriálu Ulice. Je v angažmá
v divadle Na Vinohradech.
102
Petr Mikeska (1975)
Herec a režisér
VOŠ hereckou absolvoval roku 1997. Ještě během studia nastoupil do angažmá v
Městském divadle v Mostě, poté byl angažován do Západočeského divadla v Chebu. Po
VOŠH vystudoval režii na DAMU. Režíruje, a také hraje v divadle v Mladé Boleslavi.
Radek Zima (1973)
Herec
V letech 1995 - 1998 studoval herectví na Vyšší odborné škole herecké v Praze pod
pedagogickým vedením Jaroslavy Tvrzníkové a Oldřicha Vlčka. Od roku 2003 je v angažmá
v Divadle pod Palmovkou. V televizi se mimo jiné objevil v hlavní roli televizního filmu Sjezd
abiturientů a v seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech.
Petr Konáš (1983)
Herec
V roce 2006 vystudoval herectví na Vyšší odborné škole herecké v Praze.
Hrál nejprve v Malém Vinohradském divadle, poté získal angažmá v divadle
Cheb. Širší veřejnost si ho oblíbila jako doktora Šamberu v seriálu Ordinace
v
růžové zahradě 2. Nyní účinkuje v seriálu Cesty domů.
Iveta Kořínková (1984)
Herečka, moderátorka
Na Vyšší odborné škole herecké studovala v letech 2004 – 2007 pod pedagogickým
vedením Jana Nebeského a Lucie Trmíkové. Působila v Pidivadle, kde jste ji mohli vidět
třeba ve hrách o Červené Karkulace či Rukojmí. Práci před kamerou si vyzkoušela v
různých komparsech. Od února 2008 nastoupila do Snídaně s Novou, kterou uvádí s
kolegou Tomášem Krejčířem. Od července působí na radiu DJ jako zprávař.
Ladislav Špiner (1977)
Herec
Vystudoval Vyšší odbornou školu hereckou v roce 1999. Už během studia hostoval v
Národním divadle v inscenaci Sen noci svatojánské v režii Jana Kačera a v Městském
divadle v Mladé Boleslavi. Do prvního angažmá nastoupil ve Slezském divadle v Opavě.
Po kratším intermezzu v Olomouci zakotvil ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde
se přes své mládí stal jednou z opor souboru. Za rok 2010 získal cenu Thálie pro
činoherce do 33 let. V roce 2011 se opět dostal do širší nominace.
Jakub Albrecht (1984)
Na Vyšší odborné škole herecké studoval v letech 2004 – 2007 pod
pedagogickým vedením Jana Nebeského a Lucie Trmíkové. Během studií si
získal dětské diváky v pohádce Hraní o Červené Karkulce. Svůj talent prokázal
103
v absolventských inscenacíh jako například Rukojmí či Tanec na konci léta. Po studiích získal angažmá v
Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárňuje hlavní i vedlejší role (Lakomec, Bábel aj.). Věnuje se novému cirkusu.
Barbora Mošnová (1985)
Vyšší odbornou školu absolvovala pod hereckým vedením Michala Pavlíka a Mileny
Steinmasslové. Svůj pěvecký, herecký a taneční talent prokázala v absolventské inscenaci
Cabaret, pod režijní taktovkou Michala Pavlíka. Získala angažmá v Horáckém divadle v
Jihlavě, kde ztvárňovala hlavní ženské role, hlavně na poli muzikálu (Kdyby tisíc klarinetů,
My fair lady aj.). V současné době ji můžete vidět v Horáckém divadle ve francouzské
operetě Mam´zelle Nitouche. Získala možnost nastudovat roli Lízy v muzikálu My fair lady
v divadle na Fidlovačce, kde také získala angažmá.
Tomáš Kobr
Vyšší odbornou školu absolvoval pod hereckým vedením Michala Pavlíka a Mileny
Steinmasslové. Jeho nejvýraznější absolventskou rolí byl Kabaretiér v muzikálu Cabaret,
který se stal jednou z nejúspěšnějších inscenací Pidivadla vůbec. Pravidelně hostuje v
inscenacích v Národním divadle (např. Spaseni), zúčastnil se několika nezávislých
divadelních projektů, objevuje se v seriálu Ulice.
KATEŘINA SEDLÁKOVÁ
Absolvovala Vyšší odpornou školu hereckou pod pedagogickým vedením Evy
Horké a Davida Vejražky v roce 2008. Hostovala v divadle Radka
Brzobohatého. Získala jednu z hlavních rolí ve filmu Tomáše Vorla Ulovit
miliardáře. V současné době studuje muzikálové herectví na JAMU.
ONDŘEJ PŠENIČKA
Pod vedením Evy Horké a Davida Vejražky absolvoval Vyšší odbornou hereckou školu
v roce 2008, například s absolventskou inscenací Hvězdy na jitřním nebi v režii Michala
Pavlíka. V Pidivadle zazářil jako v titulní roli pohádkového muzikálu Kocourek Modroočko.
Získal hlavní roli v seriálu Karla Smyczka Poste restante. Účinkuje v pardubickém divadle.
Svůj herecký a kouzelnický talent rozvíjí na studiích v Los Angeles na The Lee Strasberg
Theatre & Film Institute.
BARBORA MOTTLOVÁ
Vyšší odbornou školu hereckou absolvovala v roce 2008. Jejími hereckými Pedagogy byla
Eva Horká a David Vejražka. Barbora byla moderátorkou pořadu "Natoč si svůj klip" na TV
Óčku, kde bezvadně ztvárňovala "českou Pamelu" - klasickou hloupoučkou blondýnku. Má
skvělý smysl pro humor a je úžasným komikem. Už od malinka zpívá, natáčí
televizní reklamy a věnuje se modelingu, především v Itálii. Na diváky zapůsobila jako Pana
Marie v divadelní hře Komedie vánoční, v seriálu Ulice a v mnohém dalším. Můžeme ji
shlédnout, mimo jiné, ve filmu J. Menzela, Obsluhoval jsem anglického krále. Jako Natálie
Kubová, milenka hlavního představitele, vystupuje v módním seriálu Ošklivka Katka.Získala
angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárňuje zásadní role (Moliére: Lakomec,
Shakespeare: Sen noci svatojánské aj.).
104
Anna Stropnická
Narodila se v Praze, kde studovala gymnázium a v roce 2011 absolvovala obor Dramatické
umění a moderování na Vyšší odborné škole herecké v Praze - Michli (pod pedagogickým
vedením Táni Fischerové a Karla Kříže). Spolupracuje s Městským divadlem v Mladé
Boleslavi, kde hraje Rebeku (T. Wilder: Naše městečko) a Emílii (Ch. Hampton: Nebezpečné
vztahy). V pražském Café Teatr Černá labuť hraje v inscenaci hry Neila LaButa Podoba věcí.
Hrála také TV seriálu Ordinace v růžové zahradě a v polohraném dokumentu Cinematerapie.
Ve 3D filmu V Peřině hrála roli Bětky. Členkou Divadla pod Palmovkou je od září 2012. Z rolí:
Evelýna (P. Kohout: August August, august), Kateřina Horovitzová (A. Lustig: Modlitba pro
Kateřinu Horovitzovou).
Hana Briešťanská
V roce 2000 absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze-Michli. Při škole spolupráce
s Divadlem Na Vinohradech, Divadlem Pod Palmovkou, Divadlem Na Fidlovačce a loutkovým
divadlem Na Královské cestě. V témže roce nastupuje do angažmá v Horáckém divadle
Jihlava. V Horáckém divadle Jihlava byla oceněna diváky jako Nejoblíbenější herečka a Mladý
talent do 30 let. Hostovala také v Městském divadle Brno a v roce 2009 získala angažmá ve
Slezském divadle Opava.
Petr Vágner
Už od studií na Vyšší odborné škole herecké v Praze hostoval v Národním divadle,
Stavovském divadle, v Divadle na Vinohradech, později v divadle Metro a v současné době
hraje v mnoha hrách v Divadle Radka Brzobohatého.
Účinkuje v různých pořadech ČT, TV Nova, Prima a soukromých a kabelových televizí (např.
IQ test národa).
V roce 2003 jste se s ním mohli setkávat ve Snídani s Novou. Od roku 2001 vysílal na rádiu
City, potom pět let na rádiu Evropa 2 a od září 2007 provází posluchače ranním vstáváním na
rádiu Frekvence 1. V současné době moderuje hudební pořad v TV Óčko.
Petr se hojně věnuje také dabingu. Jeho hlas jste mohli slyšet například ve filmech Deník
Bridget Jonesové, Gladiátor, Saw 2, Oliver Twist, Šifra mistra Leonarda, Hanibal - Zrození
nebo v seriálech Gillmorova děvčata, Kriminálka Las Vegas, Útěk z vězení atd.
Dita Hořínková
Absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou v roce 1997, obor
Herectví a moderování u paní Elišky Balzerové a dále pak na
HAMU metodiku zpěvu, pedagogiku a psychologii.
Na divadelní scéně působí od svých osmi let. Již jako členka
Kühnova dětského sboru ztvárnila řadu dětských rolí ve Státní
opeře, Národním i Stavovském divadle. Má za sebou dvě
sólová turné po Japonsku s klasickým repertoárem a
vzdělávací seminář pro sólové zpěváky v Mnichově a
koncertování v Kanadě v Torontu. Vedle činohry, kdy byla
hostem Divadla pod Palmovkou, Divadla na Fidlovačce a
častým hostem v divadle J.K. Tyla v Plzni, se věnuje muzikálu.
Ztvárnila hlavní roli kočky Grizabelly v muzikálu Cats, v muzikálu Romeo a Julie roli Chůvy, Kapuletové a
královny Mab, v inscenaci Cikáni jdou do nebe hlaví roli cikánky Rady, působila v muzikálech Evita, Kabaret,
Miss Saigon, Kazatel i ve scénickém oratoriu Mistr Jan Hus, které získalo cenu Nadace Vize 97 Václava a
Dagmar Havlových v rámci Mezinárodního festivalu Zlatá Praha. Založila vokální těleso Happy Day
Quintet.
Natočila sólové CD „ Dove Sono“ a dále pak CD „ Colours“ s Jaroslavem Svěceným na hudbu
Richarda Pachmana, hrála v hudební komedii Ginger a Fred v Praze, v muzikálu Hledá se muž, značka bohatý v
Divadle na Fidlovačce, v operetě Rose Marie v komorním divadle v Plzni a hlavní roli Elizy Doolitlové v muzikálu
My Fair Lady v Městském divadle Most, v Čardášové princezně (role Stasi) v hudebním divadle Karlín.
Radka Mašková
Absolvovala Vyšší odbornou školu v roce 1997. Působila po studiu na Vyšší odborné škole
v Divadle rozmanitostí v Mostě a poté přešla do divadla Alfa v Plzni, kde ztvárnila mnoho rolí.
Přestože vystudovala činoherní herectví, našla zalíbení v loutkách, které ji přirostly k srdci.
105
Elin Špidlová
Elin absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou v roce 2000, která po
studijní a pracovní zkušenosti v Londýně hrála na nejprestižnějších
muzikálových scénách nejen v Praze. Fanoušci muzikálů ji mohli vidět v
několika hlavních muzikálových rolích. Je schopnou interpretkou jak
v českém, tak i v anglickém jazyce. Elin zpívá od narození. S první
kapelou začala pracovat ve svých třinácti letech. Prošla si různými
hudebními žánry: v „období vzdoru“ punkem, tzv. shoegazing stylemanglickou nezávislou scénou, folkem, muzikálem, jazzem, klasikou.
Denisa Pfauserová
Narodila se v Praze, kde také vystudovala gymnázium. Zahájila studia
herectví na DAMU, která ale nedokončila a herectví absolvovala v roce 2012
na Vyšší herecké škole v Praze – Michli pod hereckým vedením Jitky
Sedláčkové a Davida Vejražky. Je členkou amatérského divadla Ztracená
existence (účinkovala v inscenacíchZvuková zkouška, Jak Vinetů
s Oldšetrhendem vařili polévku, Musicblock, Sexydrink, Privátní
mejdla či Dentální rapsodie aj.). V rámci školních představení VOŠH
v Pidivadle se představila v rolích Kristy ve Frielově Tanci na konci léta a
Elviry v Cowardově komedii Rozmarný duch. V Divadle pod Palmovkou
nastudovala roli Kateřiny Horovitzové v inscenaci LustigovyModlitby pro Kateřinu Horovitzovou.
Vít Levinský
Po úspěšném absolutoriu v roce 2011 na Vyšší odborné škole herecké v Praze, kde
studoval pod vedením Jana Kačera, Táni Fischerová a Pavla Kheka, odešel do angažmá
Divadla rozmanitostí v Mostě. Aktivně se věnuje dabingu (HBO, Česká televize) a také
filmu (Smrt mladé stopařky, Hořící keř a další…).
Šárka Vykydalová
Vyrostla v atletické rodině, sama se od dětství věnovala scénickému tanci. Během studia
tělovýchovy a žurnalistiky v Brně byla členkou tanečního divadla MAXIMVS Davida Strnada a
postupně začala nacházet svou cestu k divadlu a herectví. Poté se rozhodla pro studium na
VOŠ herecké v Praze, kde absolvovala pod pedagogickým bedením Jiřího Fréhara a Vlasty
Žehrové. Vedle herectví a tance má blízký vztah k hudbě, ráda zpívá a učí se hrát na
akordeon. Ráda by se dostala k nějakému pohybovému divadlu, kde by byl součástí tanec,
akrobacie, pantomima. Momentálně působí ve Slezském divadle v Opavě.
Michaela Jadrná
V roce 2012 vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze, obor Dramatické umění a
moderování. Jejími hereckými pedagogy byli Karel Vlček a Hana Seidlová. V umělecké
branži se pohybuje téměř 15 let a působila na rádiích Crystal, Černá Hora, Kiss, Jizera,
SeeJay a v současné době spolupracuje s Českým rozhlasem 3 - stanicí Vltava. V letech
1999 – 2001 pracovala jako krajská zpravodajka TV Prima a vzápětí začala propůjčovat svůj
hlas televizním. Moderuje veškeré typy akcí od firemních večírků přes plesy, dětské
programy, odborné prezentace, tiskové konference až po hudební festivaly. V Pidivadle se
objevila v absolventských inscenacích v režii Zuzany Páleníkové (Rodinná záležitost a
Panika). Objevila se v několika filmových snímcích a především v reklamách. V současné
době vyučuje rétoriku na VOŠH v Praze.
Karolína Lišková-Herzinová
Po absolutoriu v roce 2007 a studiu na VOŠH, kde byli jejími hereckými pedagogy Miroslav
Pokorný a Emma Černá, nastoupila do angažmá v Městském divadle v Mostě. Zde ztvárnila
například Ondinu (Ondina), Sugar (Sugar), Beatrice (Sluha dvou pánů). Věnuje se také
zpěvu, melodramu, recitaci, jakékoliv formě pohybu a Krušnohorské dudácké kapele.
Karolína Lišková získala v roce 2009 cenu diváka a dle tradice divadla v Mostě, bylo podle
jejího jména pojmenováno víno.
106
Tereza Lišková
Po studiu na VOŠH zakotvila v Divadle rozmanitostí v Mostě. Své zalíbení našla právě
v dětském divákovi, který ji baví a zajímá více než ten dospělý. To byl možná ten důvod, proč
začala vyučovat na ZUŠ Dramatickou výchovu. Tereza se také věnuje režii. V září 2012 měla
premiéru její pohádka Otesánek, kterou přebásnila dle Karla Jaromíra Erbena, zrežírovala a
také v ní hraje. Diváci ji mohou vidět také v pohádkách jako je Saxana, Ať žijí duchové aj.
Terezu mohou děti potkávat v nemocnicích jako zdravotního klauna.
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
PÍŠETE NÁM DO PIDIVADLA
Vážené Pididivadlo,
nedá mi to, abych Vám nenapsal o naší dnešní premiérové návštěvě Vašeho divadla.
Dnes jsme se svým klukem Matějem - 7let - navštívil představení "Modroočko".
Překvapeni malým počtem diváků jsme trošku s napětím, očekávali, cože to
bude za představení. Už první minuty "Modroočka" daly všem našim obavám
zapomenout a mi nadšeně sledovali celé vystoupení až do konce. Byli jste
milí, vtipní, živí, měli jste krásné kostýmy, báječně jste zpívali a
tancovali. Nejvíc mě na celém projevu bavila ta vaše zaujatost divadlem.
Bylo z vás cítit, že i pro těch 8 dětiček v sále hrajete na plno a že jim
chcete udělat radost. Máte můj obdiv a smích mého syna. Viděli jsme už hodně
dětských představení, ale vaše patří mezi ta nejlepší. Určitě se nevidíme
naposledy.....a jen tak dál!
Speciální poděkování patří paní šatnářce, která mi slíbila pohlídat auta na
modré zóně s příslibem, že v případě příjezdu policie mi dá echo do sálu naštěstí nemusela.
Děkujeme za prima zážitek Martin a Matěj Literovi z Prahy
(e-mail)
___________________________________________________________________
Dobrý den,
v úterý 10. ledna jsem byl na Vašem dopoledním představení "Rozmarný duch". Musím říct, že tak skvělé
představení jsem již dlouho neviděl, a to chodím do profesionálních divadel! Opravdu oceňuji fantastické
herecké výkony i dobře udělané kulisy. Vyřiďte pochavalu všem hercům a budu se těšit, že k Vám opět se školu
půjdeme...
Pěkný den
Martin Soukup
student VOŠ a SPŠD,
Praha 1
(e-mail)
_______________________________________________________________________
25. 2. 2012
moc hezký zážitek dnes večer v Pidivadle!!! (Lysistrata pozn. autora)
přeji všem hodně uměleckých úspěchů a dlouhou a šťastnou hereckou dráhu!!!
P. Š.
(www.lysistrata.cz)
119
Download

Návrh osnovy pro výroční zprávu mateřských škol