H O P Í K
6
Interní časopis společnosti HOPI | In-house HOPI magazine
Čer ven 2007 | J u n e 2 0 0 7
WELCOME IN HOPI HU Kft.
HOPI Gyál
Firma
HP FINANCE
HP FINANCE
Company
Závod okolo
Lago di Garda
The race around
Lago di Garda
Představení
managera
Introducing
of manager
Úvodní slovo / Introduction
Vážené kolegyně a kolegové,
vážení spolupracovníci
Dear Colleagues
and Co-workers
In our last issue I presented you with our
main objectives for 2007. One of these is not
to let up on our expansion, both with regard
to projects and territory. Not counting our
expansion into Slovakia, Hungary was really
Maďarsko bylo pro firmu HOPI, nebudeme-li
the first step for HOPI and a confrontation
počítat expanzi na Slovensko, skutečně
with everything involved in entry into a new –
prvním krokem a zároveň i konfrontací se
vším, co znamená vstup do nové země.
or different – country. We had to deal with
Museli jsme zvládnout a respektovat jiné leand respect other legislative conventions,
gislativní zvyklosti, kulturu a sociální vnímání.
cultures and social perceptions. We had to
Museli jsme se to naučit sami. Z České
learn everything for ourselves. We had to
republiky bylo nutno zajistit manažerskou
gain the full support of a newly created subpodporu nově vzniklé dceřiné společnosti, zabezpečit pracovníky pocházející
sidiary from the Czech Republic, recruit staff
z Maďarska jak pro pracovní procesy, tak i pro
both for processing and for management,
manažerské řízení. Bylo nutno vybudovat
recruit staff from Hungary, build our own
vlastní maďarský manažerský řídící tým,
Hungarian management team, create a uniFrantišek Piškanin
jednotný informační systém, nastavit nový
form information system and handle the
majitel firmy HOPI s.r.o. /Owner of company HOPI s.r.o.
dopravní systém a využít výhodu, která
benefit that logically arises from this, i.e.
logicky vyplývá z dopravního propojení všech
zemí s centrálou.
the transport links between all countries and the headquarters
and the implementation of a new transport system.
Většinu těchto úkolů firma HOPI s. r. o. zvládla, některé ještě řeší.
Most of these tasks have been dealt with by HOPI, while some are
A protože úspěch v podnikání není jen o myšlence, ale i o lidech, tak
still being dealt with.
musím s radostí konstatovat, že se podařilo zvládnout vybudování
nového manažerského řídícího týmu pod vedením Livie Jeszenszki,
And because success in business is not just a matter of ideas, but
která v tomto čísle tým HOPI HU, zároveň s jeho vizemi a hlavními
also people, it is with pleasure that I say we have succeeded in
cíly, představí.
building a new management team under Livie Jeszenszki, who
Končí tedy období podpory z centrály v České republice a já bych
presents the team in this issue, along with her visions and her
chtěl využít této příležitosti a poděkovat Ing. Emilovi Gajdošovi
primary objectives.
a Michalovi Karpačovi za jejich pomoc při budování HOPI Hungaria.
Thus support from headquarters in the Czech Republic is coming
to an end and I would like to take this opportunity to thank Ing.
Dalším hlavním cílem roku 2007 je úkol: „servisem jít ještě více
Emil Gajdoš and Michal Karpač for their assistance in Hungary.
n a p r o t i z á k a z n í k o v i “ . Co to pro firmu HOPI znamená? Nejen
budovat a vyvíjet know-how na vysoké kvalitativní úrovni, využít jej
Another primary objective in 2007 is the servicing task of being
ve prospěch zlepšení a zrychlení procesu, ale především nabídnout
even more accommodating towards the client. What does this
komplexnost. Komplexnost znamená umět poskytnout ještě jiné
actually mean for HOPI? Not only building and developing qualitaslužby, které zákazník v portfoliu logistických služeb ještě očekává.
tive know-how and using it to benefit process quality, but also
Vstoupili jsme tedy na trh s další dceřinou firmou – HP Finance
above all to be all-inclusive. This means being able to provide other
s.r.o., řízenou jednatelem a spolumajitelem, Ing. Petrem Hájkem,
services which the customer expects to see in our portfolio of
jejímž hlavním úkolem je poskytnout finanční služby.
logistics activities.
V tomto čísle Vám rovněž firmu HP Finance představíme.
Thus we have placed another subsidiary on the market – HOPI
Finance s.r.o., managed by CEO and co-owner Ing. Petr Hájek,
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hezké prožití léta
whose primary task is to provide financial services.
a dovolených tak, abyste se po svém návratu, plni elánu podíleli na
plnění hlavních cílů firmy HOPI pro rok 2007, a tím zajistili
We will also be introducing this company to you in this issue.
prospěch a stabilitu firmy HOPI na evropském trhu.
Finally, may I express the wish that you all enjoy your summer and
S pozdravem
your holidays, so that when you come back, you enthusiastically
Váš
meet all the primary HOPI objectives for 2007 and so ensure the
František Piškanin
continuing success and stability of HOPI on the European market.
HOPI, červen 2007
Yours faithfully,
The 6th issue of the HOPIK magazine
Šesté číslo časopisu Hopík
V minulém čísle jsem Vám představil hlavní
cíle roku 2007. Jedním z cílů je neztratit
rychlost v expanzi, a to jak v projektové, tak
i v teritoriální.
František Piškanin
HOPI, June 2007
P.S. V případě potřeby konzultace s majitelem společnosti, prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou - kontakt: [email protected], Tel.: +420 323 614 346.
V y d a v a t e l : H O P I s . r. o . P r a ž s k á 67 3 , K l á š t e re c n a d O h ř í , š é f r e d a k t o r : M a r t i n P i š k a n i n , r e d a k č n í r a d a : J i t k a K r av č i š i n o v á ,
redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, tel.: +420 323 614 111, e-mail: [email protected], www.hopi.cz , grafické zpracování: sirael.cz
2
Společenské události v roce 2007 / Cultural Events in 2007
Na počest významného životního jubilea pana Františka Piškanina,
proběhlo 17. 5. 2007, v Čínské restauraci U Koruny, v Hostivicích
setkání se skupinou manažerů / A group of managers gathered at
the U Koruny Chinese restaurant in Hostivice on 17. 5. 2007 to celebrate
an important date in the life of Mr František Piškanin
Návštěva ministra zemědělství pana
Petra Gandaloviče v Hollandii
Pan František Piškanin zastává zároveň členství v představenstvu
akciové společnosti HOLLANDIA, se sídlem v Krásném Údolí. Dovolte,
abychom Vám krátce společnost Hollandia představili.
Hollandia Karlovy Vary, a.s., byla založena v polovině roku 1991. Sídlo
společnosti se nachází v Krásném Údolí. Je to kraj, který si zachoval do
dnešní doby svoji “ekologickou čistotu”. Proto mléko, které je v této
oblasti produkováno a které HOLLANDIA zpracovává ve svých výrobcích,
dosahuje standardně nejvyšší kvality.
Společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s. dodává na český, slovenský,
maďarský a polský trh mléčné výrobky, které obecně splňují všechny
požadavky správné výživy. Jedná se o akciovou společnost s ryze
českou účastí. Zpočátku byl výrobním programem pouze bílý ustátý
jogurt, později došlo k rozšíření programu o ovocné jogurty, včetně
jogurtových a syrovátkových drinků. Důraz je kladen na vysokou kvalitu
výrobků. Jogurtové výrobky jsou vyráběny z mléka výběrové kvality, bílé
jogurty neobsahují stabilizátory konzistence, proto byla v roce 2005
výrobkům Hollandia udělena ministrem zemědělství značka KlasA.
Ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2007 proběhla v Gyálu a v Prostějově Valná hromada
firmy HOPI s.r.o. / HOPI s.r.o. General Meetings in Gyál and in Prostějov
Mrazák / Freezer .... minus 25°C
Visit of Agriculture minister
Mr. Petr Gandalovič in Hollandia
Mr. František Piškanin is a member of the Board of Directors of
HOLLANDIA, based in Krásné Údolí. Allow us to briefly introduce
Hollandia to you.
Hollandia Karlovy Vary, a.s. was established in mid-1991, with its
registered office located in Krásné Údolí, a region that has conserved its "pristine environmental" conditions down to the present
day. Hence the milk which is produced in this area and processed
in HOLLANDIA products reaches the highest quality standards.
HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s. supplies the Czech, Slovak,
Hungarian and Polish dairy product markets with dairy products,
which generally meet all the requirements of correct nutrition. This
is an incorporated company with 100% Czech participation.
Initially, the production range only consisted of mature white
yoghurt, but later the range was extended to include fruit yoghurts,
including yoghurt and whey drinks. Great stress is placed on the
high quality of the products. Yoghurt products are manufactured
from select quality milk, and white yoghurts do not contain any
consistency stabilizers, which is why Hollandia products were
awarded the KlasA label by the Ministry of Agriculture in 2005.
www.hollandia.cz
V květnu 2007 navštívil Hollandii a.s. ministr zemědělství, pan
Petr Gandalovič.
On may 2007 Agriculture Minister Petr Gandalovič visited
Hollandia a.s.
3
HOPI Hungaria Kft.
Představení HOPI HU Kft.
1 Založení HOPI HU
Myšlenka na založení HOPI Maďarsko vznikla v roce 2004, jak vzpomíná na
začátky p. Emil Gajdoš, ředitel HOPI Maďarsko. V lednu 2005 vypsala
společnost METRO v Maďarsku výběrové řízení, kterého se zúčastnilo i HOPI.
HOPI založilo dceřinou společnost HOPI Hungária a o měsíc později, v březnu
2005, toto výběrové řízení vyhrálo. Po tomto rozhodnutí nabraly události spád.
Hledalo se optimální místo pro sklad a bylo nalezeno ve městě Gyál. Stavba
logistického centra byla započata 23. května společností Gropius. V průběhu
stavby byla centrála HOPI umístěna v malém bytě v Gyálu. 5. prosince se
společnost mohla přestěhovat do nového logistického centra. V tu dobu mělo
HOPI v Maďarsku 18 zaměstnanců.
Představení HOPI HU Kft.
2 Poloha centrálního skladu
Nové logistické centrum HOPI je z pohledu logistické společnosti umístěno na
optimálním místě: 10 km od centra hlavního města Budapešti a 2 km od
Budapešťského obchvatu, který spojuje dálnice kolem hlavního města a přímo
na dálnici M5. Hned u našeho skladu v Gyálu dlouhodobě pronajímáme
chladírenský sklad pro ovoce a zeleninu, odkud HOPI rovněž uskutečnuje
veškerou distribuci chlazeného zboží.
4 Vývoj obchodu
4.1 Nová jednatelka HOPI Maďarsko
Po založení společnosti v Maďarsku byla od července 2006 přijata nová
jednatelka, sl. Livia Jeszenszki.
Nová jednatelka nastavila společně s majiteli velice rychle nové cíle: hlavními
cíly jsou stabilizace a posilování pozice HOPI na Maďarském trhu, posílení
spolupráce s METREM a svozovými partnery a optimalizace ekonomických
ukazatelů společnosti.
4.2 Management v HOPI HU
Od listopadu 2006 spolupracuje v HOPI HU nový manažerský tým.
Klíčovými členy týmu jsou:
Provoz v Maďarsku začal nejprve v pronajatém skladu pro ovoce a zeleninu
v říjnu 2005. První dodávka 10 palet (!) byla uskutečněna 12. října. První
kamion přijel v listopadu a cross docková platforma začala pracovat ještě týž
měsíc. Centrální sklad začal fungovat od konce prosince 2005.
Lívia Jeszenszki / Jednatelka
Balázs Béky / IT Manager
András Péter / CDC Manager
Csaba Frigyes / Vedoucí účetní
Péter Buzás / Manager dopravy
Zoltán Herbai / Manager skladu
Emil Gajdoš / Manager provozu - Jednatel
György Kende / Manager centrálního skladu
Réka Madacsay / HR Manager
László Zsirkai / Technický manager
János Orvos / Obchodní manager
Sándor Roszkopf / Manager skladu ovoce zelenina
HOPI HU Kft.
Livia Jeszenszki - jednatelka / CEO
3 Začátek aktivit v Maďarsku – naše platformy, lokality
Logistické aktivity v Maďarsku začaly krok za krokem s hlavním cílem být
poskytovatelem logistických služeb pro METRO Maďarsko, zahrnující
společnosti METRO, Media Markt, Media Saturn a Praktiker Stores.
Provoz centrálního skladu
CDC Warehouse operation in progress
4
Vedle METRA jsme mohli začít spolupracovat s více než 40 svozovými partnery,
jejichž zboží je sváženo našimi vozy do našeho skladu.
Počet zaměstnanců rostl s přibývajícími dodávkami každý měsíc.
Kancelář / Office
HOPI Hungaria Kft.
4.3 Organizační struktura
4.5. Partneři
V lednu 2007 měla společnost HOPI HU 150 zaměstnanců.
(viz. schéma na str. 7)
HOPI HU plánuje rozšířit počet svých partnerů a – jak řekl pan František
Piškanin: „udělat další krok dopředu v kvalitě našich služeb“.
Seznam partnerů byl již rozšířen o 2 nové partnery, což jen dokazuje fakt,
že HOPI HU je na správné cestě ke splnění svých cílů pro rok 2007: Meggle
a Kimberly Clark.
4.4.1. Výkony - sklady
Díky neustálému rozvoji logistických činností, orientací na nákladové cíle
může dnes HOPI HU nabídnout následující nejvýznamnější výkonové
ukazatele:
Seznam partnerů 2007
METRO
Praktiker
Media Markt
Media Saturn
Árpád
Stávající skladová kapacita
Denní příjem/výdej v paletách: 1.500 – 2.000 palet
Počet denních dopravních úloh: 50 – 65 kamionů
150 zaměstnanců
(dále viz. tabulka na str. 7)
Důležitým faktorem jsou investice do rozvoje: v průběhu 2. čtvrtletí 2007
bude stávající sklad v Gyálu rozšířen a provoz zahájí nová část chlazeného
skladu. Po dokončení dostavby mrazícího boxu bude letos rovněž
zprovozněna mrazírna.
4.4.2. Transport
Mimo výstavby skladů rozšířilo HOPI rovněž svůj vozový park. Od ledna
2007 vypravuje dopravní oddělení 28 vlastních vozidel, z nichž 27 vozidel
přepravuje 33 palet a jedno 20 palet. Všechny jsou vybaveny ISO skříněmi,
dělícími příčkami a chladícím agregátem (většina z nich dvěma), aby byly
schopny zajistit dodávky partnerům pod řízenu teplotou. Celá flotila je
monitorována systémem GPS. Řidiči jsou kdykoli k zastižení na mobilním
telefonu. HOPI HU spolupracuje se 4 stálými smluvními dopravci. Poměr
vlastních a cizích přeprav činí 60:40%
Rajo
Meggle
Kimberly Clark
Chio-Wolf, VOG (Doprava)
… více než 40 svozových dodavatelů
4.6. Logistické služby pro naše partnery
Následující seznam představuje naše pestré portfolio služeb a partnerů:
Skladování (16.000 palet)
METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark
Komisování(350-700 palet denně)
METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark
Před-alokační Cross Docking (500-1.700 pal./den.) METRO C&C, Media Markt/ Saturn, Praktiker (150 dodavatelů)
Break-Bulk Cross Docking (20 palet denně)
METRO C&C, Praktiker
Nákup a prodej (400 palet denně)
METRO C&C, Árpád
Doprava a svozy (1.300-2.400 palet denně)
METRO C&C, Praktiker, Media Markt/ Saturn, Árpád, Rajo/Meggle,
Kimberly Clark, Chio Wolf, VOG, 40 dodavatelů
Zoltán Herbai
György Kende
Manager skladu / Dep. Warehouse Manager
Manager centrálního skladu / CW Manager
Péter Buzás
Manager dopravy / Transport Manager
András Péter
CDC Manager / CDC Manager
Emil Gajdoš
Manager provozu - Jednatel
Operational Manager - CEO
Réka Madacsay
HR Manager / HR Manager
László Zsirkai
Technický manager / Technical Manager
Csaba Frigyes
János Orvos
Vedoucí účetní / Vedoucí účetní
Obchodní manager / Sales Manager
Lívia Jeszenszki
Balázs Béky
Jednatelka / CEO
IT Manager / IT Manager
Na fotografii chybí / Missing:
Sándor Roszkopf
Manager skladu ovoce zelenina / F&V Platform Manager
Management v HOPI HU / Management at HOPI HU
5
HOPI Hungaria Kft.
Introducing HOPI HU Kft.
1 The establishment of the HOPI HU
The whole idea, HOPI in Hungary, started in 2004 - as Mr. Emil Gajdos,
Executive Manager of HOPI HU thinks back of the beginning. In January 2005
Metro called the tender for Hungary, on which HOPI s.r.o. participated as well:
HOPI established its subsidiary in Hungary: the HOPI Hungária Logisztikai Kft.,
and one month later won this tender officially in March, 2005. After this result
occurencies have speed up: the ideal place for the logistic centre was searched
and found in Gyál; The building of the logistic centre started on 23rd May by
Gropius; during the project the temporary headquarters of HOPI HU was
located in a small flat in Gyál; on 5th December the firm could move onto the
brand new logistic centre. At this time HOPI HU had 18 employees.
Introducing HOPI HU Kft.
2 Central Warehouse location
The new HOPI Centre is located in an optimal place for a logistic firm: 10 kms
from the centre of the capital city, Budapest, 2 kms from the Budapest-Ring,
which connectes the motorways around the city, and right direct by Motorway
M5. Next to our logistic centre in Gyál we rent long-term a cold storage for Fruit
and Vegetable Warehouse. HOPI HU fulfils its chilled deliveries also from this
rented warehouse.
4 Business development
4.1 New CEO at HOPI HU
After the period of establishment of the firm in Hungary, from July 2006 new
CEO was appointed, Miss Lívia Jeszenszki.
The new CEO has hit new targets for HOPI HU together with the owner-family
very fast: the main goals are to stabilize and grow HOPI’s position in the
Hungarian logistic market; to optimize the co-operation with Metro-Group and
the precarriage suppliers; to optimize figures in HOPI’s operations.
4.2 Management at HOPI HU
Since November 2006 works together the new and entire management of HOPI
HU. The „main bricks” of the organisation:
The operation of HOPI HU started in the rented Fruit and Vegetable Warehouse
at first, in the beginning of October, 2005. The first delivery with 10 pallets (!)
started from here on 12th October. The first truck arrived in Hungary in
November and the CDC platform started to work still in November.
The CW platform has operated since the end of 2005.
Lívia Jeszenszki / CEO
Balázs Béky / IT Manager
András Péter / CDC Manager
Csaba Frigyes / Vedoucí účetní
Péter Buzás / Transport Manager
Zoltán Herbai / Dep. Warehouse Manager
Emil Gajdoš / Operational Manager - CEO
György Kende / CW Manager
Réka Madacsay / HR Manager
László Zsirkai / Technical Manager
János Orvos / Sales Manager
Sándor Roszkopf / F&V Platform Manager
Provoz cross dockingové platformy
CDC Warehouse operation in progress
Provoz centrálního skladu
CDC Warehouse operation in progress
3 Starting the business in HU – our platforms , locations
The logistic business started in Hungary step by step, focusing on the main
task, so that to be the logistic service provider of Metro Group:
Metro, Media Markt, Media Saturn and Praktiker Stores.
Vozový park
„Flowers of our flock”
6
Next to Metro-Group we could start to cooperate more than 40 precarriage
partners, whose goods are delivered into HOPI’s warehouses also by us. The
number of our the employees grew in line with the delivery quantity every month.
Poslední pohled při odjezdu… nashledanou příště
The last picture if you leave …see you next time
HOPI Hungaria Kft.
Organizační struktura / Organisational Structure
4.3 Organisational Structure
4.5. Partners
In January 2007 HOPI HU had 150 employees.
4.4.1. Performance - Warehouses
Thanks to continuous development of logistic operation, cost awareness and target
orientation today HOPI HU can offer the following most important figures for the
prospective partners:
HOPI HU intends to extend its partner list and – as Mr. Frantisek Piskanin said –
„make another step ahead in the quality of service to customers”. The partner list
has been already supplemented with 2 new customers, which insures as well that
HOPI HU is on the right way to hit its targets for the year 2007: Meggle
and Kimbery Clark.
Partner List 2007
METRO
Praktiker
Media Markt
Media Saturn
Árpád
Current storage capacity
Daily in/outbound of pallets: 1.500 - 2.000
Daily transport tasks: 50 - 65 trucks
150 employees
(See below)
Important factor is the investment in progress: in this frame the floor space
flares in the logistic centre in Gyál and the new chilled sector will start its operation during the second quarter of 2007. After finishing the reconstruction
frozen sector will also start to receive goods still in this year.
4.4.2. Transport
Next to the building project HOPI HU has expanded its fleet as well. Since January
2007 Transport Department dispatches 28 own wheels, 27 trucks are ready to
deliver 33 pallets, one of them 20 pallets. Each of them is ISO truck, equipped
with separation walls and cooler aggregates (most with two), in order to be
abilized to supply partners with all temperature regulations. The complete fleet can
be monitored via standard HOPI GPS system. Drivers can be reached immediately
via mobile phones. HOPI HU cooperates with 4 regular, contracted sub-contractors.
The relation of the deliveries in this case is 60 % to 40 % to own trucks.
Rajo
Meggle
Kimberly Clark
Chio-Wolf, VOG (Transportation)
… more than 40 precarriage partners
4.6. Logistic services for Customers
The following list represents very well how colorful our services can be
for a customer:
Warehousing (16.000 plts)
METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark
Picking (350-700 plts/ day)
METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark
Pre-allocated Cross Docking (500-1.700 plts/day) METRO C&C, Media Markt/ Saturn, Praktiker (150 Suppliers)
Break-Bulk Cross Docking (20 plts/day)
METRO C&C, Praktiker
Buying and Selling (400 plts/day)
METRO C&C, Árpád
Transportation and precarriage (1.300-2.400 plts/day) METRO C&C, Praktiker, Media Markt/ Saturn, Árpád, Rajo/Meggle,
Kimberly Clark, Chio Wolf, VOG, 40 suppliers
Výkony - sklady / Performance - Warehouses
Suchý sklad / Ambient
Chlazený sklad / Chilled
Chlazený sklad (OZ) / Chilled (F&V)
Mrazírna / Frozen
Celkem / Total
m 2 / Sqm
Stará část / Old part
9.800
0
3.000
0
12.800
m2 / Sqm
Nová část / New part
6.400
3.000
0
3.500
12.900
m 2 / Sqm
Celkem / Total
16.200
3.000
3.000
3.500
25.700
Palety / Pallets
20.600
2.200
1.000
3.400
27.200
7
Vizitka
Představení jednoho z manažerů:
Ing. Emil Gajdoš
Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám pana
Ing. Gajdoše, jednoho z jednatelů HOPI HU, pověřeného operativním řízením.
HOPÍK: Jak dlouho jste u firmy HOPI s.r.o. zaměstnán?
Pan Gajdoš: „Musím říci, že jsem měl tu čest, být u zrodu firmy
od jejích prvních minut a spolupodílet se s malou skupinou lidí
z Karlových Varů na skutečně „nadšeneckém“ budování
něčeho nového. Ale abych odpověděl konkrétně, dne 1. 9. 1992
jsem uzavřel pracovní poměr se společností HOUDEK ČSFR, což
byla startovací podoba HOPI. Do skutečného HOPI s.r.o. jsem
pak nastoupil spolu s ostatními tehdejšími kolegy 1. 2. 1993.
Víme, kdo nás řídí?
HOPÍK: Začínal jste tedy v Karlových Varech.
Jak jste se dopracoval k současné pozici?
Pan Gajdoš: Již od počátku jsem dostal do vínku „službovou“
činnost – v dnešní terminologii by se dalo říci zákaznický
servis, pro tehdy začínající PLUS DISKONT v ČR.
Mohl bych rovněž uvést, že se již tehdy pokládali základy
dnešního INTERHOPI, neboť v té době jsme mimo jiné
zajišťovali i kompletní dovozy pro PLUS z jejich skladu
v Mnichově a importní legislativa v této porevoluční době byla
něčím tak složitým, co mnoho subjektů vůbec nechtělo ani
pochopit, natož provozovat.
Po dosažení určité úrovně spolupráce v oblasti dodávek
suchého zboží, došlo k rozhodnutí vstoupit do segmentu, dnes
pro HOPI velice výraznému a charakteristickému, a to do
distribuce chlazeného a mraženého sortimentu. To byl můj
nový úkol - připravit kompletní sor timent a dodavatele
a nastavit s partnerem funkční systém dodávek.
Ještě si živě pamatuji své „nájezdy“ na výrobce a „osvětové“
přesvědčování o výhodnosti centralizovaných dodávek pro
vznikající filiálkovou síť.
S rozvojem sítě prodejen nám pak již začalo být v Klášterci
poněkud těsno a tak začal první „výsadek“ do oblasti velké
Prahy – zprovoznění prvního skladu mimo sídla společnosti,
v Měšicích u Prahy.
Jelikož se jednalo o zprovoznění chladírenského a mrazírenského skladu určeného pro zásobování PLUSu, byl rozjezd
a vlastní provoz v mé odpovědnosti.
Tato lokalita se pak stala historicky nesmazatelným místem
v dějinách společnosti HOPI, neboť v následujícím období byla
ještě několikrát startérem dalších projektů.
Základní údaje:
Jméno:
Funkce:
Věk:
Stav:
Znamení:
8
Ing. Emil Gajdoš
Manager provozu - Jednatel
49 let
ženatý
Střelec
Dalším významným krokem pro HOPI a mou osobu zvlášť, pak
bylo v roce 1998 setkání se společností MAKRO, která se
rozhodla, pro zvládnutí svých enormních zbožových toků, řešit
organizaci dodávek ve spolupráci s vybraným poskytovatelem
logistických služeb.
Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost HOPI
a já se stal odpovědným za realizaci a vedení tohoto projektu
na několik dalších let.
A opět musím zavzpomínat na neopakovatelný entuziasmus
a vynikající spolupráci se všemi kolegy i partnery z MAKRA
na budování, v našich podmínkách v tom čase ojedinělého,
systému, kter ý je dosud pevným základem úspěšného
fungování obou společností.
Opět vzpomenu sklad v Měšicích, kde tento projekt startoval.
Do tohoto období pak spadá zásadní rozhodnutí ve společnosti
HOPI o vlastní výstavbě logistického areálu v Jažlovicích, kam
měl být tento projekt přestěhován a kromě cross dockingových
operací, měla být naše služba rozšířena o provozy centrálního
skladu non food zboží a mražených potravin.
Při tom jsme souběžně hledali odpovídající kapacity na Moravě
a došlo k zprovoznění pobočky v Prostějově - v té době naší
„nejvýchodnější“ kapacity.
A pak nastal ten památný okamžik – zprovoznění areálu
v Jažlovicích, kdy v průběhu dubna 2000 jsme převzali zásoby
centrálního skladu MAKRA od společnosti Nedlloyd a následně
přestěhovali cross dockingové centrum z Měšic do Jažlovic.
Kromě zastřešení tohoto projektu bylo v mé náplni
v následujícím období rovněž jednání a příprava realizace
dalších projektů pro nové partnery.
Bohemia Sekt, BILLA, UNILEVER, AHOLD, KAND, .. to vše byly
projekty, jejichž počátky jsem spoluvytvářel a modeloval.
Když jsme pak byli osloveni společností METRO o možnosti
spolupráce v Maďarsku, přišla, snad celkem logicky, nová
výzva: dát si „repete“ s projektem METRO v nových
podmínkách.
A tak jsem od roku 2005 aktivní v Maďarsku a mohu konstatovat,
že tak fyzicky prožívám expanzi společnosti HOPI: z našich
startovacích Karlových Varů do současného Gyálu - silniční
vzdálenost = 700 km.
HOPÍK: Co pro Vás znamenal vstup do Maďarska?
A co obnáší Vaše současná pozice?
Pan Gajdoš: Kromě již zmíněné vzdálenosti, je to především první,
skutečně zahraniční expanze pro HOPI.
Pro mne osobně je to obrovská životní zkušenost s prací
v zahraničí. To není „jen“ krátkodobý výjezd za hranice, jednání
s připraveným (více či méně) partnerem na určité téma, ale
každodenní kontakt a reakce na stovky různě důležitých informací
a problémů s množstvím lidí na všech úrovních, ať už vně či mimo
firmu. A přesto, že máme hodně společnou historii, pozná člověk
v této zemi mnohé odlišnosti a to nejen jazykové.
Od počátku HOPI v Maďarsku jsem jedním z jednatelů HOPI HU,
s pověřením operativního řízení.
Mým úkolem je nejen jednání s partnery ale především budování
funkčního systému při zabezpečování našich služeb.
Kromě toho se považuji téměř za součást SAP týmu, neboť velice
intenzivně spojuji a přenáším obousměrné požadavky a potřeby.
Business card
S MCC nás čeká napojení na jejich nový CW IS a totéž nás čeká
s partnerem PRAKTIKER, který dosud žádný podobný systém
ani nevedl.
No a v neposlední řadě je zde oslovování dalšími potencionálními
klienty. Před ukončením své současné podoby působení
v Maďarsku, je pak mým hlavním úkolem přenést veškeré informace
a vědomosti na naše maďarské kolegy, aby beze zbytku
pokračovali a rozvíjeli činnost v duchu našeho „HOPI poslání“.
HOPÍK: Co považujete za největší profesní úspěch?
Pan Gajdoš: Člověk asi vždy nejvíce prožívá to právě aktuální a to
také nejvíce hodnotí. Těžko srovnávat věci nesrovnatelné, ať již
v čase tak i v obsahu či kontextu událostí.
Neumím si momentálně vybrat to NEJ..., ale když už bych měl, pak
je to myslím ta skutečnost, že všechny projekty, které jsem měl
možnost aktivně připravovat a nastavovat jejich podobu, se stali
„živými“ a do dnes jsou všechny (s výjimkou prodané sítě Julius
Meinl) také společností HOPI provozovány.
Samozřejmě každý projekt prošel nějakou modifikací, ale to je
přirozené, ba přímo žádoucí, neboť každá služba se musí také
neustále rozvíjet. Velmi si samozřejmě cením projev důvěry, který
jsem získal při udělení jednatelství v HOPI HU.
HOPÍK: Jak si představujete ideálně strávený pracovní den?
Pan Gajdoš: Tak především tak, že se probudím po nerušené noci
(žádný problém s počítači, programem či spojením).
Po příchodu na pracoviště z reportů a pošty zjistím dokonalý
průběh nočního provozu – včasné a úplné odbavení všech zásilek.
V poště nezaznamenám žádné reklamace či jiné výtky od klientů
a naopak jsou zde dvě nová oslovení od potencionálních klientů.
Letmým pohledem zjistím, že veškeré pohledávky jsou
uhrazeny včas.
Další report vykazuje 100%-ní návratnost dokladů a na tzv.
doklady s chybou si už ani nepamatuji.
Mohla by následovat pracovní schůzka se stávajícím klientem,
kde se budeme 100%-ně věnovat koncepcím další spolupráce.
No a závěr dne bych opentlil náhodným (?) setkáním
s p. Piškaninem, které by se neslo v příjemném
„budovatelském“ duchu.
Tak to jsem se trochu zasnil – tak se protáhneme a půjdeme tu
realitu poposunout k tomu ideálu.
HOPÍK: Děkujeme za rozhovor.
Ing. Emil Gajdoš
“We decided to introduce to you another colleague, Mr. Ing. Gajdoš,
one of the executive heads of HOPI HU entrusted with operative
management.”
HOPÍK: How long have you been employed at HOPI s.r.o.
Mr. Gajdoš: Actually, I had the honour of being present at the
birth of the company from its very first moments and of being
one of a small group of people from Karlovy Vary involved in
what was truly the construction of something new by "enthusiasts". But to answer more specifically, on 1. 9. 1992 I signed
an employment contract with HOUDEK ČSFR, which was the
initial form taken by HOPI. I then joined HOPI s.r.o. itself
together with my other colleagues at that time on 1. 2. 1993.
HOPÍK: So you started in Karlovy Vary. How did you work your
way up to your current position?
Mr. Gajdoš: From the very outset I have been in charge of
"services" activities – in modern terminology it would be called
"customer services", for PLUS DISKONT, which at that time was
just starting up in the Czech Republic.
I might also mention that at that time the foundations for what
is now INTERHOPI were being laid, because we were then
arranging for entire supplies amongst other things for PLUS
from their warehouse in Munich, and import legislation in that
post-revolutionary period was something so complex that many
did not want to understand it at all, never mind comply with it.
After attaining a certain level of collaboration with supplies of
dry goods, we made a decision to enter a sector which today is
very prominent and characteristic of HOPI, namely refrigerated
and frozen goods distribution. This was my first new task – to
prepare the complete range and arrange the suppliers and to
set up a functional supplies system with a partner.
I still vividly recall my "forays" for manufacturers and my
"enlightened" persuasion over the benefits of centralized
supplies for the emerging subsidiary network.
However, we started to feel somewhat cramped in Klášterec as
the sales outlet network developed, so the first "landing force"
was sent to the Greater Prague area with the opening of the
first warehouse outside company headquarters, at Měšice
near Prague.
As this involved the launch of a refrigerated and cold-storage
warehouse for PLUS, the launch and the subsequent operation
were my responsibility.
This site then became an indelibly significant location in HOPI
history, as it subsequently saw the start of several more projects.
Do we know who leads us?
Pan Gajdoš: Má mise v HU, která má svůj časový horizont,
pokračuje v dané chvíli v konsolidaci operativních procesů,
napojení komunikace s HOPI CZ a HOPI SK – mezinárodní
aktivity uskupení HOPI totiž významně vstupují do
každodenních operací.
Jen pro úplnost si uvědomme – zásilky P&G ze Strančic pro
MCC HU putují nejdříve do Gyálu, drobné zásilky distribuce
MEGGLE z Madunic pro HU trh jdou opět nejdříve do Gyálu,
odkud je realizována distribuce a musí jít zpětná vazba
o průběhu dodávek.
Dále jsme aktuálně odstartovali službu pro nového klienta –
sklad a distribuce pro společnost Kimberly-Clark.
Introducing one of the managers:
Basic data:
Name:
Position:
Age:
Status:
Zodiac:
Ing. Emil Gajdoš
Operational Manager - CEO
49
married
Sagittarius
Continuation on page 10
HOPÍK: Na čem v současné době pracujete?
9
Do we know who leads us?
Vizitka / Business card
Another important step for HOPI and for me personally was taken
in 1998 after a meeting with MAKRO, which decided to handle its
huge goods flows by dealing with the organization of supplies in
collaboration with a selected logistics services provider. Following
a tender procedure, HOPI was selected and I became responsible
for the implementation and management of this project for several
years. And again I have to recall the unrepeatable enthusiasm and
outstanding collaboration with all my colleagues and partners
from MAKRO during the construction of what was at that time
a locally unique system, which to this day has been a solid foundation for the successful operation of both companies. Again I recall
the warehouse at Měšice, where this project began. This period
also includes the time the basic decision was made at HOPI on the
actual construction of the logistics complex in Jažlovice, where this
project was to move, and apart from the cross docking operations,
our service was to be extended to include the central non-food and
frozen food warehouse operations. At the same time we were also
looking for corresponding capacity in Moravia and so the Prostějov
branch was opened – at that time our "easternmost" facility.
Then came that momentous occasion – the launch of the Jažlovice
complex, when during April 2000 we took over MAKRO central
warehouse supplies from Nedlloyd and subsequently moved the
cross docking centre from Měšice to Jažlovice.
Apart from covering this project, it was part of my job in the
ensuing period to negotiate and prepare implementation of other
projects for the new partners. Bohemia Sekt, BILLA, UNILEVER,
AHOLD, KAND, .. these were all projects whose initial stages I cocreated and modelled. When we were then approached by METRO
on the possibility of working together with them in Hungary, a new
challenge quite logically emerged: to "reprise" the METRO project
in these new conditions. So I have been active in Hungary since
2005, and I can say that I have experienced the expansion of HOPI
in a very personal way: that is, from our starting point in Karlovy
Vary to present-day Gyál it is 700 km by road!
HOPÍK: What does entry into Hungary mean for you?
And what does your current position involve?
Mr. Gajdoš: Apart from the distance that I mentioned, it is above
all the first, truly foreign expansion for HOPI.
For me personally, it is a tremendous experience working abroad.
This is not "just" a short-term excursion across the border plus
negotiations with a (more or less) ready partner on a particular
subject, but everyday liaison and responses to hundreds of pieces
of information of varying importance and problems with many
people at all levels, both inside and outside the company.
And although we have a lot of shared history, a lot of
differences can also be seen in this country, and not just involving
the language. From the first appearance of HOPI in Hungary, I have
been one of the HOPI HU executives authorized to engage in
operative management. My task is not only to negotiate with
partners, but above all to build up a functioning system while
securing our services. Additionally, I consider myself to be
Přísloví / Proverb
Kdo je nadaný? Kdo se učí od každého.
Who is gifted? He who learns something from everyone.
(Židovské přísloví /Jewish proverb)
Valouny v pohybu neobrůstají mechem.
A rolling stone gathers no moss.
practically a part of the SAP team, as I very intensively convey and
combine requirements and needs from both sides.
HOPÍK: What are you currently working on?
Mr. Gajdoš: My mission in HU, which has its own timeframe,
currently involves consolidating operative processes and
putting in place communications with HOPI CZ and HOPI SK – as
the international activities of the HOPI group have
a significant bearing on our everyday operations. Just for the sake
of completeness, let us take note that P&G consignments from
Strančice for MCC HU go first to Gyál, while small MEGGLE distribution consignments for the HU market again go from Madunice
first to Gyál, where distribution is effected, and there has to be
feedback on the progress of supplies. We have also recently
launched a service for a new client – storage and distribution for
Kimberly-Clark. At MCC, connection to their new CW IS is
imminent, as is the case with our partner PRAKTIKER, who have
never previously operated such a system. And not least, there
is the business of addressing more potential clients.
Before I end my current activities in Hungary, my primary task is to
convey all information and knowledge to our Hungarian
colleagues, so that they can totally engage in continuing to
develop activities in the spirit of our "HOPI mission".
HOPÍK: What do you
professional success?
consider
be
your
greatest
Mr. Gajdoš: One perhaps always experiences most intensely that
which is going on here and now, and one values that most of all
too. It's difficult to compare incomparable things, whether in terms
of the timing or the content or the context of events. Just this very
moment I can't choose any superlatives, but if I really have to,
then I think it is the fact that all projects that I have had the
opportunity to actively prepare and mould have "come to life" and
to this day they are all being operated by HOPI (with the exception
of the Julius Meinl network, which has been sold). Of course, every
project has been through some modification, but this is only natural, indeed it is actually desirable, as each service has to keep
developing. Naturally, I very much appreciate the expression of
confidence that I had when I was assigned to administrative duties
at HOPI HU.
HOPÍK: What is your idea of an ideally spent working day?
Mr. Gajdoš: Well, the main thing is that I wake up after an
undisturbed night (no problem with the computer, programme or
connection). After arriving at my work station from reports and the
postroom, I find that the night-time operation has proceeded
faultlessly, with all consignments cleared completely and on time.
I do not record any complaints or other reproaches from clients in
the post. Quite the reverse, there are two new approaches from
potential clients. A quick glance indicates that all debts have been
paid on time. Another report indicates the 100% return of
documents, and I no longer even recall any documents with errors.
There might then follow a working meeting with an existing client,
where we are going to commit ourselves 100% to plans for further
cooperation. And then the end of the day would be crowned by
a chance (?) meeting with Mr Piškanin, which would take place in
a pleasant "constructive" spirit.
So this has all been a bit of a dream – let's get set and move the
reality a little closer to that ideal.
(Anglické přísloví /English proverb )
HOPÍK: „Thank you for the interview.“
10
to
Sportovní události / Sports Events
HOPI representation abroad Lago di Garda
Bike Fest - Riva di Garda
Reprezentace firmy HOPI
v zahraničí - Lago di Garda
Poslední dubnový víkend se již podruhé za sebou zúčastnila skupina
pracovníků HOPI cyklistického závodu Bike Fest pořádaném v Italském
městě Riva di Garda. Závodu se zúčastnili rovněž pracovníci naší
partnerské společnosti HOUDEK.
Závod probíhal v náročném, členitém horském terénu okolo jezera
Garda v Italských Alpách, na trati dlouhé 84 km.
Převýšení na nejkratší, padesátikilometrové trati bylo více než 1.500 m!
During the last weekend in April, a group of HOPI staff members took part
for the second consecutive time in the Bike Fest race, organized in the Italian
town of Riva di Garda. The race was also attended by staff from our sister
company HOUDEK.
It took place over the challenging rugged mountainous terrain around Lake
Garda in the Italian Alps, on the 84 km-long route.
The altitude on the shortest, fifty-kilometre route was over 1,500 m!
Fotbalový turnaj SCANIA CUP
V sobotu, 2. 6. 2007, pořádala společnost SCANIA v Rajhradě
u Brna fotbalový turnaj. Družstvo, reprezentující firmu HOPI,
se umístilo na 3. místě.
11
Firma HP FINANCE
HP FINANCE se představují
Už jste někdy viděli zboží za bezmála 4,5 miliardy Kč? Zdá se Vám
to moc? Vězte, že je to objem dodaného zboží nebo poskytnutých
služeb, které v uplynulém roce financovala společnost HP
FINANCE, s.r.o, sídlící v areálu firmy HOPI v Jažlovicích.
Asi víte, že se v dnešní době dá nakupovat a dále prodávat téměř
cokoli. Možná je pro vás ale novou informací, že i peníze jsou v jistém
slova smyslu zboží, které lze za určitou cenu koupit nebo prodat. To je
také náplní činnosti firmy HP FINANCE: půjčovat peníze.
www.hpfinance.cz
Factoringová společnost HP FINANCE byla roku 2002 založena
firmou HOPI proto, aby vedle logistických služeb mohli zákazníci
HOPI současně využívat komplexní finanční servis. Základní činností HP FINANCE je factoring, neboli odkup pohledávek před
dobou splatnosti. Dokážete si pod tím představit něco konkrétního?
Ilustrací může být pohled na regály v jakémkoli supermarketu.
Většina z nás si z těchto regálů vybírá zboží a platí za ně u pokladny. Hodně lidí ale neví, že od doby dodání zboží na regál řetězce
a chvíle, kdy řetězec zboží svému dodavateli uhradí, uplynou dva,
tři i čtyři měsíce. Zůstanete-li v pozici běžného kupujícího, může
vám to být jedno. Podíváte-li se na věc z hlediska supermarketu,
můžete si říci, že nechce-li se Vám daný dodavatel přizpůsobit,
najdete si jiného. HP FINANCE se na věc dívá právě z hlediska
tohoto dodavatele, který čeká na peníze. Kde vezme zdroje na další
výrobu? Z čeho nakoupí suroviny? Nepomohlo by mu, kdyby měl
peníze hned po dodání zboží?
Společná fotografie v pravo
Zleva vpředu: Ing. Radka Tolaszová – Finanční asistent / provoz
Marie Neubauerová – Finanční asistent / provoz
Ing. Alena Srbová – Analytik, účetní
Helena Kelarová - Finanční asistent / provoz / sekretariát
Zleva vzadu: Ing. Jan Jakovec – Obchodní zástupce
Mgr.Tomas S. Drobik – Obchodní zástupce
Ing. Petr Hájek, MBA - Jednatel
Ing. Rastislav Hrabčák – Finanční analytik / IT
Ing. Vladimír Jäger, Ph.D. – Ekonom
obdrží ve chvíli, kdy je faktura jejich odběratelem na účet
faktoringové společnosti uhrazena. Takto poskytnuté prostředky
lze použít zcela libovolně.
HP FINANCE pomáhají firmám překlenovat dobu, která je mezi
dodáním zboží či poskytnutím služby a zaplacením za ně. Právní
stránka factoringu, tedy odkup pohledávky před dobou splatnosti
a důsledky, které z toho vyplývají, nejsou příliš záživná četba.
Zajímavá je spíš debata nad tím, zda je lepší mít peníze
z bankovního úvěru, od factoringové společnosti nebo zda je lepší
žádné jiné finance pro podnikání nepotřebovat. Třetí jmenovanou
možnost nechme stranou, život prostě není ideální. Pokud se
někdy budete rozhodovat mezi úvěrem a factoringem, nezapomeňte na to, že c e n a je v současnosti již srovnatelná.
Ve prospěch factoringu však často rozhoduje požadované zajištění
poskytnutých finančních zdrojů, možnost jejich p o u ž i t í nebo
rychlost s jakou budou požadované prostředky vyplaceny.
Factoringová společnost HP FINANCE nabízí kromě běžného financování také pojištění jednotlivých obchodů. To je výhodné, protože
klient nenese riziko spojené s nezaplacením ze strany odběratele.
Navíc pojištěná dodávka zboží nenavyšuje úvěrové zatížení dané
společnosti a tím vylepšuje celkový obraz firmy.
HP FINANCE může hlídat a upozorňovat na neuhrazené faktury,
sleduje párování došlých úhrad a vyplácí doplatky, poskytuje
informační podporu a dokáže včas a účinně pomoci reagovat na
sezónní výkyvy trhu, jako jsou např. vánoce.
Základem factoringového financování je faktura, tedy listina, v níž
dodavatel např. výrobce čokolády, vyjadřuje peněžní nárok vůči
odběrateli, tedy např. supermarketu, za dodané zboží, tedy např.
čokoládové tyčinky. V případě úklidové agentury se pak jedná
o nárok za prokázání služby nebo práce. Na základě těchto listin
poskytují HP FINANCE finanční prostředky. Určitě Vás napadne,
že taková forma financování může některé nenechavce vybízet ke
zneužití a k podvodu. A budete si klást otázku, zda a jak lze
dopředu čelit všem případným rizikům podnikání.
Na fotografii přiložené k tomuto článku vidíte společnost HP
FINANCE. Představovali jste si větší tým? Znáte přece úsloví „Co je
malé, to je milé“! Bylo by asi potřeba toto úsloví doplnit
o poznámku typu „Jsem malý ale šikovný“. Přesně takovou je
společnost HP FINANCE, malou, výkonnou, nachystanou na řešení
standardních situací i složitých problémů, hledající nové klienty
a především pečující o ty stávající.
Dokázali byste si např. tipnout, kolik faktur v roce 2006 přišlo do
společnosti HP FINANCE? Svůj odhad můžete do 30. 9. 2007
poslat na adresu [email protected] . Toho, kdo bude nejblíže
skutečnosti, odměníme 1.000,- Kč!
Je jasné, že i kdyby šlo jen o 5 000 faktur, najde se vždy nějaká
nepřesnost nebo vynechání údaje a je jasné, že existují lidé, kteří
jsou ochotni zkoušet postřeh těch, kteří v HP FINANCE bdí nad
správností došlých listin. Proto se vždy na začátku spolupráce
s novým klientem zjišťuje, jaké výsledky stojí za jeho dosavadními
obchodními aktivitami, jaká je jeho podnikatelská minulost a jaký
má podnikatelský plán do budoucna. Vyplacené prostředky jsou
pak zajištěny směnkou, jakožto speciálním cenným papírem,
ze kterého vyplývá povinnost dlužníka zaplatit.
Začínající společnosti, středně velké firmy, ale i větší společnosti
na základě faktur předaných společnosti HP FINANCE získávají tzv.
zálohu, obvykle 80% hodnoty postoupené faktury. 20% doplatek
12
Ing. Petr Hájek, MBA
Jednatel / CEO
Napadl vás při četbě těchto řádků někdo, kdo by mohl služby
společnosti HP FINANCE využívat? Zavolejte na tel. číslo
323 614 600 svůj tip. V případě zrealizovaného obchodu vám
vyplatíme jednorázovou provizi v závislosti na objemu půjčených peněz !
Veškeré informace a přesný popis nabízených produktů naleznete
na webových stránkách www.hpfinance.cz .
Data o firmě HP FINANCE, s.r.o.
Založena
Vedení společnosti
Sídla
Obrat
Počet zaměstnanců
Předmět činnosti
Kontakt
2002
Ing. Petr Hájek
Zděbradská 74, Jažlovice
251 01 Říčany u Prahy, ČR
Bratislavská 83
902 01 Pezinok, SR
4,3 mld. Kč
9
financování a pojišt'ování pohledávek
+420 323 614 600
[email protected]
HP FINANCE Company
supplier waiting for his money. Where can he raise funds for his
next production? Where is he going to buy his raw materials from?
Wouldn't it help him if he had his money as soon as he delivered
his goods?
Introducing HP FINANCE
Have you ever seen any goods for almost CZK 4.5 billion? Does
that seem a lot to you? Actually, that is the volume of supplied
goods and services which over the last year has been financed by
HP FINANCE, s.r.o, based at the HOPI complex in Jažlovice.
You probably know that nowadays you can buy and sell on just about
anything. But perhaps it is news to you that money itself is in a sense
also a kind of goods, which can be bought or sold for a certain price.
This is the activity at HP FINANCE: lending money.
Factoring company HP FINANCE was established by HOPI in 2002,
so that in addition to its logistics services, HOPI customers could
also utilize its comprehensive financial services. The basic activity
at HP FINANCE is factoring, i.e. purchasing debts before their
payment-due date. Does this conjure up any particular image for you?
By way of illustration, you might consider the shelves in a supermarket. Most of us are used to choosing goods from these shelves
and paying for them at the till. What many people do not know,
however, is that two, three or even four months can pass between
the time the goods are delivered to the supermarket chain shelf
and the time the chain pays its supplier for the goods. Looking at
it from the standpoint of the ordinary buyer, this can be a matter
of indifference. But if you look at it from the standpoint of the
supermarket, you can say that if a particular supplier does not
wish to adapt to your requirements then you can find another one.
HP FINANCE looks at the matter from the standpoint of the
HP FINANCE, s.r.o.
Established
Company management
Registered offices
Turnover
Number of employees
Business activity
Contact
2002
Ing. Petr Hájek
Zděbradská 74, Jažlovice
251 01 Říčany u Prahy, ČR
Bratislavská 83
902 01 Pezinok, SR
CZK 4.3 billion
9
financing and insuring receivables
+420 323 614 600
[email protected]
Factoring finance is based on invoices, i.e. the documents in which
the supplier, e.g. a chocolate manufacturer, expresses a financial
claim on a client, e.g. a supermarket, for goods supplied, e.g.
chocolate bars. Or in the case of a cleaning agency, there could be
a claim for the provision of service or work. On the basis of these
documents, HP FINANCE provides financing. It will surely occur to
you that this type of financing may lead the light-fingered to
engage in abuse and deceit. And you will ask the question whether
and how you can anticipate all possible business risks.
Can you guess, for example, how many invoices were received by
HP FINANCE in 2006? Send your estimate to [email protected] .
by 30. 9. 2007 and we will award whoever's guess comes closest
with CZK 1,000!
Clearly, even if we only had 5,000 invoices, there is always some
inaccuracy or omission and there are obviously people who are
willing to test the attention of those at HP FINANCE who check the
accuracy of documents received. Hence at the beginning of our
collaboration with a new client we always ascertain the results of
his previous commercial activities, his previous business record
and his business plan for the future. The paid funds are then
secured with a bill of exchange, as a special security, from which
the obligation of the debtor to pay is derived.
On the basis of invoices presented to HP FINANCE, start-up companies, medium-sized companies and even larger companies receive
what is known as an advance payment, normally 80% of the value
of the assigned invoice. The additional 20% payment is received
when the invoice is settled on the factoring company account by
their client. The funds provided in this manner may be used freely.
www.hpfinance.cz
Collective photo
Front from the left: Ing. Radka Tolaszová – Financial Assistant / operations
Marie Neubauerová – Financial Assistant / operations
Ing. Alena Srbová – Analyst, accountant
Helena Kelarová - Financial Assistant / operations / Secretariat
Back from the left: Ing. Jan Jakovec – Business Representative
Mgr.Tomas S. Drobik – Business Representative
Ing. Petr Hájek, MBA - CEO
Ing. Rastislav Hrabčák – Financial Analyst / IT
Ing. Vladimír Jäger, Ph.D. – Economist
HP FINANCE helps companies bridge that period between the
supply of goods or the provision of a service and payment for
them. The legal aspect of factoring, i.e. the purchase of debts
before their payment-due date, with all the consequences arising,
does not make for really gripping reading. What is more interesting
is the debate over whether it is better to have the money from
a bank loan or from a factoring company, or whether it is better not
to need any financing for your business at all. Let us leave aside
this third option, as life is simply not always ideal. If you are going
to decide at some time between a bank loan and factoring, do not
forget that the price is now comparable. However, the required
security of the financing provided, the possibility of its utilization
and the speed with which the required funds will be paid often
decide in favour of factoring .
In addition to ordinary financing, HP FINANCE also offers
insurance for individual transactions. This is of benefit, because
the client does not bear the risk of failure to pay on the part of
his client. Moreover, an insured supply of goods does not increase
the credit burden of the company in question and so it improves
the overall image of the company.
HP FINANCE can watch out for and issue warnings regarding
unsettled invoices, it can monitor the pairing of payments and
make supplementary payments, it provides information support
and it can help to respond in a timely and effective manner to
seasonal fluctuations in the market, such as at Christmas time.
While reading these lines have you thought of anybody who could
use HP FINANCE services? Give us your tip on 323 614 600.
If a deal is made, we'll pay you commission based on the amount
of money loaned!
In the photo included in this article you can see HP FINANCE.
Did you imagine a larger team? But surely you've heard the
expression "small is beautiful". That is just what HP FINANCE is:
small, efficient, ready to deal with both standard situations and
complex problems, looking for new clients and above all looking
after those we already have.
You will find all information and a precise description of the
products we offer at www.hpfinance.cz .
13
Investiční výstavba / Capital construction
Investiční výstavba / Capital construction
Objekt kanceláří správy dopravy
v areálu HOPI - Modletice
14
Transport administration office
premises in the HOPI complex - Modletice
Výstavba objektu byla vyvolána požadavkem soustředit jednotlivé části
These premises were constructed as a result of the requirement to
střediska dopravy na jedno místo a současně pro tento odbor vybudovat
concentrate individual parts of the transport centre in one place, as well
důstojné a reprezentativní prostředí, odpovídající jejich dnešnímu
as the requirement to create a prestige dignified environment for this
rozsahu činnosti.
division to match the current extent of its activities.
Pro tento objekt bylo vytipováno, s ohledem na charakter činnosti, místo
In view of the nature of the activities, a site within the HOPI Prague-
v areálu HOPI Praha-Modletice mezi halami H1 a H2, v blízkosti vjezdové
Modletice complex was earmarked for these premises between blocks
vrátnice, aby nedocházelo ke zbytečnému pohybu řidičů po areálu
H1 and H2, adjacent to the entrance drive lodge, so that there is no
a současně pracovníci dopravy měli přehled o stavu na vjezdové vrátnici
a dopravní situaci v areálu.
Konstrukce objektu je řešena jako třípatrová sestava UNIMO
buněk v barvách firmy HOPI. Přístup do jednotlivých pater je po
venkovním ocelovém schodišti. Příruční sklad dopravy je řešen
samostatnou buňkou.
unnecessary movement of drivers in the complex and at the same time
transport workers have a clear view of the situation at the entrance
drive lodge and the traffic situation within the complex.
These premises have been designed as a three-storey UNIMO cell
construction in HOPI colours. Access to the individual floors is provided
by an outdoor steel stairway. The transport maintenance store is housed
in a separate cell.
První a druhé patro je plně klimatizované a slouží jako administrativní
The first and second floors are fully air-conditioned and serve as the
část, kde jsou umístěna pracoviště operativního dispečinku, centrálního
administrative section for the help desk, central planning for local and
plánování tuzemské a zahraniční dopravy, technického servisu,
foreign transport, technical servicing, human resources and other
personalistiky a ostatní administrativy. Ve třetím patře je a ubytovna
administrative sections. The third floor provides accommodation for
určená pro odpočinek řidičů. Přístup k objektu je možný ze všech
drivers to rest. Access to the premises is available from all sections of
pracovišť v areálu. Kapacita nového objektu dopravy je 37 pracovníků,
the complex. These new transport premises have capacity for 37 staff
kromě řidičů.
members, as well as for drivers.
Třípatrová sestava UNIMO buněk
Three-storey UNIMO cell construction
Interiér / Interior
ISO certifikace / ISO certification
Management systems at HOPI s.r.o. –
development and the current state
Úspěšné vedení a chod každé organizace
vyžaduje, aby byla směrována a řízená systematickým a jasným způsobem. Jedním z možných
řešení je zavedení a následná certifikace
systémů managementu.
The successful management and operation of
every organization requires it to be directed and
led in a clear, systematic manner. One possible
solution is to introduce a management system
and then to have it certified.
Společnost HOPI s.r.o. má implementovaný
a certifikovaný plně integrovaný systém
managementu, který zahrnuje nejen řízení
jakosti, ale i ochranu životního prostředí,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a řízení
hygienické nezávadnosti potravin (HACCP).
HOPI s.r.o. has put in place and certified a fully
integrated management system, involving
not only quality management, but also environmental protection, security and protection
of health at work, as well as hygienic food
safety management (HACCP).
Ing. Ljuba Bieliková
Tento integrovaný systém řízení je zaveden podle následujících předpisů:
řízení jakosti podle normy ISO 9001 (QMS);
řízení životního prostředí podle normy ISO 14001 (EMS);
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace
OHSAS 18001 (SMS);
řízení kritických bodů v technologii výroby (HACCP) podle
Vyhlášky Mze č. 147/1998 Sb. O způsobu stanovení kritických
bodů v platném znění;
This integrated management system has been introduced in
compliance with the following regulations:
ISO 9001 (QMS) quality management;
ISO 14001 (EMS) environmental management;
OHSAS 18001 (SMS) security management and protection
of health at work;
Critical control point management in production technology (HACCP)
in compliance with Ministry of Agriculture Edict No. 147/1998 Coll.,
On Establishing Critical Control Points, as amended;
Společnost nastoupila cestu implementace v roce 2002, kdy byl
zaveden a následně i certifikován systém managementu jakosti podle
normy ISO 9002:1994 a to na projektu MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
The company set out on the implementation path in 2002, when the ISO
9002:1994 quality management system was introduced and
subsequently certified for the MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. project.
V souvislosti s revizí norem ISO řády 9000, v roce 2000, bylo nutné
uskutečnit recertifikaci implementovaného systému managementu
jakosti a to podle nové normy ISO 9001:2000. Tato recertifikace
úspěšně proběhla v listopadu 2003.
Due to the revision of the ISO 9000 standards, in 2000 it was necessary
to recertify the implemented quality management system in compliance
with the new ISO 9001:2000 standard. This recertification was
successfully completed in November 2003.
Od roku 2003 zaznamenala společnost obrovský dynamický rozvoj, který
souvisel především s realizaci nových projektů, s příchodem nových
zákazníků, s rozšířením a vybudováním skladových prostorů v Jažlovicích
a Prostějově.
Z tohoto důvodu byla zahájena příprava společnosti na zavedení a certifikaci systému managementu jakosti do celé společnosti v rámci České
republiky. Tento záměr se povedl v listopadu 2004, kdy byly certifikovány
provozovny Jažlovice, Prostějov a sídlo v Klášterci nad Ohří.
Since 2003 the company has seen some tremendous dynamic
development, primarily involving the implementation of new projects,
the recruitment of new clients and the construction and extension
of warehouse space in Jažlovice and Prostějov.
Hence preparations have been under way at the company for the
introduction and certification of the quality management system
throughout the company nationwide. This plan was realized in
November 2004, when the plants were certified at Jažlovice, Prostějov
and the headquarters in Klášterec nad Ohří.
Svůj kladný vztah k životnímu prostředí a jeho ochraně vyjádřila
společnost zavedením systému environmentálného managementu
podle normy ISO 14001 a jeho certifikací v lednu 2005.
To, že vedení společnosti není lhostejná ani bezpečnost a ochrana zdraví
jejích zaměstnanců, bylo prokázáno na přelomu roků 2005/2006, kdy
byl ve společnosti zaveden a následně v březnu 2006 i certifikován
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
specifikace OHSAS 18001.
The company made clear its positive stance towards the environment
and environmental protection by introducing the ISO 14001 standard
environmental management system and certification in January 2005.
The fact that the company management is not indifferent to the
security and protection of the health of its employees was demonstrated
in late 2005 and early 2006, when the OHSAS 18001 security and
protection of health at work management system was launched at the
company and subsequently certified in March 2006.
Mít zavedené a certifikované systémy managementu zavazuje naši
organizaci a nás všechny k plnění požadavků norem ISO 9001, ISO
14001, specifikace OHSAS 18001 a být ve shodě s legislativními
požadavky a požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran.
Každoročně se o tom přesvědčuje certifikační společnost, která provádí
v HOPI s.r.o. dozorový audit, dále pak naši interní auditoři a kontrolní
orgány státní správy.
The fact that our organization has introduced and certified management systems commits all of us to meet the requirements of ISO 9001
and ISO 14001 standards, as well as OHSAS 18001 specifications, and
to comply with legislative requirements and the requirements of customers and other interested parties. Every year the certificating company
which performs supervision auditing at HOPI s.r.o. makes sure of this,
as do our internal auditors and state administration supervisory bodies.
Plnění stanovených cílů v souladu s politikou firmy HOPI s.r.o. vyžaduje
neustálé vyvíjení a zlepšování nastavených procesů a činnosti. K tomu je
potřeba snahy nás všech.
The fulfilment of set objectives in line with HOPI s.r.o. policy requires
the ongoing development and enhancement of set procedures
and activities. This requires the efforts of us all.
ISO certifikace / ISO certification
Systémy managementu ve společnosti
HOPI s.r.o. – vývoj a součastný stav
15
Personalistika
Představujeme personální a mzdový úsek
Rok 2006 kladl a rok 2007 klade na pracovníky oddělení zvýšené
nároky, mimo jiné bylo nutné doplnit a navýšit počet zaměstnanců na
všech pozicích pro provozovnu ve Strančicích.
Prvním krokem pro vytvoření týmové spolupráce útvaru personálního
a mzdového, bylo sloučení obou těchto útvarů. Následovalo
přestěhování mzdové účtárny z Klášterce nad Ohří do Jažlovic.
Poděkování patří jak paní Martině Pokorné tak paní Evě Rusové za to,
že akceptovali toto rozhodnutí.
Představujeme
Platí zásada, že personální a mzdový úsek je zde pro naše
zaměstnance a jim musí sloužit. Kdo se s touto filozofií neztotožní,
nemůže práci na tomto úseku vykonávat.
Jak vlastně personální a mzdový úsek funguje v praxi?
Pro personální oddělení jsou prioritou požadavky provozů na doplnění
stavu pracovníků. Je tedy potřeba oslovit co největší šíři
potencionálních zájemců a z nich pak vybrat ty správné.
Účinným nástrojem je promyšlená a efektivní inzerce, vycházející
z dlouhodobých zkušeností. Dalším krokem je potom kontakt
s uchazeči, nejprve telefonicky, či prostřednictvím emailové pošty.
Nejdůležitější fází je osobní pohovor.
Ve společnosti HOPI platí zásada, že žádný zaměstnanec není přijat do
pracovního poměru aniž by se nesetkal s personalistou a byl seznámen
s pracovištěm. Rozhodující slovo o přijetí nebo nepřijetí má
vedoucí pracovník.
Činnost personálního a mzdového úseku není spojena jen s nástupem
a výstupem zaměstnanců. Je to především práce s lidmi, a zahrnuje
i další úkony, jako například zabezpečení dopravy zaměstnanců,
organizaci jazykových kurzů, školení zaměstnanců, rozšiřování
kvalifikace a školení na manipulační techniku, organizaci preventivních
lékařských prohlídek stanovených zákonem, řešení problémů zaměstnanců, pomoc při řešení pracovně právních vztahů, monitoring
dodržování zásad bezpečnosti práce a evidenci pracovních úrazů.
V praxi od sebe nelze oddělit práci personálního a mzdového oddělení.
Bez vzájemné spolupráce nemůže útvar prospěšně fungovat.
KDO JE KDO?
^
V tomto čísle jsme se rozhodli Vám představit personální a mzdový úsek
HOPI s.r.o. – Česká republika. V naší společnosti není zaměstnance,
který by nebyl v kontaktu s personálním a mzdovým úsekem.
Personalista je první osoba ve firmě, která komunikuje s uchazečem
o zaměstnání. Pod dojmem prvního kontaktu si uchazeč tvoří první
názor na svého potencionálního zaměstnavatele.
Ing. Ladislav KOZÍŠEK
Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuje od 1. 7. 2004. Je možné se na něj
obracet se všemi problémy zaměstnanců v personální a mzdové
oblasti, v oblasti bezpečnosti práce a pracovně právních vztahů.
Dobroslava TUREČKOVÁ
Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuje od 8. 6. 2006. Zodpovídá za nábor
profesí: skladový pracovník, administrativa skladových procesů, a řidič
nákladní dopravy (u pozice řidič v úzké součinnosti s interním
školitelem dopravy), a to od inzerce, pohovorů, splnění
administrativních náležitostí až po nástup.
Drahuše TAMCHYNOVÁ
Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuje od 1. 12. 2006. V současné době
odpovídá za administrativní práci s personálním a mzdovým
programem. V důsledku reorganizace mzdového a personálního útvaru
přebírá odpovědnost za aplikaci organizační struktury do personálního
a mzdového programu.
Odpovídá za administrativní náležitosti personálního a mzdového
charakteru zaměstnanců. Realizuje přihlašovací a odhlašovací
povinnost na úřad práce, sociální a zdravotní pojištění.
Martina POKORNÁ
Ve společnosti HOPI pracuje od 1. 1. 1993. Její pracovní náplní je
vypořádání nemocenských dávek, pojištění zaměstnanců včetně
zpracování statistických rozborů, nemocnosti a evidenční listy
důchodového zabezpečení.
Eva RUSOVÁ
Zkušená mzdová účetní celoživotní praxí, do firmy HOPI s.r.o. nastoupila
20. 1. 2003. Nese odpovědnost za účtování mezd, daně, exekuční
pohledávky, kapitálové a penzijní pojištění zaměstnanců, statistické
rozbory, za evidenci a odškodnění pracovních úrazů.
Ing. Eva PÚČIKOVÁ
Vzhledem k tomu, že se paní Eva Rusová rozhodla koncem roku 2007
odejít do starobního důchodu, nastoupila dne 2. 5. 2007, nová mzdová
účetní. Po zapracování nahradí Ing. Púčiková odcházející kolegyni.
Z předchozího pracoviště si přinesla zkušenosti z oblasti personalistiky
a mezd.
Vážení zaměstnanci, oddělení personalistiky a mezd je tady pro Vás,
máte-li jakýkoliv dotaz, navštivte nás.
Team personálního oddelení / Personel Section Team
Ing. Ladislav KOŽÍŠEK
vedoucí personálního
oddělení
HR Manager
16
Dobroslava TUREČKOVÁ
personalista
(od roku 2006)
personel clerk
(since 2006)
Drahuše TAMCHYNOVÁ
personalista
(od roku 2006)
personel clerk
(since 2006)
Human Resources
Introducing the Personnel and Wages Section
The first step towards the development of teamwork at the Personnel
and Wages Section was the merger of the Personnel and Wages
Divisions. This was followed by the move made by the Wages Office
from Klášterec nad Ohří to Jažlovice.
Thanks are also due to Mrs. Martina Pokorná and Mrs. Eva Rusová for
approving this decision.
We work on the principle that the Personnel and Wages Section is here
for our employees and so must serve them. Anybody who cannot identify with this philosophy cannot do the work of this Section.
How does the Personnel and Wages Section actually operate
in practice?
The priority for the Personnel Section is to meet the requirements of
the plants to make up their full complement of staff. Hence we need to
address the broadest range of potential applicants and to pick out the
right ones. One efficient technique is well-thought-out, effective classified advertising, based on our long-term experience. The next step is
then to contact the applicants, first by telephone or by e-mail. The most
important stage is the interview.
Here at HOPI we work on the principle that no employee is taken on
without first meeting a Personnel Officer and being familiarized with
the workplace. An executive staff member has the final word on
whether or not an applicant is recruited.
The activity of the Personnel and Wages Section does not just involve
the induction and departure of employees. It primarily involves working
with people and includes other tasks, such as providing employees with
transport, organizing language courses and employee training,
enhancing professional qualifications and materials handling technique training, organization of precautionary medical inspections as
required by law, resolution of employees' problems, assistance in
resolving labour-law relations, monitoring compliance with health and
safety at work regulations and records of injuries at work.
The work of the Personnel and Wages Section cannot in practice be
separated. The Section cannot function successfully without mutual
cooperation.
Ing. Ladislav KOZÍŠEK
Has been working at HOPI s.r.o. since 1. 7. 2004. He may be referred
to on all employees' problems relating to personnel and wages, safety
at work and labour-law relations.
Dobroslava TUREČKOVÁ
Has been working at HOPI s.r.o. since 8. 6. 2006. In charge of recruiting
the following: warehouse workers, warehouse procedure administrative
staff, truck drivers (driver position in close collaboration with the
internal transport trainer), from advertising, interviews, fulfilment of
administrative requirements to induction.
Drahuše TAMCHYNOVÁ
Has been working at HOPI s.r.o. since 1. 12. 2006. Currently responsible
for administrative work with the personnel and wages programme. Due
to a reorganization of the Personnel and Wages Section she has taken
on responsibility for organizational structure implementation in the
personnel and wages programme.
Responsible for employee wages and personnel administrative affairs.
Discharges registration and cancellation duties at the Social and
Health Insurance and Labour Office.
Martina POKORNÁ
Has been working at HOPI s.r.o. since 1. 1. 1993. Her work involves
arrangement of sickness benefits, employee insurance including
statistical analysis processing, sickness and record sheets for
pension insurance.
Eva RUSOVÁ
Experienced wage accountant with lifelong experience, joined HOPI
s.r.o. in 20. 1. 2003. In charge of wage accounting, taxes, receivables
with execution titles, employees' capital and pension insurance,
statistical analyses, records of compensation for injuries at work.
Introducing
Year 2006 imposed and year 2007 imposes increased requirements
on workers of department, requiring them amongst other things to
supplement and increase the number of employees at all positions in
the plant at Strančice.
WHO'S WHO?
^
In this issue we have decided to introduce you to the HOPI s.r.o. – Czech
Republic Personnel and Wages Section. You will not find an employee
at our company who is not in contact with the Personnel and Wages
Section. The Personnel Officer is the first person in the company who
communicates with any applicant for employment. An applicant will
form his first impression of his potential employer on the basis of this
first contact.
Ing. Eva PÚČIKOVÁ
As Mrs. Eva Rusová has decided to retire at the end of 2007, a new
wages accountant joined on 2. 5. 2007. Mrs. Púčiková will replace
her departing colleague after she has been familiarized with the work.
She brings with her experience in human resources and wages from
her previous position.
Dear employees, the Personnel and Wages Section is here for you.
Should you have any queries, do come and see us.
Přísloví / Proverb
Mnoho výborných nápadů zemřelo cestou na psací stůl.
Many great ideas have died on the way to the writing desk.
Martina POKORNÁ
mzdová účetní
(od roku 1993)
wages clerk
(since 1993)
Eva RUSOVÁ
mzdová účetní
(od roku 2003)
wages clerk
(since 2003)
Ing. Eva PÚČIKOVÁ
mzdová účetní
(od roku 2007)
wages clerk
(since 2007)
I nejmoudřejší slova zůstávají v konečném důsledku jen
tlacháním, pokud nějakým způsobem nevedou k činům.
Even the wisest words are ultimately just so much hot air if they
do not lead in some way to actions.
17
Personalistika / Human Resources
Personalistika
Dotazy našich zaměstnanců / Employees' queries
Dotazy našich zaměstnanců
18
Employees' queries
Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení
Ing. Ladislav Kožíšek - HR Manager
V loňském roce se hovořilo o rozšíření dopravy pro
zaměstnance z regionu Vlašim Benešov. Jaký je
současný stav?
Last year there was talk about extending transport for employees
from the Vlašim Benešov region. What is the current situation?
Od 1.5.2007 zabezpečuje společnost HOPI s.r.o prostřednictvím
smluvního přepravce dvakrát denně dopravu na trase Vlašim Benešov u Prahy - Strančice - Jažlovice a zpět.
Účelem je personální posílení provozoven ve Strančicích
a Jažlovicích o další kvalitní zaměstnance z uvedeného regionu.
Byla navázána užší součinnost s Úřadem práce v Benešově, kde
probíhají firemní náborové dny stejně jako na Úřadu práce
v Lounech.
Proč došlo k posunutí ranního spoje autobusu z Loun? Je možné
zabezpečit zastavení spoje na trase Louny - Praha ?
Na základě složité dopravní obslužnosti při průjezdu Prahou,
nebylo možno zabezpečit příchod zaměstnanců do zaměstnání
v 7.00 hodin. Po konzultaci s dispečerem smluvního přepravce
došlo posunutí odjezdu na 5.20 hod. z Autobusového nádraží
Louny. Posunem není narušena návaznost na spoje pro
zaměstnance, kteří dojíždí z okolí Loun.
Zabezpečení další zastávky je možné na žádost vedoucího provozu,
prostřednictvím personálního oddělení, které komunikuje
s dispečerem přepravce. Další zastávku autobusu je možno
zabezpečit na znamení, za předpokladu dodržení zásad
bezpečnosti silničního provozu.
Je započítána přestávka při práci do odpracované pracovní doby ?
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po
6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech o délce trvání
nejméně 30 minut. Tato přestávka se do odpracované pracovní doby
nezapočítává. Problematikou se zabývá Zákoník práce, § 88.
Jak je v novém zákoníku práce řešena práce přesčas ?
Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl
nárok a příplatek 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna
v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
Přísloví / Proverb
Pokud uspějete jednou, může to být náhoda.
Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí.
Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti.
If you succeed once it might just be by chance.
If you succeed twice, it might just be by good fortune.
If you succeed three times then it's thanks to your diligence
and hard work.
Pokud zaměstnáte lidi, kteří jsou chytřejší než vy, prokážete tím,
že jste chytřejší než oni.
When you hire people who are smarter than you are, you prove
that you are smarter than they are.
Since 1.5.2007 HOPI s.r.o. has been arranging transport twice
a day both ways on the Vlašim-Benešov u Prahy-Strančice-Jažlovice
line through a contracted transporter.
The aim is HR consolidation of the plants at Strančice and
Jažlovice with further high-standard employees from this region.
Closer liaison has been arranged with the Labour Offices in
Benešov and Louny, where company recruitment days are held.
Why has there been a change in the morning bus service
from Louny? Can a stop be arranged for the service on the
Louny - Prague route ?
Due to the complicated transport arrangements for transit through
Prague it has not been possible to arrange for employees to arrive
at work at 7 a.m. After consulting the contractual transporter's
controllers we have moved the departure time to 5.20 a.m. from
Louny Bus Station. This alteration does not affect the connections
for employees commuting from the area around Louny.
It is possible to arrange another stop at the request of the
Operations Manager via the Personnel Department, which communicates with the transporter's controller. Another request bus stop
can be arranged, providing road safety regulations are followed.
Is the work break included in working hours?
The employer is obliged to provide an employee with a break of at least
30 minutes for food and relaxation after a maximum of six hours of
continuous work. This break is not included in working hours. The issue
is dealt with in Section 88 of the Labour Code.
How is overtime dealt with in the new Labour Code ?
For working overtime an employee is due the salary to which
he has established a right, plus an additional payment of 25% of
average earnings, unless the employer and the employee have
agreed on the provision of time off to the extent of the work
performed overtime in lieu of the additional payment.
Tip na výlet / Tip for a trip
Město leží ve výšce 381 metrů n. m. v malebné krajině Posázaví, 20 kilometrů
jihovýchodně od Prahy. Již od roku 1331 se tu těžilo zlato a zdejší naleziště
patřila k nejbohatším v Evropě. Podle dlouhodobých výzkumů tu byla v okolí
řeky Sázavy objevena naleziště zlata již za Keltů, kteří jej získávali díky rýžování.
Ověřeným datem první větší těžby je však až rok 1331. Časem – díky Karlu IV.
– který povýšil Jílové na město tu byla zřízena i mincovna. Jelikož za Jana Žižky
nestálo město na jeho straně, tak je Žižkovo vojsko obsadilo, vypálilo a šachty
byly zasypány. Zkázu pak dokonala třicetiletá válka. I když se pak časem doly
opět obnovily – nikdy už své tehdejší slávy a výtěžnosti nedosáhly.
Na náměstí, ležícím v mírném svahu najdete starou radnici s gotickou věží z konce
14. st., která byla barokně přestavěna v letech 1723 – 24.
V dolní části náměstí uvidíte starou budovu – původně mincovnu, které se říká
„U mince“. Budovu založil právě Karel IV. Do roku 1420 byl sídlem horního
úřadu, odkud bylo řízeno dolování na Jílovsku a zde se také odevzdávaly daně
ve formě zlata. Po husitských válkách, kdy dochází ve zdejším kraji k úpadku
těžby zlata, ztratil horní úřad v Jílovém své opodstatnění a dům přešel do
soukromých rukou. V roce 1590 se jeho vlastníkem na krátký čas stal
alchymista císaře Rudolfa II., Edward Kelley. Nástěnná
freska na zdi budovy obrácené do nádvoří má dataci
1744 a je připomínkou jednoho z dalších majitelů
Ferdinanda von Krausenecka, svého času správce
zemských desek. O roku 1876 je dům“ U mince“
v majetku obce a do roku 1958 v něm
byla obecná škola. Poté začal sloužit
výhradně pro potřeby muzea, které
bylo
založeno
v roce 1 8 9 1
a soustřeďuje
67000
sbírkových
předmětů,
které se
vztahují
k historii
těžby
zlata,
jako
např. řemeslné
nástroje a nářadí,
předměty běžné denní potřeby, textilie, módní doplňky, hračky,
obrazy, knihy, fotografie, archiválie,
archeologické exponáty.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12 a 13–16 h., červen – srpen 9–17 h.
Štola Josef
Štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského
zlatonosného revíru - Kocourském žilném pásmu. Celková délka dosud známých
chodeb je 280 m, z toho přístupných 200 m. Profil chodeb je šikmý, s mírným
sklonem k řece Sázavě. Ve štole je po celý rok stejná teplota, okolo 8 o Celsia.
Štola je otevřena
Duben - Říjen: sobota, neděle a svátky: 10 - 17 hod.
O prázdninách (Červenec - Srpen): také v úterý - pátek 13 - 17 hod.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, školní děti 15,- Kč, rodina 70,- Kč
Možností jak se dostat na místo, je několik. Doporučujeme vlak - posázavský
Pacifik nebo bus MHD 332 ze stanice metra Budějovická. Autem nejblíže zaparkujete na Žampachu (0,7 km) nebo v Dolním Studeném u památné lípy (0,5 km).
Ke Štole vede trasa naučné stezky Jílovské zlaté doly. Pět minut procházkou odtud
roklí Kocour je další zajímavá technická památka - železniční viadukt (nejvyšší ve
stř. Evropě - 42 m). Zkrátka dobrý tip na výlet pro všechny věkové kategorie.
Jílové u Prahy
This town lies at an altitude of 381 metres above sea level in the picturesque
Sázava basin landscape, 20 kilometres south-east of Prague. Gold has been
mined here since 1331, and the local deposit was one of the richest in Europe.
Long-term research indicates that gold deposits were discovered around the
Sázava River by the Celts, who obtained it by panning. However, 1331 is the
first verified date when more extensive exploitation took place. After some time
a mint was established here at the behest of Charles IV, who conferred the status of a town on Jílové. During the time of Jan Žižka the town did not side with
him, so his army occupied and
burnt it and the mineshafts
were filled in.
This destruction was
completed by
the Thirty
Years'
War.
Although
the
mines were later
reopened they never
achieved their former glory
and yield.
The square lies on a slight incline
and is flanked by the old town hall
with its late 14th century Gothic tower,
reconstructed in Baroque style 1723-24.
At the lower end of the square you will see an
old building – originally the mint called "At the
Sign of the Coin". This building was actually
established by Charles IV. Until 1420 it was the headquarters of the Mining Office, where mining in the Jílové
area was managed, and tax was paid in the form of gold.
After the Hussite Wars, when gold mining in the area fell into
decline, the Mining Office in Jílové lost its reason for existence and
the building passed into private ownership. For a short time in 1590,
Rudolf II's alchemist Edward Kelley became its owner. The fresco on the
building wall facing the courtyard is dated 1744 and commemorates one
of the other owners, Ferdinand von Krauseneck, the state records administrator of his day. In 1876 the "House at the Sign of the Coin" became municipal
property and it housed a primary school until 1958, when it started to be used
exclusively for the requirements of the museum, which was esta-blished in
1891, bringing together 67,000 collection articles relating to the
history of gold mining, such as artisan's tools and instruments, ordinary
everyday utilitarian articles, textiles, fashion accessories, toys, pictures, books,
photographs, archive material and archeological exhibits.
Open every day except Monday 9 a.m. to noon and 1 p.m. to 4 p.m., JuneAugust 9 a.m. – 5 p.m.
Štola Josef
The St Joseph Gallery is one of the many mineworks in the main section of the
Jílové Gold Mining District – Kocourský lode zone. The overall length of the
galleries known to date is 280 m, of which 200 m are accessible. The gallery profile is diagonal, with a slight inclination towards the River Sázava. Throughout the
year the gallery maintains the same temperature of around eight degrees Celsius.
The gallery is open
April - October: Saturdays, Sundays and state holidays: 10 a.m. - 5 p.m.
During the holidays (July-August): also Tuesdays – Fridays
1 p.m. - 5 p.m.
Motorists are warned that there is no parking at the gallery! You will find the
nearest parking space in Žampach (0.7 km) or Dolní Studené at the listed Lime
Tree (0.5 km). So basically, a good tip for an outing for all age categories.
Tip na výlet / Tip for a trip
Jílové u Prahy
HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 614 111, [email protected], www.hopi.cz, www.hopi.sk, www.hopi.hu
Perličky z historie / Interesting particles of history
Křížovka
20. 10. 1999
záhájení výstavby logistického
centra HOPI v Jažlovicích
20. 10. 1999
start of construction logistics
centre in Jažlovice
Děkujeme všem, kteří nám zaslali vyluštěnou tajenku
z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla:
„ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S MAJETKEM A ÚSPORA
SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU FIRMY HOPI S.R.O.“.
Výhercem se stala paní Lenka Hloušková – mrazírna
MAKRO H 1. Gratulujeme!!!
Nová
tajenka
obsahuje
odpověď
na
otázku
„NOVÝM HESLEM FIRMY HOPI SE STAL SLOGAN…“
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 30. 9. 2007 na adresu:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo "HOPÍK".
Případně můžete využívat interní poštu, nebo pokud jste
z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem „HOPÍK“ na
recepci budovy H2.
Máte-li
možnost,
využijte
e-mailovou
adresu:
[email protected] Ve zprávě uvádějte vždy jméno, příjmení,
provoz a telefon či adresu, na které jste vždy k zastižení.
Vylosovaný výherce získává odměnu
v hodnotě 1000 Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
Napište nám!
Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu
jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si
v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento
zaslali na e-mailovou adresu [email protected] . Budeme jen rádi!
Crossword
We thank all those who sent us the solution from the last
HOPÍK issue. The correct answer was (in translation):
CAREFUL TREATMENT OF HOPI PROPERTY AND
ECONOMIES WITH HOPI CONSUMABLES. The winner was
Lenka Hloušková – MAKRO H 1 refrigeration plant.
Congratulations!!!
The latest solution completes the following: "THE NEW
HOPI SLOGAN IS…"
Send the solution by 30. 09. 2007 to:
HOPI s. r. o., Zděbradská 74 – Jažlovice, 251 01 Říčany u
Prahy (headword: "HOPÍK").
You can use the internal post, or if you are at the Jažlovice
plant, leave an envelope with the headword "HOPÍK" at
building H2 reception.
If you are able, make use of our e-mail address:
[email protected] In any message please always give your
first name, surname, plant, telephone number and an
address where you can always be found.
The winner who is drawn will receive
a prize worth CZK 1000.
Only current HOPI employees may enter the competition.
20
Family logistic company since 1992
Download

Hopik ke stažení