HOPIK5_F.qxd
23.2.2007
17:57
Stránka 1
Don´t worry, be HOPI
HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 614 111, [email protected], www.hopi.cz, www.hopi.sk, www.hopi.hu
Novinka / News
Nový design webovských stránek HOPI
New design of web pages
Křížovka
H O P Í K
5
Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine
č í s l o V. 2 0 07 / i s s u e N o . V. 2 0 07
Děkujeme všem, kdo nám zaslali vyluštěnou tajenku
z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla:
"HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL MAĎARSKO". Výherkyní se
stala paní Markéta Sedláčková – paletové hospodářství
divize MAKRO. Gratulujeme!!!
Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku:
„CO JE HLAVNÍM MOTTEM VŠECH PRACOVNÍKŮ FIRMY
HOPI S.R.O. PRO ROK 2007?“
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. 5. 2007 na adresu:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo "HOPÍK".
Případně můžete využívat interní poštu, nebo pokud jste
z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem „HOPÍK“ na
recepci budovy H2. Máte-li možnost, využijte e-mailovou
adresu: [email protected] Ve zprávě uvádějte vždy jméno,
příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste k zastižení.
h t t p : / / w w w. h o p i . c z
Vylosovaný výherce získává odměnu
v hodnotě 1000 Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
Napište nám!
Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu
jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si
v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento
zaslali na e-mailovou adresu [email protected] . Budeme jen rádi!
Crossword puzzle
Thank all who puzzled out the crossword of the HOPIK
previous issue, and sent in their answers. The correct
answer was: “HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL MAĎARSKO”
(HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL HUNGARY). The winner was
Mrs. Markéta Sedláčková – MAKRO PALLET MANAGEMENT. Congratulations!!!
The new crossword is hiding an answer to the following
question: “WHAT IS THE LEADING MOTO OF ALL HOPI
S.R.O. STAFF FOR 2007?”
You can send your answers by May 31, 2007, at the
address:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, sign "HOPÍK".
You can also use the internal mail or, if you are located in
Jažlovice, you can leave your answers at the H2 reception
desk in envelopes signed HOPIK.
Or you can also e-mail us at: [email protected] Your mail
should contain your name, the operation, your phone
number or address where you can be reached.
The winner drawn will be awarded
1000 CZK.
Only the current HOPI employees can participate.
20
Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov
Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov
Dokončení logistického centra v Gyálu – Maďarsko
Finalization of logistic center in Gyál – Hungary
Jazz na Hradě
Jazz on the
Prague Castle
Rodinná firma
Houdek
Houde k´s
family company
Představení
managera
Introducing
of manager
23.2.2007
17:57
Stránka 2
Úvodní slovo / Introduction
Tip na výlet / Sight-seeing tips
As we have already mentioned in the fourth
issue of our HOPÍK magazine, the year 2006
has actually been a year of investments not
only from the material and technical points
of view but also as to the investment to
human resources.
Jak jsme již zmínili ve čtvrtém čísle našeho
časopisu HOPÍK, rok 2006 byl skutečně
rokem investic, a to nejen materiálnětechnických ale i investic do lidských zdrojů.
Páté číslo časopisu Hopík
Hrad Červený Újezd
Dear Colleagues,
Dear Coworkers
Oslovuji Vás v době, kdy již aktivně běží rok
2007 a velice rád konstatuji, že všechny
plánované investice roku 2006 byly zdárně
dokončeny. Připomeňme si výstavbu mrazírny
v Prostějově, výstavbu II. etapy logistického
areálu HOPI HUNGÁRIA v Gyálu, kompletní
dokončení
vnitřních
technologií
ve
Strančicích, dokončení projektu „Rozšíření
vozového parku“ o 94 nových vozidel,
zprovoznění obalového skladu a zpevněné
plochy pro parkování vozidel, jsou pouze
krátkým výčtem dokončených investic
roku 2006.
František Piškanin
I speak to you at the time when we have
actively approached the year 2007 and I am
happy to state that all investments planned
for 2006 have successfully been completed.
Let’s remind the construction of freezing
plant in Prostějov, construction of Phase II of
HOPI HUNGÁRIA in Gyál, complete finalization of interior technologies in Strančice,
completion of the project known as “Trucks
Fleet Expansion” by adding 94 new vehicles,
packing warehouse operation and reinforced
area for vehicles parking, which represent
only a brief summary of the completed investments in the year 2006.
majitel firmy HOPI s.r.o. /Owner of company HOPI s.r.o.
Co to znamená pro rok 2007? – Optimalizovat
a konsolidovat všechny procesy tak, aby
přinášely co největší efektivitu a co nejlepší servis zákazníkovi.
What does this mean for 2007? – Optimalization and consolidation
of all processes to that they bring in the most effectiveness and
Naše hlavní cíle roku 2007 jsou:
best possible service to our customers.
1) Neztratit rychlost v expanzi.
Our main goals for 2007 are:
2) Zjednodušit a zrychlit procesy.
3) Servisem jít ještě více naproti zákazníkovi.
1) Not to loose momentum in expansion speed.
4) Dynamicky pokračovat v projektu „Nákladová efektivnost“.
2) Simplify and accelerate processes.
3) Make another step ahead in the quality of service to customers.
Protože logistika není jen o zvládnutí procesních souvislostí v čase,
4) Dynamically continue in proceeding with the “Cost Effectiveness” Project.
ale především se váže k servisu přinášející službou zákazníkovi
konkurenční výhodu, představujeme Vám v tomto čísle útvar
Since logistics is not only about successful handling process
Zákaznického servisu a služeb.
relations in time but mainly its linking to the service provided to
customers with an added competitive benefit, this issue in
Má-li být firma stabilní, je dobré když nestojí jen na jedné noze, ale
troduces our Customer Service Department.
na dvou. Proto mi dovolte představit Vám našeho partnera – rodinu
Houdků.
Should a company be stable, it is good not to stand on one foot but
two. Therefore, let me introduce our partner – the Houdek family.
Do roku 2007 přeji nám všem, aby firma HOPI byla stejně úspěšná
a dynamická jako v předchozích letech. Aby tomu tak bylo, je
I wish to all of you in 2007 that HOPI Company is successful and
potřeba píle, pracovitosti a snahy nás všech.
dynamic as in previous years. In order to accomplish it we need to
relay on diligence, good work and best effort of all of us.
S pozdravem
Váš
Best regards,
František Piškanin
Your
HOPI, 28. 2. 2007
František Piškanin
P.S. I nadále je možno v případě potřeby sjednat konzultaci s majitelem společnosti
prostřednictvím jeho asistentky, paní Jitky Kravčišinové - kontakt: [email protected],
Tel.: +420 323 614 346.
The fifth issue of the HOPIK magazine
Vážené kolegyně a kolegové,
vážení spolupracovníci
HOPI, February 28, 2007
Jako tip na dnešní výlet jsme zvolili raritu – hrad Červený Újezd.
Jedná se stavbu novodobého hradu, byl postaven v letech 2001 –
2002.
As a lead for a great trip we have chosen today a unique place –
castle known as “Červený Újezd” (Red Demesne). It is a structure
of a contemporary castle built in 2001 and 2002.
Kde jej najdete? Na silnici E48, nedaleko Prahy, směrem na
Karlovy Vary je odbočka na Unhošť (silnice č. 101), a po ujetí asi 2
km se dostanete do obce Červený Újezd, kde se hrad nachází.
Where is it located? Road E48 nearby Prague in a direction to
Karlovy Vary, there is an exit to Unhošť (road No. 101); after
driving about 2 km in distance you enter a municipality named
“Červený Újezd”, where the castle is situated.
V interiéru hradu se nachází rozsáhlé muzeum českého venkova
minulého i předminulého století a rytířský sál. Expozice zahrnuje
na 4000 exponátů a ukazuje každodenní venkovský život.
V muzeu jsou dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, pekař, řezbář,
bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých
krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko,
Chebsko) vybavené malovaným nábytkem a selskými kroji.
Na hradě je i restaurace
Krčma
se
staročeskými jídly
a nápoji. Součástí
hradního komplexu
jsou
rozsáhlé
zahrady (více jak
500 různých
d r u h ů d ře v i n )
a s k a n ze n .
Můžete si tu
z blízka prohlédnout větrný
mlýn, zvonici,
šp ej c h a r,
vinný sklípek, salaš,
milíř či
starý dřevařský
katr.
Většina staveb má přístupné interiéry
s ukázkou zařízení, nástrojů a techniky pro ně typické.
Součástí hradu jsou i rozsáhlé zahrady, arboretum a skanzen
venkovských staveb.
Na hradě jsou od dubna pořádány pravidelné víkendové programy,
které jsou pro návštěvníky zcela zdarma (historický šerm, tanec,
hudba, divadelní a jiná vystoupení).
Hrad je otevřen celoročně, každý den od 9.00 do 18.00 hodin.
Vstup na nádvoří je zdarma, vstup do areálu venkovních staveb je
za 60,- Kč, vstup do interiéru hradu s průvodcem je za 120,- Kč.
Přísloví / Proverb
Buky Piškanin, 19 let
19 years old Buky Piškanin
Castle “Červený Újezd”
Ten, kdo stojí na vrcholu, tam jistě nespadl z nebe.
(Duchovní pravdy, rčení a přísloví)
The castle interior hides a vast museum of the last two centuries
Czech country and knightly hall. The exhibition includes 4000
showpieces and demonstrates a routine country life.
The museum contains workshops of traditional craftworks (blacksmith, miller, woodcarver, cooper, butcher, cartwright, grinder,
shoemaker), residential rooms from all over the regions (Sub-Giant
Mountains area,
areas
called
“Chodsko”,
Litomyšl
area,
Moravia, Slovakia,
Cheb
area)
equipped
with
hand-painted furniture and country
costumes.
The castle also
offers a great place
to eat old Bohemian
meals and drink old
traditional beverages
in restaurant “Krčma”
(The Pub). A part of the
castle complex is large
gardens (introducing
more than 500 different
kinds of woody plants)
and an outdoor museum. From a very short
distance you can see
there a windmill, bell
tower,
granary,
wine
cellar, sheepfold, charcoal kiln or old timber can.
Most of the buildings provide interiors open to the public where
introducing furnishings, tools and technical equipment typical for
the given kind of craft.
A part of the castle is also large-scale gardens, arboretum and
outdoor museum of country buildings.
Starting in April every year, weekend programs opened to visitors
free of charge are organized there on regular basis (historical
fencing, dance, music, theatrical performances and other
appearances).
The castle is opened all year round, every day from 9.00 to 18.00
hours (9 a.m. to 6 p.m.). Admission to the castle courtyard is free,
entry to the exterior buildings is available for CZK 60 and castle
interior with a guide costs CZK 120.
Tip na výlet / Sight-seeing tips
HOPIK5_F.qxd
Whoever stands at the top has surely not fallen there from skies.
Vydavatel: HOPI s.r.o. Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, r e d a k č n í r a d a : Jitka Kravčišinová, Petra Jankovská,
redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, tel.: +420 323 614 111, e-mail: [email protected], grafické zpracování: sirael.cz
2
(Spiritual truths, idioms and proverbs)
19
23.2.2007
17:57
Stránka 3
Rekapitulace sportovních událostí v roce 2006 / Recap of Sporting Events in 2006
Rekapitulace společenských událostí v roce 2006 / Recap of Cultural Events in 2006
8. 12. 2006 se uskutečnilo firemní vánoční setkání ve Velkých Bílovicích
8. 12. 2006 took place a company meeting in Velké Bílovice
9.9.2006 se uskutečnil, v pořadí již čtvrtý, cyklistický závod HOPI CUP 2006
Cycle race known as “HOPI CUP 2006”, already 4th in a row, took place on September 9, 2006
JAZZ NA HRADĚ
V neděli, dne 26. 11. 2006, se na Pražském Hradě uskutečnil
další z řady jazzových koncertů v rámci cyklu JAZZ NA HRADĚ, které
jsou pořádány pod záštitou prezidenta republiky, pana
Prof. Václava Klause.
Na koncertu vystoupil Re Bop Quintet, zpěvačka Elen Suchánková,
doprovázena skupinou JocoseJazz. Křtilo se CD se záznamem
koncertu.
Firma HOPI s.r.o. se spolupodílela na sponzorování celé této
společenské akce.
HOPI CUP 2006
Čestným hostem koncertu byl pan František Piškanin. Koncertu se
též zúčastnili syn Martin, dále Petr Novák a Marek Zapadlo,
členové top managementu HOPI, Petr Hájek, jednatel HP Finance.
Pořádané akce
HOPIK5_F.qxd
7. 10. 2006 se na fotbalovém hřišti v Dobřejovicích uskutečnilo mezinárodní
fotbalové utkání FC HOPI – FC HOUDEK / Soccer field in Dobřejovice witnessed the
international soccer match between FC HOPI and FC HOUDEK on October 7, 2006
JAZZ ON THE PRAGUE CASTLE
On Sunday, 26. 11. 2006, took place another one of jazz concerts
within the cycle JAZZ ON THE CASTLE which is held under the aegis
of president of the republic, Mr. Prof. Václav Klaus.
At this concert participated Re Bop Quintet, songstress Elen
Suchánková, accompanied by JocoseJazz band. There was also
baptised a CD with a record of the concert.
Company HOPI s.r.o. also participated in sponsoring of this event.
As a guest of honour was invited Mr. František Piškanin. There was
also his son Martin, further Petr Novák and Marek Zapadlo, top
management HOPI members, Petr Hájek, executive head of
HP Finance.
18
Events held
17. 6. 2006 se uskutečnil fotbalový turnaj SCANIA CUP
Soccer tournament known as “SCANNIA CUP” took place
on June 17, 2006
3
HOPIK5_F.qxd
23.2.2007
17:57
Stránka 4
Zákaznický servis
Human Resources
Dotazy našich zaměstnanců
Představujeme oddělení „Zákaznický servis“
Pokud bychom chtěli všechny své spolupracovníky společnosti HOPI
posuzovat nezávislým pohledem zvenčí, z pohledu našich partnerů či
zákazníků, mohli bychom směle nazvat např. řidiče svými reprezentanty - jsou nejvíce vidět na konci a „prodávají“ výsledky naší společné
práce. Skladové pracovníky - na příjmu, při vychystávání zboží, na
expedici - považujeme za hlavní strůjce úspěchu, za tvůrce hodnot,
které pak střeží či podporují účtaři a celá administrativa.
Pracovníky Zákaznického servisu Vám chci tímto způsobem představit
jako prostředníky firmy v komunikaci s partnery – zákazníky či
dodavateli. Jako pozorné posluchače a obratné vyjednavače, či jinak
zodpovědné zástupce společnosti. Sledují průběh činností, obstarávají
a zpracovávají informace, podstatné pro chod společného obchodu,
jsou v permanentním kontaktu s klienty, komunikovat v cizích jazycích
je pro ně nezbytností. Zařizují a organizují součinnost jednotlivých
oddělení v HOPI podle potřeb zákazníků, analyzují a vyhodnocují dílčí
i celkové výsledky a oběma stranám předkládají návrhy na další rozvoj
společného obchodu a vlastně tak každým svým slovem či skutkem
výrazně ovlivňují výsledky společnosti.
Jak vypadá taková činnost podrobněji? Dříve, než ve skladech
vychystají zboží a doprava vyjede k zákazníkům s hotovými dodávkami,
musíme pro naše partnery - společnosti Ahold, Billa, Plus Discount,
Zimbo Czechia a Norma, zajistit celou řadu dílčích kroků a připravit
takové podmínky, aby ostatní oddělení společnosti HOPI mohla naplno
rozvinout svoji činnost. Pro přehlednost si můžeme Zákaznický servis
rozdělit na tři dílčí úseky, které tvoří kostru našeho oddělení :
Představujeme
Úsek kmenových dat:
Základním stavebním prvkem pro funkční činnost všech následných
procesů celého logistického řetězce je pevná struktura kmenových dat
a jejich nezpochybnitelná přesnost. Po sběru objemného množství
potřebných informací o zboží, o dodavatelích či zákazníkovi je nezbytné
naplnit databázi kmenovými daty, tj. mít o každém výrobku či zboží
neustále dokonalý přehled, od prvopočátku uhlídat cenový okruh
a nepřipustit neoprávněné operace. Dalším významným úkolem je tvorba
kalkulací, zejména importovaného zboží, u kterého musíme do výsledné ceny zapracovat hodnotu všech vlastních nákladových položek.
Vedle hlavní pracovní náplně je tu řada analytických a statistických
prací a také podpůrných činností, např. přípravou rámcových smluvních
vztahů, jejich evidencí apod. Přesnost a důslednost v tomto oboru jsou
důležitými parametry, které nacházejí ocenění ve všech dalších
stupních systému a utužují důvěru v korektnost používaných dat.
Přesnost a důslednost, podpořená bystrým postřehem a nesmírnou
pracovitostí jsou i nejcharakterističtějšími vlastnostmi vedoucí tohoto
úseku, Ing. Věra Rybárové. Na odd. zákaznického servisu začala v říjnu
2002 a s IS SAP odborně rostla. Postupně získala takové zkušenosti, že
ke svým standardním činnostem převzala ještě i přímou podporu SAP
pro více oddělení.
Spolu s ní se úkolům na úseku kmenových dat věnuje od března 2005
Zdeňka Ludvíková, která plní v této zodpovědné činnosti úlohu pilné
včelky, a vypomáhá svým kolegům s kontrolou a vyhodnocením části
zakázek našich klientů.
Prodejní úsek:
Rozmanitá denní činnost prodejního úseku a péče o klienty začíná
pravidelnou rozcvičkou, tj. příjmem a kontrolou zakázek (zákaznických
objednávek), vč. detailních řešení různých odlišností a souvislostí, vč.
korektur a diskuzí s prodejnami. Zakázky se co nejdříve zpracovávají
a překlápějí do podoby, se kterou již pracují kolegové na dalších
odděleních. Jde nám o to „nepřijít“ ani o jednu objednávku, bez ohledu
na zavinění. Ať z viny prodejny či neprůchodnosti systému (vše probíhá
elektronicky) nebo třeba vlastním zanedbáním, vždy bychom přicházeli
o vlastní obrat, tedy výkon. Navíc naším cílem je být partnerům
garantem opravdu komplexní služby.
Pro manažera zákaznického servisu je nutností mít dokonalý přehled
o všech procesech u svěřeného zákazníka. Je zodpovědný za obstarání
všech podkladů a detailních informací o zboží pro úsek kmenových dat,
musí ověřit potřebné souvislosti u dodavatele zboží, domluvit se na
dodacích podmínkách a nastavit rytmus dodávek do skladu. Zodpovídá
rovněž za včasnou a bezchybnou fakturaci a zároveň kontrolují
správnost fakturace dodavatelů směrem k nám. K jeho pracovní náplní
patří absolvovat řadu každodenních, pravidelných i mimořádných
náročných jednání, řešení jak běžných i nestandardních, často nepříjemných případů jak s prodejnami zákazníků, tak především s jejich
centrálami. Vždy musí zachovat chladnou hlavu, orientovat se rychle
a reagovat, navrhovat a realizovat taková opatření, která uspokojí
jak zákazníka, tak vlastní společnost ochrání před případnými ztrátami
či zbytečnými náklady.
Manažeři tohoto úseku jsou tedy kontaktními partnery centrály i prodejen zákazníka, ale i dodavatelů vůči jednotlivým oddělením naší firmy,
skladům, dopravě účtárně. Jsou mostem, spojujícím dva odlišné břehy
stejné řeky, přes jejichž kvalitu se také měří spokojenost zákazníka
i úspěch společnosti.
Nejpevnějším článkem prodejního úseku ZS je paní Anna Milerová.
Pracuje v naší společnosti od roku dubna 1994 a po celou dobu se
věnuje naplno své práci na úseku distribuce pro společnosti Plus
Discount a Zimbo Czechia. Před oddělením skladových procesů
zodpovídala rovněž za skladové činnosti a řízení pracovníků. Odvádí
dlouhodobě vynikající práci, její přirozená autorita je založena na
zkušenostech a odborných schopnostech, které oceňují jak oba
partneři, tak spolupracovníci na všech stupních.
Úsek distribuce pro společnost Ahold převzala po krátkém zapracování
v lednu roku 2005 slečna Markéta Baštová. Záhy vystihla podstatné
oblasti jednotlivých oddělení zákazníka, s klidem a přehledem se
Questions asked by employees
Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení
Ing. Ladislav Kožíšek - HR Manager
Jak se promítá do denní pracovní činnosti nová úprava
Zákoník práce?
How does new Labor Code regulations reflect daily employee’s
activity?
Nový zákoník práce je zásadní norma v pracovně
právním vztahu. Jejím cílem je soulad pracovněprávních vztahů
v ČR s normou EU.
Skutečnost je však v praxi taková, že tato norma má řadu chyb, se
kterými se musí zaměstnavatel vypořádat.
Hned po novém roce provedl vedoucí personálního oddělení
školení všech vedoucích zaměstnanců s cílem aplikovat tuto novou
normu na podmínky společnosti HOPI. Pro zaměstnance se nic
zásadního nemění. Konkrétní dotazy zodpovíme na personálním
oddělení.
New Labor Code is a fundamental standard in employment
relationship. The aim of it is the compliance of employment relations in
CR with the EU standard.
The fact in real life is such that the said standard contains a number of
errors employers have to deal with.
Promptly after the New Year, Human Resources Department Manager
organized a training session of the managing staff aimed to apply this
new standard to the HOPI Company conditions. This means no
substantial change to the employees. Specific questions will be
answered at Human Resources Department.
Po změně jízdních řádů příměstských autobusů došlo k posunu
spojů, komplikující dostupnost zejména zaměstnancům s pracovní
dobou od 07.00 do 15.30 hodin. Bude toto ze strany vedení
nějak řešeno ?
After changes to the suburban bus schedules, connections have been
adjusted causing complications primarily to employees working from
7 a.m. to 3.30 p.m. Will this problem somehow be solved by the
executive management?
Společnost HOPI s.r.o. dlouhodobě dotuje spoj MHD č.428. Posun
linek 328 skutečně zkomplikoval dostupnost do zaměstnání a ze
zaměstnání pro některé naše zaměstnance.
Tento problém je řešen s dopravcem a je přislíbeno řešení od
1. 3. 2006.
Zaměstnanci mohou využít bezplatně náš HOPI AUTOBUS, který
vozí zaměstnance z ubytoven na provozovny v Jažlovicích a ve
Strančicích.
Personální oddělení společně s vedením dopravy řeší i pomoc
zaměstnancům, kterým se zhoršila dostupnost změnou jízdního
řádu linky 328.
HOPI s.r.o. subsidizes connection of the public city transport- bus line
No. 428 on long-term basis. In fact, the adjustment of bus line No. 328
has actually made availability of transport to and from work more
complicated for some of our employees.
This problem se pending solution with the transporting company and
a solution is promised to be made effective March 1, 2006.
Employees may use our HOPI BUS for free which provides for transport
of the employees from the lodging houses to operations at Jažlovice
and Strančice.
Human Resources Department together with Transport Department
also works on solving our assistance to those employees for which the
transport availability has worsened by changes No. 328 bus line schedule.
Mohou zaměstnanci HOPI, s.r.o. využívat autobus HOPI
i pro cesty které nesouvisí s pracovní činností?
Jedná se o autobus smluvních dopravců na trase Strančice - Jažlovice Opatov a zpět.
Autobus může být využit v případě, že to neomezí zaměstnance, kteří
jdou na směnu nebo ze směny.
To samé platí i pro HOPI AUTOBUS. Jeho zavedením se zlepšila
dostupnost zaměstnanců z ubytoven, kteří se potřebují dostat zpět za
centra Prahy po 22.00 hodině. Zde je možno využít volnou kapacitu
spoje ve 22.40 hod., kdy se vrací z Opatova do Jažlovic po té co odvezl
zaměstnance na stanici Metra z odpolední směny.
Při tak velkém počtu zaměstnanců, které HOPI, s.r.o. má by mohl
EUREST zabezpečovat jedno dietní jídlo ?
Bude řešeno ve spolupráci se společností EUREST.
Can HOPI, s.r.o. employees also use HOPI BUS for travel not related to
their employee’s activity?
HOPI BUS is operated by contractual transporters and runs between
Strančice, Jažlovice, Opatov and back.
This bus may be used in case that such use does not limit employees
going to or from work.
The same also applies to HOPI BUS. By its introduction, the transport
availability for the employees using the lodging houses and needing to
get back to the downtown area after 22.00 o’clock (10 p.m.) has
improved. A free capacity of the bus line can be taken advantage of at
22.40 hours (10.40 p.m.) when the bus runs back from Opatov to
Jažlovice after having dropped at the Metro station those employees
who worked the afternoon shift.
Taking in consideration quite high number of employees working for
HOPI, s.r.o., could EUREST provide for one dietary meal?
This issue shall be solved in cooperation with EUREST Company.
Přísloví / Proverb
Znalost příčin je skutečná věda.
(Duchovní pravdy, rčení a přísloví)
Karel Sekula
Manažer oddělení
zákaznického servisu
Customer Service
Manager
4
Ing. Věra Rybárová
vedoucí úseku kmenových dat
(od roku 2002)
Chief of Essential Data
Department (since 2002)
Zdeňka Ludvíková
úsek kmenových dat
(od roku 2005)
Essential Data Department
(since 2005)
Knowledge of causes is a real science.
(Spiritual truths, idioms and proverbs)
17
23.2.2007
17:57
Stránka 5
Personalistika
New faces
Vítězslav KALOUS
Sekci dopravy HOPI posílil od 11. 9. 2006. Po absolvování
přijímacích pohovorů zvítězil ve výběrovém řízení. Dnes je
pravou rukou vedoucího dopravy. Do společnosti HOPI
nastoupil se zkušeností jak ve skladových procesech tak
v dopravě.
Vítězslav KALOUS
HOPI Transport Department has been joined by Vítězslav
KALOUS starting September 11, 2006. After undergoing
entry interviews, he has come as a winner of the public tender
proceeding. Now, he is the ”right hand” of the Transport
Department Manager. He joined HOPI having experience in
warehousing processes as well as those of transport.
Karel HOLADA
Rovněž prošel náročným výběrovým řízením. Nastoupil do
naší společnosti 11. 9. 2006 v době startu nového
střediska Strančice. Zde se aktivně zapojil do řízení
projektu P&G subkontrakting. Využívá zkušenosti ze
skladových procesů a logistiky z posledního pracoviště.
Karel HOLADA
Karel HOLADA has also undergone a demanding public
tender proceeding. He was hired by our Company in
September 11, 2006 at the time when the Strančice new
center commenced its operation. He actively participated
in P&G Subcontracting Project. He successfully applies the
experience gained from being engaged in warehousing
processes and logistics of his most recent employer.
Jolana SOUKUPOVÁ
Po výběrovém řízení a několika pohovorech posílila řady
v provozovně Strančice dne 18. 9. 2006. Rovněž si
přinesla do naší společnosti zkušenosti s řízením
podřízených které využívá na pracovišti subkontraktingu
našeho nového partnera P&G. Ve skladových procesech
a logistice pracuje již 6 let.
Jolana SOUKUPOVÁ
After the public tender proceeding and several interviews,
Jolana SOUKUPOVÁ has joined our staff of the Strančice
operation on September 18, 2006. She also brought
along the experience in employee supervision which she
applies at the Subcontracting Department of our new
partner - P&G. She works in the field of warehousing
processes and logistics for 6 years now.
Vladimír ŠLEGL
Logistika, obchod, skladové procesy a řízení lidí je jeho
cenná životní zkušenost. Chuť pracovat v naší společnosti
zvítězila nad pohodlnějším zaměstnáním. Proto se dne
16. 10. 2006 rozhodl naskočit do rozjíždějícího procesu
v provozu Strančice. Zde zúročuje své dlouholeté
zkušenosti a pomáhá konsolidovat náročný projekt P&G.
Vladimír ŠLEGL
Logistics, trade, warehousing processes and people
management are valuable assets of Vladimír ŠLEGL.
His attitude towards working with our Company has won
over more comfortable job. He decided to “jump on” and
join the Strančice operation “train” on October 16, 2006.
He benefits there from his long-term experience and
assists in consolidation of the demanding P & G Project.
We introduce our “Customer Service”
orientuje v odlišnostech a potřebách více komunikačních partnerů,
každému procesu se věnuje se zájmem, který je odměněn ze strany
partnera patrným respektem k její práci.
Z důvodu plnění mateřských povinností prodejní úsek nedávno opustila
Ing. Oldřiška Johnová , výrazný a rozhodný typ s organizačními
schopnostmi a zkušenostmi z předchozího působení v obchodě.
Novinky / News
Nákupní úsek:
Ing. Jiří PEČ
Do společnosti HOPI, s.r.o. nastoupil dne 13. 11 .2006.
Má více než 10-ti leté zkušenosti z obchodních
a manažerských pozic v logistice. V provozu Strančice je
zařazen na provoz EMCO. Rovněž prošel standardním
výběrovým řízením. Nyní se podílí na konsolidaci procesu.
Ing. Jiří PEČ
Ing. Jiří PEČ has been hired by HOPI, s.r.o. on November
13, 2006. He has more than 10 years of the experience
in working at sales and on managerial positions in
logistics. He works at EMCO of the Strančice operation.
He has also undergone the public proceeding for the
position and won. He presently participates in the
consolidation process.
Renata DVOŘÁKOVÁ
Její dlouhodobější zkušenost z pozice směnového mistra je
přesně to co od 11. 12. 2006 využívá v rámci provozu
Strančice na pracovišti subkontraktingu P-G, Za krátkou dobu
se v náročném procesu rychle orientuje a pomáhá v řízení
pracovní činnosti podřízených zaměstnanců.
Renata DVOŘÁKOVÁ
Rather long-time experience of Renata DVOŘÁKOVÁ in
position of a shift master is exactly what she benefits
from since December 11, 2006 at P & G Subcontracting,
a part of the Strančice operation. She quickly got to
know the ropes in demanding environment and assists in
supervising employees’ activities of a subordinate staff.
V naší specifické činnosti nejsme pro zákazníky klasickým centrálním
skladem. Úkolem distribučního skladu je udržovat optimální zásobu
zboží. Abychom za všech okolností, bez ohledu na pátek, svátek, počasí
či promoční akce poskytli zákazníkovi 100% servis a přitom
nezatěžovali své dodavatele neúměrnými požadavky na přísun zboží.
Abychom byli i pro ně výhodným partnerem s nabídkou dalších,
nadstandardních služeb.
Nákup musí být zdravým srdcem firmy, pulsujícím pravidelným rytmem,
nikoli churavějícím, nevýkonným strojem, ohrožujícím její chod.
Tento zodpovědný úkol má vedoucí nákupního úseku Ing. Tomáš
Strádal. Patří mezi služebně nejstarší spolupracovníky na oddělení, od
května 2001 si zde vyzkoušel všechny související činnosti, takže rozumí
dobře nárokům zákazníka i potřebám skladů. Sám se stará o sortiment
mraženého zboží pro společnosti Ahold a Plus Discount, nakupuje za
společnost v řádu desítek milionů korun, přitom zodpovídá za co
nejlepší obrátku zásob na skladě s dodržením záručních lhůt zboží.
Dalším členem úseku je od září 2001 Adam Jílek, starající se
o komplexní zajištění nákupu dle potřeb společnosti Billa, a to jak
v chlazeném, tak mraženém zboží, a mraženém pro Normu. Díky řadě
odlišností v podmínkách, zejména zahraničních dodavatelů se musí
poprat s různorodostí v termínech dodávek i nárocích klientů.
Třetím a služebně nejmladším na úseku nákupu je Roman Hakl. Od
června 2001 sbíral zkušenosti v SAPu na jiném oddělení naší
společnosti, které zúročil příchodem na naše odd. v r. 2003 a převzetím
zodpovědnosti za zajištění nákupu chlazeného zboží pro Plus Discount,
s velkým rozsahem a náročností čerstvého, chlazeného zboží.
If we would like to review all HOPI coworkers independently based on
a view from outside, as seen by our partners or customers, we could
proudly call e.g. drivers being our agents – they are visible at the end
and “sell” results of our mutual work. The warehouse staff – at
acceptance, in getting merchandise ready, at expediting – we consider
the key creators of success, originators of values then watched over or
encouraged by accountants and the entire administration.
I want to introduce to you this way the Customer Service staff as agents
of the business in communication with our partners – customers or
suppliers, as careful listeners and skilful negotiators, or otherwise
responsible representatives of the Company. They monitor the course
of activities, obtain and process information substantial for operation
of the mutual business, they are permanently in contact with clients,
and communication in foreign languages is a must to them. They
handle and organize collaboration of different Departments in HOPI
according to customers needs, analyze and evaluate partial as well as
overall results, and present to either party drafts of a further
development of the mutual business and, in fact, they substantially
influence results of the Company by every word they say or turn
they make.
How such activity does look in a more detail? Before the staff in
warehouses gets the merchandise prepared and transport takes
off to customers with completed orders, we have to make for our
partners - companies Ahold, Billa, Plus Discount, Zimbo Czechia and
Norma a number of other partial steps and prepare such conditions so
the other Departments of HOPI can fully develop their activities. In sake
of good arrangement, we can divide Customer Service into three
segments forming a skeleton of our Department:
Team zákaznického servisu / Customer Service Team
Oddělení zákaznického servisu vyrostlo postupně ze základu servisní
platformy společnosti. Postupně se utvářelo do dnešní podoby,
procházelo různými etapami s vysokou mírou náročnosti úkolů.
Zákaznický servise byl startovacím blokem pro několik dnešních
manažerů či spolupracovníků, kde získávali zkušenosti v celé řadě
znalostí či dovedností (např. Aleš Smejkal – manažer chladírenských
procesů, Jan Turek – manažer P&G, Filip Mikolajčák - odd. SAP, dále
P. Krejčíková a S. Dubová apod.).
Tak, jak se mění činnosti a služby klientům, tak se mění a bude měnit
i forma Oddělení zákaznického servisu. Nyní stojíme právě na prahu
dalších změn, vyvolaných plánovaným ukončením logistických služeb
pro jednoho z partnerů. Proto i tato transformace přinese další
možnosti jak samotným členům tohoto oddělení, tak třeba příležitost
pracovníkům z jiných oddělení společnosti.
Introducing
Nové tváře ve firmě HOPI
Customer Service
Continuation or page 6
HOPIK5_F.qxd
Přísloví / Proverb
Gram praxe je lepší, než tuna teorie.
(Indické přísloví)
A gram of practice is better than a ton of theory.
(Indian proverb)
16
Anna Milerová
prodejní úsek
(od roku 1994)
Sales Department
(since 1994)
Markéta Baštová
prodejní úsek
(od roku 2005)
Sales Department
(since 2005)
Ing. Tomáš Strádal
vedoucí nákupního úseku
(od roku 2001)
Chief of Purchasing
Department (since 2001)
Adam Jílek
nákupní úsek
(od roku 2001)
Purchasing Department
(since 2001)
Roman Hakl
nákupní úsek
(od roku 2001)
Purchasing Department
(since 2001)
5
23.2.2007
17:58
Stránka 6
Customer Service
Capital construction
We introduce our “Customer Service”
The fundamental construction element for functional activity of all
subsequent processes of the entire logistics chain is a solid structure of
essential data and its unquestionable accuracy. After collection of
a voluminous quantity of the needed information about merchandise,
suppliers or a customer, it is necessary to fill the database with essential
data, i.e. ever since the beginning, to have a prefect idea about each
product or piece of merchandise, successfully watch the pricing circle and
not to admit any unauthorized operations. Another important task is
a creation of calculations, including, especially of imported merchandise at
which we have to incorporate into a resulting price the value of all own cost
items. Besides the main work description, there is a number of analytical
and statistics work as well as supporting activities there, i.e. preparation of
general contractual relationships, their evidence, etc. Accuracy and consistency in this field are the key parameters being appreciated at all other levels
of the system and gaining confidence in correctness of the used data.
Accuracy and consistency encouraged by shrewd observation and
immense diligence are also the most characteristic strong points of
a manager of this Department Ing. Věra Rybárová. She has begun to work
in Customer Service Department in October 2002 and has professionally
grown along with IS SAP. She has gradually gained such experience that
she was able to yet add to her regular activities a direct support of SAP for
more Departments.
The tasks in Essential Data Department are shared with by Zdeňka
Ludvíková since March 2005, in this responsible activity fulfilling the role
of a “busy bee” and assisting her colleagues in control and evaluation of
parts of the orders of our clients.
Sales Department:
Introducing
The varied daily activity of Sales Department and care of clients starts with
an “exercise” on regular basis, i.e. acceptance and check of orders
(customer orders), including a detailed solution of various deviations and
relations, corrections and discussions with shops, incl. The orders are first
processed and turn into a form sufficient for working with by colleagues in
other Departments. Our goal is not to “loose” any orders regardless
the cause. Whether due to a shop or unviability of the system (all takes
place electronically), or maybe due to the own negligence, we would always
loose the own turnover, i.e. performance. In addition, our aim is to be
a guarantor to our partners of the truly overall service.
The necessity for Customer Service Manager is to have a good idea about
all processes at an entrusted customer. Customer Service Manager is
responsible for handling all source material and detailed information about
a merchandise for Essential Data Department, must verify the needed relations at a supplier of merchandise, come to agreement on delivery terms
and set up a deliveries rhythm to the warehouse. It is also liable for timely
and error-free invoicing and at the same time, checks on correctness of
suppliers’ invoicing to us. Its job description includes undergoing a number
of daily, regular as well as exceptional demanding negotiations, solving
routine and nonstandard, often unpleasant, cases with shops of the
customers as well as with their head offices the most. It must always be
calm, quickly understand and react, propose and implement measures
satisfactory to a customer as well as protecting the Company against any
potential loss or unnecessary costs.
Managers of this Department are so contact-partners of the head office as
well as shops of a customer but also of suppliers towards different
Departments of our Company, warehouses, transport and accounting.
They are a bridge connecting two different banks of the same river through
the quality of which the satisfaction level of our customer as well as
success of the Company are measured.
The most solid link of Customer Services Sales Department is Mrs. Anna
Milerová. She works for our Company since April 1994, and devotes her
6
best efforts to her work in Distribution Department over this entire period
for Plus Discount and Zimbo Czechia. Before Warehouse Processes
Department, she had also been responsible for warehousing activities and
staff management. She does an excellent job on long-term basis; her
natural respect is based on experience and skills appreciated by both,
the partners as well as coworkers at all levels.
Distribution Department for Ahold has been taken over by Ms. Markéta
Baštová in January 2005 following a short on-the-job training. She shortly
recognized the key areas in different Departments of the customer, she is
well informed, with a cool head and proper grasp about differences and
needs of more communication partners, she devotes her attention with
interest to each process which gets appreciated by the partner with
recognizable respect for her work.
For reasons of fulfilling her maternity obligations, Sales Department has
recently been left by Ing. Oldřiška Johnová, the significant and assertive
kind of an employee with good organizational skills and experience gained
from the previous engagement in trade.
Purchasing Department:
We are not a classic-type of the central warehouse to our customers as
regards our specific activity. The aim of Distribution Warehouse is to
maintain the optimum stock of merchandise, all this in order to provide our
customers with superb services and, at the same time, not burden our suppliers with inadequate requirements for supply of merchandise regardless
whether on Friday, Holiday, weather conditions or promotional events, to be
a superb partner to them with an offer of other above-standard services.
Purchasing must be the healthy heart of a business beating in regular
rhythm and not an ailing, unproductive machine endangering its function.
This responsible task is imposed on Purchasing Department Manager
Ing. Tomáš Strádal. He is one of the seniors of the staff in this Department;
he works there since May 2001 and has tested out all relating activities so
is well qualified to understand customers’ demands as well as warehouses
needs. He handles alone an assortment of frozen foods for Ahold and Plus
Discount, purchases for the Company in tens of millions Czech crowns and,
at the same time, he is responsible for the best turnover of stock on hand
complying with merchandise warranty terms.
Another member of the said Department since September is Adam Jílek,
taking care of the overall purchasing according to needs of Billa of chiled
as well as frozen goods and frozen goods for Norma. Due to a number of
differences as to the terms, especially with respect to suppliers from
abroad, he has to face diversity in terms of deliveries and demands
of clients.
The third, a junior member of this staff in Purchasing Department, is
Roman Hakl. He has been gaining experience in SAP with another
Department of our Company since June 2001, which he now benefits from
by transferring to our Department in 2003 and taking over responsibilities
of providing for purchase of chiled goods for Plus Discount, with a great
extent to and demandingness of fresh and cooled goods.
Customer Service has progressively grown from a base of the Company
service platform. It has gradually been formed to its present set up, went
through various stages with great degree of tasks demandingness.
Customer Service has been a starting point for our several current
managers or colleagues where they had gained their experience in
a number of know-how and skills (e.g. Aleš Smejkal – Cold Storage
Processes Manager, Jan Turek – P & G Manager, Filip Mikolajčák - SAP
Department and also P. Krejčíková and S. Dubová, etc.).
As the activities and services to clients are subject to changes, the form of
Customer Service shall change accordingly. At present, we stand on
a threshold of other changes initiated by termination of the logistics for one
of our partners. This is a reason for this transformation which shall open
more opportunities to members of this Department as well as, maybe,
possibilities for members of the Company other Departments staff.
V letošním roce od 1. 2. 2007 byla zprovozněna výdejna teplé stravy
Hot meals canteen has been introduced this year as at February 1, 2007
Sklad obalů v Jažlovicích
Packing warehouse
Autor/Author: Karel Sekula
Essential Data Department:
Zahájení provozu nové mrazírny logistického areálu HOPI Prostějov
Start of new freezing plant operation in logistic area HOPI Prostějov
Zpevněné plochy v Jažlovicích
Reinforced areas
Investiční výstavba / Capital construction
HOPIK5_F.qxd
15
23.2.2007
17:58
Stránka 7
Investiční výstavba
InterHOPI
Dokončení logistického areálu Gyál v Maďarsku zahrnuje II. a III. etapu.
Etapa II. – zvětšení centrálního skladu s kapacitou téměř 10000
palet – byla dokončena a sklad v současné době přijímá zboží
s určením pro centrální zásobování prodejen Praktiker.
On November 16, 2006 an object of new refrigeration plant in HOPI Prostějov
logistics center has been handed over for use.
Plánované cíle:
Planned aims
5000 m
6000 palet
3000 palet
2
such as built-up area:
capacity:
flow:
když začneme od Adama
InterHopi jako vnitřní jednotka v rámci firmy Hopi byla zřízena v první polovině roku
1997. Od počátku svého vzniku působila v areálu v Klášterci nad Ohří jako relativně
samostatná skupina lidí se svým skladovým, fakturačním a obchodním zázemím.
Jejím základním úkolem bylo sloužit, v té době dynamicky se rozvíjejícím nadnárodním sítím, na úseku dovozu zboží z evropských, ale především mimoevropských
regionů. Na základě profesionální znalosti komplikované a zrádné veterinární
a celní legislativy pak zajišťovat svým obchodním partnerům (Plus Discount, Penny
Market aj.) bezpečný a plynulý přísun požadovaného zboží.
Další neméně významnou součástí činnosti bylo a do dneška zůstává, obchodní
zastupování kvalitních zahraničních, ale i tuzemských výrobců. Zcela pochopitelně
se jako první stali našimi obchodními partnery ti, kteří jsou naší firmě nejbližší, se
kterými firma HOPI spolupracuje od svého vzniku, firma Houdek se svými
neopakovatelnými uzeninami a firma Erdinger jako výrobce kvasnicového piva
(spolubojovník a nadšenec, šířící po boku pana Houdka seniora slávu fotbalu
Bayernu Mnichov).
5000 m
6000 pallets
3000 pallets
2
byly splněny a tato distribuční mrazírna zahájila činnost.
have been achieved and this distribution freezing plant put into operation.
Vedoucím skladu byl jmenován Pavel Jedlička, který se svým
25 členným týmem zajišťuje v nepřetržitém provozu komplexní
logistiku pro TESCO ČR a další partnery.
Moderní provoz je vybavený manipulační technikou společnosti BT.
Společnost Nedcon vybavila sklad kombinací paletových
ukládacích regálů, dále regálů vjezdových a spádových.
Mr. Pavel Jedlička was appointed the Warehouse Manager providing the
overall logistics for TESCO CR and other partners in business together with his
25-member team.
The advanced operation is provided with handling equipment of BT Company.
Nedcon Company has equipped the warehouse with a combination of
pallet-storing shelves, entrance and catchments shelving.
Pohyb palet je řešen otočnými a posuvnými válečkovými prvky
samostatně pro příjem zboží a přesun hotových zakázek do
prostoru kontroly. Automatická balící linka dokáže zabalit všechny
typy palet s pořízením fotodokumentace.
Movement of pallets is solved independently by turning and sliding rolling
elements for acceptance of merchandise and move of orders prepared for
expedition to the hall inspection area. The automated packing line can wrap
around all types of pallets and provide appropriate photo documentation.
V letošním roce od 1. 2. 2007 byla zprovozněna také i v Prostějově
výdejna teplé stravy.
Hot meals canteen has been introduced this year as well in Prostějov
at February 1, 2007.
Logistický sklad Gyál / Gyál logistics warehouse
Představujeme„Oddělení InterHopi“
Completion of “Gyál” logistic center in Hungary includes Phase II and Phase III.
Phase II – enlargement of the central warehouse providing capacity for almost
10,000 pallets – has been finalized and the warehouse accepts now
merchandise designated for Praktiker shops central stock.
Dne 16. 11. 2006 byl předán do užívání objekt nové mrazírny
v logistickém areálu HOPI Prostějov.
zastavěná plocha:
kapacita:
průtočnost:
14
Technical and Investment Construction
Development in 2006
Dále se pak rozšiřoval počet dodavatelů z Evropy i z České Republiky. Celkový počet
nabízeného sortimentu se v roce 2000 a 2001 zvýšil bezmála na 300 položek.
Také okruh odběratelů se v této době významně navýšil. Kromě mnoha menších
odběratelů jsme, více či méně úspěšně, obchodovali se všemi nadnárodními
obchodními sítěmi.
a pak nastal velký třesk
V etapě raketového rozvoje logistické činnosti v rámci firmy Hopi a po dobudování
skladového komplexu v Jažlovicích, bylo jen otázkou času, kdy se i činnost a působiště InterHopi přiblíží obchodnímu centru a bude využito i vnitrofiremní synergie,
kterou nabízelo již plně funkční jažlovické zázemí. Začlenění InterHopi do soukolí
jažlovického hodinového stroje přineslo nesporná pozitiva. Skladové procesy
převzali profesionálové a seskupení InterHopi, mělo po redukci obsluhovaných partnerů i sortimentu, prostor k rozvoji perspektivních obchodů. Přechodem do nového
působiště však nastal vleklý personální problém při budování zcela nového,
funkčního kolektivu. To však dnes můžeme považovat již za minulost.
Team InterHopi: Ing Jan Volný, zleva/on the left - Monika Banášová, Michaela Janoušková, Eva Mizerová a Michal Paršo
Technická a investiční výstavba
v roce 2006
a nyní směr: stabilita-prosperita.
Dnes se naše hlavní aktivity větví do dvou směrů. Především je to činnost pro firmu
Makro - Metro, kde sehrává InterHopi roli import brokera. Pro našeho největšího
partnera pokrýváme celý prostor dovozů zboží především pak zboží vyráběné mimo
území ČR pod privátní značkou Metra. Archu import brokera neřídí biblický Noe, ale
rukou stejně odhodlanou Michal Paršo. V podpalubí je stále velký pohyb více než
dvaceti dodavatelů z celé Evropy a bezmála 300 artiklů zboží, které musí být stále
k dispozici, ale jeho zásoba nesmí přesáhnout 14 dní, aby naší pomyslnou archu
nepřetížila. Olivová ratolest, tedy služebně nejmladší z obchodního týmu, je paní
Michaela Janoušková, která se stává pro kormidelníka nadějí čistoty dat a toku
přesných informací všemi směry a stará se o dodávky mraženého a nezávislého
obchodního sortimentu pro firmu Makro - Metro. Stávající obchodní aktivity k
ostatním obchodním partnerům Ahold, Delvitu, Normu, Penny Market, Globus aj. na
straně jedné, a dodavatelské firmy Houdek, Zimbo, Rugenwalder, Merano spek aj.
na straně druhé, spolehlivě hlídá a propojuje slečna Monika Banášová.
Velkým koštětem na palubě vládne slečna Eva Mizerová. Její nesnadný zápas
s administrativním šimlem a mnohdy starou špínou salda, dodacích listů a faktur
pak umocňuje nebo snižuje úspěšnost plavby celého úseku InterHopi.
A rozřešení na závěr.
Oddělení InterHopi ač svým významem mravenec ve srovnání se svým sousedem
Ezopem, moudrou a významnou logistikou, bylo-je-a věříme, že bude nedílnou
součástí Knihy geneze firmy
Hopi na její cestě k dokonalosti a neporazitelnosti
Davida. Již několik let se
oddělení InterHopi při své
plavbě bouřlivými obchodními
vodami podílí na tvorbě
ročního HV firmy Hopi více než
10% a svůj směr k Araratu je
odhodláno i nadále udržet.
We introduce “InterHopi Department”
To start from square one
InterHopi as an internal unit within Hopi Company has been established in the first
half of 1997. Since the beginning of its establishment, it has carried out its activity at the Complex in Klášterec nad Ohří as relatively an independent group of people with its own warehousing, invoicing and business rear.
Its fundamental task has been to serve dynamically developing supranational networks then on rise, primarily in the field of merchandise import from European and
out-European regions. Based on professional knowledge of complicated and tricky
veterinarian and customs legislation it then provided safe and smooth supply of the
required merchandise for its business partners (Plus Discount, Penny Market, etc.).
Another important part of its activity, not less important until this day, was and
continues to be a business representation of brands of the quality international
and local producers. Quite understandable is that our very first business partners
have become those closest to our Company and with which HOPI collaborates ever
since its establishment, i.e. Houdek Company with its unique processed meat and
Erdinger Company as a producer of yeasty beer (fellow combatant and buff
spreading around the fame of Bayern Munich next to Mr. Houdek Sr.).
The number of suppliers from Europe and Czech Republic has then continued to
increase. The total number of an offered assortment had been increased by nearly
300 items in 2000 and 2001. The circle of customers at that time has substantially
increased as well. In addition to many smaller customers, we have, more or less
successfully, done business with all supranational department store networks.
And a big bang occurred
In a stage of racketeering development of the logistics activity within Hopi Company
and after building a warehouse complex in Jažlovice, it was only a matter of time
as to when the activity and place of action of InterHopi gets closer to the business
center and the inter-company synergy gets utilized as already offered by the fully
functional Jažlovice setting. The incorporation of InterHopi into a gear of the
Jažlovice clockwork has brought in the undisputable pros. The warehousing
processes have been taken over by professionals and InterHopi group, having so a
room for development of perspective business following reduction of serviceable
partners and assortment. By transfer to a new place of business, a dragging
human resources problem has occurred in building a completely new, functional
team. Nevertheless, this is behind us and the past for us now.
And now a new direction: Stability-Prosperity.
At present, our main activities branch out into two directions. First of all, this is the
activity for Makro – Metro where InterHopi plays the important role of an import
broker. We cover for our biggest partner the entire area of importers of goods,
primarily merchandise producer outside the Czech Republic territory of a private
brand of Metro. The “ark” of the import broker is not controlled by the biblical Noah
but the identically powerful hand of Michal Paršo. The “lower deck” keeps busy at
all times due to more than twenty suppliers from all over Europe and almost 300
articles of merchandise to constantly be available, but the stock of which must not
exceed 14 days in order not to overload our imaginary “ark”. The junior of the sales
team is Mrs. Michaela Janoušková, being the hope of correctness of data and flow
of precise information all directions for our “steersman”, handling and taking care
of supplies of frozen and independent business assortment for Makro-Metro. The
current business activity directed to other partners in business - Ahold, Delvita,
Norma, Penny Market, Globus, etc. on one hand, and suppliers - Houdek, Zimbo,
Rugenwalder, Merano spek, etc. on the other hand, are reliably watched over and
interconnected by Ms. Monika Banášová. Ms. Eva Mizerová is in control of the
“deck” by using her “big broom”. Her uneasy fight with a “red tape” and often old
dirt of balance, delivery notes and invoices intensifies so the success rate of the
“voyage” by InterHopi.
Solution in conclusion .
InterHopi Department, although an “ant” by its importance in comparison to its
neighbor “Aesop”, the wise and important logistics, it has been, is, and we are
confident, it shall be an integral part of Hopi Company Book of Genesis on its way
to perfectiveness and invincibility of “David”.
InterHopi Departments participates in its “voyage through stormy waters” for
a several years now contributing by more than 10% to the annual economic results
of Hopi Company, and it is determined to maintain its direction towards “Ararat”.
Autor/Author: Ing. Jan Volný
HOPIK5_F.qxd
7
HOPIK5_F.qxd
23.2.2007
17:58
Stránka 8
Vizitka
HOUDEK Company
Představení jednoho z manažerů:
Karel Sekula
Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám
pana Sekulu, který je zodpovědný za útvar zákaznického servisu.
Víme, kdo nás řídí?
HOPÍK: Ve společnosti HOPI jste zaměstnán od dubna 1995.
Jaký byl Váš profesní vývoj?
Mým úkolem v pozici vedoucího odd. zákaznického servisu je
jednak vlastní, přímá komunikace s partnery v základních
otázkách spolupráce, při tvorbě rámce služby, sjednání
podmínek a kalkulace ceny, jednak zodpovědnost za realizaci
jednotlivých úkolů a procesů, a to přímo, prostřednictvím
svého týmu nebo přenesenou odpovědností jiných oddělení.
Za pár měsíců přišly další velké výzvy - řízení nově vzniklého
subjektu MP 2001, který oddělil logistickou činnost pro Plus
Discount od vlastních obchodních aktivit HOPI a systému C&C,
reorganizace nákupu, ale především rostoucího provozu, tj.
skladových činností na obou platformách, spolupráce na
organizaci dopravy s jejím jediným pracovníkem p. Kosnarem.
Následovala nová zadání - služba pro dalšího významného
partnera, spol. Zimbo Czechia, kterému jsme v synergii se
stávajícími činnostmi pokr yli potřeby jeho prodejen
a zefektivnili ekonomiku. Když jsem byl přibližně v této době osloven
otázkou, zda-li půjdu s firmou do Prahy, ani jsem netušil, jak
brzy ta zásadní změna přijde a věci dostanou rychlý spád.
Ke standardně vykonávaným činnostem mých spolupracovníků
patří také úloha spolehlivého komunikačního uzlu mezi našimi
partnery a HOPI, napříč všemi odděleními společnosti. Možná
si ani plně neuvědomujeme obrovský rozměr našich služeb,
poskytovaných širokému spektru klientů, jak se váže na jednotlivé činností všech oddělení. Pro zjednodušení: aby partneři
nehledali své protihráče druhé strany, jsou jejich potřeby
soustředěny na kontaktní osoby zákaznického servisu, kteří jim
zajistí kvalifikovanou pomoc či službu, ať z odd. dopravy, ze
skladů, z účtáren, kteří jim zprostředkují příslušné informace či
podklady z projektového útvaru a IT odd., popř. napojí v
náročnější odborné tématice napřímo. Příslušný manažer musí
mít na zřeteli jak zájem klienta, tak vlastní firmy, přitom se
často rozhoduje na základě naprosto protichůdných informací.
Bez kvalitního teoretického základu, dokonalé znalosti procesů, objektivního posouzení, potřebné intuice a schopnosti
rázně rozhodnout by nemohl existovat.
Mezitím jsme operativně vybudovali novou platformu pro suché
zboží moravským prodejnám Plus Discountu a rozběhli její
provoz. Mně navíc přibyla náročná distribuce pro Danone,
a s další změnou platforem a přeskupování činností došlo i na
první přesuny pracovníků. S otevřením nového logistického
centra v Jažlovicích a novými procesy přišla mladá garnitura
z vysokých škol, nám se klienti rozrostli o Billu, pro jejíž činnosti jsme už tým MP 2001 posílili o nové tváře. Postupně se
prokousávali náročností nových procesů, zejména přišel SAP,
a s ním do té doby netušené komunikační a analytické možnosti.
Zase jsme dokázali poskytnout zákazníkům něco navíc: soubor
kvalitních informací v rámci reportingu a množství individuálních
poznatků, důležitých i pro jejich řízení a rozvoj.
Při vstupu dalších partnerů do logistické činnosti (takřka
bleskovém převzetí společností Ahold a Julius Meinl) následovalo další strukturování společnosti HOPI rozdělením na
skladové procesy, úsek dopravy a já jsem byl pověřen
vytvořením Zákaznického servisu s centrálním nákupem.
Jméno:
Funkce:
Věk:
Stav:
Znamení:
Karel Sekula
Manažer oddělení
zákaznického servisu
54 let
ženatý
Vodnář
Robert Houdek a Rudolf Houdek Jr.
Továrna v Arzbergu / Factory in Arzberg
Pan Sekula: Základním principem je starat se o spokojenost
našich zákazníků v souladu s jejich vlastními představami, to
vše skloubit s potřebami naší společnosti, se zájmem
a zaměřením k cíli, kterým je udržení ekonomicky vyváženého
chodu a vysoké výkonnosti firmy. Vedle rutinního provozu je
pak dalším cílem společně hledat nové formy spolupráce
a rozvíjet činnost.
Pan Sekula: „To tak hrozně letí?!“ … teprve s ohlédnutím si
uvědomíme, jak nevnímáme čas, ani ostatní souvislosti. Po
svém „aprílovém“ nástupu jsem se sotva stačil rozkoukat
a zanedlouho měl přijmout zodpovědnost za distribuci prvních
11 prodejen Plus Discount, prováděnou ze středisek v Klášterci
a Měšicích u Prahy. Bez zacvičování naskočit do pravidelných,
týdenních obchodních jednání u zahraničního partnera, s ním
novou, odlišnou strukturu a přístup, spolu s pí. Milerovou
zvládnout nákup, zejména náročnost přesných odhadů a prodejnosti zboží, rytmus, nejlepší záruční lhůty, vychystávání podle
objednávek prodejen a dodávky přímo na rampy filiálek.
K tomu trochu obchodních aktivit ve formě importu od několika
zahraničních dodavatelů – řekněme předchůdce InterHOPI.
Základní údaje:
8
HOPÍK: V současnosti jste vedoucím oddělení ZÁKAZNICKÝ
SERVIS. Za co zodpovídáte?
Řízení a koordinace činností jednotlivých úseků - kmenových
dat, nákupu a ser visu - zahrnuje obsáhlou agendu od
administrativního zpracování podkladů, sběru zákaznických
objednávek, přes nákup a řízení zásob zboží až po
monitorování vlastních expedovaných dodávek a řešení
případných reklamací a platebního salda. (viz. Představení
Zákaznického servisu na str. 4-6).
Kvůli odlišnostem a nárokům práce svých kolegů v oddělení je
pro ně nezbytné se neustále zdokonalovat odborně i jazykově.
Nutnost komunikovat v angličtině i němčině je už nezbytností
pro každou pozici. Každý člen Oddělení zákaznického servisu
je odborníkem na svém místě, a z pohledu zastupitelnosti musí
zvládat i činnosti svých spolupracovníků, orientovat se v jejich
problematice. A já cítím, že náš tým „hraje spolu“, že rozumí
nejen své práci, potřebám společnosti, ale i sobě navzájem.
Přál bych všem, aby měli možnost spolupracovat se stejně
naladěným souborem, se stejným zaujetím.
Prezentace výrobků firmy HOUDEK
Presentation of Houdek´s products
Data o firmě Houdek
Založena
Vedení společnosti
HOPÍK: Co považujete na Vaší práci za nejobtížnější?
Pan Sekula: Možná by většina spíš očekávala nářky nad složitostí
současného konkurenčního prostředí, náročností vyjednávání s
partnery nebo tzv. objektivní příčiny. Nemyslím si to. V takovém
světě samozřejmě není jednoduché uspět, ale je třeba vždy zůstat
objektivní, porozumět i druhé straně. To, co od nás partner
očekává v dlouhodobém pohledu není jen stabilně držet kvalitu,
ale být flexibilní a přicházet s novými nápady a výhodami pro něho.
Pokud obě strany hrají podle „vyhrát a nechat vyhrát“, a chtějí najít
shodu, obvykle se to podaří. Chceme přece být na trhu trvale, ne
zlomit jednoho a pak zmizet.
V zákaznickém servisu stojíme na pomyslné hranici mezi vlastními
lidmi a partnery. Trochu schizofrenní pozice. Venku tvrdě hájíme
své zájmy a doma zas vypadáme jako advokáti druhé strany. Ale
jinak to nejde. Za dobu své působnosti v HOPI registruji pozvolný
Sídla
Obrat
Počet zaměstnanců
Hlavní sortiment
Distribuce
Houdek Company Data
1949
Dr. Wolfgang Houdek
Rudolf Houdek
Robert Houdek
Rudolf Houdek jun.
Richard Struck
Robert Schwarz
Arzberg (Oberfranken)
Glonn (Obeerbayern)
Starnberg (Oberbayern)
Firemní podíl: HOPI s. r.o.
přes 100 mil. Euro
cca. 820
Original Houdek Kabanos
Bavorské lahůdky
Salámové speciality
SRN, EU
Established in
Company management
Registered offices
Turnover
Number of employees
Key assortment
Distribution
1949
Dr. Wolfgang Houdek
Rudolf Houdek
Robert Houdek
Rudolf Houdek jr.
Richard Struck
Robert Schwarz
Arzberg (Oberfranken)
Glonn (Obeerbayern)
Starnberg (Oberbayern)
Company share: HOPI s. r.o.
Over EURO 100,000,000
820 approx.
Original Houdek Kielbasa
Bavaria Specialties
Salami specialties
FRG, EU
13
17:58
Stránka 9
Firma HOUDEK
Business card
Firma HOUDEK
www.houdek.eu
V roce 1926, před více než 81 lety, založili bratři
Robert Houdek sen. a Rudolf Houdek sen. malé
řeznictví na území Čech. Ihned od jeho založení
byla jeho výroba založena na tradici a mnohotvárném zpracování uzenin a masových specialit.
Předně to byl originální Houdek Kabanos, který
je dodnes oblíben pro své zvláštní složení
přidaného koření. Houdek Kabanos je podle
této rodinné receptury nadále vyráběn a jeho
speciální chuť je myšlenkou Roberta Houdka.
More than 81 years ago, in the year 1926, brothers
Robert Houdek Sr. and Rudolf Houdek Sr., have opened
a small butcher shop in Bohemia. Ever since the opening,
meat production was based on tradition and multiplepurpose production of processed meat and meat specialties. Primarily, the Original Houdek kielbasa (“Houdek
Kabanos”) is popular until these days for its special
spicing. The Houdek kielbasa is produced based on the
family recipe and its special flavor is an idea thought out
by Robert Houdek Sr.
Pro firmu Houdek je kvalita jejich vyráběných produktů na prvním
místě již od začátku jejího vzniku. Toto dokládá stoupající
poptávka a dodávky těchto specialit do vzdálenějších míst. Tak
roste z malého řeznictví velmi rychle závod s 300 zaměstnanci.
V období druhé světové války byla ale výrobna zcela zničena. Bratři
byli nuceni zanechat tu vše a začít zcela od začátku.
The quality of the produced meats is the priority for Houdek Company ever
since the beginning of the business. This is documented by raising demand
and supply of the specialties to more distant areas. The small butchery was
rapidly becoming a firm employing 300 members of staff. Over the course of
the Second World War, the production plant was completely destroyed. The
brothers were forced to leave everything and start from the very beginning.
Zároveň se cesty obou bratrů oddělují. Robert Houdek se stěhuje
do města Eisenach/Thüringen a staví obchod, kde prodává maso.
Druhý bratr, Rudolf Houdek, kupuje železniční vagón plný
vyřazených bot, spravuje je a dále prodává.
At the same time, the ways of the brothers divide. Robert Houdek Sr. moves to
Eisenach/Thüringen and builds a shop selling meat. The other brother, Rudolf
Houdek Sr., purchases a railway car full of used shoes, repairs and sold it again.
Po nějakém čase, přesněji v roce 1949, ale Rudolf Houdek,
s nahospodařeným ziskem z předchozí činnosti otevírá řeznictví ve
městě Starnberg, blízko Mnichova. Toto řeznictví postavil se svým
synem 16-letým Rudolfem. Krátce nato následuje svého bratra do
Bavorska Robert Houdek a společně organizují regionální prodej
svého originálního kabanosu. Brzy otevírají závod a řetězec
obchodů v okolí Starnbergu.
První produkční budova se nacházela na ulici Moosstrasse 8 ve
Starnbergu. Stala se odrazovým můstkem a základním kamen pro
další vývoj. Firmě Houdek se dařilo, a proto mohla po nějaké době
rozšířit svoje produkty. Na trh přichází s bavorskou specialitou
„Weisswürste“ (bílé párky), „Leberkäse“ a se salámovými specialitami. Ale „Original Houdek Kabanos“ zůstal i nadále pilířem jejich
sortimentu.
Obchod ve Starnbergu zažil velký rozvoj. Kapacita továrny již
nestačila a tak byl otevřen druhý závod v Glonntal/Oberbaeyrn.
Specializoval se na salámy přirozeně zrající a tzv. vysušené. Což
znamená, že celá salámová výroba byla přeložena do Glonnu, ale
výroba kabanosu nadále zůstala ve Starnbergu.
Produkce ve Starnbergu byla rozšířena o nové třetí patro.
Brzy ale ani tato investice nedává dostatečný prostor, který stále
narůstající produkce potřebuje.
Stavba třetího závodu proto nenechala na sebe dlouho čekat.
Houdek Arzberg GmbH byl na světě. Závod v Arzbergu představuje
vysoce moderní zpracování masových produktů.
V Arzbergu je soustředěna produkce bavorských lahůdek,
originálního kabanosu a dalších produktů. Výroba tak byla
rozdělena do dvou míst, a to do Glonnu a do Arzbergu. Stanberg je
již jen správní a odbytové místo.
However, after some time, in 1949 to be specific, Rudolf Houdek Sr., opens a
butcher shop in Starnberg nearby Munich using its savings from the previous
business. He builds this butcher shop with his 16 year old son Rudolf Jr. Shortly
thereafter, he follows his brother to Bavaria and they jointly organize a regional sale of their original kielbasa (“kabanos”). After a short of period of time,
they open a plant and chain of shops in the Starnberg vicinity.
The first production building has been located at Moosstrasse 8 in Starnberg.
It became a starting point and fundamental base for a further development.
Houdek Company has succeeded and could expand its assortment. It introduces its specialty “Weisswürste“ (“white sausages”), “Leberkäse“ and
processed meat – salami specialties to the market. The “Original Houdek
Kielbasa“ is still the core of their assortment.
The butcher shop in Starnberg has undergone a great expansion. The plant
capacity has not been sufficient and so the second one was opened in
Glonntal/Oberbaeyrn. This second plant specialized in naturally ripening salami and the so-called “dried salami”. This boom has resulted in the entire
salami production being moved to Glonn except for kielbasa production having
stayed in Starnberg.
The production in Starnberg has been expanded by adding a third floor of
operation.
Even this investment shortly thereafter does not provide for a space sufficient
to accommodate the needs due to increasing production.
Construction of the third plant has been realized and Houdek Arzberg GmbH
was born. The plant in Arzberg represents the highly advanced meat products
processing.
The production of Bavarian specialties is concentrated in Arzberg, as well as
production of the original kielbasa and other products. The production is
divided into two locations, i.e. Glonn and Arzberg. Stanberg is now only the
administrative and expedition point.
Dnes tato tři místa tvoří moderní, internacionální industriální závod
s více než 800 zaměstnanci - zastřešené jménem DIE RUDOLF UND
ROBERT HOUDEK GmbH. V jejím čele stojí již třetí generace.
Druhou generací je Dr. Wolfgang Houdek a Rudolf Houdek, kteří
předali firmu svým synům, Rudolfovi a Robertovi.
These days, the said three locations form a modern, international, industrial
plant with more than 800 employees operating under the umbrella of
DIE RUDOLF UND ROBERT HOUDEK GmbH. The third generation of the Houdek
family runs the business now. The second generation is represented by
Dr. Wolfgang Houdek and Rudolf Houdek who have passed the business to
their sons Rudolf and Robert.
Pilíře firmy HOUDEK
The HOUDEK family core
Rudolf und Robert Houdek GmbH
Houdek Arzberg GmbH
Glonntaler Fleischwaren GmbH
12
HOUDEK Company
Rudolf und Robert Houdek GmbH
Houdek Arzberg GmbH
Glonntaler Fleischwaren GmbH
posun, který sebou přináší dynamický růst firmy. Mluvím o tzv.
„přístupu velkého hráče“. V počátcích se nemávlo rukou nad tím,
že kolega něco „vypustil, nedotáhl, nedocenil“. Ctižádostivě každý
bojoval o naši pověst. Proto je i dnes pro mne nesmiřitelné
tolerovat laxní přístup některých lidí, bez ohledu na pozici ve
společnosti, nevšímat si nedostatků, vzniklých z neporozumění,
neochoty nebo dokonce s hrubé nedbalosti. To podle mne dál
zůstává obtížným úkolem.
HOPÍK: Co se Vám na Vaší práci líbí?
Pan Sekula: Přirozeně asi většinu z nás motivuje práce ve
společnosti, kde se něco děje - v tom pozitivním slova smyslu.
Zpočátku mě fascinovalo, jaké možnosti poskytuje volnost tzv.
„malé firmy“, pro operativní a flexibilní přístup ke každému partnerovi. Důležitým poznáním bylo držet se vytčeného cíle, ale
i možnost operativně měnit prostředky a způsob k jeho dosažení,
bez tzv. nalajnovaného, dogmatického předpisu při hledání
správné cesty. Mít náročné cíle, neuspokojit se, ale pracovat „na
růstu“. V naší branži stoprocentně platí, že „kdo chvíli stál, stojí
opodál“. Ta velká odpovědnost za práci mnoha lidí zavazuje, ale
zrovna tak motivuje. Je inspirující neustále hledat nové a přitom
neopomíjet dávno prověřené postupy, využít zkušeností. Otevírat
další možnosti spolupráce, vést jednání se stávajícími či novými
partnery a dodavateli jak v tuzemsku, tak v evropském měřítku.
Není již v našem okolí země, ze které bychom neměli hned několik
partnerů, se kterými úzce spolupracujeme.
Takto různorodá činnost a každodenní řešení nových situací
přináší do práce kreativitu, nové impulsy, výzvu poprat se
o výsledek. Myslím, že i proto je tady také tolik mladých lidí, že
je tady cítit opravdový zájem a chuť. Že firemní motto poskytovat našim zákazníkům takovou službu, aby byli hrdí na
to, že jejich partnerem je firma HOPI – není formálním přáním,
ale faktickým zájmem většiny!
HOPÍK: Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Pan Sekula: Od svých začátků v HOPI si dobře uvědomuji způsob
práce a vedení společnosti. Jasně formulované cíle, striktní řízení
firmy tzv. „přes čísla“, možná netradiční přístup k distribuci
a úžasnou pracovitost všech článků. Dostal jsem zde příležitost
aktivně se účastnit všeho dění. Počátky „logistiky šité na míru“
s jejími novými prvky, které jsme spoluvytvářeli na českém trhu,
nebyly ještě tolik obvyklé a naše počínání provázely skeptické
úvahy z mnoha stran. S rostoucím počtem významných partnerů
a jejich výsledky stoupalo i hodnocení naší práce od odborné
veřejnosti. Stálo nás to hodně sil, a já věřím, že i mým přičiněním
a přístupem jsme všechny přesvědčili.
Logistika je kolektivní disciplína, proto se domnívám, že
respekt a uznání mnoha velkých evropských partnerů opravňuje k sebevědomí především společnost jako celek, byť dílčí
výkony jednotlivců jej jistě hodně ovlivňují. Stále máme laťku
nastavenou dost vysoko, a mám-li možnost spolurozhodovat
a jednat s vrcholovými manažery významných společností, beru
to jako pokračování dříve započaté cesty. A je-li člověku
přirozené nespokojit se s průměrem, musíme pokračovat dál
a neusnout na občasných vavřínech.
HOPÍK: Jak si představujete ideálně strávený pracovní den?
Pan Sekula: Jsem po zkušenostech realista, byť optimistický.
I optimista by měl vnímat, že ideál se s realitou nesmiřuje. Ale
určitě bych měl radost z očekávaného, cíleného stavu, kdy
všechno funguje: máme jasno o každé službě, zákazníci objednávají jak diví, my jsme s to dodávat s optimální servisní úrovní
bez zbytečného utrácení, auta dojedou na čas a fakturace běží
jak na drátkách. A protože obchod je uzavřen až jsou peníze na
účtu, tak by bylo příjemné hlásit majiteli, že všichni zaplatili.
HOPÍK: Děkujeme za rozhovor.
Introducing one of the managers:
Karel Sekula
We decided to introduce to you another colleague, Mr. Sekula, the
manager who is responsible for the Customer Service.
HOPÍK: You are with HOPI since April 1995. What is your pro fessional growth like?
Mr. Sekula: “Time passes by so fast?!” … We only notice by
reconciliation that we neither recognize time passing nor other
relations. After my “April hire”, I have barely had a chance to
get acquainted, and a while later I had to assume responsibility for
distribution of first 11 Plus Discount outlets carried out from
centers in Klášterec nad Ohří and Měšice near Prague.
Without much training to get into regular, weekly business
meetings with an international partner, a new, different structure and approach, all this gets handled by me together with
Mrs. Milerová. Especially demadingness of precise estimates
and goods marketability, rhythm, best expiration (warranty)
terms, preparation based on orders of different outlets and
deliveries directly to affiliates ramps. In addition, a bit of business activities in the import firm from several international
suppliers – let’s say from the predecessor of InterHOPI.
A few months later, other two new challenges has come across
– management of a newly established entity - MP 2001 having
separated the logistics activity for Plus Discount and the own
business activities of HOPI and C & C System, purchasing reorganization, but mainly, increasing operations, i.e. warehousing
activities at both levels, cooperation in organization of transport with its only member of staff, Mr. Kosnar. New instructions have followed – service for another key partner, Zimbo
Czechia, to which we have made the economy more effective in
synergy with the current activities covering needs of its shops.
At about that time, when I have been asked
a question whether I will move to Prague with this firm, I have
had no idea how soon such substantial change shall be on the
table and things get moving fast.
In the meantime, we have operatively built a new platform for
dry goods for Moravia based companies of Plus Discount and
put its business in operation. In addition, I have been added
a demanding distribution for Danone, and along with another
change in platforms and regrouping activities, even first
moves of the staff occurred. Together with opening the new
logistics center in Jažlovice and new processes, a young group
of people leaving colleges has joined, our clients expanded by
Billa due which we already have strengthened the MP 2001
team by new people. Gradually, this new staff has worked its
way through demadingness of new processes, especially SAP
and the unheard-of-communication and analytical opportunities along with it. We have managed again to provide the
customers with an added value: a file of the quality
information within repor ting and quantity of individual
knowledge important for their management and development.
At entry of other partners to the
logistics activity (almost immediate
Basic data:
takeover
of Ahold and Julius Meinl),
another HOPI Company structuring
Name: by division
Karel Sekula
occurred
to warehousing
processes,
t depar
Position: transpor
Customer
Servicetment,
and I have been
authorized to creManager
ateAge:
Customer 54
Service with central
purchasing.
Status:
married
Zodiac:
Aquarius
Do we know who leads us?
23.2.2007
Continuation or page 10
HOPIK5_F.qxd
9
17:58
Stránka 10
Business card
Introducing one of the managers:
Karel Sekula
HOPÍK: At present, you are CUSTOMER SERVICE Manager.
What are you responsible for?
Mr. Sekula: The basic principle is about taking care of the
satisfaction of our customers in compliance with their own
ideas, to be able to merge it in accord with needs of our
Company, all this in the interest of focusing on the aim which
is to maintain the economically balanced operation and high
per formance of the Company. In addition to a routine
operation, our aim is also to mutually look for new forms of
collaboration and develop the activity.
Do we know who leads us?
My job description as Customer Service Manager is the own
direct communication with partners as to the general issues in
creation of the service structure, agreements on terms and
price calculations, responsibility for realization of single tasks
and processes directly through my team or by means of
transferred liability of other Departments.
The control and coordination of activities performed by the
other Departments – essential data, purchasing and service –
include an extensive agenda from administrative compilation
of source material over purchasing and stock control up to
monitoring the own expedited supplies and solution of claims,
if any, and payments balance. (See Introduction of Customer
Service on page 4-6).
To the activities of my colleagues performed on regular basis
also belongs the role of a reliable communication node
between our partners and HOPI, across all Departments of the
Company. Perhaps, we even not fully realize an extensive
scope of our services provided to a wide range of clients, how
it is linked to different activities of all Departments. For sake
of simplicity: In order for the partners not to search for their
counter players of the other party, their needs are addressed
to contact persons of Customer Service providing them with
qualified assistance or ser vice, whether from Transpor t
Department, warehouses, accounting departments, procurement of relevant information or source material for them from
Projecting Department and IT Department, or make a direct
contact in case of a more specific or complicate matter. The
appropriate manager must take in consideration the interest
of the client as well as the interest of the own firm, and at the
same time, often make decisions upon absolutely conflicting
information. It could not exist without the quality background,
perfect knowledge of the processes, fair review, necessary
intuition and ability to make firm decisions.
Due to differences and demands of work by my colleagues in
the Department, it is necessary for them to keep improving
themselves in the field of skills as well as command of
Přísloví / Proverb
Stáří se má ctít, mládí bránit.
(Německé přísloví)
Old age should be respected, young age defended.
(German proverb)
10
Perličky z historie / Interesting particles of history
languages. The necessity to communicate in English and
German is deemed inevitable nowadays for any position. Each
member of Customer Service Department is an expert at the
right place, and from the view of substitution, it has to be able
to handle also activities of its colleagues, be able to find direction in their issues. And I feel that our team “plays together”
that it does understand its work, needs of the Company as well
as one another. I wish for all to get an opportunity to work with
the same excited team and extent of involvement.
HOPÍK: What do you consider most difficult in your job?
Mr. Sekula: Perhaps, the majority would expect complaints
over complexity of the present competitive environment,
demandingness as to negotiations with par tners or the
so-called “objective causes”. I do not think so. Certainly,
nothing comes easy as to the success in this world; nevertheless, it is necessary to have understanding for the other
party, too. What it is expected from us by our partners long-term is
not only to stabilize the quality, be flexible and bring in new
ideas and benefits for them. If both parties play according to
the rule of “win and let to win”, and want to come to an agreement, they usually manage to do so. Thus we want to be players on
the market for good and not to break one and disappear.
As to the customer service, we stand at an imaginary breakpoint between the own staff and partners. A bit schizophrenic
position … We strongly defend our interests on the outside and
we appear at home as advocates of the counterparty. However,
it cannot be otherwise. Over the term of my engagement with
HOPI, I register a slow move initiated by dynamic growth of our
Company. I speak of the so-called “big player approach”. At the
beginning, the attention has been paid to a colleague having
“failed, not followed up, underestimated” something. Everyone
was motivated to fight for our reputation. For me it is
unbearable to tolerate any vague attitude on the part of some
people, regardless the position in the Company, not to notice
deficiencies arisen from misunderstanding, unwillingness or
even gross negligence. According to me, these issues remain
a difficult task.
HOPÍK: What do you like about your work?
Mr. Sekula: Naturally, the majority of us get motivated by
working for a company in action – in the positive meaning of
the word. At the very beginning, I was fascinated as to what
possibilities the freedom of a “small” company has to offer,
operative and flexible approach towards each partner. The key
knowledge has been to stick to the goal, but also the
opportunity to operatively change means and methods of its
accomplishment, without the so-called “lined-up”, dogmatic
rule in searching for correct way. To set challenging goals, not
to get satisfied but work on the “growth”. In our industry, it
fully applies that “who stands by for a while, stands a short
way off”. Great liability for work of many people is binding but
also motivating at the same time. It is inspiring to constantly
look for new, and not to omit processes verified long time ago,
apply the experience. To open new possibilities of
collaboration, negotiate with current or new partners and suppliers at home as well as on the European scale. There is no
country within our vicinity where we would not have several
partners we closely work with at the time.
The activity so diversified and solutions of new situations
taken on daily basis bring creativity, new impulses and
challenge into the work to fight for results. I believe that this is
why a lot of young people work in our Company because the
genuine interest and courage can be felt in here everywhere.
The Company message – To provide our customers with such
service so they are proud to have Hopi Company for their
partner – is not only a formal wish but in fact, the interest of
the most of us!
HOPÍK: What do you consider your biggest professional
success?
První vozidlo HOPI - Avia - Karlovy Vary (1992)
The first car of HOPI - Avia - Karlovy Vary (1992)
Mr. Sekula: Since my beginnings in HOPI, I well realize the
method of work and Company management. Clearly defined
aims, strict Company supervision, the so called “through numbers”, maybe, a bit nontraditional approach as to distribution
and immense work diligence of all links. I have been given the
opportunity here to actively participate in all courses of
events. The beginning of the “custom-made logistics” with its
new elements we have participated in creating the Czech
market, have not been as usual then, and our course of action
has been commented in skeptical concerns from all over the
place. With growing number of important partners and their
results, the evaluation of our work from the professional
public has risen. We have worked very hard on it and I am
convinced that even my contribution and attitude have
contributed to showing all we can do it.
Logistics is a collective discipline therefore I feel that the
respect and recognition of many big European par tners
entitles us to be self-confident primarily as the Company as in
a whole although partial performance of the individuals has
definitely a great effect on it, too. We keep our aims quite high,
and if I get the opportunity to co-decide and negotiate with top
managers of the key companies, I take it as a continuation of
the already commenced process. And if it is natural to one to
get dissatisfied with average, we have to go on and not to rest
on one’s occasional laurels.
První truck HOPI - Klášterec nad Ohří (1994)
The first truck HOPI - Klášterec nad Ohří (1994)
Vozový park HOPI
23.2.2007
HOPÍK: What is your idea of an ideally spent business day?
Mr. Sekula: After having gained the experience, I am realistic
although optimistic. Even optimist should perceive that the
ideal does not reconcile with the reality. Nevertheless, I would
definitely be happy from unexpected, targeted state where
everything works correctly: we have a clear idea about each
shift; customers sent in orders like crazy; we are able to
deliver at the optimum service level without any unnecessary
waste of money; cars come in on time and invoicing runs great,
and because a deal is closed as late as the funds are on the
bank account, it would be great to report to the owner that all
customers have made their payments up to date.
Vozový park Klášterec nad Ohří (1995)
Truck fleet Klášterec nad Ohří (1995)
HOPÍK: „Thank you for the interview.“
Přísloví / Proverb
Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na
to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to,
abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. Rozum na to,
abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.
(Židovské přísloví)
Give us Oh, Mighty, three gifts: courage, serenity, intellect. Courage
for changing things we can change. Serenity for coming to peace
with what we cannot change. Intellect for being able to distinguish
between the two.
(Jewish proverb)
Rychle se rozrůstající vozový park Klášterec nad Ohří (1997)
Quickly increasing truck fleet Klášterec nad Ohří (1997)
HOPI Truck Fleet
HOPIK5_F.qxd
11
17:58
Stránka 10
Business card
Introducing one of the managers:
Karel Sekula
HOPÍK: At present, you are CUSTOMER SERVICE Manager.
What are you responsible for?
Mr. Sekula: The basic principle is about taking care of the
satisfaction of our customers in compliance with their own
ideas, to be able to merge it in accord with needs of our
Company, all this in the interest of focusing on the aim which
is to maintain the economically balanced operation and high
per formance of the Company. In addition to a routine
operation, our aim is also to mutually look for new forms of
collaboration and develop the activity.
Do we know who leads us?
My job description as Customer Service Manager is the own
direct communication with partners as to the general issues in
creation of the service structure, agreements on terms and
price calculations, responsibility for realization of single tasks
and processes directly through my team or by means of
transferred liability of other Departments.
The control and coordination of activities performed by the
other Departments – essential data, purchasing and service –
include an extensive agenda from administrative compilation
of source material over purchasing and stock control up to
monitoring the own expedited supplies and solution of claims,
if any, and payments balance. (See Introduction of Customer
Service on page 4-6).
To the activities of my colleagues performed on regular basis
also belongs the role of a reliable communication node
between our partners and HOPI, across all Departments of the
Company. Perhaps, we even not fully realize an extensive
scope of our services provided to a wide range of clients, how
it is linked to different activities of all Departments. For sake
of simplicity: In order for the partners not to search for their
counter players of the other party, their needs are addressed
to contact persons of Customer Service providing them with
qualified assistance or ser vice, whether from Transpor t
Department, warehouses, accounting departments, procurement of relevant information or source material for them from
Projecting Department and IT Department, or make a direct
contact in case of a more specific or complicate matter. The
appropriate manager must take in consideration the interest
of the client as well as the interest of the own firm, and at the
same time, often make decisions upon absolutely conflicting
information. It could not exist without the quality background,
perfect knowledge of the processes, fair review, necessary
intuition and ability to make firm decisions.
Due to differences and demands of work by my colleagues in
the Department, it is necessary for them to keep improving
themselves in the field of skills as well as command of
Přísloví / Proverb
Stáří se má ctít, mládí bránit.
(Německé přísloví)
Old age should be respected, young age defended.
(German proverb)
10
Perličky z historie / Interesting particles of history
languages. The necessity to communicate in English and
German is deemed inevitable nowadays for any position. Each
member of Customer Service Department is an expert at the
right place, and from the view of substitution, it has to be able
to handle also activities of its colleagues, be able to find direction in their issues. And I feel that our team “plays together”
that it does understand its work, needs of the Company as well
as one another. I wish for all to get an opportunity to work with
the same excited team and extent of involvement.
HOPÍK: What do you consider most difficult in your job?
Mr. Sekula: Perhaps, the majority would expect complaints
over complexity of the present competitive environment,
demandingness as to negotiations with par tners or the
so-called “objective causes”. I do not think so. Certainly,
nothing comes easy as to the success in this world; nevertheless, it is necessary to have understanding for the other
party, too. What it is expected from us by our partners long-term is
not only to stabilize the quality, be flexible and bring in new
ideas and benefits for them. If both parties play according to
the rule of “win and let to win”, and want to come to an agreement, they usually manage to do so. Thus we want to be players on
the market for good and not to break one and disappear.
As to the customer service, we stand at an imaginary breakpoint between the own staff and partners. A bit schizophrenic
position … We strongly defend our interests on the outside and
we appear at home as advocates of the counterparty. However,
it cannot be otherwise. Over the term of my engagement with
HOPI, I register a slow move initiated by dynamic growth of our
Company. I speak of the so-called “big player approach”. At the
beginning, the attention has been paid to a colleague having
“failed, not followed up, underestimated” something. Everyone
was motivated to fight for our reputation. For me it is
unbearable to tolerate any vague attitude on the part of some
people, regardless the position in the Company, not to notice
deficiencies arisen from misunderstanding, unwillingness or
even gross negligence. According to me, these issues remain
a difficult task.
HOPÍK: What do you like about your work?
Mr. Sekula: Naturally, the majority of us get motivated by
working for a company in action – in the positive meaning of
the word. At the very beginning, I was fascinated as to what
possibilities the freedom of a “small” company has to offer,
operative and flexible approach towards each partner. The key
knowledge has been to stick to the goal, but also the
opportunity to operatively change means and methods of its
accomplishment, without the so-called “lined-up”, dogmatic
rule in searching for correct way. To set challenging goals, not
to get satisfied but work on the “growth”. In our industry, it
fully applies that “who stands by for a while, stands a short
way off”. Great liability for work of many people is binding but
also motivating at the same time. It is inspiring to constantly
look for new, and not to omit processes verified long time ago,
apply the experience. To open new possibilities of
collaboration, negotiate with current or new partners and suppliers at home as well as on the European scale. There is no
country within our vicinity where we would not have several
partners we closely work with at the time.
The activity so diversified and solutions of new situations
taken on daily basis bring creativity, new impulses and
challenge into the work to fight for results. I believe that this is
why a lot of young people work in our Company because the
genuine interest and courage can be felt in here everywhere.
The Company message – To provide our customers with such
service so they are proud to have Hopi Company for their
partner – is not only a formal wish but in fact, the interest of
the most of us!
HOPÍK: What do you consider your biggest professional
success?
První vozidlo HOPI - Avia - Karlovy Vary (1992)
The first car of HOPI - Avia - Karlovy Vary (1992)
Mr. Sekula: Since my beginnings in HOPI, I well realize the
method of work and Company management. Clearly defined
aims, strict Company supervision, the so called “through numbers”, maybe, a bit nontraditional approach as to distribution
and immense work diligence of all links. I have been given the
opportunity here to actively participate in all courses of
events. The beginning of the “custom-made logistics” with its
new elements we have participated in creating the Czech
market, have not been as usual then, and our course of action
has been commented in skeptical concerns from all over the
place. With growing number of important partners and their
results, the evaluation of our work from the professional
public has risen. We have worked very hard on it and I am
convinced that even my contribution and attitude have
contributed to showing all we can do it.
Logistics is a collective discipline therefore I feel that the
respect and recognition of many big European par tners
entitles us to be self-confident primarily as the Company as in
a whole although partial performance of the individuals has
definitely a great effect on it, too. We keep our aims quite high,
and if I get the opportunity to co-decide and negotiate with top
managers of the key companies, I take it as a continuation of
the already commenced process. And if it is natural to one to
get dissatisfied with average, we have to go on and not to rest
on one’s occasional laurels.
První truck HOPI - Klášterec nad Ohří (1994)
The first truck HOPI - Klášterec nad Ohří (1994)
Vozový park HOPI
23.2.2007
HOPÍK: What is your idea of an ideally spent business day?
Mr. Sekula: After having gained the experience, I am realistic
although optimistic. Even optimist should perceive that the
ideal does not reconcile with the reality. Nevertheless, I would
definitely be happy from unexpected, targeted state where
everything works correctly: we have a clear idea about each
shift; customers sent in orders like crazy; we are able to
deliver at the optimum service level without any unnecessary
waste of money; cars come in on time and invoicing runs great,
and because a deal is closed as late as the funds are on the
bank account, it would be great to report to the owner that all
customers have made their payments up to date.
Vozový park Klášterec nad Ohří (1995)
Truck fleet Klášterec nad Ohří (1995)
HOPÍK: „Thank you for the interview.“
Přísloví / Proverb
Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na
to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to,
abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. Rozum na to,
abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.
(Židovské přísloví)
Give us Oh, Mighty, three gifts: courage, serenity, intellect. Courage
for changing things we can change. Serenity for coming to peace
with what we cannot change. Intellect for being able to distinguish
between the two.
(Jewish proverb)
Rychle se rozrůstající vozový park Klášterec nad Ohří (1997)
Quickly increasing truck fleet Klášterec nad Ohří (1997)
HOPI Truck Fleet
HOPIK5_F.qxd
11
17:58
Stránka 9
Firma HOUDEK
Business card
Firma HOUDEK
www.houdek.eu
V roce 1926, před více než 81 lety, založili bratři
Robert Houdek sen. a Rudolf Houdek sen. malé
řeznictví na území Čech. Ihned od jeho založení
byla jeho výroba založena na tradici a mnohotvárném zpracování uzenin a masových specialit.
Předně to byl originální Houdek Kabanos, který
je dodnes oblíben pro své zvláštní složení
přidaného koření. Houdek Kabanos je podle
této rodinné receptury nadále vyráběn a jeho
speciální chuť je myšlenkou Roberta Houdka.
More than 81 years ago, in the year 1926, brothers
Robert Houdek Sr. and Rudolf Houdek Sr., have opened
a small butcher shop in Bohemia. Ever since the opening,
meat production was based on tradition and multiplepurpose production of processed meat and meat specialties. Primarily, the Original Houdek kielbasa (“Houdek
Kabanos”) is popular until these days for its special
spicing. The Houdek kielbasa is produced based on the
family recipe and its special flavor is an idea thought out
by Robert Houdek Sr.
Pro firmu Houdek je kvalita jejich vyráběných produktů na prvním
místě již od začátku jejího vzniku. Toto dokládá stoupající
poptávka a dodávky těchto specialit do vzdálenějších míst. Tak
roste z malého řeznictví velmi rychle závod s 300 zaměstnanci.
V období druhé světové války byla ale výrobna zcela zničena. Bratři
byli nuceni zanechat tu vše a začít zcela od začátku.
The quality of the produced meats is the priority for Houdek Company ever
since the beginning of the business. This is documented by raising demand
and supply of the specialties to more distant areas. The small butchery was
rapidly becoming a firm employing 300 members of staff. Over the course of
the Second World War, the production plant was completely destroyed. The
brothers were forced to leave everything and start from the very beginning.
Zároveň se cesty obou bratrů oddělují. Robert Houdek se stěhuje
do města Eisenach/Thüringen a staví obchod, kde prodává maso.
Druhý bratr, Rudolf Houdek, kupuje železniční vagón plný
vyřazených bot, spravuje je a dále prodává.
At the same time, the ways of the brothers divide. Robert Houdek Sr. moves to
Eisenach/Thüringen and builds a shop selling meat. The other brother, Rudolf
Houdek Sr., purchases a railway car full of used shoes, repairs and sold it again.
Po nějakém čase, přesněji v roce 1949, ale Rudolf Houdek,
s nahospodařeným ziskem z předchozí činnosti otevírá řeznictví ve
městě Starnberg, blízko Mnichova. Toto řeznictví postavil se svým
synem 16-letým Rudolfem. Krátce nato následuje svého bratra do
Bavorska Robert Houdek a společně organizují regionální prodej
svého originálního kabanosu. Brzy otevírají závod a řetězec
obchodů v okolí Starnbergu.
První produkční budova se nacházela na ulici Moosstrasse 8 ve
Starnbergu. Stala se odrazovým můstkem a základním kamen pro
další vývoj. Firmě Houdek se dařilo, a proto mohla po nějaké době
rozšířit svoje produkty. Na trh přichází s bavorskou specialitou
„Weisswürste“ (bílé párky), „Leberkäse“ a se salámovými specialitami. Ale „Original Houdek Kabanos“ zůstal i nadále pilířem jejich
sortimentu.
Obchod ve Starnbergu zažil velký rozvoj. Kapacita továrny již
nestačila a tak byl otevřen druhý závod v Glonntal/Oberbaeyrn.
Specializoval se na salámy přirozeně zrající a tzv. vysušené. Což
znamená, že celá salámová výroba byla přeložena do Glonnu, ale
výroba kabanosu nadále zůstala ve Starnbergu.
Produkce ve Starnbergu byla rozšířena o nové třetí patro.
Brzy ale ani tato investice nedává dostatečný prostor, který stále
narůstající produkce potřebuje.
Stavba třetího závodu proto nenechala na sebe dlouho čekat.
Houdek Arzberg GmbH byl na světě. Závod v Arzbergu představuje
vysoce moderní zpracování masových produktů.
V Arzbergu je soustředěna produkce bavorských lahůdek,
originálního kabanosu a dalších produktů. Výroba tak byla
rozdělena do dvou míst, a to do Glonnu a do Arzbergu. Stanberg je
již jen správní a odbytové místo.
However, after some time, in 1949 to be specific, Rudolf Houdek Sr., opens a
butcher shop in Starnberg nearby Munich using its savings from the previous
business. He builds this butcher shop with his 16 year old son Rudolf Jr. Shortly
thereafter, he follows his brother to Bavaria and they jointly organize a regional sale of their original kielbasa (“kabanos”). After a short of period of time,
they open a plant and chain of shops in the Starnberg vicinity.
The first production building has been located at Moosstrasse 8 in Starnberg.
It became a starting point and fundamental base for a further development.
Houdek Company has succeeded and could expand its assortment. It introduces its specialty “Weisswürste“ (“white sausages”), “Leberkäse“ and
processed meat – salami specialties to the market. The “Original Houdek
Kielbasa“ is still the core of their assortment.
The butcher shop in Starnberg has undergone a great expansion. The plant
capacity has not been sufficient and so the second one was opened in
Glonntal/Oberbaeyrn. This second plant specialized in naturally ripening salami and the so-called “dried salami”. This boom has resulted in the entire
salami production being moved to Glonn except for kielbasa production having
stayed in Starnberg.
The production in Starnberg has been expanded by adding a third floor of
operation.
Even this investment shortly thereafter does not provide for a space sufficient
to accommodate the needs due to increasing production.
Construction of the third plant has been realized and Houdek Arzberg GmbH
was born. The plant in Arzberg represents the highly advanced meat products
processing.
The production of Bavarian specialties is concentrated in Arzberg, as well as
production of the original kielbasa and other products. The production is
divided into two locations, i.e. Glonn and Arzberg. Stanberg is now only the
administrative and expedition point.
Dnes tato tři místa tvoří moderní, internacionální industriální závod
s více než 800 zaměstnanci - zastřešené jménem DIE RUDOLF UND
ROBERT HOUDEK GmbH. V jejím čele stojí již třetí generace.
Druhou generací je Dr. Wolfgang Houdek a Rudolf Houdek, kteří
předali firmu svým synům, Rudolfovi a Robertovi.
These days, the said three locations form a modern, international, industrial
plant with more than 800 employees operating under the umbrella of
DIE RUDOLF UND ROBERT HOUDEK GmbH. The third generation of the Houdek
family runs the business now. The second generation is represented by
Dr. Wolfgang Houdek and Rudolf Houdek who have passed the business to
their sons Rudolf and Robert.
Pilíře firmy HOUDEK
The HOUDEK family core
Rudolf und Robert Houdek GmbH
Houdek Arzberg GmbH
Glonntaler Fleischwaren GmbH
12
HOUDEK Company
Rudolf und Robert Houdek GmbH
Houdek Arzberg GmbH
Glonntaler Fleischwaren GmbH
posun, který sebou přináší dynamický růst firmy. Mluvím o tzv.
„přístupu velkého hráče“. V počátcích se nemávlo rukou nad tím,
že kolega něco „vypustil, nedotáhl, nedocenil“. Ctižádostivě každý
bojoval o naši pověst. Proto je i dnes pro mne nesmiřitelné
tolerovat laxní přístup některých lidí, bez ohledu na pozici ve
společnosti, nevšímat si nedostatků, vzniklých z neporozumění,
neochoty nebo dokonce s hrubé nedbalosti. To podle mne dál
zůstává obtížným úkolem.
HOPÍK: Co se Vám na Vaší práci líbí?
Pan Sekula: Přirozeně asi většinu z nás motivuje práce ve
společnosti, kde se něco děje - v tom pozitivním slova smyslu.
Zpočátku mě fascinovalo, jaké možnosti poskytuje volnost tzv.
„malé firmy“, pro operativní a flexibilní přístup ke každému partnerovi. Důležitým poznáním bylo držet se vytčeného cíle, ale
i možnost operativně měnit prostředky a způsob k jeho dosažení,
bez tzv. nalajnovaného, dogmatického předpisu při hledání
správné cesty. Mít náročné cíle, neuspokojit se, ale pracovat „na
růstu“. V naší branži stoprocentně platí, že „kdo chvíli stál, stojí
opodál“. Ta velká odpovědnost za práci mnoha lidí zavazuje, ale
zrovna tak motivuje. Je inspirující neustále hledat nové a přitom
neopomíjet dávno prověřené postupy, využít zkušeností. Otevírat
další možnosti spolupráce, vést jednání se stávajícími či novými
partnery a dodavateli jak v tuzemsku, tak v evropském měřítku.
Není již v našem okolí země, ze které bychom neměli hned několik
partnerů, se kterými úzce spolupracujeme.
Takto různorodá činnost a každodenní řešení nových situací
přináší do práce kreativitu, nové impulsy, výzvu poprat se
o výsledek. Myslím, že i proto je tady také tolik mladých lidí, že
je tady cítit opravdový zájem a chuť. Že firemní motto poskytovat našim zákazníkům takovou službu, aby byli hrdí na
to, že jejich partnerem je firma HOPI – není formálním přáním,
ale faktickým zájmem většiny!
HOPÍK: Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Pan Sekula: Od svých začátků v HOPI si dobře uvědomuji způsob
práce a vedení společnosti. Jasně formulované cíle, striktní řízení
firmy tzv. „přes čísla“, možná netradiční přístup k distribuci
a úžasnou pracovitost všech článků. Dostal jsem zde příležitost
aktivně se účastnit všeho dění. Počátky „logistiky šité na míru“
s jejími novými prvky, které jsme spoluvytvářeli na českém trhu,
nebyly ještě tolik obvyklé a naše počínání provázely skeptické
úvahy z mnoha stran. S rostoucím počtem významných partnerů
a jejich výsledky stoupalo i hodnocení naší práce od odborné
veřejnosti. Stálo nás to hodně sil, a já věřím, že i mým přičiněním
a přístupem jsme všechny přesvědčili.
Logistika je kolektivní disciplína, proto se domnívám, že
respekt a uznání mnoha velkých evropských partnerů opravňuje k sebevědomí především společnost jako celek, byť dílčí
výkony jednotlivců jej jistě hodně ovlivňují. Stále máme laťku
nastavenou dost vysoko, a mám-li možnost spolurozhodovat
a jednat s vrcholovými manažery významných společností, beru
to jako pokračování dříve započaté cesty. A je-li člověku
přirozené nespokojit se s průměrem, musíme pokračovat dál
a neusnout na občasných vavřínech.
HOPÍK: Jak si představujete ideálně strávený pracovní den?
Pan Sekula: Jsem po zkušenostech realista, byť optimistický.
I optimista by měl vnímat, že ideál se s realitou nesmiřuje. Ale
určitě bych měl radost z očekávaného, cíleného stavu, kdy
všechno funguje: máme jasno o každé službě, zákazníci objednávají jak diví, my jsme s to dodávat s optimální servisní úrovní
bez zbytečného utrácení, auta dojedou na čas a fakturace běží
jak na drátkách. A protože obchod je uzavřen až jsou peníze na
účtu, tak by bylo příjemné hlásit majiteli, že všichni zaplatili.
HOPÍK: Děkujeme za rozhovor.
Introducing one of the managers:
Karel Sekula
We decided to introduce to you another colleague, Mr. Sekula, the
manager who is responsible for the Customer Service.
HOPÍK: You are with HOPI since April 1995. What is your pro fessional growth like?
Mr. Sekula: “Time passes by so fast?!” … We only notice by
reconciliation that we neither recognize time passing nor other
relations. After my “April hire”, I have barely had a chance to
get acquainted, and a while later I had to assume responsibility for
distribution of first 11 Plus Discount outlets carried out from
centers in Klášterec nad Ohří and Měšice near Prague.
Without much training to get into regular, weekly business
meetings with an international partner, a new, different structure and approach, all this gets handled by me together with
Mrs. Milerová. Especially demadingness of precise estimates
and goods marketability, rhythm, best expiration (warranty)
terms, preparation based on orders of different outlets and
deliveries directly to affiliates ramps. In addition, a bit of business activities in the import firm from several international
suppliers – let’s say from the predecessor of InterHOPI.
A few months later, other two new challenges has come across
– management of a newly established entity - MP 2001 having
separated the logistics activity for Plus Discount and the own
business activities of HOPI and C & C System, purchasing reorganization, but mainly, increasing operations, i.e. warehousing
activities at both levels, cooperation in organization of transport with its only member of staff, Mr. Kosnar. New instructions have followed – service for another key partner, Zimbo
Czechia, to which we have made the economy more effective in
synergy with the current activities covering needs of its shops.
At about that time, when I have been asked
a question whether I will move to Prague with this firm, I have
had no idea how soon such substantial change shall be on the
table and things get moving fast.
In the meantime, we have operatively built a new platform for
dry goods for Moravia based companies of Plus Discount and
put its business in operation. In addition, I have been added
a demanding distribution for Danone, and along with another
change in platforms and regrouping activities, even first
moves of the staff occurred. Together with opening the new
logistics center in Jažlovice and new processes, a young group
of people leaving colleges has joined, our clients expanded by
Billa due which we already have strengthened the MP 2001
team by new people. Gradually, this new staff has worked its
way through demadingness of new processes, especially SAP
and the unheard-of-communication and analytical opportunities along with it. We have managed again to provide the
customers with an added value: a file of the quality
information within repor ting and quantity of individual
knowledge important for their management and development.
At entry of other partners to the
logistics activity (almost immediate
Basic data:
takeover
of Ahold and Julius Meinl),
another HOPI Company structuring
Name: by division
Karel Sekula
occurred
to warehousing
processes,
t depar
Position: transpor
Customer
Servicetment,
and I have been
authorized to creManager
ateAge:
Customer 54
Service with central
purchasing.
Status:
married
Zodiac:
Aquarius
Do we know who leads us?
23.2.2007
Continuation or page 10
HOPIK5_F.qxd
9
HOPIK5_F.qxd
23.2.2007
17:58
Stránka 8
Vizitka
HOUDEK Company
Představení jednoho z manažerů:
Karel Sekula
Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám
pana Sekulu, který je zodpovědný za útvar zákaznického servisu.
Víme, kdo nás řídí?
HOPÍK: Ve společnosti HOPI jste zaměstnán od dubna 1995.
Jaký byl Váš profesní vývoj?
Mým úkolem v pozici vedoucího odd. zákaznického servisu je
jednak vlastní, přímá komunikace s partnery v základních
otázkách spolupráce, při tvorbě rámce služby, sjednání
podmínek a kalkulace ceny, jednak zodpovědnost za realizaci
jednotlivých úkolů a procesů, a to přímo, prostřednictvím
svého týmu nebo přenesenou odpovědností jiných oddělení.
Za pár měsíců přišly další velké výzvy - řízení nově vzniklého
subjektu MP 2001, který oddělil logistickou činnost pro Plus
Discount od vlastních obchodních aktivit HOPI a systému C&C,
reorganizace nákupu, ale především rostoucího provozu, tj.
skladových činností na obou platformách, spolupráce na
organizaci dopravy s jejím jediným pracovníkem p. Kosnarem.
Následovala nová zadání - služba pro dalšího významného
partnera, spol. Zimbo Czechia, kterému jsme v synergii se
stávajícími činnostmi pokr yli potřeby jeho prodejen
a zefektivnili ekonomiku. Když jsem byl přibližně v této době osloven
otázkou, zda-li půjdu s firmou do Prahy, ani jsem netušil, jak
brzy ta zásadní změna přijde a věci dostanou rychlý spád.
Ke standardně vykonávaným činnostem mých spolupracovníků
patří také úloha spolehlivého komunikačního uzlu mezi našimi
partnery a HOPI, napříč všemi odděleními společnosti. Možná
si ani plně neuvědomujeme obrovský rozměr našich služeb,
poskytovaných širokému spektru klientů, jak se váže na jednotlivé činností všech oddělení. Pro zjednodušení: aby partneři
nehledali své protihráče druhé strany, jsou jejich potřeby
soustředěny na kontaktní osoby zákaznického servisu, kteří jim
zajistí kvalifikovanou pomoc či službu, ať z odd. dopravy, ze
skladů, z účtáren, kteří jim zprostředkují příslušné informace či
podklady z projektového útvaru a IT odd., popř. napojí v
náročnější odborné tématice napřímo. Příslušný manažer musí
mít na zřeteli jak zájem klienta, tak vlastní firmy, přitom se
často rozhoduje na základě naprosto protichůdných informací.
Bez kvalitního teoretického základu, dokonalé znalosti procesů, objektivního posouzení, potřebné intuice a schopnosti
rázně rozhodnout by nemohl existovat.
Mezitím jsme operativně vybudovali novou platformu pro suché
zboží moravským prodejnám Plus Discountu a rozběhli její
provoz. Mně navíc přibyla náročná distribuce pro Danone,
a s další změnou platforem a přeskupování činností došlo i na
první přesuny pracovníků. S otevřením nového logistického
centra v Jažlovicích a novými procesy přišla mladá garnitura
z vysokých škol, nám se klienti rozrostli o Billu, pro jejíž činnosti jsme už tým MP 2001 posílili o nové tváře. Postupně se
prokousávali náročností nových procesů, zejména přišel SAP,
a s ním do té doby netušené komunikační a analytické možnosti.
Zase jsme dokázali poskytnout zákazníkům něco navíc: soubor
kvalitních informací v rámci reportingu a množství individuálních
poznatků, důležitých i pro jejich řízení a rozvoj.
Při vstupu dalších partnerů do logistické činnosti (takřka
bleskovém převzetí společností Ahold a Julius Meinl) následovalo další strukturování společnosti HOPI rozdělením na
skladové procesy, úsek dopravy a já jsem byl pověřen
vytvořením Zákaznického servisu s centrálním nákupem.
Jméno:
Funkce:
Věk:
Stav:
Znamení:
Karel Sekula
Manažer oddělení
zákaznického servisu
54 let
ženatý
Vodnář
Robert Houdek a Rudolf Houdek Jr.
Továrna v Arzbergu / Factory in Arzberg
Pan Sekula: Základním principem je starat se o spokojenost
našich zákazníků v souladu s jejich vlastními představami, to
vše skloubit s potřebami naší společnosti, se zájmem
a zaměřením k cíli, kterým je udržení ekonomicky vyváženého
chodu a vysoké výkonnosti firmy. Vedle rutinního provozu je
pak dalším cílem společně hledat nové formy spolupráce
a rozvíjet činnost.
Pan Sekula: „To tak hrozně letí?!“ … teprve s ohlédnutím si
uvědomíme, jak nevnímáme čas, ani ostatní souvislosti. Po
svém „aprílovém“ nástupu jsem se sotva stačil rozkoukat
a zanedlouho měl přijmout zodpovědnost za distribuci prvních
11 prodejen Plus Discount, prováděnou ze středisek v Klášterci
a Měšicích u Prahy. Bez zacvičování naskočit do pravidelných,
týdenních obchodních jednání u zahraničního partnera, s ním
novou, odlišnou strukturu a přístup, spolu s pí. Milerovou
zvládnout nákup, zejména náročnost přesných odhadů a prodejnosti zboží, rytmus, nejlepší záruční lhůty, vychystávání podle
objednávek prodejen a dodávky přímo na rampy filiálek.
K tomu trochu obchodních aktivit ve formě importu od několika
zahraničních dodavatelů – řekněme předchůdce InterHOPI.
Základní údaje:
8
HOPÍK: V současnosti jste vedoucím oddělení ZÁKAZNICKÝ
SERVIS. Za co zodpovídáte?
Řízení a koordinace činností jednotlivých úseků - kmenových
dat, nákupu a ser visu - zahrnuje obsáhlou agendu od
administrativního zpracování podkladů, sběru zákaznických
objednávek, přes nákup a řízení zásob zboží až po
monitorování vlastních expedovaných dodávek a řešení
případných reklamací a platebního salda. (viz. Představení
Zákaznického servisu na str. 4-6).
Kvůli odlišnostem a nárokům práce svých kolegů v oddělení je
pro ně nezbytné se neustále zdokonalovat odborně i jazykově.
Nutnost komunikovat v angličtině i němčině je už nezbytností
pro každou pozici. Každý člen Oddělení zákaznického servisu
je odborníkem na svém místě, a z pohledu zastupitelnosti musí
zvládat i činnosti svých spolupracovníků, orientovat se v jejich
problematice. A já cítím, že náš tým „hraje spolu“, že rozumí
nejen své práci, potřebám společnosti, ale i sobě navzájem.
Přál bych všem, aby měli možnost spolupracovat se stejně
naladěným souborem, se stejným zaujetím.
Prezentace výrobků firmy HOUDEK
Presentation of Houdek´s products
Data o firmě Houdek
Založena
Vedení společnosti
HOPÍK: Co považujete na Vaší práci za nejobtížnější?
Pan Sekula: Možná by většina spíš očekávala nářky nad složitostí
současného konkurenčního prostředí, náročností vyjednávání s
partnery nebo tzv. objektivní příčiny. Nemyslím si to. V takovém
světě samozřejmě není jednoduché uspět, ale je třeba vždy zůstat
objektivní, porozumět i druhé straně. To, co od nás partner
očekává v dlouhodobém pohledu není jen stabilně držet kvalitu,
ale být flexibilní a přicházet s novými nápady a výhodami pro něho.
Pokud obě strany hrají podle „vyhrát a nechat vyhrát“, a chtějí najít
shodu, obvykle se to podaří. Chceme přece být na trhu trvale, ne
zlomit jednoho a pak zmizet.
V zákaznickém servisu stojíme na pomyslné hranici mezi vlastními
lidmi a partnery. Trochu schizofrenní pozice. Venku tvrdě hájíme
své zájmy a doma zas vypadáme jako advokáti druhé strany. Ale
jinak to nejde. Za dobu své působnosti v HOPI registruji pozvolný
Sídla
Obrat
Počet zaměstnanců
Hlavní sortiment
Distribuce
Houdek Company Data
1949
Dr. Wolfgang Houdek
Rudolf Houdek
Robert Houdek
Rudolf Houdek jun.
Richard Struck
Robert Schwarz
Arzberg (Oberfranken)
Glonn (Obeerbayern)
Starnberg (Oberbayern)
Firemní podíl: HOPI s. r.o.
přes 100 mil. Euro
cca. 820
Original Houdek Kabanos
Bavorské lahůdky
Salámové speciality
SRN, EU
Established in
Company management
Registered offices
Turnover
Number of employees
Key assortment
Distribution
1949
Dr. Wolfgang Houdek
Rudolf Houdek
Robert Houdek
Rudolf Houdek jr.
Richard Struck
Robert Schwarz
Arzberg (Oberfranken)
Glonn (Obeerbayern)
Starnberg (Oberbayern)
Company share: HOPI s. r.o.
Over EURO 100,000,000
820 approx.
Original Houdek Kielbasa
Bavaria Specialties
Salami specialties
FRG, EU
13
23.2.2007
17:58
Stránka 7
Investiční výstavba
InterHOPI
Dokončení logistického areálu Gyál v Maďarsku zahrnuje II. a III. etapu.
Etapa II. – zvětšení centrálního skladu s kapacitou téměř 10000
palet – byla dokončena a sklad v současné době přijímá zboží
s určením pro centrální zásobování prodejen Praktiker.
On November 16, 2006 an object of new refrigeration plant in HOPI Prostějov
logistics center has been handed over for use.
Plánované cíle:
Planned aims
5000 m
6000 palet
3000 palet
2
such as built-up area:
capacity:
flow:
když začneme od Adama
InterHopi jako vnitřní jednotka v rámci firmy Hopi byla zřízena v první polovině roku
1997. Od počátku svého vzniku působila v areálu v Klášterci nad Ohří jako relativně
samostatná skupina lidí se svým skladovým, fakturačním a obchodním zázemím.
Jejím základním úkolem bylo sloužit, v té době dynamicky se rozvíjejícím nadnárodním sítím, na úseku dovozu zboží z evropských, ale především mimoevropských
regionů. Na základě profesionální znalosti komplikované a zrádné veterinární
a celní legislativy pak zajišťovat svým obchodním partnerům (Plus Discount, Penny
Market aj.) bezpečný a plynulý přísun požadovaného zboží.
Další neméně významnou součástí činnosti bylo a do dneška zůstává, obchodní
zastupování kvalitních zahraničních, ale i tuzemských výrobců. Zcela pochopitelně
se jako první stali našimi obchodními partnery ti, kteří jsou naší firmě nejbližší, se
kterými firma HOPI spolupracuje od svého vzniku, firma Houdek se svými
neopakovatelnými uzeninami a firma Erdinger jako výrobce kvasnicového piva
(spolubojovník a nadšenec, šířící po boku pana Houdka seniora slávu fotbalu
Bayernu Mnichov).
5000 m
6000 pallets
3000 pallets
2
byly splněny a tato distribuční mrazírna zahájila činnost.
have been achieved and this distribution freezing plant put into operation.
Vedoucím skladu byl jmenován Pavel Jedlička, který se svým
25 členným týmem zajišťuje v nepřetržitém provozu komplexní
logistiku pro TESCO ČR a další partnery.
Moderní provoz je vybavený manipulační technikou společnosti BT.
Společnost Nedcon vybavila sklad kombinací paletových
ukládacích regálů, dále regálů vjezdových a spádových.
Mr. Pavel Jedlička was appointed the Warehouse Manager providing the
overall logistics for TESCO CR and other partners in business together with his
25-member team.
The advanced operation is provided with handling equipment of BT Company.
Nedcon Company has equipped the warehouse with a combination of
pallet-storing shelves, entrance and catchments shelving.
Pohyb palet je řešen otočnými a posuvnými válečkovými prvky
samostatně pro příjem zboží a přesun hotových zakázek do
prostoru kontroly. Automatická balící linka dokáže zabalit všechny
typy palet s pořízením fotodokumentace.
Movement of pallets is solved independently by turning and sliding rolling
elements for acceptance of merchandise and move of orders prepared for
expedition to the hall inspection area. The automated packing line can wrap
around all types of pallets and provide appropriate photo documentation.
V letošním roce od 1. 2. 2007 byla zprovozněna také i v Prostějově
výdejna teplé stravy.
Hot meals canteen has been introduced this year as well in Prostějov
at February 1, 2007.
Logistický sklad Gyál / Gyál logistics warehouse
Představujeme„Oddělení InterHopi“
Completion of “Gyál” logistic center in Hungary includes Phase II and Phase III.
Phase II – enlargement of the central warehouse providing capacity for almost
10,000 pallets – has been finalized and the warehouse accepts now
merchandise designated for Praktiker shops central stock.
Dne 16. 11. 2006 byl předán do užívání objekt nové mrazírny
v logistickém areálu HOPI Prostějov.
zastavěná plocha:
kapacita:
průtočnost:
14
Technical and Investment Construction
Development in 2006
Dále se pak rozšiřoval počet dodavatelů z Evropy i z České Republiky. Celkový počet
nabízeného sortimentu se v roce 2000 a 2001 zvýšil bezmála na 300 položek.
Také okruh odběratelů se v této době významně navýšil. Kromě mnoha menších
odběratelů jsme, více či méně úspěšně, obchodovali se všemi nadnárodními
obchodními sítěmi.
a pak nastal velký třesk
V etapě raketového rozvoje logistické činnosti v rámci firmy Hopi a po dobudování
skladového komplexu v Jažlovicích, bylo jen otázkou času, kdy se i činnost a působiště InterHopi přiblíží obchodnímu centru a bude využito i vnitrofiremní synergie,
kterou nabízelo již plně funkční jažlovické zázemí. Začlenění InterHopi do soukolí
jažlovického hodinového stroje přineslo nesporná pozitiva. Skladové procesy
převzali profesionálové a seskupení InterHopi, mělo po redukci obsluhovaných partnerů i sortimentu, prostor k rozvoji perspektivních obchodů. Přechodem do nového
působiště však nastal vleklý personální problém při budování zcela nového,
funkčního kolektivu. To však dnes můžeme považovat již za minulost.
Team InterHopi: Ing Jan Volný, zleva/on the left - Monika Banášová, Michaela Janoušková, Eva Mizerová a Michal Paršo
Technická a investiční výstavba
v roce 2006
a nyní směr: stabilita-prosperita.
Dnes se naše hlavní aktivity větví do dvou směrů. Především je to činnost pro firmu
Makro - Metro, kde sehrává InterHopi roli import brokera. Pro našeho největšího
partnera pokrýváme celý prostor dovozů zboží především pak zboží vyráběné mimo
území ČR pod privátní značkou Metra. Archu import brokera neřídí biblický Noe, ale
rukou stejně odhodlanou Michal Paršo. V podpalubí je stále velký pohyb více než
dvaceti dodavatelů z celé Evropy a bezmála 300 artiklů zboží, které musí být stále
k dispozici, ale jeho zásoba nesmí přesáhnout 14 dní, aby naší pomyslnou archu
nepřetížila. Olivová ratolest, tedy služebně nejmladší z obchodního týmu, je paní
Michaela Janoušková, která se stává pro kormidelníka nadějí čistoty dat a toku
přesných informací všemi směry a stará se o dodávky mraženého a nezávislého
obchodního sortimentu pro firmu Makro - Metro. Stávající obchodní aktivity k
ostatním obchodním partnerům Ahold, Delvitu, Normu, Penny Market, Globus aj. na
straně jedné, a dodavatelské firmy Houdek, Zimbo, Rugenwalder, Merano spek aj.
na straně druhé, spolehlivě hlídá a propojuje slečna Monika Banášová.
Velkým koštětem na palubě vládne slečna Eva Mizerová. Její nesnadný zápas
s administrativním šimlem a mnohdy starou špínou salda, dodacích listů a faktur
pak umocňuje nebo snižuje úspěšnost plavby celého úseku InterHopi.
A rozřešení na závěr.
Oddělení InterHopi ač svým významem mravenec ve srovnání se svým sousedem
Ezopem, moudrou a významnou logistikou, bylo-je-a věříme, že bude nedílnou
součástí Knihy geneze firmy
Hopi na její cestě k dokonalosti a neporazitelnosti
Davida. Již několik let se
oddělení InterHopi při své
plavbě bouřlivými obchodními
vodami podílí na tvorbě
ročního HV firmy Hopi více než
10% a svůj směr k Araratu je
odhodláno i nadále udržet.
We introduce “InterHopi Department”
To start from square one
InterHopi as an internal unit within Hopi Company has been established in the first
half of 1997. Since the beginning of its establishment, it has carried out its activity at the Complex in Klášterec nad Ohří as relatively an independent group of people with its own warehousing, invoicing and business rear.
Its fundamental task has been to serve dynamically developing supranational networks then on rise, primarily in the field of merchandise import from European and
out-European regions. Based on professional knowledge of complicated and tricky
veterinarian and customs legislation it then provided safe and smooth supply of the
required merchandise for its business partners (Plus Discount, Penny Market, etc.).
Another important part of its activity, not less important until this day, was and
continues to be a business representation of brands of the quality international
and local producers. Quite understandable is that our very first business partners
have become those closest to our Company and with which HOPI collaborates ever
since its establishment, i.e. Houdek Company with its unique processed meat and
Erdinger Company as a producer of yeasty beer (fellow combatant and buff
spreading around the fame of Bayern Munich next to Mr. Houdek Sr.).
The number of suppliers from Europe and Czech Republic has then continued to
increase. The total number of an offered assortment had been increased by nearly
300 items in 2000 and 2001. The circle of customers at that time has substantially
increased as well. In addition to many smaller customers, we have, more or less
successfully, done business with all supranational department store networks.
And a big bang occurred
In a stage of racketeering development of the logistics activity within Hopi Company
and after building a warehouse complex in Jažlovice, it was only a matter of time
as to when the activity and place of action of InterHopi gets closer to the business
center and the inter-company synergy gets utilized as already offered by the fully
functional Jažlovice setting. The incorporation of InterHopi into a gear of the
Jažlovice clockwork has brought in the undisputable pros. The warehousing
processes have been taken over by professionals and InterHopi group, having so a
room for development of perspective business following reduction of serviceable
partners and assortment. By transfer to a new place of business, a dragging
human resources problem has occurred in building a completely new, functional
team. Nevertheless, this is behind us and the past for us now.
And now a new direction: Stability-Prosperity.
At present, our main activities branch out into two directions. First of all, this is the
activity for Makro – Metro where InterHopi plays the important role of an import
broker. We cover for our biggest partner the entire area of importers of goods,
primarily merchandise producer outside the Czech Republic territory of a private
brand of Metro. The “ark” of the import broker is not controlled by the biblical Noah
but the identically powerful hand of Michal Paršo. The “lower deck” keeps busy at
all times due to more than twenty suppliers from all over Europe and almost 300
articles of merchandise to constantly be available, but the stock of which must not
exceed 14 days in order not to overload our imaginary “ark”. The junior of the sales
team is Mrs. Michaela Janoušková, being the hope of correctness of data and flow
of precise information all directions for our “steersman”, handling and taking care
of supplies of frozen and independent business assortment for Makro-Metro. The
current business activity directed to other partners in business - Ahold, Delvita,
Norma, Penny Market, Globus, etc. on one hand, and suppliers - Houdek, Zimbo,
Rugenwalder, Merano spek, etc. on the other hand, are reliably watched over and
interconnected by Ms. Monika Banášová. Ms. Eva Mizerová is in control of the
“deck” by using her “big broom”. Her uneasy fight with a “red tape” and often old
dirt of balance, delivery notes and invoices intensifies so the success rate of the
“voyage” by InterHopi.
Solution in conclusion .
InterHopi Department, although an “ant” by its importance in comparison to its
neighbor “Aesop”, the wise and important logistics, it has been, is, and we are
confident, it shall be an integral part of Hopi Company Book of Genesis on its way
to perfectiveness and invincibility of “David”.
InterHopi Departments participates in its “voyage through stormy waters” for
a several years now contributing by more than 10% to the annual economic results
of Hopi Company, and it is determined to maintain its direction towards “Ararat”.
Autor/Author: Ing. Jan Volný
HOPIK5_F.qxd
7
23.2.2007
17:58
Stránka 6
Customer Service
Capital construction
We introduce our “Customer Service”
The fundamental construction element for functional activity of all
subsequent processes of the entire logistics chain is a solid structure of
essential data and its unquestionable accuracy. After collection of
a voluminous quantity of the needed information about merchandise,
suppliers or a customer, it is necessary to fill the database with essential
data, i.e. ever since the beginning, to have a prefect idea about each
product or piece of merchandise, successfully watch the pricing circle and
not to admit any unauthorized operations. Another important task is
a creation of calculations, including, especially of imported merchandise at
which we have to incorporate into a resulting price the value of all own cost
items. Besides the main work description, there is a number of analytical
and statistics work as well as supporting activities there, i.e. preparation of
general contractual relationships, their evidence, etc. Accuracy and consistency in this field are the key parameters being appreciated at all other levels
of the system and gaining confidence in correctness of the used data.
Accuracy and consistency encouraged by shrewd observation and
immense diligence are also the most characteristic strong points of
a manager of this Department Ing. Věra Rybárová. She has begun to work
in Customer Service Department in October 2002 and has professionally
grown along with IS SAP. She has gradually gained such experience that
she was able to yet add to her regular activities a direct support of SAP for
more Departments.
The tasks in Essential Data Department are shared with by Zdeňka
Ludvíková since March 2005, in this responsible activity fulfilling the role
of a “busy bee” and assisting her colleagues in control and evaluation of
parts of the orders of our clients.
Sales Department:
Introducing
The varied daily activity of Sales Department and care of clients starts with
an “exercise” on regular basis, i.e. acceptance and check of orders
(customer orders), including a detailed solution of various deviations and
relations, corrections and discussions with shops, incl. The orders are first
processed and turn into a form sufficient for working with by colleagues in
other Departments. Our goal is not to “loose” any orders regardless
the cause. Whether due to a shop or unviability of the system (all takes
place electronically), or maybe due to the own negligence, we would always
loose the own turnover, i.e. performance. In addition, our aim is to be
a guarantor to our partners of the truly overall service.
The necessity for Customer Service Manager is to have a good idea about
all processes at an entrusted customer. Customer Service Manager is
responsible for handling all source material and detailed information about
a merchandise for Essential Data Department, must verify the needed relations at a supplier of merchandise, come to agreement on delivery terms
and set up a deliveries rhythm to the warehouse. It is also liable for timely
and error-free invoicing and at the same time, checks on correctness of
suppliers’ invoicing to us. Its job description includes undergoing a number
of daily, regular as well as exceptional demanding negotiations, solving
routine and nonstandard, often unpleasant, cases with shops of the
customers as well as with their head offices the most. It must always be
calm, quickly understand and react, propose and implement measures
satisfactory to a customer as well as protecting the Company against any
potential loss or unnecessary costs.
Managers of this Department are so contact-partners of the head office as
well as shops of a customer but also of suppliers towards different
Departments of our Company, warehouses, transport and accounting.
They are a bridge connecting two different banks of the same river through
the quality of which the satisfaction level of our customer as well as
success of the Company are measured.
The most solid link of Customer Services Sales Department is Mrs. Anna
Milerová. She works for our Company since April 1994, and devotes her
6
best efforts to her work in Distribution Department over this entire period
for Plus Discount and Zimbo Czechia. Before Warehouse Processes
Department, she had also been responsible for warehousing activities and
staff management. She does an excellent job on long-term basis; her
natural respect is based on experience and skills appreciated by both,
the partners as well as coworkers at all levels.
Distribution Department for Ahold has been taken over by Ms. Markéta
Baštová in January 2005 following a short on-the-job training. She shortly
recognized the key areas in different Departments of the customer, she is
well informed, with a cool head and proper grasp about differences and
needs of more communication partners, she devotes her attention with
interest to each process which gets appreciated by the partner with
recognizable respect for her work.
For reasons of fulfilling her maternity obligations, Sales Department has
recently been left by Ing. Oldřiška Johnová, the significant and assertive
kind of an employee with good organizational skills and experience gained
from the previous engagement in trade.
Purchasing Department:
We are not a classic-type of the central warehouse to our customers as
regards our specific activity. The aim of Distribution Warehouse is to
maintain the optimum stock of merchandise, all this in order to provide our
customers with superb services and, at the same time, not burden our suppliers with inadequate requirements for supply of merchandise regardless
whether on Friday, Holiday, weather conditions or promotional events, to be
a superb partner to them with an offer of other above-standard services.
Purchasing must be the healthy heart of a business beating in regular
rhythm and not an ailing, unproductive machine endangering its function.
This responsible task is imposed on Purchasing Department Manager
Ing. Tomáš Strádal. He is one of the seniors of the staff in this Department;
he works there since May 2001 and has tested out all relating activities so
is well qualified to understand customers’ demands as well as warehouses
needs. He handles alone an assortment of frozen foods for Ahold and Plus
Discount, purchases for the Company in tens of millions Czech crowns and,
at the same time, he is responsible for the best turnover of stock on hand
complying with merchandise warranty terms.
Another member of the said Department since September is Adam Jílek,
taking care of the overall purchasing according to needs of Billa of chiled
as well as frozen goods and frozen goods for Norma. Due to a number of
differences as to the terms, especially with respect to suppliers from
abroad, he has to face diversity in terms of deliveries and demands
of clients.
The third, a junior member of this staff in Purchasing Department, is
Roman Hakl. He has been gaining experience in SAP with another
Department of our Company since June 2001, which he now benefits from
by transferring to our Department in 2003 and taking over responsibilities
of providing for purchase of chiled goods for Plus Discount, with a great
extent to and demandingness of fresh and cooled goods.
Customer Service has progressively grown from a base of the Company
service platform. It has gradually been formed to its present set up, went
through various stages with great degree of tasks demandingness.
Customer Service has been a starting point for our several current
managers or colleagues where they had gained their experience in
a number of know-how and skills (e.g. Aleš Smejkal – Cold Storage
Processes Manager, Jan Turek – P & G Manager, Filip Mikolajčák - SAP
Department and also P. Krejčíková and S. Dubová, etc.).
As the activities and services to clients are subject to changes, the form of
Customer Service shall change accordingly. At present, we stand on
a threshold of other changes initiated by termination of the logistics for one
of our partners. This is a reason for this transformation which shall open
more opportunities to members of this Department as well as, maybe,
possibilities for members of the Company other Departments staff.
V letošním roce od 1. 2. 2007 byla zprovozněna výdejna teplé stravy
Hot meals canteen has been introduced this year as at February 1, 2007
Sklad obalů v Jažlovicích
Packing warehouse
Autor/Author: Karel Sekula
Essential Data Department:
Zahájení provozu nové mrazírny logistického areálu HOPI Prostějov
Start of new freezing plant operation in logistic area HOPI Prostějov
Zpevněné plochy v Jažlovicích
Reinforced areas
Investiční výstavba / Capital construction
HOPIK5_F.qxd
15
23.2.2007
17:57
Stránka 5
Personalistika
New faces
Vítězslav KALOUS
Sekci dopravy HOPI posílil od 11. 9. 2006. Po absolvování
přijímacích pohovorů zvítězil ve výběrovém řízení. Dnes je
pravou rukou vedoucího dopravy. Do společnosti HOPI
nastoupil se zkušeností jak ve skladových procesech tak
v dopravě.
Vítězslav KALOUS
HOPI Transport Department has been joined by Vítězslav
KALOUS starting September 11, 2006. After undergoing
entry interviews, he has come as a winner of the public tender
proceeding. Now, he is the ”right hand” of the Transport
Department Manager. He joined HOPI having experience in
warehousing processes as well as those of transport.
Karel HOLADA
Rovněž prošel náročným výběrovým řízením. Nastoupil do
naší společnosti 11. 9. 2006 v době startu nového
střediska Strančice. Zde se aktivně zapojil do řízení
projektu P&G subkontrakting. Využívá zkušenosti ze
skladových procesů a logistiky z posledního pracoviště.
Karel HOLADA
Karel HOLADA has also undergone a demanding public
tender proceeding. He was hired by our Company in
September 11, 2006 at the time when the Strančice new
center commenced its operation. He actively participated
in P&G Subcontracting Project. He successfully applies the
experience gained from being engaged in warehousing
processes and logistics of his most recent employer.
Jolana SOUKUPOVÁ
Po výběrovém řízení a několika pohovorech posílila řady
v provozovně Strančice dne 18. 9. 2006. Rovněž si
přinesla do naší společnosti zkušenosti s řízením
podřízených které využívá na pracovišti subkontraktingu
našeho nového partnera P&G. Ve skladových procesech
a logistice pracuje již 6 let.
Jolana SOUKUPOVÁ
After the public tender proceeding and several interviews,
Jolana SOUKUPOVÁ has joined our staff of the Strančice
operation on September 18, 2006. She also brought
along the experience in employee supervision which she
applies at the Subcontracting Department of our new
partner - P&G. She works in the field of warehousing
processes and logistics for 6 years now.
Vladimír ŠLEGL
Logistika, obchod, skladové procesy a řízení lidí je jeho
cenná životní zkušenost. Chuť pracovat v naší společnosti
zvítězila nad pohodlnějším zaměstnáním. Proto se dne
16. 10. 2006 rozhodl naskočit do rozjíždějícího procesu
v provozu Strančice. Zde zúročuje své dlouholeté
zkušenosti a pomáhá konsolidovat náročný projekt P&G.
Vladimír ŠLEGL
Logistics, trade, warehousing processes and people
management are valuable assets of Vladimír ŠLEGL.
His attitude towards working with our Company has won
over more comfortable job. He decided to “jump on” and
join the Strančice operation “train” on October 16, 2006.
He benefits there from his long-term experience and
assists in consolidation of the demanding P & G Project.
We introduce our “Customer Service”
orientuje v odlišnostech a potřebách více komunikačních partnerů,
každému procesu se věnuje se zájmem, který je odměněn ze strany
partnera patrným respektem k její práci.
Z důvodu plnění mateřských povinností prodejní úsek nedávno opustila
Ing. Oldřiška Johnová , výrazný a rozhodný typ s organizačními
schopnostmi a zkušenostmi z předchozího působení v obchodě.
Novinky / News
Nákupní úsek:
Ing. Jiří PEČ
Do společnosti HOPI, s.r.o. nastoupil dne 13. 11 .2006.
Má více než 10-ti leté zkušenosti z obchodních
a manažerských pozic v logistice. V provozu Strančice je
zařazen na provoz EMCO. Rovněž prošel standardním
výběrovým řízením. Nyní se podílí na konsolidaci procesu.
Ing. Jiří PEČ
Ing. Jiří PEČ has been hired by HOPI, s.r.o. on November
13, 2006. He has more than 10 years of the experience
in working at sales and on managerial positions in
logistics. He works at EMCO of the Strančice operation.
He has also undergone the public proceeding for the
position and won. He presently participates in the
consolidation process.
Renata DVOŘÁKOVÁ
Její dlouhodobější zkušenost z pozice směnového mistra je
přesně to co od 11. 12. 2006 využívá v rámci provozu
Strančice na pracovišti subkontraktingu P-G, Za krátkou dobu
se v náročném procesu rychle orientuje a pomáhá v řízení
pracovní činnosti podřízených zaměstnanců.
Renata DVOŘÁKOVÁ
Rather long-time experience of Renata DVOŘÁKOVÁ in
position of a shift master is exactly what she benefits
from since December 11, 2006 at P & G Subcontracting,
a part of the Strančice operation. She quickly got to
know the ropes in demanding environment and assists in
supervising employees’ activities of a subordinate staff.
V naší specifické činnosti nejsme pro zákazníky klasickým centrálním
skladem. Úkolem distribučního skladu je udržovat optimální zásobu
zboží. Abychom za všech okolností, bez ohledu na pátek, svátek, počasí
či promoční akce poskytli zákazníkovi 100% servis a přitom
nezatěžovali své dodavatele neúměrnými požadavky na přísun zboží.
Abychom byli i pro ně výhodným partnerem s nabídkou dalších,
nadstandardních služeb.
Nákup musí být zdravým srdcem firmy, pulsujícím pravidelným rytmem,
nikoli churavějícím, nevýkonným strojem, ohrožujícím její chod.
Tento zodpovědný úkol má vedoucí nákupního úseku Ing. Tomáš
Strádal. Patří mezi služebně nejstarší spolupracovníky na oddělení, od
května 2001 si zde vyzkoušel všechny související činnosti, takže rozumí
dobře nárokům zákazníka i potřebám skladů. Sám se stará o sortiment
mraženého zboží pro společnosti Ahold a Plus Discount, nakupuje za
společnost v řádu desítek milionů korun, přitom zodpovídá za co
nejlepší obrátku zásob na skladě s dodržením záručních lhůt zboží.
Dalším členem úseku je od září 2001 Adam Jílek, starající se
o komplexní zajištění nákupu dle potřeb společnosti Billa, a to jak
v chlazeném, tak mraženém zboží, a mraženém pro Normu. Díky řadě
odlišností v podmínkách, zejména zahraničních dodavatelů se musí
poprat s různorodostí v termínech dodávek i nárocích klientů.
Třetím a služebně nejmladším na úseku nákupu je Roman Hakl. Od
června 2001 sbíral zkušenosti v SAPu na jiném oddělení naší
společnosti, které zúročil příchodem na naše odd. v r. 2003 a převzetím
zodpovědnosti za zajištění nákupu chlazeného zboží pro Plus Discount,
s velkým rozsahem a náročností čerstvého, chlazeného zboží.
If we would like to review all HOPI coworkers independently based on
a view from outside, as seen by our partners or customers, we could
proudly call e.g. drivers being our agents – they are visible at the end
and “sell” results of our mutual work. The warehouse staff – at
acceptance, in getting merchandise ready, at expediting – we consider
the key creators of success, originators of values then watched over or
encouraged by accountants and the entire administration.
I want to introduce to you this way the Customer Service staff as agents
of the business in communication with our partners – customers or
suppliers, as careful listeners and skilful negotiators, or otherwise
responsible representatives of the Company. They monitor the course
of activities, obtain and process information substantial for operation
of the mutual business, they are permanently in contact with clients,
and communication in foreign languages is a must to them. They
handle and organize collaboration of different Departments in HOPI
according to customers needs, analyze and evaluate partial as well as
overall results, and present to either party drafts of a further
development of the mutual business and, in fact, they substantially
influence results of the Company by every word they say or turn
they make.
How such activity does look in a more detail? Before the staff in
warehouses gets the merchandise prepared and transport takes
off to customers with completed orders, we have to make for our
partners - companies Ahold, Billa, Plus Discount, Zimbo Czechia and
Norma a number of other partial steps and prepare such conditions so
the other Departments of HOPI can fully develop their activities. In sake
of good arrangement, we can divide Customer Service into three
segments forming a skeleton of our Department:
Team zákaznického servisu / Customer Service Team
Oddělení zákaznického servisu vyrostlo postupně ze základu servisní
platformy společnosti. Postupně se utvářelo do dnešní podoby,
procházelo různými etapami s vysokou mírou náročnosti úkolů.
Zákaznický servise byl startovacím blokem pro několik dnešních
manažerů či spolupracovníků, kde získávali zkušenosti v celé řadě
znalostí či dovedností (např. Aleš Smejkal – manažer chladírenských
procesů, Jan Turek – manažer P&G, Filip Mikolajčák - odd. SAP, dále
P. Krejčíková a S. Dubová apod.).
Tak, jak se mění činnosti a služby klientům, tak se mění a bude měnit
i forma Oddělení zákaznického servisu. Nyní stojíme právě na prahu
dalších změn, vyvolaných plánovaným ukončením logistických služeb
pro jednoho z partnerů. Proto i tato transformace přinese další
možnosti jak samotným členům tohoto oddělení, tak třeba příležitost
pracovníkům z jiných oddělení společnosti.
Introducing
Nové tváře ve firmě HOPI
Customer Service
Continuation or page 6
HOPIK5_F.qxd
Přísloví / Proverb
Gram praxe je lepší, než tuna teorie.
(Indické přísloví)
A gram of practice is better than a ton of theory.
(Indian proverb)
16
Anna Milerová
prodejní úsek
(od roku 1994)
Sales Department
(since 1994)
Markéta Baštová
prodejní úsek
(od roku 2005)
Sales Department
(since 2005)
Ing. Tomáš Strádal
vedoucí nákupního úseku
(od roku 2001)
Chief of Purchasing
Department (since 2001)
Adam Jílek
nákupní úsek
(od roku 2001)
Purchasing Department
(since 2001)
Roman Hakl
nákupní úsek
(od roku 2001)
Purchasing Department
(since 2001)
5
HOPIK5_F.qxd
23.2.2007
17:57
Stránka 4
Zákaznický servis
Human Resources
Dotazy našich zaměstnanců
Představujeme oddělení „Zákaznický servis“
Pokud bychom chtěli všechny své spolupracovníky společnosti HOPI
posuzovat nezávislým pohledem zvenčí, z pohledu našich partnerů či
zákazníků, mohli bychom směle nazvat např. řidiče svými reprezentanty - jsou nejvíce vidět na konci a „prodávají“ výsledky naší společné
práce. Skladové pracovníky - na příjmu, při vychystávání zboží, na
expedici - považujeme za hlavní strůjce úspěchu, za tvůrce hodnot,
které pak střeží či podporují účtaři a celá administrativa.
Pracovníky Zákaznického servisu Vám chci tímto způsobem představit
jako prostředníky firmy v komunikaci s partnery – zákazníky či
dodavateli. Jako pozorné posluchače a obratné vyjednavače, či jinak
zodpovědné zástupce společnosti. Sledují průběh činností, obstarávají
a zpracovávají informace, podstatné pro chod společného obchodu,
jsou v permanentním kontaktu s klienty, komunikovat v cizích jazycích
je pro ně nezbytností. Zařizují a organizují součinnost jednotlivých
oddělení v HOPI podle potřeb zákazníků, analyzují a vyhodnocují dílčí
i celkové výsledky a oběma stranám předkládají návrhy na další rozvoj
společného obchodu a vlastně tak každým svým slovem či skutkem
výrazně ovlivňují výsledky společnosti.
Jak vypadá taková činnost podrobněji? Dříve, než ve skladech
vychystají zboží a doprava vyjede k zákazníkům s hotovými dodávkami,
musíme pro naše partnery - společnosti Ahold, Billa, Plus Discount,
Zimbo Czechia a Norma, zajistit celou řadu dílčích kroků a připravit
takové podmínky, aby ostatní oddělení společnosti HOPI mohla naplno
rozvinout svoji činnost. Pro přehlednost si můžeme Zákaznický servis
rozdělit na tři dílčí úseky, které tvoří kostru našeho oddělení :
Představujeme
Úsek kmenových dat:
Základním stavebním prvkem pro funkční činnost všech následných
procesů celého logistického řetězce je pevná struktura kmenových dat
a jejich nezpochybnitelná přesnost. Po sběru objemného množství
potřebných informací o zboží, o dodavatelích či zákazníkovi je nezbytné
naplnit databázi kmenovými daty, tj. mít o každém výrobku či zboží
neustále dokonalý přehled, od prvopočátku uhlídat cenový okruh
a nepřipustit neoprávněné operace. Dalším významným úkolem je tvorba
kalkulací, zejména importovaného zboží, u kterého musíme do výsledné ceny zapracovat hodnotu všech vlastních nákladových položek.
Vedle hlavní pracovní náplně je tu řada analytických a statistických
prací a také podpůrných činností, např. přípravou rámcových smluvních
vztahů, jejich evidencí apod. Přesnost a důslednost v tomto oboru jsou
důležitými parametry, které nacházejí ocenění ve všech dalších
stupních systému a utužují důvěru v korektnost používaných dat.
Přesnost a důslednost, podpořená bystrým postřehem a nesmírnou
pracovitostí jsou i nejcharakterističtějšími vlastnostmi vedoucí tohoto
úseku, Ing. Věra Rybárové. Na odd. zákaznického servisu začala v říjnu
2002 a s IS SAP odborně rostla. Postupně získala takové zkušenosti, že
ke svým standardním činnostem převzala ještě i přímou podporu SAP
pro více oddělení.
Spolu s ní se úkolům na úseku kmenových dat věnuje od března 2005
Zdeňka Ludvíková, která plní v této zodpovědné činnosti úlohu pilné
včelky, a vypomáhá svým kolegům s kontrolou a vyhodnocením části
zakázek našich klientů.
Prodejní úsek:
Rozmanitá denní činnost prodejního úseku a péče o klienty začíná
pravidelnou rozcvičkou, tj. příjmem a kontrolou zakázek (zákaznických
objednávek), vč. detailních řešení různých odlišností a souvislostí, vč.
korektur a diskuzí s prodejnami. Zakázky se co nejdříve zpracovávají
a překlápějí do podoby, se kterou již pracují kolegové na dalších
odděleních. Jde nám o to „nepřijít“ ani o jednu objednávku, bez ohledu
na zavinění. Ať z viny prodejny či neprůchodnosti systému (vše probíhá
elektronicky) nebo třeba vlastním zanedbáním, vždy bychom přicházeli
o vlastní obrat, tedy výkon. Navíc naším cílem je být partnerům
garantem opravdu komplexní služby.
Pro manažera zákaznického servisu je nutností mít dokonalý přehled
o všech procesech u svěřeného zákazníka. Je zodpovědný za obstarání
všech podkladů a detailních informací o zboží pro úsek kmenových dat,
musí ověřit potřebné souvislosti u dodavatele zboží, domluvit se na
dodacích podmínkách a nastavit rytmus dodávek do skladu. Zodpovídá
rovněž za včasnou a bezchybnou fakturaci a zároveň kontrolují
správnost fakturace dodavatelů směrem k nám. K jeho pracovní náplní
patří absolvovat řadu každodenních, pravidelných i mimořádných
náročných jednání, řešení jak běžných i nestandardních, často nepříjemných případů jak s prodejnami zákazníků, tak především s jejich
centrálami. Vždy musí zachovat chladnou hlavu, orientovat se rychle
a reagovat, navrhovat a realizovat taková opatření, která uspokojí
jak zákazníka, tak vlastní společnost ochrání před případnými ztrátami
či zbytečnými náklady.
Manažeři tohoto úseku jsou tedy kontaktními partnery centrály i prodejen zákazníka, ale i dodavatelů vůči jednotlivým oddělením naší firmy,
skladům, dopravě účtárně. Jsou mostem, spojujícím dva odlišné břehy
stejné řeky, přes jejichž kvalitu se také měří spokojenost zákazníka
i úspěch společnosti.
Nejpevnějším článkem prodejního úseku ZS je paní Anna Milerová.
Pracuje v naší společnosti od roku dubna 1994 a po celou dobu se
věnuje naplno své práci na úseku distribuce pro společnosti Plus
Discount a Zimbo Czechia. Před oddělením skladových procesů
zodpovídala rovněž za skladové činnosti a řízení pracovníků. Odvádí
dlouhodobě vynikající práci, její přirozená autorita je založena na
zkušenostech a odborných schopnostech, které oceňují jak oba
partneři, tak spolupracovníci na všech stupních.
Úsek distribuce pro společnost Ahold převzala po krátkém zapracování
v lednu roku 2005 slečna Markéta Baštová. Záhy vystihla podstatné
oblasti jednotlivých oddělení zákazníka, s klidem a přehledem se
Questions asked by employees
Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení
Ing. Ladislav Kožíšek - HR Manager
Jak se promítá do denní pracovní činnosti nová úprava
Zákoník práce?
How does new Labor Code regulations reflect daily employee’s
activity?
Nový zákoník práce je zásadní norma v pracovně
právním vztahu. Jejím cílem je soulad pracovněprávních vztahů
v ČR s normou EU.
Skutečnost je však v praxi taková, že tato norma má řadu chyb, se
kterými se musí zaměstnavatel vypořádat.
Hned po novém roce provedl vedoucí personálního oddělení
školení všech vedoucích zaměstnanců s cílem aplikovat tuto novou
normu na podmínky společnosti HOPI. Pro zaměstnance se nic
zásadního nemění. Konkrétní dotazy zodpovíme na personálním
oddělení.
New Labor Code is a fundamental standard in employment
relationship. The aim of it is the compliance of employment relations in
CR with the EU standard.
The fact in real life is such that the said standard contains a number of
errors employers have to deal with.
Promptly after the New Year, Human Resources Department Manager
organized a training session of the managing staff aimed to apply this
new standard to the HOPI Company conditions. This means no
substantial change to the employees. Specific questions will be
answered at Human Resources Department.
Po změně jízdních řádů příměstských autobusů došlo k posunu
spojů, komplikující dostupnost zejména zaměstnancům s pracovní
dobou od 07.00 do 15.30 hodin. Bude toto ze strany vedení
nějak řešeno ?
After changes to the suburban bus schedules, connections have been
adjusted causing complications primarily to employees working from
7 a.m. to 3.30 p.m. Will this problem somehow be solved by the
executive management?
Společnost HOPI s.r.o. dlouhodobě dotuje spoj MHD č.428. Posun
linek 328 skutečně zkomplikoval dostupnost do zaměstnání a ze
zaměstnání pro některé naše zaměstnance.
Tento problém je řešen s dopravcem a je přislíbeno řešení od
1. 3. 2006.
Zaměstnanci mohou využít bezplatně náš HOPI AUTOBUS, který
vozí zaměstnance z ubytoven na provozovny v Jažlovicích a ve
Strančicích.
Personální oddělení společně s vedením dopravy řeší i pomoc
zaměstnancům, kterým se zhoršila dostupnost změnou jízdního
řádu linky 328.
HOPI s.r.o. subsidizes connection of the public city transport- bus line
No. 428 on long-term basis. In fact, the adjustment of bus line No. 328
has actually made availability of transport to and from work more
complicated for some of our employees.
This problem se pending solution with the transporting company and
a solution is promised to be made effective March 1, 2006.
Employees may use our HOPI BUS for free which provides for transport
of the employees from the lodging houses to operations at Jažlovice
and Strančice.
Human Resources Department together with Transport Department
also works on solving our assistance to those employees for which the
transport availability has worsened by changes No. 328 bus line schedule.
Mohou zaměstnanci HOPI, s.r.o. využívat autobus HOPI
i pro cesty které nesouvisí s pracovní činností?
Jedná se o autobus smluvních dopravců na trase Strančice - Jažlovice Opatov a zpět.
Autobus může být využit v případě, že to neomezí zaměstnance, kteří
jdou na směnu nebo ze směny.
To samé platí i pro HOPI AUTOBUS. Jeho zavedením se zlepšila
dostupnost zaměstnanců z ubytoven, kteří se potřebují dostat zpět za
centra Prahy po 22.00 hodině. Zde je možno využít volnou kapacitu
spoje ve 22.40 hod., kdy se vrací z Opatova do Jažlovic po té co odvezl
zaměstnance na stanici Metra z odpolední směny.
Při tak velkém počtu zaměstnanců, které HOPI, s.r.o. má by mohl
EUREST zabezpečovat jedno dietní jídlo ?
Bude řešeno ve spolupráci se společností EUREST.
Can HOPI, s.r.o. employees also use HOPI BUS for travel not related to
their employee’s activity?
HOPI BUS is operated by contractual transporters and runs between
Strančice, Jažlovice, Opatov and back.
This bus may be used in case that such use does not limit employees
going to or from work.
The same also applies to HOPI BUS. By its introduction, the transport
availability for the employees using the lodging houses and needing to
get back to the downtown area after 22.00 o’clock (10 p.m.) has
improved. A free capacity of the bus line can be taken advantage of at
22.40 hours (10.40 p.m.) when the bus runs back from Opatov to
Jažlovice after having dropped at the Metro station those employees
who worked the afternoon shift.
Taking in consideration quite high number of employees working for
HOPI, s.r.o., could EUREST provide for one dietary meal?
This issue shall be solved in cooperation with EUREST Company.
Přísloví / Proverb
Znalost příčin je skutečná věda.
(Duchovní pravdy, rčení a přísloví)
Karel Sekula
Manažer oddělení
zákaznického servisu
Customer Service
Manager
4
Ing. Věra Rybárová
vedoucí úseku kmenových dat
(od roku 2002)
Chief of Essential Data
Department (since 2002)
Zdeňka Ludvíková
úsek kmenových dat
(od roku 2005)
Essential Data Department
(since 2005)
Knowledge of causes is a real science.
(Spiritual truths, idioms and proverbs)
17
23.2.2007
17:57
Stránka 3
Rekapitulace sportovních událostí v roce 2006 / Recap of Sporting Events in 2006
Rekapitulace společenských událostí v roce 2006 / Recap of Cultural Events in 2006
8. 12. 2006 se uskutečnilo firemní vánoční setkání ve Velkých Bílovicích
8. 12. 2006 took place a company meeting in Velké Bílovice
9.9.2006 se uskutečnil, v pořadí již čtvrtý, cyklistický závod HOPI CUP 2006
Cycle race known as “HOPI CUP 2006”, already 4th in a row, took place on September 9, 2006
JAZZ NA HRADĚ
V neděli, dne 26. 11. 2006, se na Pražském Hradě uskutečnil
další z řady jazzových koncertů v rámci cyklu JAZZ NA HRADĚ, které
jsou pořádány pod záštitou prezidenta republiky, pana
Prof. Václava Klause.
Na koncertu vystoupil Re Bop Quintet, zpěvačka Elen Suchánková,
doprovázena skupinou JocoseJazz. Křtilo se CD se záznamem
koncertu.
Firma HOPI s.r.o. se spolupodílela na sponzorování celé této
společenské akce.
HOPI CUP 2006
Čestným hostem koncertu byl pan František Piškanin. Koncertu se
též zúčastnili syn Martin, dále Petr Novák a Marek Zapadlo,
členové top managementu HOPI, Petr Hájek, jednatel HP Finance.
Pořádané akce
HOPIK5_F.qxd
7. 10. 2006 se na fotbalovém hřišti v Dobřejovicích uskutečnilo mezinárodní
fotbalové utkání FC HOPI – FC HOUDEK / Soccer field in Dobřejovice witnessed the
international soccer match between FC HOPI and FC HOUDEK on October 7, 2006
JAZZ ON THE PRAGUE CASTLE
On Sunday, 26. 11. 2006, took place another one of jazz concerts
within the cycle JAZZ ON THE CASTLE which is held under the aegis
of president of the republic, Mr. Prof. Václav Klaus.
At this concert participated Re Bop Quintet, songstress Elen
Suchánková, accompanied by JocoseJazz band. There was also
baptised a CD with a record of the concert.
Company HOPI s.r.o. also participated in sponsoring of this event.
As a guest of honour was invited Mr. František Piškanin. There was
also his son Martin, further Petr Novák and Marek Zapadlo, top
management HOPI members, Petr Hájek, executive head of
HP Finance.
18
Events held
17. 6. 2006 se uskutečnil fotbalový turnaj SCANIA CUP
Soccer tournament known as “SCANNIA CUP” took place
on June 17, 2006
3
23.2.2007
17:57
Stránka 2
Úvodní slovo / Introduction
Tip na výlet / Sight-seeing tips
As we have already mentioned in the fourth
issue of our HOPÍK magazine, the year 2006
has actually been a year of investments not
only from the material and technical points
of view but also as to the investment to
human resources.
Jak jsme již zmínili ve čtvrtém čísle našeho
časopisu HOPÍK, rok 2006 byl skutečně
rokem investic, a to nejen materiálnětechnických ale i investic do lidských zdrojů.
Páté číslo časopisu Hopík
Hrad Červený Újezd
Dear Colleagues,
Dear Coworkers
Oslovuji Vás v době, kdy již aktivně běží rok
2007 a velice rád konstatuji, že všechny
plánované investice roku 2006 byly zdárně
dokončeny. Připomeňme si výstavbu mrazírny
v Prostějově, výstavbu II. etapy logistického
areálu HOPI HUNGÁRIA v Gyálu, kompletní
dokončení
vnitřních
technologií
ve
Strančicích, dokončení projektu „Rozšíření
vozového parku“ o 94 nových vozidel,
zprovoznění obalového skladu a zpevněné
plochy pro parkování vozidel, jsou pouze
krátkým výčtem dokončených investic
roku 2006.
František Piškanin
I speak to you at the time when we have
actively approached the year 2007 and I am
happy to state that all investments planned
for 2006 have successfully been completed.
Let’s remind the construction of freezing
plant in Prostějov, construction of Phase II of
HOPI HUNGÁRIA in Gyál, complete finalization of interior technologies in Strančice,
completion of the project known as “Trucks
Fleet Expansion” by adding 94 new vehicles,
packing warehouse operation and reinforced
area for vehicles parking, which represent
only a brief summary of the completed investments in the year 2006.
majitel firmy HOPI s.r.o. /Owner of company HOPI s.r.o.
Co to znamená pro rok 2007? – Optimalizovat
a konsolidovat všechny procesy tak, aby
přinášely co největší efektivitu a co nejlepší servis zákazníkovi.
What does this mean for 2007? – Optimalization and consolidation
of all processes to that they bring in the most effectiveness and
Naše hlavní cíle roku 2007 jsou:
best possible service to our customers.
1) Neztratit rychlost v expanzi.
Our main goals for 2007 are:
2) Zjednodušit a zrychlit procesy.
3) Servisem jít ještě více naproti zákazníkovi.
1) Not to loose momentum in expansion speed.
4) Dynamicky pokračovat v projektu „Nákladová efektivnost“.
2) Simplify and accelerate processes.
3) Make another step ahead in the quality of service to customers.
Protože logistika není jen o zvládnutí procesních souvislostí v čase,
4) Dynamically continue in proceeding with the “Cost Effectiveness” Project.
ale především se váže k servisu přinášející službou zákazníkovi
konkurenční výhodu, představujeme Vám v tomto čísle útvar
Since logistics is not only about successful handling process
Zákaznického servisu a služeb.
relations in time but mainly its linking to the service provided to
customers with an added competitive benefit, this issue in
Má-li být firma stabilní, je dobré když nestojí jen na jedné noze, ale
troduces our Customer Service Department.
na dvou. Proto mi dovolte představit Vám našeho partnera – rodinu
Houdků.
Should a company be stable, it is good not to stand on one foot but
two. Therefore, let me introduce our partner – the Houdek family.
Do roku 2007 přeji nám všem, aby firma HOPI byla stejně úspěšná
a dynamická jako v předchozích letech. Aby tomu tak bylo, je
I wish to all of you in 2007 that HOPI Company is successful and
potřeba píle, pracovitosti a snahy nás všech.
dynamic as in previous years. In order to accomplish it we need to
relay on diligence, good work and best effort of all of us.
S pozdravem
Váš
Best regards,
František Piškanin
Your
HOPI, 28. 2. 2007
František Piškanin
P.S. I nadále je možno v případě potřeby sjednat konzultaci s majitelem společnosti
prostřednictvím jeho asistentky, paní Jitky Kravčišinové - kontakt: [email protected],
Tel.: +420 323 614 346.
The fifth issue of the HOPIK magazine
Vážené kolegyně a kolegové,
vážení spolupracovníci
HOPI, February 28, 2007
Jako tip na dnešní výlet jsme zvolili raritu – hrad Červený Újezd.
Jedná se stavbu novodobého hradu, byl postaven v letech 2001 –
2002.
As a lead for a great trip we have chosen today a unique place –
castle known as “Červený Újezd” (Red Demesne). It is a structure
of a contemporary castle built in 2001 and 2002.
Kde jej najdete? Na silnici E48, nedaleko Prahy, směrem na
Karlovy Vary je odbočka na Unhošť (silnice č. 101), a po ujetí asi 2
km se dostanete do obce Červený Újezd, kde se hrad nachází.
Where is it located? Road E48 nearby Prague in a direction to
Karlovy Vary, there is an exit to Unhošť (road No. 101); after
driving about 2 km in distance you enter a municipality named
“Červený Újezd”, where the castle is situated.
V interiéru hradu se nachází rozsáhlé muzeum českého venkova
minulého i předminulého století a rytířský sál. Expozice zahrnuje
na 4000 exponátů a ukazuje každodenní venkovský život.
V muzeu jsou dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, pekař, řezbář,
bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých
krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko,
Chebsko) vybavené malovaným nábytkem a selskými kroji.
Na hradě je i restaurace
Krčma
se
staročeskými jídly
a nápoji. Součástí
hradního komplexu
jsou
rozsáhlé
zahrady (více jak
500 různých
d r u h ů d ře v i n )
a s k a n ze n .
Můžete si tu
z blízka prohlédnout větrný
mlýn, zvonici,
šp ej c h a r,
vinný sklípek, salaš,
milíř či
starý dřevařský
katr.
Většina staveb má přístupné interiéry
s ukázkou zařízení, nástrojů a techniky pro ně typické.
Součástí hradu jsou i rozsáhlé zahrady, arboretum a skanzen
venkovských staveb.
Na hradě jsou od dubna pořádány pravidelné víkendové programy,
které jsou pro návštěvníky zcela zdarma (historický šerm, tanec,
hudba, divadelní a jiná vystoupení).
Hrad je otevřen celoročně, každý den od 9.00 do 18.00 hodin.
Vstup na nádvoří je zdarma, vstup do areálu venkovních staveb je
za 60,- Kč, vstup do interiéru hradu s průvodcem je za 120,- Kč.
Přísloví / Proverb
Buky Piškanin, 19 let
19 years old Buky Piškanin
Castle “Červený Újezd”
Ten, kdo stojí na vrcholu, tam jistě nespadl z nebe.
(Duchovní pravdy, rčení a přísloví)
The castle interior hides a vast museum of the last two centuries
Czech country and knightly hall. The exhibition includes 4000
showpieces and demonstrates a routine country life.
The museum contains workshops of traditional craftworks (blacksmith, miller, woodcarver, cooper, butcher, cartwright, grinder,
shoemaker), residential rooms from all over the regions (Sub-Giant
Mountains area,
areas
called
“Chodsko”,
Litomyšl
area,
Moravia, Slovakia,
Cheb
area)
equipped
with
hand-painted furniture and country
costumes.
The castle also
offers a great place
to eat old Bohemian
meals and drink old
traditional beverages
in restaurant “Krčma”
(The Pub). A part of the
castle complex is large
gardens (introducing
more than 500 different
kinds of woody plants)
and an outdoor museum. From a very short
distance you can see
there a windmill, bell
tower,
granary,
wine
cellar, sheepfold, charcoal kiln or old timber can.
Most of the buildings provide interiors open to the public where
introducing furnishings, tools and technical equipment typical for
the given kind of craft.
A part of the castle is also large-scale gardens, arboretum and
outdoor museum of country buildings.
Starting in April every year, weekend programs opened to visitors
free of charge are organized there on regular basis (historical
fencing, dance, music, theatrical performances and other
appearances).
The castle is opened all year round, every day from 9.00 to 18.00
hours (9 a.m. to 6 p.m.). Admission to the castle courtyard is free,
entry to the exterior buildings is available for CZK 60 and castle
interior with a guide costs CZK 120.
Tip na výlet / Sight-seeing tips
HOPIK5_F.qxd
Whoever stands at the top has surely not fallen there from skies.
Vydavatel: HOPI s.r.o. Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, r e d a k č n í r a d a : Jitka Kravčišinová, Petra Jankovská,
redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, tel.: +420 323 614 111, e-mail: [email protected], grafické zpracování: sirael.cz
2
(Spiritual truths, idioms and proverbs)
19
HOPIK5_F.qxd
23.2.2007
17:57
Stránka 1
Don´t worry, be HOPI
HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 614 111, [email protected], www.hopi.cz, www.hopi.sk, www.hopi.hu
Novinka / News
Nový design webovských stránek HOPI
New design of web pages
Křížovka
H O P Í K
5
Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine
č í s l o V. 2 0 07 / i s s u e N o . V. 2 0 07
Děkujeme všem, kdo nám zaslali vyluštěnou tajenku
z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla:
"HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL MAĎARSKO". Výherkyní se
stala paní Markéta Sedláčková – paletové hospodářství
divize MAKRO. Gratulujeme!!!
Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku:
„CO JE HLAVNÍM MOTTEM VŠECH PRACOVNÍKŮ FIRMY
HOPI S.R.O. PRO ROK 2007?“
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. 5. 2007 na adresu:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo "HOPÍK".
Případně můžete využívat interní poštu, nebo pokud jste
z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem „HOPÍK“ na
recepci budovy H2. Máte-li možnost, využijte e-mailovou
adresu: [email protected] Ve zprávě uvádějte vždy jméno,
příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste k zastižení.
h t t p : / / w w w. h o p i . c z
Vylosovaný výherce získává odměnu
v hodnotě 1000 Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
Napište nám!
Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu
jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si
v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento
zaslali na e-mailovou adresu [email protected] . Budeme jen rádi!
Crossword puzzle
Thank all who puzzled out the crossword of the HOPIK
previous issue, and sent in their answers. The correct
answer was: “HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL MAĎARSKO”
(HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL HUNGARY). The winner was
Mrs. Markéta Sedláčková – MAKRO PALLET MANAGEMENT. Congratulations!!!
The new crossword is hiding an answer to the following
question: “WHAT IS THE LEADING MOTO OF ALL HOPI
S.R.O. STAFF FOR 2007?”
You can send your answers by May 31, 2007, at the
address:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, sign "HOPÍK".
You can also use the internal mail or, if you are located in
Jažlovice, you can leave your answers at the H2 reception
desk in envelopes signed HOPIK.
Or you can also e-mail us at: [email protected] Your mail
should contain your name, the operation, your phone
number or address where you can be reached.
The winner drawn will be awarded
1000 CZK.
Only the current HOPI employees can participate.
20
Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov
Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov
Dokončení logistického centra v Gyálu – Maďarsko
Finalization of logistic center in Gyál – Hungary
Jazz na Hradě
Jazz on the
Prague Castle
Rodinná firma
Houdek
Houde k´s
family company
Představení
managera
Introducing
of manager
Download

Hopik ke stažení