ROSTLINNÁ VÝROBA
Zemědělec 4/2015
31
inzerce
Odrůdy vhodné pro sladovny a pivovary
V roce 2013 byla zaregistrována nová sladovnická odrůda jarního ječmene Petrus ze šlechtitelské stanice Plant Select v Hrubčicích. Je doporučena Výzkumným
ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením (CHZO) České pivo. V loňském roce se tato odrůda objevila již na
několika množitelských plochách a také na provozních plochách pro účely provozních zkoušek sladoven a pivovarů.
Petrus
Odrůda Petrus pochází z hrubčického šlechtitelského programu tak jako odrůdy Tolar, Malz,
Bojos, Radegast, Heris, Laudis
550 a další. V registračních
zkouškách byl Petrus zkoušen
pod označením HE 1076. Je rovněž zaregistrován na Slovensku
a v registračním řízení je na
Ukrajině a v Rusku. Petrus má
sladovnickou kvalitu vhodnou
pro výrobu Českého piva díky
dosaženým hodnotám sledovaných technologických parametrů. Vyznačoval se mírně nadprůměrným proteolytickým rozluštěním s hodnotou Kolbachova
čísla 41,2 % a dosažitelný stupeň
prokvašení se pohyboval v průměru 82 %.
Odrůda Petrus byla úspěšně
provozně odzkoušená v provozních zkouškách společnosti Sladovny SOUFFLET ČR v roce
2013. Petrus je nyní v provozním
ověřování společností Moravamalt, Brodek u Přerova a Sladovna Bernard, Rajhrad u Brna, které je plánováno ze sklizňových
ročníků 2014 a 2015.
Petrus je středně raná odrůda
s velmi dobrou odnoživostí, která
tvoří vysoký počet produktivních
stébel. Rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností vůči poléhání a lámání stébla. Zrno má
velké s vysokou HTZ na úrovni
52 g. V tříletém průměru registračních zkoušek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) 2010–2012
dosáhl Petrus vysoký výnos zrna
i vysoký výnos předního zrna
v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti v neošetřené
i ošetřené variantě pěstování. Vysoký výnos zrna potvrdil i ve
zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ (tabulka) a také na
běžných plochách pěstování v roce 2014. Petrus má výborný
zdravotní stav. Absolutní odolnost vůči padlí travnímu je kontrolovaná genem Mlo. Petrus má
velmi dobrou odolnost proti rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné a střední odolnost vůči hnědé
skvrnitosti.
Laudis 550
Nová česká odrůda Laudis pochází také z hrubčického šlechtitelského programu. Laudis 550
má výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučen Výzkumným
ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO
Českého pivo.
Odrůda Laudis 550 byla úspěšně provozně odzkoušená v pilotních zkouškách společností Sladovny SOUFFLET ČR a Plzeňský Prazdroj a je již preferovanou
odrůdou těchto společností. Laudis 550 rovněž nakupují další sladovny a pivovary. Je také v provozním ověřování a již nakupovaná v limitovaném množství společností Heineken Slovensko Sladovne. Laudis 550 je odrůda s postupným nárůstem požadavků
sladoven a pivovarů.
Laudis 550 je polopozdní odrůda s vysokou odnoživostí, která
tvoří vysoký počet produktivních
stébel. Rostliny jsou středně vysoké se střední odolností vůči po-
léhání. Zrno má středně velké
s HTZ 45 g. Ve čtyřletém průměru registračních zkoušek
ÚKZÚZ 2009–2012 dosáhl Laudis 550 vysoký výnos zrna ve
všech výrobních oblastech v neošetřené variantě pěstování (KVO
104 %, ŘVO a OVO 103 %, BVO
103 %). Vysoký výnos zrna potvrdil i ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ a také
na běžných plochách pěstování
v roce 2013 i 2014.
Laudis 550 má výborný zdravotní stav. Absolutní odolnost vůči padlí travnímu je kontrolovaná
genem Mlo. Má velmi dobrou
odolnost proti rynchosporiové
skvrnitosti a rzi ječné a střední
odolnost vůči hnědé skvrnitosti.
Malz
V současné době je Malz nejvýznamnější a nosnou sladovnickou odrůdou v České republice
a na Slovensku. Odrůda byla vyšlechtěna na šlechtitelské stanici
Plant Select v Hrubčicích a je
dlouhodobě nejžádanější odrůdou jarního ječmene v České
a Slovenské republice. Malz má
výběrovou sladovnickou kvalitu
a je doporučen Výzkumným
ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO
Českého pivo.
Malz je nosnou odrůdou pro
Sladovny SOUFFLET ČR, Plzeňský Prazdroj, Heineken Slovensko Sladovne, ale i pro řadu dalších tuzemských i zahraničních
sladoven a pivovarů.
V současnosti se odrůda Malz
s úspěchem vyváží do Německa,
Polska a na Slovensko. V roce
2015 bude Malz na základě těchto požadavků opět nejžádanější
odrůdou jarního ječmene v České republice s uplatněním nejen
na místním trhu, ale i s možností
exportu.
Bojos
Bojos patří mezi nejvýznamnější
odrůdy používané pro výrobu Českého piva, v roce 2014 byl nejpěstovanější odrůdou v ČR. Byl rovněž vyšlechtěn na šlechtitelské
stanici Plant Select v Hrubčicích.
Má výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučen Výzkumným
ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu Českého piva.
Bojos je nosnou odrůdou společnosti Plzeňský Prazdroj, patří
mezi významné odrůdy pro Sladovny SOUFFLET ČR, je preferován řadou významných českých
pivovarů pro výrobu piva s CHZO
České pivo a díky tomu se již několik let řadí mezi nejpěstovanější
a nejprodávanější odrůdy v České
republice. Odrůda Bojos se prosazuje i v zahraničí, například v Rakousku, Maďarsku, na Ukrajině
a úspěšně se uplatňuje i jako vývozní komodita do Německa, Polska a na Slovensko.
Bojos patří mezi mimořádně oblíbené odrůdy díky vynikajícím
pěstitelským vlastnostem a výběrové sladovnické kvalitě vhodné
pro výrobu Českého piva.
Kangoo
Odrůda Kangoo představuje
špičku v sortimentu sladovnických ječmenů díky kombinaci výběrové sladovnické kvality a vý-
Výnos zrna odrůdy Petrus ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v letech 2011–2014
Výnos zrna ve
výrobních oblastech
Petrus
Průměr kontrol (t/ha)
Kukuřičná oblast
N
101
7,18
O
110
7,73
Řepařská oblast
N
100
7,83
O
109
8,55
Obilnářská oblast
N
104
6,83
O
116
7,93
Bramborářská
oblast
N
O
98
110
6,72
7,69
Relativní hodnoty výnosu v procentech jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Bojos, Sebastian, Sunshine, Vendela v neošetřené variantě
pěstování v dané oblasti. N – neošetřeno, O – ošetřeno
borných hospodářských znaků.
V České republice patří mezi nejpěstovanější odrůdy s požadavkem sladoven a pivovarů na navýšení nákupu komodity v roce
2015. Na Slovensku je Kangoo
nejpěstovanější sladovnickou odrůdou.
Kangoo je již několik let preferovanou odrůdou společnosti
Sladovny SOUFFLET ČR. Je
nosnou odrůdou společnosti
Heineken Slovensko Sladovne.
Kangoo patří mezi nejžádanější
odrůdy v Polsku, je zařazené na
listině vykupovaných odrůd společností SAB, Heineken, Global
inzerce
Malt, ale i jiných společností. Úspěšně se rozvíjí i v dalších zemích Evropy, jako je Maďarsko,
Ukrajina, Srbsko, Litva, Bělorusko, ale také v Kazachstánu. Kangoo bylo v roce 2011 úspěšně odzkoušeno a schváleno pro vývoz
do Německa. Je tedy žádanou
exportní odrůdou nejen pro
Německo, ale i pro Polsko, Slovensko a Maďarsko.
Kangoo je odrůda, která během několika málo let významně
zvýšila svůj podíl na pěstitelských plochách v České republice, na Slovensku a v Polsku. Zvyšující se zájem zpracovatelů o tu-
to odrůdu nabízí možnost dalšího navýšení ploch této odrůdy
s uplatněním i na vývoz do okolních zemí.
Blaník
Blaník je sladovnická odrůda
doporučená Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským
pro výrobu piva s CHZO České
pivo. Patří společně s odrůdami
Malz, Bojos a Laudis 550 mezi
nejpoužívanější odrůdy pro výrobu Českého piva. Blaník je vykupován společností Plzeňský Prazdroj, ale i dalšími tuzemskými
sladovnami a pivovary.
Blaník dosahuje velmi vysoký
výnos předního zrna ve všech výrobních oblastech. Ze sortimentu sladovnicky využívaných odrůd má nejvyšší podíl předního
zrna. Zrno má velké s HTZ 49 g,
jeho odolnost vůči porůstání je
velmi vysoká. Absolutní odolnost
vůči padlí travnímu je kontrolována genem Mlo. Vzhledem
k citlivosti na hnědou skvrnitost
je doporučeno namoření osiva
mořidlem registrovaným proti
této chorobě a během vegetace
ošetření fungicidem. Velmi dlouhý klas s vysokým počtem zrn
a vysokou HTZ může být příčinou polehnutí v nepříznivých klimatických podmínkách, proto je
nutné ošetření porostu morforegulátorem růstu.
Ing. Václav Blažek, CSc.
Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.
Download

Odrůdy vhodné pro sladovny a pivovary