At the job centre
dialog č. 5
Váš český překlad anglické věty
(ZDROJ: Easy English: Nejlepší způsob, jak zvládnout angličtinu. Praha: Česká media Amercom, spol. s r.o., 2000, č. 5. ISSN 1212-8384.)
Anglická věta
Česká věta
Can I help you, sir?
Mohu vám nějak pomoci, pane?
Yes. I´m unemployed and I´m looking for a
job.
Ano, jsem nezaměstnaný a hledám práci.
What kind of job?
Jakého druhu?
Well, maybe as a carpenter, because it´s
not very dangerous.
No, možná jako truhlář, protože to není moc
nebezpečné.
OK. Have you got any experience as a
carpenter?
Dobře. Máte nějaké zkušenosti jako truhlář?
No, not really.
Ne, moc ne.
What do you like doing?
Co rád děláte?
I like driving most.
Nejraději řídím.
What about working as a bus driver?
A co takhle pracovat jako řidič autobusu?
It´s interesting and not very stressful.
Je to zajímavé a není to moc stresující.
That´s fine, but I don´t want to work at
night.
To je v pořádku, ale já nechci pracovat v
noci.
Oh, that´s a problem them.
Ó, tak to je problém.
Hmmm, I have a vacancy for a waiter at a
Chinese restaurant.
Hm, mám volné místo číšníka v čínské
restauraci.
Perfect! I love Chinese food.
Skvěle! Miluji čínu.
Is it well-paid?
Je to dobře placené?
Na úřadu práce
Váš anglický překlad české věty
Five pounds per hour.
5 liber na hodinu.
That´s not enough!
To nestačí!
You don´t want to work at night, you have
Nechcete pracovat v noci, nemáte žádnou
no experience and you want to earn a lot of praxi a chcete vydělávat spoustu peněz.
money.
Možná chcete být hercem?!
Maybe you want to be an actor?!
An actor?
Hercem?
I´d love to!
Moc rád!
Have you got any particular role in mind?
Máte na mysli nějakou konkrétní roli?
No soap-operas though!
Ale žádné seriály!
Oh, goodness me!!!
Panebože!!!
Download

At the job centre Na úřadu práce