BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
aneb upatlat bezlepkový knedlík není jen tak
Klub zdraví Polička – 12. 5. 2010
Pár slov úvodem
(článek z poličské Jitřenky)
Hned v úvodu se musím omluvit všem, kteří chtěli najít cestu do Klubu zdraví v dubnu, avšak byli
dezorientováni absencí data a hodiny a místa konání v upoutávce. Stalo se to nedopatřením a nebyl v tom
záměr. Pro ty, kdo nechodí pravidelně a nemají to „zaţité“, malá pomůcka: scházíme se vţdy druhou
středu v měsíci od 17,30 v Mozaice (mimo dobu školních prázdnin).
Minule jsme pekli chleba v domácí pekárně proto, ţe jsme chtěli. Jsou však lidé, kteří si svůj
chleba musí opravdu upéct sami. Ne proto, ţe by jim od pekaře nechutnal. Moţná také máte takový
problém, ţe jste alergičtí na lepek, obilnou bílkovinu, takţe nesmíte bez podrobného pročtení sloţení
výrobku nic sníst, jinak se vystavujete riziku, ţe budete mít hodně nepříjemnou reakci. Tato nemoc se
jmenuje celiakie (odvozeno od latinského názvu střeva, neboť lepek střevo u celiaků poškozuje) a projevit
se můţe jak v hodně útlém věku 1 – 2 let, tak kdykoli v dospělosti. Navíc jde o dědičné, geneticky
podmíněné onemocnění. Můţe trvat dlouho, neţ je onemocnění definitivně diagnostikováno, protoţe
příznaky mohou ukazovat různými směry. O této nemoci, o tom, jak se léčí, jak se člověk celiak musí
stravovat, také o pečení (nejen) chleba a jídelníčku pro celiaky vám rád řekne hodně uţitečných informací
a rad Aleš Kocián v přednášce „Bezlepková dieta v praxi (aneb ukuchtit bezlepkový knedlík není jen
tak)“.
Přijďte dne 12. května 2010 od 17,30 do horní místnosti Mozaiky. Dostane se vám nejen
přátelského přijetí, ale i praktických ukázek k tématu, rad slovních i tištěných. Praktický soubor receptů
dostanou i ti, kteří by měli zájem o recepty pro domácí pekárny z dubnové přednášky. A pokud znáte
někoho, kdo je celiak nebo jste jím vy sami, jste obzvláště vítáni, protoţe se můţete podělit o svoji
praktickou zkušenost. Moc vám předem děkujeme za vaši odvahu sdílet se a pomoci tak ostatním. Nemoc
je to nepříjemná a proto se v okénku k zamyšlení zastavíme u otázky „Kde jsi, kdyţ to bolí?“
Občas se v ţivotě slunce schová za mraky, ale ta stříbrná obruba okolo je ujištěním, ţe slunce tam
pořád je. Povzbuzením pro celiaky i ostatní nechť jsou slova Jana Procházky: „Lidé s nejlepšími
myšlenkami měli dost často nejsvízelnější ţivot.“
A tak vám přeji, abyste se dokázali i v letošním tak zvolna přicházejícím jaru (které se asi
rozpustile chystá skočit rovnýma nohama do letních veder) radovat z trylků tryskajících radostně z
ptačích hrdélek, barevných květů a kapiček jitřní rosy na špičkách mladých lístečků a nechme sopky i
soptíky jejich vytváření mraků. Pro nás přece slunce svítí i nad mraky! Stačí se jen trochu vznést výš.
Těším se na vás druhou květnovou středu a přeji vám, abyste byli, či jste se alespoň cítili být
zdrávi.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička
Logo, které důvěrně zná každý celiak
CELIAKIE
Celiakie je onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. Lepek je směs bílkovin obsaţená v obilných
zrnech. Nesnášenlivost vzniká na jeho část - bílkovinu, která se u pšenice nazývá gliadin, u ječmene
hordein a u ţita sekalin. Komplikovaná je otázka ovsa.Ve většině odborných knih najdete, ţe oves lidé na
bezlepkové dietě nesmí.V současné době, výzkumy potvrzují, ţe se oves smí, ale pouze tehdy, jestliţe je
zpracován na tzv. čistých strojích - to znamená, ţe nesmí přijít do styku s jinými lepkovými obilninami.
Podle této verze lidé tedy čisté ovesné vločky označené přeškrtnutým klasem a prodávané ve speciálních
obchodech se zdravou výţivou smí. Čistý oves tedy lepek neobsahuje. Většinou tak můţeme koupit různé
speciální ovesné müsli. Působením lepku - jako jedu, dochází ke změně povrchu sliznice tenkého střeva,
mizí zde mikroklky a klky. V důsledku toho se povrch tenkého střeva sniţuje a s tím se zmenšuje aţ mizí
jeho schopnost trávení a vstřebávání ţivin. Tato porucha se můţe projevit kdykoliv - v dětství i v
dospělosti. U dětí se celiakie nejčastěji objevuje brzy poté, co jim byla prvně podána strava obsahující
lepek - krupičná kaše, piškoty nebo polévky zahuštěné moukou - tedy nejčastěji od 6 měsíce věku dítěte,
do10 aţ 12 let. U dospělých nejčastěji mezi 30. a 50. rokem ţivota, často po zátěţi (závaţné infekční
onemocnění, operace, porod, potrat, .). V současné době připadá 1 nemocný postiţený celiakií na 99
zdravých lidí. Dá se tedy říci, ţe počet nemocných s celiakií není zanedbatelný.
Trocha historie
Bezlepková dieta jednoduše znamená, ţe lidé nesmějí jíst výrobky z obilí. Ihned můţete namítnou, ţe
obilí jedli lidé odjakţiva a nikdy jim nevadilo. Máte pravdu, ale jen částečně. Lidé sice jí obilí po staletí,
ale obilí, které dříve rostlo planě nebo se začalo pěstovat obsahovalo malé mnoţství lepku. Takto
vypěstované a zpracované obilí na mouku ho obsahovalo pouze asi 10%. Postupně docházelo ke šlechtění
a zkvalitňování obilí a naše mouka uţ nyní obsahuje 50% lepku. To znamená, ţe asi 200 let se vyrábí
kvalitní mouka s vysokým obsahem lepku. Jednoduše řečeno - čím kvalitnější mouka = tím více lepku. V
této době se vyrábí mouka, která je kvalitní -tedy vysoce lepková. Je to jednoduché - z této mouky se
pekařům velice dobře peče, obsahuje hodně lepku - tedy hodně lepí. Dalším kritériem je úmrtnost dětí po mouce velice rychle umíraly. Na to, ţe příčinou byl lepek, nikdo nepomyslel a větší děti nebo dospělí
často umírali i na jiná přidruţená onemocnění, ale původcem nemoci byl lepek. Teprve v roce 1950
doktor Dick zjistil, ţe potíţe nemocným dělá právě lepek. Neţ se u dospělého nemocného potíţe projeví,
můţe to trvat aţ 15 let.
Jak se onemocnění projevuje?
U dětí se projeví klasickými příznaky - neprospívání, nepřibývání na váze, mastné, objemné a nápadně
zapáchající stolice nebo kašovité světlé průjmy, které vedou k podvýţivě, plynatost, křeče a bolest a
postupně vzedmuté, nafouklé břicho, které nápadně kontrastuje s hubenými končetinami. Děti také
ztrácejí chuť k jídlu, jsou plačtivé a mrzuté. Často se rovněţ projevuje anémie z nedostatku ţeleza. Tím
pádem jsou děti unavené, apatické k okolí, malé děti jsou velmi zaostalé za svými vrstevníky v pohybu.
Také mohou často zvracet a ztrácejí chuť k jídlu. U dospělých se můţe onemocnění projevovat podobně,
ale často jsou případy s méně vyvinutými příznaky. Kromě typických příznaků se můţe objevit řídnutí
kostí, zvýšená kazivost zubů, bolest kloubů a svalů, cukrovka, koţní problémy, deprese, krvácivé stavy
(např.časté krvácení z nosu bez zjevné příčiny), zvýšená náchylnost k infekcím, opoţděná puberta,
porucha pohlavních funkcí, otoky končetin. Ke sdruţeným chorobám můţe také patřit porucha nervového
systému (např.epilepsie), vysoké jaterní testy, poruchy ledvin, srdeční vady, zánět štítné ţlázy, změny na
CT vyšetření, na magnetické rezonanci apod. U ţen můţe docházet k poruše menstruačního cyklu a
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
neléčená celiakie můţe být příčinou častých potratů i sterility. Dále můţe dojít aţ k rozvratu
metabolismu, zvýšenému výskytu nádorového onemocnění, u dětí to jsou poruchy psychického vývoje aţ
s moţným silným mentálním poškozením.
Je možné onemocnění léčit?
Hlavní zásadou léčby je celoţivotní vyloučení lepku z potravy, to znamená - celý ţivot dodrţovat
bezlepkovou dietu!!! Samotná příčina celiakie (nesnášenlivost lepku) je trvalá a není v současné době
vyléčitelná!!! Jedinou terapií je tedy dieta. Po určité době ( v závislosti na poškození sliznice), dodrţování
bezlepkové diety dochází k obnově klků a regeneraci tenkého střeva. Uţ po dvou dnech po pouţití lepku,
se dokáţe poškozená sliznice regenerovat - to znamená, ţe na bezlepkovou dietu reaguje tělo poměrně
rychle. Jako součást celiakie se můţe vyskytnout nesnášenlivost mléka. Lidé s těţkou akutní formou
celiakie musí zpočátku vynechat mléko - podle tíţe onemocnění z diety vyloučí buď pouze čerstvé mléko
nebo i mléko kysané a mléčné výrobky. Dále je nevhodné konzumovat tučné, těţké a dráţdivé potraviny.
To je nutné během doby, neţ se vzpamatuje sliznice tenkého střeva - většinou několik týdnů aţ měsíců v
závislosti na stavu pacienta. Po jejím zahojení je moţné jíst všechny potraviny neobsahující lepek.
Celiakie je autoimunní onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené toxickým působením lepku. Jiný
název pro toto onemocnění je také celiakální sprue, endemická sprue nebo glutenová enteropatie.Uţ jsme
si řekli, ţe celiakii není moţné vyléčit, protoţe je to celoţivotní nesnášenlivost lepku. Můţeme se ale i
setkat s tvrzením např. rodičů, ţe jejich dítě, kdyţ bylo malé mělo celiakii a bylo na bezlepkové stravě, je
nyní je uţ zdravé a ţe mnoho let uţ konzumuje normální stravu obsahující lepek a ţádné potíţe nemá.
Stejný názor zastávají i někteří dospělí, kteří tvrdí: kdyţ jsem byl malý, měl jsem celiakii, dnes jím
všechno a nic mi není. Toto má logické vysvětlení. U malých dětí se někdy doporučí bezlepková dieta,
aniţ by byly předem řádně vyšetřeny. Jedná se o případy, kdy delší dobu trvá průjem, dítě nepřibývá na
váze nebo vůbec špatně jí a prospívá. Po několika týdnech dodrţování diety můţe dojít k podstatnému
zlepšení zdravotního stavu do normálu a ţádné potíţe se jiţ nedostaví. Pak se celá situace vysvětluje tak,
ţe dítě mělo celiakii. Tato dieta pomůţe, rozhodně to však ještě neznamená, ţe potíţe zavinila právě
celiakie. Největší potíţe u dětí bývají do třech let. Kdyţ se později vysadí bezlepková dieta, většina má uţ
potíţe jen minimální a pro celiakii často netypické. To ale vůbec neznamená, ţe nemoc zmizela. Kaţdý
pacient by se proto měl zajímat, zda lékař správně stanovil jeho skutečnou diagnózu - a to zejména v
případech, kdy po přechodnou dobu dodrţovaná bezlepková dieta přinesla dobrý léčebný efekt.
Které potraviny jsou bez lepku?
Existují potraviny, které jsou tzv. přirozeně bezlepkové - mezi základní patří - brambory, kukuřice, rýţe,
proso, pohanka, sója, jáhly, čočka, hrách, fazole, cizrna, amarant, ořechy, semena. Z těchto surovin se
vyrábějí potravinářské výrobky hlavně na přípravu bezlepkových směsí na přípravu chleba, pečiva,
knedlíků a moučníků. Mezi další přirozeně bezlepkové potraviny patří maso, ryby, zelenina, ovoce,
mléko, tuky, vejce, med, cukr. I kdyţ jsou tyto potraviny bezlepkové - další výrobky z nic uţ mohou
obsahovat lepek - např. mléčné výrobky mohou být zahuštěné pšeničným škrobem. Bezlepkové potraviny
jsou označené znak - přeškrtnutý klas nebo jsou označeny slovně - neobsahuje lepek, vhodné pro
bezlepkovou dietu, vyrobeno z přirozeně bezlepkových surovin. Nepřítomnost lepku v potravě garantuje
výrobce.
DERMATITIS HERPETIFORMIS DUHRING (DH)
Je koţní projev nesnášenlivosti lepku a je vzácnější neţ celiakie.Vznikají při něm svědivé puchýřky
podobné oparům, které se nacházejí zejména na vnější straně loktů, na kolenou, objevují se i na dalších
částech těla. Často bývá poškozeno tenké střevo, ale při biopsii se nemusí prokázat poškození, protoţe
atrofie sliznice můţe být jen loţisková. Toto onemocnění se můţe objevit podobně jako celiakie,
kdykoliv během ţivota. I zde je bezlepková dieta základní terapií. Odezva organismu na dietu můţe však
být daleko pomalejší neţ u celiakie. U některých lidí je nutné pro zabránění tvorby puchýřků nasadit léky.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
ALERGIE NA LEPEK
U některých lidí dochází k nepříznivým reakcím po pouţití lepku, aniţ by bylo přítomno typické
poškození sliznice tenkého střeva. Nejedná se tedy o diagnózu celiakie. Klinické projevy jsou nejčastěji
vázány na trávicí trakt - nevolnost, křeče, nadýmání, průjem, ale téţ třeba únava či bolest kloubů. Pro
odstranění potíţí je třeba vyloučit lepek ze stravy.V některých případech je na rozdíl od celiakie nepatrné
mnoţství lepku tolerováno. Zda se jedná o prostou nesnášenlivost lepku či celiakii, musí vţdy rozhodnout
lékař (ještě před nasazením diety).
FENYLKETONURIE
Tato nemoc vyţaduje od nemocného nejen vynechání lepku, ale i omezení příjmu bílkovin na minimum.
Rozborem krve z patičky miminka můţe pro rodiče následovat šok - jestliţe diagnóza zní - vaše dítě má
fenylketonurii. Nemoc, kterou trpí jedno z deseti tisíc dětí. Ze stravy je nutné odstranit veškeré zdroje
bílkovin. Miminko se musí ihned přestat kojit i mateřské mléko můţe škodit. Z bílkovin se v krvi
hromadí fenylalanin, který pacient při své nemoci neumí zpracovat a který postihuje rozvoj mozkových
buněk. Tvrdá dieta se musí nasadit co nejdříve, jinak se dítě začne opoţďovat. Následky neléčené
fenylketonurie jsou hrozné. Je to opoţdění tělesného i duševního vývoje. Dítě se musí vzdát hromady
potravin a přesně dodrţovat povolené mnoţství i nápoje vhodné pro nemocné. Zakázány jsou všechny
zdroje bílkovin - mléko, mléčné výrobky, maso a mastné výrobky, vejce, luštěniny a dodrţovat
bezlepkovou dietu. Smí se zelenina, ovoce, brambory, rýţe, škroby a potraviny bez lepku a mléka. Přísná
dieta chrání dítě před vysokými hladinami fenylalaninu, vedoucími ke zpoţďování vývoje. Je nutné vařit
bez lepku a bez bílkovin. Při dodrţování přísné diety - je nízká hladina fenylalaninu, psychologické testy i
EEG - mají dobré výsledky. Tak má dítě šanci na normální ţivot. Podle lékaře můţe fenylketonurik asi v
15 letech dietu opustit. Duševní i tělesný vývoje je téměř ukončen, nehrozí uţ poškození mozkových
buněk. V této době mohou děti jíst s ostatními členy rodiny. Bez vytrvalosti, zodpovědnosti , bez
kaţdodenní péče a pochopení celé rodiny se toho nikdy nedosáhne. To ale není konec. Jestliţe toto
onemocnění prodělala ţena, aţ potká toho pravého a rozhodne se pro dítě, bude se muset k tvrdé dietě
vrátit. Dodrţovat ji 4 měsíce před početím a pak i celé těhotenství. Jedině tak bude mít šanci, ţe se jí
narodí zdravé miminko. V současné době se ovšem objevují názory, ţe by se dieta u tohoto onemocnění
měla dodrţovat také celý ţivot.Vše je zatím ve vývoji a teprve časem se ukáţe, jaká dietní opatření jsou
nezbytná.
Zakázané potraviny při bezlepkové dietě!!!
Obiloviny - pšenice, ţito, ječmen a všechny výrobky z tohoto obilí. Moučná jídla, moučníky, nákypy,
kaše - chléb, rohlíky, housky, dalamánky, preclíky, krupice, kroupy, krupky, koláče, dorty, zákusky,
piškoty, perník, oplatky, sušenky, palačinky, lívance, svítek, ţemlovka, knedlíky s ovocem, krupicová
kaše, vločky, ječný slad, strouhanka, těstoviny - kolínka, špagety, nudle, fleky, makaróny, knedlíky houskové, kynuté, tvarohové, bramborové, placky, bramborák. Rostlinná masa - Klaso, Seitan, Tomi,
Robo aj. Potraviny, které obsahují lepek ve skryté formě: MASA - paštiky, játrovky, pomazánky, jelita,
jitrnice, prejty, sekané, záviny, masové konzervy. Uzeniny - salámy, párky, klobásy, buřty, konzervy,
ryby v tomatě, majonézy, kečupy, hořčice, dressingy, tatarské omáčky a další ochucovadla - např. masox,
sojová omáčka, magi, worcesterová omáčka, hovězí, slepičí a zeleninový bujón a další. Sojová masa
specielně upravená.CUKROVINKY - plněné čokolády, nugát, plněné bonbóny, karamely, fontánové
bonbóny, müsli tyčinky, cereálie, sladové bonbóny, cornflakes, sojové suky, lipo.Lepek obsahují i
NÁPOJE - sušená a instantní káva, kávoviny, Malcao, Bikava, Melta - ALKOHOL - pivo, vodka, whisky,
ţitná ..destiláty jsou zakázány!!! Jsou potraviny, ve kterých by širokou veřejnost vůbec nenapadlo, ţe
mohou obsahovat lepek. Jsou to např. jogurty, pomazánková másla, kysané smetany, špenát, filé lisované
do kostek, instantní bramborové kaše, kukuřičné lupínky, krokety, kypřící prášek do pečiva, pudinky,
zmrzliny, hotová zeleninová jídla, zeleninové přesnídávky, polévky a další.
Vţdy je třeba číst sloţení potravin - nebrat výrobky pokud obsahují pšeničný škrob,škrob, modifikovaný
škrob nebo jen označení E - 1422, E - 1442. Kukuřičný, bramborový nebo rýţový škrob je v pořádku.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Diagnostika celiakie v české populaci
Celiakie je v české populaci stále diagnostikována aţ po dlouhém trvání příznaků. Platí to zejména pro
dospělé nemocné, u nichţ často převládají nebo jsou výlučně přítomny mimostřevní příznaky. Lékaři na
celiakii málo myslí, třebaţe známe dobře její příčiny, proces jejího vzniku, umíme ji diagnostikovat a
léčit.
V ČR proběhla anketa s účastí 1375 českých respondentů (76% ţen a 23% muţů) a zahrnující dětskou,
dorosteneckou i dospělou populaci. Ta umoţňuje zajímavé srovnání a přináší závaţné výstupy. Zdravotní
obtíţe před stanovením diagnózy v trvání jednoho roku mělo 39% nemocných, po dobu 2-5 let 33% a
delší dobu zbývající více neţ jedna čtvrtina nemocných. Příznaky byly střevního charakteru pouze u
necelé jedné třetiny postiţených (31%), výlučně mimostřevní příznaky udávalo 18% a smíšené (střevní i
mimostřevní) 49% nemocných. Před stanovením diagnózy celiakie navštívila polovina respondentů
(49%) 2 a více praktických lékařů, 23% nemocných vyhledalo 2 a více gastroenterologů a 54%
postiţených bylo pro své příznaky před stanovením základní diagnózy (tj. celiakie) v péči lékařů jiných
oborů.
Tyto výsledky jsou alarmující a měly by se stát především předmětem pozornosti orgánů, které mají
povinnost sledovat a pečovat o zdravotní a sociální stav populace. Kvalifikovaný odhad prevalence
celiakie v České republice je 1:200-250, tj. 40.000-50.000 nemocných v celkové populaci. V současné
době je však diagnostikováno a dispenzarizováno jen asi 10-15% nemocných.
Prof MUDr Přemysl Frič DrSc, Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
Důležité a zajímavé odkazy
Na následujících stránkách najdete velmi podrobný a stále aktualizovaný seznam odkazů, které jsou pro
celiky důleţité. Najdete zde odborné lékařské společnosti, analýzy potravin, zelené linky, poradny,
výrobce i prodejce a další zajímavé informace.
http://celiak.cz/odkazy
Seznam škol, které vaří bezlepkovou dietu:
http://www.bezlepkovadieta.cz/kde-se-najite/seznam-skol-ktere-vari-bezlepkovou-dietu
Restaurace, ubytování s bezlepkovou dietou:
http://www.bezlepkovadieta.cz/kde-se-najite/hotely
Prodejny, kde nakoupíte bezlepkové potraviny a suroviny:
http://www.bezlepkovadieta.cz/prodejny-kde-nakoupite-bezlepkove-potraviny-a-suroviny
Novinka
Domácí testovací souprava na stanovení nesnášenlivosti potravin.
Poprvé na světě byl uveden na trh ve Velké Británii osobní test, pomocí kterého se dá zjistit
nesnášenlivost potravin. Během 40 minut dává testovací souprava Food Detective™ odpověď na to, zda
došlo k negativní reakci na potravinu. Test dokáţe stanovit reakci na 59 běţně konzumovaných potravin.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Základní pomocníci
Xantanová guma
Tento jemný krémově bílý prášek se získává rozemletím sušených buněčných stěn mikroorganismu
nazývaného Xantomonas campestris, který se pěstuje v laboratorních podmínkách. Protoţe dokáţe
nahradit funkci lepku, pouţívá se do pečiva. Označuje se jako aditivum E 415 a přidává se téţ
do některých dalších potravinářských výrobků jako např. salátové dresinky,
Mnoţství, v jakém se xantanová guma přidává, se různí podle druhu pečiva. Obecně lze říci, ţe do koláčů
či pizzy se dává 1/2 aţ 1 čajová lţíce, na chleba v domácí pekárně se přidává l polévková lţíce.
Guarová guma (někdy též označovaná: mouka z jader rostliny guar)
Tento prášek se získává ze semen rostliny nazývané Cyamposis tetragonolobus. Má podobnou funkci
jako xantanová guma, ale protoţe má vysoký obsah vlákniny, můţe někdy mít projímavý účinek u lidí,
kteří mají přecitlivělý zaţívací systém. (Obecně to však není třeba povaţovat za závadu – bezlepková
dieta je oproti běţné stravě chudší na vlákninu, proto si řada celiaků stěţuje na problémy se zácpou)
Guarová guma se označuje jako aditivum E 412.
Několik rad do začátku (vaření)
Převzato z http://celiak.cz/vareni/rady-do-zacatku
Jako náhraţku za pšeničnou mouku pouţívejte bezlepkové moučné směsi (napr. Mantler; Unimix),
které jsou pro tento účel speciálně vyrobené a svými vlastnostmi se nejvíc podobají pšeničné mouce.
Zpracování jednodruhových mouk (kukuřičná, sójová, rýţová atd.) je obtíţnější a navíc tyto mouky
dodávají jídlu svoji typickou chuť. Řada receptů z nich vychází, coţ je dáno tím, ţe do nedávné doby
nebyly směsné mouky téměř vůbec k dostání.
Bezlepková mouka více saje vodu. Proto je třeba přidat bezlepkové mouky oproti pšeničné mouce asi
o 1/10 méně nebo dát více vody. Pro nadlehčení těsta dáváme více prášku do pečiva, neţ je obvyklé,
např. 1 prášek místo 1/2 prášku.
Bezlepková mouka drţí těsto méně při sobě. Hotový výrobek je křehčí a více se drobí. To lze do jisté
míry napravit přidáním menšího mnoţství ořechů, oleje, jogurtu, medu nebo 1 vejce
Při pečení cukroví pouţívejte pečící papír. Cukroví se z něj po upečení (a vychladnutí) snadno sesune
a předejdeme tím jeho rozbití při oddělávání z plechu.
Pro začátek je dobré nedělat takové druhy pečiva, které se drobí i normálně (např. vanilkové
rohlíčky, linecké).
Kukuřičnou mouku není vhodné kupovat do zásoby ve velkém. Je tučná, ţlukne a hořkne. Větší
mnoţství uchovávejte v chladničce.
Při pečení moučníku nevysypávejte plech sójovou moukou. Při pečení se připaluje a je hořká.
Přísady do pečiva je vhodné dávat při pokojové teplotě, trouba by měla být lehce předehřátá. Tuhá
těsta je dobré před pečením naříznout
Pečivo se rychleji kazí, a proto je třeba ho uchovávat v lednici.
Pokud pečivo nebo knedlíky nespotřebujeme, je moţné dát zbytek zamrazit (nakrájené) a máme tak
stále něco v zásobě.
Kupovaná strouhanka je drahá, můţeme si ji udělat doma sami. Měkké housky a chléb umeleme a pak
dáme usušit. Tvrdé pečivo se mele špatně a můţe poškodit mlýnek. Moţno téţ umlít kukuřičné
plátky či kukuřičné lupínky.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Místo jednoho vejce je moţno pouţít dva bílky, čímţ se sníţí mnoţství cholesterolu.
Zdraví prospěšné je nahradit bílou rýţovou mouku moukou z rýţe natural (nebo alespoň zčásti), kvůli
vyššímu obsahu vlákniny.
Zdravotní pojišťovny a celiakie
Převzato z www.bezlepkovadieta.cz
Zdravotní pojišťovny
Celiakie je léčitelná a má závaţné důsledky, pokud není léčena. Jedinou, kauzální léčbou je přísná,
doţivotní bezlepková dieta. Pokud se diagnóza celiakie stanoví včas a pacienti důsledně dodrţují
bezlepkovou dietu, mají velkou šanci, ţe se doţijí průměrného věku odpovídajícího dané populaci,
neprojeví se u nich komplikace ani jiné autoimunitní choroby. To představuje nejen přínos pro samotné
nemocné, ale také úsporu nemalých finančních prostředků nutných na léčbu komplikací.
prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
21.4.2010
Od 15. února 2010 lze pro děti ve věku 0-15 let (+ 364 dní) podat Ţádost o příspěvek v programu Zdravá
rodina. Pro jedno dítě lze získat jeden z těchto dvou moţných příspěvků:
1. příspěvek na očkování
2. příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie
Základní podmínky
Příspěvek je určen dítěti ve věku 0-15 let (+ 364 dní), pokud je v den podání Ţádosti o příspěvek
pojištěno u VZP ČR spolu se svými rodiči, nikdo z vyjmenovaných se nehlásí k jiné zdravotní pojišťovně
a nemají evidovaný dluh na pojistném či penále u VZP ČR.
Příspěvek je poskytnut po splnění stanovených podmínek s tím, ţe VZP ČR má právo ukončit
poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu pro daný program a druh příspěvku.
O příspěvek se žádá vţdy jen první měsíc po skončeném čtvrtletí, tj. v dubnu 2010, červenci 2010,
v říjnu 2010 a v lednu 2011. Více informací lze získat přímo na stránkách VZP:
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/zdravarodina/bezlepkovadieta
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
5.2.2010
Příspěvek pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií v roce 2010
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
16.2.2010
Pojišťovna ţádný příspěvek pro nemocné celiakií v roce 2010 z Fondu prevence neposkytuje.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
15.2.2010
V roce 2010 poskytne v rámci svých preventivních programů pojištěncům s diagnózou celiakie
příspěvek do výše 1 500 Kč. Čerpání příspěvku probíhá jednorázově, akceptováno je předloţení více
dokladů. Děti do 18 let mají navíc moţnost čerpat i na ozdravný pobyt, který je prokazatelně organizován
pro dětské pacienty s diagnózou celiakie.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Recepty z domácí pekárny, které jsme ochutnali
Chléb s burizony
Program - bezlepkový
450 ml vody
500 g chlebová bezlepk. mouka (nebo kukuřičná,
pohanková, rýţová)
1 lţička soli, chlebové koření
3 lţíce oleje
2 lţíce octa
1 lţíce cukru
1 velká hrst burizonů
1 lţíce psyllia
2 lţičky suš. droţdí
Postupujeme jako obvykle – tekutiny, mouky, burizony a droţdí. Nastavíme program „bezlepkový
chléb“, upečený chléb vyklopíme, potřeme studenou vodou. Kdo by chtěl zachovat měkkou kůrku, kdyţ
je chléb vlaţný, měl by ho zabalit do igelitu.
Makovec v pekárně
Program – rychlý; doporučená kůrka střední
5 lţic vlaţné vody
3 celá rozmíchaná vejce
120 g cukru krystal nebo krupice
5 lţic oleje
200 g bezlepkové směsi mouky
1/2 bezlepkového prášku do pečiva
1/4 lţičky soli
špetka skořice
50 g mletého máku
Do pekárny dáme postupně vodu, vejce, cukr, olej, mouku s práškem, skořicí, mákem a se solí.
Pokud těsto našleháte ručně nebo šlehačem a upečete v troubě, výsledek bude nadýchanější.
Bramborové těsto
(vhodné na bramborové knedlíky, knedlíky plněné ovocem nebo zelím, na bramborové placky a šišky)
400 g vařených brambor
200 g Jizerky
1 vejce
špetka soli
Brambory oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle. Přidáme Jizerku, vejce a podle chuti osolíme.
Vymísíme těsto, které je nutno rychle zpracovat. Výrobky vaříme v osolené vodě, nebo na páře.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Recepty, které nám doporučují jiní
RECEPTY PRO DOMÁCÍ PEKÁRNY
Bezlepkový chléb podle paní Denisy
Program – rychlý
3 lţíce bramborové vlákniny Fibra
2 lţičky sušeného nebo 1/2 čerstvého droţdí
chlebové koření
2 lţičky soli
můţeme přidat cibulku, česnek, cokoliv
450 ml vody
300 g Finax nebo jiné bezlepkové mouky
100 g pohankové mouky
100 g pohankových klíčků nebo amarantové mouky
špetka psylia
Po prvním promíchání vytáhneme hnětací metly. Chleba je vyzkoušený i ze směsi Jizerka a místo klíčků
můţete dát amarantovou mouku, nebo jinou přirozeně bezlepkovou.
Bezlepkový chleba z podmáslí
Program – bezlepkový
250 ml podmáslí
300 ml vody
2 lţíce oleje
1 lţíce octa
400 g mouky Mantler
30 g rýţové mouky
70 g kukuřičné mouky
2 lţičky cukru
2 lţičky soli
2 lţíce sušené bramborové kaše
2 lţičky kmínu
1 balíček instantního droţdí
Semínka podle chuti
Postupujeme obvyklým způsobem – voda, podmáslí, olej, ocet, kmín, cukr, sůl, bramborová kaše, mouky,
droţdí. Po pípnutí dodáme semínka podle vlastní chuti.
Bezlepkový chléb podle paní Jiřiny Budíkové
Program – bezlepkový chléb
3 hrnky mouky (MIX B, MIX C, Mantler)
2 lţičky cukru krupice
1 ţloutek
2 polévkové lţíce oleje
450 ml plnotučného mléka
1 sáček instantního droţdí dr. Oetker
1 lţička soli.
Do formy přidáme postupně olej, mléko, ţloutek, cukr, sůl, mouku, droţdí.
Bezlepkové rohlíčky v domácí pekárně
Program - těsto
250ml rostlinného mléka
2 vajíčka (stačí jen bílky)
4 lţíce oleje
2 lţičky soli
450g směsi Jizerka
½ kostky droţdí
2 lţičky cukru
Po ukončení programu těsto vyjmeme, vyválíme rohlíčky, které upečeme v předehřáté troubě.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Bábovka v pekárně
Program – rychlý; doporučená kůrka střední
5 lţic vlaţné vody
3 celá rozmíchaná vejce
120 g cukru krystal nebo krupice
1/2 vanilkového cukru
6 lţic oleje
200 g mouky (lze smíchat Mantler s PromixUNI, apod...)
1/2 bezlepkového prášku do pečiva
1/4 lţičky soli
Do pekárny dáme postupně vodu, vejce, cukr, olej, mouku s práškem a se solí. Pro změnu lze přidat
kakao, rozinky… Upečená bábovka je tuţší neţ kdyţ se našlehá ručně nebo šlehačem a upeče v troubě.
Mandlovo-rozinková buchta
Program – rychlý
500 g směsi Jizerka
40 g cukru
50 g (60 ml) oleje
130 g (malá sklenička cca 2 dcl) rozinek
55 g (malá sklenička cca 2 dcl) mandlí lupínků
žmolenka na posyp:
mouka
1 malá lţička citrónové šťávy
20 g vanilkového cukru
velká lţíce (cca 13 g) sušeného mléka
20 g čerstvého droţdí
300 ml vody
cukr
olej
Smícháme sypké suroviny dohromady, přidáme tekuté a spustíme "rychlý" program na domácí pekárně.
Ţmolenkou posypeme aţ těsně před pečením.
OSTATNÍ RECEPTY
Světlý chléb
500 g směsi Jizerka
3,5 dcl vody
10 g droţdí
7 g soli
20 g másla
Droţdí rozpustíme ve studené vodě a nalejeme do mísící nádoby. Naváţíme Jizerku, sůl a krátce
intenzivně vyhněteme těsto. Nakonec hnětení přidáme máslo. Necháme 5 min odpočinout a pak
vytvarujeme bochánek na pečící plech. Přikryté necháme kynout asi 1hod. Před pečením povrch
bochánku pomašlujeme vodou. Začíname péct při teplotě 200°C, kterou po 15 min stáhneme na 180°C.
Pečeme celkem cca 60 minut.
Bezlepkový chléb
1 lţička cukru
1/2 kostky droţdí
25dkg bezlepkové směsi
8dkg rýţové mouky
1,5 lţičky soli
1 aţ 2 vejce
1 lţíce oleje
1 lţička octa
semínka dle chuti
asi 250 ml vlaţné vody
V troše teplé vody rozmícháme 1 lţičku cukru a půl kostky droţdí a necháme vykynout.
Do mísy dáme obě mouky, sůl, semínka, vejce, olej a ocet. Přilijeme nakynuté droţdí a zbytek vody.
Pečlivě prohněteme, nejlépe el.hnětačem. Vloţíme do formy (srnčí hřbet) a necháme asi 20 minut kynout.
Před pečením potřeme vodou a dáme spolu s nádobkou naplněnou vodou do předehřáté trouby. Pečeme
při 200st. asi 45 minut. Chleba je vyzkoušený ze směsi Jizerka.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Noky
2 vejce
7 dkg bezlep. mouky
asi 1/4 prášku do pečiva (Dr. Oetker)
Vajíčka rozkvedláme v misce a postupně přidáváme mouku s práškem do pečiva. (Mnoţství mouky je
ovlivněno velikostí vajec. Autorka receptu pouţila dost velká vejce.) Těsto lţičkou, kterou nejprve
namočíme, vykrajujeme a dáváme do mírně vroucí polévky. Chvíli, dokud noky nezměknou, necháme
povařit.
Bezlepkové müsli
rýţové, pohankové nebo prosné vločky
sušené ovoce
Ve větší misce smícháme podle chuti: rýţové, pohankové nebo prosné vločky (můţeme přidat i jáhelné,
pohankové nebo amarantové pukance).
Přimícháme na malé kousky krájené sušené ovoce (kokos, meruňky, ananas, plátky jablek, oříšky,
rozinky, slunečnicová nebo dýňová jádra).
Podáváme s mlékem nebo jogurtem, můţe se dozdobit čerstvým ovocem.
Uchováváme v chladu ve vzduchotěsné nádobě.
Houskové knedlíky č. 1
1 hrnek hl. bezlep. mouky (Mantler, Promix-Uni)
1hrnek mléka
1 vejce
4 bezlepkové housky
sůl
asi 3/4 prášku do pečiva (Dr. Oetker)
Housky rozkrájíme na kostičky. V míse potom smícháme všechny přísady dohromady.
4 hladké hrnky vytřeme tukem (ne olejem). Do kaţdého z nich dáme těsto asi do 1/2 a vloţíme je do
hrnce s teplou vodou a vaříme asi 25 min.
Po vyjmutí necháme hrnky chvíli vychladnout a pak knedlíky vyklopíme.
Knedlíky s burizony
35 dkg mouky (Promix Uni)
350 ml vlaţného mléka´
1 vejce
3 hrsti burizonů
1 kypřící prášek do pečiva Dr. Oetker
sůl
Připravíme 4 porcelánové hrnky (na 1/4 litru), vymaţeme je silně tukem, nepouţívat olej.
Do nich vloţíme vzniklé těsto tak, aby sahalo do poloviny hrnku.
Hrnky vloţíme do kastrolu s teplou vodou, aby sahala do 2/3 hrnků a vaříme pod pokličkou 25 minut
od začátku varu.
Knedlíky z alobalu
120g rýţové mouky
60g hrubé sójové mouky
1 vejce rozmíchané v trošce mléka
hrst burizonů
sůl
lţička prášku do pečiva
Uděláme dvě šišky, zabalíme do alobalu a vaříme alespoň 20 - 25 min.
Náš tip: na místo rýţové mouky pouţijte bezlepkovou směs Mantler a necelý hrnek mléka.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Knedlíky vařené v páře
2 vejce
300 ml vody
1 lţíce cukru
9 g soli
220 g bezlepkové mouky Promix UNI
100 g Mantler
70 g bezlepkové krupice
1 pol. lţíce Promix FORTE
5 g Xantanové gumy
1/2 kostky čerstvého droţdí
3/4 hrnku rýţových burizonů
Ve vodě rozpustíme cukr, přidáme droţdí a necháme vzkypět. Pak přidáme vejce, sůl a postupně
přidáváme bezlepkové mouky, do kterých jsme vmíchali Xantanovou gumu. Těsto dobře vyšleháme
elektrickým hnětačem. Nakonec přidáme rýţové burizony. Do většího hrnce nalijeme vodu, vloţíme
napařovací košík, který jsme potřeli olejem a necháme vodu vařit. Mokrou rukou tvoříme knedlíky, které
ihned vkládáme nad páru do napařovacího košíku. Kynou v páře! Knedlíky se v páře vaří asi 20 minut.
Zda jsou hotové poznáme, kdyţ se těsto nepřilepí do zapíchnuté špejle.
Poznámka: knedlíky podáváme jako přílohu k omáčkám, ale výborně se hodí i opečené s vajíčky.
Knedlíky
200 ml tekutiny (100 vody, 100 ml mléka)
l balíček sušených kvasnic
2 čajové lţičky cukru
1 čajová lţička soli
1 celé vejce
250 g směsi Mantler
navíc 2 hrsti rýţových burizonů
Ve vodě s mlékem rozpustíme cukr, přidáme sušené droţdí a necháme v teple lehce nabobtnat. Přidáme
vejce, sůl, mouku a dobře vypracujeme, nejlépe elektrickým hnětačem. Nakonec můţeme přidat rýţové
burizony, ale nemusíme. Tuţší těsto vyklopíme na Mantlerem pomoučený vál a vytvarujeme z těsta dvě
šišky. Do velkého hrnce dáme trochu vody a napařovací mříţku. Voda musí být teplá. Na mříţku
poloţíme plachetku, na které knedlíky nakynou a uvaří se v páře. Běhen kynutí udrţujeme vodu v hrnci
teplou. Jakmile jsou knedlíky nakynuté, zapneme plotýnku aby voda vařila. Knedlíky vaříme v páře 20
minut. Potom vyzkoušíme špejlí, zda jsou hotové.
Knedlíky z hrnečků
4 vejce
250 ml mléka
250 g bezlepkové mouky
60 g rýţových burizonů
1 lţičky bezlep. prášku do pečiva
Sůl
tuk na vymazání hrnečků
5 čtvrtlitrových hrnečků
Ze ţloutků, mouky, prášku do pečiva a soli ušleháme řidší těsto. Z bílků ušleháme sníh. Do těsta přidáme
burisony a nakonec lehce vmícháme sníh z bílků. Hrnečky pečlivě vymaţeme tuhým tukem a naplníme
do 2/3 těstem. Postavíme je do hrnce s vařící vodou, aby byly do poloviny ponořené. Vaříme zvolna asi
30 minut. Po uvaření je ihned obřízneme noţem a vyklopíme. Jsou vhodné jako příloha k omáčkám, a lze
je také opéct s vajíčky a cibulí.
Knedlíky houskové
100g bezlepkové směsi mouky
100g bílé pohankové mouky
2 celá vejce
1/2 prášku do pečiva
Sůl
2 vrchovaté polévkové lţíce rýţových burizonů
voda nebo rostlinné mléko podle potřeby
Ze surovin zaděláme tuţší těsto, jak jsme zvyklí u běţných knedlíků a vytvarujeme dvě šišky. Do hrnce
dáme dostatek vody, pařák a na něj čistý bílý hadřík nebo gázu. Na tu poloţíme syrové šišky. Vaříme pod
pokličkou cca 20 minut, šišky neobracíme. Po uvaření vyjmeme i s hadříkem a krájíme pomocí nitě.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Knedlíky houskové kynuté
75g bezlepkové chlebové směsi
100g pohankové mouky
50g Solamylu
1 vejce
1/2 sáčku burizonů
1 sáček instantního droţdí
rostlinné mléko podle potřeby
sůl
lţička cukru
Nejdříve necháme vykynout kvásek (droţdí, teplé rostlinné mléko, cukr a lţička pohankové mouky).
Vzešlý kvásek přidáme do ostatních surovin. Doléváme podle potřeby rostlinné mléko a vypracujeme
tuhé těsto. Vytvoříme z něho 2 malé šišky, které necháme vykynout na teplém místě cca 45 minut. Pokud
těsto po vykynutí velmi zřídne, můţeme ho zahustit chlebovou směsí. Šišky vaříme zabalené v gáze či
utěrce v osolené vodě mírným varem cca 10 minut. Po uvaření vyjmeme a krájíme nití.
Ovocné knedlíky z tvarohového těsta
250 g tvarohu
200 g Jizerky
70 g másla (nebo margarinu)
1 malé vejce
špetka soli
ovoce podle moţností (jahody, švestky, meruňky, borůvky atd.)
Jizerku jemně propracujeme s máslem, přidáme tvaroh, sůl, vejce a rychle zpracujeme na vláčné těsto.
Podle druhu ovoce a poţadované velikosti knedlíků, těsto rozdělíme na odpovídající kousky (cca 20-40g).
Do těsta zabalíme ovoce a knedlíky ihned vaříme v lehce osolené vroucí vodě 12-15 min. Je moţno také
vařit v páře, knedlíky jsou nadýchanější.
Univerzální bábovka
1 hrnek směsi Jizerka
1 hrnek kokosu (nebo mandlí či oříšků)
1 hrnek cukru
1/2 hrnku oleje
3 vejce
1 prášek do pečiva dr. Oetker
1/2 vanilk. Cukru
citr. Kůra
mléko na potřebné na doředění hmoty
Suroviny smícháme dohromady a přidáme tolik mléka, aby vznikla hustá kaše, kterou nasypeme do
formy a pečeme při středně vyhřáté troubě pomalu cca 40-50 min.
Mražený ovocný dort
mandle nebo jiné ořechy
datle
oblíbené ovoce ( maliny a borůvky)
avokádo
pomerančová šťáva
pár kapek citrónu
malé nebo na jemno nakrájené ovoce pro ozdobu
med
Vytvoříme oříškový základ – ořechy nasekáme nebo rozdrtíme v mixéru spolu s datlemi, směs musíme
dostatečně promíchat. Vytvořenou směsí uděláme na talíři nebo tácu korpus.
Dalším krokem je vytvoření ovocného krému. Ovoce, avokádo, pomerančovou šťávu s kapkami citrónu
rozmixujeme a rozetřeme na korpus.
Ozdobíme dalším ovocem a dáme vychladit (lednice, mraznička).
Po dostatečném zchlazení můţeme servírovat a vychutnávat si náš skvělý recept. Nejchutnější kombinací
jsou maliny s borůvkami, nebo mango a jahody bez avokáda. Do ovocného krému můţeme také přidat
med či vanilkové koření.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Další recepty na internetu, např:
http://www.bezlepkova-kucharka.cz/index.php
http://www.recepty.eu/bezlepkova-dieta/
http://www.ivako.cz/Bezlepkovakucharka.htm
http://www.klubceliakie.cz/recipes.html
http://www.bezlepkovadieta.cz/kucharka
Příběhy celiaků
Nebyla to střevní chřipka
Příběh zdravotní sestry, kterou léčili na všechno možné, jen ne na celiakii.
Jmenuji se Aneta Kocourková, jsem zdravotní sestra a je mi 19 let. Jak to všechno začalo: asi dva roky jsem měla váţné
zdravotní problémy, šílené křeče v břichu, průjmy občas i zvracení, zhubla jsem asi 8 kilo, coţ není málo. Neměla jsem chuť k
jídlu a věčně na mě padala únava. Vţdy kdyţ jsem navštívila lékaře tak mi bylo řečeno, ţe je to jen střevní chřipka a dostala
jsem nějaké kapky na průjem a tak se to opakovalo zhruba asi kaţdých 14 dní. Uţ mě to opravdu nebavilo a bylo mi to celkem
na obtíţ, tehdy jako studentce 4. ročníku k tomu byl přičítán stres a strach z budoucí maturitní zkoušky, ale jen já věděla, ţe se
stresem to nemá nic společného a proto jsem raděj ani lékaře nenavštěvovala.
Vzhledem k mým problémům jsme měla štěstí, ţe jedna známá je dětská lékařka a byla velice ochotná začít moje problémy
řešit bez podezření na střevní chřipku. Bylo jsem přijata k hospitalizaci ve Zlínské nemocnici, kde mě důkladně vyšetřili. Kdyţ
jsem odcházela domů tak ještě nebyli výsledky různých vyšetření a proto jsme se spojili telefonicky. Po telefonické domluvě
kdy mi bylo řečeno, ţe je u mě podezření na celiakii bylo nutno abych podstoupila biopsii tenkého střeva, kde se tato
diagnostika potvrdila. V té době jsem o této nemoci věděla jen něco málo ze školy. V ten okamţik kdy mi paní doktorka
sdělila co se mnou vlastně je a ţe je nutné celoţivotně dodrţovat bezlepkovou dietu, to byl pro mě opravdu šok. V té chvíli
jsem ztratila veškerou chuť a elán do ţivota. Jenţe to byl naštěstí jen první dojem. Neznalost neomlouvá, a proto jsem se
rozhodla zjistit co nejvíce informací, které by mi to mohli ulehčit. Na stránkách www.bezlepkovadieta.cz v čele s paní Ing.
Bušinovou jsem získala spoustu důleţitých informací, které mi otevřely oči. Za tyto stránky a její snahu bych jí chtěla velice
poděkovat.
Dnes uţ je tomu něco málo přes rok co přísně dodrţuji bezlepkovou dietu a moje zdravotní problémy jsou pryč. Nakonec jsem
zjistila, ţe můj jídelníček je stejně pestrý jako dřív a ţe ţádné rohlíky z pšenice k ţivotu nepotřebuji. Kdyţ se někomu zmíním
o tom, ţe jsem celiak tak to není ţádnou překáţkou, nemám se za co stydět a velice mě to těší, ţe o tom mohu beze strachu
mluvit. Je to jen o zvyku a s celiakií se dá ţít plnohodnotný ţivot. Velice mě baví téma celiakie a ráda získávám nové
informace o této problematice. Přejí Vám hodně úspěchů.
6.3.2008
Anička
Naše problémy začaly, kdyţ jsme s Aničkou (7) šli ve 4 letech na očkování. Zmínila jsem se, ţe se mi něco nelíbí. Byla věčně
unavená, unaříkaná, bolelo ji bříško, nohy, měla neustále kruhy kolem očí a pleť jak Sněhurka. Paní doktorka na mě spustila,
ţe to má ze stresu a ţe se jí nechce do školky… No já trvala na svém a prosadila si krevní testy. Pak následoval rok, kdy jsme
chodili pořád na krev a různá vyšetření. Drţeli jaterní dietu – prý asi prodělala nějakou infekci. A malá byla hubená a
nerostla… V 5 letech jsme šli na zápis do první třídy. Váţila 15 kilo a byla jak smrtka. Nakonec jsme skončili v nemocnici na
další sérii vyšetření. Doporučovali nám uţ psychologa a mě snad i psychiatra a já měla pocit, ţe to z ní dělám sama a jsem
nemoţná a neschopná matka.
A pak jsme se dostali k panu docentu Utěšenému a mě se otočil ţivot o 300°. Po krevních testech nás poslal na biopsii.
Bohuţel ani opakovaně se u naší dcery nepovedla. Prý jsme výjimka a malá má nějak atypicky narostlý dvanácterník. Díky
krevním testů se nakonec pan doktor rozhodl i bez biopsie nasadit dietu a klinický stav a následná reakce na dietu jsou tak
jednoznačné, ţe já rozhodně další vyšetření nepotřebuji. Po roce a 2 měsících na dietě mám 20kilovou slečnu, která neví co je
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
to bolest břicha, únava, průjem. Pokud něco z toho příjde..jsem si jistá, ţe jsme udělali dietní chybu a tu pak většinou
odhalíme.
Starší dcera, já i manţel jsme prošli krevními testy. Já a dcera v pohodě. Manţel vypadá na skrytého bezlepkáře. Já jsem
vděčná, ţe jsme to zjistili. Nejhorší je bezmoc rodiče, kdyţ Vás posílají od jednoho doktora k druhému a neumí tomu dítěti
pomoci. A přitom stačilo tak hrozně málo. Přeju všem rodičům, aby to u nich netrvalo tak dlouho a pokud tohle bude číst
někdo, kdo zatím váhá s vyšetřením, tak hurá do toho. Buď se to nepotvrdí – pak je to dobře, a pokud ano, tak je to skvělé,
protoţe skončí vaše problémy a starosti.
Teď uţ zase ŠŤASTNÁ MATKA
Iva
Jak bez lepku ke štěstí přijít.
Jmenuji se Monika, mám 41 let, pocházím ze Slovenska a bydlím jiţ třetím rokem v Praze.
Můj příběh celiaka se začal v době, kdy jsem byla 2 týdny po porodu mého syna, tj. začátkem listopadu 2006, kdy jsem ještě
bydlela na Slovensku. Dostala jsem silný průjem, který nepřestával ani po ţádných kapkách, práškách ani dietách. Po 3
týdnech vlastního boje a zkoušení všech dobře míněných rad jsem nakonec musela nastoupit do nemocnice v Bratislavě,
protoţe jsem byla nesmírně slabá, zhubla jsem o více neţ 10 kg a měla tak nateklé nohy, ţe uţ jsem vůbec nemohla chodit.
Dostala jsem se na interní oddělení, kde mě asi 10 dnů léčili na diagnózu trombózy, píchali mi injekce do břicha a dávali
vyţivovací kapačky. Průjem byl ale bohuţel trvalý i přesto, ţe jsem dostávala pouze suchary a čaj a já pořád hubla a hubla.
Situaci jsem psychicky zle zvládala, protoţe jsem byla najednou odloučená od svého miminka, které jsem chtěla kojit a mít ho
pořád u sebe, měla jsem o něho starost a bylo mi líto, ţe nejsem u něho, kdyţ mě potřebuje, neustále jsem ho slyšela plakat, i
kdyţ byl ode mne 30 km.
V té době se o syna v týdnu starala moje maminka, která si v práci zařídila volno a pomáhala ji i moje šestnáctiletá dcera, která
studovala na střední škole. Střídal je můj přítel, tatínek syna, který dojíţděl z Prahy na prodlouţené víkendy. Podařilo se mi
přemluvit nemocniční personál, aby ho do pokoje pouštěli i se synem v dětské sedačce. To byli nejhezčí chvilky v nemocnici,
které jsem měla a na které jsem celý týden čekala. Oba přišli, já syna nakojila a ihned mi usnul v náručí a celou dobu spal a i
můj přítel většinou taky na chvilku usnul v křesle. Všichni byli vyčerpaní, unavení, nevyspalí, protoţe syn pořád plakal za
maminkou, vůbec nespal, usínal jim většinou aţ úplným vyčerpáním nad ránem. Přítel jezdil se synem také na kontroly k
dětské lékařce do Břeclavi, sama se vyjádřila, ţe je to pro něho velký stres, kdyţ je tak malý a bez maminky. Přítel si přikládal
syna na bříško, aby slyšel tlukot jeho srdce, aby cítil teplo, hladil ho, utěšoval. Mně neřekli nic, pořád mi namlouvali, ţe vše
zvládají, ţe je miminko hodné a vůbec nepláče. Pravdu mi řekli aţ mnohem později, kdyţ uţ bylo po všem a kdy měli sílu mi
to říct, jak to bylo doopravdy.
Situace se vyhrotila po 2 týdnech mého pobytu v nemocnici, kdy se můj zdravotní stav nijak nezlepšoval a můj přítel dal
doslova „nůţ na krk“ ošetřujícím lékařům, aby konečně se mnou začali něco dělat, jinak ţe mě převeze do Prahy, protoţe se
nechce dívat, jak mu před očima odcházím. Trombóza se totiţ ukázala jako nesprávná diagnóza a lékaři nevěděli, co se mnou
dál, jak mne léčit. Přítel můj stav konzultoval se svým kamarádem, zkušeným lékařem internistou a ten na základě opisů
několika výsledků vyšetření a popisu průběhu dokázal vytušit, ţe správnou diagnózou bude s velkou pravděpodobností
celiakie, dokázal to identifikovat pouze z pár výsledků vyšetření a opisu o mém stavu na dálku po telefonu. V té době jsem uţ
měla 15 kg podváhy, neudrţela jsem se vůbec na nohou, měla nadále stálý průjem, uţ bolestivé hemoroidy a vůbec jsem
obtíţně komunikovala s okolím. Můj přítel tlumočil názor svého kamaráda lékaře ošetřujícím lékařům a pod pohrůţkou
okamţitého převozu do Prahy došlo k zvratu. Byla jsem převezena na gastroenterologické vyšetření, na které mě museli
doslova „donést“ na rukou, odebrali vzorky, nasadili ihned po vyšetření bezlepkovou dietu a průjem začal během pár dnů
ustávat a já začala i trochu jíst. Diagnóza celiakie se potvrdila, také intolerance na mléko a mléčné výrobky, nemněla jsem
ţádné zásoby ţeleza, vápníku, horčíku, vše bylo daleko pod hranicí. Psychiku jsem měla úplně rozpolcenou- na jednu stranu
jsem byla ráda, ţe uţ konečně nemám průjem, ţe vím, co mi je, ale na druhou stranu jsem byla úplně vyděšená z toho, ţe
vlastne vůbec nevím, co mám jíst, ţe uţ nikdy nezkusím loupák, vánočku, knedlíky. Zdálo se mi to tak nespravedlivé!!!
Lékaři mi na rozloučenou dali příručku o celiakii, bratr mi donesl informace z internetu, přítel čtyři bezlepkové kuchařky a mě
se záhy otevřely oči. Uvědomila jsem si, ţe jsem vlastně měla skoro všechny příznaky celiakie jiţ od dětství- hubenost,
nechutenství, nadýmání, bolesti břicha, průjmy uţ ve školce spojené s omdléváním, nedostatek ţeleza (chodila jsem 6 let na
hematologii, pořád mi obměňovali medikamenty, které nezabíraly), bolesti kostí, suchá kůţe, lámavost nehtů, únava atd.
Ohromné štěstí, ţe jsem nemněla problém s růstem, s donošením dětí, nezaţila potrat.
Z nemocnice jsem se vrátila dva dny před Vánoci, o váze méně neţ 50 kg při mojí výšce 175cm, nemohla jsem stát ani chodit,
nezvládala jsem chodit do schodů, vypadala jsem jako kostra potaţená kůţí. Neměla jsem pro nikoho ţádný dárek, ale nad vše
jsem byla povznesená, všichni v rodině byli moc a moc rádi, ţe jsem se vrátila a já jsem byla šťastná, ţe můţu být se svými
nejbliţšími, spát ve své posteli a jíst domácí jídlo. Byly to ty nejkrásnější Vánoce a zároveň nejzvláštnější. Začala jsem
intenzivně kojit a jíst, pořád dokola, aţ se mi podařilo po 3 týdnech syna plnohodnotně kojit bez přikrmování. To byla pro mě
úţasná satisfakce, protoţe v nemocnici mě lékaři přemlouvali, abych přestala mateřské mléko odsávat, ţe mě to vyčerpává, ale
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
zakázat mi to nemohli, já jsem na to nepřistoupila a odsávala, ale jenom úplně málo, abych tvorbu mléka udrţovala. Dokázala
jsem všem, a hlavně sama sobě, ţe jsem se pro kojení rozhodla správně, a ţe i kdyţ mám celiakii a i kdyţ jsem oslabená, tak
vše dokáţu zvládnout nanovo, se vší silou a nadšením.
V lednu jsem šla do školy, rovnou na zkouškové období, v září jsem totiţ nastoupila na magisterské studium na VŠ v
Bratislavě, udělala jsem z pěti zkoušek čtyři, jednu jsem si přenesla do letního semestru. Můj ţivot v té době byl jako z
rychlíku, studium, pečování o miminko, po sobotách přednášky, o přestávkách odsávání mléka, intenzivní shánění informací
co můţu jíst, co ne, co je celiakie, jak se projevuje, co který výrobek obsahuje, vše jsem v obchodě pečlivě pročítala, do toho
kontroly u lékaře, ani jsem vlastně neměla prostor na to, abych se nějak zvlášť trápila, ţe mám nějakou celiakii. Naštěstí se
pořád vše zlepšovalo a já se konečně cítila zdravě a při síle. Posléze jsem mohla jíst i mléčné výrobky, sýry, smetanu.
Kdyţ se teď poohlédnu za minulostí, tak se mi to zdá aţ neuvěřitelné, co jsem si proţila, ale vše dobře dopadlo. Syna jsem
kojila plnohodnotně celý rok, stihla jsem vystudovat VŠ, přestěhovat se, zapustit kořeny v jiném městě, najít si nového
doktora, nové přátele. Začala jsem taky podnikat, mám svůj nový e-shop s bezlepkovými a nízkobílkovinovými výrobky.
Tento můj příběh jsem napsala nejen na podnět paní Jitky Dlabalové ze Společnosti pro bezlepkovou dietu, ale hlavně proto,
abyste si Vy všichni bezlepkoví uţ ani na chvilku nemysleli, ţe jste s bezlepkovou dietou sami, bezradní, bez pomoci, ţe vše
jiţ nemůţe být jako dřív. Nebude, bude to jenom lepší!
A tak se jenom usmívám, kdyţ jsem si dnes stoupla na váhu a vidím, ţe mám 5 kg nadváhy. A vy uţ, spolu se mnou, taky víte,
proč…:-)
Přeji Vám hodně síly vše zvládnout.
Ing. Monika Moravčíková,
V Praze 4.5.2010
Veronika
Naše trápení začalo, kdyţ byly Veronice necelé tři roky a skončila na infůzích v nemocnici v Motole. Měsíc zvracela, měla
nedostatek ţeleza a hlavně měla zácpu. Náš dětský lékař nás do nemocnice opakovaně posílal a oni zas zpět domů, ţe stav
zatím nevyţaduje hospitalizaci. Během této doby zhubla z 16kg na necelých 12kg, a nakonec byla přijata pro dehydrataci.
Absolvovala všechna moţná vyšetření s nulovým výsledkem. Při jednom ultrazvukovém vyšetření dostala dcera vypít nějaký
roztok a bylo mi řečeno, ţe do dvou dnů z těla odejde. Protoţe se tak nestalo, upozornila jsem je a dcera dostala klystýr. Tím se
asi střeva zas probudila k ţivotu a my šly z nemocnice s tím, ţe se jednalo pravděpodobně o virózu a bylo mi zdůrazněno, ţe jí
musím dávat pravidelně celozrnné pečivo atd., aby uţ k takové zácpě nedošlo. Po roční kontrole na gastroenterologii se nás
zeptali, jestli dodrţujeme doporučenou stravu (celozrnné pečivo, vločky, vynechat čokoládu…) a pravidelně dodáváme ţelezo.
Namítala jsem, ţe má dcera občas zácpu a je unavená, ale byly jsme pozvány opět za rok, bez jediného odběru krve. Domluvila
jsem se s dětským praktickým lékařem na pravidelných kontrolách hladiny ţeleza a takto jsme nadále přeţívaly. V šesti letech
se vše opakovalo znovu, včetně hospitalizace. Diagnóza zněla – viróza.
Z Veroniky se stalo věčně unavené drobné dítě. Během let jsme zkoušeli různé lékaře, ale většinou to končilo tím, ţe bychom
měli vyhledat psychologa. Argumentovalo se tím, ţe je to způsobeno stresem ve škole (měla samé jedničky), ţe se jí stále
ptáme, jestli ji nebolí břicho a tím to vlastně způsobujeme…
Kdyţ bylo Veronice deset, stav se zase zhoršil, pravidelné zvracení, váha jí klesla na 25kg.
Odvezli jsme ji do dětské nemocnice Ke Karlovu a p. primář Frühauf, po té co si vyslechl Veroničin příběh, nechal nabrat krev
a naše trápení po téměř osmi letech skončilo. Veronika jako zázrakem za dva roky vyrostla o 15cm a přibrala 15kg, stala se
z ní veselá dospívající slečna s jediným omezením a tím je bezlepková dieta.
Celá rodina jsme následně podstoupili krevní testy, s výsledkem ţe já mám celiakii také a dcery se musí sledovat. Po dvou
letech byla mé nejstarší dceři udělána také biopsie, přestoţe krevní testy byly v normě, s výsledkem ţe i ona trpí celiakií.
Nejmladší dcera má biopsii podstoupit za 14-dní.
Přestoţe jsme na dietě (zatím) tři, nestěţujeme si, naučily jsme se s ní ţít.
Holky dojíţdí na víceleté gymnázium, domů se vracejí aţ okolo páté hodiny a do té doby musí vydrţet se svačinou.
Klub zdraví Polička – květen 2010
téma BEZLEPKOVÁ DIETA V PRAXI
Download

Bezlepková dieta