EU Peníze školám
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
Číslo projektu
Název projektu školy
Šablona III/2
EU PENÍZE ŠKOLÁM
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
SADA č.IX
Identifikátor: VY_32_INOVACE_SABLONA IX_D, DUM 1
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Dějepis
Název: Třicetiletá válka
Autor: Mgr. Ilona Bartošková
Stručná anotace: Materiál se věnuje období třicetileté války. Obsahuje studijní text a pracovní
list pro žáky.
Metodické zhodnocení: Materiál byl odpilotován ve třídě 8. A. dne 19. 9. 2011. Studijní text je
vhodné rozstříhat, žáci se na základě přečtení jeho částí pokusí o jeho správné uspořádání (je
možné využít skupinovou práci). Dále pak vyhledávají informace do pracovního listu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
EU Peníze školám
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Třicetiletá válka
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pražská defenestrace z 23. května 1618 nebyla jen počátkem českého stavovského povstání, ale také
vleklého konfliktu, který postupně zasáhl větší část Evropy. Boje s přestávkami trvaly celých 30 let.
Bojovaly proti sobě země katolické Ligy a protestantské Unie. Příčinou konfliktu však nebyly jen
náboženské rozpory, jak dokládá skutečnost, že katolická Francie bojovala na straně Unie. Daleko
více šlo o to, která země získá rozhodující vliv v Evropě.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Začátkem války se stala pražská defenestrace. Boje, které se odehrály v následujících dvou letech,
jsou známé jako česká válka a skončily porážkou vojsk „zimního krále“ Fridricha Falckého na Bílé
hoře. V roce 1621 vypukla válka mezi Španělskem a Nizozemím. Nizozemí hledalo proti mocným
španělským Habsburkům spojence, proto podporovalo Fridricha Falckého, který, ačkoliv ztratil český
trůn, musel hájit svoji Falc na území dnešního Německa. Byl však poražen a přišel o titul i o zemi.
Nizozemci našli nového spojence v Anglii a Dánsku.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dánové byli proti Habsburkům zprvu úspěšní, pronikli přes území Německa a Moravy až do Uher, ale
habsburský císař proti nim postavil velmi schopného velitele. Albrecht z Valdštejna byl původně český
protestantský šlechtic, který se ale přidal na stranu císaře. Po staroměstské exekuci se výrazně
obohatil na konfiskátech a stal se jedním z nejbohatších šlechticů v Čechách a Říši. Bohatství mu
umožnilo vytvořit armádu z vlastních zdrojů čítající od 30 000 do 100 000 mužů, kterou Valdštejn
poskytl Ferdinandovi II. za právo na získávání válečné kořisti z dobytých území.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Albrecht z Valdštejna vytlačil dánské vojsko zpět a po mnoha porážkách přinutil dánského krále
Kristiána podepsat mír a slib, že nebude dále podporovat protestantské státy. Do čela
protihabsburských sil se poté postavili Švédové. Ti několikrát pronikli i na české území, dobyli část
Prahy a odvezli velkou část uměleckých sbírek z Pražského hradu, obléhali Hradec Králové, Pardubice
i Brno. Byli finančně podporováni Francií, která se obávala moci Habsburků, posléze sama aktivně do
války vstoupila.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postupem času bylo stále jasnější, že válka nespěje k jednoznačnému vítězství ani jedné ze
zúčastněných stran. V roce 1644 byla ve městech Osnabrück a Münster v severozápadním Německu
zahájena mírová jednání, která vedla o čtyři roky později k uzavření míru. Významnou pozici v Evropě
získala Francie a Švédsko, naopak Habsburkové byli v rámci Evropy oslabeni. O to silnější však byla
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
EU Peníze školám
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
jejich pozice ve vlastních zemích. Bylo všeobecně přijato, že náboženství v zemích bude určováno
podle panovníka (cuius regio, eius religio). Čechy tedy měly být katolické a naděje na návrat, které
hýčkali po dobu války čeští protestantští exulanti, se rozplynuly.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Válečná léta na dlouhá léta poznamenaly země, na jejichž území se válka odehrávala. České země
ztratily třetinu svého obyvatelstva, vesnice zpustly, pole nikdo neobdělával. Lidé byli sužováni hladem
a nemocemi, několikrát se objevil mor. Škody se napravovaly dlouhá desetiletí.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
EU Peníze školám
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Třicetiletá válka
Pracovní list
Konflikt, který v letech ………………………. - …………………………… (doplň rok začátku a konce války) zasáhl
Evropu. Na jeho počátku byla ……………………………………………………………………….., která byla i začátkem
českého stavovského povstání.
Příčiny:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uveď do tabulky alespoň 9 států, které se konfliktu zúčastnily, a rozděl je do dvou znepřátelených
táborů:
Unie
Liga
Válka byla ukončena roku …………………….. mírem, ale neměla jasného vítěze. Pro Habsburky ale válka
znamenala jednoznačné posílení/oslabení (nehodící se škrtni) moci ve svých, tedy i českých zemích.
Mír, který znamenal ukončení války, se označuje podle země, ve které byl uzavřen. Odpověď najdeš
v tajence.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
EU Peníze školám
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
1.
stát zapojený do třicetileté války
2.
vypovězení, vystěhování do ciziny
3.
5.
Označení pro svazek států spojených jen osobou panovníka
(první část názvu)
národ, se kterým bojoval Ludvík Jagellonský v bitvě u
Moháče
jméno prvního Habsburka na českém trůně
6.
7.
řada oblouků na sloupech, užíváno v renesanční architektuře
vyhnanec
8.
český exulant, pedagog
9.
zabavení majetku provinilci
4.
10. jedno z měst, kde se jednalo v roce 1644 o uzavření míru
Odpověď:
…………………………………………………………………………………………………
Po třicetileté válce měly být Čechy katolické podle hesla „cuius regio, eius religio“. Co
myslíš, že heslo znamená?
a) Vítěz bere vše.
b) Panovník vládne z boží vůle.
c) Čí země, toho víra.
Jaká událost z období třicetileté války je zachycena na
mědirytině? Znáš její přesné datum?
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
EU Peníze školám
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Na obraze je zachycen konec Albrechta
z Valdštejna v Chebu roku 1633. Jakým
způsobem slavný vojevůdce zemřel? Je
možné určit denní dobu, kdy ke smrti
došlo? Podle čeho tak soudíš.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Během třicetileté války se v řadě měst objevovaly tyto
postavy. Co bylo jejich úkolem a co jejich přítomnost ve
městě značila?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Použité zdroje:
Map Thirty Years War cs [cit. 2011-08-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Thirty_Years_War_cs.svg
Prager.Fenstersturz.1618 [cit. 2011-08-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prager.Fenstersturz.1618.jpg
Ermordung-wallensteins-in-eger-anonymer-kupferstich 1-640x370 [cit. 2011-08-25]. Dostupný pod
licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ermordung-wallensteins-ineger-anonymer-kupferstich_1-640x370.jpg
Doktorschnabel 430px [cit. 2011-08-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doktorschnabel_430px.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
EU Peníze školám
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Pracovní list - rešení
Konflikt, který v letech 1618 - 1648 zasáhl Evropu. Na jeho počátku byla pražská defenestrace, která
byla i začátkem českého stavovského povstání.
Příčiny:

Náboženské rozpory (katolíci x protestanti)

Politické (snaha zemí o zisk co největšího vlivu v Evropě)
Uveď do tabulky alespoň 9 států, které se konfliktu zúčastnily, a rozděl je do dvou znepřátelených
táborů:
Unie
Liga
Anglie
Rakouská monarchie
Nizozemí
Španělsko
Francie
Sasko
Dánsko
Švédsko
Falc
Válka byla ukončena roku 1648 mírem, ale neměla jasného vítěze. Pro Habsburky ale válka
znamenala jednoznačné posílení/oslabení (nehodící se škrtni) moci ve svých, tedy i českých zemích.
Mír, který znamenal ukončení války, se označuje podle země, ve které byl uzavřen. Odpověď najdeš
v tajence.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
EU Peníze školám
p
k
K
o
o
n
e
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Š
v
e
é
m
d
i
s
g
k
r
o
a
c
r
s
o
n
á
l
n
í
T
u
r
c
i
e
d
r
a
d
i
n
a
11. stát zapojený do třicetileté války
12. vypovězení, vystěhování do ciziny
e
a
r
k
F
á
e
x
u
l
a
n
t
13. Označení pro svazek států spojených jen osobou
panovníka (první část názvu)
14. národ, se kterým bojoval Ludvík Jagellonský v bitvě u
Moháče
15. jméno prvního Habsburka na českém trůně
16. řada oblouků na sloupech, užíváno v renesanční
architektuře
17. vyhnanec
m
f
e
i
n
s
s
k
k
a
ý
c
e
18. český exulant, pedagog
19. zabavení majetku provinilci
O
s
n
a
b
r
u
n
c
d
k
20. jedno z měst, kde se jednalo v roce 1644 o uzavření míru
Odpověď: Vestfálský mír
Po třicetileté válce měly být Čechy katolické podle hesla „cuius regio, eius religio“. Co
myslíš, že heslo znamená?
d) Vítěz bere vše.
e) Panovník vládne z boží vůle.
f) Čí země, toho víra.
Jaká událost z období třicetileté války je zachycena na mědirytině? Znáš její
přesné datum?
Pražská defenestrace. 23. 5. 1618
Na obraze je zachycen konec Albrechta z Valdštejna v Chebu roku 1633.
Jakým způsobem slavný vojevůdce zemřel? Je možné určit denní dobu, kdy
ke smrti došlo? Podle čeho tak soudíš.
Byl zavražděn. Panovník ho podezíral ze zrady, mnohým vadila jeho příliš velká moc.
Byl zavražděn v nočních hodinách.
Během třicetileté války se v řadě měst objevovaly tyto postavy. Co bylo jejich
úkolem a co jejich přítomnost ve městě značila?
Jedná se o lékaře, kteří přicházeli k nemocným při morových epidemiích.
Na obličeji je maska s bylinami, měly ochránit před nákazou i chránit před
zápachem. V té době se o způsobu šíření moru nevědělo.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ilona Bartošková
Download

Stáhnout soubor