6 B
zaměstnání
Expert radí:
Za románek
v práci výpověď?
Jan
Kozubek
advokát
Becker & Poliakoff
Pokud na pracovišti vznikne milostný
vztah mezi šéfem a podřízenou, je to
důvod, aby to firma řešila výpovědí
jednoho z dotyčných?
Samotný milostný vztah na pracovišti, ať mezi šéfem a podřízenou,
nebo mezi zaměstnanci na stejné
úrovni, není důvodem k tomu,
aby pracovní poměr jednoho
z nich skončil. Důležité bude, zda
tento vztah nebude mít vliv na plnění pracovních úkolů, jaký je postoj vedení firmy k takovým situacím, patrně ne zcela bez významu
může být i vliv na okolí či reakce
spolupracovníků.
Některé akce organizované vedením firmy, večírky, sportovní
a kulturní aktivity, ke vzniku takových vztahů mohou dokonce přispět. Domnívám se, že pokud takovýto vztah nemá vliv na pokles výkonnosti a negativní dopad na morálku ve firmě, není důvod, aby vedení firmy takovouto situaci jakkoliv radikálně řešilo. Jde do značné
míry přece jen o soukromou záležitost, a nejsou-li k tomu vážné důvody, jejich vztah by mohl být respektován i zaměstnavatelem.
Reakci spolupracovníků mohou
zamilovaní do určité míry ovlivnit
svým chováním tím, že se pokusí
co nejdéle takový vztah utajit. Pokud již ale vejde ve známost, důležité je, aby se zamilovaný pár choval
tak, aby nevzbuzoval na jedné straně závist a na druhé nelibost. Například by měl vynechat dotyky, polibky, telefonáty, rozhovory, a to někdy i s intimním obsahem, familiárním oslovováním a chováním, neboť ne všichni mohou mít pochopení pro takové jednání. Je lepší vystupovat navenek tak, že se nic neděje.
Z praktických důvodů by bylo
dle mého názoru rozhodně namístě či žádoucí, aby jeden z tohoto
páru byl přeřazen na jiné pracoviště, a to na takové, aby nebyli přímo či nepřímo ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti. Třebaže by
působení na stejném pracovišti nemuselo mít vliv na hodnocení, či
dokonce odměňování partnera či
pracovní výkony, pochybnosti by
to u jiných mohlo určitě vyvolávat, což jistě nemusí být žádoucí
ani pro vedoucí pracovníky a nemusí ani přispívat k dobré atmosféře ve firmě. K přeřazení na jiný
druh práce by bylo však třeba
upravit pracovní smlouvu, tedy se
změnou musí dotčený zaměstnanec souhlasit.
Firmy nemají
pevná pravidla
Z praxe vím, že česká společnost
je poměrně tolerantní k takovým
vztahům na pracovišti a zaměstnavatel většinou nehodlá takové vztahy nějak radikálně řešit, nemá-li
k tomu jiný důvod než jen samotný vztah, tedy plní-li si dotčení
své pracovní úkoly dobře a chovají se spořádaně.
Většina českých firem takovéto
situace ve svých vnitřních předpisech neřeší. Je ale pravda, že některé mezinárodní firmy tomuto problému pozornost věnují, dokonce
v pracovních smlouvách, převážně
u vrcholového managementu, mimopracovní styky se spolupracovníky výslovně zakazují. Pokud by
došlo k porušení takového zákazu,
mohl by to být i důvod k rozvázání
pracovního poměru. Otázkám interpersonálních vztahů se mohou
věnovat i etické kodexy firmy.
Zaměstnavatelé nemají ani žádnou oporu či návod v zákoníku
práce, neboť ten pouze zakazuje,
aby fyzická osoba, je-li zaměstnavatelem, zaměstnala svého manžela či manželku. O ostatních interpersonálních vztazích na pracovišti nepojednává. Přesto k hlavním
povinnostem vedoucích zaměstnanců patří mimo jiné co nejlépe
organizovat práci a vytvářet příznivé pracovní podmínky.
ČTVRTEK 11. ČERVENCE 2013
WWW.IDNES.CZ
Vztah na pracovišti? Žádný problém
Pozn.: průzkumu se účastnilo 405 respondentů mezi 18 a 65 lety, kteří týdně odpracují více než 24 hodin
Občas se v naší firmě objeví
milostný vztah mezi zaměstnanci.
Milostný vztah s kolegou ovlivňuje
můj pracovní výkon.
Milostný vztah na pracovišti nemusí
být problém.
Když spolu dva kolegové začnou
chodit, měl by být jeden z nich
převeden k jinému oddělení.
Když spolu dva kolegové začnou
chodit, měl by jeden z nich firmu
opustit.
Spíše
souhlasím
36 %
Spíše
souhlasím
20 %
Spíše
souhlasím
47 %
Spíše
souhlasím
26 %
Spíše
souhlasím
13 %
Spíše
nesouhlasím
34 %
Spíše
nesouhlasím
34 %
Spíše
nesouhlasím
21 %
Spíše
nesouhlasím
43 %
Spíše
nesouhlasím
47 %
Pramen: Randstad
Rozhodně
souhlasím
7%
Rozhodně
nesouhlasím
23 %
Rozhodně
souhlasím
10 %
Rozhodně
nesouhlasím
36 %
Rozhodně
souhlasím
20 %
Rozhodně
nesouhlasím
12 %
Rozhodně
souhlasím
7%
Rozhodně
nesouhlasím
24 %
Rozhodně
souhlasím
3%
Rozhodně
nesouhlasím
37 %
Milostný vztah v práci? Pozor na
manipulace a nerovný přístup
Milostné vztahy
v práci lidem
nevadí. Firmy je
však rády nevidí.
FAKTA
Láska na pracovišti
V hledání partnerů na pracovišti
mají praxi i tuzemské byznysové
špičky a přední politici. Aktuálně je
propíraný třeba vztah
odcházejícího premiéra Petra
Nečase (ODS)
s šéfkou jeho
kabinetu Janou
Nagyovou.
O
milostných vztazích na pracovišti
ví své i pan Jan
z Prahy, někdejší
obchodní ředitel význačné tuzemské společnosti. Ten si
před lety začal se svou asistentkou a vše skončilo až svatbou.
„Je to snadné. V té době
jsem nikam nechodil, žil jsem
jen svou prací. Nemáte čas vytvářet si nové vztahy. Vaše asistentka do vás vidí, zná vás a vy
k ní máte důvěru,“ popisuje
dnes nezávislý konzultant důvody, proč se dal dohromady
právě se svou podřízenou.
Svědomí měl čisté, byl tehdy
svobodný. Problémy tak hrozily jedině v rovině pracovní.
„Ale měl jsem štěstí. Tehdy
byla ve firmě opravdu kamarádská atmosféra a nikdo to
neřešil. Ani já jsem necítil, že
by mě to nějak omezovalo
v práci,“ dodává manažer.
Navíc jeho partnerka těsně před svatbou sama
odešla ke konkurenční
firmě. Jejich manželství však nevydrželo.
Příkladem, kdy se
milostný vztah v práci
vymkne kontrole, je aktuální
kauza odcházejícího premiéra Petra Nečase (ODS) a jeho šéfky kabinetu Jany Nagyové. Podle odborníků je právě toto krajní případ manipulativního vztahu, který značně
ohrožuje chod celé firmy, v tomto
případě vlády. I proto firmy takovéto „párování“ rády nevidí.
„To je samozřejmě konflikt zájmů. Není možné, aby ve firmě rozhodovala místo ředitele jeho asistentka nebo aby na jeho rozhodo-
Nejbohatší Čech
Petr Kellner,
majitel PPF, má za
ženu svoji někdejší
asistentku Renátu.
Stejně na tom je také jeho bývalý
partner z PPF Jiří Šmejc. I jeho
žena Radka pro něj dříve
pracovala jako asistentka.
Také někdejší mediální magnát
a šéf TV Nova Vladimír
Železný pojal za choť svoji
dlouholetou asistentku
Konstancii Záhorkovou, dnes
Železnou.
Ve své firmě našel manželku
rovněž jeden z hlavních
majitelů finanční skupiny
Penta Investments Jaroslav
Haščák, vzal si právničku
Penty.
vání měla výraznější vliv. Z praxe
ale vím, že se to stává,“ říká k tomu
Barbora Tomšovská, hledačka manažerů a šéfka společnosti Touchdown.
Podle ní je to problém vždy. Udržet si nestranný přístup ke svému
milostnému partnerovi či partnerce jako ke svému podřízenému je
obtížné. „Buď jste k němu příliš tvrdý, nebo měkký, obojí je špatně.
Navíc se do pracovního světa promítají osobní rozepře. Pokud se dotyčný pár pohádá doma, je to cítit
i v práci,“ myslí si Tomšovská.
Pochopitelně celou věc komplikuje, pokud jde o vztah ve formě
nevěry, tedy, že jeden z dotyčných
má partnera a děti.
V takovém případě se celý románek může zvrtnout v těžké emocionální drama, které atmosféru ve fir-
mě ještě více rozvíří. Společnosti
na to většinou psaná závazná pravidla nemají.
Někdy se takové zákazy uvádějí
do manažerských smluv či etických kodexů velkých korporací, popisuje advokát Jan Kozubek z kanceláře Becker & Poliakoff. Firmy to
však v praxi většinou řeší domluvou a nejčastějším řešením
bývá „rozsazení“ takového páru
v rámci firmy, v krajním případě
odchod z firmy.
Obecně jsou však Češi ke vztahům na pracovišti benevolentní.
Podle průzkumu personální společnosti Randstad si 67 procent
lidí myslí, že milostný vztah s kolegou či kolegyní na pracovišti nemusí nutně přinášet problémy. Jen
30 procent v něm vidí problém pro
Pavel P. Novotný
výkon práce.
Ředitelé by si neměli vybírat atraktivní asistentky
Lidé v práci navazují milostné vztahy často. Podle psychologa Jeronýma Klimeše je to dnes pro lidi nejpřirozenější seznamovací prostředí
PRAHA Psycholog Jeroným Klimeš
vidí největší nebezpečí v křížení
rolí, které přichází, když mají šéfové milostný vztah s podřízenou.
Je typické, že si lidé nachází své
partnery v pracovním prostředí?
Otázka spíše zní, kde jinde by si je
měli hledat. Dříve to bylo hodně
na nejrůznějších akcích, plesech,
nejrůznějších procesích, dožínkách. Diskotékách. Ale to dnes
moc nefunguje. Lidé se neseznamují na ulicích, nechodí ani tolik
ven. Většinu času tráví v práci, je
tedy jasné, že to bude i nejčastější
prostředí na seznamování.
Častým obrazem je vztah mezi
šéfem a jeho asistentkou. Je to
jen určité umělecké klišé, nebo je
tento vztah opravdu náchylnější
k milostnému vzplanutí?
Určitě se to děje, a často. Ale osob-
ně si myslím, že chytrý manažer si
vybere za asistentku takovou
ženu, která je spolehlivá, pracovitá, ale sexuálně neatraktivní. Jiní
manažeři si ale často vybírají asistentky podle stejných kritérií,
podle kterých si vybírají i své partnerky. To není dobře a je to nebezpečné. Zejména pokud už dotyčný
doma jednu takovou má. Se ženou
doma ale tráví dvě hodiny denně,
zatímco s asistentkou deset hodin.
V českém byznysu je řada případů, kdy si šéf svou asistentku dokonce vzal za ženu. Čím je to
dáno, že si šéfové berou své asistentky?
Vztah má tři fáze, navazování, fungování a rozpad. Samotné navazování nezodpoví to, jestli se lidé
k sobě hodí. To je prostě jen způsob, jak k sobě dva dotyčné dostat
do jedné místnosti, aby spolu po-
by mohla být jeho partnerkou, jejich vztah může rychle přejít do
osobní roviny. Ředitelé mají autoritu, rozhodují, jsou úspěšní a asistentky se do nich často zamilují.
„Problém přichází
v momentě, kdy
milenka šéfa je více
než jeho zástupce.“
Jeroným Klimeš
psycholog
byli. Spousta lidí se nemůže seznámit, ale byli by dohromady vynikajícími partnery. Když si pak manažer najde takovou asistentku, která
Někdy je vidět, že i v práci podřízená žena může být v tom osobním vztahu dominantní. V tomto
smyslu se třeba hovořilo o odcházejícím premiérovi Petru Nečasovi a šéfce jeho kabinetu Janě
Nagyové. Je to časté?
Jsou ženy, které vidí muže jako lovnou zvěř, speciálně tento typ
mužů. Viděl jsou spoustu případů,
kdy muži, v osobním životě třeba
i zakomplexovaní, dosáhli určitého
postavení, funkcí a tento typ žen
po nich vystartoval. To v řadě případů končí rozpadem manželství.
Co takováto spojení znamenají
pro atmosféru na pracovišti?
Není to pro firmy problém?
Znamená to křížení rolí. Problém
přichází hlavně v momentě, kdy
milenka šéfa je více než jeho zástupce. Vezměte si starověký Řím.
Tam byl často otrok senátora více
než leckterý svobodný člověk. Protože otrok si mohl se senátorem
povídat, když mu to dovolil. Ale
svobodný člověk se k senátorovi
nedostal nikdy. Pro chod firmy je
to samozřejmě problém, byť bývá
veřejným tajemstvím.
Mluvíme o ženách asistentkách,
ale jsou časté také vztahy šéfek
s jejich podřízenými, asistenty?
Určitě jsou, ale bude jich méně.
Vždycky je to o tom, kdo koho
vlastně ovládá. Nejde o pohlaví,
byť je jasné, že na asistentských pozicích je více žen než mužů, stejně
jako ve vedení firem je stále více
mužů.
Pavel P. Novotný
Download

Milostný vztah v práci? Pozor na manipulace a